Chương 10: Lưu Nhật Hạn

Sau khi đã biết lưu nguyệt hạn của tháng định xem ở cung nào. Bắt đầu kể ngay cung đó là mồng một, rồi lần lượt theo chiều thuận, đến mồng hai, mồng ba, mồng bốn,… mỗi cung là một ngày.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)