Canh Ngọ

1. Chu kỳ 1 – Canh Ngọ – Thuần Chấn, hào 4

– “Cửu Tứ, chấn toại nê.”

– “Chín Bốn, lúc sấm động kinh hoàng thất thố, rơi vào đống bùn lấy.”

– Tượng “chấn toại nê, vị quang dã” – nói lên tượng hào Chín Bốn đức dương cứng chưa thể sáng lớn.

2. Chu kỳ 2 – Canh Ngọ – Lôi Địa Dự, hào 4

– “Cửu Tứ, do dự, đại hữu đắc ; vật nghi, bằng hạp trâm.”

– “Chín Bốn, người khác nhờ ta mà vui, ta có thể thành công lớn được ; cứ thẳng thắn đừng nghi ngờ gì, bè bạn sẽ tụ tập lại theo ta, như cả đám tóc được gài lại nơi chiếc châm cài đầu.”

– Tượng “Do dự đại hữu đắc, chí đại hành dã” – nói lên chí dương cứng của hào Chín Bốn được thực hành nhiều.

3. Chu kỳ 3 – Canh Ngọ – Lôi Thủy Giải, hào 4

– “Cửu tứ, giải nhi mẫu, bằng chí tư phu.”

– “Chín Bốn, lìa bỏ kẻ tiểu nhân dính bám, giống như thư giải cái tật kín ở ngón chân cái, sau đó bạn bè mới tới mà ứng với lòng thành tín.”

– Tượng “Giải nhi mẫu”, vị đáng vị dã” – ý nói rằng tượng ngôi của Chín Bốn còn chưa thỏa đáng.

4. Chu kỳ 4 – Canh Ngọ – Lôi Phong Hằng, hào 4

– “Cửu Tứ, điền vô cầm.”

– “Chín Bốn, đi săn không được cầm thú.”

– Tượng “Cửu phi kỳ vị, ân đắc cầm dã” – ý nói lên Chín Bốn ở lâu không đúng chỗ của mình, săn bắn làm sao mà bắt được cầm thú ?

5. Chu kỳ 5 – Canh Ngọ – Địa Phong Thăng, hào 4

– “Lục Tứ, vương dụng hưởng vu Kỳ Sơn, cát, vô cữu.”

– “Sáu Bốn, nhà vua đến núi Kỳ Sơn tế thần linh, tốt lành, tất không cữu hại.”

– Tượng “Vương dụng hưởng vu Kỳ Sơn, thuận sự dã.” – “Nhà Vua đến núi Kỳ Sơn tế thần linh”, nói lên Sáu Bốn phải thuận theo nhà Vua lập công lập việc.

6. Chu kỳ 6 – Canh Ngọ – Thủy Phong Tỉnh, hào 4

– “Lục Tứ, tỉnh trụ, vô cữu.”

– “Sáu Bốn, giếng nước đang được xây lại, tất vô cữu hại.”

– Tượng “Tỉnh trụ vô cữu, tu tỉnh dã.” – “Giếng nước đang được xây lại, là tượng Sáu Bốn chỉ có thể xửa giếng (không thể nóng vội mà nuôi người).

7. Chu kỳ 7 – Canh Ngọ – Trạch Phong Đại quá, hào 4

– “Cửu Tứ, đống long, cát ; hữu tha, lận.”

– “Chín Bốn, cột vươn thẳng như trước, tốt lành ; nếu ứng với dưới, tất sinh thẹn tiếc”.

– Tượng “Đống long chi cát, bất náo hồ hạ dã” – “Cột vươn thẳng như trước, tốt lành”, ý nói lên Chín Bốn không thể cho cột lại ỏe xuống nữa. Hào này không thích hợp để ứng với hào cần ứng.

 8. Chu kỳ 8 – Canh Ngọ – Trạch Lôi Tùy, hào 4

– “Cửu Tứ, tùy hữu hoạch, trinh hung ; hữu phu tại đạo, dĩ minh, hà cữu !”.

– “Chín Bốn, được người theo, thu hoạch được nhiều, giữ vững chính bền để phòng hung hiểm ; chỉ cần giữ lòng thành tín, hợp chính đạo, sáng suốt trong sự lập thân, như vậy thì làm sao có cữu hại được.”

– Tượng “Tùy hữu hoạch, kỳ nghĩa hung dã, ‘hữu phu tại đạo’, minh công dã” – “Được người theo thu hoạch được nhiều”, đây là xét về ý nghĩa vị trí mà Chín Bốn ở vào, ta thấy có thể xẩy ra hung hiểm ; “Có lòng thành tín hợp với trung đạo”, đây là công hiệu có được do phẩm đức quang minh lỗi lạc của Chín Bốn có được.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)