Điều kiện chủ yếu xét hợp hôn (mệnh bàn của bạn và đối phương)

1. Mệnh bàn của hai người cùng một cách cục.

a. Cơ Nguyệt Đồng Lương cách.

b. Phủ Tướng cách cục.

c. Sát Phá Lang cách cục

Nhưng Phủ tướng cách cục và Sát Phá Lang cách cục có tính tương đồng nên cũng thích hợp.

2. Chủ tinh của phu thê cung lại là chủ tinh của mệnh cung đối phương.

3. Mệnh cung của hai người tại cùng một cung vị, không cùng cách cục cũng được, chỉ cần mệnh cung tại cung vị tương đồng là có thể.

4. Sao Tử vi ở cung vị tương đồng cũng rất tốt. Nếu người quan lộc cung tốt mà cung phu thê không tốt phải lập nghiệp trước kết hôn sau, người này thường vì sự nghiệp mà sao nhãng chuyện gia đình. Nếu phu thê cung tốt mà quan lộc cung không tốt, sẽ dễ tảo hôn nhưng tình cảm dễ bị ảnh hưởng bởi nhân tố bên ngoài.

(Phi tinh phái – Lương Nhược Du)