BÌNH GIẢI SAO ĐƯỜNG PHÙ

Đường Phù

Hành Mc

  • Đường bệ, uy nghi (TTL)
  • Lợi ích cho việc cầu công danh (TTL)
  • Giúp cho việc mua tậu nhà đất được dễ dàng, làm cho nhà đất thêm cao đẹp, rộng rãi (TTL)
  • Đường Phù Bạch Hổ đồng cung: có sự bắt bớ tù đày (TTL)
  • Nhị hạn gặp Bạch Hổ, Đường Phù thì cầu công danh, tài lộc, thi cử, cưới hỏi sẽ đắc ý (VVT)

Các sao thuộc vòng Bác Sĩ phân theo tam hợp

Tam hợp Lộc Tồn, Bác Sĩ – Tướng Quân – Bệnh Phù và có Quốc Ấn (bộ Lộc Tướng Ấn) với sao xung chiếu là một trong ba sao của bộ Long Phi Phục

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)