Đinh Tị

1. Chu kỳ 1 – Đinh Tị – Thuần Đoài, hào 1

– “Sơ Cửu, hòa duyệt, cát.”

– “Chín Đầu, dựu dàng, vui vẻ với người, tốt lành.”

– Tượng “hòa duyệt chi cát, hành vị nghi dã” – Ý tượng nói lên hành vi của hào Chín Đầu đứng đắn mà không bị người ta nghi kị.

2. Chu kỳ 2 – Đinh Tị – Trạch Thủy Khốn, hào 1

– “Sơ Lục, đồn khốn vu châu mộc, nhập vu u cốc, tam tuế bất dịch.”

– “Sáu Đầu, mông bị khốn ở dưới gốc cây, không thể ở yên, chỉ lui vào nơi sơn cốc u tối, ba năm không thấy ló mặt.”

– Tượng “Nhập u vu cốc, u bất minh dã” – “Chỉ còn cách lui vào nơi sơn cốc u tối”, Ý tượng nói lên hào Sáu Đầu ẩn thân tạm bợ nơi u ám, không sáng sủa.

3. Chu kỳ 3 – Đinh Tị – Trạch Địa Tụy hào 1

– “Sơ Lục, hữu phu bất chung, nãi loạn nãi tụy ; nhược hào, nhất ác vi tiếu: Vật tuất, vãng vô cữu”.

– “Sáu Đầu, nếu không giữ được đến cùng sự thành tín trong lòng, tất sẽ làm loạn mà tụ họp bừa bãi với mọi người ; nếu chuyên tình mà kêu gọi mọi người ở trên, thì có thể chỉ một cái bắt tay với người bạn dương cứng là lại vui cười được ngay: không phải lo nghĩ, đi lên tất không gặp họa hại”.

– Tượng “Nãi loạn nãi tụy, kỳ chí loạn dã” – “Làm loạn mà tụ họp bừa bãi với mọi người”, nói lên tâm chí Sáu Đầu đang có hiện tượng mê loạn.

4. Chu kỳ 4 – Đinh Tị – Trạch Sơn Hàm, hào 1

– “Sơ Lục, hàm kỳ mẫu.”

– “Sáu Đầu, giao cảm ở ngón chân cái.”

– Tượng “Hàm kỳ mẫu, chí tại ngoại dã” – “Giao cảm ở ngón chân cái”, nói lên chí hướng của Sáu Đầu phát triển ra phía ngoài.

5. Chu kỳ 5 – Đinh Tị – Thủy Sơn Kiển, hào 1

– “Sơ Lục, vãng kiển, lai dự.”

– “Sáu Đầu, tiến lên thì gian nan, trở lại ắt được khen.”

– Tượng “Vãng kiển lai dự, nghi đãi dã.” – “Tiến lên thì gian nan, trở lại thì được khen”, nếu nói như vậy thì Sáu Đầu nên chờ đợi thời cơ.

6. Chu kỳ 6 – Đinh Tị – Địa Sơn Khiêm, hào 1

– “Sơ Lục, khiêm khiêm quân tử, dụng thiệp đại xuyên, cát.”

– “Sáu Đầu, người quân tử khiêm mà lại khiêm, sẽ có thể vượt qua sông cả sóng lớn, tốt lành.”

– Tượng “Khiêm khiêm quân tử, ti dĩ tự mục dã.” – “Người quân tử khiêm mà lại khiêm”, ý nói hào Sáu Đầu lấy sự khiêm tốn để chế ước bản thân.

7. Chu kỳ 7 – Đinh Tị – Lôi Sơn Tiểu quá, hào 1

– “Sơ Lục, phi điểu dĩ hung.”

– “Sáu Đầu, chim bay nghịch thế hướng lên trên sẽ có hung hiểm.”

– Tượng “Phi điểu dĩ hung, bất khả như hà dã.” – “Bay nghịch thế hướng lên trên”, đây là hiện tượng Sáu Đầu tự chuốc lấy hung cữu, khó bề giải cứu.

8. Chu kỳ 8 – Đinh Tị – Lôi Trạch Quy muội, hào 1

– “Sơ Cửu, quy muội dĩ đệ, phả năng lý, chinh cát.”

– “Chín Đầu, người con gái về nhà chồng làm vợ lẽ, chân thọt mà cố gắng đi được, tiến lên thì được tốt lành.”

– Tượng “Quy muội dĩ đệ, dĩ hằng dã” – “Con gái về nhà chồng làm vợ lẽ”, đây là lẽ thường của việc hôn thú. “Phả năng lý, cát tương thừa dã” – “Chân thọt mà cố gắng đi”, nói lên sự tốt lành của hào Chín Đầu là ở chỗ giúp đỡ người vợ cả chăm sóc chồng. Chân tuy lệch nhưng có thể dẫm đất mà đi, không đến nỗi tàn phế.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)