Tại sao biết người đó có phá tướng?

Cái gọi là phá tướng tức là khuôn mặt hoặc ngũ quan có tổn thương, hoặc tay chân thương tàn.

Phàm trong mệnh bàn có các sao ở các cung, các địa hoặc tổ hợp sao dưói đây đều có phá tướng:

  1. Cung Thân có Thất sát, hoặc Phá quân.
  2. Cung Phụ mẫu có sát tinh.
  3. Cung Thân có sát tinh.
  4. Đối cung của cung Thân có sát tinh.
  5. Liêm trinh, Tham lang đồng cung lại thêm Đà la.
  6. Vũ khúc, Thiên tướng thêm sát tinh.
  7. Hỏa tinh hoặc Linh tinh tọa Mệnh.

(Lập và giải tử vi đẩu số – Phương pháp đoán mệnh – Phan Tử Ngư)