Tại sao biết người đó có anh chị cùng mẹ khác cha hoặc cùng cha khác mẹ?