Cửu cửu âm dương

Cục 1
Dương Âm
M 1 T 4 A 9 M 1 T 7 A 2
K 2 N 5 B 8 K 9 N 6 B 3
C 3 Q 6 Đ 7 C 8 Q 5 Đ 4
Địa bàn Địa bàn
T A K Đ K A
C N Đ B Q T
B M Q C M N
Cục 2
Dương Âm
M 2 T 5 A 1 M 2 T 8 A 3
K 3 N 6 B 9 K 1 N 7  B 4
C 4 Q 7 Đ 8 C 9 Q 6 Đ 5 
Địa bàn Địa bàn
C B M B C M
K T Q A Đ N
Đ A N T K Q
Cục 3
Dương Âm
M 3 T 6 A 2 M 3 T 9 A 4
K 4 N 7 B 1 K 2 N 8 B 5
C 5 Q 8 Đ 9 C 1 Q 7 Đ 6
Địa bàn Địa bàn
K Đ A A T K
M C N M B Q
Q B T N C Đ
Cục 4
Dương Âm
M 4 T 7 A 3 M 4 T 1 A 5
K 5 N 8 B 2 K 3 N 9 B 6
C 6 Q 9 Đ 1 C 2 Q 8 Đ 7
Địa bàn Địa bàn
M Q B M N C
A K T K A Đ
N Đ C Q T B
Cục 5
Dương Âm
M 5 T 8 A 4 M 5 T 2 A 6
K 6 N 9 B 3 K 4 N 1 B 7
C 7 Q 1 Đ 2 C 3 Q 9 Đ 8
Địa bàn Địa bàn
A N Đ K Q T
B M C C M B
T Q K Đ N A
Cục 6
Dương Âm
M 6 T 9 A 5 M 6 T 3 A 7
K 7 N 1 B 4 K 5 N 2 B 8
 C 8 Q 2 Đ 3 C 4 Q 1 Đ 9
Địa bàn Địa bàn
B T Q C Đ N
Đ A K T K A
C N M B Q M
Cục 7
Dương Âm
M 7 T 1 A 6 M 7 T 4 A 8
K 8 N 2 B 5 K 6  N 3  B 9
C 9 Q 3 Đ 4 C 5 Q 2 Đ 1
Địa bàn Địa bàn
Đ C N T B Q
Q B M A C M
K T A A Đ K
Cục 8
Dương Âm
M 8 T 2 A 7 M 8 T 5 A 9
K 9 N 3 B 6 K 7 N 4 B 1
C 1 Q 4 Đ 5 C 6 Q 3 Đ 2
Địa bàn Địa bàn
Q K T N A Đ
N Đ A Q T K
M C B M B C
Cục 9
Dương Âm
M 9 T 3 A 8 M 9 T 6  A 1
K 1 N 4  B 7  K 8 N 5 B 2
C 2 Q 5 Đ 6 C 7 Q 4 Đ 3
Địa bàn Địa bàn
N M C Q M B
T Q B Đ N C
A K Đ K A T

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)