Lá số mệnh tai họa Phá Quân cung Khảm

Lá số Phá Quân cư Tý hữu tai

Phá Quân là ngôi sao chủ đứng đầu nếu hợp cách, đi với Cự Môn và sao Tử Vi tạo thành thế vạc ba chân trên mỗi lá số Tử Vi. Phá Quân cư Tí Ngọ ý nghĩa đắc cách là Quân Tử, nếu phá cách tượng là Tiểu Nhân. Chỉ xét tới bố cục của lá số này, đây là trường hợp khá hay để nghiệm lí vì đương số gặp rất nhiều tai nạn nhưng vẫn còn mạng và vượt qua. Cũng là cách ngộ tức đồng cung với Tam Không gồm Tuần Triệt Thiên Không là chính cách của Tam Không. Mệnh có Phá Quân cư Tí ngộ Tam Không Song Lộc Đào Hoa, Quan Lộc cư Thìn có Tham Lang ngộ Kỵ Hồng, Tài Bạch có Ấn Tướng Kiếp Sát. Xét riêng Mệnh có Phá Quân cư Tí là bố cục Chính Tinh tốt đẹp, Phá Quân tại đây có tính hoạch phát, ngộ Tam Không tại chính bản cung khá đặc biệt. Bộ Tam Không ngộ Phá Quân tăng mạnh tính bất thường của sao này, ở đây lại là Tam Không Song Lộc có Đào Hoa đặc biệt lá số hiếm gặp vì ở ngay tại bản cung. Phá Quân ngộ Tam Không được luận là hay vì chủ sự phá bỏ triệt để, bộ Tam Không đẩy mạnh tính chất của Chính Tinh ở mọi cách cục, Phá Quân phá bỏ đúng nhưng ở đây gặp thêm bộ Song Lộc. Phá Quân là Chính Tinh nhưng phải chào thua trước Lộc Tồn, bộ Song Lộc tính chất gìn giữ tài cách càng lớn. Bản chất của Hóa Lộc là sự phát triển, tạo lợi ích của riêng bản thân, đã viết ở bài của hóa khí này. Tuổi Quý có Phá Quân hóa thành Lộc nay gặp Lộc Tồn tăng tính chất Lộc phùng xung phá, cát dã tàng hung. Tam Không ngộ Song Lộc có Phá Quân đồng cung khiến sự tồn tại và phá bỏ thay phiên nhau. Ở đây man mắn là Phá Quân vẫn được chọn lựa do có Đào Hoa. Xét bố cục chung là bộ Sát Phá Tham ngộ Tam Không có Song Lộc Đào Hồng Ky Kiếp Sát. Ở đây cách cục rối loạn hình thành cách Vong tức không tồn tại nếu chỉ có Lộc Tồn, nhưng bên Song Lộc có cả Đào Hồng chủ sự tồn và vong chính là đặc điểm của cách cục này, không phải Tài Cách, không phải Quý cách mà tính chất của bố cục này liên quan tới cả tính mạng, sống và chết, cuộc đời cũng mang tính khái quát như vậy. Tuy nhiên sức mạnh của bộ Song Lộc Đào Hồng rất kỵ Phá Quân nay được Tam Không giao hội thay đổi tính chất, cách cục bình hòa nhưng không vững, gặp Hạn xấu cát hung lộ rõ, vậy mệnh không thể luận là tốt.

Xét tới cung an Thân. Thân cư Thê có Thanh Long ngộ Hỏa Kiếp Quả Ân Diêu Y, Phúc Đức có Tử Phủ cư Dần ngộ Phục Binh Lưu Hà, Cô Thần. Thiên Di có Liêm Tướng ngộ Hình Phi. Xét riêng cung an Thân có Vũ Khúc ngộ Hỏa Kiếp Diêu Y là cách cục xấu chủ bệnh tật, họa liêm quan tới cắt bỏ, sao Vũ Khúc thủ Thân Mệnh độc tọa hay các cách Vũ Phá, Vũ Sát, Vũ Tướng nếu ngộ Địa Kiếp thêm Sát Kỵ thương mắc bệnh nan y cần phẫu thuật vì bản chất Vũ Khúc đã mang tính Sát, khi gia thêm khiến tăng cường khuyết điểm mà gây họa. Xét chung là bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm ngộ Thanh Phi Phục có Hỏa Kiếp Cô Quả Hình Diêu. Ở đây may mắn do được bộ Thanh Phi Phụ khiến cách cục không trở nên quá xấu, nếu gặp bộ Kình Hao, Đà Hao hay Lộc Tướng Ấn khó mà qua được khi đáo hạn xấu. Họa ở đây liên quan tới cắt bỏ do bệnh tật. Thường bộ Tử Vũ Liêm nếu gặp Không Kiếp gia Sát Kỵ không có Thanh Phi Phục nếu mắc bệnh thì đa phần bị ung thư. Cung an Thân ở đây xấu, tai kiếp liên quan tới thân thể. Đại Hạn cung an Thân phát bệnh ung thư nhưng điều trị được mà sống tới hiện nay, gần đây bị tai nạn xe. Xét lá số này cung an Thân xấu nhưng được cung Phúc có cách Tử Phủ ngộ Cô Thần chủ được sự trợ giúp khó hiểu mà sống sót qua nhiều tai ương. Mệnh cung cách cục nan toàn nhập hạn xấu kết quả hiển hiện tai họa đến nhanh chóng. Vậy mới nói rằng phúc lớn thì qua được vận xấu. Tất nhiên trường hợp này đại hạn không quá xấu và cung Thân không bị thêm Sát Tinh gây họa nếu không cung Phúc lớn vẫn phải vong mạng.

la so menh tai hoa pha quan cung kham 5ec2ea5c7f121

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)