Sư thuyết

Danh tác “Sư thuyết – Hàn Dũ” viết:

“Người sinh trước ta, người biết về đạo trước ta, ta học người và tôn xưng người là thầy ta ; Người sinh sau ta, nhưng người biết về Đạo trước ta, ta học người và tôn xưng người là thầy ta.

Người là Thầy của Đạo ta, ta nào biết người sinh trước hay sau ta ?

Cho nên, bất kể kẻ sang hay người hèn, bất kể thời gian học ít hay nhiều, Đạo sẽ tồn tại mãi mãi, thì Thầy ta vẫn mãi là Thầy ta.”

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)