Học tử vi

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 25
Học tử vi

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 25

NIÊN THỜI 年時 (VIỆC TRONG NĂM) (Tuvivietnam – siêu tầm) 1.陰晴寒暑天道之常 水旱兵災年時之變 欲決禍福於一年 須審吉凶於八卦Âm tình hàn thử Thiên đạo chi thườngThuỷ hạn binh tai niên thời chi biến.Dục quyết hoạ phúc ư nhất niênTu thẩm cát hung ư bát quái. Nắmg mưa lạnh nóng việc bình thường của Thiên đạo, Lụt hạn binh đao là những biến cố trong năm Muốn định hoạ phúc trong một năm Cần xét cát hung nơi bát quái. Niên thời là sự việc trong bốn mùa của một năm. Việc quốc gia, quan lại, thời tiết, nhân vật đều ở trong 6 hào của quẻ. 2.初觀萬物 莫居死絕之鄉 次察群黎喜在旺生之地Sơ quan vạn vật, mạc cư Tử Tuyệt chi hươngThứ sát quần lê, hỉ tại vượng sinh chi địa Hào sơ để xem vạn vật, chớ trị ở nơi Tử Tuyệt, Hào tiếp xét lê dân, mừng tại chỗ Vượng Sinh. Vạn vật thuộc hào Sơ, ở Tài Phúc thì cát, lâm Quan Quỷ thì hung. Hào hai là vị trí...
TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 26
Học tử vi

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 26

(Tuvivietnam – siêu tầm) 14. 遇勾陳而加世位足興則饑饉相仍Ngộ Câu Trần nhi gia Thế vị, túc hưng tắc cơ cận tương nhưng Gặp Câu Trần lại ở Thế hào mà hưng động thì đói kém vô cùng. Câu Trần chuyên chỉ điền thổ, Quan Quỷ gặp phải thì không phải là năm đầy đủ. Trì Thế, khắc Thế là năm thu hoạch kém. Tài hoá Huynh mà Quỷ cũng động tất đói kém vô cùng. 15. 莽興盜起由玄武之當官Mãng hưng đạo khởi do Huyền Vũ chi đương Quan Giặc cướp nổi lên do Huyền Vũ ở cung Quan. Quan Quỷ có Huyền Vũ động khắc hào Thế, năm đó tất nhiều giặc cướp. Nếu thuộc Kim xung khắc Tuế quân hoặc hào Ngũ, động chuyện binh đao rối loạn khắp nơi để chống đối với triều đình. 16. 災沴異多因螣蛇之御世Tai lệ dị đa nhân Đằng Xà chi ngự Thế Nhiều tai ương nhân vì Đằng Xà ở Thế. Đằng Xà là thần quái dị, ở hào Lục động tuy không phải Quan Quỷ cũng chủ c...
TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 27
Học tử vi

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 27

(Tuvivietnam – siêu tầm) 27. 欲知天變於何方須究地支而分野Dục tri thiên biến ư hà phương, tu cứu địa chi nhi phân dã Muốn biết trời biến đổi ở phương nào, phải xem Địa chi mà phân vùng. Phàm gặp tượng biến đổi lạ thường, cần xem hiện ở phương nào, để biết phương nào bị hại mà định. Như Tí là vùngTề, Sửu là vùng Ngô, Dần là vùng Yên… 28. 身持福德其年必獲休祥Thân trì Phúc Đức, kỳ niên tất hoạch hưu tường Thân ở Phúc Đức thì năm đó tất được tốt lành. Tử Tôn là Phúc Đức sinh Tài khắc Quỷ, nếu vượng động thì năm được mùa, nước yên dân vui, thái bình quan thanh liêm, vạn vật hanh thông. 29. 世受刑傷此歲多遭驚怪Thế thụ hình thương, thử tuế đa tao kinh quái Thế chịu hình thương, năm đó gặp nhiều quái sợ. Thế là hào chủ của niên thời, trăm họ, cày cấy, ngũ cốc, lục súc đều dựa vào nơi đó. Nếu Thế lâm Tài Phúc vượng tư...
TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 28
Học tử vi

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 28

Chương 9 THÂN MỆNH 身 命 (Tuvivietnam – siêu tầm) 1.乾 坤 定 位 人 物 肇 生 感 陰 陽 而 化 育分 智 愚 于 濁 清 既富 且 壽 世 爻 旺 相 更 無 傷 非 夭 必 貧 身 位 休 囚 兼 受 制Càn Khôn định vị, nhân vật triệu sinh,Cảm âm dương nhi hoá dục, phân trí ngu vu trọc thanh.Ký phú thả thọ, Thế hào vượng tướng cánh vô thương,Phi yểu tất bần, Thân vị hưu tù kiêm thụ chế. Càn Khôn định vị, người vật bắt đầu sinh Chịu âm dương để biến đổi nuôi nấng – Phân trí ngu tuỳ ở trọc hay thanh Đã giàu lại thọ vì Thế hào vượng tướng chẳng bị thương, Chẳng yểu thì nghèo vì Thân vị hưu tù cùng bị thụ chế Người sinh ra ở đời, muốn biết thuộc hạng nào, quí hay tiện cao hay thấp đều lấy Thế hào làm chủ. Vượng tướng lại được Nhật thần, động hào sinh hợp, tất chủ người này giàu sang, phúc thọ. Nếu hưu tù vô khí mà bị Nhật thần, động hào khắc chế th...
TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 29
Học tử vi

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 29

(Tuvivietnam – siêu tầm) 11. p福 輕 而逢 凶 制 寄 实 於 南 北 人 家Phúc khinh nhi phùng hung chế, ký thực vu nam bắc nhân gia Phúc bạc mà bị hung chế, ăn nhờ nhà người ta khắp bắc nam Hào Tử nếu bị Tử, Mộ, Tuyệt, Không ấy là Phúc kém, mà hào Thế lại bị khắc chế là bị người ta chế phục , tất chủ ăn nhờ ở người khác.12. 子 死 妻 空 絕 俗 離 塵 之 輩Tử Tử, Thê Không, tuyệt tục li trần chi bối Tử gặp Tử, Thê lâm Không là bọn xa lánh cõi đời Hào Phúc là Tử Tôn, hào Tài là Thê, nếu lâm vào Tử Mộ Tuyệt Không là điều hình táng vợ con, tất xa lánh cõi đời. 13. 貴 臨 祿 到 出 將 入 相 之 人Quí lâm Lộc đáo, xuất tướng nhập tướng chi nhân Quí nhân đến, Lộc Mã lâm là người xuất tướng nhập tướng[1] Quí Nhân, Lộc Mã vượng lâm Thân Thế mà Quan Quỷ, Phụ Mẫu lại đến phò trợ, hoặc Nhật thần, Nguyệt kiến sinh hợp là điềm xuất ...
TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 30
Học tử vi

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 30

(Tuvivietnam – siêu tầm) 21. 一 卦 和 同 張 公 藝 家 門 雍 睦Nhất quái hòa đồng, Trương Công Nghệ gia môn ung mục Một quẻ hoà đồng, Trương Công Nghệ cửa nhà hoà thuận Xem thân mệnh mà sáu hào an tĩnh, không xung phá khắc hại, tướng sinh tương hợp, tất cửa nhà vui vẻ, như nhà Trương Công Nghệ 9 đời cùng chung sống với nhau, trên dưới thuận hoà.22.六 爻 同 擊 司 馬 氏 骨 肉 相 殘Lục hào đồng kích, Tư Mã thị cốt nhục tương tàn Sáu hào kích nhau, họ Tư Mã cốt nhục tương tàn Sáu hào loạn động, quẻ lại xung khắc, hoặc tam hình lục hại. tất chủ người thân không hoà thuận, cốt nhục tương tàn, như tám vị vương họ Tư Mã đời Tấn, làm vua nhưng đều bị tru diệt. 23. 閔 子 騫 孝 孚 內 外 父 獲 生 身 孔 仲 尼 父 友 家 邦 兄 同 世 合Mẫn Tử Khiên hiếu phu nội ngoại, Phụ hoạch sinh ThânKhổng Trọng Ni phụ hữu gia bang, Huynh đồng Thế hợ...
TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 31
Học tử vi

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 31

31.伯 道 無 兒 蓋 為 子 臨 空 位 卜 商 哭 子 皆 因 父 帶 刑 爻 (Tuvivietnam – siêu tầm)Bá Đạo vô nhi ,cái vị Tử lâm Không vịBốc Thương khốc tử, giai nhân Phụ đới hình hào Bá Đạo không con vì Tử lâm Không Bốc Thương khóc con vì Phụ hào mang những sao hình khắc. Tử Tôn nếu lâm Không tất chủ không con, như Quách Bá Đạo bỏ con mà không sinh được nữa. Nếu Phụ có Hổ, Xà ,động khắc Tử Tôn thì như Tử Hạ khóc con chết vậy. 32. 父 如 值 木 竇 君 生 丹 桂 五 枝 芳Phụ như trị Mộc, Đậu quân sinh đan quế ngũ chi phương Hào Phụ thuộc Mộc như Đậu quân sinh được năm con quí. Nếu hỏi sinh con nhiều hay ít phải dùng số sinh thành của ngũ hành mà luận, như hào Phụ thuộc Mộc thì Tử Tôn thuộc Thổ, Thổ có số là 5, như Đậu Yến Sơn sinh được 5 con. 33. 鬼 或 依 金 田 氏 取 紫 荊 三 本 茂Quỷ hoặc y Kim, Điền thị tụ tử kinh tam bản mậu Quỷ thuộc...
TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 32
Học tử vi

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 32

41. 子 化 合 財 唐 明 皇 有 祿 山 之 子Tử hoá hợp Tài, Đường Minh Hoàng hữu Lộc Sơn chi tử (Tuvivietnam – siêu tầm) Hào biến là Tử hợp với Tài, Đường Minh Hoàng nhận Lộc Sơn làm con. Hoá thành Tử ở tha cung[1] thì Tử hào là con nuôi. Nếu hợp với hào Tài mà mang Hàm Trì, Huyền Vũ tất có tình với thê thiếp của mình, như An Lộc Sơn tư thông với Dương Quí Phi. 42. 內 兄 合 應 陳 伯 常 有 孺 子 之 兄Nội Huynh hợp Ứng, Trần Bá Thường hữu Nhụ Tử chi huynhHào Huynh ở nội quái hợp với Ứng, Trần Bá Thường có con với vợ của anh. Huynh Đệ ở nội quái là anh em, không phải là bạn bè. Nếu hợp với hào Ứng hoặc hào Tài thì vợ tư thông với anh em, như Trần Bình quan hệ với chị dâu. 43.應 帶 勾 陳 兼 值 福 孟 德 耀 復 產 於 斯 時Ứng đới Câu Trần kiêm trị Phúc, Mạnh Đức Diệu phục sản vu tư thời. Ứng mang Câu Trần mà trị tại Phúc Đức,...
TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 33
Học tử vi

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 33

51. 合 而 遇 空 竇 二 女 不 辱 于 盜 賊Hợp nhi ngộ Không, Đậu nhị nữ bất nhục vu đạo tặc (Tuvivietnam – siêu tầm) Hợp mà gặp Không, hai con gái họ Đậu không để đạo tặc làm nhục. Nếu hào khác đến hợp, hoặc Huyền Vũ, Hàm Trì động đến khắc hợp, nếu Tài hào lâm Không, như niên hiệu Phung Thiên đời Đường, hai con gí họ Đậu bị cướp bắt đi, nhảy núi chịu chết để khỏi mang nhục. 52. 靜 而 冲 動 卓 文 君 投 奔 于 相 如Tĩnh nhi xung động, Trác Văn Quân đầu bôn vu Tương Như Tĩnh mà được xung động, Trác Văn Quân bỏ trốn theo Tương Như. Hàm Trì, Huyền Vũ trì Tài, nếu Tài suy, lâm Không, bất động thì chẳng ngại. Nếu Nhật Nguyệt động hào xung, thì như Tương Như lấy tiếng đàn khiêu động , làm ban đêm Trác Văn Quân bỏ trốn đi theo, về sau làmnghề bán rượu. 53. 福 引 刑 爻 發 動 衛 共 姜 作 誓 於 柏 舟Phúc dẫn hình hào phát động, ...
TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 34
Học tử vi

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 34

61. 胎 連 官 鬼 曾 經 落 地 之 關Thai liên Quan Quỷ , tằng kinh lạc địa chi quan (Tuvivietnam – siêu tầm) (Tuvivietnam – siêu tầm) Thai liên hệ đến Quan Quỷ là từng chết đi sống lại. Hào Thai của Tử Tôn lâm Quan Quỷ, hoặc hoá ra hàô Quỷ, hoặc bị Quỷ xung khắc, thì khi lâm bồn chết đi sống lại, tục gọi “lạc địa quan”. 62. 子 帶 貴 人 自 有 登 天 之 日Tử đới Quí Nhân, tự hữu đăng thiên chi nhật Tử Tôn có Quí Nhân , tất có ngày lên trời. Tử Tôn nếu có Lộc Mã, Quí Nhân , chủ đứa con này ngày sau quí hiển 63. 遇 令 星 如 風 搖 幹 逢 絕 地 似 雨 傾 花Ngộ lệnh tinh như phong dao cánPhùng Tuyệt địa tự vũ khuynh hoa Gặp lệnh tinh như gió lay cành Gặp tuyệt địa như mưa làm hoa đổ. Phàm Phụ Mẫu động khắc Tử, nếu được Tử Tôn trị Nhật thần, Nguyệt kiến, tuy có hơi xấu, như gió nhẹ lay cành, không có hại. Nếu gặp Mộ Tuyệt ...
TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 35
Học tử vi

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 35

71. 龍 父 扶 身 效 藏 燈 於 祖 瑩Long Phụ phù Thân hiệu táng đăng ư Tổ Oánh (Tuvivietnam – siêu tầm) Thanh Long ở Phụ phò Thân bắt chước Tổ Oánh giấu đèn. Thanh Long là cát thần, Phụ Mẫu là thi thơ, là nơi học. Nếu đều lâm Thân, hoặc sinh hợp Thế Thân hoặc Phúc Đức đều chủ đứa bé hiếu học, như Tổ Oánh tám tuổi ham đọc sách, cha mẹ sợ thành bệnh nên cấm đọc, nên bí mật giấu đèn, đợi cha mẹ ngủ rồi thắp lên mà đọc. 72. 歲 君 值 福 希 投 筆 於 班 超Tuế Quân trị Phúc hy đầu bút ư Ban Siêu Tuế Quân ở Phúc, hiếm người ném bút như Ban Siêu Thái Tuế tượng cho vua. Tử Tôn lâm ở đấy tất có chí lớn, như Ban Siêu đời Hán thuở nhỏ thường ném bút than rằng:” Đại trượng phu phải lập chí dựng nước,sao lại đắm mình trong nghiên bút”. Sau đi sứ Tây Vực được phong là Vạn Lý Hầu.73. 官 鬼 無 傷曹 彬 取 印 終 封 爵Quan Quỷ vô ...
TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 36
Học tử vi

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 36

Chương 10 CẦU DANH 求 名 (Tuvivietnam – siêu tầm) Xem công danh 讀 書 五 車 故 欲 置 身 于 l廊 廟 胸 藏 萬 卷肯 甘 遁 跡 于 丘 園 要 將 國 家 當 詳 易 卦 父 爻 旺 相 其 文 擲 地 金 聲 鬼 位 興 隆 家 報 泥 金 捷 喜Độc thư ngũ xa, cố dục trí thân vu lang miếuHung tàng vạn quyển, khẳng cam độn tích vu khâu viênYếu tướng quốc gia – Đương tường Dịch quáiPhụ hào vượng tướng, kỳ văn trịch địa kim thanhQuỷ vị hưng long, gia báo nê kim tiệp hỉ. Sách đọc năm xe, nên muốn dấn thân vào lang miếu Lòng thông vạn cuốn, sao lại cam chịu ở ruộng vườn. Muốn giúp nước nhà – Cần rành quẻ Dịch Phụ hào vượng tướng, nổi tiếng văn chương Quỷ hào hưng long, tin mừng đậu đạt. Phàm xem công danh, lấy hào Phụ làm văn chương, Quỷ làm quan chức. Hai hào này là chủ trong quẻ, một hào bị thương thì không thành.Nếu hào Phụ vượng tướng, văn chương tất hay; hà...
TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 37
Học tử vi

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 37

12. 父 官 三 合 相 逢 連 科 及 第Phụ Quan tam hợp tương phùng, liên khoa cập đệ (Tuvivietnam – siêu tầm) Tam hợp với Phụ và Quan, đậu đạt liên tiếp. Trong quẻ tam hợp thành Quan cục, tất chủ đậu liên khoa; hợp thành Phụ cục cũng tốt. 13. 龍 虎 二 爻 俱 動 一 舉 成 名Long Hổ nhị hào câu động, nhất cử thành danh Hai hào Long 、Hổ đều động, một lần thi đã thành danh. Thanh Long 、 Bạch Hổ đều ở trong quẻ, động sinh hợp hào Thế, tất đậu thủ khoa. Nếu ở Quan, Phụ hoặc Thế thân cũng tốt. 14.殺 化 生 身之 鬼 恐 發 青 衣Sát hóa sinh Thân chi Quỷ, khủng phát thanh y Sát hóa Quỷ sinh Thế, e rằng chỉ đạt được học sinh. Lấy Tử Tôn làm Sát, vượng phát động tất bị loại. Nếu Tử Tôn hóa Quỷ hào sinh Thế, cuối cùng chẳng thoát được nghèo hèn, chẳng qua chỉ đạt đến bậc học sinh mà thôi. Quẻ có Tài động hợp với Tử Tôn, có thể...
TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 38
Học tử vi

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 38

Chương 11 SĨ HOẠN 仕 宦 LÀM QUAN (Tuvivietnam – siêu tầm) 1. 為 國 求 賢 治 民 為 本 置 身 輔 相 祿 養 為 先 旺 相 妻 財 必 得 千 鐘 之 粟 興 隆 官 鬼 定 居 一 品 之 尊 Vị quốc cầu hiền trị dân vi bản Trí thân phụ tướng lộc dưỡng vi tiên. Vượng tướng Thê Tài tất đắc thiên chung chi túc Hưng long Quan Quỷ định cư nhất phẩm chi tôn Vì nước cầu hiền là gốc việc trị dân Đem thân làm quan lấy lộc làm đầu Thê Tài vương tướng tất được gạo lúa ngàn chung Quan Quỷ hưng vượng địa vị tôn quí nhất phẩm. Mạt sĩ cầu danh thì không cần có hào Tài, quí nhân đã ra làm quan cần có hào Tài, vì có tước tất có lộc, chưa hề làm quan mà không có bổng lộc. Cho nên xem về quan chức được hào Tài vượng tướng tất bổng lộc nhiều. Nếu hào Tài hưu tù hoặc Không hoặc phục thì chưa có bổng lộc. Tài hào bị xung thì có sự cố mà giảm bổng. Nếu Nhậ...
Học tử vi

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 39

Chương 12 CẦU TÀI 求 財 (Tuvivietnam – siêu tầm) 居 貨 曰 賈 行 貨 曰 商 總 為 資 生 之 計 蓍 所 以 筮 龜 所 以 卜 莫 非 就 利 之 謀 要 問吉 凶 但 看 財 福 Cư hoá viết Cổ, hành hoá viết Thương, tổng vi tư sinh chi kế. Thi sở dĩ Phệ, qui sở dĩ Bốc, mạc phi tựu lợi chi mưu. Yếu vấn cát hung đản khán Tài Phúc. Cất hàng tại nhà là Cổ, đem hàng đi gọi là Thương, tất cả đều là kế thêm của, Cỏ thi để bói Phệ, mai rùa để Bốc, bói gì cũng chỉ vì tính lợi. Cần hỏi cát hung chỉ xem Tài, Phúc. Tài là vốn, Phúc là lời. Hai yếu tố này không thể tổn hại. Trong quẻ hào Tử Tôn gọi là Phúc thần. 1. 財 旺 福 興 無 問 公 私 皆 稱 意 財 空 福 絕 不 拘 營 運 總 違 心 Tài vượng, Phúc hưng, vô vấn công tư giai xứng ý Tài Không, Phúc Tuyệt, bất câu doanh vận tổng vi tâm Tài vượng, Phúc động chẳng kể công hay tư đều vừa lòng Tài Không, Phúc Tuyệt chẳng kể mưu...