Thứ tự hào từ

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

5 11 17 23 29 35 41 47 53 59

4 10 16 22 28 36 40 46 52 58

3 9 15 21 27 35 39 45 51 57

2 8 14 20 26 34 38 44 50 56

1 7 13 19 25 33 37 43 49 55

——————————————————————————————-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Thay số bằng chữ: 10 chữ cái đầu của Thiên can:

K A T Đ Q K A T Đ Q

M G C B N M G C B N

Đ Q K A T Đ Q K A T

B N M G C B N M G C

A T Đ Q K A T Đ Q K

G C B N M G C B N M

————————————————————————————

  G A B Đ M K C T N Q

 

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)