Tính chất của chính tinh khi bị Hóa Lộc

HÓA LỘC

Hóa-lộc thuộc âm thổ : chủ tài lộc. thông thường chỉ tài nguyên, tức tính chất và năng lực sanh tài. cũng chỉ cơ hội tiến tài

vì vậy thích cùng Lộc-tồn tương hội : gọi là điệt Lộc;

càng thích kiến Lộc-tồn Thiên-mã : gọi là “Lộc Mã giao trì”.

Hóa lộc :

– không thích tí ngọ mão dậu cung, đặc biệt lấy mão cung làm lạc hãm.

– không thích Không Kiếp đồng triền. cũng như không thích cư nhược địa (như tí ngọ mão dậu tứ cung), xưa nói : [Lộc chủ ở nhược địa, phát bất chủ tài] Tức chỉ có hư danh mà vô thật tế.

– tối hiềm bị Kị xung phá, tức chỗ cổ nhân nói “Lộc phùng xung phá, cát xứ tàng hung”. Đại khái tình hình chủ do tiến tài mà sanh họa sự. ví dụ : như vì cầu tài ngược lại sanh rủi ro; đầu tư lớn mà vô tiến ích, đưa đến sa lầy. phải tường thật tế tổ hiệp tinh diệu mà định tính chất.

– Tối hỉ cư dần thân hợi cung. cũng thích cư thìn tuất,sửu mùi tứ mộ địa (tứ mộ này là nơi Mã Lộc-tồn không cư, chính thích hóa Lộc bổ túc, duy tất phải có Lộc tinh xung khởi mới có thể phát huy),

Hóa Lộc và hóa Quyền, hóa Khoa tương hội, đại khái là kết cấu hết sức tốt đẹp, nhưng vẫn nên rõ tính chất tinh diệu, để định chỗ nặng chỗ nhẹ.

Như mệnh cung Liêm Tướng mà Liêm hóa Lộc, đối củng Phá hóa Quyền, hội sự nghiệp cung Vũ hóa Khoa.

– Hiển nhiên lấy Liêm hóa Lộc làm chủ, vì Liêm Tướng chủ theo chính trị hoặc tùng sự xí nghiệp phục vụ, đây là bổn chất mệnh cung,

– Phá hóa Quyền tăng gia phạm vi quyền thế và trách nhiệm,

– Vũ hóa Khoa chủ có thể nắm quyền bính kinh tể,

cũng nhờ hóa Quyền, hóa Khoa giúp thành Mệnh cung cát lợi, nhưng không thể lấy nó làm chủ thể.

tinh chat cua chinh tinh khi bi hoa loc 5ec2e3516a2db

LIÊM TRINH hóa Lộc(can Giáp ) .

Liêm-trinh là tinh diệu thuộc cảm tính, vì vậy không đại biểu cho vật dục. Lúc hóa Lộc, tính chất hưởng thụ tinh thần vẫn nhiều hơn tính chất hưởng thụ vật chất, do đó sanh hoạt tất hao phí, lấy sinh hoạt hưởng thụ cao để hỗ trợ tinh thần hưởng thụ, tất nhiên không lẫn với keo kiệt. Liêm-trinh đi với Tham-lang Rõ ràng là một loại thích hoang phí, nhưng bổn chất kì thật vẫn có bất đồng. hóa phí của Tham-lang thuần thuộc “tửu sắc tài khí”, mà Liêm-trinh thuộc “phong hoa tuyết nguyệt”, tính chất ưu nhã hơn, xem trọng tinh thần và cảm tính hơn.Liêm-trinh thường thường có mang theo sắc thái “chính trị”, thường là thủ đoạn, vì vậy Liêm hóa Lộc, cũng chủ nhờ thủ đoạn để cầu tiến thủ. Giao tế ứng thù là thủ đoạn, kết đảng kết phái cũng thuộc thủ đoạn. Liêm hóa Lộc, nhưng lại thấy hung Sát Hình hiện rõ, tất chủ “tửu sắc tài khí”, thường nhiều thủ đoạn, nhiều ứng thù, nhưng không có thu hoạch gì, ngượclại sự nghiệp xuất hiện không đủ. Như tái kiến đào hoa chư diệu : thường vì sắc phá tài. Liêm hóa Lộc kiến đào hoa mà vô Sát Kị : vẫn chủ do“phong nguyệt ứng thù” mà đắc thế thân, hoặc đắc tài lộc.nguyên cục Liêm hóa Kị, tại vận hạn niên hạn hóa Lộc: thường là tế ngộ[1] . được tài lộc như đầu cơ, đổ bác, chánh trị, hối lộ … ). được những điều này tài lộc có phần hiển đắc, hài lòng.

THIÊN-CƠ hóa Lộc (can Ất) .

Thiên-cơ bản chất là cơ biến linh động, và mẫn nhuệ đa trí, lúc hóa Lộc tất năng chủ động cơ hội phát quật để thành sự nghiệp, vì vậy thu hoạch được lợi ích.Nhưng người cơ biến linh động, vẫn thường thiểu phách lực khai sáng đại sự nghiệp, thường thường dễ rơi vào đầu cơ thủ xảo, vẫn không tránh được có những hạn chế đáng kể, ảnh hưởng đến thành tựu của sự nghiệp và tài bạch. vì thế Cơ hóa Lộc, chỉ là [liêu mặc nhân tài], chủ kế hoạch, thiết kế, hoặc tùng sự công tác chạy việc cho người khác (như môi giới).Do biến động, nên cũng thường không giữ một nghề, thích đứng núi này trông núi nọ. phàm Cơ hóa Lộc tại mệnh cung, tất đồng thời phải lưu ý tinh diệu của Phúc đức cung, cùng tinh diệu của Sự nghiệp cung, an định và có tiến thủ lực thì tốt, bất an định mà lại không chí hướng, ắt sẽ ảnh hưởng mệnh cung Cơ hóa Lộc khiến thành tựu càng nhiều hạn chế.Cơ hóa Lộc tiền tài không dễ giữ lâu, như Điền cung đẹp, nên chú ý cơ hội sở hữu nhà; nếu không phải xem Phu thê cung có tinh diệu giỏi giữ tiền hay không. Tí Ngọ cung : Thiên-cơ độc tọa. Cơ hóa Lộc / đối cung Cự-môn/ tài bạch cung Đồng Lương mà Lương hóa Quyền / Sự nghiệp cung Thái-âm hóa Kị đới Kình hoặc hội Kình Đà.

Thiên đồng chủ [bạch thủ hưng gia]. Đồng hóa Lộc đại khái chủ tăng gia tài lộc, và hợp với những việc nhàn nhã.

– Nhưng nếu lúc cùng Khoa Văn chư diệu đồng triền, ắt tổ hiệp tinh diệu quá phong nhã, dễ chìm trong thanh vận hoặc âm nhạc, thích tinh thần hưởng thụ mà thiếu ý chí tiến thủ.

Tình hình này, rất không thích hợp với xã hội cạnh tranh hiện đại.

– Nếu có đào hoa chư diệu đồng độ, nhiều cảm tinh thần hư không. dễ bị cảm tình [phân nhiễu] (nhầm lẫn, hỗn loạn).

Thiên đồng không sợ Sát diệu,ngược lại có khi thành kích phát lực,vì vậy có cách cục [phản bối], cùng [mã đầu đái kiếm] cách. Như không thành cách cục, một vài điểm Sát diệu thì không lo. Duy chủ tuổi trung niên tân lao, đến vãn niên mới có thể hưởng thụ.

Đồng hóa Lộc dễ đam mê dục lạc,vì thế tại vận hạn thấy Lộc, tốt hơn so với tại nguyên cục tinh bàn thấy Lộc.vì tại vận hạn niên hạn, bổn chất đam mê dục lạc không nặng (lúc này cũng không cần Sát diệu kích phát).

Đồng hóa Lộc / Sự nghiệp cung Cơ Lương mà Cơ hóa Quyền / Tài bạch cung tá hội Cự Nhật.Kết cấu tổ tinh hệ này, lấy xã hội hôm nay mà nói, nữ mệnh dễ phấn phát,nam mệnh dễ được di tính ưa thích, chưa là lương hảo, do quá an dật (nhàn nhã), và cảm tình phong phú, có thể ảnh hưởng sự nghiệp. Như Xương hóa Khoa tại mệnh cung hoặc phúc đức cung, hoặc có Sát diệu kích phát, mới chủ thành tựu.tổ tinh diệu này nếu có thể [phấn phát hữu vi], thường do hành nghề phục vụ (như luật sư, kiểm toán), hoặc chức cao trong cơ quan chánh phủ xí nghiệp. Tiến triển không quá phí lực, cùng mất công phí khẩu thiệt. Xương hóa Khoa đồng hội mệnh cung, do danh khí mang đến cơ hội.

mà Đồng hóa Lộc/ Sự nghiệp cung Cơ hóa Quyền, / Tài bạch cung tá hội Dương Lương.- Kiến Lộc trọng, chưa chắc Đồng Cự sở hỉ, chủ tham an dật. Nếu lại kiến đàohoa, hoặc Phụ Tá càng chủ cảm tình phân nạo, thường dễ hãm vào lưới tình.- Nếu mệnh cung Lộc khinh, mới chủ tài lộc phong doanh. Duy đời vẫn có một thời kì gian khổ. Sự nghiệp cung Thiên cơ [điệt Lộc], nên tùng sự tài vụ kế hoạch, lập kế hoạch tài chính là thích hợp. nếu không cũng phí nhiều tâm lực công tác. Khuyết điểm của cung này, là Tử tức cung không tốt (Liêm hóa Kị đồng độ Đà hoặc hội Kình Đà), chủ dễ bị người tự tay mình đề bạt đoạt quyền.

(Dẫn theo trang phongthuythuatso.vn)