Đinh Mão

1. Chu kỳ 1 – Đinh Mão – Thuần Đoài, hào 2

– “Cửu Nhị, phu đoài, cát, hối vong.”

– “Hào Chín Hai, thành tín mà vui vẻ với mọi người, tốt lành, hối hận mất hết.”

– Tượng “Phu đoài chi cát, tín chí dã” – Chín Hai chí nằm ở sự thành tín trung thực.

2. Chu kỳ 2 – Đinh Mão – Trạch Thủy Khốn, hào 2

– “Cửu Nhị, khốn vu tửu thực, chu phất phương lai, lợi dụng hưởng tự ; chinh hung, vô cữu.”

– “Chín Hai, riệu thịt mà nghèo nàn, cùng khốn, vinh lộc sẽ tới, lợi về sự chủ trì đại lễ tế tự nơi tông miếu ; lúc này tiến thủ tuy nhiều hung hiểm, nhưng không có gì cữu hại.”

– Tượng “Khốn vu tửu thực, trung hữu khánh dã” – nói lên hào Chín Hai chỉ cần giữ vững đạo giữa thì sẽ có phúc khánh.

3. Chu kỳ 3 – Đinh Mão – Trạch Địa Tụy, hào 2

– “Lục Nhị, dẫn cát, vô cữu ; phu nãi lợi dụng Thược.”

– “Sáu Hai, được người dẫn dắt mà tụ hội với nhau thì được tốt lành, vô hại ; chỉ cần trong lòng thành tín, thì sẽ làm cho lễ “tế Thược” đơn sơ cũng lợi về sự dâng hiến cho thần linh.”

– Tượng “Dẫn cát vô cữu, trung vị biến dã” – nói lên tâm chí ở ngôi giữa giữ chính đạo của Sáu Hai chưa từng biến đổi.

4. Chu kỳ 4 – Đinh Mão – Trạch Sơn Hàm, hào 2

– “Lục Nhị, hàm kỳ phì, hung ; cư cát.”

– “Sáu Hai, giao cảm ở bụng chân, có hung hiểm ; ở yên tĩnh thì được tốt lành.”

– Tượng “Tuy hung cư cát, thuận bất hại dã” – “Mặc dù có hung hiểm, nhưng nếu ở yên giữ tĩnh thì được tốt lành”, nói lên ý Sáu Hai thuận theo chính đạo “giao cảm” thì có thể tránh gặp phải họa hại.

5. Chu kỳ 5 – Đinh Mão – Thủy Sơn Kiển, hào 2

– “Lục Nhị, vương thần kiển kiển, phỉ cung chi cố.”

– “Sáu Hai, người bề tôi của đấng quân vương ra sức bôn tẩu để vượt qua “kiển nạn”, không phải vì bản thân.”

– Tượng “Vương thần kiển kiển, chung vô cữu dã.” – “Người bề tôi của đấng quân vương ra sức bôn tẩu để vượt qua kiển nạn”, nói lên Sáu Hai cuối cùng sẽ không lỗi.

6. Chu kỳ 6 – Đinh Mão – Địa Sơn Khiêm, hào 2

– “Lục Nhị, minh khiêm, trinh cát.”

– “Sáu Hai, tiếng tăm về đức khiêm lừng lẫy, giữ chính thì tốt lành.”

– Tượng “Minh khiêm trinh cát, trung tâm đắc dã.” – “Tiếng tăm về đức Khiêm lững lẫy”, là ý tượng Sáu Hai do trong lòng thuần chính nên có được danh tiếng.

7. Chu kỳ 7 – Đinh Mão – Lôi Sơn Tiểu quá, hào 2

– “Lục Nhị, quá kỳ tổ, ngộ kỳ tỷ ; bất cập kỳ quân, ngộ kỳ thần, vô cữu.”

– “Sáu Hai, vượt qua ông mà gặp bà ; song không lấn được vua, vua do đó gặp được bề tôi, tất không lỗi.”

– Tượng “Bất cập kỳ quân, thần bất khả quá dã” – “Không lấn được vua”, nói lên Sáu Hai là bề tôi không thể vượt qua được bậc chí tôn. Được vô cữu chính là vì Sáu Hai ở giữa cái vòng ổn thỏa tốt đẹp của sự “quá” và “bất quá”, được thích đáng về thời, về phận mà không thiên lệch.

8. Chu kỳ 8 – Đinh Mão – Lôi Trạch Quy muội, hào 2

– “Cửu Nhị, diểu năng thị, lợi u nhân chi trinh”.

– “Chín Hai, chột mà cố gắng nhìn được, lợi về giữ vững chính bền của bậc u tĩnh điềm đạm.”

– Tượng “Lợi u nhân chi trinh, vị biến thường dã” – “Lợi về sự giữ vững chính bền của bậc u tĩnh điềm đạm”, nói lên Chín Hai chưa từng thay đổi đạo thường hằng của sự nghiêm giữ tiết tháo. “Bậc u nhân không có vua hiền”, nói lên ý tượng chính như hào Chín Hai không có chồng hiền đức.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)