Trung Châu phái tử vi đẩu sổ – đào tạo sâu giáo trình hạ sách

Bản dịch:

Mục lục

Hạ thiên cung viên luận

Lời mở đầu… … … 2

Cung mệnh… … … 3

Huynh đệ cung… … … . . . 24

Cung phu thê… … … . . . 32

Cung tử nữ… … … . . . 51

Cung tài bạch … … … 68

Cung tật ách… … … . . . 91

Cung thiên di… … … . . . 107

Cung Nô bộc (nô bộc cung)… … . . . 119

Sự nghiệp cung (cung Quan lộc)… … . . . 129

Cung điền trạch… … … . . . 153

Cung phúc đức… … … . . . 163

Cung phụ mẫu … … … 174

Hạ thiên cung viên luận

Lời mở đầu

Bổn thiên sở luận [cung viên], gồm có cung mệnh (thân cung); huynh đệ cung; cung phu thê; cung tử nữ; cung tài bạch; cung tật ách; cung thiên di; cung Nô bộc; sự nghiệp cung; cung điền trạch; cung phúc đức; cung phụ mẫu chờ mười hai cung mà nói.

Đính định tinh bàn lúc, quan sát mười hai cung tinh diệu phân bố, tái tường thị tam hợp cung và đối cung tinh diệu hợp liền có thể biết mỗi cung cơ bản tính chất. Nhất nhất về quan sát tinh diệu tính chất nguyên tắc, đã tường thấy ở thượng thiên .

Học giả ở trước mắt giai đoạn, đã nên biết, đương suy tính lưu niên hoặc đại hạn là lúc, cung viên vị trí hội thiên di biến động. Dĩ đại vận thuận hành giả mà nói, đương đi người thứ hai đại hạn là lúc, nguyên lai cung phụ mẫu tinh biến thành cung mệnh tinh; nguyên lai cung mệnh tinh thay đổi Thành huynh đệ cung tinh, nguyên lai huynh đệ cung tinh, sẽ biến thành cung phu thê tính chất… Nhưng hiện nay giống nhau suy đoán [tử vi đẩu số] người đó, lại thường thường làm như vậy, từng cái đại hạn, từng cái lưu niên, khứ trước đại hạn lưu niên mười hai cung tinh diệu dĩ định cát hung. Hiển chung dù cho chỉ biết là [tam phương tứ chính] suy đoán pháp, nhưng không biết loại này quan sát pháp, có cố định địa cung di động thay đổi vị khuyết điểm, bởi vậy là được là máy móc thức suy đoán.

[Trung Châu phái] bí truyền, là tiên quan sát tinh bàn mười hai cung dĩ nhận thức các cung bản chất. Sau đó vu suy đoán thì; tương đã biến động cung viên tinh diệu tính chất, coi là đối nào đó bản chất phản ứng.

Chẳng hạn như: Tinh bàn cung mệnh tử vi ngồi một mình ở ngọ nhâm năm sinh ra, kình dương ở tử viên (hảo cung thiên di), và tham lang cùng độ, hình thành [hiện lên thủy đào hoa] cách cục. Giá [hiện lên thủy đào hoa] tính chất đương nhiên ảnh hưởng đến tử vi tọa cung mệnh bản chất. Cho nên khi thuận đi tới vị cung làm vợ cả hạn cung mệnh là lúc, tích đối cung [thiên đồng cự môn] an tinh, can cung là đinh, cự môn Hóa kị, lưu dương cùng độ, đối đái đào hoa tính chất tử vi mà nói, liền dễ khiến cho tình cảm thượng làm phức tạp, đồng thời dễ sinh sôi thị phi. Nhất nhất giá tức là đại hạn tinh diệu đối cung mệnh tinh diệu bản chất phản ứng.

Giả như đồng dạng là tử vi ở ngọ cung tọa mệnh, bính năm sinh ra, kình dương và tử vi cùng độ, lại không có [bách quan triều củng], còn đây là cô quân vô nói cách cục. Đồng dạng thuận đi tới vị cung, tá đối cung [thiên đồng cự môn] an tinh, thiên đồng hóa lộc. Nhược sai ai ra trình diện lộc vị cung là đại hạn cung mệnh, nhất định ưa đến đây thiên đồng hóa lộc, hơn nữa can cung là ất, lưu lộc ở mão cung lai hội, bởi vậy dễ suy đoán là tốt vận, mà lại khả năng suy đoán là tay không hưng nhà phát tài mỹ vận. Nhưng mà đại hạn cung mệnh đồng thời trong buổi họp Thái âm Hóa kị, đối [cô quân vô nói] tử vi mà nói, hóa lộc hội lộc [thiên đồng cự môn] lại hội nhân Thái âm Hóa kị mà diễn hóa thành nhân tài thu nhận bất lợi tính chất. Cụ thể mà nói, cực có thể là nhân ham món lợi nhỏ lợi mà lệch lạc làm ảnh hưởng chính cả đời sự nghiệp.

Nếu như thiên cơ ở tị cung tọa mệnh, đồng dạng là bính năm sinh ra, thiên cơ hóa quyền, và lộc tồn cùng độ. Đi tới ất vị đại hạn thì, như nhau nhìn thấy thiên đồng hóa lộc, cự môn cùng độ, lộc tồn lai hội, Thái âm Hóa kị hội chiếu. Chích cô lập khán vị cung [tam phương tứ chính], và tiền tử vi ở ngọ cung tọa mệnh người tương đồng, nhưng y theo [Trung Châu phái] suy đoán, thì bởi thiên cơ hóa quyền bản chất, không giống với và kình dương cùng độ tử vi, cho nên liền phát sinh bất đồng phản ứng, biến thành là ở đầu tư thuận lợi tiến tài thì, lại đột nhiên nhân bị người ảnh hưởng, làm ra quyết định sai lầm mà thu nhận đầu tư tổn thất.

Bởi vậy có thể thấy được, phải triệt để nhận thức các cung viên tinh diệu phản ứng, sau đó mới có thể đàm được với suy đoán chuẩn xác, cùng với xu cát tị hung, bằng không cận cô lập địa khán cung viên [tam phương tứ chính], liền dễ trở thành sửa mậu lời tuyên bố.

Bổn thiên tức ở chỗ vạch mười hai cung phản ứng một ít trọng điểm. Học giả nếu có thể tham khảo thượng thiên nói tinh diệu tính chất, đương có khác hiểu ý chỗ. Bởi vì trên thực tế không có khả năng tương tất cả tinh diệu tổ hợp

Tương hỗ phản ứng nhất nhất liệt kê, học giả chỉ có thể suy một ra ba, gia dĩ thể hội.

Mệnh cung

1 Tử vi

Ở tử ngọ cung ngồi một mình tử vi, nếu vì [bách quan triều củng] ưa đi tới sai ai ra trình diện hóa lộc, hóa quyền hoặc hóa khoa đại hạn, lưu niên. Nhược nguyên cục tử vi hóa quyền hoặc hóa khoa mà vô [bách quan triều củng], thì ưa sai ai ra trình diện xương khúc, khôi việt, phụ bật chư diệu cùng sẽ vận hạn lưu niên.

nhược nguyên do 『 không cầm quyền cô quân 』 cách cục, kỳ niên hạn mặc dù sai ai ra trình diện lộc quyền khoa, kỳ cát cũng tiểu, chỉ chích hệ một thời đắc ý. Nhược nguyên do [vô nói cô quân] cách cục, đi thêm sát kị tịnh tập niên kỉ hạn, mỗi khi có tai hoạ, hơn nữa tất tàn sát tự chiêu.

phàm tử vi giai ưa đi Thiên phủ, thiên tướng tọa thủ cung viên. Tử ngọ cung ngồi một mình người vưu ưa.

tử ngọ cung ngồi một mình tử vi ưa lộc tồn cùng độ. Duy [không cầm quyền cô quân] thì đa ích kỷ nghi kị. Đi chí sát kị hình tịnh chiếu niên kỉ hạn, đa vưu oán thị phi, mà lại thường thường gây thành tụng thành sự.

phàm tử vi giai không thích đi thiên cơ, thiên lương, cự môn triền độ cung viên, sai ai ra trình diện Hóa kị vưu kém. Tử ngọ nhị cung tử vi, mỗi ngày cơ chủ rách nát; mỗi ngày lương chủ có ách, nhưng thuộc sợ bóng sợ gió; sai ai ra trình diện cự môn chủ tình cảm làm phức tạp. Có cát hóa có thể giải trừ, sai ai ra trình diện hình sát khắc ứng với.

[tử phá] thủ mệnh, tối kỵ là [không cầm quyền] cách cục, đi tới cơ lương cự môn vận hạn, thường làm một sinh vận trình then chốt, nhược sai ai ra trình diện sát kị hình chiếu, kỳ phát sinh sự cố, mỗi khi có thể ảnh hưởng suốt đời. Cũng không tuyên sai ai ra trình diện thái dương Hóa kị niên kỉ hạn, mỗi khi trêu chọc thị phi vưu oán.

[tử phá] thủ mệnh, nguyên cục vũ khúc Hóa kị, đại hạn đi tới [vũ khúc thất sát] cùng độ cung viên, canh đi thái dương Hóa kị hoặc cự môn Hóa kị lưu niên, nguyên nhân chính tài mà chiêu họa.

[tử phá] không thích niên hạn mỗi ngày phủ [thiên không kho], [lộ kho], chủ rủi ro; nhược Thiên phủ được lộc, thì cận nguyên nhân chính tài thất nghĩa.

[tử phá] đi tới [thiên đồng thiên lương] tọa thủ niên kỉ hạn, phùng thiên cơ Hóa kị đái sát lai xung, xử sự phải phúc hậu, bằng không xảo trá tính toán dũ đa, rách nát dũ đại.

[Tử Phủ] thủ mệnh, mừng nhất sai ai ra trình diện lộc. Sai ai ra trình diện lộc tồn cùng độ, liêm trinh hóa lộc lai hội người, chủ cự phú. Dĩ sai ai ra trình diện hóa lộc, lộc tồn niên kỉ hạn là khắc ứng với. Nhất nhất như [Tử Phủ] ở dần, giáp năm sinh ra, đi tới Đinh Mão chủ được tài hoặc được thế thân phát đạt kỳ ngộ tấn thân phát đạt kỳ ngộ.

. [Tử Phủ] ưa đi vũ khúc độc thủ cung viên, sai ai ra trình diện lưu lộc hoặc tham lang hóa lộc, liêm trinh hóa lộc người, chủ được tài. Nhược rất có phụ tá cát diệu, vô sát kị hình diệu hội chiếu, nguyên cục [Tử Phủ] vừa kết cấu may mắn người, tay không mà thành cự phú.

. [Tử Phủ] vô lộc, đi tới sai ai ra trình diện lộc niên kỉ hạn cũng cát.

. [Tử Phủ] có lộc, đi tới thái dương ngồi một mình tị cung niên kỉ hạn, sai ai ra trình diện cát phụ, chủ địa vị tăng cao. Thái dương ở hợi cung người thứ hai.

. [Tử Phủ] thủ cung mệnh, đi ngược chiều người, dĩ thái dương thủ viên hoặc vũ khúc thủ viên đại hạn, làm một sinh vận mạng đầu mối then chốt; thuận hành giả, dĩ tham lang đại hạn (vũ khúc ở đối cung), hoặc cự môn đại hạn (thái dương ở đối cung) là đầu mối then chốt. Là cát là hung, ảnh hưởng suốt đời quá nhiều.

. [tử tham] ở cung mệnh, ưa sai ai ra trình diện hỏa linh, cũng ưa sai ai ra trình diện tham lang hóa lộc, chủ chợt mà hưng, hơn nữa kéo dài. Nhược tham lang Hóa kị, thì suốt đời làm phiền luy, mà lại không như ý. Nhược canh sát nặng, thì thường thường công bại thùy uy.

. Nữ mệnh [tử tham], không thích đi tới thái dương ở cung phu thê niên kỉ vận, chủ gặp nhân không quen. Nam mệnh [tử tham], không thích cung phu thê mỗi ngày cùng (hoặc cự môn) niên kỉ vận, chủ rơi vào tình cảm lưới, khó có thể tự cởi.

. [tử tham] thủ mệnh sai ai ra trình diện [vũ việt phá quân] mà vũ khúc Hóa kị người, đi đến tận đây đại hạn, canh sai ai ra trình diện văn xương Hóa kị hoặc văn khúc Hóa kị lưu niên, chủ sinh rách nát.

. [tử tham] thủ mệnh ở mão cung, đi tới thiên lương ở ngọ cung đại vận hoặc lưu niên, nhược thiên lương hóa lộc, thì tham tài háo sắc giai dễ khiến cho phiền phức, canh sai ai ra trình diện sát diệu thì có hung họa, duy chung năng lực hóa giải.

. [tử tham] thủ mệnh người, dĩ thái dương, cự môn gặp gỡ cung viên; hoặc 『 thiên cơ Thái âm 』 cùng triền cung viên, làm một sinh vận mạng đầu mối then chốt.

. [tử tướng] thủ mệnh, phùng [Sát Phá Lang] lưu niên, giai chủ biến động, cát hung thị tinh diệu tổ hợp tính chất mà định.

. [tử tướng] thủ mệnh, đi tới [tử tướng] là [cung tật ách] đại vận, phòng bệnh tim.

. 『 tử tướng 』 thủ mệnh, đi tới [tử tướng] là 『 cung phu thê 』 đại vận, phòng hôn nhân vỡ tan.

. 『 tử tướng 』 thủ mệnh, đi tới đại vận gặp [vũ khúc Thiên phủ], nhược vũ khúc Hóa kị, hoặc Thiên phủ [thiên không lộ], thì nguyên nhân chính nhân sự nhiều lần mà thu nhận rách nát (như thất nghiệp, ngừng kinh doanh, đóng cửa các loại).

. 『 tử tướng 』 ở cung mệnh, canh đi 『 tử tướng 』 thủ mệnh lưu niên, giống nhau dưới tình hình không thích hợp cùng người hợp tác, dực năm tức có nhiều lần, hợp tác tuyệt không kéo dài.

. [tử tướng] thủ cung mệnh người, không thích tham lang Hóa kị. Bất luận cái gì cung viên gặp của, giai sinh đến đây cung viên sở chủ khắc ứng với. Nhất nhất như đi tới 『 cung phụ mẫu 』 sai ai ra trình diện tham lang Hóa kị đại vận hoặc đại hạn, chủ thưởng thức mình thủ trưởng chủ quản bị thay đổi; đi tới [cung phu thê] sai ai ra trình diện tham lang Hóa kị lưu niên, chủ tình cảm phát sinh biến hóa.

. [tử tướng] thủ mệnh người đó, đi ngược chiều người dĩ tham lang, [vũ khúc Thiên phủ] đại hạn là vận mạng đầu mối then chốt,, thuận hành giả, dĩ thất sát, liêm trinh thủ hạn cung độ, là vận mạng đầu mối then chốt.

. [tử sát] thủ mệnh, cung tài bạch [vũ tham], nhược sai ai ra trình diện hỏa linh, chủ hoành nổi giận phá, bạo phát bạo bại. Phát hậu phải giỏi về tự bảo vệ mình, sau đó thủy có thể trì doanh bảo thái.

. [tử sát] mà tử vi hóa quyền, thì suốt đời tài lực không đủ để tế chuyện lạ nghiệp.

. [tử sát] thủ mệnh, chủ trách nhiệm tâm nặng, quý năm sinh ra người, sự nghiệp cung [liêm phá] mà phá quân hóa lộc, canh chủ đa âm thêm vào trách nhiệm, mọi chuyện thân lực thân vi.

. [tử sát] ở cung mệnh người, dĩ [thái dương cự môn] là đầu mối then chốt. Thái dương ở dần cung so sánh thân cung là tốt, nhưng nhưng thị tinh diệu cát hung mà định.

nữ mệnh [tử sát], hôn nhân đa không như ý. Nhược cung mệnh, cung phu thê sai ai ra trình diện sát, vừa bất thiện khắc chế, thì dễ nhiều lần thay đổi tình cảm.

[tử sát] thủ mệnh người, dĩ thiên tướng, 『 vũ khúc tham lang 』 đại hạn là vận mạng đầu mối then chốt.

2 thiên cơ

. Tử ngọ cung thiên cơ ngồi một mình, mừng nhất hóa quyền. Thiên cơ hóa quyền vừa trội hơn cự môn hóa quyền. Hóa quyền thì ổn trọng, sở dĩ so sánh hóa lộc nhiều táo bạo bất định người là tốt.

. Tử ngọ cung thiên cơ, nhược đối cung cự môn hóa quyền, ở hiện đại khả năng cận vi tài chính và kinh tế giới của tiêu thụ nhân tài, không được chủ bày ra quản lý. Thiên cơ hóa quyền, thì có thể phía sau màn bày ra. Nhất ngoại nhất nội, tính chất bất đồng.

. Tử ngọ cung thiên cơ, năm đinh sinh ra làm phiền luy, cung tật ách thiên tướng vừa là hình kị sở giáp, dễ mắc đảm thạch, thận thạch.

. Tử ngọ cung thiên cơ tối không thích hợp và hỏa linh cùng độ. Chủ còn nhỏ tức ly phụ mẫu, hoặc phụ mẫu cảnh ngộ có biến động, . Đến nỗi ảnh hưởng khi còn nhỏ phúc ấm.

. Tử ngọ cung thiên cơ đi tới [vũ khúc thất sát] cùng độ cung viên, sai ai ra trình diện lộc quyền khoa thì cát, sai ai ra trình diện Hóa kị thì hung, đây là suốt đời vận mạng then chốt.

. Tử ngọ cung thiên cơ đi tới Thiên phủ cung độ, sai ai ra trình diện phủ kho tràn đầy người thì cát, sai ai ra trình diện phủ kho thiên không lộ thì tất hung nguy.

. Xấu vị cung thiên cơ thủ mệnh, Thái âm thủ thân cung người, chủ nhân ngày đêm hối hả, thường vu ca đêm công tác, hoặc mộ dạ nhưng cần phải kế hoạch tự định giá. Không gặp sát, kinh thương sẽ thành phú cách.

. Xấu vị cung thiên cơ chủ thiện khẩu tài, nhược dương đà cùng độ, lại thấy cự môn Hóa kị lai hội, thì khẩu tài hóa thành khẩu thiệt. Thích hợp làm dĩ khẩu thiệt cầu tài chức nghiệp.

. Vị cung thiên cơ, cung phu thê thái dương ở tị. Nhược hóa thành quyền lộc người, chủ và dị tộc thông hôn. Xấu cung người không phải.

. Xấu vị thiên cơ mừng nhất hóa lộc, thì đối cung thiên lương hóa quyền, là kế hoạch, nghiên cứu nhân tài, vừa không thể buôn bán mệnh thị của. Cung phúc đức Thái âm đồng thời Hóa kị, thì là lao tâm phí thần khắc ứng với, cũng không phải triệu chứng xấu.

. . Xấu vị thiên cơ và thiên không cướp cùng độ, một thân có đặc biệt tư tưởng; cùng trời tài cùng độ, trí tuệ cực cao. Nhưng lưỡng chủng tình hình đều chủ không đổi thái độ làm người lý giải, sở dĩ phải [huynh đệ cung] cập [cung phụ mẫu] sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn tường diệu,, sau đó thủy năng lực đứng thẳng, bằng không trái lại dễ chìm nổi.

. Xấu vị thiên cơ, dĩ thái dương, Thái âm kiện độ cung viên, là đại hạn đầu mối then chốt, dĩ thiên đồng, cự môn kiện độ cung viên, là lưu niên đầu mối then chốt.

. Dần thân cung [thiên cơ Thái âm] cùng độ, là [cơ nguyệt cùng lương] vận chính cách. Thân cung thiên lương ở tử, trội hơn thiên lương ở ngọ cho nên vưu oán thị phi ít.

. Dần thân [cơ nguyệt] tối không thích hợp Hóa kị, chủ một thân đa quyền mưu. Ở dần cung người, vưu chủ ưa lộng quyền chuôi.

. Dần thân [cơ nguyệt] gặp thiên lương hóa lộc, đại hạn đi tới cự môn triền độ, hoặc thiên đồng triền độ cung viên, thường dễ gây tai hoạ phi, phải khiêm thối và hậu, sau đó thủy năng lực bình an vượt qua.

. Dần thân [cơ nguyệt], cần phải cung phúc đức cự môn gặp ngôi sao may mắn thủy tốt, nhược cự môn và sát kị cùng độ, thì lưu niên đi tới [liêm trinh thất sát] sở triền cung độ, mỗi dễ chiêu rách nát.

. Mão dậu cung [thiên cơ cự môn] cùng độ, phải sai ai ra trình diện lộc thủy cát. Không thích nhất Hỏa Tinh linh tinh cùng triền, chủ khinh bạc, phá đãng.

. Mão dậu [cơ cự], dĩ [thái dương Thái âm] triền độ cung viên, là lưu niên đầu mối then chốt. Không thích nhất thái dương Hóa kị, nhược hình sát trọng trọng, lưu niên sao Hóa kỵ vừa vọt lên thái dương Hóa kị người, nguyên nhân chính oán hận chất chứa mà chiêu trọng đại phong ba.

. Mão dậu [cơ cự] đi tới Thái âm Hóa kị đại hạn, thường thường dễ sinh rách nát. Kỳ rách nát lại đi vãng nhân tự cho là thông minh mà đến.

. Mão dậu [cơ cự] nam mệnh thẳng môn hóa lộc người, chủ lão phu phối ít thê; thiên cơ hóa lộc người, thì đa tái hôn. Nữ mệnh cự môn hóa lộc người, cũng dĩ trường phối là nên, thiên cơ hóa lộc kỳ, cũng đa hôn nhân thượng khuyết điểm.

. Mão dậu [cơ cự], nữ mệnh mỗi ngày cùng và lộc tồn cùng độ người, đi tới tham lang vận, mỗi chủ bị người vứt bỏ, hôn nhân khúc chiết, cho nên không thích hợp tảo hôn. Dậu cung người mặc dù so sánh cát, duy cũng ngại đào hoa quá nặng. Thiên đồng chủ tình cảm, cố hữu đến đây khắc ứng với.

. Mão dậu [cơ cự] dĩ [Thái âm thái dương] cùng triền cung độ, cùng với thất sát thủ tễ cung độ, là đại hạn đầu mối then chốt, kỳ cát hung ảnh hưởng suốt đời quá nhiều. [sát phá lang] cung hạn, thì là lưu niên đầu mối then chốt.

. Thìn tuất nhị cung [thiên cơ thiên lương] cùng độ, chủ tài nghệ, hiện đại cũng có thể đính định vì chuyên nghiệp nhân tài. Không thích hợp tham chánh từ thương, bằng không phúc không kiên nhẫn cửu, vận may mỗi phù dung sớm nở tối tàn.

. Thìn tuất cung [cơ lương], là [cơ nguyệt cùng lương] thiên cách, phải dĩ khẩu thiệt cầu tài thủy năng lực triển sở khảm. Cho nên ở hiện đại, thường thường vừa là đái tính kỹ thuật chất đẩy mạnh tiêu thụ nhân tài.

. Thìn tuất 『 cơ lương 』 lúc rảnh rỗi diệu cập sát diệu cùng triền, cổ nhân đính định vì tăng nói của mệnh, hiện đại cũng thầy tu. Nữ mệnh đa linh đinh.

. Thìn cung [cơ lương], mà thiên cơ Hóa kị người, phải lý do lưỡi để cầu tài. Không thay đổi kị người, chủ và dị tộc thông hôn.

. Thìn tuất [cơ lương], dĩ [vũ tham] sở nhảy lên cung độ là đại hạn đầu mối then chốt; dĩ [tử sát], 『 liêm phá 』, [vũ tham] tam cung viên là lưu niên đầu mối then chốt.

. Tị hợi cung thiên cơ, và hỏa linh cùng độ, là xa xứ mệnh; hoặc chủ tự ra; hoặc niên thiếu bất lợi phụ tinh.

. Tị hợi thiên cơ đi tới thất sát thủ viên đại hạn, nhược sát kị hình tịnh chiếu người, chủ có nghiêm trọng con mắt tật.

. Tị hợi cung thiên cơ, suốt đời đa tình cảm làm phức tạp. Nhược 『 cung phu thê] thái dương hóa lộc, hoặc [cung thiên di] Thái âm hóa lộc người, thì tình dục rất nặng, canh sai ai ra trình diện sát diệu, đào hoa chư diệu, thì dễ dâm lạm.

. Tị hợi phu cơ, nữ mệnh không thích hợp Hóa kị hoặc có sao Hóa kỵ hội chiếu, canh sai ai ra trình diện sát, hình phạt chính khắc sanh ly, hoặc nhà kề thị thiếp.

. Tị hợi thiên cơ sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu, thì năng lực phú quý, dĩ công chúng phục vụ sự nghiệp là nên, đặc biệt nên thông nhau, thông tin hành nghiệp.

. Tị hợi thiên cơ dĩ [thiên đồng cự môn], 『 liêm trinh Thiên phủ 』 lưỡng cung viên là lưu niên đầu mối then chốt. Dĩ 『 Sát Phá Lang 』 là đại hạn đầu mối then chốt.

3 thái dương

. Phàm thái dương ở cung mệnh miếu hãm, cập là nhật sinh ra hoặc dạ sinh ra. Nhập miếu vừa là nhật sinh ra thì tối cát, dạ sinh ra thứ hai; lạc hãm vừa là dạ sinh ra hung nhất, nhật sinh ra giảm xuống.

. Thái dương ở cung mệnh người, cần phải lưu ý cự môn ở ở đâu cung độ, cập có sát hoặc vô sát. Nhược cự môn đái sát, thì thái dương ở miếu vượng nơi thượng khả (nhật sinh ra vưu lợi), bất quá mưu lực hóa phí mà thôi. Nhược lạc hãm địa (dạ sinh ra canh kém), thì tất là cự môn sở ám, ứng với tường cự môn ở ở đâu cung độ mà nói cát hung. Ví dụ như thái dương ở tử lạc hãm, cự môn ở thìn, đà la cùng độ là [sự nghiệp cung], thì nhật sinh nhập chủ làm làm ơn lực, lao khẩu thiệt hành trình nghiệp, dạ sinh ra thì chủ suốt đời cố sức mà không được cám ơn, mà lại dễ là sự nghiệp mà lo lắng.

Thái dương ở cung mệnh người, vừa cần phải lưu ý thiên lương ở ở đâu cung độ. Cự môn ám, thiên lương cô. Phàm thái dương nhập mệnh đã bất lợi nam thân, nhược thiên lương canh và cô thần, quả tú, thiên hình cập sát diệu cùng độ (vưu kị hỏa linh), thì hình phạt chính khắc, duy nhưng cần phải tường thiên lương chỗ cung độ mà suy đoán chi tiết. Như thái dương ở tử lạc hãm, thiên lương và kình dương cùng độ ở ngọ cung, là [cung thiên di], – thì viết sinh ra cận chủ xa xứ và phụ sanh ly, dạ sinh ra thì hoặc chủ do sanh ly biến thành tử biệt. Nếu như [thái dương Thái âm] ở xấu, thiên lương ở tị là [sự nghiệp cung], như sai ai ra trình diện sát diệu thiên không cướp, nhật sinh ra cận chủ không được kế phụ nghiệp, cập phát triển việc của mình nghiệp thì vô tôn thân lực chi trì, dạ sinh ra thì chủ tổ nghiệp rách nát sau đó tự lập. Cử đến đây lưỡng lệ, dư lệ cũng biết.

. Thái dương lạc hãm Hóa kị, canh và hỏa linh cùng độ, dạ sinh ra đa chủ niên thiếu khắc phụ, lúc tuổi già tang tử. Nhược nhật sinh ra, nam tính lục thân cũng không lợi. Thảng canh mỗi ngày hình, thì không luận ngày đêm sinh ra đều chủ quan phi kiện tụng quấn.

. Thái dương ở tử ngọ nhị viên, nhược hóa lộc, sớm tuổi bất lợi, trung niên là được phát việt; nhược Hóa kị, thì niên thiếu tự lập hậu, trung niên nhưng phòng rách nát rung chuyển.

. Thái dương ở tử ngọ nhị viên, dĩ [thiên cơ Thái âm] cập thiên đồng, cự môn chỗ của cung viên, là đại vận của đầu mối then chốt; dĩ cự môn, thiên lương,, thiên đồng hai ngày tướng chỗ cung viên, là lưu niên của đầu mối then chốt. Có lúc cũng cần phải dĩ [thiên cơ Thái âm] của đối cung là lưu niên đầu mối then chốt (đến đây cung tất vô chính diệu, nhất tá [cơ nguyệt] an tinh).

. Thái dương ở xấu vị nhị viên, phải sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu đàn tập, sau đó thủy tốt; không gặp phụ tá, tuy không sát cũng không ngoại thường thường, thảng sai ai ra trình diện sát mà vô cát, thì rung chuyển không có rễ, hoặc không tuân thủ nhất nghiệp. Nhược cát hung tịnh tập, cũng không là mỹ, chủ nhân dễ khởi dễ điệt, hơn nữa vu lưu niên đại vận không tốt thì, dễ sinh tiêu cực chi tâm.

. Thái dương ở xấu vị nhị viên, dĩ [tử vi thiên tướng] phá quân, [thiên cơ cự môn] là lưu niên đại vận của đầu mối then chốt. Như nguyên vô lộc người, ưa đi hóa lộc vận hạn. Nhược thái dương hóa lộc, đi thánh Thái âm hóa lộc vận hạn ” nhất ngon.

. Thái dương ở dần thân nhị cung, dĩ làm nghề phục vụ là tối nên, cận vu phụ tá cát diệu tụ tập đầy đủ, mà lại sai ai ra trình diện 『 bách quan triều củng 』 dưới tình hình, thủy chủ có thể tự hành độc lập phát triển, duy chuyện lạ nghiệp nhưng cần phải đái phục vụ màu sắc.

. Phàm thái dương ở dần thân nhị cung, đa chủ bất lợi hôn nhân, dĩ hôn nhân muộn là tốt.

. Thái dương ở dần thân cung thủ mệnh, dễ được bệnh tiểu đường, cổ nhân vị của bệnh tiêu khát, sở chủ người là [thượng tiêu], tức đa thực không no, mà lại ưa mập nị. Đặc biệt ở dần cung là nhiên.

. Thái dương ở dần thân cung, cự môn Hóa kị, thượng khả làm khẩu thiệt để cầu tài hành nghiệp, nhược thái dương Hóa kị, ở thân cung người vưu chủ suốt đời bị người liên lụy. Ở dần cung người, nữ mệnh chủ phối phu không quen.

. Thái dương dần thân cung thủ mệnh, dĩ [tử vi thất sát], thiên tướng, [thiên đồng Thái âm] các cung viên là đầu mối then chốt. Vưu ưa mỗi ngày đồng hóa lộc, Thái âm hóa quyền, tử vi hóa khoa.

Thái dương ở mão dậu nhị cung, dĩ cấu thành [dương lương xương lộc] cách cục người là tốt. Ở mão cung thanh danh so sánh hiển, ở dậu cung người, thì cận được thanh danh vu nhất định trong phạm vi, mà không là công chúng biết.

. [thái dương thiên lương] ở xảo cung người am hiểu tự hỏi, ở dậu cung người thì am hiểu ký ức.

. [thái dương thiên lương] mặc dù sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, cũng chủ rời xa nơi chôn rau cắt rốn thành gia, duy tất có phụ mẫu che chở lực.

. Dậu cung [dương lương], thảng vừa hệ dạ sinh ra, chủ bất lợi hôn nhân; nhật sinh ra mối tình đầu đa thất bại.

. Mão cung [dương lương] dĩ Thái âm chỗ cung viên, là việc chính tể vận mạng đầu mối then chốt; dậu cung người, dĩ thiên cơ chỗ cung viên làm trọng yếu đầu mối then chốt.

. Thái dương ở thìn, Thái âm ở tuất, là [nhật nguyệt toàn bộ bích] nhất nhất nhược sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu cập cát hóa, chủ nhân phú quý; trái lại, nhược thái dương ở tuất, Thái âm ở thìn, thì là 『 nhật nguyệt thất huy 』, chủ tuẫn biến thiên rung chuyển.

. Thái dương ở cung mệnh, Thái âm thủ thân cung vu thìn tuất, chủ rời xa nơi chôn rau cắt rốn.

. Thái dương ở thìn tuất hóa khoa, đối cung Thái âm hóa quyền, nên là tài phú của quan, cũng nên vu đại cơ cấu chưởng quyền sở hữu tài sản.

. Thìn tuất nhị cung thái dương, dĩ Thái âm, thiên cơ, [cùng lương] cung viên, là đại hạn lưu niên của đầu mối then chốt.

. Tị hợi nhị cung thái dương ngồi một mình, tị cung người hơn xa hợi cung. Tị cung có dị tộc trợ lực, hợi cung cận chủ khẩu thiệt làm phức tạp.

. Hợi cung thái dương thủ mệnh, nhược 『 cung phúc đức 』 thiên cơ cát người thượng khả bổ cứu, nhược thiên cơ Hóa kị, có thể ác sát hình kị, thì tâm chí sáp yếu, mà lại suốt đời đa công thành thùy bại, vừa chiêu thị phi vưu oán. Phải dĩ nghị lực tác hậu thiên bổ cứu.

. Tị cung thái dương thủ mệnh, nhược xương khúc hội vu [cung phu thê] người, chủ được mỹ thê, mà lại được nhạc gia lực.

. Hợi cung thái dương dễ mắc thần kinh suy nhược, tim đập mạnh và loạn nhịp. ,

tị hợi cung thái dương sai ai ra trình diện sát, giai chủ con mắt tật.

. Tị cung thái dương dĩ Thái âm, [liêm trinh thiên tướng], thất sát là vận mạng đầu mối then chốt.

. Hợi cung thái dương, dĩ [tử vi Thiên phủ], tham lang, thiên lương chờ phú viên là vận hạn lưu niên đầu mối then chốt.

4 vũ khúc

. Vũ khúc là tài tinh. Sự khác biệt nhỏ của, vừa mà sống tài hành động, và Thái âm của mà sống tài kế hoạch bất đồng. Cho nên cổ nhân dĩ Thái âm thuộc văn, vũ khúc thuộc vũ.

cổ bí quyết: Thìn năm sinh ra, cung mệnh vũ khúc ở thìn; tuất năm sinh nhập, cung mệnh vũ khúc ở tuất; xấu năm sinh ra, cung mệnh [vũ khúc tham lang] ở xấu; vị năm sinh ra, cung mệnh [vũ khúc tham lang] ở vị, chủ nhân được lập chiến công! Cũng dĩ quân công lập nghiệp.

vũ khúc là [quả tú], cho nên không thích hợp nữ mệnh. Dù có hôn nhân, cũng bà chủ đoạt phu quyền. Ở hiện đại, thường thường là sự nghiệp vượt lên trên trượng phu trưng triệu, mà lại chủ hôn nhân muộn.

[vũ khúc Thiên phủ] ở tử ngọ cung, dĩ ngọ cung so sánh tốt. Cổ bí quyết mặc dù vân [vũ khúc Thiên phủ đồng cung chủ có thọ], duy ở tử cung thủ mệnh nếu không có an người, ngại [cung phụ mẫu] thái dương lạc hãm, chỉ niên thiếu chủ cô, hoặc khó có được phụ mẫu che chở, cho nên không bằng ngọ cung.

『 vũ khúc Thiên phủ 』 kỳ khí tối và, cho nên cổ đại cho rằng tối nên nữ mệnh. Hiện đại vô luận nam nữ, [Vũ phủ] được lộc, canh mỗi ngày khôi thiên việt, định chủ vu tài chính và kinh tế giới đắc ý. Nếu không có khôi việt, nhưng thấy phụ bật cũng cát. Sai ai ra trình diện xương khúc, cận chủ thông minh, không được chủ đắc ý.

[vũ khúc Thiên phủ] dĩ thiên đồng, [Thái âm thái dương] nhị viên thái độ làm người sinh đầu mối then chốt. Đến đây nhị cung viên ưa sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cát hóa, thì niên thiếu hưởng thụ, trung tâm lúc tuổi già phúc trạch cũng hậu. Nhược sai ai ra trình diện sát kị hình diệu, thì niên thiếu không được cát, trung tâm lúc tuổi già cũng thụ ảnh hưởng.

[vũ khúc Thiên phủ] dĩ tham lang, [tử vi thiên tướng], thất sát, phá quân các viên là lưu niên của đầu mối then chốt.

xấu vị nhị viên [vũ khúc tham lang] thủ mệnh, Hỏa Tinh hoặc linh tinh cùng độ tối cát. Ở [tài bạch], [điền trạch] nhị cung cũng cát. Cổ bí quyết: [vũ khúc tham lang tài trạch vị, hoành phát của cải], tức chỉ đến đây mà nói. Vô sát người cát, có sát, thì chủ hoành nổi giận phá.

. 『 vũ khúc tham lang] và hỏa linh cùng độ, sai ai ra trình diện lộc chủ phú; sai ai ra trình diện khôi việt, phụ bật chủ quý, hoặc kỳ phú cũng do quý mà đến.

[vũ tham] Hóa kị (vũ khúc Hóa kị vưu quá mức), sai ai ra trình diện hỏa linh, tác sai ai ra trình diện sát luận. Nhiên cũng chủ thông minh, có đặc thù tài nghệ có thể mưu sinh. Hiện đại cũng có thể làm công trình công nghệ.

[vũ khúc tham lang] dĩ [thái dương cự môn], [thiên đồng Thái âm] thái độ làm người sinh đầu mối then chốt. Niên thiếu vận trình của ưu khuyết, có thể ảnh hưởng suốt đời.

『 vũ khúc tham lang] dĩ Thiên phủ, [liêm trinh phá quân], [thiên cơ thiên lương] là lưu niên của đầu mối then chốt.

[vũ khúc tham lang] trong người cung người, thua ở cung mệnh. Nhược sai ai ra trình diện sát kị hình diệu, chủ suốt đời đa hung hiểm. Nhược và hỏa linh cùng độ, cũng chủ hoành phát lập tức hoành phá.

. [vũ khúc thiên tướng] ở dần thân nhị cung thủ mệnh, đa chủ thái độ làm người phục vụ, là phó quan tài, không thích hợp độc đương mặt.

. [vũ khúc thiên tướng] và xương khúc cùng hội, chủ thông minh xảo nghệ. Cổ bí quyết: [vũ khúc thiên tướng xương khúc phùng, thông minh xảo nghệ định vô cung], tức chỉ đến đây mà nói. Hiện đại cũng công nghệ công trình hiện ra.

[vũ khúc thiên tướng] và văn khúc cùng độ, canh sai ai ra trình diện đào hoa chư diệu (thiên diêu vưu quá mức), chủ thái độ làm người lỗ mảng, bất an nghề nghiệp. Phải gia dĩ hậu thiên khắc chế, thủy năng lực bằng nghị lực sáng lập sự nghiệp.

. [vũ khúc thiên tướng] tọa mệnh dần cung, tham lang ở tử cung thủ thân, nhược thân cung có sát kị cùng hội, thì phùng tử năm có bảo hiểm đường thuỷ, dĩ lưu sát lưu kị xung hội của năm là khắc ứng với.

. [vũ khúc thiên tướng] thủ mệnh, nhược [cung tài bạch] của [liêm trinh Thiên phủ] sai ai ra trình diện liêm trinh Hóa kị, nên từ hung sự để cầu tài. Ở hiện đại, ẩm thực, y dược, ngoại khoa, xét nghiệm chờ giai thuộc [hung sự]. Ở cổ đại thì chủ đồ tể, yêm kê các loại. Giai nếu không ly phục vụ vu người tính chất.

. [vũ khúc thiên tướng] mừng nhất [cung thiên di] phá quân hóa lộc, thì mặc dù cư phó quan vị, cũng sinh động, mà lại suốt đời đa âm sở nan năng lực trọng trách.

. [vũ khúc thiên tướng] và văn khúc cùng độ, đối cung thiên mã mà vô hóa lộc, lộc tồn; tinh diệu cát sát hỗn tạp, cổ đại cho rằng là đào kép của mệnh.

. [vũ khúc thiên tướng] dĩ [thái dương thiên lương], thiên cơ, Thái âm là đại vận đầu mối then chốt; dĩ thất sát, phá quân, tham lang, tử vi chỗ cung viên là lưu niên đầu mối then chốt.

. Mão cung [vũ khúc thất sát] thủ mệnh, . Sai ai ra trình diện sát kị thì chủ ý ngoại. Cổ bí quyết vân: [ác sát hao tổn tù hội vu chấn cung, chủ mộc lịch lôi kinh]. Dậu cung người, thì là tranh tài động võ hiện ra. Cổ bí quyết vân: [vũ khúc kiếp sát hội kình dương, nhân tài cầm đao.]

. Cổ bí quyết: [vũ khúc dương đà kiêm hỏa ở lại, chết nhân tài], cũng chỉ mão dậu cung [vũ sát] mà nói. Nói chung, [vũ khúc thất sát] đồng cung, là đái tính nguy hiểm tinh diệu tổ hợp. [vũ sát] Bản cung không gặp sát kị thì không phương, nhược ở Bản cung ngoại sai ai ra trình diện sát kị, trái lại nên quan võ, có thể lập công huân.

. [vũ khúc thất sát] dĩ 『 thiên đồng thiên lương 』, thái dương, Thái âm chỗ cung viên, là đại vận đầu mối then chốt; dĩ [liêm trinh tham lang], [tử vi phá quân] cập Bản cung [vũ sát] là lưu niên đầu mối then chốt.

. Thìn tuất nhị cung vũ khúc ngồi một mình, sai ai ra trình diện cát cũng chủ quyền sở hữu tài sản; sai ai ra trình diện sát, thì là tiểu thương, tuyệt không nên làm quan võ.

. Thìn tuất vũ khúc tất và tham lang tương đối, kỳ tính chất và xấu vị cung [vũ tham] đồng ý. Đại vận lưu niên của đầu mối then chốt cũng cùng.

. Thìn tuất vũ khúc thủ mệnh, [cung thiên di] tham lang và hỏa linh cùng độ, không được chủ ly hương, bỏ tỉnh. , cận chủ đột phát. Nhược cung mệnh có hỏa linh, trái lại chủ rời xa nơi chôn rau cắt rốn dĩ lập nghiệp.

. Tị hợi [vũ khúc phá quân] và hỏa linh cùng độ, chủ phá tổ thành gia. Sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu, thì suốt đời đa gánh trách nhiệm nặng nề, hoặc bình thường gánh vác thêm vào công tác.

. [vũ khúc phá quân] ở mệnh thân, đa ưa cùng người hợp tác, cho nên nên tường thị [huynh đệ cung] của cát hung.

. Hợi cung [vũ phá] phần nhiều là phi rung chuyển. Cái [cung phụ mẫu] thái dương ở tử lạc hãm, suốt đời che chở lực bất túc, không vì thủ trưởng thành thật với nhau. Duy nhâm năm sinh ra, mặc dù vũ khúc Hóa kị, nhưng thái dương được thiên lương hóa lộc lai củng, thủy chủ biết dùng người đề bạt thưởng thức. Cho nên [vũ phá] Hóa kị, là vì [trái lại bối] trái lại chủ cát tường.

. [vũ khúc phá quân] dĩ thái dương, [thiên cơ Thái âm], thiên đồng là đại vận đầu mối then chốt; dĩ thái dương, thiên lương, [tử vi tham lang], [thiên cơ Thái âm] là lưu niên của đầu mối then chốt.

5 thiên đồng

Một ngày đêm cùng nhập mười hai cung đều có khuyết điểm, cổ nhân vân, nhập mười hai cung đều vì phúc trạch, là chỉ kỳ chung năng lực khắc phục khuyết điểm mà nói. Như ở cung mệnh, chủ nhân tay không hưng gia, tức cần phải lưu ý kỳ phụ mẫu có vô rách nát, hoặc niên thiếu vận trình có vô rách nát.

. Thiên đồng chủ tâm tình, cho nên khi phụ tá chư diệu tụ tập là lúc, trái lại chưa chắc là cát, bởi vì có thể sản sinh ỷ lại tính, khiến người sinh dễ nhân chút thành tựu tựu tức khu vu yên vui.

. Thiên đồng là thuần túy tinh thần hình tinh diệu, ưa thụ kích phát, sau đó mới có hăng hái chi tâm, sở dĩ sai ai ra trình diện sát diệu cập Hóa kị, có lúc trái lại chủ lịch gian nguy sau đó lấy được cát.

. Thiên đồng sai ai ra trình diện hình trọng trọng, chủ tinh thần làm phức tạp. Nhược tái kiến thiên hình, thiên hư, đại hao, âm sát chờ tạp diệu, mà thiên đồng bản thân vừa hóa thành sao Hóa kỵ người, phòng tinh thần tật bệnh, cập tâm lý không thăng bằng khiến cho của bệnh hoạn. Tái kiến cát người, cũng chủ chịu đủ tinh thần áp lực.

. Bởi thiên đồng ưa thụ kích phát, trừ phi nguyên cục sát kị hình hao tổn trọng trọng, bằng không giống nhau ưa đi thất sát thủ viên cung hạn. Đến đây cung hạn sảo sai ai ra trình diện cát diệu, mà lại vu [tam phương tứ chính] được lộc, nhất tức là hăng hái của vận trình. Vô luận đại hạn lưu niên đều như thế quảng cức cần phải chú ý.

. Tử ngọ cung, [thiên đồng Thái âm] cùng độ, dĩ tử cung là cát, nhân ngọ cung Thái âm lạc hãm, canh ảnh hưởng thiên đồng đích tình tự không ổn định. Nhược tái kiến sát, thì chủ âm dương không được điệu, nội tiết không thăng bằng, âm hư chờ thần kinh tính bệnh. Không gặp sát cũng chủ thần kinh quá nhạy cảm.

. Ngọ cung [thiên đồng Thái âm] sai ai ra trình diện cát, mà kình dương cùng độ, xưng là [đầu ngựa đái tiến]. Bính năm người sống thiên đồng tất đồng thời hóa lộc, so sánh mậu năm sinh ra Thái âm hóa quyền (cũng tất đồng thời mỗi ngày cơ hoá kị) là tốt. Mậu sinh ra lịch gian nguy mà đứng nghiệp hậu, vừa thường nhân nghi kị hậu sinh rách nát. Bính sinh ra lập nghiệp hậu, phúc trạch so sánh hậu.

. Tử cung [thiên đồng Thái âm] mặc dù không bằng ngọ cung [đầu ngựa đái tiến] của cát, nhưng hơn xa vu phải không cách ức ngọ cung [thiên đồng Thái âm] nhân năng lực tá hội dần cung [cự dương], thảng sai ai ra trình diện cát hóa, chủ thụ dị tộc đề bạt. Nữ mệnh thường thường và dị tộc thông hôn. Đặc biệt tử cung vô chính diệu, tá ngọ cung [cùng âm] an tinh người là nhiên. Hoặc ngọ cung vô chính diệu, tá

Tử cung [cùng âm] người cũng thế.

tử ngọ [cùng âm], không thích nhất thiên đồng hoặc Thái âm Hóa kị, đi tới thiên tướng thủ viên cung độ, vô luận lưu niên hoặc đại hạn tất có khuyết điểm, giống nhau là ngăn trở tính niên kỉ hạn. Nhược năm đinh sinh ra, thiên đồng hóa quyền, Thái âm hóa lộc, thì cung phúc đức cự môn tất Hóa kị, nên làm thị phi khẩu thiệt tỏ vẻ tài hành nghiệp. Nữ mệnh đi tới thiên tướng vận, cận

Phòng hôn nhân ngăn trở.

tử ngọ [cùng âm] sai ai ra trình diện sát. Dĩ sát, phá, lang năm vận là đầu mối then chốt; không gặp sát mà sai ai ra trình diện cát, dĩ [tử sát], thiên tướng [cơ lương] cung viên là năm vận đầu mối then chốt.

xấu vị cung [thiên đồng cự môn]. Cự môn là ám diệu, ảnh hưởng đái tâm tình màu sắc thiên đồng, vì vậy tinh diệu tổ hợp bản thân đã có khuyết điểm. Như thiên đồng Hóa kị, thì tâm chí ti yếu, hoặc có nỗi khổ riêng; cự môn Hóa kị thì chủ cuộc sống nỗi khổ riêng do chính chủ động trêu chọc mà đến.

xấu vị cung [cùng cự], hóa lộc thì tài lộc đẫy đà, nhiên nhưng không khỏi có nổi khổ âm thầm. Phải cự môn hóa quyền, có thể khoa quyền cát hóa sau đó thủy chủ tâm tình ổn định, có thể để tránh cho bất túc là ngoại nhân nói nỗi khổ riêng.

[cùng cự] tổ hợp, nhược cự môn Hóa kị, thì thiên đồng tất đồng thời hóa thành quyền tinh. Thiên đồng hóa quyền có thể ổn định tâm tình, cự môn Hóa kị thì sống kích phát, duy lúc này, nhược ở xấu cung người, thì là dương đà chiếu xạ, ở vị cung người, thì tất và kình dương cùng phương, kích phát quá mức, trái lại thành làm phức tạp, cho nên trái lại không bằng thìn tuất cung thiên đồng và cự môn tương đối của tốt.

. [cùng cự] trừ dĩ thất sát cung viên là vận hạn đầu mối then chốt ngoại, lánh dĩ [thái dương thái lương], Thái âm, phá quân, thiên cơ chờ cung viên là niên hạn đầu mối then chốt.

phàm [cùng cự] và đà la cùng độ người, chủ phiền não. Nhân sinh tất trải qua thật lớn phong ba sau đó hăng hái. Hăng hái của vận, nam mệnh nên đi thất sát, nữ mệnh nên đi [liêm trinh Thiên phủ].

. Dần thân cung [thiên đồng thiên lương] cùng độ, thành [cơ nguyệt cùng lương] cách. Đến đây kết cấu, so sánh dĩ [cơ nguyệt] là cung mệnh [cơ nguyệt cùng lương] cách ổn định. Duy thiên đồng chủ tâm tình, lương chủ nguyên tắc, nhị diệu đồng cung, nhưng khó tránh khỏi có mâu thuẫn xung đột.

. Dần thân 『 cùng lương 』 nhưng dĩ sai ai ra trình diện lộc quyền là tốt cách. Sai ai ra trình diện hóa khoa, thì cẩn thanh quý, có tương đương địa vị, nhưng không giàu có, thu nhập tùy chỗ vị mà quyết định.

. Dần thân [cùng lương] bất lợi hôn nhân, cung phu thê cự môn Hóa kị người vưu nhiên.

. Dần thân [cùng lương] dĩ [vũ sát], cự môn, Thái âm, thái dương cung viên là lưu niên đại vận đầu mối then chốt.

. Mão dậu cung thiên đồng ngồi một mình, và Thái âm tương đối, dĩ Thái âm ở dậu là tốt. Nhược năm đinh sinh ra, tứ hóa đủ hội, nhân cự môn ở cung tài bạch phạm huý, cho nên không được chủ kích phát, cận chủ khẩu thiệt cầu tài, bằng không là được thị phi khẩu thiệt.

. Dậu cung thiên đồng, nhược đối cung Thái âm Hóa kị, dễ tang chí, hoặc đa tự ti. Mão cung thiên đồng, đối cung Thái âm hóa tập, thì chủ quyền thuật.

. Mão dậu cung thiên đồng, nhược hội cự môn hóa lộc hoặc cự môn Hóa kị, thì cũng dễ sinh nỗi khổ riêng, vưu chủ đau khổ yêu ki yêu, như nhau xấu vị cung [cùng cự].

mão dậu cung thiên đồng dĩ thiên cơ, thất sát, thiên lương, cự môn là niên hạn đầu mối then chốt.

thìn tuất cung thiên đồng đối cự môn, cũng có [cùng cự] tính chất đặc biệt. Duy tuất cung thiên đồng, ưa đối cung cự môn Hóa kị kích phát, xưng là [trái lại bối] chủ gian khổ gây dựng sự nghiệp, phải chú ý điều hòa nhân tế quan hệ, ảnh hưởng sự nghiệp thành tựu quá nhiều.

thìn cung thiên đồng, đối cung cự môn Hóa kị, sở dĩ phải không [trái lại bối], là nhân sở hội thiên lương ở tử, không bằng tuất cung hội thiên lương ở ngọ của cô kị, sở dĩ nhân sinh so sánh trôi chảy, nhưng mà lại ít hết cùng lại thông dĩ thành đại nghiệp tính chất.

. Thìn và cung thiên đồng, giống nhau đều có chủ quan thành kiến, cho nên không thích hợp cùng người hợp tác sự nghiệp.

thìn tuất thiên đồng dĩ [liêm sát] thiên lương, cự môn, 『 cơ âm 』 là năm vận đầu mối then chốt.

tị hợi thiên đồng, dĩ tị cung là tốt. Hợi cung thanh là một đôi cung thiên lương ở tị, dễ mang đến thị phi kiện tụng khắc hại.

. Thiên đồng cùng trời lương tương đối, có tính trơ, cho nên nên thận giao hữu, dễ giao tổn hại giao hữu, đến nỗi ảnh hưởng suốt đời.

. Tị hợi thiên mặt tối ngại Hóa kị, nhất là hợi cung, chủ suốt đời vất vả cực nhọc, lưu ly không chỗ nương tựa. Ấp cung người thượng khả tự lập, duy phải tìm kiếm ổn định, bất khả đứng núi này trông núi nọ, sau đó thủy có thể lập nghiệp.

. Tị hợi thiên đồng vu chút thành tựu thì, thiết bất khả cùng người hợp tác, bằng không hung chung khích mạt.

. Tị hợi thiên đồng phá quân, [thiên cơ cự môn], thất sát, liêm trinh là niên hạn đầu mối then chốt.

6 liêm trinh

liêm trinh chủ tình cảm. Tình cảm sống ở tâm, cho nên vừa chủ máu. Liêm trinh Hóa kị, vu nhân tế quan hệ là tình cảm thương tổn, vu nhân thân tật bệnh tức là mủ máu tai ương.

liêm trinh ký chủ tình cảm, và đào hoa chư diệu cùng hội, liền biến thành nam nữ tình cảm, cho nên liền xưng là [thứ đào hoa]. [thứ] là tương đối tham lang [chính đào hoa] mà nói. Tham lang chủ hành động, liêm trinh chủ tư tưởng, cố xưng là [thứ]. Nói cách khác, tham lang đào hoa chủ trưng ca trục sắc, liêm trinh đào hoa lại chủ khắc cốt minh tâm.

liêm trinh vừa là chính trị, hoặc là đối chính trị cuồng nhiệt và lý tưởng. [liêm trinh thiên tướng] tinh hệ, nhất là cụ đến đây tính chất. Đến đây tính chất chuyển hóa thì là thủ đoạn và cổ tay. Đến đây lại cùng tham lang nhân tế quan hệ có khuynh hướng rượu thịt bất đồng.

liêm trinh táo bạo, thuộc về tinh thần phương diện; tham lang ngả ngớn, thì thuộc về hành vi cử chỉ. Cho nên liêm trinh ưa thiên tướng, chuyển hóa thành linh hoạt thủ đoạn chánh trị cập phục vụ tính chất; mà tham lang thì ưa vũ khúc, chuyển hóa thành cầu tài thủ đoạn linh động khéo đưa đẩy.

liêm trinh có thể văn có thể vũ, cho nên cổ nhân vân: [gặp văn xương hảo lễ nhạc, gặp sát diệu hiển quan võ.] ý này tối nên thể hội. Cho nên xương khúc đào hoa cùng triền, thì là thơ rượu phong lưu; và phá quân cùng độ, sai ai ra trình diện sát, thì chủ quan võ, hoặc đái hung hiểm, trì lợi khí hành nghiệp. Mừng nhất cùng trời phủ cùng độ, hội ngọ cung tử vi, dần cung [vũ khúc thiên tướng], thì là tốt đẹp chính là cơ bản kết cấu. Sai ai ra trình diện cát diệu có thể thành đại khí. Đến đây tức nguyên vu liêm trinh văn võ giai nghi đặc tính.

tử ngọ cung [liêm trinh thiên tướng] cùng độ, kỳ khí so sánh và, và mão dậu cung [liêm trinh phá quân] kỳ khí táo quyết không cùng. Hai người vừa là ngược lại điển hình.

tử ngọ [liêm tướng] tối ngại hỏa linh cùng độ, chủ trọng đại ngăn trở, hoặc mà lại có thể phát triển là tự sát khuynh hướng. Nhất là đương liêm trinh Hóa kị xung hội vũ khúc Hóa kị, lại thấy dương đà, thiên hình xung hội, đến đây khuynh hướng canh xác thực.

tử ngọ [liêm tướng], bính năm sinh ra Hóa kị, đi tới thiên đồng cung viên hoành phát, tới vũ khúc cung viên thì phòng hoành phá.

tử ngọ [liêm tướng] mừng nhất [tài ấm giáp], hoặc liêm trinh hóa lộc hoặc địa cung phá quân hóa lộc, thì chủ phú quý, nhưng mà nhưng không rời phó quan, phục vụ tính chất.

[liêm tướng] trừ bính năm sinh ra dĩ thiên đồng, vũ khúc nhị viên là đầu mối then chốt ngoại, dư người là, 『 Tử Phủ 』 vũ khúc, cự môn, phá quân các viên là đại vận lưu niên đầu mối then chốt.

. Xấu vị cung [liêm trinh thất sát] duy vị cung có thể cấu thành, [hùng ở lại càn nguyên cách]. Điều kiện là sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu, vô Tứ Sát, hình kị thiên không cướp xung hội, chủ lịch gian khổ mà thành tích phú. Xấu cung người cận thủ thường thường bậc trung. Vị cung người liêm trinh hóa lộc, thì xưng là 『 thanh bạch cách], cũng chủ giàu có, vô hỏa linh gửi thông điệp thì chủ phú quý; xấu cung người cũng cận

Thành trung cuộc.

xấu vị cung 『 liêm trinh thất sát] không thích kình dương cùng độ, chủ phần nhiều là phi; cũng không ưa đà la cùng độ, . Chủ đa vô vị hỗn loạn. Lại càng không ưa hỏa linh, chủ nặng ngăn trở.

『 liêm trinh thất sát] cùng độ, mà liêm trinh Hóa kị, tái kiến hình hao tổn sát diệu, chủ khách tử tha hương. Nhược vũ khúc Hóa kị, hoặc văn khúc văn xương Hóa kị vọt lên, canh và hỏa linh cùng hội, chủ ý ngoại. Hoặc chủ manh tự sát chi tâm.

xấu vị [liêm sát], dĩ thiên lương, [vũ khúc phá quân], thiên đồng chờ cung viên là lưu niên đại hạn đầu mối then chốt.

dần thân cung liêm trinh ngồi một mình. Thân cung người, cũng thành [hùng ở lại càn nguyên cách], có thể tham khảo tiền thuật. Phải không cách người và dần cung cùng phán đoán.

dần thân liêm trinh, không thích nhất văn khúc triền cung thiên di, cung mệnh tạm biệt văn xương, cập tạm biệt âm hao tổn hư hình chư tạp diệu, phục sai ai ra trình diện vũ khúc Hóa kị lai hội, mà lại ác sát nặng, thì chủ một thân có ăn cắp khuynh hướng, mà lại chủ lưu liên tửu sắc khuynh gia mà dồn rơi xuống. Cổ bí quyết vân;『 liêm trinh tham sát phá quân phùng, văn khúc thiên di tác bối nhung], [bối nhung] tức là [kẻ trộm] tự.

Người thời nay tương câu này cổ bí quyết dũ sửa dũ loạn, mà lại có đổi thành [binh nhung], cho rằng là [quan võ hiển quý], đại lầm.

dần thân liêm trinh, cũng ưa đối cung tham lang thành hỏa tham cách, linh tham cách, chủ bạo phát. Cũng chủ được thê tài, hoặc được thê tử giúp đỡ làm giàu.

dần thân liêm trinh, dĩ sát, phá, lang, thiên lương cập tự thân liêm trinh cung viên, là lưu niên đầu mối then chốt; dĩ thất sát, thiên lương cập tự thân liêm trinh cung canh, là lưu niên đầu mối then chốt; dĩ thất sát, thiên lương, [cơ cự], [Vũ phủ] là đại vận đầu mối then chốt.

mão dậu [liêm trinh phá quân], không thích nhất hỏa, linh cùng độ, chủ bạo bại. Sai ai ra trình diện sát nặng, lại thấy thiên hình, thì chủ khai đao giải phẫu, hoặc chủ ý ngoại; vu liêm trinh Hóa kị là lưu niên sao Hóa kỵ vọt lên của năm khắc ứng với. (nguyên cục cung mệnh [liêm phá], vu [liêm phá] cư cung tật ách của năm, sao Hóa kỵ phá tan người cũng thế).

mão dậu (liêm phá], nhược liêm trinh hóa lộc người, thì cung tật ách tất hội thái dương Hóa kị, cho nên chủ con mắt tật.

mão dậu [liêm phá] cụ sức sang tạo, sai ai ra trình diện kình dương cùng độ, vô hình hao tổn, chủ nhân có xảo tư xảo nghệ.

. Mão dậu 『 liêm phá 』, bính năm sinh ra cũng chủ hoành phát, hoành phá. Thiên phủ đại hạn hoành phát, phòng [thiên đồng Thái âm] hạn hoành phá.

. Trừ kể trên ngoại, [liêm phá] dĩ [vũ tham], [cùng âm], [cự dương] là niên hạn của đầu mối then chốt.

. Thìn tuất [liêm trinh Thiên phủ], kỳ khí tối và, sai ai ra trình diện lộc người cát, thiên không kho lộ kho người hung, duy mặc dù hung cũng so sánh cái khác tổ hợp chờ giảm bớt. Duy bất lợi tảo hôn, thường dễ dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng, hoặc có một đoạn thời kì hữu danh vô thực.

[liêm phủ] sai ai ra trình diện lộc, lại có phụ tá cát diệu, có thể nhậm chức tài chính và kinh tế giới, hoặc là tài vũ của cung. Canh sai ai ra trình diện tả hữu tối cát.

. [liêm phủ] vừa là [nhật nguyệt giáp], cho nên tuất cung trội hơn thìn cung. Nhược hội chư cát, đại phú đại quý.

[liêm phủ] dĩ phá quân, tham lang, [dương lương], xương khúc chỗ cung viên là đại vận lưu niên đầu mối then chốt.

. Tị hợi [liêm trinh tham lang] cùng độ, sai ai ra trình diện sát kị, . Chủ bồng bềnh tứ hải, khí tổ rời nhà. Sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu (không thích hợp chỉ thấy xương khúc), thì khí chất ưu nhã, nho tướng phong lưu, quân chánh giới có thể trở nên nổi bật.

. Sắc hợi [liêm tham] có hỏa linh cùng độ, bạo phát bạo bại tính chất cực kỳ nghiêm trọng, phải vu phát hậu xem thời cơ, năng lực chuyển biến tốt thu vào mui thuyền, sau đó thủy năng lực trì doanh bảo thái.

. Tị hợi [liêm tham] và đà la cao bằng, thì thì có tình cảm và vật chất của xung đột, dễ thoái thoái thất cư.

. Tị hợi 『 liêm tham 』 hôn nhân đa bất lợi, dễ dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng. Cần phải tường cung phu thê mà định kỳ trình độ.

. Tị hợi [liêm tham] dĩ cự môn, thiên tướng, [tử phá], [cùng lương] là năm vận của đầu mối then chốt. Chú ý tị cung [liêm tham] suốt đời đa tai nạn, duy nhất định có thể chuyển nguy thành an nhĩ.

7 Thiên phủ

. Thiên phủ ưa tử huy ở tam phương gặp gỡ, cũng không ưa cùng độ, phàm cùng độ tất có khuyết điểm, tường cung phúc đức, sự nghiệp phú, cung phu thê tinh diệu mà định.

. Thiên phủ ở cung mệnh người, sai ai ra trình diện lộc là lấy được cát của cơ bản điều kiện, sau đó thị thiên tướng tính chất mà hiệu đính cách cục cao thấp.

. Thiên phủ ưa đi thiên lương, thái dương cung hạn. Như sao diệu cát, thì chủ địa vị thăng chức. Ưa đi lộc tồn, hóa lộc cung hạn, hội hợp cát diệu, chủ tài phú tăng.

. Thiên phủ sở hội của thiên tướng là [tài ấm giáp ấn], thì Thiên phủ cũng chủ phú quý, sự nghiệp không khỏi tay không mà đến. Nếu vì [hình kị giáp ấn], thì chủ tứ cố vô thân, tinh thần thụ áp lực, vật chất khởi tranh đoạt.

. Thiên phủ đối cung tất là thất sát, đây là một cái rất xảo diệu tinh diệu bố trí. Giáp phủ cận am hiểu gìn giữ cái đã có, không được tự tiện mở sáng lập, cũng không thiện chỉ huy. Kỳ khai sáng lực cập quyền lực có hay không năng lực vận dụng như thường, nhu thị thất sát cung viên sở hội hợp tinh diệu mà định. Cho nên [phùng phủ xem tướng], kỳ thực cũng – nên [phùng phủ khán sát].

Thiên phủ vô lộc, là vì [thiên không kho], tọa hội địa không Địa kiếp, cũng [thiên không kho]. Phàm thiên không kho còn đối với cung thất sát hội hợp tinh diệu cát người, thủy chủ do không trung lâu các thành lập sự nghiệp.

. Thiên phủ và Tứ Sát hội, thì là [lộ kho]. Phàm lộ kho phải thiên tướng được lộc, hoặc thành [tài ấm giáp ấn] của cách, sau đó thủy chủ am hiểu cạnh tranh, tịnh nhân của thành phú.

. Cùng với hắn tinh diệu cùng độ của Thiên phủ, dĩ tuất cung [liêm trinh Thiên phủ] là tốt nhất, cái gọi là [Thiên phủ lâm tuất có tinh phù, thắt lưng kim y tử]. Mà lại dĩ liêm trinh hóa lộc, có thể vũ khúc hóa lộc là thượng cách; hội tử vi hóa khoa người, quý mà không phú. Vui hơn tả phụ hữu bật lai hội. Thiên khôi thiên việt tướng giáp, thì chủ địa vị cao thượng.

. Nhược [tử vi Thiên phủ] cùng độ, thì dĩ tử vi là việc chính, Thiên phủ là phụ. Cho nên cũng ưa tả hữu khôi việt. Vô phụ tá, thì đến đây tinh hệ có khuyết điểm, chủ thoái thoái bất quyết; nhược lộc tồn cùng độ, thì Thiên phủ trái lại là việc chính tinh, kỳ cát hung cũng trọng thiên phủ bản chất của suy đoán.

. Tử ngọ cung [vũ khúc Thiên phủ] cùng độ, sai ai ra trình diện lộc tồn, ở [cung tài bạch] trái lại so sánh ở cung mệnh là tốt; sai ai ra trình diện vũ khúc hóa lộc, thì ở cung mệnh là tốt. Người trước ở cung mệnh thì ngại khan tham, ở cung tài bạch thì chủ giỏi về quản lý tài sản phát tài; người sau ở cung mệnh chủ rộng lượng, mà lại quản lý tài sản có quyết đoán lực.

. Xấu vị cung Thiên phủ ngồi một mình, xương khúc giáp thì lợi yêu cầu danh, tức tài bạch thị kỳ địa vị xã hội mà định; tả hữu giáp thì lợi thị tài; tức địa vị do tài bạch nhiều ít mà định. Bởi vậy nhất định trời sinh nỗ lực mục tiêu.

. Xấu vị Thiên phủ, dĩ vị cung so sánh tốt: Nhân xấu cung người, sở hội thiên tướng ở tị, giáp thiên tướng thiên lương ở ngọ, hình sát khí nặng hơn, ngao dễ gián tiếp ảnh hưởng Thiên phủ thụ áp lực nặng hơn.

. Xấu vị Thiên phủ, dĩ 『 tử tham 』, thiên lương, [liêm sát], 『 vũ phá 』, cập lộc tồn hóa lộc chỗ cung viên là lưu niên, đại vận của đầu mối then chốt.

. Mão dậu Thiên phủ ngồi một mình, sở tọa cung viên là yếu địa, nhược thiên không cướp nhị diệu, nhất triền cung mệnh, nhất triền sự nghiệp cung, thì phủ kho thiên không lộ, canh sai ai ra trình diện sát diệu, trưởng máy mưu chồng chất cũng chu toàn thiên không.

. Mão dậu Thiên phủ ưa tả phụ đồng cung, hội hữu bật, thì chủ nhân địa vị cao thượng, hoặc có sẵn sự nghiệp phát triển. Duy cực úy thái dương Hóa kị, [hình kị giáp ấn niên kỉ hạn, làm trọng đại vỡ tan ngăn trở của trưng triệu.

. Mão dậu Thiên phủ, trừ kể trên ngoại, dĩ [tử vi phá quân], [liêm trinh tham lang] là đại vận lưu niên của đầu mối then chốt.

. Tị hợi Thiên phủ ngồi một mình, đối cung 『 tử sát 』 vì quyền lực ngôi sao hệ, cho nên chủ nữ sai người đánh xe đýa đi lăng trượng phu, ở hiện đại, cũng chủ nữ tử có độc lập sự nghiệp.

. Tị hợi Thiên phủ sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu, chỉ bất quá tăng trợ lực, nhân có [tử sát] tương đối, cũng không phải là cần phải; không bằng sai ai ra trình diện lộc tồn cập [tài ấm giáp ấn] của thiên tướng, hoặc tá hội vũ khúc hóa lộc, tham lang hóa lộc là tốt, . Có thể phú quý song toàn.

. Tị hợi Thiên phủ, nhược thiên tướng là tài ấm giáp, ở hiện đại đa chủ thụ dị tộc đề bạt. Không phải, thì phải sai ai ra trình diện khôi cự thủy chủ thụ quý nhân đề bạt.

. Tị hợi Thiên phủ mừng nhất đi 『 điệp khôi việt 』 cung viên. (tức lưu khôi lưu việt vừa điệp xung tinh bàn của khôi việt, chủ đột phát. )

. Tị hợi Thiên phủ dĩ [vũ tham], thiên tướng, [tử sát] là đại vận lưu niên của đầu mối then chốt.

8 Thái âm

. Thái âm nên nhập miếu, không thích hợp lạc hãm, nên dạ sinh ra, không thích hợp nhật sinh ra. Nhược dạ sinh ra giá trị Thái âm nhập miếu, tối cát; viết sinh ra thì giảm phúc. Nhược dạ sinh ra giá trị Thái âm lạc hãm, vị tất liền hung, nhưng cần phải đoan thuyết phụ tá sát hóa mà định; nhược nhật sinh ra giá trị Thái âm lạc hãm, thì tất bất lợi nữ thân. Nữ mệnh cũng không lợi tự thân, (hoặc sớm quả).

cung mệnh vô chính diệu, thân cung ở thiên di giá trị Thái âm lạc hãm, sai ai ra trình diện sát (vưu kị hỏa linh), nhật sinh ra chủ [tùy nương tái giá], hoặc cho làm con thừa tự ra tự.

. Thái âm thủ mệnh, vừa phân thượng huyền sinh ra (mùng một tới mười lăm) cập hạ huyền sinh ra (mười sáu đáo tạp nhật). Đã ngoài huyền là cát, cái lúc đó trăng tròn; hạ huyền không được cát. Cái lúc đó nguyệt tiệm thiếu. Kể trên [tùy nương tái giá] khắc ứng với, dưới huyền sinh ra canh xác thực.

. Thái âm nhập miếu, gặp cát diệu ở tam phương lai hội, chủ hưởng thụ, vưu chủ tinh thần hưởng thụ. Tức sẽ không tương toàn bộ tinh thần đặt ở cầu tài dặc truy cầu đời sống vật chất. Canh sai ai ra trình diện xương khúc thì văn tú, mỗi ngày cùng thì yêu thích âm nhạc, cho dù mỗi ngày cơ cũng chủ hứng thú nhiều mặt, tạ đến đây tiêu khiển duy và thái dương cùng độ người, khiếm đời sống tinh thần.

. Phàm Thái âm ở cung mệnh, suy đoán thì phải kiêm thị 『 cung phúc đức], cái [cung phúc đức] tất là cự môn, kỳ cát hung có thể ảnh hưởng cung mệnh của Thái âm. Nhất là ở tinh thần hưởng thụ phương diện.

. Thái âm chủ phú, sở dĩ ưa và lộc tồn hoặc hóa lộc cùng độ hoặc đối củng; ở tam hợp cung người thứ hai. Sai ai ra trình diện hóa quyền hóa khoa mà không sai ai ra trình diện lộc, thì chủ kỳ tài lộc do địa vị xã hội cập bằng cấp chờ quyết định, cho nên phải cực lực tranh thủ thượng du; sai ai ra trình diện xương khúc chủ thông minh; sai ai ra trình diện tả hữu thủy năng lực tăng địa vị.

. Thái âm bản tính thu liễm, duy thu liễm quá mức thì chủ sa sút tinh thần, hạ không thích đà la, linh tinh, Hóa kị, âm sát, thiên không cướp, thiên hình chờ diệu. Nhược tái hình hao tổn đủ thấu, thì chủ tự bế chứng hoặc nhược trí, . Hoặc tâm lý có khuyết điểm. Đặc biệt dần thân, mão dậu tứ cung là nhiên.

. Cổ bí quyết: [nhật tị nguyệt dậu, an mệnh xấu phú, bộ mặt trăng], 『 nhật mão nguyệt hợi, thi đấu mệnh vị cung, đa chiết quế 』. Còn đây là nhật nguyệt miếu vượng, hội chiếu cung mệnh. Vừa vân: [nhật nguyệt cùng vị, an mệnh xấu, Hầu bá tài] còn đây là mệnh vô chính diệu, tá vị cung [Thái âm thái dương] an mệnh, cũng bằng nhật nguyệt hội chiếu. Phàm nhật nguyệt hội chiếu, giống nhau dưới tình hình bỉ [nhật nguyệt đồng cung] là tốt. Nhân nhật nguyệt đồng cung tính chất không được mâu, trái lại dễ sinh khuyết điểm.

nhật nguyệt sở giáp cung viên, nhược nhật nguyệt miếu vượng người cũng chủ phú quý. Giáp Thiên phủ hóa khoa, hoặc Thiên phủ đối liêm trinh hóa lộc khắc cát, giáp vũ tham hóa lộc người thứ.

. Thái dương ở hợi, Thái âm ở mão, cũng không phải là [trái lại bối], bản phường lầm. [trái lại bối] người thái dương ở tuất, Thái âm ở thìn. [trái lại bối] người, chủ ly tổ cho làm con thừa tự ra tự, sai ai ra trình diện Hỏa Tinh linh tinh đồng cung, thì lúc nhỏ ly khai phụ mẫu, sát nặng chủ thụ vứt bỏ. Nhược lại thấy phụ tá cát diệu, thì ly tổ mập ra.

. Thái âm không thích cùng dương đà cùng nhảy lên cung mệnh, chủ gian khổ. Nhược Thái âm Hóa kị tinh (có thể sao Hóa kỵ, hoặc Thái âm Hóa kị dương đà giáp), giai chủ lục thân vô duyên, mẹ goá con côi linh đinh, vừa chủ suốt đời dễ đầu tư lệch lạc.

. Thái âm chủ giấu, cho nên cũng không nên và địa không, Địa kiếp, thiên không cùng độ. Kỳ không được cát trình độ, bỉ thái dương là đại.

. Thái âm chủ phú, cho nên mừng nhất sai ai ra trình diện lộc, hóa lộc tối cát, lộc tồn thứ hai. Thái âm hóa quyền thì cận chủ quản lý tài sản, hoặc tư tài phú quyền bính, dù rằng phú cũng bởi vậy mà đến.

. Mão dậu Thái âm ngồi một mình, dậu trội hơn mão rất nhiều. Duy mão cung sai ai ra trình diện phụ tá chư cát mà không sai ai ra trình diện sát, lại thấy cát hóa, thì là [trái lại bối], chủ đại phú.

. Mão dậu Thái âm dĩ cự môn, [liêm tướng], thất sát, thiên cơ cung viên, là đại vận lưu niên của đầu mối then chốt. [trái lại bối] người thì bất luận thiên cơ.

. Thìn tuất Thái âm, nhật nguyệt tịnh minh, đều vì thượng cách. Duy phải sai ai ra trình diện cát hóa thủy chủ phú quý. Nếu không có cát, sai ai ra trình diện sát, thì chủ danh lợi giai hư, mà lại hôn nhân bất lợi.

. Thìn tuất Thái âm, dĩ [liêm tham], cự môn, [vũ sát], thiên cơ cung viên là đầu mối then chốt.

. Kỷ hợi Thái âm, tị cung đa khuyết điểm, nữ mệnh chủ gả chồng thái độ làm người mưu làm là kỷ mưu; nam mệnh chủ đa phiêu đãng, đến đây bởi Thái âm lạc hãm, phát tán quá mức cũng. Hợi cung thì danh [trăng sáng Thiên môn], sai ai ra trình diện lộc tức chủ đắc ý ngoại của tài mà thành đại phú.

tị hợi Thái âm sai ai ra trình diện đào hoa chư diệu cập hình kị sát hao tổn, chủ nhân đa âm mưu mà lại hảo tửu sắc.

. Tị hợi Thái âm, dĩ [thiên đồng cự môn], thất sát, [liêm trinh Thiên phủ], [thái dương thiên lương] chư cung viên là đại vận lưu niên của đầu mối then chốt.

9 tham lang

. Tham lang chủ ham muốn hưởng thu vật chất, vừa chủ sắc dục. Cho nên ưa hóa lộc, hóa quyền, không nên văn xương văn khúc, tả phụ hữu bật cũng năng lực làm giàu quý. Trái lại sai ai ra trình diện xương khúc thì, biến thành đái tô son trát phấn ý tứ hàm xúc ham muốn hưởng thu vật chất, liền có xảo gạt lừa dối ý tứ hàm xúc. Tức là thuyết, ham muốn hưởng thu vật chất lợi cho đường đường chánh chánh tranh thủ, mà không ưa che đậy lỗi lầm, che che giấu giấu.

. Ở đời sống tinh thần phương diện, tham lang là thích thần bí sự vật, nhất là tôn giáo, vu thuật thần bí. Ở cổ đại liền biểu hiện là đốt đan luyện hống, thần tiên đốt luyện; ở hiện đại, thì là đái sắc thái thần bí tôn giáo.

. Bởi tham lang biểu hiện là ham muốn hưởng thu vật chất tranh thủ, sở dĩ vừa trở thành am hiểu giao tế ứng thù biểu trưng. Nhiên kỳ giao tế tất có khuynh hướng tửu sắc tài vận. Và liêm trinh của và xương khúc cùng hội, năng lực diễn hóa thành thơ rượu cầm kỳ bất đồng.

. Tham lang tọa mệnh, không thích thất sát thủ thân cung, cũng không ưa phá quân thủ thân cung, kỳ hội sát diệu, thì ngại bay bổng, háo sắc. Hoặc chủ không hề lương ham mê.

. Tham lang và hỏa linh cùng độ, chủ đột phát. Cổ đại duy quan võ thủy dễ có thình lình xảy ra công động. Cho nên cổ nhân là vị [tham lang Hỏa Tinh cư miếu vượng, danh chấn chư bang], hiện đại có thể kính suy đoán là đột phát.

. Tham lang Hóa kị, hỏa linh cùng độ, thì chủ bạo phát bạo bại. Vô hỏa linh, thì là xuất hồ ý liêu ra thành công. Tức cái gọi là [vô tâm sáp liễu liễu thành âm].

. Tham lang Hóa kị lưu diệu hóa lộc, cũng chủ 『 vô tâm sáp liễu liễu thành âm]. Nhược tham lang hóa lộc, lưu diệu Hóa kị, thì chủ thái độ làm người đoạt đi lợi ích.

. Tham lang dĩ tứ mộ là nhập miếu. Cho nên [hỏa tham][linh thamJ cách, dĩ tứ mộ cung là tốt. Thìn tuất cung tham lang ngồi một mình đối vũ khúc 1. Xấu vị cung vũ khúc tham lang cùng độ, đều là thượng cách. Dư cung thứ hai.

. Tham lang ưa hỏa linh, cũng không úy thiên không diệu, cũng không úy thiên hình. Tham lang và thiên không diệu, thiên hình cùng triền, . Chủ đoan chính. Nhảy lên thiên hình vưu chủ tự hạn chế, duy nhưng không thích Địa kiếp cùng triền, chủ ngăn trở.

. Vu sát diệu, tham lang duy không thích kình dương, đà la. Chủ tửu sắc tài vận. Tử cung cùng kình dương, hợi cung cùng đà la, thì tên là [hiện lên thủy đào hoa]; dần cung cùng đà la, tên là [phong lưu màu trượng], đều nguyên nhân chính sắc dẫn đến thất bại. . Đến đây lưỡng chủng cách cục nhược hội thiên hình, thì thiên hình không được chủ tự hạn chế, trái lại là lao ngục tai ương.

. [hỏa tham], [linh tham] cách cũng không ưa đồng thời sai ai ra trình diện dương đà, sai ai ra trình diện thì là phá cuộc. Cho dù lúc này tham lang hóa lộc, cũng chủ hoành phát hậu lập tức hoành phá. Nhược lại thấy phụ tá chư diệu, thì chủ trải qua nguy hiểm trắc trở mà hoành lập công danh.

. Tham lang ở thân cung ngồi một mình, lâm bị quản chế của hương, sai ai ra trình diện sát kị cập phụ tá chư diệu tụ tập đầy đủ, thì chủ tiên nghèo khó, mà lại trải qua nguy nan, sau đó đột phát duy phát hậu vừa chỉ nhân bất lương ham mê mà rách nát. Chỉ thấy sát, thì dễ nhập thủ đoạn nhân sinh cũng bởi vậy đa nghiêng ngửa; chỉ thấy cát diệu, thì nên phú quý, duy nhưng cần phải chú ý trì doanh bảo thái. Ở thân cung của [hỏa tham], [linh tham], hoành nổi giận phá của tính chất quá nặng.

. Tham lang ở dần cung ngồi một mình, vô kình dương, thiên hình gửi thông điệp (có thì chủ tao hình trượng), vừa phải không [phong lưu màu trượng] của cách, mà có ngôi sao may mắn tường diệu, thì cũng sẽ thành quý cục, nhưng suốt đời phong ba không ít, có sát diệu, thì sự nghiệp đang thịnh, quan tụng tùy lâm. Duy tham lang Hóa kị, thứ nhất cận chủ công trình công nghệ mưu sinh.

. Tham lang ở tử ngồi một mình, nếu không nhập [hiện lên thủy đào hoa] của cách, có ngôi sao may mắn tường diệu, hoặc có thiên hình tướng chế, cũng phú cục, chủ trung niên đi sau tích.

. Tham lang ở ngọ, tên là [mộc hỏa thông minh], vô sát kị mà sai ai ra trình diện cát diệu, thì là cự phú của cách, hoặc nhâm tài chính và kinh tế chức vị quan trọng. Sai ai ra trình diện sát người bình thường, tiểu Phú. Duy tuyệt không nên ăn ý.

. Tham lang ở thìn tuất ngồi một mình, trung niên hậu thủy năng lực phát tích. Thảng sát kị tịnh lâm, thì chủ niên thiếu đa tai nạn bệnh hoạn. Đến đây và xấu vị cung [vũ khúc tham lang] cùng độ bất đồng, 『 vũ tham 』 chủ niên thiếu hưởng thụ (tường sai ai ra trình diện vũ khúc nhất tiết).

. Thân tử thìn năm sinh ra, tham lang ở tử tọa mệnh; dần ngọ thành niên sinh ra, tham lang ở ngọ tọa mệnh; tị dậu xấu năm sinh ra, [vũ khúc tham lang]- ở xấu phú tọa mệnh; hợi mão vị năm sinh ra, [tử vi tham lang] ở mão cung tọa mệnh, chủ nhân ham món lợi nhỏ, không hề lương ham mê, cổ nhân cho rằng là [thử ổ] của mệnh. Kỳ thực là ham muốn hưởng thu vật chất quá sâu của cho nên. Nhược triền đào hoa chư diệu, thì tình dục cũng sâu. Ưa sai ai ra trình diện cát diệu thì bất lương tính chất giảm bớt, cũng ưa mỗi ngày hình cập thiên không diệu, mỗi ngày hình thì năng lực tự hạn chế, sai ai ra trình diện thiên không diệu chủ thanh bạch.

. Phàm tham lang, giai dĩ thất sát, phá quân, Thái âm, thái dương, cự môn, tử vi cung viên là đại vận lưu niên của đầu mối then chốt.

. 『 hỏa tham 』, [linh tham] cách, thì phòng Hóa kị điệp xung của năm, thảng sai ai ra trình diện lưu sát vừa vọt lên, thì là bạo bại của khắc ứng với. Bằng không cũng dẫn đến bạo bại của năm.

. Tham lang tối không thích hợp đi thái dương cự lục đan xen Hóa kị của năm vận, chủ tai nạn, kiện tụng.

10 cự môn

. Cự môn là ám diệu, nhiên cũng không đến đây tinh diệu bản thân không ánh sáng, chỉ là năng lực ám tế cái khác tinh diệu quang huy mà thôi, cố xưng là cự môn, tức thủ ám tế ý.

. Chư tinh ánh sáng huy, duy thái dương không chỗ không được chiếu, là cho nên cự môn liền bất năng ám tế thái dương. Chỉ có đương thái dương lạc hãm, tức quang huy yếu nhất là lúc, thủy là cự môn sở ám, bởi vậy thái dương lạc hãm cũng không nên hội cự môn.

. Cự môn đối chư diệu của ảnh hưởng, hoặc tựu các tinh diệu bản chất thụ ám của kết quả mà định. Như thiên đồng và cự môn cùng độ hoặc đối củng, thiên đồng chủ tình cảm cập tâm tình, là được là tình cảm cập tâm tình ám muội, Vì vậy liền có nổi khổ âm thầm, nỗi khổ riêng, bất túc là ngoại nhân nói. Nếu như thiên cơ và cự môn cùng độ hoặc đối củng, thiên cơ trưởng máy mưu,, kế hoạch, là được là cơ mưu và kế hoạch của tính sai, do là thoái thoái thất cư, do dự. Duy thái dương và cự môn cùng độ hoặc đối củng, ; nhập miếu thì không vì cự môn sở ám, quang huy lan xa, cho nên chủ thụ dị tộc hoặc tha hương nhân tôn sùng; lạc hãm thì quang huy tiềm ẩn, làm việc đầu voi đuôi chuột.

. Như trên sở luận, là suy đoán cự môn của yếu điểm. Duy phải đeo sao diệu toàn bộ tính chất đề cử, sau đó thêm vào ám tế tính chất, thủy năng lực tác hoàn chỉnh suy đoán. Như [thiên cơ cự môn] bản chủ thoái thoái thất cư, cho nên chủ ý chí không được kiên định, nhưng như thiên cơ hóa quyền, ổn định tính tăng,, thì cự môn đối kỳ ám tế lực, vừa biến thành dễ làm ra lệch lạc đứng đầu quan

Quyết định, cho nên mất đi cơ hội tốt. Nếu như [thiên đồng cự môn] bản chủ triền miên nhất mê hoặc nổi khổ âm thầm, nhược thiên đồng hóa lộc, thì cũng có thể là đối một môn học vấn hoặc ham mê câu nệ, đến đây vừa vị tất là bất tường vậy.

. Cự môn mừng nhất thái dương miếu vượng; cho nên dần cung [cự dương] sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu nguyên nhân chính phú mà được quý, mà lại danh dương nước khác; thân cung sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu, cũng cận nguyên nhân chính quý mà được phú, cho nên tối nên ngoại giao, luật sư; cự môn cùng trời cùng chu độ, thì cần phải lộc bất khả, vô lộc người tung sai ai ra trình diện cát diệu cũng không cát, cổ nhân vị [xấu vị cự môn là hạ cách, tung

Nhiên phú quý cũng không trường 』, tinh diệu kết cấu tâm bệnh, ở chỗ dễ đợi tin lời gièm pha, xử trí theo cảm tính mà dồn thất bại; cự môn thiên cơ cùng độ phải sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu thủy hứa phú quý (mão cung vừa trội hơn dậu cung), duy sai ai ra trình diện hỏa linh cùng triền thì là đặc biệt, chủ bay bổng, cũng chủ chìm nổi; không gặp cát diệu hoặc không gặp cát hóa, sai ai ra trình diện sát thì là rách nát chi đãng.

tử ngọ cự môn là [thạch trung tâm ẩn ngọc], sai ai ra trình diện cát hóa thành tốt. Hóa lộc người chủ phú; hóa quyền người chủ quý. Duy nhất sinh không thích hợp chiêm thủ tối cao vị trí. Hóa lộc hóa quyền người, đều thường tại tị viên đại vận thất bại; hóa quyền người, thua ở tranh quyền; hóa lộc người thua ở yêu cầu phú mà áp đủ. Kỳ thành công thì thường tại [vũ sát], Thiên phủ đại vận.

. Tử ngọ cự môn và lộc tồn cùng độ, phải sai ai ra trình diện cát diệu thủy hứa phú quý. Không thích nhất thiên cơ cung viên, cũng không ưa thiên không cướp triền hội của cung viên. Kỳ thành công thường trú ở sai ai ra trình diện hóa lộc, điệp lộc đại vận.

tử ngọ cự môn vô lộc, phải đi tới sai ai ra trình diện lộc to lớn vận lưu niên thủy chủ phát việt, sai ai ra trình diện thiên không cướp Hóa kị (vưu kị thiên cơ) của niên hạn thì chủ rách nát.

tử ngọ cự môn giống nhau [huynh đệ cung] bất lợi, cho nên không thích hợp cùng người hợp tác. Cũng thường chủ hôn nhân muộn, tử viên cự môn vưu nhiên.

thìn tuất cự môn giống nhau bất lợi, cổ nhân vân: [thìn tuất ứng với ngại hãm cự môn.] chủ vất vả cực nhọc, thị phi, đấu tranh. Hóa kị, triền sát người càng hạ cách. Không thích hợp đi thiên tướng, thiên lương, thiên đồng, Thiên phủ cung viên, mỗi sinh sự đoan; so sánh nên đi Thái âm thái dương nhập miếu cung viên. Tối nên đi sai ai ra trình diện lộc tồn hóa lộc của vận hạn. Nhất nhất giải trừ cự môn của ách, vô vô cùng lộc tồn hóa lộc.

thìn cung cự môn hóa lộc, và văn xương Hóa kị cùng triền hoặc đối củng, là vì kỳ cách, phú quý không gì sánh kịp. Đi tới Thiên phủ cung viên, tức là phát tích đại vận, cự môn ưa tài tinh, cho nên ưa Thiên phủ. Duy không thích hợp đi thiên đồng cung viên niên hạn, thường dễ nhân tham quá mức mà thu hoạch hung. .

tuất cung cự môn hóa lộc hóa quyền giai cát, trái lại không thích hợp sai ai ra trình diện văn xương Hóa kị, cũng dĩ Thiên phủ là nên, thiên đồng là ngại.

tị hợi cự môn phân biệt quá nhiều, ở hợi cung người và tị cung thái dương đối củng, cho nên cát, sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu tất chủ phú quý. Duy đi tới thiên cơ, thiên đồng đại vận (vưu không thích hợp thất sát lưu niên), thì dễ nhân can thiệp vào mà dồn tai hoạ; hoặc nhân phong mang thái lộ mà gây tai hoạ.

tị cung cự môn đối cung thái dương vô lực, cho nên không vì cát, ít thấy lộc người thủy chủ cần kiệm làm giàu, ưa [tử vi Thiên phủ], vũ khúc, lộc tồn, hóa lộc chờ cung viên, không thích thất sát, [liêm trinh thiên tướng], tham lang chờ cung viên.

cự môn ở mười hai cung giai ưa sai ai ra trình diện lộc, hóa lộc tối cát, lộc tồn thứ hai, thứ nhất sinh vận hạn cũng ưa hóa lộc sai ai ra trình diện lộc, phàm cự môn hóa quyền người, vưu ưa đại vận lưu niên sai ai ra trình diện lộc. Xấu vị cung [cùng cự] là vũ khúc hóa lộc cập tham lang hóa quyền giáp người cũng so sánh tốt. Tối úy hỏa linh cùng độ, mặc dù phú quý cũng không bền.

11 thiên tướng

Tiền nhân luận thiên tướng, quá mức cường điệu kỳ tường hòa một mặt, dễ nói gạt kẻ học sau. Thiên tướng phùng thiện thì thiện, gặp ác thì ác. Ví dụ như [tử vi thiên tướng] cùng độ, nhược sai ai ra trình diện [bách quan triều củng], thì đến đây thiên tướng liền chủ phát huy tương trợ lực; nhưng nếu tử vi là 『 không cầm quyền cô quân 』, đến đây thiên tướng liền cũng năng lực trợ Trụ vi ngược. Cử đến đây đồng loạt, dư lệ có thể

Biết.

đầu hơn mười tứ chính diệu, duy thiên tướng nặng nhất giáp cung. Dương đà giáp, hỏa linh giáp, thiên không cướp giáp giai không được cát. Chủ thị phi làm phức tạp, lao lực bôn ba, nổi bật ngăn trở. Tối kém người là [hình kị giáp ấn], tức cự môn Hóa kị cùng trời lương tướng giáp, chủ quan tư hình trượng (tiền nhân lầm là [hình tù giáp ấn 1, Vì vậy vừa lầm là kình dương và liêm trinh tướng giáp, đại lầm.] nhược xương khúc giáp, tả hữu giáp, khôi việt giáp, thì đều vì điềm lành; mừng nhất [tài ấm giáp ấn], tức cự môn hóa lộc lai giáp.

tiền nhân cường điệu [thiên tướng năng lực hóa liêm trinh của ác], cũng không phải là chích chỉ 『 liêm trinh thiên tướng 』 tinh hệ tổ hợp. Thiên tướng tọa mệnh, đi tới liêm trinh triền độ cung viên, sai ai ra trình diện cát thì cát, sai ai ra trình diện hung giảm hung, cũng hóa ác hiện ra.

[hình kị giáp ấn] của cục, tối ngại thiên lương và kình dương cùng độ, là [hình kị giáp ấn] so sánh hung của cách. Nhân đồng thời tất là dương đà giáp của cho nên. Lúc này thiên tướng mặc dù tất và lộc tồn cùng độ, trái lại chủ suốt đời tài bạch phá tản nan tụ, mà lại dễ nhân tài bạch sinh thị phi khẩu thiệt kiện tụng.

thiên tướng và hỏa linh cùng độ, lại thấy dương đà giáp hoặc hình kị giáp, chủ niên thiếu bất lợi phụ mẫu, hoặc cho làm con thừa tự ra tự. Nhược [cung phúc đức] thất sát vừa hội hình kị sát hao tổn, thì chủ tàn tật.

phàm thiên tướng tọa mệnh, nên kiêm thị [cung phụ mẫu] cát hung, nhân thiên tướng phải thái độ làm người tá trợ giúp, [cung phụ mẫu] tức kỳ tá trợ giúp trên tư. [cung phụ mẫu] tất có thiên lương, tối kỵ thiên lương và lộc tồn cùng độ, vừa triền hỏa linh, thì chủ nhân chung thân không thể dựa vào lúc thai, mà tự thân vừa khó có thể độc lập gây dựng sự nghiệp. Có tài nhưng không gặp thời, thường thường tức là loại này cách cục.

. Thiên tướng sai ai ra trình diện xương khúc, phải không gặp Hóa kị cập dương đà thủy cát, bằng không thông minh mà bạc mệnh, cũng có tài nhưng không gặp thời của chinh. Cổ nhân coi đây là nữ nhân thiếp thị của mệnh, tức là thông minh mà bạc mệnh ý.

. Cổ nhân vân: [(thiên tướng) tham liêm vũ phá dương đà sát thấu, xảo nghệ an thân.] pháp quyết này trọng điểm ở chỗ liêm trinh. Liêm trinh gặp thiên tướng chủ thông minh, lại có phục vụ ý, cho nên sai ai ra trình diện cát thì nên tham chánh; nhược gặp dương đà thì không thích hợp tham chánh, kỳ thông minh cập phục vụ bản chất, liền chuyển thành thay nhân phục vụ công nghệ và tài nghệ. Nhất nhất duy mão dậu cung thiên tướng có đến đây cách cục.

. Phàm thiên tướng chỗ ở lưu niên cung mệnh hoặc tiểu hạn, cũng đối cát hung tinh diệu mẫn cảm, cho nên không thích hợp sai ai ra trình diện Tang Môn, người đi viếng, bạch hổ, đại hao, quán sách, quan phù chư lưu diệu; ưa sai ai ra trình diện thanh long, tấu thư, long đức, thiên đức chờ chư cát diệu.

dần thân cung thiên tướng vũ khúc cùng độ, có thể tường vũ khúc thiên tướng tiền luận.

xấu vị cung thiên tướng ngồi một mình, mừng nhất tả phụ hữu bật cùng độ; nhược lân cung thiên đồng Hóa kị, mặc dù phải không [hình kị giáp ấn], cũng không là mỹ, chủ mặc dù có chỗ dựa hậu viên, nhưng thường thường vu trọng yếu trước mắt không được trợ lực, cũng có tài nhưng không gặp thời viêm trưng. Duy lúc này nếu có tả phụ hữu bật cùng độ, thì chủ mặc dù không được bề trên lực, nhưng có bạn bè trợ giúp. Cũng ưa [bách quan triều củng], thì là tể phụ ý, cư dưới một người, vạn nhân trên, duy chung thụ thủ trưởng cản tay.

xấu vị cung thiên tướng và [tử phá] đối củng, cho nên cũng chủ thành kiến sâu, chủ quan cường. Thảng hỏa linh cùng độ, thì mỗi nhân chủ quan thành kiến mà chiêu thất bại.

mão dậu cung thiên tướng ngồi một mình, sai ai ra trình diện sát kị thì chích nên công trình kỹ thuật mưu sinh (hoặc tham khảo tiền luận). Sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu, thì là dĩ chuyên môn kỹ năng lập nghiệp.

mão dậu thiên tướng, ưa sai ai ra trình diện tài nghệ chư tinh, như thiên tài, long trì, phượng các chờ. Sai ai ra trình diện tấu thư cũng cát. Như thì lại thấy sát cập xương khúc Hóa kị, thì là môn khách.

tình hình chung hạ, mão dậu thiên tướng dĩ sai ai ra trình diện lộc là nên, thì thanh tài cao nghệ, có thể dựng thân làm giàu. Duy thủy chung bị người cản tay hoặc khống chế.

tị hợi thiên tướng ngồi một mình, đối cung [vũ phá] phải sai ai ra trình diện lộc hoặc hóa lộc thủy cát, bằng không rung chuyển, tiêu cực. Mừng nhất vũ khúc hóa lộc củng chiếu.

hợi cung thiên tướng, nhược đối cung vũ khúc Hóa kị, thì thiên tướng tất là dương đà giáp. Thiên tướng ở tình hình chung hạ mặc dù bất úy dương đà giáp, ở đây dưới tình hình lại lớn là bất lợi, chủ thường thường sắp thành lại bại, tài lực không đủ để tế sau đó cấp.

nữ mệnh thiên tướng ngồi một mình, phối phu nên lớn tuổi; bằng không so với chính mình tiểu một hai năm cũng có thể thích ứng.

nữ mệnh thiên tướng, cũng danh [phu xướng phụ tùy], nên trợ giúp phu gây dựng sự nghiệp.

phàm thiên tướng ngồi một mình, giai dĩ sai ai ra trình diện hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị của cung viên là đại vận lưu niên của đầu mối then chốt. Đi tới hình kị giáp, dương đà giáp, hỏa linh giáp, thiên không cướp giáp, thương khiến cho giáp, hoặc xương khúc giáp, khôi việt giáp, lộc quyền khoa chuyển biến xấu của cung viên, cát hung ứng nghiệm giai thập phần mẫn cảm.

12 thiên lương

. Thiên lương là ấm tinh. Ấm ý nghĩa có bao nhiêu loại: Tiêu tai giải trừ ách; diên thọ; thủ trưởng hoặc cha mẹ trợ lực; có tôn giáo tín ngưỡng phong phú đời sống tinh thần. Phần lần đó đều vì che chở. Lưu ý những … này che chở lực, tẫn thuộc tinh thần mà không thuộc vật chất, do là tức cũng biết thiên lương đặc tính.

thiên lương tiêu tai giải trừ ách, đựng tai nạn tới trước, sau đó được hóa giải ý tứ hàm xúc. Sở dĩ trước phải trải qua nguy nan sau đó bình an; tiên có bệnh mắc sau đó khỏi hẳn; tiên không có bằng chứng tạ sau đó biết dùng người giúp đỡ; người sớm giác ngộ tinh thần trống rỗng (ý tứ hàm xúc nhân sinh có tương đối lớn kích thích) sau đó ký thác vu tôn giáo, mọi việc như thế nhiều không kể xiết.

bởi thiên lương thiên về tinh thần mà không lại cứ vật chất, sở dĩ thiên lương ưa hóa khoa, không thích hóa lộc, hóa lộc tức mang đến thị phi làm phức tạp, thái độ làm người oán hận; cũng không quá mức ưa hóa quyền, hóa quyền là được tài cán vì lộng quyền khuynh hướng, sai ai ra trình diện hỏa linh người vưu nhiên.

do che chở tầng này ý nghĩa, có thể dẫn thân là hình pháp kỷ luật, bởi vì hình pháp có thể bảo đảm thiện lương dân chúng. Bởi vậy thiên lương liền vừa có thể biểu chinh là là dân giải oan trừ hại thanh quan, giống như dân gian truyền thuyết Bao Chửng, Hải Thụy. Ở suy đoán thì phải lưu ý điểm này. Cổ nhân cái gọi là [thanh danh loại vu vương thất, chức vị lâm vu phong hiến], tức chỉ đến đây mà nói.

Do thượng dẫn thân, thiên lương liền là giám sát của chức; rất nhiều hạch sổ sư, giám sự xử lý công việc, hoặc thương vụ thượng chợ kế hoạch, tài vụ kế hoạch các loại nhân tài, cung mệnh hoặc sự nghiệp cung giai mỗi ngày lương, cái thiên lương của giám sát, có thối cư phía sau màn ý tứ hàm xúc.

do che chở dẫn thân là thay nhân phục vụ, sở dĩ bác sĩ, luật sư tinh bàn, cũng thường thường cùng trời lương có quan hệ mật thiết. Nhất nhất chuẩn đến đây, cũng có thể giới định thiên lương là chuyên nghiệp nhân tài.

thiên lương và thái dương cùng độ hoặc đối củng, mỗi ngày hình, nên là pháp luật nhân viên, tái kiến kình dương, thì không vì ngoại khoa bác sĩ (bao quát khoa phụ sản); nhược mỗi ngày nguyệt, thì là chữa bệnh giới nhân sĩ. Thiên lương thiên cơ thì là bày ra quản lý; mỗi ngày mã, thì làm lưu động tính chất hành nghiệp, như vận tải đường thuỷ, điện tử chờ (có một ví dụ có thể tham khảo, tằng tính qua một thuê ghi hình mang người mệnh: Không nói ra, rất khó đoán ra, nhưng nói ra, liền sẽ cảm thấy kỳ hành nghiệp tính chất đái phục vụ tính cập lưu động tính, không một không hợp, bởi vậy có thể thấy được người hiện đại sự nghiệp, . Thường thường khó có thể cụ thể nói ra. )

thiên lương và xương khúc, tấu thư cùng độ, cũng có thể coi là pháp luật nhân tài, am hiểu công văn công văn, nhưng có lúc cũng có thể là xí nghiệp lớn bí thư, hoặc là văn hóa giới, xuất bản giới.

thiên lương và bạch hổ cùng độ, có thể coi là hình pháp kỷ luật của chinh, cũng có thể coi là ngoại khoa giải phẫu.

cổ nhân vân: [thiên lương thiên mã hãm, phiêu đãng không thể nghi ngờ.] là chỉ tị hợi nhị cung thiên lương mà nói. Đến đây suy đoán là chỉ rời xa nơi chôn rau cắt rốn. Người hiện đại dễ ly khai nơi sinh phát triển, cho nên không thích hợp chém làm phiêu đãng, cận vu sai ai ra trình diện mất không, triền hỏa linh dưới tình hình, thủy có thể chém làm không tuân thủ nhất nghiệp, tự do không có rễ. Sai ai ra trình diện khoa văn chư diệu thì là phóng đãng.

cổ nhân vân: [thiên lương hãm địa sai ai ra trình diện dương đà, đồi phong bại tục.] còn đây là chỉ tị hợi cung nữ mệnh thiên lương. Hiện đại suy đoán, có thể coi là kỳ một đời người đa tình cảm thượng thống khổ. Tối ngại thiên lương và hỏa linh cùng độ, đối cung thiên đồng Hóa kị; có thể thiên cơ Hóa kị, mà dương đà giáp thiên lương, càng nhiều tình cảm thống khổ và làm phức tạp.

thiên lương lâm tị hợi, sai ai ra trình diện sát hình mất không chư diệu, suốt đời đa tai, hoặc đa mạo hiểm, thường vu [thiên cơ cự môn], [Thái âm thái dương] niên kỉ hạn khắc ứng với. Vừa thường vu sai ai ra trình diện Hóa kị niên kỉ hạn, chất chứa mối họa cơ hội. Ngoài ra, cũng dĩ tham lang, thiên đồng tọa thủ cung viên, là niên hạn của đầu mối then chốt.

. Tử ngọ nhị cung thiên lương, không gặp xương khúc đã thông minh, e sợ cho thông minh thái lộ, khoe tài vặt, thì nhân duyên không tốt, vưu chỉ phương hại hôn nhân. Tử cung người so sánh ngọ cung là tốt.

tử ngọ thiên lương, không cần sai ai ra trình diện đào hoa, giai dễ sinh tình cảm biến hóa. Cổ đại nam mệnh đa cưới vợ bé. Cũng chủ quan hệ hôn nhân không hề đủ là ngoại nhân nói thống khổ.

tử ngọ thiên lương nhược sai ai ra trình diện lộc người, vưu kị thông minh chua ngoa, phải phúc hậu người ngoài thủy có thể xoay số phận, bằng không nhiều người thứ ba đại vận tức sinh ảnh hưởng sâu xa ngăn trở. Chẳng qua là khi sự nhân thường thường không được tự biết, đương hậu vận nhấp nhô là lúc, liền oán trời trách đất, lại không biết mầm tai hoạ đã sớm loại.

. Ngọ cung thiên lương của không được cát, là bởi sở hội Thái âm, thái dương giai lạc hãm yếu vị. Nhược [cung tài bạch] của [thiên cơ Thái âm] sai ai ra trình diện sát hao tổn, thiên mã, thì chủ một thân của ý nghĩ của đặc biệt, mà lại không đổi hợp quần, cùng người lui tới, khó có thể câu thông, đến nỗi ảnh hưởng thu nhập không được cố định. Ví dụ như hốt tao cách chức, bỗng nhiên hộ khách dời đi, hoặc lũ dễ công tác cương vị chờ.

tử ngọ thiên lương, phải sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật; thiên khôi, thiên việt gia hội, vừa không gặp sát kị hình hao tổn chư diệu, sau đó thủy hứa phú quý, mà lại kỳ phú cũng do quý mà đến.

. Tử ngọ thiên lương, dĩ [thiên cơ Thái âm], cự môn, thái dương, thiên đồng là niên hạn của đầu mối then chốt.

. Xấu vị thiên lương, nhân thiên cơ đối củng, cho nên chủ kế hoạch mưu lược, vừa trưởng máy động, rung chuyển. Cho nên nhược sai ai ra trình diện sát diệu cập mất không, cổ nhân cho rằng bèn xuất núi gia tăng nói của mệnh. Ở hiện đại, thì đa biểu hiện là đặc biệt nhân sinh quan (và ngọ cung thiên lương đặc biệt ý nghĩ của bất đồng, cái vừa là nhân sinh quan, vừa là xử sự tác phong, ứng với tác phân biệt. ) cho nên nhược triền xương khúc, thiên tài chờ diệu, thì một thân thông minh tuyệt đỉnh, nhưng bất an vu nhất nghiệp, đến nỗi đến già không làm nổi.

. Vị cung thiên lương sở hội người là hợi cung thái dương, cho nên cũng không như xấu cung người.

Phàm thiên lương hội thái dương hãm yếu, giai chủ chiêu vưu oán. Nhưng mà nhược sai ai ra trình diện hình diệu cập xương khúc, long phượng, thanh long, tấu thư, quan phù chờ diệu, mà không sai ai ra trình diện hỏa linh, dương đà, thiên không cướp người, thì trái lại tuyên làm pháp luật, hoặc hình pháp bộ đội.

. Xấu cung thiên lương, nhược cung phu thê cự môn cát hóa (vưu ưa hóa lộc), chủ và dị tộc năng lực hôn.

. Xấu vị thiên lương, ưa thiên vu và thái dương cùng độ, thì chủ thụ trưởng bối đề bạt sự nghiệp.

. Xấu vị thiên lương, tối không thích hợp đi tham lang Hóa kị của vận. Cư bản phái truyền lại, còn đây là nhân sắc dồn họa, hoặc đa tranh đa khí của vận hạn. Thị sở hội chư diệu mà định.

. Xấu vị thiên lương, không gặp khoa văn chư diệu cũng đái nghệ thuật khí chất, duy thường thường biểu hiện là phóng đãng.

. Xấu vị thiên lương, dĩ tham lang, cự môn, thái dương, thiên đồng chư cung viên, là lưu niên hoặc đại vận của đầu mối then chốt.

13 thất sát

. Thất sát và tử vi đồng cung, hoặc và tử huy đối củng, giai hóa thành quyền. Nhược gặp tử vi hóa quyền, thì quyền tinh quá nặng, chưa chắc là lợi. Cái đại hạn lưu niên tất có không được cát của cung viên niên hạn đến tận đây, chỉ phòng lập sinh thất bại. Vưu không thích sai ai ra trình diện vũ khúc Hóa kị của cung viên.

. Thiên lương chủ [phong hiến], thất sát cũng chủ [phong hiến], cho nên cũng chủ kỷ luật hình pháp. Duy thiên lương thuộc văn, thất sát tư vũ; thiên lương có thể thối cư phía sau màn, thất sát thì tiến lên thai. Cho nên thiên lương có thể chuyển hóa thành giám sát, thất sát thì chuyển hóa thành quản lý.

. Cổ nhân vân: 『(thất sát) nhị cung phùng của, định lịch gian khổ 』, tức mệnh thân nhị cung sai ai ra trình diện thất sát, nhân sinh tất có một đoạn gian khổ thời kì. Phải làm đến nơi đến chốn, tương đến đây đoạn thời kì chống nổi, sau đó thủy sai ai ra trình diện bật hơi nhướng mày. Đại thể mà nói, thiên cơ, cự môn nhị diệu tọa thủ của cung độ, thất sát tối không thích hợp đi.

thất sát tất cùng trời phủ tương đối. Thất sát chủ công, Thiên phủ chủ thủ, hai người kiềm chế lẫn nhau, cần phải thị đây đó của ảnh hưởng làm sao. Ví dụ như thất sát ở dần thân cung có lộc tồn cùng độ, đối cung là [tử vi Thiên phủ], Thiên phủ được lộc tồn củng chiếu, cho nên lợi thủ bất lợi công. Lúc này thất sát mặc dù thụ đối cung tử vi của ảnh hưởng, kỳ quyền lực cũng nên có khuynh hướng bảo thủ, tối tuyên ở sẵn dưới cục diện phát triển, bất lợi sang tân, cũng không nên đa thay đổi.

. Thất sát kị hỏa linh. Vưu kị kình dương, Hỏa Tinh; hoặc kình dương, linh tinh của tổ hợp. Hai người trong, vừa dĩ dương linh là ngược tối quá mức, thảng thiên hình cùng độ, sai ai ra trình diện âm sát, đại hao, thiên hư chờ diệu, hình phạt chính sự quan tòa.

thất sát ở miếu vượng nơi, sai ai ra trình diện hỏa dương thượng khả, cận chủ kích phát, tức nhân sinh đang không ngừng định ngăn trở trung tâm thượng khả yêu cầu tiến bộ. Nhược sai ai ra trình diện linh dương, thì đái từ từ tiêu ma ý tứ hàm xúc. Ở hãm địa càng sâu, mà lại hoặc lục thân vô duyên, suốt đời ít trợ lực.

thất sát không thích hợp chỉ biết xương khúc, mà không hội cái khác phụ tá cát diệu. Nhược nhiên, thì dũ thông minh dũ chủ quan, không thể nghe thủ người khác chút nào bất đồng ý kiến, mỗi thái độ làm người ngăn trở của do.

thất sát mừng nhất sai ai ra trình diện khôi việt. Thậm chí trải qua đi lưu khôi lưu việt củng sẽ cung viên, thường thường cũng tốt đẹp chính là chuyển cơ.

thất sát cũng ưa sai ai ra trình diện lộc. Mừng nhất sai ai ra trình diện phá quân hóa lộc, thì nhân sinh trải qua một lần trọng đại chuyển biến mà thủ phú quý; thứ nhì là tham lang hóa lộc, cũng có thể quang vinh xương, nhưng phòng phú quý không kiên nhẫn cửu. Vũ khúc hóa lộc cũng tốt, nhưng cách cục so sánh thứ.

thất sát cùng trời phủ tương đối, ký có cho nhau cản tay của nghĩa, cũng có thể coi là bản chất mâu thuẫn. Cho nên đương thất sát và sát hình mất không chư diệu cùng độ thì, mỗi dễ nhân ngăn trở mà cảm thấy nhân sinh trống rỗng, loại đa bởi vậy nhập phật đạo cổng trong. Duy nhược Thiên phủ sai ai ra trình diện lộc, thì thủy chung chủ ngựa nhớ chuồng trần duyên.

tử ngọ cung thất sát, và [vũ khúc Thiên phủ] đối củng, sai ai ra trình diện lộc thì tài tinh có cây, có thể điều hòa thất sát khí chất, cho nên hoặc chuyển hóa thành tài chính và kinh tế giới nhân sĩ, chưởng kinh tế quyền nếu không có lộc, chỉ cần vô sát kị hình diệu, cũng chủ được bề trên dĩ tài lực dẫn. Tư là vị được che chở hơn khí.

nhân hệ [che chở], cho nên tử ngọ cung thất sát đặc biệt ưa sai ai ra trình diện khôi việt, phụ bật. Nhược đại vận hoặc lưu niên của khôi việt, vọt lên nguyên cục khôi việt, thì đến đây vận hạn niên hạn, đại thể có thể coi là may mắn, chủ bị người tri ngộ. Duy nhược sát kị hình diệu hội hợp người, tự thuộc ngoại lệ.

nhược ở ngọ cung, thành [hùng ở lại càn vô cách] người, thì tối kỵ hỏa linh cùng độ. Đến đây cách là hỏa luyện âm kim, sai ai ra trình diện hỏa linh thì hỏa hậu lỗi nặng, không chỉ nhân sinh gian khổ, hơn nữa chỉ có tàn tật. Thành cách người, cũng ưa đi phụ bật, khôi việt vận hạn niên hạn.

tử cung thất sát phải không [hùng ở lại càn nguyên cách], là ước số là phương bắc ruộng được tưới nước, thủy năng lực khắc hỏa của cho nên. Nhiên cho dù hỏa linh cùng độ, cũng cận chủ bôn ba lao lực, trái lại bất trí đặc biệt.

thành [hùng ở lại càn vô cách] người, mừng nhất liêm trinh hóa lộc, là vì thượng cách. Kỳ

Sinh mệnh lực cường, hơn nữa kiên nghị trác tuyệt, trải qua phấn đấu mà thành đại nghiệp. Phát tích của vận, tất ở phá quân tọa thủ của viên. Phát tích của năm, tất ở liêm trinh hoặc tham lang tọa thủ của viên.

Tử ngọ cung thất sát, phải không cách hoặc đặc biệt, trái lại không thích hợp trải qua đi liêm trinh cung độ, mà lại hôn nhân tất đa khúc chiết. Cũng không nên trải qua đi [thiên cơ cự môn] tọa thủ cung độ, thường thường là thất bại của kỳ.

dần thân nhị cung thất sát, và [Tử Phủ] tương đối, không thích tử vi hóa quyền, mừng nhất tử vi hóa khoa, Thiên phủ hóa khoa. Tử vi hóa khoa chủ công, Thiên phủ hóa khoa thì chủ thủ.

dần thân nhị cung thất sát, chủ nhân chủ quan, sai ai ra trình diện xương khúc thì trái lại thông minh tự lầm, sai ai ra trình diện lộc tồn cùng độ, kỳ khí mặc dù và, trở thành mỹ cách, nhưng chủ quan quá nặng, suy đoán thì phải có chú ý điểm này. Cần phải tường thị cung phúc đức cập cung phu thê, để xác định kỳ phẩm tính. Ảnh hưởng này hậu vận quá nhiều.

dần thân thất sát, sai ai ra trình diện hỏa linh thì bạo táo.

dần thân thất sát, dĩ [liêm tướng], cự môn, phá quân, thái dương là vận hạn lưu niên của đầu mối then chốt.

thất sát ở thân, [liêm trinh thiên tướng] ở ngọ mặc dù phải không [hùng ở lại càn vô cách](nhân thất sát thuộc kim; thân cũng thuộc kim; liêm trinh thuộc hỏa, ngọ cũng thuộc hỏa, kim hỏa nhị khí về biên, các thành phiến diện khí, bất năng tướng chế là dụng), nhưng cũng ưa liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa lộc, đến đây nhị cung viên, là phát tích của kỳ.

thìn tuất nhị cung thất sát, và [liêm trinh Thiên phủ] đối củng, so sánh xấu vị cung [liêm sát] cùng độ nặng lý trí, nhưng đa đặc biệt tư tưởng, cho nên tối không thích hợp và địa không Địa kiếp cùng hội, bằng không khó có thể kẻ khác lý giải, thì nhân cảm giác được nhân sinh khuyết thiếu tri kỷ, trái lại thì lưu là quái gở, thậm chí đa không tưởng không thực tế.

thìn tuất thất sát, sai ai ra trình diện xương khúc cũng có thể, duy phải đồng thời sai ai ra trình diện khôi việt hoặc phụ bật, thì sẽ thành phú quý, nhưng nếu tham lang hóa lộc lai hội (chú ý một tham lang đồng thời cũng ảnh hưởng 『 cung phúc đức]), thì chỉ dục vọng khó có thể thỏa mãn, Vì vậy mặc dù phú quý cũng đa vất vả cực nhọc.

thìn tuất thất sát, dĩ [vũ khúc thiên tướng], [thiên đồng cự môn], tham lang sở tọa cung viên, hoặc và kể trên tinh hệ đối củng của cung viên, là đại vận lưu niên của đầu mối then chốt.

thìn tuất thất sát, nhược [cung phúc đức] tử vi hóa quyền người, tất bất lợi hôn nhân, nữ mệnh vưu kị, thường chủ vô cuộc sống hôn nhân (hoặc nhân bận rộn, hoặc nhân phối ngẫu tật bệnh, thị thực tế tinh diệu tổ hợp mà định. )

đại thể mà nói, tử ngọ thất sát so sánh kiên định, dần thân, thìn tuất thất sát đa dục vọng, nắm giữ đến đây nguyên tắc, đối suy đoán có bang trợ. Cho nên tham lang nhất diệu, kỳ tinh hệ tổ hợp tính chất: Đối thất sát của ảnh hưởng làm sao, thường thường quan hệ quá nhiều. Sai ai ra trình diện [hỏa tham], [linh tham], vưu chủ dễ phát dễ phá.

14 phá quân

. Phá quân được lộc tối cát, vị của có cây. Có thể tiêu trừ phá quân đái tiêu tan khuyết điểm, mà tăng cường kỳ sức sang tạo. Phá quân hóa quyền vu dần cung, có lộc tồn cùng độ cũng cát, duy mặc dù phú quý mà nhân sinh tất có chỗ thiếu hụt, ví dụ như tự thân khỏe mạnh nghèo nàn. Phá quân hóa quyền vu thân cung, và lộc tồn đối củng người cũng có đồng dạng tình huống.

Phá quân sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt chủ phú quý, nhiên quý lớn hơn phú, tức kỳ tài bạch hệ tùy kỳ địa vị mà đến. Duy nếu có Tứ Sát hỗn tạp trong đó, thì lợi cho làm công thương nghiệp, thảng sai ai ra trình diện xương khúc mà có sát, chủ một thân là hàn sĩ, thì sinh có tài nhưng không gặp thời chi tâm. Nhược sai ai ra trình diện sát diệu nặng mà cát diệu khinh, thì nên làm công nghệ, hoặc thuộc lao công giai tầng chuyên nghiệp.

. Phá quân ở hợi, tử, xấu tam viên, đều không thích hợp và văn khúc cùng độ, vưu không thích hợp văn khúc Hóa kị, chủ niên thiếu rời xa nơi chôn rau cắt rốn, hoặc đái tàn tật, hoặc gặp trọng đại ngăn trở. Cổ nhân nói: 『 và văn khúc nhập vu thuỷ vực, tàn tật ly hương. 』 tức đến đây của luận. [thuỷ vực] tức chỉ hợi tử xấu tam cung mà nói.

. Phá quân úy dương đà, quá mức vu úy hỏa linh. Sai ai ra trình diện hỏa linh chủ lao lực bôn ba mà thôi, sai ai ra trình diện dương đà thì có tai, cũng chủ cả đời đái tật, hoặc nhuộm bất lương ham mê.

Phá quân có [kế cũ thay đổi tân] đặc tính. Sở dĩ mỗi đa kiêm đi kiêm nghiệp kiêm chức kiêm chức. Hóa lộc thì chủ tân sự nghiệp nhân chuyện xưa nghiệp mà đến, mà lại cũ mới sự nghiệp đồng thời kinh doanh.

Phá quân của lực phá hoại tuy lớn, nhưng lại bất đồng thất sát, chủ lập tức phát sinh cải biến. Phá quân của lực phá hoại, chủ yếu biểu hiện là [thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành], sở dĩ có chứa tiêu tan bản chất. Nhược và kình dương cùng độ, thì là 『 hình hao tổn 』, thường thường tăng mạnh cơ 『 ngọc nát 』 ý tứ hàm xúc.

Phá quân cũng ưa và tử vi cùng độ, hoặc và tử vi đối củng, thì chủ có quyền. Duy đến đây và tử vi thất sát của quyền bất đồng. [tử phá] của quyền ở chỗ công chúng phương diện, như bộ phận then chốt chủ quản, liên lụy cập công chúng sự vụ, mà 『 tử sát] của quyền là ở cơ cấu trong vòng, như nhà xưởng chủ quản, sở quản cận hán vợ viên. Nhất công nhất tư, tối nên tỉ mỉ phân biệt.

. Phàm phá quân ở mệnh thân cung, vô luận như thế nào hội hợp ngôi sao may mắn tường diệu, cũng tất vô toàn bộ mỹ. Hoặc năng lực phú mà không năng lực quý; hoặc năng lực quý mà không năng lực phú; hoặc thê tử không được đầy đủ; hoặc có mạn tính bệnh triền thân; hoặc có mặt mày hốc hác.

. Phá quân hóa lộc mà sai ai ra trình diện sát hình chờ diệu, nữ mệnh chủ trang điểm dung nhan. Nam mệnh thì chủ thụ thương mặt mày hốc hác của trang điểm dung nhan.

Phá quân thủ mệnh, chủ tay không sáng lập hưng sự nghiệp. Duy cùng trời cùng của phá hết tổ nghiệp sau đó tự hành hưng sáng lập bất đồng. Phá quân có thể tạ phụ tổ che chở dư lực, tự hành khai sáng cải cách dĩ hưng gia.

Phá quân tất cùng trời tướng tương đối. Thiên tướng trừ thụ tả hữu giáp cung tinh diệu ảnh hưởng ngoại, thụ phá quân của ảnh hưởng cũng đại. Bởi phá quân tòng mệnh người đó mỗi đa rời xa nơi chôn rau cắt rốn, nhân phá quân của cát hung, năng lực ảnh hưởng [cung thiên di] thiên tướng cát hung, cho nên thiên tướng của thụ ảnh hưởng trình độ, cũng quan hệ nhân sinh quá nhiều, bất năng dĩ kỳ là [cung thiên di] mà bỏ qua

Của.

. Tử ngọ cung phá quân, đối cung là [liêm trinh thiên tướng], liêm trinh có thể cùng phá quân khí, cho nên sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu tức năng lực phú quý. Duy nhược liêm trinh Hóa kị, hoặc thiên tướng là hình kị sở giáp, thì thành bại cục. Phá quân và kình dương triền hội thiên mã mà vô lộc, cũng bại cục.

Phá quân tử ngọ cung cát hóa, xưng [anh tinh nhập miếu cách]. Mừng nhất đối cung thiên tướng sai ai ra trình diện lộc, cổ đại chủ lập công vu lãnh thổ quốc gia biên tái, hoặc là quân lữ trọng thần. Hiện đại thì chủ năng đột nhiên hưng sáng lập sự nghiệp, cho nên cũng sẽ thành là xí nghiệp người lãnh đạo tài.

. [anh tinh nhập miếu], bắt đầu phát tích vu Thái âm vận hoặc thiên đồng vận. Không thích hợp đi thêm phá quân lưu niên, cũng không ưa đi vũ khúc Hóa kị, hoặc liêm trinh Hóa kị của cung hạn. Sảo đái sát tinh, tức vô toàn bộ mỹ, cho nên nên tường sát mười hai cung viên khuyết điểm.

. Tử ngọ phá quân mà không thành [anh tinh nhập miếu cách] người, lục thân vô duyên, mọi việc cần phải thân lực thân vi, mà lại dễ nhuộm bệnh. Này ắt là dĩ [tử vi Thiên phủ], cự môn] vũ khúc, thiên lương tọa thủ chư cung viên là đầu mối then chốt. Đại vận thì thị vũ khúc, hoặc [Tử Phủ] là đầu mối then chốt. Cái vũ khúc Thiên phủ là tài tinh, nhược nguyên cục phá quân vô lộc sai ai ra trình diện sát, đi tới tài tinh triền độ cung viên sai ai ra trình diện lộc sai ai ra trình diện cát, thì cũng năng lực bổ cứu; nếu không gặp lộc mà sai ai ra trình diện sát, thì suốt đời vận trình giảm bớt nhiều.

. Dần thân cung phá quân, không cần sai ai ra trình diện hỏa linh, đã chủ ít tiểu rời nhà. Sai ai ra trình diện lộc mã vu cung thiên di người, chủ phát tích vu viễn phương nước khác. Thảng sai ai ra trình diện hỏa linh vu cung mệnh hoặc cung phụ mẫu, thì chủ sùng bái phụ mẫu, cũng chủ suốt đời đa thay đổi thủ trưởng lĩnh đạo.

dần thân phá quân hội [hỏa tham], [linh tham] người, chủ suốt đời phập phồng khúc chiết quá nhiều, bạo khởi sụt, hoành nổi giận phá. Kỳ thất bại của do, là nhân chủ quan quá cường, vừa mạnh mẽ xuất đầu, hoặc không biết tự lượng sức mình cùng người cạnh tranh dựng lên. Dĩ thiên cơ, [liêm trinh Thiên phủ] lưỡng cung viên là đầu mối then chốt, nhược cung viên cát người, hậu vận cũng so sánh trôi chảy, bằng không vu hội hợp vũ khúc Hóa kị, hoặc thiên tướng là hình kị giáp của năm bạo bại, mà lại dễ từ nay về sau chưa gượng dậy nổi.

[phá quân tham lang phùng lộc mã, nam đa lang thang nữ đa dâm], tức chỉ dần thân phá quân mà nói. Vưu kị và thiên không cướp cùng độ, thì chủ suốt đời cô độc. Nhược đối cung [vũ tướng] hội phụ bật, xương khúc mà vừa đái sát người, cổ đại vị hệ mặc châu quá tỉnh đào kép của mệnh.

Dần thân phá quân, đại thể dĩ [vũ khúc thiên tướng], [thái dương thiên lương], [thiên đồng cự môn], [liêm trinh Thiên phủ] cung viên là lưu niên đại hạn của đầu mối then chốt.

Thìn tuất cung phá quân, thụ đối cung [tử huy thiên tướng] ảnh hưởng, tên cổ lớn hơn lợi. Cổ nhân vân [phùng tử vi thì thất uy quyền] người, tức chỉ đến đây mà nói. Bởi vậy tuy có danh vọng, cũng thuộc loại hư danh, cũng không chủ thực quyền thực chức.

Thìn tuất cung phá quân sai ai ra trình diện sát hình hao tổn diệu, chủ suốt đời cô độc, mà lại hôn nhân không được cát, hoặc sanh ly hoặc tử biệt. Vừa chủ thân đái bệnh.

. Thìn tuất phá quân chích và xương khúc cùng độ, mà vô cái khác phụ tá cát diệu, suốt đời bần hàn.

. Thìn tuất phá quân phải hóa lộc, hóa quyền thủy là cát tạo, thất sát đái lộc lai hội cũng cát, thì có thể giàu có.

. Thìn tuất phá quân, nữ mệnh, nhược liêm trinh Hóa kị hoặc tham lang Hóa kị vu cung phu thê người, chủ tái giá.

. Thìn tuất phá quân, dĩ thất sát, tham lang, [tử tướng], [thiên cơ cự môn] cung viên, là lưu niên đại hạn của đầu mối then chốt.

. Thìn tuất phá quân sai ai ra trình diện [hỏa tham], [linh tham], phát cũng chủ danh mà không chủ lợi.

Huynh đệ cung

1 tử vi

. Tử ngọ cung tử vi ngồi một mình, triền đào hoa chư diệu, huynh đệ đi trung tâm dĩ trưởng nữ làm đầu. Hoặc và huynh trưởng bất hòa.

. Tử ngọ tử vi sai ai ra trình diện [bách quan triều củng], thì huynh trưởng trường tả đắc lực. Duy phải cam tâm bị vây [phó quan] của Phó Thủ địa vị. Thủy có thể cùng nhân hợp tác cộng sự, bằng không vu đại hạn lưu niên của [huynh đệ cung], đi tới [vũ khúc thiên tướng] cùng độ cung viên, hoặc phá quân ngồi một mình cung viên, sai ai ra trình diện sát kị, hợp tác quan hệ hội quyết liệt.

. Tử ngọ tử vi là [không cầm quyền] hoặc [vô nói] của cách cục, huynh đệ nan kháo. Cùng người hợp tác dễ bị người bóc lột.

. Xấu vị [tử phá] cùng độ, sai ai ra trình diện sát, huynh đệ các kết thành đảng. Hoặc hình khắc bất hòa, hoặc có bào huynh đệ. Tương ý này nghĩa mở rộng, mình cùng cộng sự quan hệ đồng nghiệp, cũng dễ thành đảng phái, mà lại chủ chính trị, quyền lực đấu tranh. Sai ai ra trình diện sát diệu vưu xác thực, sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu thì so sánh bình thản.

. Xấu vị [tử phá] có sát kị hình diệu, tất vu lưu niên huynh đệ cung là [tử phá] hoặc thiên tướng thì, phát sinh bất lương khắc ứng với. Nếu [tử phá] vốn có cát diệu hội chiếu, thì vu lưu niên huynh đệ cung đi tới [vũ khúc thất sát] hoặc Thiên phủ ngồi một mình thì, có hài lòng khắc ứng với. Có thể hợp tác gây dựng sự nghiệp.

. Dần thân cung [Tử Phủ] cùng độ, cũng chủ huynh trưởng trường tả đắc lực; sai ai ra trình diện sát kị hình diệu thì trái lại thụ bóc lột, liên lụy. Cũng có thể đem đến đây tính chất mở rộng tới hợp tác đồng bọn hoặc đồng sự líu lo hệ.

. Dần thân [Tử Phủ] cùng độ, cát người, mỗi vu huynh đệ cung đi tới vũ khúc 『 thái dương, cự môn 』 Thái âm chờ cung viên khắc ứng với; hung người, mỗi vu huynh đệ cung đi tới phá quân, thất sát, liêm tướng, cự môn chờ cung viên khắc ứng với.

. Mão dậu cung [tử tham] thủ huynh đệ cung, sai ai ra trình diện đào hoa chư diệu chủ huynh đệ đi trung tâm tiên kiến trưởng nữ; sai ai ra trình diện thiên không diệu thì chủ huynh đệ đi trung tâm tán hung huynh trưởng.

. Mão dậu cung [tử tham] đa cát diệu, cũng chủ anh cả đắc lực; thảng sai ai ra trình diện hỏa tham thì giàu có, duy trái lại và tự thân vô ích. Nhược sát kị hình hao tổn tịnh sai ai ra trình diện, chủ kiếm vất vả khuynh gia; canh sai ai ra trình diện đào hoa chư diệu, lại thấy phụ tá chỉ tinh, chủ loạn luân.

. Mão Bản cung [tử tham], và khác giới hợp tác thì mỗi dễ sinh tình tố, mà lại dễ chiêu bất lợi. Khắc ứng với niên kỉ phân, mỗi là trời cùng, cự môn thủ huynh đệ cung là lúc.

. Thìn tuất cung [tử vi thiên tướng], cũng chủ có mẫu huynh đệ; thảng sai ai ra trình diện khôi việt, phụ bật, xương khúc, thì thường thường có song bào.

. Thìn tuất [tử tướng], sai ai ra trình diện cát diệu thì chủ hòa hảo hợp tác, sai ai ra trình diện hung diệu thì các hoài dị sai ai ra trình diện. Giai mỗi vu lưu niên huynh đệ cung đi tới [tử tướng], phá quân, [Vũ phủ] niên kỉ phân khắc ứng với. Nhược chiết sinh vỡ tan, thì vu [cơ cự], thiên lương niên kỉ phân khắc ứng với.

. Tị hợi cung [tử sát], sai ai ra trình diện cát thì huynh đệ có quyền quý, cũng chủ có thể dựa vào quyền quý của bạn bè. Nhược sai ai ra trình diện sát, thì thụ khi dễ.

. Tị hợi cung [tử sát], hội [vũ tham] và hỏa linh cùng độ, rất có cát diệu, chủ huynh đệ hoặc bạn bè dẫn tự thân phát tích.

tị hợi cung [tử sát], cát thì vu thiên tướng, [cự dương] cung viên khắc ứng với; hung thì vu 『 vũ tham], [liêm phá, cung viên khắc ứng với.

2 thiên cơ

. Thiên cơ ngồi một mình tử ngọ sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu đa người, cũng chủ huynh đệ tỷ muội đông đảo. Nhưng suốt đời giao hữu tuy nhiều, lại khó có được có tri giao, hoặc và tri giao nửa đường chia tay. Nhược sai ai ra trình diện sát kị hình diệu, thì dễ thụ huynh đệ hoặc bằng hữu liên lụy, phàm bó buộc có thể vọng tự xuất đầu.

. Tử ngọ thiên cơ, không thích hợp đi tới thái dương Hóa kị, Thái âm Hóa kị cung viên. Chủ thụ huynh đệ, bạn bè liên lụy.

. Tử ngọ thiên cơ, tự thân thường ưa cùng người hợp tác, trừ phi phụ tá cát diệu trọng trọng, bằng không tất các hoài xảo trá, hung chung khích mạt.

. Xấu vị thiên cơ thủ huynh đệ cung, sai ai ra trình diện sát hình phạt chính khắc, hoặc huynh đệ có sanh non đẻ non; sai ai ra trình diện cát cũng chủ sinh non. Cũng chủ và không lắm quen nhau bạn bè hợp tác, mà dồn tổn hại phá.

. Xấu vị thiên cơ sai ai ra trình diện sát kị hình trọng trọng người, dễ và huynh đệ hoặc bạn bè tranh tụng. Dĩ thái dương, cự môn, thiên lương cung độ là khắc ứng với của năm. Nhược sai ai ra trình diện cát, thì chủ có huynh đệ bạn bè vì mình bôn ba.

. Dần thân cung [thiên cơ Thái âm] cùng độ, sai ai ra trình diện Hóa kị, thì huynh đệ bằng hữu đang lúc giai dễ sinh quyền mưu âm mưu. Phải sai ai ra trình diện cát, sau đó thủy chủ bình thản, nhưng nhưng ít trợ lực.

. Dần thân [cơ âm] sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu, thì suốt đời được huynh đệ cập bạn bè lực. Cùng người hợp tác mặc dù không được kéo dài, nhưng lúc nào cũng có sử dụng đồng bọn. Nhược canh sai ai ra trình diện lộc mã cùng bôn ba, thì có viễn phương bạn bè trợ lực.

. Dần thân 『 cơ âm 』 sai ai ra trình diện sát, huynh đệ cập tri giao lưu ly, không được chỗ nhất phương.

. Mão dậu 『 thiên cơ cự môn 』 thủ huynh đệ cung, sai ai ra trình diện sát diệu chủ thủy chết già ác. Sai ai ra trình diện cát diệu, thì đa ngắn ngủi trợ lực, không thích hợp mưu cầu trường kỳ hợp tác quan hệ.

. Mão dậu [cơ cự], cũng chủ đa ẩm thực của giao hữu.

. Mão dậu [cơ cự] không thích hợp huynh đệ cung đi tới 『 Sát Phá Lang 』 cung độ, sai ai ra trình diện sát kị, chủ mâu thuẫn, thị phi, kiện tụng.

. Thìn tuất [cơ lương] thủ huynh đệ cung, chủ huynh đệ tỷ muội có đẻ non sanh non. Cũng chủ và tri giao hoặc hợp tác đồng bọn nửa đường chia tay. Sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu cận tăng con số, không thay đổi tính chất.

. Thìn tuất [cơ lương] chủ có năng lực nói thiện biện của giao hữu, sai ai ra trình diện cát diệu thì khuyên bảo của giao hữu.

. Thìn tuất [cơ lương] sai ai ra trình diện cát người, vu trải qua đi [cự dương], [vũ tham] cung viên đa chủ khắc ứng với; sai ai ra trình diện sát người, vu huynh đệ cung trải qua đi [cự dương], [liêm phá], [vũ tham] cung viên đa chủ khắc ứng với.

. Tị hợi cung thiên cơ độc thủ huynh đệ cung, cho dù vô sát, cũng chủ huynh đệ hoặc bạn bè tướng bối, tri giao thưa thớt. Phải sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu, thủy chủ giao hữu rộng, nhưng tri giao nhưng hi.

. Tị hợi cung thiên cơ, không thích hợp cùng người hợp tác, chủ có quyền thuật xâm chiếm các loại sự cố. Sai ai ra trình diện cát thì bao ngắn tạm trợ lực.

. Tị hợi cung thiên cơ, dĩ huynh đệ cung đi [cùng cự], 『 vũ tướng 』, [liêm phủ] chờ cung viên, là cát hung khắc ứng với của kỳ.

3 thái dương

. Tử ngọ thái dương thủ huynh đệ cung, cư tử cung người vô lực, cư ngọ cung người thì dễ quý mà không thực, bị có chỗ thiếu hụt.

. Tử cung thái dương dễ thụ bạn bè xoi mói; ngọ cung người thì được khuyên bảo của giao hữu. Sai ai ra trình diện sát kị, huynh trưởng tử vong. Hoặc nguyên nhân chính huynh đệ bạn bè việc liên lụy phong ba.

. Tử ngọ thái dương, huynh đệ tri giao giai dễ ly tán. Sai ai ra trình diện cát, thì ly tán hậu nhưng chủ trợ lực.

. Tử ngọ thái dương, dĩ thiên đồng cung viên là bất lợi sự cố khắc ứng với của kỳ.

. Xấu vị 『 Thái âm thái dương] cùng thủ huynh đệ cung, giống nhau dưới tình hình chủ huynh đệ bằng hữu đông đảo. Nhập miếu sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu thì có trợ lực; lạc hãm sai ai ra trình diện sát kị, thì chủ sinh tổn hại, hình khắc, bóc lột. Cát hung hỗn hợp, đa hời hợt chi giao.

. Xấu vị [âm dương] đi tới [cơ cự] thủ huynh đệ cung đại hạn lưu niên, tuyệt không nên cùng người hợp tác, chủ quyết liệt, liên lụy.

. Xấu cung người, nhược thái dương Hóa kị, chủ thụ huynh đệ hoặc bạn bè thương tổn; vị cung người, nhược Thái âm Hóa kị, chủ vì huynh đệ hoặc bạn bè rủi ro.

. Dần thân [thái dương cự môn] cùng độ, sai ai ra trình diện cát diệu thì huynh đệ giao hữu ai cũng đều có trợ lực, nên phát triển đây đó có liên lạc nghiệp vụ.

. Dần thân [cự dương] hóa quyền lộc, chủ thụ dị tộc bạn bè dẫn. Hóa kị, thì chủ huynh đệ bằng hữu thủy chết già ác, có cực đại tranh cãi. Dĩ [cơ lương], [cùng âm] là khắc ứng với của năm

Nhất dần cung người giao hữu so sánh quảng; thân cung đau khổ. Đa hời hợt chi giao. Chư cát biến tập, thì chủ tự thân vì huynh đệ bạn bè đi lính.

mão dậu 『 dương lương 』 thủ huynh đệ cung, sai ai ra trình diện sát chủ huynh đệ chia lìa, bất lực lực. Sai ai ra trình diện hình kị, chủ huynh đệ hoặc bạn bè tranh sinh. Sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu, thì có thể dựa vào của huynh tỷ, hoặc chủ được bạn bè dẫn. Mão cung vừa trội hơn dậu cung.

mão dậu [dương lương], dĩ huynh đệ cung trải qua đi [dương lương] Bản cung cập đối cung là khắc ứng với của năm.

thìn tuất cung thái dương, thìn cung người, huynh đệ nhiều và, tuất cung đa bất hòa.

thìn cung người đa khác giới bạn bè, sai ai ra trình diện cát mà lại chủ trợ lực.

thìn cung người chủ đa dị tộc bằng hữu.

thìn cung thái dương Hóa kị, cũng chủ đa dị tộc bạn bè; tuất cung thái dương Hóa kị, chủ huynh đệ bằng hữu phần nhiều là phi khẩu thiệt.

. Thìn tuất thái dương sai ai ra trình diện cát diệu, đều có thể và bạn bè hợp tác, duy tuất cung người không kiên nhẫn cửu. Dĩ [cùng lương], thiên cơ, cự môn cứ huynh đệ cung là khắc ứng với của năm.

tị hợi thái dương giai chủ giao hữu rộng. Tị cung người chủ động; hợi cung người bị động. Tị cung người mà lại đa dị tộc bạn bè.

. Đã cung thái dương Hóa kị, chủ tri giao ly tán; hợi cung người chủ phần nhiều là phi tranh chấp.

tị cung thái dương cát hóa, sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu, được hài lòng hợp tác đồng bọn; hợi cung người bình thường.

tị hợi thái dương, dĩ huynh đệ cung trải qua đi thái dương, cự môn, thiên lương, thiên đồng chư cung viên, là khắc ứng với của năm.

4 vũ khúc

. Tử ngọ 『 Vũ phủ 』 thủ huynh đệ cung, cát diệu đa người thủy chủ hòa hảo, sảo sai ai ra trình diện sát diệu, tức chủ mặt và tâm bất hòa.

. Tử ngọ [Vũ phủ] sai ai ra trình diện cát hóa cũng không là trợ lực, trừ phi cung mệnh sai ai ra trình diện phụ bật, sau đó mới có huynh đệ bạn bè tương trợ. Sai ai ra trình diện sát kị hình diệu, thụ huynh đệ bạn bè liên lụy. Không gặp lộc, thì thụ bóc lột tranh đoạt. Cho nên phàm 『 Vũ phủ 』 thủ huynh đệ cung, giống nhau không thích hợp cùng người hợp tác. Dĩ 『 cơ cự 』, phá quân, [tử tướng] thủ huynh đệ cung của năm là khắc ứng với.

xấu vị [vũ tham], sai ai ra trình diện cát hóa, cát diệu, thì có thể thụ huynh đệ bạn bè của ích ấm, nhưng bất khả tranh quyền. Sai ai ra trình diện sát kị hình diệu, thì trái lại chủ ích ấm huynh đệ cập bạn bè. Vị cung trội hơn xấu cung.

xấu vị 『 vũ tham] và hỏa linh cùng độ, vô hình kị, tự thân cung mệnh vừa hội cát diệu cát hóa người, nguyên nhân chính huynh đệ có thể bạn bè mà hoành phát.

xấu vị [vũ tham] sai ai ra trình diện sát kị hình, tự thân cung mệnh vừa yếu, thì chủ suốt đời bị quản chế.

. Dần thân cung [vũ tướng] cùng độ, sai ai ra trình diện cát thì chủ trợ lực, sai ai ra trình diện sát (hoặc [hình kị giáp ấn]) thì chủ động trợ giúp bạn bè trái lại thụ liên lụy. Thường dĩ [cùng cự] cung viên là khắc ứng với của năm.

dần thân [vũ tướng] vừa chủ huynh đệ hoặc bạn bè có thể tài nghệ tương trợ.

. Dần thân 『 vũ tướng 』 đa đào hoa, lại thấy sát kị, thì phối ngẫu dễ thụ tự thân bạn bè khiêu dẫn.

. Mão dậu [vũ sát], thủ huynh đệ cung, sai ai ra trình diện sát, chủ huynh đệ bằng hữu đang lúc tranh tài. Sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu, cát hóa, sau đó có ngắn thời kì trợ lực, nhưng nhưng không được kéo dài.

. Mão dậu 『 vũ sát 』, nhược cùng người hợp tác. Cần phải phòng lộng quyền ngầm chiếm. Cho nên dĩ không cùng nhân hợp tác là nên.

. Mão dậu [vũ sát] bất lợi của khắc ứng với, thường là trời cơ, cự môn, tử phá, cùng lương triền huynh đệ cung của năm.

. Thìn thành cung vũ khúc, sai ai ra trình diện cát diệu thì chủ huynh đệ cập bạn bè hòa hảo, trợ lực nhưng ít. Sai ai ra trình diện sát kị hình người, thì không trợ lực, thậm chí sinh liên lụy. Dương đà giáp vũ khúc Hóa kị, nhân huynh đệ bạn bè mà tự thân thụ thương, hoặc phá hao tổn quá nhiều.

. Thìn tuất cung vũ khúc, sai ai ra trình diện sát, chủ huynh đệ bạn bè đoạt quyền. Cho nên không thích hợp hợp tác. Bất lợi của khắc ứng với, là vũ khúc, phá quân, thất sát triền huynh đệ cung của năm.

. Tị hợi [vũ phá] thủ huynh đệ cung, cho dù sai ai ra trình diện cát diệu, cũng không chủ huynh đệ bạn bè đắc lực, hợp tác cũng không bền. Sai ai ra trình diện sát kị hình diệu, canh chủ thụ cản tay. Duy giao dị tộc, tha hương bạn bè, tình hình thì so sánh tốt.

. Tị hợi [vũ phá] hội liêm trinh Hóa kị, [vũ phá] lại cùng hỏa linh cùng triền, nguyên nhân chính huynh đệ hoặc bạn bè mà sinh huyết quang tai ương. Thường dĩ [liêm sát], 『 vũ phá] triền huynh đệ cung của năm là khắc ứng với. (từng có một ví dụ thực tế, vừa là bạn bè truyền máu. )

. Phàm vũ khúc ở huynh đệ cung, sai ai ra trình diện kình dương hoặc Hỏa Tinh cùng độ, giai chủ tranh tài. Và sát diệu thiên không cướp cùng độ, huynh đệ minh giao hữu rất thưa thớt, tự thân thường cảm cô lập.

5 thiên đồng

. Tử ngọ cung 『 thiên đồng Thái âm 』 cùng độ thủ huynh đệ phú, huynh đệ đông đảo, nhưng chủ huynh đệ đi trung tâm dĩ trường tỷ là đại. Sai ai ra trình diện sát kị, thì huynh đệ đi trung tâm huynh trưởng nan nuôi, dĩ tiên kiến tỷ là nên.

. Tử ngọ 『 cùng âm 』, sai ai ra trình diện cát cận chủ huynh đệ ôn thuần, bạn bè cũng trợ lực bạc nhược. Sai ai ra trình diện sát kị hình, tái kiến thiên không cướp, chủ huynh đệ trung tâm có nhược trí kỳ, vừa chủ thụ hữu tình liên lụy.

. Tử ngọ [cùng âm], và bạn bè hợp tác, thường ngại bạn bè không đủ để nhâm sự. Sai ai ra trình diện sát thì tình cảm vỡ tan.

. Xấu vị [thiên đồng cự môn] cùng độ, sai ai ra trình diện lộc tất khởi phân tranh; sai ai ra trình diện sát người thì dễ hung chung khích mạt.

. Xấu vị [cùng cự], sai ai ra trình diện cát cũng chủ một thời trợ lực. Cho nên không thích hợp có trường kỳ kế hoạch hợp tác.

. Xấu vị [cùng cự] cư huynh đệ cung người đó, thường có cùng người hùn vốn xung động, thì vu Thái âm, thiên cơ, [cùng cự] thủ huynh đệ cung niên kỉ hạn, là khẩu thiệt phân tranh sách cổ của kỳ.

. Dần thân cung 『 cùng lương] cùng độ, sảo sai ai ra trình diện sát diệu, tức chủ huynh đệ hoặc bạn bè mặt ngoài hòa hảo, nội tâm các mang ý xấu. Sát nặng, và huynh đệ hoặc sự nghiệp hợp tác đồng bọn cho nhau đấu đá. Sai ai ra trình diện cát, thì hòa hảo mà dễ ly tán.

. Dần thân [cùng lương] cùng độ, sát hình tịnh sai ai ra trình diện, vô huynh đệ nhưng có tỷ muội. Sai ai ra trình diện xương khúc, hoặc sai ai ra trình diện khôi việt, mà không sai ai ra trình diện phụ bật, chủ có mẫu huynh đệ.

. Dần thân 『 cùng lương 』, đấu đá ly tán khắc ứng với của kỳ, là trời tướng, cự môn triền thủ huynh đệ cung niên kỉ hạn.

. Mão bản thiên đồng ngồi một mình thủ huynh đệ cung, mão cung huynh đệ năm người, dậu cung cận nhị ba người. Cũng dĩ tiên tỷ hậu đệ là nên, bằng không huynh trưởng nan nuôi.

. Mão dậu thiên đồng, cũng chủ giao hữu rộng, duy thực tế trợ lực không lớn. Lược sai ai ra trình diện sát diệu, thì đa chinh ca trục sắc chơi trò chơi của giao hữu.

. Mão dậu thiên đồng sai ai ra trình diện xương khúc, tỷ muội đa huynh đệ ít. Tái chỉ sai ai ra trình diện khôi việt, chủ các bào.

. Thìn tuất thiên đồng thủ huynh đệ cung, huynh đệ hoặc bạn bè đang lúc thường đa vô vị tranh chấp. Sai ai ra trình diện sát nặng, thì chủ thụ liên lụy, hoặc sinh đại quyết nứt ra.

. Thìn tuất thiên đồng, sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu, cũng chủ huynh đệ nhiều, hoặc giao hữu quảng, mà lại đa và bạn bè cơ hội hợp tác, nhưng nhưng phải mọi chuyện thân lực thân vi.

. Tị hợi thiên đồng ngồi một mình thủ huynh đệ cung, cũng chủ huynh đệ đông đảo, duy nhất vậy dưới tình hình tỷ muội nhiều huynh đệ. Đồng thời cũng chủ giao hữu mặt quảng, lại là kết giao địa vị không bằng kỷ người.

. Tị hợi yểu cùng cũng chủ đa và sự nghiệp hợp tác đồng bọn ám tranh. Sai ai ra trình diện sát kị hình nặng vưu xác thực. “Có khi lại là tự thân phối ngẫu và huynh đệ hoặc hỏa bạn của phối ngẫu bất hòa, khiến cho tranh chấp. Kỳ tranh chấp khắc ứng với của kỳ, là [thiên cơ cự môn], thiên lương nhảy lên độ huynh đệ cung của niên hạn.

phàm thiên đồng thủ huynh đệ cung, đa chủ huynh đệ hòa hảo, có sát cũng đa mặt ngoài hòa hảo. Mà lại chủ thái độ làm người năng lực kết giao trung tâm hạ tầng bằng hữu, duy vô nhiều lắm thực tế trợ lực.

6 liêm trinh

tử ngọ cung [liêm trinh thiên tướng] ở huynh đệ cung, vô sát thì chủ tình cảm hòa hợp, mà lại cũng có bạn bè trợ lực. Giao hữu mặt không quá quảng, nhưng cũng đa bằng hữu.

tử ngọ [liêm tướng] sai ai ra trình diện sát kị hình chư diệu trọng trọng cùng hội, thì chủ huynh đệ trung tâm có tàn tật người; cùng người kết giao, dũ thân mật dũ dễ trở mặt thành thù, sát nhẹ thì giảm hình phạt. Phản bội khắc ứng với, là thái dương, thiên lương, cự môn thủ huynh đệ cung của năm.

tử ngọ [liêm tướng], kết giao không thích hợp thái lạm, bằng không dễ kết đảng phân tranh. Thì dĩ phá quân là khắc ứng với của kỳ.

xấu vị [liêm sát] ở huynh đệ cung, sai ai ra trình diện quyền lộc cập cát diệu người, huynh đệ hòa hợp, sai ai ra trình diện sát diệu thì chủ mặt ngoài hòa hợp, trợ lực bất túc; nhược canh sai ai ra trình diện sao Hóa kỵ, thì nguyên nhân chính huynh đệ hoặc bạn bè mà bị hao tổn thương, phá hao tổn. Dĩ huynh đệ cung sai ai ra trình diện sát kị hình hao tổn của năm là khắc ứng với.

xấu vị [liêm sát] sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu cập cát hóa, có bạn bè hợp tác lực, cho nên xách tự thân.

dần thân liêm trinh ngồi một mình huynh đệ cung, cũng chủ tình cảm huynh đệ tốt đẹp, nhưng vô thực tế trợ lực. Cùng người lui tới, giao sâu thì trái lại dễ chiêu oán. Cho nên dĩ không cùng nhân hợp tác sự nghiệp là nên.

dần thân liêm trinh, mỗi dễ dàng phá quân hoặc [tử tướng] thủ huynh đệ cung niên kỉ phân, và giao hữu hợp tác sự nghiệp, như sai ai ra trình diện sát diệu, thì không tới ba năm liền thiên phản bội, hoặc bị nghi ngờ tâm bệnh.

mão dậu cung 『 liêm trinh phá quân 』 cùng độ, sai ai ra trình diện hỏa linh, huynh đệ hoặc tri giao thành thù. Sai ai ra trình diện cát diệu cập cát hóa, thì có thể hòa hợp kéo dài, mà lại cũng có thể hợp tác vận chuyển buôn bán sự nghiệp, chủ đắc lực.

mão dậu [liêm phá] sai ai ra trình diện phụ tá chỉ tinh, chủ huynh đệ các bào, cũng chủ liên lụy cập bạn bè của phân tranh. Như liêm trinh Hóa kị, thì kiếm vất vả quá nhiều. Dĩ có sao Hóa kỵ vọt lên liêm trinh Hóa kị của năm là khắc ứng với.

thìn tuất [liêm phủ] thủ huynh đệ cung, huynh đệ nhiều, giao hữu cũng so sánh quảng. Duy phải Thiên phủ không được [thiên không lộ], sau đó thủy cát, bằng không trái lại chủ thụ bóc lột liên lụy.

. Thìn tuất [liêm phủ] có sát kị, thì giữa huynh đệ phối ngẫu dễ sinh bất hòa, hoặc bạn bè đang lúc phối ngẫu bất hòa.

thìn tuất [liêm phủ] sai ai ra trình diện Hàm trì, đại hao, thiên diêu, tắm rửa, cung mệnh sai ai ra trình diện hồng loan thiên hỉ, chủ dễ và huynh đệ hoặc sự nghiệp đồng bọn của phối ngẫu thầm mến. Sai ai ra trình diện sát thì do là khiêu khích đại họa.

. Tị hợi [liêm tham] thủ huynh đệ cung, huynh đệ hoặc tri giao trái lại dễ sinh vưu oán. Cho nên dĩ nhân hợp tác sự nghiệp là nên.

. Tị hợi [liêm tham] sai ai ra trình diện tham lang Hóa kị, chủ thụ huynh đệ hoặc hợp tác hỏa bạn chi bài sai phái, nhưng nhưng thụ oán trách. Duy hỏa bạn của năng lực làm việc thì quá mức cường. Cho nên cần phải chú ý xử lý thoả đáng chi đạo.

. Tị hợi [liêm tham] sai ai ra trình diện liêm trinh Hóa kị, lại thấy sát, thì vưu oán quá sâu.

phàm liêm trinh thủ huynh đệ cung, huynh đệ cung cập giữa bằng hữu, dĩ [quân tử chi giao nhạt như nước] là nên. Trừ phi cát hóa cát diệu tịnh tập, thì chủ được trợ lực, lúc này tức ứng với mưu xử lý thoả đáng.

7 Thiên phủ

. Phàm Thiên phủ thủ huynh đệ cung, phủ kho không thích hợp 『 thiên không lộ], bằng không chủ thụ huynh đệ hoặc bạn bè bóc lột liên lụy.

. Phàm Thiên phủ thủ huynh đệ cung, hội thiên diêu, thiên hư, đại hao, chủ huynh đệ hoặc bạn bè quyền mưu âm mưu.

Thiên phủ thủ huynh đệ cung, sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu trung tâm một trong đối, rồi lại lánh sai ai ra trình diện [chỉ tinh], chủ huynh đệ các bào.

Thiên phủ thủ huynh đệ cung, sai ai ra trình diện sát kị hình diệu chủ huynh đệ ít hoặc chủ đa mà hình khắc; sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu thủy chủ huynh đệ đông đảo.

Thiên phủ thủ huynh đệ cung, tối ngại hội liêm trinh Hóa kị, chủ huynh đệ hoặc tri giao phản bội, dạ trái lại thành thù. Cũng ngại hội vũ khúc Hóa kị, chủ vì huynh đệ hoặc bạn bè rủi ro, sát nặng thì là tranh tài hiện ra.

Thiên phủ độc thủ huynh đệ cung ở xấu vị người, cát hung đa ở trên trời cùng, cự môn, [vũ phá] cung viên vì huynh đệ cung thì khắc ứng với; ở mão dậu nhị cung người, cát hung khắc ứng với của kỳ, là [tử phá], [liêm tham], thiên tướng thủ huynh đệ cung của niên hạn; ở tị hợi nhị cung người, cát hung khắc ứng với của kỳ, đa ở [thiên đồng Thái âm], [thái dương cự môn] thủ huynh đệ cung của niên hạn. Cần phải tường nguyên cục huynh đệ cung cập khắc ứng với tinh diệu tổ hợp mà thị cát hung sâu cạn.

8 Thái âm

Thái âm thủ huynh đệ cung, nhập miếu, dạ sinh ra tối cát; lạc hãm, dạ sinh ra giá trị của, cần phải sai ai ra trình diện cát diệu thủy chủ huynh đệ và giáp, nhược sai ai ra trình diện sát, thì đa hình khắc hoặc bất hòa

. Thái âm thủ huynh đệ cung, nhật sinh ra giá trị của, tuy nhập miếu cũng không tốt đẹp; sai ai ra trình diện sát hình phạt chính khắc, bất hòa; sai ai ra trình diện cát diệu thủy tốt đẹp, nhưng cũng có khuyết điểm. Như nhật sinh ra giá trị Thái âm lạc hãm, thì hình khắc rất nặng.

. Thái âm thủ huynh đệ cung, có hình người, đa chủ tỷ muội khắc ứng với. (tương đối nhất nhất thái dương thủ huynh đệ cung có hình, thì chủ huynh đệ khắc ứng với. )

Thái âm Hóa kị thủ huynh đệ cung, vô sát, mặc dù chủ thụ huynh đệ hoặc đồng bọn của luy, nhưng đa thuộc vô tâm của thất.

Thái âm ở hợi cung Hóa kị thủ huynh đệ cung, nam mệnh, trái lại chủ được tỷ muội lực, hoặc nên và nữ tính hợp tác sự nghiệp.

mão dậu cung Thái âm cát hung khắc ứng với, dĩ thiên cơ, thiên đồng, thiên lương thủ huynh đệ cung của năm làm trọng. Thìn tuất cung Thái âm cát hung khắc ứng với, dĩ [tử phá], [cùng lương] thủ huynh đệ cung của năm làm trọng; tị hợi cung Thái âm cát hung khắc ứng với, dĩ [cùng cự], 『 dương lương 』 thủ huynh đệ cung của năm làm trọng.

9 tham lang

tham lang thủ huynh đệ cung, trừ tị hợi nhị cung là tham lang hãm địa ngoại, giống nhau dưới tình hình đều chủ huynh đệ sự hòa thuận, cũng chủ nhân giao hữu rộng. Duy không gặp cát hóa cát diệu người, thì đa rượu thịt chi giao.

tham lang vu tị hợi hãm địa, [đối tinh chỉ sai ai ra trình diện], lại thấy đào hoa người, đa chủ có bào huynh đệ; sai ai ra trình diện sát, thì huynh đệ tri giao đa sinh vưu oán, hoặc các hoài dị tâm. Nhược tham lang Hóa kị, chủ kiếm vất vả.

tham lang thủ huynh đệ cung, nhược và hỏa linh cùng độ, sai ai ra trình diện thọ, chủ thụ huynh đệ hoặc hợp tác đồng bọn ích ấm, sai ai ra trình diện sát kị, thì trái lại chủ đột nhiên kiếm vất vả, trước đó không có dấu hiệu nào.

tham lang ở huynh đệ cung thành 『 hiện lên thủy đào hoa 』 cách cục người, cuộc đời đa tửu sắc của giao hữu, mà lại nhân của kiếm vất vả. Uy 『 phong lưu màu trượng 』 cách cục người cũng thế.

. Tử ngọ tham lang, kỳ cát hung khắc ứng với, đa ở [cùng cự], phá quân thủ huynh đệ cung lưu niên; dần thân cung tham lang, cơ bỏ hung khắc ứng với, đa ở 『 tử tướng 』, phá quân, thất sát thủ huynh đệ cung lưu niên; thìn thành cung tham lang, kỳ cát hung đa ở trên trời lương, thiên cơ, [liêm tướng] thủ huynh đệ cung lưu niên.

. Tham lang ở huynh đệ cung, tối ngại vũ khúc Hóa kị và tham lang Hóa kị tương chiếu, nhược canh sai ai ra trình diện [linh xương đà vũ] của cách, thì chủ kiếm vất vả khuynh gia, hoặc quả là ngoài ý muốn.

1 0 cự môn

. Cự môn vu huynh đệ trong cung làm ác diệu, đa chủ cốt nhục sao Sâm, sao Thương, tuy có phụ tá cát diệu, hoặc sai ai ra trình diện cát hóa, cũng cận chủ huynh đệ thành công, cũng không chủ tình cảm huynh đệ thâm hậu. Sảo sai ai ra trình diện sát diệu, tức phần nhiều là phi. Nhược sát kị hình diệu tịnh sai ai ra trình diện, thì chủ thụ huynh đệ liên lụy, hoặc dồn thiệp kiện tụng, phá hao tổn. Cho nên cự môn thủ huynh đệ cung người, tuyệt không nên cùng người hợp tác sự nghiệp. Duy [thái dương cự môn] thủ huynh đệ cung người, có thể cùng dị tộc nhân hợp tác.

. 『 cự môn giao người, thủy chết già ác 』. Cho nên cự môn ở huynh đệ cung người, không thích hợp rượu thịt thâm giao, dĩ quân tử chi giao là nên.

. Cự môn thủ huynh đệ cung, tràng diện thượng bằng hữu đa, nhất thâm giao tức dễ liên quan đến việc ngấm ngầm xấu xa, hoặc cánh bởi vậy dồn họa. Dĩ sai ai ra trình diện sát kị hình diệu người là xác thực.

. Tử ngọ cự môn, dĩ 『 cùng lương 』, thiên cơ, cự môn thủ huynh đệ cung là khắc ứng với của năm; thìn tuất cự môn, dĩ cự môn, thiên đồng, 『 cơ âm 』 thủ huynh đệ cung là khắc ứng với của năm; tị hợi cự môn, dĩ thiên cơ, thiên lương thủ huynh đệ cung là khắc ứng với của năm.

. Cự môn có huynh đệ bất hòa, cốt nhục sao Sâm, sao Thương tính chất, nhưng như và dị tộc nhân giao, thì trái lại có thể lợi dụng lẫn nhau, đặc biệt và thái dương đồng cung hoặc tương đối thì là xác thực. Nhưng thái dương phải nhập miếu.

11 thiên tướng

. Thiên tướng lâm huynh đệ cung, cần phải chú ý [hình kị giáp ấn], cập 『 tài ấm giáp ấn 』 hai người cách cục. Bất năng chỉ lấy thiên tướng hội chiếu tinh diệu mà định. Nhược [hình kị giáp ấn], chủ thụ huynh đệ hoặc bạn bè liên lụy quá sâu; nhược [tài ấm giáp ấn], thì chủ thụ huynh đệ hoặc bạn bè ích ấm. Dĩ [giáp ấn] của năm là khắc ứng với.

. Thiên tướng đối vũ khúc, liêm trinh, phá quân tam diệu quá sức mẫn cảm. Đến đây tam diệu hóa cát thì cát, Hóa kị hoặc gia sát thì hung.

. Thiên tướng sai ai ra trình diện xương khúc, tả hữu tướng giáp, hoặc cùng hội, vô hư hao tổn hình sát người, chủ huynh đệ song bào. Nhưng phải gia tộc có song bào thai truyền thống người thủy là.

. Thiên tướng thủ huynh đệ cung, đối sát diệu quá sức mẫn cảm. Tứ Sát thiên không cướp đa người, chủ cô độc, cũng chủ có tự nhập của huynh đệ; hoặc chủ tự thân tự ra.

xấu vị cung thiên tướng, cát hung khắc ứng với của năm, dĩ thiên tướng, cự môn, [cùng lương] thủ huynh đệ cung của năm là khắc ứng với. Mão dậu cung thiên tướng, cát hung khắc ứng với của năm, dĩ [cơ lương], thiên tướng, 『 liêm phá 』 thủ huynh đệ cung của năm là khắc ứng với; tị hợi cung thiên tướng, cát hung khắc ứng với của năm, dĩ hỏa tướng, cự môn, 『 liêm sát 』 thủ huynh đệ cung của năm là khắc ứng với.

1 2 thiên lương

thiên lương thủ huynh đệ cung, nhập miếu tốt đẹp, lạc hãm thì bất hòa mỹ. Hội phụ bật, khôi việt tốt đẹp, hội sát thì bất hòa mỹ.

thiên lương vô cát hội, huynh đệ ít, lâu thì là các bào. Sai ai ra trình diện đào hoa chư diệu, chủ tỷ muội đa huynh đệ ít.

thiên lương cát, thì chủ huynh đệ hoặc bạn bè ám sinh trợ lực. Hung ác thì chủ ám tranh, xa lánh. Cát hung giai ở trong tối mặt mà không ở ngoài sáng mặt.

thiên lương có cô khắc của tính, sở dĩ cho dù sai ai ra trình diện cát diệu, cũng không chủ có thể cùng nhân hợp tác. Trừ phi người hợp tác hoàn toàn thối cư phía sau màn, tác vì mình hậu trường.

thiên lương nhìn trời cơ, Thái âm nhị diệu dị thường mẫn cảm, cát hóa thì tốt đẹp được trợ giúp, nhược Hóa kị mà lại sai ai ra trình diện sát diệu, thì chủ huynh đệ hoặc đồng bọn lộng quyền, hoặc có âm mưu quỷ kế.

thiên lương cùng trời diêu cùng độ, chủ huynh đệ hoặc đồng bọn thâm trầm điêu giảo. Canh sai ai ra trình diện hình sát, sở hội thái dương vừa lạc hãm người, thì chủ ngữ tụng phân tranh. Thấy vậy tinh diệu kết cấu, dĩ không cùng nhân hợp tác là nên.

. Tử ngọ thiên lương thủ huynh đệ cung, tử trội hơn ngọ. Nhiên giai dĩ thái dương, thiên lương triền độ huynh đệ cung chi lưu năm, là cát hung khắc ứng với.

xấu vị thiên lương, xấu trội hơn vị, dĩ [liêm tướng], phá quân, thái dương thủ huynh đệ cung của năm là cát hung khắc ứng với.

tị hợi thiên lương, hợi trội hơn tị, dĩ [tử tướng], thiên lương, 『 cơ cự] triền độ huynh đệ cung của năm, là cát hung khắc ứng với.

13 thất sát

. Thất sát thủ huynh đệ cung, sai ai ra trình diện lộc, quyền, khoa cập phụ bật, huynh đệ đông đảo. Cung mệnh sai ai ra trình diện phụ bật, thì huynh đệ cung của thất sát tuy không có phụ tá chư cát, cũng chủ huynh đệ đông đảo, nhưng có hình khắc hoặc bất hòa.

. t sát thủ huynh đệ cung, sát diệu tụ hợp người, thì chủ cô đơn. Canh mỗi ngày hình là hình phạt chính khắc. Bằng không huynh đệ từ nhỏ chia lìa.

. Nhược thất sát ở huynh đệ cung có sát hình chư diệu, mà cung mệnh lại thấy phụ bật chư cát, thì hoặc là lượng nặng phụ mẫu, ví dụ như bản thân đa huynh đệ, tự ra hậu vô huynh đệ. Hoặc giả làm gốc đa huynh đệ mà hình khắc tới cô đơn. Nhất nhất phàm nói hình khắc, chung thân tàn tật người cũng hình khắc của ứng với.

. Phàm thất sát ở huynh đệ cung người, cung mệnh tất có Thái âm tương đối, do Thái âm miếu hãm, có thể giúp suy đoán huynh đệ cập bằng hữu đang lúc của nhân tế quan hệ.

. Tử ngọ thất sát thủ huynh đệ cung, dĩ [Sát Phá Lang] nhảy lên huynh đệ cung của năm, là cát hung khắc ứng với. Dần thân thất sát thủ huynh đệ cung, trừ dĩ [Sát Phá Lang] ngoại, cũng dĩ [liêm tướng] triền độ là cát hung khắc ứng với của năm. Thìn tuất thất sát thủ huynh đệ cung, dĩ 『 liêm phủ], [cùng cự] triền huynh đệ cung của năm là cát hung khắc ứng với.

14 phá quân

phá quân thủ huynh đệ cung, đa chủ có khuyết điểm, hội sát diệu chủ cô đơn, canh hội hình kị thì huynh đệ hình khắc, tri giao phản bội. Cho dù hội phụ tá chư cát, cũng không lợi huynh trưởng hoặc trường tỷ. Nhược và lộc tồn đang lúc độ, thì mà lại nhu độc lập chịu nổi trưởng tử hoặc trưởng nữ của trách nhiệm. Cùng người hợp tác, cũng chủ khai sáng mà không chủ thu hoạch.

phá quân thủ huynh đệ cung, trừ phi cô đơn, bằng không huynh đệ tuổi tác phân biệt cự, do tám năm tới mười hai năm đã ngoài không đợi.

. Phá quân thủ huynh đệ cung, hỏa linh cùng độ canh sai ai ra trình diện thiên không cướp, chủ huynh đệ có lượng nặng phụ mẫu (như tự ra, cho làm con thừa tự, lúc nhỏ thụ ném), bằng không chủ suốt đời chia lìa đất khách. Cho nên thấy vậy cách cục, không thích hợp cùng người hợp tác, bằng không dễ nửa đường vỡ tan.

. Phá quân thủ huynh đệ cung mà phụ tá cát diệu mặn tập, thì có thể tạ người khác lực gây dựng sự nghiệp. (chú ý lộc tồn cùng độ thì tình hình vừa vặn tương phản).

. Tử ngọ phá quân thủ huynh đệ cung, cát hung khắc ứng với, là phá quân, thất sát, [liêm tướng] nhảy lên độ huynh đệ cung của năm.

. Dần thân phá quân thủ huynh đệ cung, dĩ [vũ tướng], phá quân, [liêm phủ] triền độ huynh đệ cung là khắc ứng với của năm.

. Thìn tuất phá quân thủ huynh đệ cung, dĩ [tử tướng], phá quân, thất sát triền độ huynh đệ cung là khắc ứng với của năm.

Cung phu thê

1 tử vi

. Tử ngọ cung tử vi ngồi một mình, bách quan triều củng, thì phối ngẫu đắc lực, địa vị cao, chủ quan cũng cường. Nếu vì 『 không cầm quyền 』 hoặc [vô nói] của cách cục, thì chủ phối ngẫu tính cách ngang ngược.

. Tử ngọ tử vi mà thiên về tinh thần người, chủ phối ngẫu có chi phối mình khuynh hướng; thiên về vật chất người, chủ phối ngẫu thì tiến chi phối tiền của mình tài. Như sao hệ kết cấu cát, thì là tốt đẹp chính là chi phối, trái lại, thì mỗi nhân phối ngẫu chi phối, mà cho tới tự thân rách nát hoặc thương tổn tình cảm.

. Tử ngọ tử vi, phùng vũ khúc Hóa kị, đi thêm liêm trinh Hóa kị của năm, chủ tình cảm vỡ tan; phùng liêm trinh Hóa kị, đi thêm vũ khúc Hóa kị của năm, chủ vô phu thê sinh hoạt.

. Tử ngọ tử vi, nặng tinh thần người, vu trải qua đi [thiên đồng cự môn] của năm, thường thường dễ sinh tình cảm biến hóa; vật nặng chất người, vu trải qua đi phá quân cập 『 vũ khúc thiên tướng 』 của năm, cũng dễ sinh biến hóa. Nói chung, nữ mệnh không thích đi 『 thái dương thiên lương 』 mà Thái âm Hóa kị; nam mệnh không thích đi Thái âm ở tị cung Hóa kị.

. Tử ngọ tử vi, đối cung tham lang là 『 hiện lên thủy đào hoa 』, đi tới [thiên đồng cự môn] dễ sinh đau khổ yêu. Đi tới 『 thái dương thiên lương 』 thì dễ và phối ngẫu biệt ly.

. Xấu vị [tử phá], giống nhau bất lợi cư cung phu thê. Mặc dù bản trì yên ổn, cũng chủ hôn tiền có khúc chiết; nhược rung chuyển tích, thì mỗi dễ dị ly.

xấu vị 『 tử phá 』, tối không thích hợp sai ai ra trình diện phụ tá 『 chỉ tinh 』, mỗi chủ có bên thứ ba tham gia.

. Xấu vị 『 tử phá 』 bản chất yên ổn người, trải qua đi sát kị hình hao tổn thiên không cướp trọng trọng to lớn vận lưu niên, chủ phối ngẫu có tai bệnh, hoặc sự nghiệp khuynh bại. Nguyên cục 『 tử phá 』 rung chuyển, trải qua đi như thế cung viên, thì mỗi chủ sinh ly tử biệt. Nhất nhất như thế cung viên, dĩ 『 tử phá 』, [liêm tham][cùng lương], cự môn tọa thủ người nhất căng thẳng.

xấu vị 『 tử phá] hội liêm trinh hóa lộc, tham lang hóa lộc, lại thấy đào hoa người, mỗi dễ có ngoài giá thú tình cảm, canh sai ai ra trình diện hư hao tổn, thì phối ngẫu mà lại không hề lương ham mê. Mỗi vu đi thêm [tử phá] của năm gặp chuyện không may.

dần thân cung [Tử Phủ] cùng độ, nếu không có phụ tá chư diệu (hoặc có, mà sở kiến người đa [chỉ tinh]), hoặc phủ kho 『 thiên không lộ], thì phòng vu tham lang, phá quân, cự môn đại vận, hôn nhân phát sinh biến hóa. Như thế cung viên, sai ai ra trình diện sát kị thiên không cướp tức là sinh biến hiện ra.

dần thân cung 『 Tử Phủ], phải sai ai ra trình diện phụ tá đối tinh người, sau đó chủ bạch đầu giai lão. Duy nhược lộc tồn cùng độ, nhưng chủ phối ngẫu ích kỷ, có chi phối dục.

dần thân 『 Tử Phủ 』, thiên thọ cùng triền, nam mệnh nên tiểu phối, nữ mệnh nên trường phối.

dần thân 『 Tử Phủ 』 mà có khuynh hướng tiến thủ tính người, cư cung phu thê cũng không chủ phối ngẫu có tiến thủ tâm, trái lại chủ dễ sinh làm việc ngoài bổn phận, kỳ làm việc ngoài bổn phận của năm, đa số 『 liêm tướng 』, thiên đồng, thiên cơ tam viên.

mão dậu cung [tử tham] cần phải phân biệt ham muốn hưởng thu vật chất hoặc tình dục bản chất. Ham muốn hưởng thu vật chất 『 tử tham] chủ phối ngẫu tiến thủ; tình dục người thì trước khi cưới nhân đa khúc chiết, hôn hậu cũng mỗi dễ sinh ngoại tâm.

. Mão dậu { tử tham } lại thấy xương khúc, mỗi sinh sự kết thúc buổi lễ hôn (『 tử phá 』 thì sai ai ra trình diện phụ bật). Nhưng cũng miễn sinh ly tử biệt của khắc. Duy và liêm trinh hóa lộc hội người, phối ngẫu không để ý vợ; và liêm trinh Hóa kị hội người, phối ngẫu thông minh mà dễ tang chí, mà lại thiện tìm kích thích.

『 tử tham 』 sai ai ra trình diện cát, bất khả tác 『 đào hoa phạm chủ 』 khán. Cũng chủ phu thê có thể hợp tác gây dựng sự nghiệp, duy phải dĩ phối ngẫu là sự nghiệp chủ thể.

. Mão dậu 『 tử tham 』, hung người dĩ trải qua đi cự môn, liêm sát, vũ phá, thái dương tọa thủ cung viên là khắc ứng với của năm.

thìn thành 『 tử tướng 』, nam mệnh phối thê nên năm tiểu (có thể tiểu mười hai năm đã ngoài), nữ mệnh phối phu nên lớn tuổi (tám năm tới mười hai năm). Nhược 『 tử tướng 』 vô tình người, vưu cần phải phu thê tuổi tác phân biệt cự thủy có thể bù đắp, bằng không chủ sanh ly.

thìn tuất 『 tử tướng 』, dĩ và tằng kết hôn hoặc ở chung người đó kết hợp là nên. Sai ai ra trình diện phụ tá 『 chỉ tinh 』 người vưu nhiên.

thìn tuất [tử tướng] vô tình, mặc dù tình cảm vợ chồng bất biến, nhưng phòng phối ngẫu nổi bật bệnh. Sai ai ra trình diện đại vận lưu niên cung phu thê điệp xung sát kị của năm khắc ứng với.

thìn tuất 『 tử tướng 』 hữu tình, sai ai ra trình diện phụ bật cát diệu, lợi phu thê hợp tác gây dựng sự nghiệp, vị của phu xướng phụ tùy, có thể phát đạt hưng gia, nhiên nhưng bị nghi ngờ ích kỷ chi tâm.

thìn tuất 『 tử tướng 』, cát người dĩ [âm dương], [Vũ phủ], phá quân, thất sát là khắc ứng với của năm; hung người dĩ 『 Vũ phủ 』, phá quân, thiên lương là khắc ứng với của năm.

tị hợi [tử sát] giống nhau đều chủ phối ngẫu lộng quyền. Nhược sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu, thì phối ngẫu sự nghiệp quảng đại. Duy dễ và tự thân hội ít ly đa, hoặc ở chung nhất trạch nhưng quan hệ lại làm bất hòa.

tị hợi 『 tử sát 』, sai ai ra trình diện 『 hỏa tham 』, 『 linh tham 』, không được triền đào hoa, chủ phối ngẫu đột nhiên phát tích; triền đào hoa, chủ phối ngẫu tình cảm nổi bật biến hóa.

『 tử sát 』 ở cung phu thê dĩ hôn nhân muộn là nên.

. Kỷ hợi [tử sát], cát người dĩ [vũ tham], tài ấm giáp thiên tướng, [liêm phá] là khắc ứng với của năm; hung người dĩ [cùng âm 1, hình kị giáp thiên tướng, hoặc lại trải qua đi 『 tử sát 』 là khắc ứng với của năm.

. [tử phá] cập [tử sát] phải sai ai ra trình diện [bách quan triều củng], vừa không gặp phụ tá chỉ tinh, sau đó thủy chủ hôn nhân may mắn. 『 tử phá 』 mà lại chủ phu thê có thể hợp tác gây dựng sự nghiệp, tay không hưng gia. Duy 『 tử tướng 』 thủy chung có khuyết điểm, phu thê tuổi tác có đại chênh lệch, sau đó thủy có thể thích ứng nhường nhịn.

. [tử phá], [tử tướng] giai nghi phối ngẫu tuổi tác có đại chênh lệch. Duy nam mệnh phối lớn tuổi nhị ba năm của thê; nữ mệnh phối còn trẻ nhị ba năm của phu, cũng làm vợ cả chênh lệch khán.

. Nam mệnh cung phu thê sai ai ra trình diện tử vi người, bất luận ở ở đâu cung độ, giai nghi thê tử có việc nghiệp. Nhược tác gia đình bà chủ, tức đa tương kì lĩnh đạo lực phát huy vu gia đình, thậm chí biến thành khống chế trượng phu.

. Nữ mệnh cung phu thê sai ai ra trình diện tử vi người, nhược 『 không cầm quyền 』 hoặc 『 vô nói 』, phải trì tới ba mươi tuổi hậu thủy có thể phát triển tình cảm, nếu sớm hôn, trái lại dễ sinh ngăn trở, mà lại hội thụ liên lụy. Sai ai ra trình diện [bách quan triều củng] mà vô 『 chỉ tinh 』, thủy chủ trượng phu đắc chí.

2 thiên cơ

. Tử ngọ thiên cơ ngồi một mình, đối cung cự môn, sảo đái sát diệu tức kỷ chủ phu thê bằng mặt không bằng lòng. Nhược thiên cơ Hóa kị hoặc cự môn Hóa kị, thì phu thê nhân tính cách không hợp hoặc bất mãn khách quan hoàn cảnh, thì sinh cải biến chi tâm. Nhược cự môn Hóa kị người, mặc dù ly dị nhưng khó cầu thoả mãn đối tượng.

. Tử ngọ thiên cơ Hóa kị, phu thê các hoài xảo trá, tái kiến sát, thì thường thường vu [cùng lương] hoặc [liêm tham] cung độ phát sinh sự cố. Tái hôn tức đa thoả mãn. Nhất nhất duy cần phải chú ý, thiên cơ Hóa kị mà hỏa linh thiên không cướp cùng độ người, tái hôn cũng nhưng không tốt.

. Tử ngọ thiên cơ mỗi ngày đồng hóa lộc người cát, chủ phu phụ tay không hưng gia. Nhược thiên đồng Hóa kị, thì chủ ly đa hội ít.

. Tử ngọ thiên cơ sai ai ra trình diện cát, không sợ đi Thái âm, thái dương hạn; nhược sai ai ra trình diện sát kị, đi Thái âm thái dương hạn, cũng chủ khẩu thiệt hỗn loạn.

. Tử ngọ thiên cơ dĩ [cùng lương] tinh hệ mấu chốt nhất, sai ai ra trình diện hỏa linh chủ ác tính chia lìa; sai ai ra trình diện lộc mã chủ tốt chia lìa; sai ai ra trình diện sát kị cũng chủ ly dị. Nhược sai ai ra trình diện lộc quyền khoa hội, thì phu thê có thể đầu bạc. Nhưng nếu đồng thời sai ai ra trình diện cự môn Hóa kị, thì nhưng cần phải mình khắc chế.

. Xấu vị thiên cơ ngồi một mình, đối cung là trời lương, vu cung phu thê có điều không thích hợp. Đa chủ tảo hôn mà ly dị, hoặc mặc dù hôn nhân muộn, nhưng trước khi cưới lại trải qua nhiều lần luyến ái ngăn trở, sai ai ra trình diện thiên không cướp người vưu nhiên.

. Xấu vị thiên cơ sợ nhất đà la cùng độ, không chỉ hôn trì, hơn nữa đa lầm lương duyên, trái lại và tính cách không được đầu người đó kết hợp, do là sinh sôi bất mãn.

. Xấu vị cung thiên cơ cát hóa, vô sát người thượng khả, có sát, mặc dù cát hóa cũng không ý tứ hàm xúc nhân duyên mỹ mãn. Dĩ tuổi tác phân biệt cự, hoặc thê tử tuổi tác phát triển trái ngược trượng phu đại người là nên, thủy năng lực giai tự thú.

xấu vị thiên cơ, dĩ trước khi cưới ăn no trải qua ngăn trở, hoặc trước khi cưới có phong ba trở ngại người là tốt. Nhược trước khi cưới thuận lợi, thì hôn hậu trái lại dễ hội ít ly đa, hoặc bằng mặt không bằng lòng.

xấu vị thiên cơ, không thích hợp trải qua hành cung viên sai ai ra trình diện thái dương Hóa kị, Thái âm Hóa kị. Đại thể mà nói, dĩ [liêm tướng], cự môn, thiên đồng bị cung viên là cát hung đầu mối then chốt.

dần thân cung [thiên cơ Thái âm], nam mệnh trội hơn nữ mệnh. Nam mệnh cung phu thê sai ai ra trình diện [cơ nguyệt], chủ thê tử làm đẹp, mà lại năng lực vợ. Nữ mệnh thì trái lại yếu phòng trượng phu dễ thụ khác giới lọt mắt xanh.

dần thân cung [cơ nguyệt], nhược tâm tình hóa quá, thì dễ chỉ khởi hôn nhân khúc chiết, như phối ngẫu di tình biệt luyến các loại.

dần thân cung [cơ nguyệt] hội thiên đồng Hóa kị, dễ thiên không cướp, âm sát, thiên hư, đại hao chờ diệu, chủ phối ngẫu tâm chí ti yếu, hoặc quá mức mẫn cảm, do là cũng dễ phát sinh hôn nhân phong ba.

dần thân [cơ nguyệt] dĩ thái dương, thiên lương, thiên đồng, cự môn tứ viên là cát hung của đầu mối then chốt.

mão Bản cung [thiên cơ cự môn], phải sai ai ra trình diện lộc, sau đó phu thê thủy giai tóc bạc. Nhưng hỏa linh cùng độ thì thành đặc biệt, chủ thủy thì hài hòa, chung cũng thành không hợp. Dĩ thiên đồng, thiên lương cung viên là khắc ứng với của kỳ.

mão dậu cung [thiên cơ cự môn], dĩ đính hôn hậu tức có phong ba, kinh lịch phong ba thủy hài hòa liền cành người là nên. Bằng không hôn hậu hay thay đổi cho nên. Nhược thiên cơ Hóa kị, chủ dễ và có gia thất nhân luyến ái; nhược cự môn Hóa kị, thì càng nhiều tình cảm thượng nổi khổ âm thầm. Sai ai ra trình diện sát, chủ nhị hôn.

. Nữ mệnh cung phu thê không thích hợp 『 cơ cự 』. Cổ nhân nói, 『 thiên cơ cự môn là phá đãng], mặc dù chỉ cung mệnh, ở cung phu thê người cũng thế. Sai ai ra trình diện hỏa linh hoặc đà la cùng trời cùng cùng triền, tức phi nhất hôn của mệnh.

. Mão dậu cung [cơ cự], thường dĩ 『 vũ khúc Thiên phủ 』 hạn là then chốt. Hóa lộc Hóa kị đều sinh biến hóa. Nam nữ mệnh đều dễ là có gia thất nhân truy cầu, do là sản sinh cảm làm phức tạp.

. Thìn tuất cung [thiên cơ thiên lương] cùng độ, chủ hôn nhân muộn, hoặc trước khi cưới có luyến ái phong ba, bằng không sanh ly.

. Thìn tuất cung [thiên cơ thiên lương], sai ai ra trình diện cát diệu hội hợp, phối phu nên lớn tuổi, phối thê nên tiểu lục năm trở lên, thì phu thê bạch đầu giai lão. Cũng chủ hôn tiền một lần ly biệt, gặp lại thủy hài hòa liền cành.

. 『 cơ lương 』 ở thìn, sai ai ra trình diện sát, đi tới vị viên đại hạn cung phu thê, dễ thụ có vợ người truy cầu; ở tuất sai ai ra trình diện sát, đi tới xấu viên đại hạn cung phu thê cũng thế. Sai ai ra trình diện đà la, linh tinh người, thì lộng nhiều nhất sừng phong ba. Bị phương diện đương sự nhập của làm phức tạp, khó có thể phân giải.

. Thìn tuất cung 『 cơ lương 』 dĩ 『 vũ tham 』 cung viên là đầu mối then chốt. Hóa cát hoặc cát hội mà không sai ai ra trình diện đào hoa người, thượng khả dĩ bình an vô sự. Nhược Hóa kị, thì chủ tình cảm vợ chồng biến hóa. Hóa cát mà sai ai ra trình diện đào hoa, cũng chủ phu thê luân thường có biến.

tị hợi cung thiên cơ, ở hợi cung người, thê tử mạo tẩm; ở tị cung người thì chủ làm đẹp. Còn đây là dĩ Thái âm miếu hãm mà tác phân biệt.

. Tị hợi thiên cơ sai ai ra trình diện xương khúc, tái cùng hội đào hoa chư diệu, chủ phối ngẫu dễ là người khác truy cầu. Cho nên nhược canh sai ai ra trình diện sát kị hình diệu, thì chủ phu thê nửa đường chia tay.

. Tị hợi thiên cơ có cát hóa, sai ai ra trình diện phụ bật, khôi việt, thì chủ phối ngẫu văn tú, mà lại năng lực sáng tạo sự nghiệp.

tị hợi thiên cơ nhược hội thiên đồng hóa lộc, cự môn Hóa kị, thì chính vu hôn hậu dễ di tình biệt luyến. Nữ mệnh, hội thái dương Hóa kị, sai ai ra trình diện sát, chủ và phối ngẫu sanh ly.

. Tị hợi thiên cơ dĩ 『 thái dương thiên lương 』, 『 thiên đồng cự môn. 』, phá quân chư viên, là cát hung khắc ứng với của đầu mối then chốt.

. Thiên cơ ở cung phu thê người, trên cơ bản bất lợi. Duy và Thái âm tương đối hoặc cùng độ dưới tình hình, sai ai ra trình diện cát diệu, sau đó thủy chủ hài hoà đẹp đẽ.

. Thiên cơ ở cung phu thê không thích nhất thiên đồng hoặc cự môn Hóa kị, đều chủ tình cảm làm phức tạp, cổ đại coi đây là tì thiếp nữ mệnh.

3 thái dương

. Thái dương ở tử, chủ phối ngẫu tính tình đa xoi mói, sai ai ra trình diện hỏa linh người vưu quá mức. Nhược thiên không cướp cùng độ, thì thường thường hôn nhân muộn, hoặc tuy có hôn ước mà khó có thể kết hợp. Thái dương Hóa kị mà lúc rảnh rỗi cướp cùng triền, thì nữ mệnh chủ sớm quả, có cát diệu đồng thời hội hợp, cũng chủ sanh ly. Duy lộc mã triền vu thân cung, thái dương hóa lộc, thì chủ nhân duyên ở chỗ nước khác, nhưng dĩ hôn nhân muộn là nên.

. Nữ mệnh cung phu thê thái dương ở tử Hóa kị, đại hạn cung mệnh đi tới tử viên, thường thường hôn nhân bất lợi, hoặc chủ sanh ly, hoặc thụ tình cảm làm phức tạp, ảnh hưởng sâu xa. Dạ sinh ra vưu quá mức.

. Nam mệnh cung phu thê thái dương ở tử Hóa kị, ba mươi hậu tức dễ sinh tình cảm biến hóa. Dạ sinh ra vưu quá mức. .

. Thái dương ở tử, được [bách quan triều củng], nữ mệnh mặc dù chủ trượng phu phú quý, duy cũng hữu danh vô thực. Dạ sinh ra vưu quá mức. Nam mệnh thì thê tử có việc nghiệp, không để ý vợ.

. Thái dương ở tử, giống nhau không thích hợp đi cự môn, [vũ phá] nhị viên. Cho dù ngôi sao may mắn tụ tập, cũng đa không như ý.

. Thái dương ở ngọ, chủ phối ngẫu tài đức sáng suốt, có trách nhiệm cảm. Sai ai ra trình diện sát diệu cùng độ, thì ngày đêm tại ngoại hối hả, ít vợ của nhạc. Thảng thiên không cướp cùng độ, cũng dĩ hôn nhân muộn là nên. Thái dương Hóa kị, nữ mệnh không thích hợp tảo hôn, nhưng thường thường đa nam nữ xã giao ước hội. Duy thiên mã vu dần cung, thái dương hóa lộc, thì vu cung phu thê đi tới thiên đồng tọa thủ của viên thì cũng chủ nhân duyên ở nước khác.

. Nữ mệnh cung phu thê thái dương ở ngọ Hóa kị, cũng không nên đại hạn cung mệnh đi tới ngọ viên, chủ tình cảm dễ sinh làm phức tạp, mà lại dễ là khác giới sở luy.

. Nam mệnh phu thê phú thái dương ở ngọ Hóa kị, có sát, ba mươi hậu tuổi dễ sinh tình cảm biến hóa.

. Nữ mệnh thái dương ở ngọ, hội phụ tá chư diệu, chủ vị hôn phu quý hiển. Nam mệnh, cổ đại nguyên nhân chính thê được quý, ở hiện đại, phụ nữ có việc của mình nghiệp, cũng chủ thê tử có hài lòng sự nghiệp.

. Thái dương ở ngọ giống nhau không thích đi thiên đồng, [liêm sát] nhị viên, sảo sai ai ra trình diện sát diệu, hôn nhân tức khởi gợn sóng.

. Thái dương ở xấu, [Thái âm thái dương 1 cùng độ, sai ai ra trình diện cát, chủ thê tử chí lăng trượng phu, dạ sinh ra vưu quá mức. Nhược sai ai ra trình diện sát kị hình cùng hội, thì nhân thê phá gia, nhẹ thì nguyên nhân chính thê rủi ro, cũng dạ sinh ra vưu quá mức. Nhược ở nữ mệnh, sai ai ra trình diện cát trái lại chủ vị hôn phu tình thâm, dạ sinh ra canh cát. Sai ai ra trình diện sát kị hình nặng người, thì chủ phu phụ cho nhau sao Sâm, sao Thương.

. [thái dương Thái âm] ở xấu, sai ai ra trình diện hỏa linh, chủ thân gia bất hòa. Hoặc chủ phu thê tuổi tác bằng cấp chờ không tương xứng.

. Nam mệnh cung phu thê [âm dương] ở xấu, nhược Thái âm Hóa kị, thì dễ và thê gia nữ quyến bất hòa. Sai ai ra trình diện sát, thê đa tai bệnh, hoặc thê rủi ro. Sai ai ra trình diện cát, hoặc Thái âm hóa lộc, thì chủ được thê gia trợ lực. Giống nhau chủ được vợ.

. Nữ mệnh cung phu thê [âm dương] ở xấu, nhược thái dương Hóa kị, chủ phu đa tai bệnh, sát nặng, thì sai ai ra trình diện hình khắc, bằng không sanh ly. Nhân Thái âm Hóa kị cũng không cát, chủ phu đa tai bệnh mà dồn tự thân bất an.

. Thái dương ở vị, cũng [Thái âm thái dương] cùng độ, và ở xấu cung đại thể đồng nhất ý nghĩa. Duy ở xấu cung người so sánh lợi nam mệnh; ở vị cung người so sánh lợi nữ mệnh.

. Xấu vị cung [âm dương], dĩ thiên đồng, thiên lương, 『 thiên cơ cự môn 』 cung viên, là cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

. Thái dương ở dần, [thái dương cự môn] cùng độ, sai ai ra trình diện thái dương hóa lộc, hóa quyền, hoặc thái dương Hóa kị mà vô hỏa linh, đều chủ dị tộc thông hôn. Nhược ở thân cung, thì Hóa kị người điều không phải.

. [thái dương cự môn] dĩ không gặp sát là tốt, bằng không trải qua đi tới [cơ phương pháp ghi hình], hình kị giáp thiên tướng, [cùng âm] các viên, đều dễ sinh sự đoan. Thân cung vừa kém vu dần cung.

. [thái dương cự môn] sai ai ra trình diện cát hóa, mà 『 cung phúc đức 』 không được cát người, nữ mệnh chủ rời xa nơi chôn rau cắt rốn, gả chồng tùy phu; nam mệnh chủ ở rể, hoặc chủ và nhạc phụ nhạc mẫu cùng ở, mà phụ mẫu trái lại biệt xuy.

. 『 thái dương cự môn] sai ai ra trình diện sát, nhưng không nặng, chủ phu phụ ý kiến sao Sâm, sao Thương. Sát kị hình thấu, thì có sinh ly tử biệt của ngu.

. [thái dương cự môn] sai ai ra trình diện phụ tá chư cát, nữ mệnh phối phu hiển quý; nam mệnh nên thê tử có độc lập sự nghiệp, bằng không liền phần nhiều là phi.

. Thái dương ở mão dậu, [thái dương thiên lương] cùng độ, dĩ mão cung trội hơn dậu cung.

. [thái dương thiên lương] sai ai ra trình diện cát, chủ phu thê tuổi tác phân biệt cự. Hoặc chủ thê tử khéo trượng phu. Mỗi ngày thọ, chênh lệch vưu đại.

. [thái dương thiên lương] sai ai ra trình diện sát kị, chủ phu thê sinh ly tử biệt, hoặc chủ phối ngẫu nhân sự nghiệp quan hệ, trường kỳ tại ngoại. Giống nhau dĩ hôn nhân muộn là nên.

. [thái dương thiên lương] ở cung phu thê, chủ hôn tiền có khúc chiết, hoặc cũ lữ gặp lại sau đó kết hợp. Sai ai ra trình diện xương khúc (chỉ tinh), thì có lưỡng độ hôn nhân.

. [thái dương thiên lương] phải sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu, sau đó thủy chủ phu thê xứng đôi; tự thú giai lão, duy trước khi cưới nhưng có khúc chiết, hoặc hôn hậu tức có đoạn một thời kỳ phân biệt.

. [dương lương] ở 『 cung phu thê 』, dĩ [thiên đồng cự môn], tham lang, [dương lương] các viên, là lưu niên đại vận đầu mối then chốt.

. Thái dương ở thìn, không thích nhất cự môn Hóa kị, chủ sinh ly tử biệt. Hóa lộc, thì cũng có thể cùng dị tộc thông hôn.

. Thái dương ở tuất, cự môn Hóa kị người kỳ bất lợi tính chất càng nghiêm trọng hơn. Hóa lộc không được chủ dị tộc thông hôn. Nhưng nữ mệnh chủ thụ dị tộc truy cầu.

. Thái dương ở thìn tuất là cung phu thê; cung mệnh đi tới [tử phá] đại hạn, thường chủ phi lễ thành thân.

. Thái dương ở thìn tuất, sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu, nữ mệnh chủ vị hôn phu phú quý, duy ở tuất cung người thường chủ hữu danh vô thực.

. Thái dương ở thìn tuất, tối không thích hợp đà la, Hỏa Tinh cùng độ; hoặc kình dương, linh tinh cùng độ, đều chủ bất năng và vợ chồng son cùng giai tự thú. Duy ở thìn cung người, tái hôn thì lợi.

. Thái dương ở thìn tuất, dĩ cự môn, thiên cơ, [thiên đồng thiên lương] các viên là cát hung khắc ứng với của đầu mối then chốt.

. Thái dương ở tị, trội hơn thái dương ở hợi. Nam nữ mệnh giai như vậy. Duy nữ mệnh thái dương ở hợi, sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu hoa tập, thái dương vừa cát hóa người, chủ vị hôn phu kinh lịch gian khổ mà thành đại nghiệp. Nhược sai ai ra trình diện xương khúc, tả hữu [chỉ tinh 1, thì là nhị giá của mệnh, tái giá thủy bốc hoàn mỹ.

. Thái dương ở tị, sai ai ra trình diện sát Hóa kị, nữ mạng lớn hạn cung phu thê đi tới [Tử Phủ] thủ viên, hoặc Thái âm thủ viên, giai không được chủ may mắn.

. Thái dương ở hợi, sai ai ra trình diện sát Hóa kị, nam mệnh không thích hợp tảo hôn. Đi tới 『 Tử Phủ] đại hạn chủ vô môi tằng tịu với nhau, nhưng tình cảm sẽ thành nước lửa. Nữ mệnh, thì cung phu thê đi vu thiên đồng thủ viên to lớn hạn, thường thường cũng sinh sự đoan.

. Thái dương ở tị hợi nhị viên, tung sai ai ra trình diện cát, cũng chủ hôn tiền luyến ái khúc chiết.

. Thái dương ở tị hợi, sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu đối tinh đủ, vừa là [bách quan triều củng] của cục, nam mệnh nguyên nhân chính thê được quý. Cung mệnh có Hỏa Tinh, linh tinh, cũng chủ ở rể, hoặc và nhạc phụ nhạc mẫu cùng ở, mà phụ mẫu trái lại biệt xuy.

. Thái dương ở tị hợi tối ngại cự môn Hóa kị? Thì phu thê tính cách, gia thế, học thức đều không được xứng đôi, mà lại thị phi khẩu thiệt liên tục. Phối ngẫu như là [khẩu thiệt phát tài](như giáo sư, đẩy mạnh tiêu thụ); hoặc [thị phi phát tài](như luật sư, cảnh sát) người, thì so sánh cát.

. Nói chung, phàm thái dương ở cung phu thê, không thích nhất Hóa kị, vô luận nam nữ, đều chủ và nguyên phối sinh ly tử biệt.

. Phàm thái dương ở cung phu thê sai ai ra trình diện hỏa linh, lúc đầu tình cảm thâm hậu, cửu hậu tức như nước với lửa.

. Nữ mệnh cung phu thê thái dương lạc hãm, Hóa kị, dĩ ba mươi hậu kết hôn, mà lại vô chính thức hôn lễ người là nên.

. Nữ mệnh cung phu thê thái dương lạc hãm Hóa kị, đi tới đại hạn cung phu thê hội chiếu thái dương, lưu sát xung tịnh, nguyên nhân chính vị hôn phu thương tâm rơi lệ, hoặc chủ bị người vứt bỏ.

. Nữ mệnh dạ sinh ra giống nhau không thích hợp cung phu thê sai ai ra trình diện thái dương. Mặc dù cát cũng hư, sảo đái đào hoa, vị hôn phu tức dễ sinh dị tâm.

4 vũ khúc

. Tử ngọ cung [vũ khúc Thiên phủ], phải sai ai ra trình diện lộc thủy chủ hôn nhân hài hoà đẹp đẽ. Vừa dĩ hội liêm trinh hóa lộc là tốt; nhược vũ khúc hóa lộc, nam mệnh ngại thê tử thái có khả năng, đoạt đi trượng phu quang mang. Thảng thất sát và lộc tồn cùng độ củng chiếu, thì [phụ đoạt phu quyền] đích tình hình nghiêm trọng hơn. Nam mệnh, nhược mệnh có nhiều hỏa linh, chủ ở rể nhạc gia.

tử ngọ cung [Vũ phủJ, nhược vũ khúc Hóa kị, nữ mệnh chủ cuộc sống hôn nhân gián đoạn, kỳ nguyên nhân, hoặc là trượng phu có bệnh, hoặc là trượng phu di tình biệt luyến. Nam mệnh chủ phu thê sanh ly. Thảng càng nhiều sát diệu hội hợp, thì là tái hôn của mệnh.

tử ngọ cung [Vũ phủ], nhược sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu, nam nữ giai chủ là có vợ người truy cầu. Sai ai ra trình diện phụ tá [chỉ tinh], thì là tái hôn của mệnh. Đào hoa chư diệu cùng hội, thì tái hôn hậu nhưng thụ có gia thất nhân truy cầu. Nữ mệnh vưu quá mức.

tử ngọ cung [Vũ phủ], dĩ phá quân, [tử tướng], thiên đồng, [cơ cự] chờ cung viên, là cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

xấu vị cung [vũ khúc tham lang], và hỏa linh cùng độ, chủ tình cảm thủy nhiệt chung lãnh. Nhược đào hoa chư diệu tụ tập đầy đủ, thì chủ hôn tiền hôn hậu đều có tình cảm hỗn loạn.

. Xấu vị cung [vũ khúc tham lang], giống nhau chủ phối ngẫu keo kiệt, dĩ tiền tài làm trọng, thì tư tả hữu phối ngẫu quyền sở hữu tài sản. Lộc tồn hoặc hóa lộc gửi thông điệp thì không phải vậy, chủ vị hôn phu giàu có, hoặc thê tử năng lực bằng cố gắng kinh doanh.

. Xấu vị [vũ tham] Hóa kị, nguyên nhân chính phối ngẫu rủi ro. Sai ai ra trình diện khoa văn chư diệu hoặc sai ai ra trình diện đào hoa, thì chủ di tình biệt luyến. Sai ai ra trình diện hỏa linh thiên không cướp, thì chủ vô khuê phòng của nhạc. Hoặc chủ tái hôn.

[vũ tham] ở cung phu thê, dĩ 『 cơ lương 』, [cùng âm] chỗ cung viên, là suy đoán cát hung của then chốt. Vũ khúc Hóa kị người, nữ mệnh, đặc biệt cung phu thê sai ai ra trình diện 『 cơ lương](tá nhập đối phú) dĩ định vị hôn phu cát hung.

dần thân cung [vũ khúc thiên tướng], cần phải cương nhu viện trợ sau đó thủy chủ hôn nhân hoàn mỹ. Nhược sai ai ra trình diện tả phụ hữu bật, thì canh chủ phu thê đang lúc có trợ lực.

. Dần thân [vũ tướng], quá cương thì phu thê nhân duyên không được đầu (nam mệnh canh chủ thụ thê tử chi phối tả hữu), quá nhu thì khả năng thụ phối ngẫu của liên lụy. Giai phi mỹ cục. Sai ai ra trình diện hỏa linh giáp, dương đà giáp người, kỳ bất lợi trình độ càng sâu. Duy nhược hỏa linh giáp còn đối với có nhiều lộc mã, thì chủ phối ngẫu bôn ba lao lộc, hoặc tự thân bôn ba, đến nỗi hội ít ly đa.

dần thân [vũ tướng], sai ai ra trình diện đào hoa chư diệu, cập phụ tá [chỉ tinh] thì, mỗi chủ hôn hậu nhưng dễ và có chồng người đó mến nhau. Nếu vì [hình kị giáp ấn], canh rơi vào tình cảm vũng bùn không thể tự thoát ra được. Nếu vì [tài ấm giáp ấn], thì chủ kỳ luyến ái có nhờ cậy đối phương tính chất.

. Dần thân cung [vũ tướng], dĩ [thái dương thiên lương], [thiên đồng cự môn] cập [vũ tướng] bản thân bị cung là cát hung của đầu mối then chốt.

. Mão dậu cung [vũ khúc thất sát], mỗi nên hôn nhân muộn, bằng không hôn nhân đa hối lận. Tọa dậu cung người vưu quá mức. Cái mão cung người, thái dương ở thìn là miếu vượng, Thái âm ở tuất cung cũng miếu vượng; ở dậu cung, thì thái dương ở tuất, Thái âm ở thìn, giai lạc hãm cung, cho nên dậu không bằng mão (thị hôn nhân, trừ [cung phu thê] ngoại, cũng cần phải kiêm thị Thái âm thái dương của miếu vượng lợi hãm).

mão dậu cung [vũ khúc thất sát], nhược vũ khúc Hóa kị, có thể liêm trinh Hóa kị, canh sai ai ra trình diện Tứ Sát thiên không cướp cùng xuất hiện vu tam phương tứ chính, chủ phối ngẫu gặp ngoài ý muốn, hoặc nhân phối ngẫu gặp ngoài ý muốn, hoặc nhân phối ngẫu chiêu rách nát. Gặp chuyện không may của kỳ, mỗi ở vũ khúc, liêm trinh điệp kị, hoặc dương đà điệt tịnh của năm. Luận đại hạn, thì dĩ tá tinh 『 liêm tham 』 hoặc thiên tướng hạn nội.

mão dậu cung [vũ khúc thất sát], Bản cung không gặp sát, mà tam phương sai ai ra trình diện sát, thì chủ phối ngẫu phong sương mưa móc, tại ngoại bồng bềnh. Sai ai ra trình diện hỏa linh, hoặc mỗi ngày mã người vưu xác thực. Thảng canh sai ai ra trình diện phụ tá chư cát, thì phối ngẫu nên quan võ. Sai ai ra trình diện Hỏa Tinh thiên trù cùng độ, hoặc phá quân được lộc sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, thì phối ngẫu nên kinh doanh ngành ăn uống.

mão dậu [vũ sát], cũng chủ phối ngẫu tính cương. Phàm [cung phu thê] sai ai ra trình diện [vũ sát], 『 cung phúc đức 』 tất là 『 tử vi phá quân], cho nên chủ phối ngẫu tính cách cương liệt, thường thường khó có thể điều hòa. Có thể không điều hòa, chích thị [liêm tham] một tổ tinh hệ, phải đái tình cảm màu sắc, sau đó có thể điều hòa. Nhược thiên về vu ham muốn hưởng thu vật chất, thì khó tránh khỏi phu thê đây đó giai dục khống chế đối phương. Ở dưới tình hình như thế, cung mệnh đái đào hoa, cũng không chủ phu thê khó có thể bạch đầu giai lão.

. Mão dậu [vũ sát] tối không thích hợp Hỏa Tinh đà la cùng độ, chủ tái hôn. Sai ai ra trình diện xương khúc [chỉ tinh] hoặc Hóa kị, chủ vô chính thức hôn lễ thành thân. Sát nặng, vũ khúc Hóa kị, trượng phu có bệnh không tiện nói ra, hoặc có bệnh phổi.

. Thìn tuất cung vũ khúc ngồi một mình, nên hôn nhân muộn. Hỏa linh cùng độ, chủ chiếm giữ tốt thành hôn. Sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu, thì phối ngẫu khôn khéo có khả năng. Sai ai ra trình diện sát kị hình diệu, chủ phu thê sinh ly tử biệt; sát khinh người, nguyên nhân chính phối ngẫu rủi ro.

. Thìn tuất cung vũ khúc, sẽ đối với cung tham lang Hỏa Tinh hoặc linh tinh, chủ đa tình yêu cuồng nhiệt, nhưng cũng đa tình cảm ngăn trở. Thiên diêu cùng độ người càng sâu.

thìn cung vũ khúc trội hơn tuất cung, thị thái dương Thái âm miếu hãm cũng biết.

thìn tuất vũ khúc khắc hại ít. Duy đại hạn đi tới phá quân, thất sát cung viên, sai ai ra trình diện sát kị hình thấu người, cũng chủ có khắc hại.

thìn tuất vũ khúc, dĩ phá quân, thất sát, thiên lương, cự môn các viên là cát hung khắc ứng với của đầu mối then chốt.

. Tị hợi cung [vũ phá] sai ai ra trình diện sát kị hình diệu, hôn nhân tất bất lợi, dĩ hôn nhân muộn là nên, bằng không cũng chủ tái hôn, mà lại hệ nhà kề kế thất. Vưu không thích hợp hỏa linh thiên không cướp cùng độ, thường thường đa vợ chồng bất hoà.

tị hợi cung [vũ phá] sai ai ra trình diện cát hóa, cát diệu, thì chủ phối ngẫu khôn khéo, nhưng tự thân nhưng thụ phối ngẫu khống chế.

nhược [vũ phá] và lộc mã cùng triền, hoặc và lộc mã củng chiếu, thì chủ phu thê các nơi nhất phương, hội ít ly đa. Hỏa linh hoặc thiên không cướp cùng độ người, phu thê hữu danh vô thực.

tị hợi [vũ phá] sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu, thất sát đái lộc lai hội, nam mệnh nguyên nhân chính thê được tài, nữ mệnh chủ vị hôn phu phú quý. Dĩ tị cung so sánh hợi cung là tốt.

tị hợi [vũ phá], dĩ thiên đồng, cự môn, thiên lương, thái dương bị cung viên, là cát hung khắc ứng với của đầu mối then chốt.

phàm vũ ở cung phu thê, văn khúc Hóa kị cùng độ, giai chủ vô chính thức hôn lễ. Nhược thành [linh xương đà vũ] cách cục người, thì hôn nhân tất chủ vỡ tan, thậm chí hình sự khắc phối ngẫu.

5 thiên đồng

. Thiên đồng chủ tay không hưng gia, tức khứ tẫn sẵn sự nghiệp sau đó tự hành hưng sáng lập. Tương đến đây tằng ý nghĩa dời nhập [cung phu thê], tức là lưỡng độ nhân duyên. Nhất là ở cổ đại, hôn nhân tất bằng môi chước (bằng [sẵn]), cho nên thiên đồng ở cung phu thê người đa chủ cưới vợ bé (bằng [tự nghĩ ra]). Ở hiện đại, thường thường là trước khi cưới tằng cùng người ở chung hoặc tình yêu cuồng nhiệt, ly tán hậu tái thành hôn tần. Nhất nhất phải lý giải đến đây nặng ý nghĩa, sau đó thủy tái sinh chi tiết suy đoán.

. Phàm thiên đồng ở cung phu thê, giai chủ phối còn trẻ của thê, hoặc lớn tuổi của phu, dĩ tuổi tác kém tám năm là chuẩn, sau đó thủy sẽ thành kết tóc. Bằng không nữ mệnh chích nên nhà kề. Đây là xu tị chi đạo.

tử ngọ cung [thiên đồng Thái âm], nam mệnh chủ lấy vợ mỹ thê; nữ mệnh phối phu cũng phong độ chỉ có. Sai ai ra trình diện khoa văn chư diệu, hoặc đào hoa chư diệu, chủ phối ngẫu thụ khác giới lọt mắt xanh.

. [thiên đồng Thái âm] mà Thái âm Hóa kị, chủ tái hôn may mắn, có thể giai tự thú. Nhược thiên đồng Hóa kị, thì tái hôn cũng không cát. Hội cự môn Hóa kị, lắm lời lưỡi, dễ ly dị. Hội thái dương Hóa kị, chủ thê tử đa nghi, hoặc trượng phu đa bệnh.

. [thiên đồng Thái âm] sai ai ra trình diện lộc, nhất là thiên đồng hóa lộc, cự môn hóa lộc, chủ tự thân thường sinh hướng ngoại chi tâm. Sai ai ra trình diện phụ tá [chỉ tinh] người, vưu dễ phát sinh ngoài giá thú tình cảm.

tử ngọ cung [thiên đồng Thái âm] sai ai ra trình diện sát kị hình diệu, chủ sinh ly tử biệt, có thể ít ly đa. Dĩ [thái dương cự môn], [liêm trinh phá quân], [thiên cơ thiên lương] tam viên, là cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

xấu vị cung [thiên đồng cự môn], sai ai ra trình diện Hóa kị, hóa lộc, đều dễ phát sinh đau khổ yêu, ki yêu, hoặc đơn phương yêu mến. Duy cự môn Hóa kị, thượng đái môn lưỡi khắc khẩu tính chất.

. Xấu vị 『 cùng cự 』, sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu, mà lại hệ thành đôi hội nhập, sau đó hôn nhân thủy chủ ổn định. Nhược sai ai ra trình diện 『 chỉ tinh], thì chủ lưỡng độ hoặc tam độ nhân duyên, tằng ở chung, hoặc giải trừ hôn ước người có thể miễn. Lợi hôn nhân muộn, nữ mệnh cũng nên nhà kề kế thất.

. Xấu vị [cùng cự], vu trải qua đi tới 『 liêm phủ 』 cập [vũ tướng] hội hợp các cung viên, chủ và có chồng người đó luyến ái. Thị đào hoa chư diệu, hoặc khoa văn chư diệu ở ở đâu cung viên, là được xác định.

xấu vị [cùng cự] ở [cung phu thê], cung mệnh là [dương lương xương lộc] cách người, mão cung trội hơn dậu cung, nhiên đều chủ phối ngẫu độc lập phát triển sự nghiệp. Cho nên dĩ bất đồng đi, bất đồng cơ cấu người là nên, bằng không lắm lời lưỡi hỗn loạn.

. Dần thân cung [thiên đồng thiên lương], nam mệnh chủ ly hôn hậu được phối khuôn mặt đẹp của thê; nữ mệnh chủ tái giá sự nghiệp xuất sắc của phu. Nam nên tiểu phối, nữ nên trường phối ý nghĩa càng thêm rõ ràng. Nếu không có tái hôn; sai ai ra trình diện chủ phu thê nhân hoàn cảnh ảnh hưởng mà ly tán, sau đó gương vỡ lại lành.

. Dần thân cung 『 cùng lương 』, sai ai ra trình diện phụ tá [chỉ tinh] người, tất chủ tái hôn; sai ai ra trình diện sát kị hình diệu, thì chủ phu thê đồ cụ hư danh, hoặc sai ai ra trình diện hình khắc. Vu liêm trinh Hóa kị hội vũ khúc Hóa kị cung viên, khắc ứng với phối ngẫu tai nạn tang họa; vu thái dương Hóa kị hội Thái âm Hóa kị cung viên, khắc ứng với phối ngẫu sanh ly.

. Mão dậu thiên đồng ngồi một mình, đối Thái âm, cũng chủ phối ngẫu tuấn mỹ. Sai ai ra trình diện cát hóa, cát diệu, có thể bốc hôn nhân tốt đẹp. Đặc biệt tằng ở chung sau đó chính thức cử hành hôn tần người là nhiên. Nhược sát kị hình thấu hội, thì chủ lưỡng độ hoặc tam độ hôn nhân. Nữ mệnh dĩ nhà kề kế thất là nên.

. Mão cung thiên đồng, hội hợi cung lộc mã; hoặc dậu cung thiên đồng, hội tị cung lộc mã, hỏa linh cùng trời cùng cùng độ, nguyên nhân chính khách quan hoàn cảnh mà dồn phu thê chia lìa.

. Mão dậu thiên đồng, sai ai ra trình diện hỏa linh, thiên không cướp, mà có giải thần (năm giải trừ, nguyệt giải trừ), quả tú, đại hao, thiên hư chờ tạp diệu cùng độ, chủ phu thê hữu danh vô thực.

. Nam mệnh cung phu thê là mão dậu thiên đồng, cũng không nên mỗi ngày diêu, âm sát, kiếp sát, chủ thê tử có quyền thuật.

. Mão dậu thiên đồng, dĩ cự môn, thiên lương, phá quân, 『 liêm trinh thiên tướng 』 là đầu mối then chốt.

. Thìn tuất cung thiên đồng ngồi một mình, và cự môn tương đối, tình hình đại thể và [thiên đồng cự môn] tương đồng. Dĩ thiên đồng, cự môn cung viên, cập thiên tướng, 『 liêm sát 』 chư viên, là cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

thìn tuất cung thiên đồng sai ai ra trình diện đào hoa chư diệu, hoặc khoa văn chư diệu, thành [trái lại bối] của cách, trái lại chủ tái hôn thắng đệ nhất độ hôn nhân. Nam mệnh mà lại chủ được thê tài, hoặc thụ nhạc gia đề bạt mà dồn sự nghiệp thành công.

tị hợi cung thiên đồng ngồi một mình, cùng trời lương tương đối, tính chất đại thể và [thiên đồng thiên lương] cùng. Dĩ [vũ khúc Thiên phủ], 『 Thái âm thái dương 』, liêm trinh bị viên, là cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

tị hợi thiên đồng và lộc mã củng chiếu hoặc cùng độ, đều chủ phu thê hội ít ly đa. Hoặc chủ và phối ngẫu bị cư nhất phương. Sai ai ra trình diện hỏa linh vưu xác thực.

6 liêm trinh

. Liêm trinh thủ cung phu thê, cũng không thiện tinh, duy chủ sanh ly nhiều tử biệt. Phu thê bất hòa mà năng lực giai lão, đã có thể rốt cuộc lương kết quả tốt. Nhược liêm trinh Hóa kị, vừa điệp cái khác chính diệu Hóa kị, canh sai ai ra trình diện sát diệu được thông qua, thường thường tức là sinh ly tử biệt khắc ứng với của kỳ.

. Liêm trinh thủ cung phu thê tối kỵ tham lang, phá quân. Đây là suy tính to lớn cương. Canh sai ai ra trình diện sát kị, thường thường chủ tam độ hôn nhân. Nữ mệnh dĩ nhà kề kế thất là nên, nam mệnh ứng với không được cử hành chính thức hôn lễ, thì có thể xu tị.

. Liêm trinh tối kỵ Hỏa Tinh đồng cung, cho dù sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, cũng nguyên nhân chính khách quan hoàn cảnh đến nỗi phu phụ ở riêng nhị địa.

. Liêm trinh ở cung phu thê, nam mệnh nên phối còn trẻ của thê, nữ mệnh nên phối lớn tuổi của phu. Tuổi tác chênh lệch do lục năm tới mười hai năm không đợi, thậm chí có thể ở mười hai năm đã ngoài.

. Tử ngọ [liêm trinh thiên tướng], và phá quân tương đối, tính chất không tốt. Cho dù có cát hóa, cát diệu, cũng chủ phu thê bị nghi ngờ kỷ sai ai ra trình diện, là kỷ mưu mà không là phối ngẫu mưu, đến nỗi đây đó sao Sâm, sao Thương.

. Tử ngọ [liêm tướng], kình dương cùng độ hoặc đối củng, lại thấy hỏa linh hoặc thiên không cướp, thì chủ phối ngẫu có tai bệnh. Dĩ thất sát, [Tử Phủ], phá quân, tham lang chư cung viên là khắc ứng với của kỳ.

. Tử ngọ 『 liêm tướng], không thích hợp sai ai ra trình diện phụ chư diệu [chỉ tinh], cũng tái hôn hiện ra. Cần cù tiết kiệm ứng với của kỳ, thường thường ở xương khúc Hóa kị của niên hạn vận hạn.

. Tử ngọI. Liêm tướngl, phu thê tuổi tác chênh lệch ở mười hai năm đã ngoài người so sánh tốt,

Thì nên sai ai ra trình diện xương khúc, chủ hòa mỹ giai lão.

. Xấu vị 『 liêm trinh thất sát 』, chỉ có đương hóa lộc, quyền, khoa đầy đủ hết, mà lại sai ai ra trình diện phụ tá đối tinh dưới tình huống, thủy chủ có thể giai người già, nhưng nhân sinh nhưng có một đoạn thời gian phu phụ chia lìa.

. Nhược 『 liêm sát 』 sai ai ra trình diện phụ tá 『 chỉ tinh 』, cũng chủ tái hôn. Sai ai ra trình diện kình dương, đà la cùng độ, thì hình phạt chính khắc. Tái hôn khắc ứng với của kỳ, thị thiên đồng, cự môn, 『 vũ khúc phá quân 』 chư cung viên; hình khắc của khắc ứng với, thì dĩ [liêm sát] điệp xung Hóa kị, ở cung phu thê hoặc cung điền trạch, hoặc cung phúc đức của kỳ là chuẩn.

xấu vị [liêm trinh thất sát], kình dương cùng độ, hoặc đối củng, canh mỗi ngày hình, mà không sai ai ra trình diện phụ tá [chỉ tinh], không được chủ khắc, không được chủ ly, cận chủ phối ngẫu thụ khác giới lọt mắt xanh. Làm dĩ tiếp xúc khác giới làm chủ hành nghiệp, là được thích ứng.

dần thân cung liêm trinh, sẽ đối với cung 『 hỏa tham 』, 『 linh tham], chủ tình yêu cuồng nhiệt, nhưng tình cảm dễ gián đoạn. Nhược liêm trinh và xương khúc cùng hội, thì phu thê năng lực thủ lễ, bất trí vượt quá.

dần thân cung liêm trinh và hỏa linh cùng độ, chủ chiếm giữ tốt thành hôn. Nhược tái kiến thiên diêu, thì chủ tiên ở chung sau đó kết hôn.

dần thân cung liêm trinh hội hình kị giáp thiên tướng, nữ mệnh chủ là nhà kề.

dần thân liêm trinh sát kị trọng trọng, chủ tái hôn hoặc tam độ hôn nhân.

dần thân liêm trinh, mỗi chủ và có vợ người thay đổi ái: Dĩ hội [vũ khúc Thiên phủ] cung viên, mà lại sai ai ra trình diện đào hoa, xương sai ai ra trình diện đào hoa, xương khúc người, là khắc ứng với của kỳ.

. Dần thân liêm trinh, dĩ phá quân, tham lang, tị cung thiên lương, tị cung thiên đồng là cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

. Mão dậu cung 『 liêm trinh phá quân 』 cùng độ, phá chiết tính chất tương đương nghiêm trọng, dù có cát hóa cập cát diệu, cũng chủ phu thê bất hòa.

. Mão dậu cung 『 liêm trinh phá quân 』, canh sai ai ra trình diện hỏa linh cùng độ, làm hại tối liệt, chủ phối ngẫu ngoài ý muốn, hoặc nguyên nhân chính phối ngẫu mà có khuynh gia. Vu suy đoán đại hạn cung phu thê thì ứng với tường kỳ phát sinh của kỳ, cùng với sự kiện tính chất. (như đại hạn cung phu thê sai ai ra trình diện 『 vũ tham 』 mà vũ khúc Hóa kị, khả năng là khuynh gia; mỗi ngày đồng hóa kị, khả năng là gặp ngoài ý muốn. )

. Mão dậu [liêm phá], sai ai ra trình diện phụ tá 『 chỉ tinh] chủ tái hôn. Sai ai ra trình diện xương khúc đối tinh, lại thấy đào hoa chư diệu, thì chủ di tình biệt luyến. Duy tái hôn cũng không sai ai ra trình diện may mắn. Nữ mệnh vừa chủ tái hôn vô danh phân.

. Mão dậu [liêm phá], dĩ 『 vũ khúc tham lang 』, [thiên đồng Thái âm], 『 thiên cơ thiên lương 』, thiên tướng các viên, là cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

. Thìn tuất cung [liêm trinh yểu phủ], kết cấu tương đối ổn định, đa chủ bất hòa, không được chủ khắc ly.

. Thìn tuất 『 liêm trinh Thiên phủ 』, cũng chủ dễ thụ có vợ người truy cầu, nhất là đương sở hội 『 vũ khúc thiên tướng 』 là trời đồng hóa kị, hoặc cự môn Hóa kị tướng giáp thì, thay đổi phát sinh sự cố. Nhược 『 liêm phủ 』 hội phụ tá [chỉ tinh], thì thường bởi vậy phu thê ly dị.

. Thìn tuất [liêm phủ] mà liêm trinh Hóa kị, có thể vũ khúc Hóa kị, canh sai ai ra trình diện sát hình thiên không cướp chư diệu, cũng chủ phu thê ly dị. Duy nam mệnh chủ ly hôn hậu tái giá mạo mỹ có khả năng của thê, mà và vợ trước dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng.

. Thìn tuất 『 liêm phủ 』, dĩ Bản cung cập 『 thái dương thiên lương 』, 『 vũ khúc thiên tướng 』, [thiên đồng cự môn] các viên là đầu mối then chốt.

. Tị hợi [liêm tham], hội [tử phá], [vũ sát], tính chất phi lương. Sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu, cũng chủ không đẹp. Sai ai ra trình diện sát hình thiên không cướp chư diệu, đã chủ phu thê ly dị, hoặc nhân màu hồng phấn sự kiện mà trải qua quan động phủ. Thảng canh phùng Hóa kị, thì hình phạt chính khắc.

. Tị hợi [liêm tham] và hỏa linh cùng độ, chủ phu thê hữu danh vô thực, hoặc mặt ngoài hòa hảo, mà nội tâm thì các hữu nổi khổ âm thầm.

. Tị hợi 『 liêm tham 』 sai ai ra trình diện phụ tá 『 chỉ tinh 』, nam nữ giai chủ lưỡng độ nhân duyên, đệ nhị độ trội hơn tiền độ.

. Tị hợi 『 liêm tham], tá tinh an cung người, tính chất bỉ nguyên cung [liêm tham] canh kém, cũng không chủ tái hôn trội hơn đệ nhất độ hôn nhân.

. Tị hợi [liêm tham] sai ai ra trình diện lộc mã, hỏa linh, cũng chủ phối ngẫu nhân khách quan hoàn cảnh tê thiên đất khách.

. Tị hợi [liêm tham] và đào hoa cùng triền, chủ phối ngẫu có nghệ thuật tài năng. Duy hôn nhân cũng dễ khởi vết rách.

. Tị hợi [liêm tham], dĩ 『 tử vi phá quân 』, [vũ khúc thất sát], [thiên đồng thiên lương], cự môn bị viên, là vận hạn niên hạn của đầu mối then chốt.

7 Thiên phủ

Thiên phủ triền cung phu thê, xưng là thiện diệu, đặng khiến cho hội tinh diệu ác, giống nhau cũng cận chủ sanh ly, không được sinh tử biệt. Thảng tinh diệu cát hung cùng xuất hiện, cho dù sanh ly cũng không quyết tuyệt, nhưng đái dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng.

. Thiên phủ vị tất muốn gặp sát kị hình diệu thủy là bất lương. Phàm phủ kho thiên không lộ người, đều chủ hôn nhân bất lương, nam mệnh chủ ái thiếp diệt thê; nữ mệnh chủ tác nhà kề kế thất. Cho nên nam mệnh nên phối còn trẻ của thê, nữ mệnh nên phối lớn tuổi của phu, là được xu tị, hoặc dễ đây đó thích ứng.

. Bởi Thiên phủ có điều hòa quan hệ vợ chồng tính chất, sở dĩ phàm cung phu thê hội Thiên phủ người, giống nhau đều có giảm thiểu kỳ hung nguy, sắc kỳ cát lợi ý tứ hàm xúc. Duy phủ kho 『 thiên không lộ 』 thì sắc kỳ bất lợi trình độ.

. Xấu vị Thiên phủ ngồi một mình, sai ai ra trình diện phụ tá [chỉ tinhJ, chủ tự thân thường có gặp ở ngoài. Sai ai ra trình diện sát, thì chủ hội ít ly đa; nhược đối cung liêm trinh Hóa kị, thì chủ đình thê tái giá. Phủ kho thiên không lộ, thì nguyên nhân chính phối ngẫu phá hao tổn. Duy thiên không lộ mà sai ai ra trình diện đào hoa, lại chủ tự thân nhân sắc mà dồn rách nát.

. Xấu vị Thiên phủ, nhân tá hội 『 tử tham] mà dồn điệp sai ai ra trình diện hồng loan thiên hỉ, Hàm trì đại hao người, cũng chủ có ngoại cưng chìu (cổ đại thì là cưới vợ bé).

xấu vị Thiên phủ, dĩ 『 vũ phá 』, thiên đồng, cự môn, thái dương, thiên lương bị viên, là cát hung khắc ứng với của kỳ.

. Mão dậu cung Thiên phủ ngồi một mình, chỉ cần phủ kho không được thiên không lộ, sở hội thiên tướng không vì hình kị sở giáp, sẽ không liêm trinh Hóa kị hoặc tham lang Hóa kị, hôn nhân tức hoàn mỹ. Bằng không nam mệnh chủ có gặp ở ngoài, hoặc nhân phối ngẫu rủi ro; nữ mệnh thì chủ là nhà kề kế thất.

. Nhân đối cung 『 vũ sát 』 lạc hãm quan hệ, dậu cung Thiên phủ không bằng mão cung, sảo sai ai ra trình diện sát diệu tức chủ lưỡng độ nhân duyên. Nhược sát hình chư diệu cùng độ vưu xác thực.

. Mão dậu cung Thiên phủ hội cát, sai ai ra trình diện cát hóa, nam nữ giai chủ mỹ phối, tình cảm ký tốt, có thể cho nhau giúp đỡ.

. Mão dậu cung Thiên phủ, nhược triền đào hoa chư diệu, cũng chủ và có chồng người đó luyến ái. Sai ai ra trình diện phụ tá [chỉ tinh] vưu xác thực.

. Mão dậu cung Thiên phủ, dĩ [tử phá], [liêm tham], thiên tướng bị viên, là cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

. Tị hợi cung Thiên phủ, tính chất so sánh mão tây Vưu Giai. Bởi đối cung là [tử sát], chủ phối ngẫu khôn khéo già giặn.

. Tị hợi Thiên phủ sai ai ra trình diện sát kị hình diệu, cũng chủ ái thiếp diệt thê. Duy và nguyên phối nhưng dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng. Nữ mệnh nên nhà kề kế thất.

. Tị hợi cung Thiên phủ hội tài ấm giáp thiên tướng, chủ phu thê trợ lực, hình kị giáp người, thì phối ngẫu người yếu, nhân bệnh rủi ro.

. Tị hợi Thiên phủ và đà la cùng độ, phủ kho thiên không lộ, cũng chủ tự tìm phiền não, hoặc chủ phối ngẫu có bệnh.

tị hợi Thiên phủ sai ai ra trình diện cát hóa cát điện tín cục, phu thê tốt mà lại tốt đẹp.

– tị hợi Thiên phủ, dĩ [thái dương cự môn], 『 thiên đồng Thái âm], thiên tướng bị cung viên, là cát hung khắc ứng với vận hạn niên hạn.

8 Thái âm

. Thái âm thủ cung phu thê, văn xương văn khúc cùng độ gặp gỡ, chủ phu bằng thê quý. Cũng chủ thê tử mạo mỹ hiền tuệ. Cổ nhân nói: 『 Thái âm cùng xương khúc vu thê cung, bảng vàng đề tên của quang vinh 』, hiện đại đã vị tất khắc ứng với. Có lộc cùng độ người, nguyên nhân chính thê được tài.

. Thái âm thủ cung phu thê, sai ai ra trình diện sát kị, nữ mệnh nhật sinh ra, mà Thái âm vừa Hóa kị tinh người, thủy chủ vị hôn phu tai bệnh. Nam mệnh thì chủ và thê tử không đồng lòng, hoặc làm vợ thất sở luy.

Thái âm xương khúc canh sai ai ra trình diện đào hoa, chủ phối ngẫu dễ thụ khác giới lọt mắt xanh, dĩ kinh doanh tiếp xúc nhiều khác giới hành nghiệp là nên.

. Thái âm và hỏa linh, thiên không cướp cùng độ, cũng chủ phu thê sanh ly.

. Nam mệnh cung phu thê Thái âm, hội thiên đồng; hoặc và sát diệu cùng độ, đều chủ mạo mỹ. Và xương khúc cùng độ gặp gỡ, thì mỹ mà đái mỏng. Thái âm lạc hãm, dạ sinh ra chủ thê mỹ.

. Thái âm thủ cung phu thê, sai ai ra trình diện cát hóa thì cát. Sai ai ra trình diện Hóa kị, nữ mệnh chủ trượng phu đa nghi, nam mệnh chủ thê đa bệnh. Nhật sinh ra vưu quá mức.

. Thái âm thủ cung phu thê, không thích hợp sai ai ra trình diện hỏa linh, chủ sanh ly; sai ai ra trình diện dương đà, thiên không cướp, hình hao tổn thì chủ phối ngẫu tai nạn, bệnh hoạn; kỳ quá mức người, chủ vô khuê phòng của nhạc. Mịch Hóa kị người trình độ càng sâu. Nhược vu đại hạn lưu niên phùng thái dương Hóa kị, vọt lên Thái âm Hóa kị, thì trình độ nặng nhất. Duy nhưng nhu dụng thị có vô hình sát đan xen mà định. Thái âm Hóa kị nguyên không được chủ khắc, nhưng nếu hình sát đan xen, âm dương đều hóa thành sao Hóa kỵ, cung phúc đức vừa không được cát người, thì có thể thấy được san uyển.

. Mão cung Thái âm nhìn trời cùng, không bằng tây cung. Dậu cung âm chủ phối ngẫu sự nghiệp so sánh tốt, sai ai ra trình diện phụ tá chiêm diệu cập cát hóa, cũng có thể hưng sáng lập sự nghiệp. Mão cung người, giống nhau cận nên phục vụ người khác.

. Mão cung Thái âm và dậu cung tương đối, so sánh dễ sanh ly, có thể ít ly đa. Dĩ thái dương, thiên lương lưỡng viên là khắc ứng với của kỳ.

. Dậu cung Thái âm hội thiên đồng Hóa kị, sai ai ra trình diện đào hoa cập âm sát, cô thần quả tú, vừa triền phụ tá chỉ tinh, nữ mệnh cũng chủ có đồng tính luyến ái khuynh hướng. Dĩ đại hạn cung mệnh đi tới Thái âm cung viên, là khắc ứng với của kỳ.

. Mão dậu Thái âm, dĩ 『 liêm tướng 』, phá quân, cự môn chư viên là cát hung của đầu mối then chốt.

. Thìn tuất Thái âm và thái dương tương đối, tình hình chung hạ đều chủ tóc bạc đủ mi, duy tuất cung trội hơn thìn cung.

. Thìn cung Thái âm, hóa lộc, quyền, khoa, nữ mệnh chủ vị hôn phu trung niên phát dấu chân. Nam mệnh cũng mừng đến vợ.

. Thành cung Thái âm, sai ai ra trình diện cát diệu mà vô sát diệu tướng xâm người, nữ mệnh chủ vị hôn phu hàn vi mà đột bị người đề bạt; nam mệnh chủ được thê tử trợ lực mà sự nghiệp sáng lập hưng.

. Thìn tuất Thái âm sai ai ra trình diện sát kị hình mất không chư diệu, cũng chủ phu thê sanh ly, hoặc suốt đời đa thất bại. Đặc biệt thìn cung là quá mức.

. Thìn tuất Thái âm sai ai ra trình diện thái dương Hóa kị, nữ mệnh không thích hợp tảo hôn. Bằng không vu đại hạn cung mệnh hành tới Thái âm cung viên, chủ dễ kết thành vợ chồng bất hoà, đến nỗi ly dị.

. Thìn tuất Thái âm, dĩ 『 thiên đồng chó lương 』, cựl môn, thái dương, Thái âm các cung viên, là cát hung khắc ứng với của kỳ.

Tị hợi Thái âm thiên cơ tương đối, tị cung không bằng hợi cung xa quá mức. Ở tị cung người, thường chủ phối ngẫu không để ý gia đình, nhưng vui với bang trợ người khác.

. Tị ngụ Thái âm Hóa kị, sai ai ra trình diện sát, lại thấy đào hoa, thì chủ phối ngẫu nhân bang trợ người khác mà dồn dẫn sói vào nhà, hoặc vì vậy mà chiêu tài bạch hao tổn.

. Hợi cung Thái âm giống nhau chủ phối ngẫu giàu có. Duy nữ mệnh vu trượng phu phát tích tạ ơn hậu, trượng phu thường chiêu tình cảm làm phức tạp, nhưng không nói ly.

. Hợi cung Thái âm Hóa kị, trái lại chủ phối ngẫu năng lực hiệp trợ việc của mình nghiệp, mà phối ngẫu tự thân cũng có việc nghiệp. Cũng chủ vu [vũ khúc thiên tướng] hoặc phá quân tọa thủ cung viên là lúc, phu thê hợp tác gây dựng sự nghiệp.

. Tị cung Thái âm không thích hợp triền xương khúc, chủ phối ngẫu có gặp ở ngoài. Hợi cung thì không phương.

. Tị hợi cung Thái âm, nam mệnh giai nghi phối còn trẻ của thê, dĩ lục năm trở lên là độ; nữ mệnh chủ phối lớn tuổi của phu, cũng dĩ lục năm trở lên là độ, thì phu thê tự thú.

. Tị hợi Thái âm, dĩ [thiên đồng cự môn], 『 thái dương thiên lương] lưỡng cung viên là vận hạn của đầu mối then chốt.

9 tham lang

. Tham lang thủ cung phu thê, sai ai ra trình diện sát, giống nhau hình phạt chính khắc, hoặc ly hôn, hoặc phối ngẫu tử vong. Phải hôn nhân muộn, mà lại trước khi cưới đã từng khúc chiết, sau đó có thể miễn.

. 『 hỏa tham 』, 『 linh tham 』 thủ cung phu thê, chủ lúc đầu tình yêu cuồng nhiệt, hôn hậu không lâu sau tức cùng không hợp.

. Tham lang và kình dương, Hỏa Tinh cùng độ hoặc nhất đà la, linh tinh cùng độ, chủ phối ngẫu có tai bệnh tử vong chờ sự. Dĩ canh sai ai ra trình diện hư hao tổn hình cướp là xác thực, mà lại dĩ của ly định kỳ nghiêm trọng trình độ.

. Tham lang Hóa kị vu cung phu thê, chủ thái độ làm người đoạt ái, sở dĩ trước khi cưới đa khúc chiết, thì hôn hậu trái lại tốt; nhược luyến ái hôn nhân thuận lợi, thì hôn hậu trái lại dễ sinh sôi sự cố.

. Tham lang triền đào hoa chư diệu, canh sai ai ra trình diện phụ tá 『 chỉ tinh 』, chủ màu hồng phấn tranh cãi, đa sừng luyến ái. Và liêm trinh đối củng âm càng sâu. Nhược sai ai ra trình diện thiên không diệu, thiên hình, thì trình độ trái lại giảm bớt, chủ năng khắc chế.

. Tham lang thủ cung phu thê, cổ đại cho rằng nam mệnh trội hơn nữ mệnh, bởi vì nam mệnh nhược cưới vợ bé, là được tránh cho kỳ khuyết điểm; mà nữ mệnh thì phi tác nhà kề bất khả, hoặc phối lớn tuổi của phu, tác kế thất, hơn nữa dĩ hôn nhân muộn là nên. Ở hiện đại, kể trên quan điểm ứng với lược tác tu chỉnh. Hiện đại vô cưới vợ bé, cho nên chủ có gặp ở ngoài, duy gặp ở ngoài có hay không chuyên nhất

Ứng với thị cung phu thê có vô sát kị đào hoa mà định, bằng không nhưng không được chủ cổ; hiện đại phụ nữ mở ra, cho nên thường thường chủ ly mà tái giá.

. Tham lang và xương khúc Hóa kị cùng ngụ, chủ hôn nhân không một chính thức hôn lễ, hoặc hôn lễ có trở ngại trệ.

. Nữ mệnh tham lang ở cung phu thê, sai ai ra trình diện linh tinh cùng độ, lại thấy phụ tá chư diệu, cập đào hoa chư diệu, chủ tự thân ăn ở gặp ở ngoài.

. Nữ mệnh tham lang thủ cung phu thê, trừ 『 tử vi tham lang 』 ở mão dậu cung cập thìn tuất cung ngồi một mình ở ngoài, đều dễ vì sao phụ của phu truy cầu. Có hay không bởi vậy khiến cho hôn nhân khúc chiết, cần phải thị sở kiện tinh hạ mà định. Bản chất tình dục hà người, tất khởi phong ba. Phu thê ngụ tính chất sao biến chất hóa quá nhiều, ứng với tham khảo 『 sáu mươi tinh hệ 』 thuật gia dĩ suy đoán.

. Tử ngọ cung tham lang, và tử vi tương đối, mừng nhất thiên hình, thiên không diệu cùng độ, bằng không hôn nhân tất có gợn sóng. Sai ai ra trình diện phụ tá 『 chỉ tinh 』, chủ bên thứ ba xâm nhập.

. Tử ngụ tham lang thành 『 hiện lên thủy đào hoa 』 cách cục người, thay đổi ái cố đa tư đa thải, hôn hậu cũng đa hỗn loạn. Nam mệnh dĩ phối lớn tuổi của thê là nên, nữ mệnh thì phải tuổi tác đăng đối, sau đó thủy tránh được miễn bất lương 1 sinh chất. Vô luận nam nữ, nhược ly hôn, tái hôn lại càng không lợi.

. Ngọ ngụ tham lang, sai ai ra trình diện đào hoa chư diệu, cũng chủ dễ và có vợ người luyến ái. Ở hiện đại, thường thường bởi vậy làm lỡ hôn nhân.

. Tử ngọ tham lang và hỏa linh cùng độ, canh sai ai ra trình diện âm sát, thiên hư, cô thần, quả tú, năm giải trừ, nguyệt giải trừ, phá toái người, chủ thụ phối ngẫu vứt bỏ, hoặc tự thân có tai bệnh, dồn hôn nhân gián đoạn.

. Tử ngọ tham lang, dĩ 『 liêm phủ 』, 『 vũ tướng 』, 『 cùng cự 』, 『 dương lương 』 bị viên, là cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

. Dần thân ngụ tham lang, dễ nhất là có gia thất nhân truy cầu, nhất là đương cung phúc đức thất sát triền đào hoa chư diệu thì, đến đây suy đoán là chuẩn xác.

. Dần thân tham lang, tối ngại đối cung liêm trinh Hóa kị, canh sai ai ra trình diện sát diệu hư hao tổn, chủ ly mà tái hôn, hôn hậu nhưng không đẹp mãn. Nhược canh đào ngật chử diệu, thì tình huống càng thêm phức tạp, thường thường phát triển là đa sừng luyến ái.

. Dần thân tham lang và hỏa linh cùng độ, còn đối với cung liêm trinh Hóa kị, canh sai ai ra trình diện thiên không cướp hình hao tổn chư diệu, chủ phối ngẫu có tai bệnh ngoài ý muốn.

. Dần thân tham lang thủ cung phu thê, mà cung mệnh có sát kị hình hao tổn chư diệu, tham lang lại thấy sát cập phụ tá 『 chỉ tinh 』, thì chủ tự thân có bệnh mắc.

. Dần thân tham lang, dĩ 『 Vũ phủ 』. 『 tử tướng 』, liêm trinh chư viên, là khắc ứng với của kỳ.

. Thìn tuất tham lang là thiên la địa võng, đào hoa ý tứ hàm xúc giảm bớt, cho nên tính chất so sánh tốt. Nhược sai ai ra trình diện cát hóa, cát diệu, thì phu thê tốt đẹp. Cho dù sai ai ra trình diện sát diệu, nếu không có rất nặng, cận chủ hôn tiền luyến ái đa khúc chiết.

. Thìn tuất tham lang phụ tá 『 chỉ tinh 』 cập đào hoa, nam mệnh chủ hôn hậu nhưng có gặp ở ngoài, nhưng không được chủ ly hôn. Nếu không sai ai ra trình diện phụ tá 『 chỉ tinh 』 người, thì cận chủ hôn bước nhỏ sinh nữ.

. Thìn tuất tham lang Hóa kị, mặc dù chủ thái độ làm người đoạt ái, nhưng cận ứng với vu trước khi cưới.

. Thìn tuất [hỏa tham], 『 linh tham 』, phu thê ái tình tương đối cửu vĩnh. Sai ai ra trình diện cát diệu, thì bốc bạch đầu giai lão.

thìn tuất tham lang, cũng chủ hôn nhân muộn. Nhược sai ai ra trình diện sát diệu nặng, mà lại hình kị tịnh sai ai ra trình diện, thậm chí chủ chung thân vô hôn ước.

. Thìn thành tham lang, dĩ 『 Tử Phủ 』, cự môn, vũ khúc chờ viên là cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

1 0 cự môn

Cự môn thủ cung phu thê, cung mệnh tất là trời lương. Thiên lương tọa mệnh người đó đa gây tai hoạ nan, cho nên thường thường vu phu thê cũng ở đâu hình khắc khẩu thiệt. Bởi vậy đương suy đoán cự môn thủ cung phu thê cát hung là lúc, cần phải kiêm thị mệnh phú thiên lương tính chất. Đại thể mà nói, phúc trạch so sánh dầy thiên lương, hôn nhân cũng dễ tốt đẹp; thị phi vưu oán khá nhiều thiên lương, phu phụ cũng

Dễ sao Sâm, sao Thương.

. Cổ nhân luận đẩu số, không thích cự môn nhập cung phu thê. Bọn họ thuyết pháp là: 『 ở phu thê chủ vu cách sừng, sinh ly tử biệt. Tung phu thê có đối, không khỏi ô danh thất tiết. 』 đây là cho rằng đương nam mệnh cung phu thê triền cự môn là lúc, hoặc sanh ly, hoặc tử biệt, hoặc thê tử nhân khách quan hoàn cảnh ảnh hưởng (như hoạ chiến tranh) đến nỗi thất tiết, giá tức là lo lắng

Cập cung mệnh thiên lương. Cùng với cung phu thê cự môn nhị điện tín cục giai không được cát của cho nên. Kỳ thực bất khả quơ đũa cả nắm. Phải thiên lương đái cô khắc của tính, mà cự môn lại cùng sát kị hình diệu cùng hội, mà lại sai ai ra trình diện đào hoa cập phụ tá 『 chỉ tinh 』, sau đó thủy có thể nhận định cổ nhân thuyết pháp.

. Thiên lương nhu dụng thái dương giải trừ kỳ cô khắc, cự môn nhu thái dương giải trừ kỳ hình kị của tính, cho nên khi cự môn thủ cung phu thê thì, phải thái cũ miếu vượng, mà lại triền cát diệu, sau đó thiên lương, cự môn tính: Chất tài năng đồng thời cải thiện, đây là suy đoán trọng điểm.

. Cự môn không thích nhất và đà la cùng triền, chủ phu thê tự tìm phiền toái, thường thường việc nhỏ hóa thành đại sự. Cũng không ưa linh tinh. Chủ quan hệ vợ chồng có đây đó hàng đầu tính chất.

. Cự môn triền kình dương, thiên hình; Hỏa Tinh, kình dương, giai chủ sanh ly. Canh sai ai ra trình diện Hóa kị, mà đại hạn cung phu thê làm sao Hóa kị điệp xung, sau đó thủy chủ tử biệt.

. Cự môn có 『 giao người thủy chết già ác 』 bản chất, quan hệ vợ chồng cũng vãng vãng như thử. Phàm cự môn thủ cung phu thê, như ở người thứ hai đại hạn cung phu thê sai ai ra trình diện tham lang (hoặc tham lang thủ viên, hoặc và tham lang tương đối), thảng tham lang và đào hoa chư diệu cùng triền, thì không luận nam nữ đều chủ yêu sớm. Nhưng trong lúc ở chỗ này nội luyến ái, cũng tất chung quy thất bại.

. Cự môn và miếu vượng thái dương gặp gỡ, sai ai ra trình diện cát hóa, như cự môn hóa lộc, thái là hóa quyền; hoặc thái dương thái lộc; hoặc cự môn hóa quyền, thường thường chủ và dị tộc thành hôn. Hoặc giá ra bên ngoài nước. Như cự môn thái dương vô cát hóa, sai ai ra trình diện khôi việt cũng.

. Cự môn như vô cát hóa diệu tương chiếu, thì chủ bôn ba. Cho nên thường thường phu thê hội ít ly đa. Nhược hỏa linh, thiên không cướp cùng độ, hoặc đối cung diệu, thì chủ phối ngẫu trốn chết.

. Cự môn nhập miếu, sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu, sở hội thái dương vừa miếu vượng, thì phu thê tốt đẹp đầu bạc, năng lực hỗ là trợ lực. Nhiên nhược thái dương lạc hãm, thì mặc dù cát hóa, cũng chủ nửa đường chia tay.

. Cự môn hội ở rảnh rang hãm cung vị thái dương, trước khi cưới dễ và có chồng người luyến ái. Đặc biệt 『 thiên đồng cự môn 』 tổ hợp là xác thực.

Cự môn thủ cung phu thê, nữ mệnh dĩ phối lớn tuổi của phu là nên, nam mệnh cũng nên và lớn hơn mình một hai năm của thê. Thì phu thê dễ dàng đây đó nhân nhượng. Đây là xu tị chi đạo.

. Cự môn thủ cung phu thê, mặc dù cát, cũng đa vô vị khắc khẩu. Nhược cự môn và sao Hóa kỵ cùng triền (như xương khúc Hóa kị), thì chủ vô hoàn chỉnh hôn lễ, mà đây đó tính cách vừa bất tương đầu. [thiên đồng cự môn] tổ hợp gặp đến đây, canh chủ nhà thế, học nghĩa, tướng mạo giai không được xứng đôi.

. Tử ngọ cự môn, nhược tả phụ, hữu bật vừa vào cung mệnh, vừa vào phu thê ngụ, chủ sanh ly, hội cát diệu cát hóa, nhưng chủ ở riêng đất khách. Xương khúc phân nhập nhị cung, trong đó có nhất Hóa kị người, cũng thế.

. Tử ngọ cự môn sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu, như hóa lộc, quyền, khoa, lộc tồn, khôi việt, phụ bật người, nam chủ phối thông tuệ mạo mỹ của thê, nữ chủ phối sự nghiệp hài lòng của phu.

. Tử ngọ cự môn, dĩ 『 vũ sát 』, 『 tử phá 』, thái dương cung viên, là cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

. Thìn tuất cự môn, sai ai ra trình diện xương khúc, phụ bật giai không tốt. Hội lộc quyền khoa mà ít sát diệu người, chủ phối ngẫu có thể nhâm lao Nhâm Oán.

. Thìn tuất cự môn là hãm địa, sai ai ra trình diện sát kị, chủ phu thê chia lìa, hoặc chủ trọng đại khẩu thiệt, mà phu thê vừa không lên đối. Vừa chủ và phối ngẫu huynh đệ tỷ muội bất hòa.

. Thìn thành cự môn, dĩ thái dương, thiên lương, . Thiên đồng chư viên là cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

. Tị hợi cự môn, nữ mệnh chủ và phu gia thân thiết bất hòa; nam mệnh chủ và nhạc gia thân thiết bất hòa. Tị cung người vưu quá mức.

. Hợi cung cự môn sai ai ra trình diện sát kị, phu thê tất đa sự đoan, tính chất so sánh tị cung người là nghiêm trọng.

. Tị hợi cự môn, dĩ thái dương, thiên đồng, vũ khúc, thiên lương chư viên là vận hạn niên hạn cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

11 thiên tướng

thiên tướng tọa cung phu thê, cổ nhân có 『 thân càng thêm thân 』 thuyết pháp. Ở hiện đại, thì làm lý do cùng học, đồng sự, láng giềng quan hệ biến thành phu phụ. Hoặc giả là quen biết cũ, không có tình cảm, trải qua một đoạn thời kì làm bất hòa, gặp lại hậu phát sinh nữa tình cảm.

thiên tướng tọa cung phu thê, vừa làf phu xướng phụ tùy 1, nên phu thê hợp tác cộng sự.

. Thiên tướng tọa cung phu thê, là 『 tài ấm giáp ấn 』 người, nam chủ được thê gia lực, hoặc thê tử có thể hiệp trợ chính gây dựng sự nghiệp hưng gia; là [hình kị giáp ấn] người, nguyên nhân chính thê rách nát. Nữ mệnh thì dĩ đến đây thị trượng phu.

. Thiên tướng tọa cung phu thê, hình kị giáp, lại thấy thiên không diệu, mà lại triền đà la, hôn nhân cơ hội quá nhỏ.

. Thiên tướng tọa cung phu thê. Nữ mệnh cần phải thị thái dương, nam mệnh cần phải thị Thái âm, phải miếu vượng, sai ai ra trình diện cát, sau đó hôn nhân thủy mỹ mãn; phả lạc hãm, Hóa kị, sai ai ra trình diện sát, thì hôn nhân không như ý, hoặc chủ tình cảm vỡ tan. Nữ mệnh dĩ nhà kề kế thất là nên.

. Thiên tướng tọa cung phu thê cùng với hắn tinh diệu tọa cung phu thê bất đồng, cái khác tinh diệu, sai ai ra trình diện phụ tá 『 đối tinh 』, liền không được chủ có lưỡng độ hôn nhân (tái kiến sát kị hình diệu người thì làm thí dụ ngoại), mà thiên tướng 『 đối tinh 』 hoặc là 『 đối tinh 』 sở giáp, tạm biệt một … khác 『 đối tinh 』, thì trái lại là hai lần hôn nhân trưng nghiệm.

. Nữ mệnh thiên tướng tọa cung phu thê, mừng nhất liêm trinh hóa lộc cùng độ, có thể lộc tồn, sau đó thủy là 『 tài ấn vén 』, cổ đại cho rằng vượng phu ích tử. Ở hiện đại, loại này cung phu thê nữ mệnh, tối nên và trượng phu hợp tạc sự nghiệp, hoặc chủ để ý trượng phu là sự nghiệp.

. Cổ nhân luận nữ mệnh, nhật 『 thiên tướng hữu bật phúc đã tới 』, còn nói, 『 xương khúc phá tan, thị thiếp 』. Đây đều là thuyết cung mệnh, nhưng ở cung phu thê thì, mỗi cũng có đồng dạng trưng nghiệm. Duy 『 thiên tướng hữu bật 』, nhưng có nhà kề tính chất.

. Thiên tướng ở cung phu thê, tối kỵ hỏa linh cùng độ, phong cô độc. Hoặc vi phu thê tình duyên không được đầu, hoặc chủ ly dị.

. Nam mệnh cung phu thê thiên tướng, nhược liêm trinh hóa lộc cùng độ, hoặc sai ai ra trình diện lộc tồn, chủ được thê tài, nhưng hiện đại lại thường thường chủ được thê tử giúp đỡ sự nghiệp, thậm chí chủ để ý sự nghiệp của mình.

. Thiên tướng ở cung phu thê, nhược được hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hội chiếu. Thì phối ngẫu nên tham chánh, hoặc nên ở xí nghiệp nhậm chức, nhưng không thích hợp từ thương. Giản lược san nhu phu thê hợp tác.

. Xấu vị thiên tướng, tối ngại hỏa linh dương đà cùng độ, hỏa linh vưu kém. Mỗi thân cây đại hạn cung phu thê sai ai ra trình diện cự môn hoặc 『 cùng lương 』 thủ viên thì, luyến ái lũ tao ngăn trở.

. Xấu vị thiên tướng tọa cung phu thê, đối cung 『 tử vi phá quân 』 là tả hữu giáp, thì chủ đệ nhị độ hôn nhân trội hơn đệ nhất độ, có thể được phối ngẫu bang trợ. Trừ phi tằng cùng người có hôn nhân giải ước, ở chung ở riêng, hoặc hôn nhân đã từng ngăn trở, bằng không mỗi chủ nhị độ nhân duyên.

. Xấu vị thiên tướng, dĩ thiên cơ, cự môn, thái dương, [cùng lươngl chư cung viên, là vận hạn niên hạn cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

mão dậu thiên tướng, không chỉ không thích liêm trinh,, tham lang Hóa kị, mà lại tối ngại vũ khúc Hóa kị, chủ phối ngẫu khốn cùng hoặc tai bệnh, thị sở hội Thiên phủ có lộc vô lộc, cập sát diệu hội hợp tình hình mà định.

mão dậu thiên tướng, nhược sai ai ra trình diện sát kị, thường thường chủ phu thê nửa đường chia lìa.

mão dậu thiên tướng là 『 thái dương cự môn 』 cập [thiên cơ thiên lương] sở giáp, tình hình so sánh cái khác cung viên là phức tạp, cũng không ưa sai ai ra trình diện giáp cung tinh Hóa kị, cho dù là thiên cơ Hóa kị, cũng mỗi hạng chủ phu thê ý kiến không hợp, các hoài dị tâm. Rất có sát hình chư diệu cùng trời tương đồng độ, thì chủ chia lìa.

mão dậu thiên tướng dĩ [thái dương cự môn], 『 thiên cơ thiên lương 』, [thiên đồng Thái âm] chư viên, là cát hung khắc ứng với của đầu mối then chốt.

tị hợi thiên tướng ở cung phu thê, mà chống đỡ cung vũ khúc có vô cát hóa thành suy đoán then chốt. Nhược vũ khúc Hóa kị, thì chủ phối ngẫu có ý định ngoại hoặc có tai bệnh. Nhẹ thì ý kiến không hợp, nửa đường chia lìa. Nhược hóa quyền hóa lộc, thì nên 『 phu xướng phụ tùy 』.

tị hợi thiên tướng nhược hội 『 tử vi tham lang 』 đa đào hoa, nữ mệnh trái lại chủ nên tác nhà kề kế thất, bằng không vị hôn phu dễ di tình biệt luyến. Nam mệnh thì chủ hôn tiền đa luyến ái, ăn no lịch tang thương sau đó được tốt phụ.

tị hợi thiên tướng, dĩ [liêm trinh thất sát], thiên lương, cự môn các viên, là cát hung khắc ứng với của đầu mối then chốt.

phàm thiên tướng ở cung phu thê, đều nên kiêm thị sở hội Thiên phủ, cát thì cát, hung thì hung. Phủ kho vô lộc, thì không thích hợp phu thê hợp tác gây dựng sự nghiệp.

1 2 thiên lương

. Thiên lương ở cung phu thê, mỗi khi chủ hôn nhân có chứa 『 tai nạn 』 tính chất. Chỉ 『 tai nạn 』 trình độ, thị thực tế tinh diệu hội hợp tính chất mà định.

Nói như vậy, thiên lương ở cung phu thê, đa chủ mối tình đầu thất bại; canh sai ai ra trình diện sát, thì chung thân đối với lần này không thể vong tình, đến nỗi thống khổ; nhược sai ai ra trình diện phụ tá 『 chỉ tinh 』, thì chủ luyến ái thì có bên thứ ba tham gia. Vô sát mà sai ai ra trình diện cát, thì chủ tình yêu cuồng nhiệt thì đã bị ngăn trở, trở lực, hoặc nhân khách quan hoàn cảnh mà dồn nửa đường chia tay, duy sau đó còn có hợp lại

cơ hội. Phả sở hội hợp tinh diệu cát hung cùng xuất hiện, thì khả năng có giải trừ hôn ước, hôn nhân đã bị áp lực, hôn lễ bị buộc kéo dài thời hạn, nam nữ tình đầu ý hợp mà ngại vì khách quan hoàn cảnh không được có thể kết hợp, hoặc ở trước khi kết hôn nhất phương đột nhiên yếu ra bên ngoài địa, các loại tình hình, cũng có thể coi là 『 tai nạn 』.

bởi hôn nhân đã từng khúc chiết. Sở dĩ thiên lương tọa cung phu thê người đó, thường thường hôn hậu tình duyên càng cao đốc.

thiên lương cùng trời mã cùng triền, chủ phu thê nhân hoàn cảnh bắt buộc mà dồn phân tán. Đi tới cung phu thê nhập cát hạn, thì gương vỡ lại lành. Phả trừ thiên mã ngoại canh triền sát kị hình hao tổn chư diệu, thì vi phu thê nửa đường quyết liệt hiện ra.

. Nữ mệnh thiên lương thiên mã, sai ai ra trình diện xương khúc, chủ vị hôn phu phong lưu? Tuy có gia đình trách nhiệm tâm, nhưng nhiều hơn ngoại xã giao, đến nỗi phu thê hình cùng hội ít ly đa. Nhược sai ai ra trình diện sát, nhất là hỏa linh, thì chủ phu thê đồng sàng dị mộng.

thiên lương tối kỵ dương đà, chủ lời gièm pha thị phi, đến nỗi phu thê thụ áp lực.

thiên lương và linh tinh cùng triền, vu cung phu thê đi tới vũ khúc Hóa kị hỏa vận, thường chủ cuộc sống hôn nhân gián đoạn. Đến tột cùng vì sao dồn đến đây, cần phải thị thực tế tinh diệu tổ mà định.

cung phu thê ở tây, [thái dương thiên lương] cùng độ, phu thê dễ nhất chia lìa.

thiên lương cần phải tạ thái dương giải trừ kỳ cô khắc, cho nên thiên lương ở cung phu thê thì, cần phải kiêm thị mặt trời là phủ ở miếu vượng của cung, miếu vượng thì cát, hãm địa thì hung.

. Thiên lương ở cung phu thê, chủ phu thê tuổi tác phân biệt cự. Nam mệnh, nên thê trường ba năm, hoặc so với chính mình còn trẻ bát tuổi đã ngoài. Nữ mệnh, nên phu trưởng bát năm trở lên, hoặc so với chính mình ít nhị ba năm. Mỗi ngày thọ cùng độ, chênh lệch lớn hơn nữa, có lúc thậm chí có thể kém mười sáu năm trở lên.

. Thiên lương ở cung phu thê, nhược trước khi cưới chưa ngăn trở, thì hôn hậu tất chủ có một đoạn thời kì phu thê hội ít ly đa. Nhược đà la cùng độ, thì chủ sóng gió bất thường.

. Tử ngọ thiên lương, dĩ tử cung là tốt. Ngọ cung người, chủ phối ngẫu đa xoi mói.

. Tử ngọ thiên lương còn đối với cung thái dương Hóa kị, chủ thụ phối ngẫu liên lụy. Linh tinh cùng độ người, liên lụy trình độ lớn hơn nữa. Nhược ly hôn, thì ở tử cung người, thường chủ nhưng dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng.

. Tử ngọ thiên lương hội Thái âm Hóa kị, thì chủ phối ngẫu nghèo khó, hoặc nghèo khó xuất thân. Sai ai ra trình diện Thái âm hóa lộc, phụ tá cát diệu tụ tập đầy đủ,, thì phối ngẫu xuất thân giàu có, hoặc sự nghiệp quang xương. Vưu nên chuyên nghiệp nhân tài.

. Tử ngọ thiên lương, dĩ cự môn, thiên đồng, 『 cơ nguyệt 』 chư viên là cát hung đầu mối then chốt.

. Xấu vị thiên lương dĩ xấu cung là tốt. Ở vị cung, thì sở hội âm dương giai lạc hãm, hôn nhân tất có ngăn trở thị phi. Nhược canh Hóa kị, thì phối ngẫu đa tai bệnh, tự thân cũng thụ liên lụy. Sai ai ra trình diện sát thì chủ ly dị. Thì phụ bật 『 chỉ tinh 』 thì chủ bên thứ ba tham gia.

. Xấu cung thiên lương sai ai ra trình diện âm dương ở vượng cung cùng xuất hiện, chủ hôn nhân tốt đẹp, tung sai ai ra trình diện sát kị, trình độ cũng không như ở vị cung của quá mức; nhược sai ai ra trình diện cát diệu cùng xuất hiện, thì canh chủ phối ngẫu sự nghiệp quang xương, duy nhưng khó tránh khỏi nhân công tác quan hệ hội ít ly đa.

. Xấu vị thiên lương, dùng võ khúc, thiên đồng. Cự môn chư cung viên là cát hung khắc ứng với của đầu mối then chốt.

. Tị hợi thiên lương chủ nam được mỹ thê, nhưng thấy lộc mã, sát kị giai chủ dễ ly tán. Đối cung thiên đồng Hóa kị người vưu mỹ, cũng thay đổi ly tán.

. Tị hợi thiên lương, đối cung thiên đồng Hóa kị, canh ư sát diệu hội chiếu, nhất là hỏa linh cùng độ, thì chủ ly hậu tái khắc, khắc hậu tái ly.

. Tị hợi thiên lương, đối cung thiên đồng hóa lộc, lại có cát hội, thì chủ phu thê tay không hưng gia.

. Tị hợi thiên lương, tị không bằng hợi. Ở tị cung người, chủ phối ngẫu đa điểu tích hôn nhân đa phong ba. Duy thủy chung có trách nhiệm tâm.

. Tị hợi thiên lương dĩ [thiên cơ cự môn] nhất Thái âm thái dương], [vũ khúc Thiên phủ] chư viên là lục vận lưu niên cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

13 thất sát

. Thất sát lâm cung phu thê, nhược hội chiếu cát hóa, mà lại sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu, thì nên phối ngẫu các hữu độc lập sự nghiệp. Nhược cộng sự, nam mệnh chủ thê đoạt phu quyền.

. Thất sát lâm cung phu thê, giống nhau dĩ hôn nhân muộn là nên. Sai ai ra trình diện hỏa linh gửi thông điệp, hoặc dương đà gửi thông điệp người, thì không chỉ tảo hôn bất lợi, hơn nữa năm mới luyến ái cũng đa khúc chiết, rốt cục qua loa thành hôn, mà tình cảm vợ chồng đa không hiểu nhau.

. Thất sát cung phu thê sai ai ra trình diện lộc mã, canh sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu, chủ phối ngẫu phát tài vu xa địa; nhưng thấy lộc mã mà lại thấy sát kị, thì chủ phu thê nửa đường chia tay.

. Thất sát hội tham lang Hóa kị, lại thấy hỏa linh, thiên không cướp, chủ thái độ làm người đoạt ái.

. Thất sát âm sát cùng độ, canh hội sát diệu, chủ phối ngẫu đa bệnh, mà lại thuộc thần kinh tính tật bệnh.

. Thất sát ở cung phu thê, kình dương cùng độ, mỗi ngày hình, thiên nguyệt, bệnh phù, thiên hư, lại thấy liêm trinh Hóa kị, chủ phối ngẫu đa tai bệnh. Nhược lại đồng thời sai ai ra trình diện cát diệu, thì chủ phu thê hữu danh vô thực.

. Thất sát hội phá quân hóa lộc, lại thấy phụ tá 『 chỉ tinh 』, chủ lưỡng độ hôn nhân.

. Thất sát đối cung tất là trời phủ, nhược phủ kho thiên không lộ người, thì chủ hôn hậu nghèo khó, như tự thân cung mệnh hảo, thì chủ phối ngẫu xuất thân nghèo khó, môn hộ bất tương đương. Nặc canh sai ai ra trình diện sát kị, thì chủ thụ phối ngẫu liên lụy đến nỗi tài bạch tổn thất, sự nghiệp khuynh bại.

. 『 liêm trinh thất sát 』, 『 vũ khúc thất sát 』, đối cung phu thê mà nói, giai phi tốt đẹp chính là tinh diệu phối hợp. Nhược liêm trinh Hóa kị, hoặc vũ khúc Hóa kị, canh sai ai ra trình diện sát hình hư hao tổn chư diệu, cập thiên nguyệt, thiên hình, thiên không cướp, thì chủ phối ngẫu có ý định ngoại hoặc tử vong của ưu.

. Thất sát thủ cung phu thê, sai ai ra trình diện thiên không cướp cùng độ, hoặc thiên không cướp giáp, chủ tình cảm vợ chồng thủy nhiệt chung lãnh.

. Thất sát là hỏa linh giáp, chủ phu thê đồng sàng dị mộng. Canh sai ai ra trình diện đào hoa chư diệu, thì chủ là phối ngẫu vứt bỏ.

. Tử ngọ cung thất sát có phụ tá chư diệu cùng độ, còn đối với cung [vũ khúc Thiên phủ] cũng có phụ tá chư diệu cùng độ, thì chủ và có chồng người đó luyến ái.

. Tử ngọ cung thất sát, hội vũ khúc Hóa kị, canh sai ai ra trình diện sát diệu người, chủ phối ngẫu tai bệnh hoặc nghèo khó; canh sai ai ra trình diện cát diệu người, chủ đau khổ yêu. Hoặc hôn hậu nhưng có khắc cốt minh tâm tình cảm làm phức tạp.

. Tử ngọ cung thất sát sai ai ra trình diện cát hóa, chủ phối ngẫu có tài quản lý. Sở dĩ nam mệnh cũng bà chủ đoạt phu quyền, nên phu phụ đều tự phát triển. Nhược sai ai ra trình diện vũ khúc hóa lộc, thì phối ngẫu nhất là am hiểu xử lý tài chính, nhưng mà nam mệnh vừa chủ làm vợ nắm giữ quyền sở hữu tài sản.

. Tử ngọ thất sát dĩ [tử vi thiên tướng], [thiên cơ cự môn], thiên đồng các viên, là cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

. Dần thân cung thất sát, cũng bà chủ đoạt phu quyền.

. Dần thân thất sát hội phá quân hóa lộc, mà có hỏa linh gửi thông điệp, hoặc sai ai ra trình diện phụ tá [chỉ tinh] cũng chủ lưỡng độ hôn nhân.

. Dần thân thất sát và lộc tồn cùng độ, chủ phối ngẫu ích kỷ. Nhược càng hỏa linh sở giáp, thì chủ phối ngẫu tai bệnh.

. Dần thân thất sát, dùng võ khúc, cự môn, thiên đồng, thiên lương các viên, là đại vận hoặc lưu niên cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

. Thìn tuất cung thất sát, sai ai ra trình diện sát hoặc phụ tá [chỉ tinh], đa chủ hữu tình vô duyên, hữu duyên vô tình. Hoặc chủ hôn hậu nhưng có tình cảm làm phức tạp.

. Thìn tuất cung thất sát sẽ đối với cung liêm trinh hóa lộc, thì phu thê tốt đẹp. Nhược liêm trinh Hóa kị, thì chủ sinh ly tử biệt. Sát hà người, ly hậu tái khắc, hoặc khắc hậu tái ly, dĩ hôn nhân muộn là nên, nữ mệnh mà lại dĩ nhà kề kế thất là nên.

. Thìn thành ngụ thất sát kiện xương khúc, đào hoa, đối cung liêm trinh vừa Hóa kị người, chủ tình cảm thống khổ. Nữ mệnh thì nguyên nhân chính đùa bỡn tình cảm mà sinh thị phi.

. Thìn tuất thất sát sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu, chủ chung năng lực thu được lý tưởng phối ngẫu, mà trước khi cưới thì có luyến ái khúc chiết.

. Thìn tuất thất sát, dĩ [thái dương thiên lương], 『 thiên đồng cự môn 』, tử vi chư viên là cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

14 phá quân

. Phá quân ở cung phu thê cũng không phải là thiện diệu, cho dù phá quân hóa lộc, cũng chủ hôn tiền đa khúc chiết, khiến cho tranh đoạt.

. Phá quân sai ai ra trình diện hỏa linh, hoặc là hỏa linh sở giáp, chủ hôn nhân thụ phá hư, hoặc thụ áp lực, không thích hợp tảo hôn. Nếu sớm hôn, hoặc trước khi cưới thuận lợi người, thì hôn hậu trái lại chủ bất hòa, hoặc quả là phu thê không hợp.

. Phá quân là dương đà hội chiếu, chủ hôn tiền hoặc hôn hậu, song phương tằng một lần chia lìa.

phá quân sai ai ra trình diện thiên không cướp, hoặc là thiên không cướp sở giáp, cũng chủ phu thê hữu duyên vô tình.

phá quân sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu 『 chỉ tinh 』, chủ nhị độ hôn nhân; hoặc hôn hậu có bên thứ ba tham gia, hoặc luyến ái thì đa tam giác quan hệ.

phá quân và lộc tồn cùng độ, chủ phối ngẫu ích kỷ. Canh sai ai ra trình diện sát diệu, thì chủ hôn nhân thụ gia đình trở lực, hoặc phối ngẫu và gia đình bất hòa.

. Phá quân thụ dương đà giáp, vừa là hỏa linh giáp, thì chủ phối ngẫu bất hòa cập thân gia bất hòa.

. 『 tử vi phá quân] dĩ tuổi tác có chênh lệch hôn nhân là tốt, cũng bà chủ đoạt phu quyền;[liêm trinh phá quân] sai ai ra trình diện phụ tá [chỉ tinh] hoặc sát diệu, chủ bất hòa; canh sai ai ra trình diện đào hoa, thì tất đa gặp ở ngoài;[vũ khúc phá quân] sai ai ra trình diện sát hình phạt chính khắc, hoặc ở riêng.

. Phàm phá quân ở cung phu thê, nam nữ đều có điều khiển phối ngẫu khuynh hướng, sở dĩ sai ai ra trình diện sát tức dễ chia lìa.

. Phá quân hội vũ khúc Hóa kị, canh sai ai ra trình diện dương đà, chủ vô khuê phòng của nhạc, ở hiện đại mỗi bởi vậy biến thành ly hôn. Nhược canh hỏa linh cùng độ, thì chủ phối ngẫu tai bệnh, hoặc tới hình khắc.

. Phá quân, liêm trinh, thiên tướng tổ hợp, nhược liêm trinh Hóa kị, chủ và phối ngẫu huynh đệ tỷ muội bất hòa. Nhược liêm trinh hóa lộc, thì chủ hôn nhân tốt đẹp, duy nhược canh triền đào hoa, liền chủ có gặp ở ngoài; nhược phá quân hóa lộc, nam mệnh chủ thê đoạt phu quyền, nữ mệnh trái lại chủ trượng phu phát đạt.

. Tử ngọ phá quân, đối [liêm trinh thiên tướng], có thể tham khảo thượng đoạn thuật.

. Tử ngọ phá quân hội tham lang hóa lộc, canh sai ai ra trình diện xương khúc [chỉ tinh], hoặc kiện đào hoa chư diệu, đều chủ tự thân có gặp ở ngoài. Nhược tham lang Hóa kị, thì chủ phối ngẫu có hướng ngoại của

. Tử ngọ phá quân sở đúng [liêm tướng], nếu vì hình kị giáp, thì cần phải thị phá quân có hay không và sát diệu cùng độ mà định kỳ bất lương tính chất. Triền thiên không cướp người, chủ phu thê chia lìa; kiện dương đà, thì chủ phu thê khẩu thiệt bất hòa; kiện hỏa linh, thì chủ phu thê hình khắc hoặc tai bệnh.

. Tử ngọ phá quân dĩ thái dương, cự môn, thiên đồng chư cung viên là cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

. Dần thân phá quân nhược sai ai ra trình diện đối cung [vũ tướng] là tài ấm giáp, thì không thích hợp canh sai ai ra trình diện văn xương Hóa kị, chủ kinh lịch khúc chiết sau đó đã thành hôn tần, mà lại nên vô chính thức hôn lễ, bằng không chủ hôn hậu có một đoạn thời kì phân tán.

. Nhược sở đối 『 vũ tướng] là hình kị giáp, có thể tham khảo tử ngọ phá quân thuật.

dần thân phá quân hội tham lang, nhược hóa lộc, Hóa kị, cũng có thể tham khảo tiền thuật.

dần thân phá quân dĩ [thiên đồng cự môn], 『 thái dương thiên lương 』 cung viên là cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

thìn tuất phá quân, cơ bản tính chất bất lương, ở cung phu thê, dĩ tuổi tác phân biệt cự là nên.

thìn tuất phá quân, đối [tử vi thiên tướng], nếu có 『 bách quan triều củng 』, thì chủ phối ngẫu sự nghiệp hài lòng. Nhưng phu thê đang lúc đã có không hiểu nhau.

thìn tuất phá quân đối tài ấm giáp [tử tướng 1, chủ phu thê tuổi tác chênh lệch lớn hơn nữa. Nữ mệnh nên phối lớn tuổi mười hai năm đã ngoài của phu, thì có thể thụ phối ngẫu che chở.

nhược hình kị giáp, có thể tham khảo tiền thuật. Hội tham lang hóa lộc, Hóa kị, cũng tham khảo tiền thuật.

thìn tuất phá quân hóa quyền, không gặp xương khúc đào hoa thì cát; nhược sai ai ra trình diện, chủ tự thân có gặp ở ngoài.

thìn tuất phá quân và đà la cùng độ, thì dễ và có gia thất nhân luyến ái, bởi vậy phát sinh làm phức tạp.

thìn tuất phá quân [Vũ phủ], [âm dương], thiên đồng các cung viên là đại vận lưu niên cát hung khắc ứng với của đầu mối then chốt.

Cung tử nữ

. Cung tử nữ trừ dùng để suy đoán chính cân tử nữ quan hệ, tử nữ con số, tử nữ tính cách ở ngoài, cùng sử dụng lai suy đoán chính cân hậu bối nhân tế quan hệ. Cái gọi là hậu bối, gồm có môn sinh đệ tử, cùng với chính sở đề bạt giúp đỡ, hoặc thân thiết quan hệ thuộc hạ, như trợ thủ trợ lý chờ mà nói.

. Chẳng hạn như, giả như ngươi là nhất cửa hàng ông chủ, cân giống nhau hỏa kế nhân tế quan hệ; cận thị [cung Nô bộc](cổ đại xưng là [nô bộc cung]); nhưng giả như có một vị hỏa kế, trở thành của ngươi trợ thủ đắc lực, mà người ta lại có tâm đề bạt một thân, khiến cho có thể đại thế người ta độc lập xử lý nghiệp vụ, thì cân vị này hỏa kế nhân tế quan hệ, liền được thị [cung tử nữ] mà định.

. Ở hiện đại, suy đoán tử nữ con số đã mất khứ ý nghĩa, nhưng cổ đại truyền xuống suy đoán cách, lại nhưng có thể tham khảo, bởi vì tạ đến đây có thể suy tính có vô hậu bối trợ lực, cùng với kỳ sổ mục đích nhiều ít.

. Cổ đại suy tính cung tử nữ cách như sau nhất nhất do cung tử nữ sở kiện tinh diệu tổ hợp, định ra tử nữ con số, và cực kỳ phẩm cách địa vị, sau đó tham chiếu Bản cung của phụ tá sát hóa, dĩ thị kỳ có vô hình khắc, con số tăng giảm, phẩm cách địa vị của ưu khuyết biến hóa các loại. Vu suy đoán thì, đương nhiên ứng với dĩ Bản cung mà sống, sau đó tham khảo 『 tam phương tứ chính 』. Nói như vậy, nhược Bản cung tinh diệu là thiện tinh, sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu không chỉ chủ con số tăng, mà lại cũng chủ tăng cao tử thiệu địa vị đánh giá; nhược hội sát kị hình hao tổn thiên không cướp, thì chủ tử nữ có hình khắc. Duy nhược Bản cung gây nên ác diệu, thì phụ tá chư diệu chích thị tử nữ con số tăng, trừ phi cấu thành cách cục, phủ phanh không làm tử nữ phẩm đức địa vị cải thiện: Nhược sát kị hình hao tổn thiên không cướp cùng hội, không nhìn thấy là hình khắc, chích làm tử nữ phẩm đức địa vị đánh giá.

cổ nhân suy đoán cung tử nữ, tam phương tứ chính hội sao Nam Đẩu tinh đa, chủ tiên sinh nam, hoặc đa tử; hội sao Bắc đẩu đa người, chủ tiên sinh nữ, hoặc đa nữ, vừa dĩ viết sinh ra sai ai ra trình diện thái dương rơi vào dương cung, chủ đa sinh nam, dạ sinh ra và ưa thái dương triền cung tử nữ, hình phạt chính khắc chia lìa, phần lần đó đều có thể tham khảo.

Dĩ cổ nhân suy đoán phương pháp, dùng để suy tính chính cân vãn bối nhân tế quan hệ, chuẩn xác trình độ cũng tương đương cao.

『 Trung Châu phái 』 truyền lại, phàm sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu 『 chỉ tinh 』, thường thường chủ lượng nặng tử nữ. Ở cổ đại, thì đa chỉ thê thiếp sống chết, hoặc nuôi con tự tử, duy hiện đại quan hệ nhân sự phức tạp, ứng với bao quát nữ tính hai lần hôn nhân tử nữ ở bên trong.

phàm thị sinh đôi tử. Duy như thì hỏa linh giáp, thiên không cướp giáp, dương đà giáp người thì không phải vậy.

Lộc tồn tại cung tử nữ, cũng không biểu trưng tử nữ có nhiều (hội hóa lộc thủy là), nhược chính diệu không lắm chiêm, chủ thứ thất sống chết. Ở hiện đại, thường thường vừa là mạt trong giá thú tử. Sai ai ra trình diện hỏa linh cùng độ người vưu xác thực.

cung tử nữ sai ai ra trình diện hỏa linh cùng độ, hoặc mỗi ngày mã lộc tồn, chủ tử nữ rời xa dưới gối.

1 tử vi

Tử vi ở tử ngọ cung, chủ tử nữ tính cách quật cường, ái ác tùy tâm. Bởi vì tham lang đối củng, cho nên đa chủ đầu sinh đẻ bằng bào thai nữ; ở cổ đại, xta-tô nữ con số là tam nam nhị nữ. Nếu vì 『 không cầm quyền 』, thì tử nữ cô độc, mà lại tính cách cùng mình không hợp; nếu vì 『 bách quan triều củng], thì tử nữ địa vị cao thượng, mà lại tử nữ con số tăng.

Tử vi ở tử ngọ, và lộc tồn cùng độ, chủ tử nữ ích kỷ. Vừa triền hỏa linh, thì chủ vị hôn sống chết.

Tử vi ở tử ngọ, chỉ cần không vì [không cầm quyền cô quân], thì chủ thuộc hạ vãn bối đắc lực, mà lại có lĩnh đạo tài năng. Nhược [không cầm quyền], thì thường dễ nhân chủ quan mà hỏng việc. Nhược canh sai ai ra trình diện sát kị hình diệu, thì cần phải đề phòng khó với điều khiển.

Tử vi ở tử ngọ cung hội xương khúc, chủ tử nữ thông minh mái tóc, nhưng nếu canh sai ai ra trình diện đào hoa chư diệu, là chủ nữ đa tử ít. Lại đồng thời sai ai ra trình diện sát hình chư diệu, thì tử đa khắc mà nữ năng lực lưu, chung tới biến thành nữ đa tử ít. Sai ai ra trình diện sát mà không sai ai ra trình diện đào hoa, thì chủ sinh con trai thứ hai.

. Tử vi ở tử ngọ cung đái sát kị, chủ trái lại thụ thuộc hạ vãn bối kiềm chế. Dĩ tham lang cung viên là khắc ứng với của kỳ. Hoặc giả dĩ hội hợp vũ khúc Hóa kị cung viên là khắc ứng với của kỳ.

. [tử vi phá quân] ở xấu vị cung, dĩ tiên sinh nữ là nên. Thảng sát hình chư diệu hội hợp, đầu sinh đẻ bằng bào thai tử người, phòng mặt mày hốc hác, nặng thì hình khắc. Hoặc bất túc nguyệt sinh, hoặc có sinh nan.

. 『 tử phá 』 thủ cung tử nữ chủ tử nữ ba người. Sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu đối tinh người, con số tăng, nhưng con số nhưng là số lẻ, đồng thời sai ai ra trình diện sát, thì do chuyện xấu khắc tới số lẻ.

『 tử vi phá quân 』 ở xấu vị, sai ai ra trình diện xương khúc đào hoa, chủ nữ đa tử ít, cũng chủ nhà kề hoặc ngoại cưng chìu sống chết.

『 tử phá 』 là xương khúc tả hữu cùng giáp, cũng chủ có sinh đôi tử. Dĩ không gặp sát cùng độ là xác thực. Chỉ thấy xương khúc giáp, chủ tử nữ thông minh, chỉ thấy tả hữu giáp, chủ tử nữ đắc lực, mà lại phú sức sang tạo.

『 tử phá 』 sai ai ra trình diện sát, giống nhau chủ thuộc hạ kỳ phản phản bội tính. Đi tới cự môn, thái dương, 『 vũ sát 』 sai ai ra trình diện sát kị, là khắc ứng với của kỳ. Hoặc giả chính cung mệnh đi tới 『 hình kị giáp ấn 』, cung tử nữ Thái âm Hóa kị. Thì chủ thụ tử nữ cập vãn bối liên lụy.

dần thân cung 『 tử vi Thiên phủ 』 chủ tử nữ năm người. Phụ tá đối tinh cùng hội, con số tăng. Mà lại tử nữ có tương đương con số.

Dần thân [Tử Phủ] sai ai ra trình diện phụ tá 『 chỉ tinh 』, tất chủ có lượng nặng tử nữ; cho nên nên tường thị cung phu thê, suy đoán kỳ lượng nặng tử nữ ý nghĩa vì sao.

f Tử Phủ và lộc tồn cùng độ, sai ai ra trình diện hỏa linh, chủ nhà kề sống chết. Cũng chủ vô vãn bối đi theo.

『 Tử Phủ 』 hội vũ khúc hóa lộc, hoặc liêm trinh hóa lộc! Hoặc tài ấm giáp thiên tướng, thì chủ tử nữ có nhiều, duy và con một quan hệ dễ làm bất hòa, và nữ nhi quan hệ thì tốt.

. Dần thân 『 Tử Phủ 』 hội liêm trinh Hóa kị, nguyên nhân chính tử nữ thương tâm rơi lệ; cũng chủ tâm phúc phản loạn. Hội vũ khúc Hóa kị, chủ tử nữ hình thương, hoặc chủ tử nữ khuynh gia, cũng chủ thụ vãn bối kiềm chế liên lụy. Cần phải tỉ mỉ xác thực tế tinh diệu tổ hợp mà định. Khắc ứng với của kỳ, là liêm, vũ, cự, dương sai ai ra trình diện sát kị hình diệu thủ viên to lớn hạn hoặc lưu niên.

『 Tử Phủ 』 thủ cung tử nữ, mà phủ kho thiên không lộ, chủ tử nữ hoặc vãn bối thường mơ ước tiền của mình tài.

Mão dậu cung [tử tham] sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu đối tinh, chủ tử nữ bảy người;『 cô quân 』 thì chủ bốn người; ở mão người đa đi sinh nữ; ở dậu cung người chủ tiên sinh tử.

[tử tham] lưỡng lân, nhất nhảy lên xương khúc chỉ tinh; nhất triền tả hữu chỉ tinh, thì tử nữ hôn nhân có việc đoan, đa số kỳ phối ngẫu cùng mình bất hòa.

[tử tham] ưa sai ai ra trình diện vũ khúc, liêm trinh hóa lộc; không thích Hóa kị, kỳ suy đoán và [Tử Phủ] hướng.

[tử tham] và hỏa linh cùng độ, phòng tử nữ hoặc vãn bối kiêu người, cũng không chủ tử nữ phát đạt. Nhược tham lang Hóa kị người thì càng sâu.

. Thìn tuất cung [tử huy thiên tướng], chủ tử nữ bốn người; sai ai ra trình diện phụ tá đối tinh thì tử, nữ con số tăng; sai ai ra trình diện sát, thì do số lẻ khắc tới số chẵn. Không thích nhất là hình kị giáp, chủ tử nữ nhu nhược, vãn bối không đắc lực.

. [tử tướng] triền hỏa linh, chủ tử nữ nên viễn phương phát triển. Hội lộc tồn, hóa lộc, thì giúp đỡ trợ giúp việc của mình nghiệp.

. [tử tướng] và đào hoa, xương khúc chư diệu cùng triền, tử nữ thông minh, tái kiến sát kị, thì chỉ lưu luyến tửu sắc phong nguyệt. Nhược thiên không cướp cùng độ, thì chủ nhà kề sống chết.

[tử tướng] thủ cung tử nữ, giống nhau chủ có vãn bối giúp đỡ sự nghiệp của mình, nhược sát kị hình diệu trọng trọng, thì trái lại là sở luy. Kỳ cát hung khắc ứng với, dĩ 『 vũ khúc Thiên phủ 』, liêm trinh nhị viên là đầu mối then chốt.

. Tị hợi cung 『 tử vi thất sát 』, chủ tử nữ ba người. Sai ai ra trình diện phụ tá đối tinh, con số tăng, nhưng không được vượt lên trước sáu người. Đồng thời sai ai ra trình diện sát kị hình diệu, tử nữ có hình khắc.

. Tị hợi 『 tử sát 』, tử nữ rất mạnh đầu. Cần phải sai ai ra trình diện lộc dĩ điều hòa, bằng không có sự khác nhau, vãn bối tính: Chất cũng như thế.

. Tị hợi 『 tử sát 』 sai ai ra trình diện 『 vũ khúc tham lang 』 triền hỏa linh, chủ tử nữ rời xa, canh sai ai ra trình diện sao Hóa kỵ, thì tử nữ nhân tham dẫn đến thất bại; luận và vãn bối quan hệ, thì chủ thụ kỳ ngầm chiếm bóc lột.

. Tị hợi 『 tử sát 』 mừng nhất đối cung Thiên phủ và lộc tồn cùng độ, thì là gây dựng sự nghiệp nhân tài. Duy cũng chủ thụ vãn bối liên lụy đến nỗi tự thân bị hao tổn thất.

. Tị hợi 『 tử sát 』 triền lộc mã, hoặc và lộc mã đối củng, chủ: Tử nữ năng lực vu viễn phương gây dựng sự nghiệp. Vừa chủ chính đào lý khắp thiên hạ.

. Phàm tử vi ở cung tử nữ, đều chủ trì có con, môn sinh đệ tử cùng với đi theo vãn bối của mình cũng chủ trì được. Cũng dĩ trì được là nên.

. Tử vi ở cung tử nữ, cần phải sai ai ra trình diện phụ bật, sau đó mới có thể thành vì mình trợ lực, nhược sai ai ra trình diện xương khúc, lộc mã, khôi việt, cận văn thơ đối ngẫu nữ hoặc vãn bối có lợi.

. Tử vi ở cung tử nữ, Tứ Sát thiên không cướp tịnh chiếu người, nên thu dưỡng hoặc tự kế, sau đó thủy có thể được tử. Đồng thời sai ai ra trình diện đào hoa, thì chủ nhà kề hoặc ngoại thất sống chết. Cung phu thê không tốt, có sinh ly tử biệt hiện ra người, thì chủ kế thất sống chết.

2 thiên cơ

. Thiên cơ ở cung tử nữ, giống nhau đều chủ tử ít, duy nhà kề ngoại thất người sống thì đa. Ở xã hội nhân tế quan hệ mà nói, cũng chủ tùy thuộc hạ của mình cập vãn bối rất thưa thớt, hoặc lúc nào cũng thay đổi, quan hệ không được thường. Mà lại đều chủ trì được.

Thiên cơ cùng hội phụ tá đối tinh, thì tử nữ con số tăng, nhưng nhưng có nữ đa tử ít đích tình huống. Nhất là và đào hoa chư diệu cùng độ thì, quyết chủ nữ đa, ở thân cung và Thái âm cùng triền thì vưu xác thực. Thuộc hạ vãn bối cũng có đồng dạng tình huống.

. Thiên cơ cùng hội Tứ Sát thiên không cướp, thì chủ vô tử. Triền đào hoa chư diệu thì có thể sinh nữ. Nhược chỉ biết lưỡng tam điểm sát diệu, đồng thời lại thấy phụ tá cát diệu, thì có thể nhà kề ngoại thất sống chết.

. Tử ngọ cung thiên cơ, và cự môn tương đối, chủ chích một con trai. Vừa chủ lúc nào cũng thay đổi trực tiếp đi theo thuộc hạ của mình; như có môn sinh đệ tử, quan hệ cũng không mật thiết.

Thiên cơ ở tử ngọ cung, nhược và hỏa linh cùng hội, chủ có đẻ non hoặc sanh non. Cũng chủ tử nữ sau khi sinh không lâu sau, tức nhân khách quan hoàn cảnh đi xa ra ngoài, đến nỗi lúc nào cũng chia lìa.

. Thiên cơ ở tử ngọ cung sai ai ra trình diện cát hóa, lại được cát diệu đến đỡ, mà vô hỏa linh cùng triền độc: Nên bồi dưỡng tử nữ là chuyên nghiệp nhân tài, không thích hợp từ thương. Đặc biệt kế hoạch, quản lý, tài vụ chờ nghiệp là nên.

. Thiên cơ ở tử ngọ cung, cự môn Hóa kị, hoặc thiên cơ Hóa kị người, nên chú ý tử nữ tính cách, cần phải cải thiện kỳ quá cao lý tưởng, không chịu làm đến nơi đến chốn khuyết điểm, bằng không dễ tự lầm.

. Tử ngọ thiên cơ, dĩ 『 vũ khúc thất sát 』, 『 liêm trinh âm ngoan 』, cập đại hạ cơ các viên là cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

. Xấu vị thiên cơ cùng trời lương tương đối, chủ tử nữ một … hai … Nhân. Nhưng có khác đẻ non sanh non. Nhược và Tứ Sát thiên không cướp cùng hội, thì chủ vô tử, hoặc có cũng sanh non. Cũng chủ thuộc hạ vãn bối cực nhỏ, mà lại lúc nào cũng thay đổi.

. Xấu vị thiên cơ sai ai ra trình diện cát hóa, thì có thể tăng tử nữ con số, mà lại tử nữ địa vị cũng chủ đề cao.

. Xấu vị thiên cơ ở cung tử nữ, tử nữ khả năng phát triển là ưa xoi mói tính cách, nên gia dĩ cải thiện, phát triển là giám sát, quản lý, kế hoạch chờ, gần xoi mói hóa thành tâm tư kín đáo.

. Xấu vị thiên cơ, dĩ 『 liêm trinh thiên tướng 』, vũ khúc, thiên lương bị viên, là lưu niên đại vận cát hung đầu mối then chốt.

. Dần thân cung 『 thiên cơ Thái âm 』 cùng độ, ở dần cung người tử nữ ba người, tức con trai thứ hai nhất nữ; ở thân cung người thì chủ nữ đa tử ít, chích chủ một con trai, nhược và đào hoa chư diệu cùng hội, nữ càng nhiều, duy cũng chủ nhà kề ngoại cưng chìu sống chết.

. Dần thân 『 thiên cơ Thái âm 』 cùng độ, sai ai ra trình diện sát, lại thấy đào hoa chư diệu, phục sai ai ra trình diện Ki-ép hữu bật, chủ [ni cô quy tôngJ. Tức tự thân vô tử, dĩ tỷ muội người ấy thừa tự. Duy hiện đại hoặc đã ít tình hình như thế.

. Dần thân 『 thiên cơ Thái âm] hội thiên đồng Hóa kị, lại thấy sát diệu trọng trọng người, chủ có đẻ non sanh non. Hoặc tử nữ tiếng đồng hồ đa tai bệnh. Sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu đối tinh hoặc cát hóa, chủ tử nữ con số sảo tăng, cũng có thể cải thiện tử nữ của phẩm cách cập thiên phú. Giống nhau chủ tâm tư bay bổng bất định, Hóa kị thì hướng nội, mà lại tinh thần khẩn trương. Cổ thì chủ thông minh.

. Dần thân 『 cơ nguyệt 』, dĩ thiên đồng, thiên lương, cự môn tam viên là khắc ứng với nói như vậy đầu mối then chốt.

Mão dậu [thiên cơ cự môn], chủ chích sinh một con trai. Sai ai ra trình diện đào hoa chư diệu thì đa nữ.

Mão dậu 『 thiên cơ cự môn 』 cho dù cát hóa, cũng chủ hai đời sao Sâm, sao Thương. Sai ai ra trình diện sát kị thì càng sâu. Dùng để suy tính cân vãn bối quan hệ, thì chủ không hiểu nhau, sát nặng lại thấy âm sát, thiên hư chờ diệu, thì chủ là thân tín bán đứng.

Mão dậu [thiên cơ cự môn] là thủy chết già ác của diệu. Suy tính cung tử nữ thời nghi chú ý điểm. Vưu không thích cùng hỏa linh cùng độ, thì sao Sâm, sao Thương càng sâu.

Nhược thiên cơ Hóa kị, thì đa phần ly không hiểu nhau; nhược cự môn Hóa kị, thì khẩu thiệt phân tranh. Phải sai ai ra trình diện lộc sau đó có thể thay đổi tốt chất, nhưng chỉ chủ đây đó mặt ngoài dung hòa, nội tâm nhưng nhiều cố kỵ.

[thiên cơ cự môn] dĩ bản thân cung viên, tị cung thiên lương, hợi cung thiên đồng là cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

Thìn tuất [thiên cơ thiên lương], sảo sai ai ra trình diện sát tức chủ đẻ non, sanh non. Nhược sát kị hình hao tổn chư diệu trọng trọng, thì chủ tử nữ còn nhỏ đa tai bệnh, mà lại có ý định ngoại sợ bóng sợ gió, cập lớn tuổi thì rời xa phụ mẫu. Cho nên dĩ đến đây thôi đắng và vãn bối thuộc hạ quan hệ, cũng chủ không lâu sau trường.

. Thìn tuất [cơ lương] sai ai ra trình diện cát hóa, có thể cát diệu, thì tử nữ thông minh, nhưng có chủ sai ai ra trình diện. Không thích hợp ở khi còn nhỏ đối kỳ chứa nhiều hạn chế, bằng không trở ngại kỳ tâm trí phát triển. Nếu bàn về vãn hạ, thì chủ có độc lập năng lực làm việc trợ giúp thủ.

. Thìn thành 『 thiên cơ thiên lương 』, và hỏa linh cùng độ, chủ tử nữ rời xa. Và dương đà cùng độ, thì nên bồi dưỡng kỳ Lý Công phương diện hứng thú.

. Thìn tuất 『 thiên cơ thiên lương 』, tá hội 『 thái dương cự môn 』, dĩ tá hội dần cung kỳ là tốt. 『 thái dương cự môn 』 chủ khẩu tài, cho nên cũng nên bồi dưỡng tử nữ phương diện này phát triển.

. Thìn thành 『 cơ lương 』, dĩ 『 thái dương cự môn 』, [thiên đồng Thái âm] lưỡng viên, là cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

. Tị hợi cung thiên cơ ngồi một mình, và Thái âm tương đối, dĩ tị cung là tốt. Hợi cung thiên cơ đối tị cung Thái âm lạc hãm, nhật sinh ra cập nửa tháng sau sinh ra, đối trưởng nữ có phương.

Tị cung thiên cơ, chủ nhị nữ một con trai; hợi cung người, tử cực trì được. Đào hoa chư diệu cùng độ thì nữ nhi con số tăng. Phụ tá cát diệu cùng độ, thì tử nữ con số tăng.

. Tị hợi thiên cơ và Tứ Sát thiên không cướp cùng độ, chính thất vô tử, chủ nhà kề ngoại cưng chìu sống chết.

. Triền đào hoa, sát nặng, lại thấy tả phụ, hữu bật 『 chỉ tinh 』, chủ 『 ni cô quy tông 』.

. Tị hợi thiên cơ nếu không có cát diệu, nhưng và thiên không cướp, thiên diêu cùng độ, chủ vãn bối cập thân tín có quyền thuật âm mưu. Lại thấy xương khúc, phụ bật đối tinh, thì chủ nữ tính người có trợ lực.

. Tị hợi thiên cơ dĩ 『 thiên đồng cự môn 』, 『 thái dương thiên lương 』 là cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

3 thái dương

. Tử ngọ thái dương cùng trời lương tương đối, dĩ ngọ cung là tốt. Hưởng cung thái dương, dạ sinh ra, đầu thai dĩ sinh nữ là nên. Nhược sống chết, chủ không nên thân. Mà lại tử nữ dễ phủ ly. Ngọ cung người, nhật sinh ra vưu cát, chủ nam tam nữ nhị, đầu thai dĩ sống chết là nên. Thái dương Hóa kị, chủ đầu thai có tổn hại.

Tử ngọ thái dương cũng ưa phụ tá chư diệu cùng hội, tử nữ con số có thể tăng, mà lại chủ tử nữ có địa vị xã hội. Ngọ cung Vưu Giai.

Tử ngọ thái dương và sát diệu thiên không cướp cùng độ, thì tử nữ có hình khắc chia lìa, cận lưu một con trai chăm sóc người thân trước lúc lâm chung.

Tử dục thái dương, Hóa kị, chủ phụ tử có sự khác nhau; ngọ cung thái dương, hóa lộc, thì cần phải phòng tử mê hoặc di động. Và vãn bối thân tín quan hệ cũng khả đồng phán đoán.

Tử ngọ thái dương dĩ thiên đồng, 『 thiên cơ Thái âm 』 là cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

. Xấu vị cung 『 Thái âm thái dương] cùng ma, vị cung chủ tử nữ đông đảo, vô sát, có thể bát thai đã ngoài; canh triền phụ tá cát diệu, con số vưu đa. Xấu cung vô sát, tứ thai. Sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu, con số tăng.

. Xấu vị [âm dương] triền đào hoa chư diệu, thì chủ nữ đa tử ít. Dạ sinh ra vưu quá mức. Bốc

. Xấu vị 『 âm dương 』, có nhất Hóa kị, chủ tử nữ chủ quan ngang ngược, nhân sinh cũng khá nhiều ngăn trở. Vãn bối thân tín tính chất có thể cùng phán đoán.

. Xấu vị [âm dương] và xương khúc, long trì phượng các, thiên tài chờ diệu cùng độ, chủ tử nữ thông minh. Sai ai ra trình diện khôi việt thì chủ thụ quý nhân đề bạt. Hóa lộc nghi khoa thì chủ quý.

. Xấu vị 『 âm dương 』 sai ai ra trình diện cự môn Hóa kị tá hội tích, chủ tử nữ đa tư lo ngại, dễ bi quan. Cung tử nữ đi tới tá 『 cơ cự 』 an tinh cung viên, đa sinh sự đoan. Tỉ mỉ xác thực tế tinh diệu tổ hợp mà định.

. Xấu vị 『 Thái âm thái dương 』 dĩ 『 cơ cự 』, thiên đồng, thiên lương bị viên là lưu niên đại vận cát hung khắc ứng với của đầu mối then chốt.

. Dần thân 『 thái dương cự môn 』, tử nữ ba người đã ngoài. Chủ có tài hùng biện, cập có học tập ngoại ngữ, phương ngôn năng lực. Sai ai ra trình diện xương khúc, chủ thông minh cơ trí; sai ai ra trình diện khôi việt, chủ có nói phục người khác năng lực; sai ai ra trình diện phụ bật, chủ có lĩnh đạo lực. Nhược thái dương hoặc cự môn hóa lộc, quyền, khoa, thì chủ tử nữ phú quý.

. Dần thân 『 cự dương 』, triền thiên hình, sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, tử nữ là pháp luật nhân tài; nhược điệp lộc, thì nên dị tộc phát tài; nhược sai ai ra trình diện xương khúc lộc mã, thì nên ngoại quốc mưu sinh.

. Dần thân [thái dương cự môn] nhược cự môn Hóa kị, thì tất hội cát hóa, cho nên chủ tử nữ 『 khẩu thiệt phát tài 』, cũng không chủ hung.

. Nhược sát kị hình diệu tụ tập đầy đủ, thì chủ tử nữ có hình khắc, cũng không khiến cho bản chất đồi bại.

. Có thể dùng đã ngoài tinh diệu tính chất lai suy đoán vãn bối, thân tín bản chất, thì sao biết được nhân thiện dụng.

. Mão dậu cung 『 thái dương thiên lương 』, kình dương cùng độ, chủ tử nữ sinh ra thì nhu mổ. Nhược thái dương Hóa kị? Thì trưởng tử còn nhỏ có tai nạn sợ bóng sợ gió.

. Mão dậu 『 thái dương thiên lương 』 nhược thành 『 dương lương xương lộc cách 』, chủ tử nữ là học thuật, chuyên nghiệp nghiên cứu nhân tài. Triền thiên nguyệt, có thể làm y dược; triền thiên hình, nên làm pháp luật. Nhược lộc, quyền, khoa hội, thì nên tham chánh, dĩ giám sát chức vụ là việc chính yếu tính chất. Sai ai ra trình diện sát, thì là Lý Công, hạch sổ, giám thị, xí nghiệp bày ra nhân tài. Cũng

Có thể đến đây tính chất lai suy đoán vãn bối, chủ yếu trợ thủ, thân tín tài năng.

. 『 thái dương thiên lương 』 là cô khắc ngôi sao, cho nên thường thường chủ tử nữ rời xa. Thái dương ở dậu cung người vưu quá mức.

. [thái dương thiên lương] chỉ cần sai ai ra trình diện lộc, và văn khúc cùng kiện cũng cát, ở hiện đại là Lý Công khoa học nghiên cứu nhân tài.

. Mão dậu 『 thái dương thiên lương 』, dĩ [thiên đồng cự môn], phá quân lưỡng viên, là cát. Hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

. Thìn tuất cung âm dương đối củng, chủ tử nữ bốn người. Phụ tá cập đào hoa giai chủ tử “

Nữ con số tăng. Thìn cung thái dương chủ thông minh cập cụ quyết đoán, tuất cung người bình thường.

. Thìn tuất cung thái dương ngồi một mình, tất thị tốt môn, sau đó có thể chỉnh lý tử nữ vãn bối thuộc hạ tính chất. Tốt môn Hóa kị, thì trái lại có thể làm pháp luật, thái dương Hóa kị, cũng chủ thị phi khẩu thiệt dĩ phát tài, hoặc chủ ở ngoại quốc cơ cấu phục vụ, tốt môn hóa lộc quyền, thì tử nữ là hưng sáng lập sự nghiệp nhân tài.

. Thìn tuất cung thái dương ngồi một mình, dĩ [thiên đồng thiên lương], thiên cơ, cự môn là lưu niên đại giá cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

. Tị cung thái dương ngồi một mình, và cự môn đối củng cũng chủ tử nữ thông minh, duy ở tị cung thì đáng sợ hơn nghị lực.

Tị hợi cung thái dương sai ai ra trình diện chiêm hóa, cổ diệu cùng hội, tử nữ cũng gây dựng sự nghiệp hoặc chuyên nghiệp nhân tài, có thể tham khảo 『 thái dương cự môn 』, duy tị hợi cung người, thương nghiệp tính chất quá nặng.

. Tị hợi ngụ thái dương đều chủ tam nam nhị nữ, triền phụ bật đào hoa phải kể con mắt càng nhiều. Duy tị cung người dễ di động xa, hợi cung người thì chủ chìm tiềm, cố nhân sinh đều có ngăn trở.

. Tị hợi cung thái dương ngồi một mình, Hóa kị cũng không phương, trừ phi hỏa linh cùng độ, bằng không không được hình phạt chính thương. Duy nhưng chủ dễ chia lìa.

Tị hợi cung thái dương, dĩ thiên đồng, thiên cơ, cự môn là vận hạn niên hạn cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

. Phàm thái dương lạc hãm ở cung tử nữ Hóa kị, lại thấy sát diệu cùng hội, dạ sinh ra, đầu thai dĩ sinh nữ là nên, trưởng tử nan nuôi. Nhật sinh ra thì tình huống lược khinh.

. Phàm thái dương ở cung tử nữ gặp gỡ thuật tình hình, chủ đề bạt người hiểu biết ít trái lại chiêu oán kị.

. Phàm thái dương và Thái âm Hóa kị hội hợp, thì thị hỏa linh, nhược hỏa linh và thái dương cùng độ, thì chủ tử nữ và phụ mẫu chia lìa. Lúc này tức cần phải thị cung phu thê, suy đoán có vô phu thê chia lìa dấu hiệu.

. Phàm thái dương ở cung tử nữ, nhập miếu cát, nhật sinh ra vưu cát; lạc hãm hung, dạ sinh ra vưu hung. Nhược nhật sinh ra nhập miếu, Hóa kị cũng không tất hung, cận chủ phụ tử có sự khác nhau. Thảng phụ tá chư diệu hoa tập, thái dương Hóa kị mà và cự môn đối củng hoặc cùng độ người, có lúc trái lại chủ tử nữ là pháp luật, ngoại giao, đẩy mạnh tiêu thụ chờ 『 khẩu thiệt phát tài 』 nhân sĩ chuyên nghiệp.

. Phàm thái dương ở cung tử nữ, tất kiêm thị Thái âm, thiên lương, cự môn tam diệu, sau đó thủy năng lực tổng hợp lại suy đoán.

4. Vũ khúc

vũ khúc lâm cung tử nữ, giống nhau dưới tình hình chủ tử nữ ít, vừa so sánh lợi nữ bất lợi tử, cho nên đa tiên sinh nữ. Cũng chủ đi theo mình hậu bối ít (này ắt là đồng thời cần phải thị tả phụ hữu bật).

vũ khúc ở cung tử nữ, cũng chủ vợ cả vô tử, nhưng cũng có nữ. Mà nhà kề, kế thất thì có thể sống chết. Nhược hỏa linh cùng độ, thì cũng chủ ngoại thất sống chết, hoặc tự nuôi người khác người ấy.

vũ khúc hóa lộc, quyền, khoa, hoặc và phụ tá cát diệu cùng hội, chích coi là tử nữ con số tăng, không nhìn thấy là tử nữ phẩm cách địa vị cải thiện.

vũ khúc thủ cung tử nữ, thành (linh xương đà vũ) cách người, chủ sống chết dễ chết non. Vũ khúc Hóa kị vưu quá mức.

vũ khúc ở cung tử nữ, dương đà không lắm úy, chích úy hỏa linh cùng độ. Duy nhược vũ khúc Hóa kị, là dương đà sở giáp (tình hình này chỉ có hợi cung [vũ khúc phá quân]), thì chủ tử nữ hình khắc rất nặng, thậm chí khả năng tự sát. Cũng chủ vô tử chăm sóc người thân trước lúc lâm chung.

vũ khúc là hỏa linh giáp cũng không lợi. Chủ tử trì được. [vũ khúc tham lang] và hỏa linh cùng độ, tử mặc dù ở tứ trước kia mười tuổi có, nhưng tất chủ sanh ly. Phụ tá cát diệu cùng hội, thì là tốt chia lìa, như nhi tử ký túc trường học các loại.

tử ngọ cung [vũ khúc Thiên phủ], chủ được con trai thứ ba. Bởi Thiên phủ là sao Nam Đẩu chủ tinh, cho nên nhược phụ tá đối tinh hội hợp. Con số có thể tăng tới ngũ thai như thì sai ai ra trình diện sát kị hình thiên không cướp, thì cận được một con trai chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. [phủ kho thiên không lộ]; thì tử nữ cập vãn bối không đắc lực.

. 『 Vũ phủ 』 và lộc tồn cùng độ, chủ tử nữ vãn bối ích kỷ. Đi tới 『 thiên cơ cự môn 』 thủ cung tử nữ to lớn hạn, chỉ sinh sự đoan.

. Tử ngọ 『 Vũ phủ 』 sai ai ra trình diện sát hình mà không sai ai ra trình diện kị, có lúc cận chủ tử nữ mặt mày hốc hác, hoặc tính tình quật cường, phụ tử sự khác nhau, chưa chắc có hình khắc. Ở cát diệu đồng thời tập hợp dưới tình huống vưu xác thực.

. Tử ngọ 『 Vũ phủ 』, dĩ 『 tử tướng 』, thất sát lưỡng viên là cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

. Xấu vị cung 『 vũ khúc tham lang 』, chủ bốn mươi hậu có con. Đây là cổ nhân thuyết pháp. Cổ đại hôn nhân tuổi tác hơi sớm, bốn mươi tuổi có con đã xưng trì được, ở hiện đại, có con niên kỉ linh ứng với canh vãn.

. Xấu vị 『 vũ tham 』 sai ai ra trình diện sát tại ngoại, lại thấy đào hoa chư diệu, thì chủ nhà kề, ngoại thất sống chết. Vợ cả thì sống nữ.

. Xấu vị [vũ tham] nhược và hỏa linh cùng độ, thì chủ có con vưu trì. Nếu sớm năm sống chết phải rời nhà, gởi nuôi, bằng không chỉ có hình khắc. Phụ tử tình cảm tới lúc tuổi già có không hiểu nhau. Suy đoán cân vãn bối thân tín quan hệ, cũng chủ thủy cát chung hung.

. Xấu vị 『 vũ tham 』 dĩ 『 cự dương 』 lưỡng viên là cát hung khắc ứng với của kỳ.

. Dần thân cung [vũ khúc thiên tướng], chủ tiên tự một con trai, sau đó thân sinh một con trai. Hội đào hoa, thì nhà kề tiên sinh tử, sau đó vợ cả sống chết. Ở hiện đại, cũng chủ hôn ngoại sống chết. Và vãn bối thân tín nhân tế quan hệ không tốt.

. Dần thân cung 『 vũ khúc thiên tướng 』, sai ai ra trình diện sát kị hình diệu, chủ tử nữ có hình khắc. Sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu đối tinh, thủy chủ tử nữ sổ viết tăng; sai ai ra trình diện chỉ tinh, chủ hôn ngoại sống chết.

Dần thân 『 vũ khúc thiên tướng 』 dĩ tham lang, thất sát lưỡng viên, là chiêm hung ứng nghiệm đầu mối then chốt.

Mão dậu [vũ khúc thất sát], cận được một con trai. Nhược sai ai ra trình diện sát, như nhiều một con trai, thì chủ trưởng tử có mặt mày hốc hác, bị thương tàn phế, mà lại thường thường chủ kế thất, ngoại thất sống chết. Sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu, chủ có con tính cách cương liệt. Nhược sát diệu thiên không cướp và cát diệu cát hóa đủ hội, thì nguyên nhân chính tử tính cương mà phá gia.

Mão dậu 『 vũ khúc thất sát], vũ khúc Hóa kị là hỏa linh giáp người, hình khắc bị thương tàn phế rất nặng. Phải đồng thời sai ai ra trình diện phụ tá cát điện tín cục, sau đó thủy chủ trì có con. Nhược triền đào hoa xương khúc, thì khả năng có nữ vô tử. Và vãn bối nhân tế quan hệ cùng đến đây suy đoán.

Mão dậu 『 vũ khúc thất sát 』 sai ai ra trình diện sát, không thích hợp chiêu tự nhà tôi, chỉ dạ trái lại chiêu oán. Cho nên cũng chủ đi theo vãn bối của mình phản loạn.

Mão dậu [vũ khúc thất sát], dĩ cự môn, thiên cơ, [liêm trinh tham lang] tam viên là cát hung khắc ứng với của kỳ.

Thìn tuất cung vũ khúc ngồi một mình, tử có thể hơi sớm được, chủ sinh một con trai. Sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu thì có thể tăng tới con trai thứ ba. Duy nhưng dĩ trước phải nữ là tốt, bằng không trưởng tử còn nhỏ chỉ đa bệnh.

Thìn tuất cung vũ khúc hội tham lang Hóa kị, lại có sát diệu cùng độ, thì chủ phòng tử nữ kiêu xa khuynh gia. Triền thiên không cướp, hỏa linh vưu quá mức. Nhược triền dương đà, thì cận chủ cực trì có con.

Thìn tuất cung vũ khúc hội tham lang hóa lộc, lại thấy đào hoa, thì chủ ngoại thất hoặc kế thất sống chết. Thảng vừa triền hỏa linh, nhưng phòng tử nữ kiêu xa đến nỗi khuynh bại.

. Thìn tuất cung vũ khúc, dĩ 『 liêm trinh thiên tướng 』, tham lang, thất sát tam cung viên là. Lưu niên đại vận cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

Tị hợi cung 『 vũ khúc phá quân], chủ sinh một con trai. Sai ai ra trình diện sát, nhiều một con trai thì có hình khắc, hình tới một con trai mới thôi, cần phải cho làm con thừa tự cùng người sau đó có thể miễn. Hoặc chủ trưởng tử mặt mày hốc hác.

[vũ khúc phá quân] thủ cung tử nữ, cơ bản ý nghĩa vi phụ tử bất hòa. Hoặc nhân các loại khách quan tình hình đến nỗi phụ tử chia lìa. Trì đến đây suy tính cân vãn bối vận trình, có thể cùng phán đoán.

Tị hợi 『 vũ phá 』, cận vu vô sát diệu cùng độ, nhưng tam phương tứ đang có phụ tá chư diệu [đối tinh] hội hợp hoặc cùng độ dưới tình hình, có con trai thứ ba. Duy nhưng dễ và tử nữ chia lìa. Ở đây dưới tình hình, nhi tử (đặc biệt trưởng tử) thường thường bất túc nguyệt sinh, hoặc cần phải mổ sinh sản.

. Tị hợi [vũ phá] không thích hợp sai ai ra trình diện liêm trinh Hóa kị, thường sinh lúc tuổi già tang tử. Duy nhưng cần phải thành tường vãn vận cung tử nữ của thực tế tinh diệu tổ hợp tình hình mà định.

Tị hợi [vũ phá] dĩ Bản cung cập [liêm trinh thất sát], 『 tử vi tham lang 』 tam cung viên là cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

5 thiên đồng

. Thiên đồng ở cung tử nữ, giống nhau dưới tình hình chủ tử nữ đông đảo, mặc dù đầu thai dĩ sinh nữ là nên, thì mặc dù sai ai ra trình diện sát diệu, cũng không chủ đẻ non, sanh non, hình khắc.

. Thiên đồng ở cung tử nữ, chủ và tử nữ tình cảm dễ câu thông. Cũng có thể trì đến đây phán đoán suy luận cân vãn bối quan hệ, duy ngại kỳ sợ phiền phức.

Thiên đồng ở cung tử nữ Hóa kị, nếu vì thiên đồng, Thái âm; hoặc thiên đồng, thiên lương tổ hợp, canh sai ai ra trình diện sát diệu, cần phải phòng tử nữ trung tâm có nhược trí, tự bế chứng người.

Thiên đồng hóa lộc, chủ tử nữ tay không có thể hưng gia. Nhưng cũng chủ đi theo vãn bối của mình dễ cởi cách mình, bắt đầu từ số không.

Thiên đồng sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu chỉ tinh, chủ có lượng nặng tử nữ. Nhược cung phu thê không gặp tái hôn hoặc có ngoại cưng chìu đích tình hình, thì là thu dưỡng tự tử.

Thiên đồng và đào hoa chư diệu cùng độ, chủ đa sinh nữ. Đặc biệt thiên đồng, Thái âm tổ hợp là nhiên.

Tử ngọ [thiên đồng Thái âm], giống nhau dưới tình hình chủ nữ đa tử ít, mà lại chủ tiên sinh nữ. Ở tử cung người, tử nữ năm người, ngọ cung người ba người. Sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu có thể tăng con số; sai ai ra trình diện sát kị thiên không cướp thì có hình khắc, bị thương tàn phế.

Tử ngọ [thiên đồng Thái âm] sai ai ra trình diện xương khúc, long phượng, thiên tài, chủ tử nữ cực thông minh. Chỉ sai ai ra trình diện long trì, thì chủ có âm nhạc thiên phú. Nhược triền hỏa linh, thì phòng thông minh thái lộ.

Tử ngọ [thiên đồng Thái âm] sai ai ra trình diện âm sát, thiên diêu, song vô phụ tá đối tinh cùng hội, thì tử nữ chỉ quá mức hướng nội. Nhược Hóa kị, thì khả năng phát triển vì quyền thuật của sĩ.

Tử ngọ [thiên đồng Thái âm] sai ai ra trình diện [thái dương cự môn] cát hóa, lại có cát diệu cùng hội, thì chủ tử nữ thụ dị tộc đề bạt, thưởng thức. Vừa chủ có học tập phương ngôn, ngôn ngữ năng lực. Duy không bằng cung tử nữ 『 thái dương cự môn 』 triền độ người của tốt. Chủ yếu phân biệt, ở 『 thiên đồng Thái âm 』 người gặp gỡ ít.

tử ngọ 『 thiên đồng Thái âm 』 dĩ 『 thái dương cự môn 』, 『 thiên cơ thiên lương 』 cập Bản cung là cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

xấu vị cung 『 thiên đồng cự môn 』 chủ tử nữ ba người, cũng dĩ tiên sinh nữ là nên. Sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu tăng, đào hoa trọng trọng, thì đầu tam thai tiên sinh nữ, sau đó thủy được một con trai.

xấu vị 『 thiên đồng cự môn 』 ưa sát diệu kích phát, bằng không chủ tử nữ ý chí bạc nhược, chỉ có sát thì vừa hình phạt chính khắc.

xấu vị [thiên đồng cự môn] triền xương khúc, vừa triền đào hoa, thì tử nữ thông minh mà nghị lực bất túc. Nữ nhi vưu dễ trượt chân, hoặc có ki yêu đau khổ yêu.

xấu vị [thiên đồng cự môn] nhược cự môn Hóa kị, thì chủ cốt nhục sao Sâm, sao Thương, cũng chủ cùng mình đề bạt nâng đở nhân phản bội; thảng thiên đồng Hóa kị, thì tử nữ đa tai bệnh.

xấu vị [thiên đồng cự môn], dĩ hóa lộc là nên, nhưng cũng chủ tử nữ cương nghị bất túc.

xấu vị [thiên đồng cự môn], dĩ tử huy, tham lang, 『 thái dương thiên lương 』 là lưu niên đại vận cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

dần thân 『 thiên đồng thiên lương 』 nên tiên sinh nữ hậu sinh, chủ có tử hai người. Duy ở thân cung người, sảo sai ai ra trình diện sát kị, tức dễ cận lưu một con trai. Phụ tá chư diệu cùng hội, thì tử nữ con số tăng.

Dần thân 『 thiên đồng thiên lương 』 sai ai ra trình diện sát kị trọng trọng, cũng chủ tử nữ bị thương tàn phế, hoặc nhược trí. Hỏa linh, thiên không cướp vưu quá mức.

. Dần thân 『 thiên đồng thiên lương 』 mỗi ngày mã, chủ tử nữ rời nhà phát triển.

. Thiên lương hóa lộc, canh sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu, nên bồi dưỡng tử nữ là chuyên nghiệp nhân tài; sai ai ra trình diện sát, thì dĩ công trình khoa học kỹ thuật là tốt.

dần thân [cùng lương] mỗi ngày cơ hoá kị và sát diệu cùng độ, chủ có sanh non, đẻ non.

Dần thân [cùng lương] sai ai ra trình diện thái Hóa kị, lại thấy lộc mã, tử nữ phá hết tổ nghiệp sau đó ly hương hưng gia; thiên đồng hóa lộc, cũng chủ tử nữ tự hưng, duy chích chủ bất năng làm con nuôi tổ nghiệp.

Dần thân [cùng lương] dĩ thiên cơ, cự môn, Thái âm tam viên cập Bản cung là lưu niên đại vận cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

. Mão dậu thiên đồng ngồi một mình chủ nữ đa tử ít. Mão cung người tử nữ năm người, dậu cung thì bốn người hoặc hai người, hoặc do số lẻ hình tới số chẵn; không được hình sai ai ra trình diện chủ ít tiểu rời nhà.

Mão dậu thiên đồng, và tử ngọ cung 『 thiên đồng Thái âm 』 có cùng loại tính chất, có thể cùng tố. Duy sẽ không [thái dương cự môn], cho nên tính cách tương đối tốt đẹp vụ xa, mà lại lý tưởng cao mà ít thực tế.

nhược cự môn Hóa kị, chủ tử nữ tính cách nặng lý tưởng mà thoát ly hiện thực, nhưng cố chấp.

Mão dậu thiên đồng dĩ cự môn, thái dương, Thái âm tam viên, là lưu niên đại vận cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

thìn tuất cung thiên đồng ngồi một mình, tử nữ nhị tới ba người. Sai ai ra trình diện sát thì chích một người. Sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu thì tăng tới ba người.

thìn tuất cung thiên đồng, chủ tử nữ tình cảm nặng vu lý trí. Sai ai ra trình diện xương khúc đào hoa người, tình cảm vưu nặng.

thìn tuất cung thiên đồng hóa lộc, chủ tử nữ không được hưởng tổ nghiệp mà tự hưng. Hóa kị, thì nên nghiệp rách nát.

thìn tuất cung thiên đồng và đà la cùng độ vừa triền hỏa linh, chủ trung niên tử nữ có thương tích tàn, ngoài ý muốn.

thìn thành cung thiên đồng, dĩ thiên lương, cự môn nhị viên, là cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

tị hợi cung thiên đồng, dĩ tiên sinh nữ là nên. Chủ tử nữ ba người. Sai ai ra trình diện hỏa linh, hoặc sai ai ra trình diện lộc mã, đều chủ tử nữ rời nhà phát triển, mà lại tính cách khó có thể nắm lấy, phản loạn tính cường.

tị hợi thiên đồng, tối không thích hợp sai ai ra trình diện cự môn Hóa kị, hình phạt chính khắc chia lìa. Sai ai ra trình diện sát người vưu quá mức.

tị hợi thiên đồng hóa lộc, mặc dù không gặp mã, cũng chủ tử nữ rời xa nơi chôn rau cắt rốn.

tị hợi thiên đồng, thị tá hội của [Thái âm thái dương] xta-tô nữ cát hung hưu cữu. Phụ thái dương Hóa kị, có sát, dạ sinh ra quyết chủ khắc tử.

tị hợi thiên đồng dĩ 『 Thái âm thái dương 』, [tử vi thiên tướng] nhị viên là cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

6 liêm trinh

Liêm trinh ưa nhập cung tử nữ, giống nhau dưới tình hình, chủ hai đời tình cảm nồng hậu, có không hiểu nhau cũng năng lực cho nhau lượng giải. Sở dĩ liêm trinh Hóa kị, thường thường liền đại diện tình cảm thượng bị thương, đó là tử nữ chết non. Giá cân cự môn Hóa kị của biểu chinh là khẩu thiệt bất hòa, vừa thành đôi bỉ.

Liêm trinh hóa lộc ở cung tử nữ, đại diện tình cảm thượng vui sướng,, cho nên có thể biểu chinh là được tốt mà tốt nữ, tinh diệu cát hóa vị tất biểu chinh tử nữ con số tăng, duy liêm trinh hóa lộc thì có thể có đến đây biểu chinh.

. Liêm trinh Hóa kị, hóa lộc, đối với lần này tinh diệu ảnh hưởng phi thường mẫn cảm, kể trên cận vi giống nhau nguyên tắc, cụ thể tinh diệu tổ hợp làm sao, thì có thể thay đổi thay đổi một ít chi tiết.

Lệ giống như một liêm trinh Hóa kị, có lúc cận đại diện tử nữ lấy oán trả ơn, tịnh không có nghĩa là hình thương. Chủ yếu thị sát tinh và liêm trinh có hay không cùng độ mà định. Nếu có lưỡng khỏa đã ngoài sát diệu tiến nhập cung tử nữ, thì có thể coi là hình thương chết non. Nhược sát diệu cận ở tam phương, thì là lấy oán trả ơn.

Liêm trinh cùng trời phủ cùng độ hoặc tương đối, là tối ổn định tổ hợp; và phá quân cùng độ hoặc tương đối, không ổn định nhất. Đây là suy đoán nguyên tắc.

Tử ngọ cung [liêm trinh thiên tướng], chủ tử nữ hai người; sai ai ra trình diện đào hoa chư diệu hoặc phụ tá chư diệu giai chủ tăng. Nhược sai ai ra trình diện phụ tá chỉ tinh, lại thấy đào hoa trọng trọng, thì chủ lượng nặng tử nữ.

Tử ngọ [liêm tướng] là tài ấm giáp, tử nữ tuy có thể mái tóc, nhưng có con trì, ba mươi sau đó tử nữ thường dễ nhân đẻ non sanh non mà dồn hình khắc. Nếu vì hình kị giáp, thì trái lại chủ tử nữ phương hại phụ mẫu. Cần phải tường cung phu thê cùng phán đoán.

. Tử ngọ 『 liêm tướng 』 có sát kị thiên không cướp hình hao tổn chư diệu cùng hội, chủ thân tử hình thương, dĩ lập tự tử là nên; như thì sai ai ra trình diện cát diệu, thì lập tự hậu có một con trai. Đồng thời sai ai ra trình diện đào hoa, chủ ngoại thất thứ thất sống chết.

tử ngọ 『 liêm tướng 』 dĩ tham lang, phá quân, cập Bản cung là lưu niên đại hạn cát hung khắc ứng với của kỳ.

xấu vị [liêm trinh thất sát], chủ cận được một con trai. Sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu có thể tăng con số, mà lại tử nữ phẩm đức tính cách cũng có cải thiện. Nhược Tứ Sát thiên không cướp thiên hình cùng hội, thì chủ có hình khắc, khả năng khắc tới cận được một con trai.

xấu vị [liêm trinh thất sát], có hỏa linh cùng độ, tử nữ chủ sanh ly, hoặc nên gởi nuôi. Liêm trinh hóa lộc, thì tình cảm nhưng thâm hậu; Hóa kị, thì chủ phụ tử sao Sâm, sao Thương. Vừa chủ vãn bối lấy oán trả ơn.

xấu vị [liêm trinh thất sát] sai ai ra trình diện cát hóa, cập sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu thì tử nữ thành tài.

xấu vị 『 liêm sát 』 dĩ thiên tướng, 『 tử tham 』, 『 vũ phá 』 cập Bản cung là cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

dần thân cung liêm trinh ngồi một mình, không gặp thiên không cướp, thì chủ tiên sinh nữ, cũng dĩ tiên sinh nữ là nên. Canh triền đào hoa chư diệu, thì nữ vưu đa. Sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu, chủ được con trai thứ hai. Vô đào hoa mà sai ai ra trình diện cát diệu thì chủ được con trai thứ ba.

dần thân liêm trinh, tử nữ không thích hợp từ thương.

Dần thân liêm trinh sai ai ra trình diện lộc mã, tử nữ nên rời nhà phát triển.

. Dần thân liêm trinh hóa lộc hội vũ khúc hóa khoa, là tương đương duyên dáng kết cấu, tử nữ có thể ở tài chính phương diện kinh tế phát triển, duy nhu dĩ nhâm công chức là nên.

. Dần thân liêm trinh Hóa kị, chủ hai đời tình cảm bị thương. Cần phải tỉ mỉ xác thực tế tinh diệu tổ hợp mà định sự cố. Hoặc hình phạt chính khắc, hoặc chủ tình cảm vỡ tan mà có nổi khổ âm thầm. Và hậu bối quan hệ cùng đến đây suy đoán.

. Dần thân liêm trinh dĩ sát, phá, lang tam viên là lưu niên đại vận cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

Mão dậu cung [liêm trinh phá quân], chủ được một con trai. Sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu đối tinh, thì tử nữ con số tăng tới số chẵn. Sai ai ra trình diện sát diệu thiên không cướp hình hao tổn, thì tử nữ khắc tới cận lưu một người; nhược cát sát hỗn tạp, cũng chủ khắc tới số lẻ. Sai ai ra trình diện phụ tá [chỉ tinh], cũng chủ tử nữ số lẻ.

. Mão dậu [liêm phá] giống nhau dưới tình hình chủ trưởng tử nan nuôi. Gia cát, cát hóa, thì hoặc chủ trưởng tử mặt mày hốc hác. . Nhược sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu [chỉ tinh], thì chủ thu dưỡng người khác tử nữ; hoặc chính tương trưởng tử trưởng nữ ra tự làm con nuôi. Nhiên cũng có đặc biệt tình hình, chủ có [giả tử](như hướng chính phủ hoặc dòng họ hư báo các loại).

Mão dậu cung [liêm phá], mừng nhất hóa lộc. Liêm trinh hóa lộc thì tử nữ giỏi về bày mưu nghĩ kế; phá quân hóa lộc thì quá mức cụ tổ chức lực, nên dựa vào đến đây thiện là bồi dưỡng. Đối đi theo vãn bối của mình, cùng đến đây suy đoán. Nhược liêm trinh Hóa kị, thì tử nữ tính cách phản loạn, hơn nữa thường thường số phận có trọng đại ngăn trở. Cho nên lại thêm sát hình thiên không cướp, thì chủ chết non hoặc

Bị thương tàn phế. Nhưng Hóa kị mà sai ai ra trình diện cát diệu, thì trái lại chủ thái độ làm người tao nhã lễ độ, mà cụ đột phá hiện trạng tài năng lực. Cũng có thể dựa vào đến đây suy đoán vãn bối, cho nên chủ có trò giỏi hơn thầy tốt đệ tử.

mão dậu [liêm phá], dĩ Bản cung, 『 thiên cơ thiên lương 』, 『 thái dương cự môn] là cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

thìn tuất [liêm trinh Thiên phủ], chủ được con trai thứ ba, sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu đối tinh, thì có thể tới ngũ tử. Đào hoa chư diệu cùng cứ, thì nữ đa tử ít. Hội vũ khúc Hóa kị, tử nữ khắc tới số chẵn. Liêm trinh Hóa kị, tử nữ khắc tới số lẻ.

Thìn tuất cung [liêm trinh Thiên phủ], sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu chủ tử nữ mái tóc quý hiển. Nhược sát kị hình hao tổn cùng hội, chủ khắc, mà không ảnh hưởng tử nữ phẩm cách hoặc địa vị.

Tuất cung [liêm phủ] hội hình kị giáp [vũ khúc thiên tướng] mà vũ khúc Hóa kị, thì chủ tử nữ bị thương tàn phế chết non. Cũng chủ thân cận vãn bối phản loạn.

Thìn tuất [liêm phủ], dĩ [thiên đồng cự môn], thất sát, phá quân là cát hung khắc ứng với chư viên.

Tị hợi [liêm trinh tham lang], chủ cận được một con trai. Cứ thiên không cướp, tiên tử hậu nữ; sát kị hình hao tổn cùng hội, thì khắc tới lưu nhất cát diệu đủ hội, con số tăng tới số chẵn; vừa sảo sai ai ra trình diện sát, thì không được tăng, hoặc tăng hậu nhưng chỉ chừa số lẻ.

Tị hợi [liêm tham], mà liêm trinh hóa lộc, canh sai ai ra trình diện cát diệu, tử nữ cũng tất thành tài, mặc dù lao lực thì khó tránh khỏi.

Tị hợi 『 liêm tham 』 Hóa kị giai không được cát. Chủ tình cảm không được hiệp, cũng chủ tử nữ rời nhà; sai ai ra trình diện sát thì chủ ý ngoại hoặc sanh non.

Tị hợi 『 liêm tham 』 dĩ 『 thiên đồng thiên lương], thái dương, cự môn chư viên, là lưu niên đại vận cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

7 Thiên phủ

. Cung tử nữ ưa Thiên phủ gia lâm, chủ tử nữ hiếu thuận hữu ái, đôn hậu chân chất. Mà lại con số đông đảo.

. Cung tử nữ mỗi ngày phủ ngồi một mình, giống nhau chủ được ngũ tử. Nhược đào hoa chư diệu cùng cứ, lại thấy phụ tá đối tinh, thì khả năng ngũ tử ở ngoài càng nhiều nữ; hoặc ngũ nữ con trai thứ ba, cho dù sai ai ra trình diện sát, cũng chủ tử nữ tổng số không dưới năm người.

. Thiên phủ tọa cung tử nữ, không được kị sát diệu, chích kị thiên không cướp, là tử nữ có chết non của chinh. Nhược hội hình kị giáp thiên tướng, cũng chủ tử nữ có tai bệnh mặt mày hốc hác chết non vân vân, hoặc sinh sản thì mổ, hoặc và phụ mẫu tính cách bất tương đầu.

. Cung tử nữ Thiên phủ được lộc, hoặc [phủ kho thiên không lộ 1, cận ảnh hưởng tử nữ chi tế gặp, không ảnh hưởng hai đời quan hệ.

. Thiên phủ và lộc tồn cùng độ, đầu thai thường quá sinh kỳ sinh sản. Sở hội thiên tướng là tài ấm giáp người vưu nhiên. Duy nhược hỏa linh cùng trời phủ cùng độ, thì trái lại chủ bất túc nguyệt sinh.

. Thiên phủ và sát diệu hình hao tổn cùng hội, chủ tử nữ tính tình quật cường, vừa chủ mặt mày hốc hác.

. Thiên phủ nhược được 『 bách quan triều củng 』, thảng phụ bật, xương khúc, khôi việt hoa tập, có thể tới thập thai. Canh sai ai ra trình diện đào hoa, thì tử nữ ở mười người đã ngoài.

xấu vị cung Thiên phủ, nhược đối cung [liêm trinh thất sát] Hóa kị, có sát, chủ sinh sản thì nhu mổ.

. Xấu vị Thiên phủ, sai ai ra trình diện phụ tá chỉ tinh, quyết chủ có lượng nặng tử nữ. Cũng chủ ngoại thất tiên sinh nữ. Cũng chủ ngoại thất tiên sinh nữ, chính thất tiên sinh tử.

mão dậu cung Thiên phủ thủ cung tử nữ, đối cung vũ khúc Hóa kị, thì phòng tử nữ bị thương tàn phế, hoặc có ý định ngoại. Có sát người canh xác thực.

nhược vũ khúc hóa lộc, Thiên phủ sai ai ra trình diện cát diệu, thì chủ tử nữ nên làm tài chính và kinh tế, mậu dịch, có thể bởi vậy phương diện giỏi về bồi dưỡng. Cũng chủ thân cận vãn bối của mình có phương diện này tài năng.

mão tây cung Thiên phủ sai ai ra trình diện lộc tồn cùng độ hoặc đối củng, dường như thì sai ai ra trình diện tài ấm giáp thiên tướng, thì chủ tử nữ năng lực thừa thụ sản nghiệp của chính mình hưng gia.

Mão dậu cung Thiên phủ nhược phủ kho thiên không lộ, nhược canh hội hình kị giáp thiên tướng, thường chủ tử nữ khuynh gia.

tị hợi phú Thiên phủ, tối ngại thiên không cướp cùng độ, cũng ngại đà la cùng độ hoặc triêu củng, chủ tử nữ gặp gỡ nhấp nhô, nên thiện gia đào tạo, cải thiện kỳ tính cách.

tị hợi Thiên phủ nhược sai ai ra trình diện cát hóa, cát diệu, hoặc phủ kho tràn đầy, thì tử nữ nhất định có thể một mình đảm đương một phía, nên phát triển kỳ tổ chức lực cập lĩnh đạo lực.

tị hợi Thiên phủ và hỏa linh cùng độ, tử nữ nên rời nhà phát triển. Ôm khư khư vu nơi sinh, thì trái lại không đắc ý.

tị hợi Thiên phủ và lộc mã cùng độ hoặc đối củng, cũng chủ tử nữ vu ngoại trấn hoặc ngoại quốc phát triển được thành cự phú.

Thiên phủ tọa cung tử nữ, giống nhau mà chống đỡ cung, cập thiên tướng, phá quân sở cứ cung viên, là lưu niên đại vận cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

8 Thái âm

Thái âm thủ cung tử nữ, giống nhau chủ tiên sinh nữ, hậu sinh; hoặc chủ vợ cả tiên sinh nữ, ngoại thất, kế thất tiên sinh tử.

Thái âm ở miếu vượng cung viên, dạ sinh ra, nửa tháng đầu sinh ra, tử nữ con số đều đa, chủ ngũ tới tám người. Nhược viết sinh ra, nửa tháng sau sinh ra, thì là tam tới năm người.

Thái âm ở hãm cung, dạ sinh ra, nửa tháng đầu sinh ra, tử nữ con số có thể có ba người, nhược nhật sinh ra vừa là bán nguyệt sinh ra, thì dĩ tiên chiêu tự tử hoặc ngoại thất tiên sinh tử là nên, sau đó thủy chủ có con.

Thái âm thủ cung tử nữ, sai ai ra trình diện sát kị thiên không cướp hình hao tổn chư diệu, thì tử nữ có hình khắc. Dĩ nhật sinh ra, nửa tháng sau sinh ra là nặng nhất; dạ sinh ra, nửa tháng đầu sinh ra thì khinh.

Thái âm miếu vượng, sai ai ra trình diện lộc, chủ tử nữ có nhiều; lạc hãm, thì chủ tử nữ mềm yếu. Miếu vượng sai ai ra trình diện xương khúc chờ khoa văn chư diệu, chủ tử nữ thông minh; sai ai ra trình diện khôi việt cập tai thai bát tọa, ân quang thiên quý chờ khoa danh chư diệu, thì chủ: Tử nữ quý hiển. Sai ai ra trình diện phụ bật, thì chủ tử nữ có trợ lực.

Thái âm và hỏa linh cùng độ, canh mỗi ngày cơ, tử nữ quyết chủ rời xa nơi chôn rau cắt rốn. Cũng chủ đa bệnh.

Thái âm lạc hãm mà sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu, thì tử nữ mặc dù tốt, nhưng chung ngại khiếm lĩnh đạo lực. Nên hậu thiên ban dưỡng dục tài bồi.

. Thái âm lạc hãm, lộc tồn cùng độ, thì cận được một con trai. Sát nặng, thì nên thứ thất hoặc ngoại thất sống chết.

Thái âm và đào hoa chư diệu cùng độ, đa nữ ít tử, lạc hãm mà lại sai ai ra trình diện hỏa linh, thì hoặc chủ có nữ vô tử.

Thái âm ở mão dậu cung, nhược đào hoa chư diệu trọng trọng, thì tử nữ dễ thụ khác giới mắt xanh, cần phải phòng có tình cảm làm phức tạp.

mão dậu Thái âm, nhược thiên đồng Hóa kị củng xung, hỏa linh cùng độ, lại thấy âm sát, đại hao, thiên hư, thiên nguyệt, bệnh phù, tắm rửa chờ diệu, thì phòng tử nữ nhược trí. Mang thai của năm, dĩ lưu niên cung tử nữ không gặp sát kị hình hao tổn thiên không cướp là nên.

mão dậu Thái âm, nhược thái dương đái sát kị lai hội, lại thấy thiên nguyệt hư hao tổn diêu hình chư diệu, hoặc canh sai ai ra trình diện văn khúc Hóa kị lai hội, thì chủ tử nữ hít thuốc phiện.

thìn tuất Thái âm, nhược thiên cơ Hóa kị lai hội, thì chủ đa đẻ non sanh non.

thìn tuất Thái âm đối cung thái dương, các triền văn xương hoặc văn khúc, thì tử nữ thông minh hơn nữa quý hiển. Duy xương khúc có nhất Hóa kị, canh sai ai ra trình diện hư hao tổn thiên không cướp thiên nguyệt, thì cũng chủ tử nữ mềm yếu, mà lại có hít thuốc phiện khuynh hướng.

Thìn tuất Thái âm cũng không ưa mỗi ngày đồng hóa kị, chủ tử nữ ít tiểu rời nhà; sai ai ra trình diện sát, mà lại chính và phụ đến đây ít gặp mặt của kỳ.

tị hợi Thái âm chủ tử nữ dễ thụ tình khốn.

Tị phú Thái âm sai ai ra trình diện sát kị trọng trọng, tử nữ đa tai bệnh, hoặc có hình khắc. Hợi cung mặc dù không sợ Hóa kị, cũng nên đầu sinh đẻ bằng bào thai nữ. Sống chết thì đa tai bệnh.

tị hợi Thái âm nhược thái dương thiên lương đái cát lai hội, thì tử nữ thông minh quý hiển; đái sát cập hư hao tổn thiên nguyệt, thì nhưng chủ tử nữ có hít thuốc phiện khuynh hướng. Như thế phân biệt thường thường tương đương nhỏ bé.

. Thái âm ngồi một mình cung tử nữ, dĩ thái dương, cự môn: Thiên đồng cập Bản cung là lưu niên đại vận cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

9 tham lang

. Tham lang ở cung tử nữ, và đào hoa chư diệu cùng hội, . Chính thất vô tử, nhưng có nữ. Thứ thất hoặc ngoại cưng chìu thì sống tử.

. Tham lang ở cung tử nữ sai ai ra trình diện đào hoa, lại thấy phụ bật chỉ tinh chủ có người ở rể. Nhân hội chùa cát, thì người ở rể và thứ sinh người ấy hòa hảo; nhược lạc hãm hội sát, thì người ở rể và thứ sinh người ấy bất hòa.

. Tham lang ở cung tử nữ, sai ai ra trình diện cát, chủ phụ tử hòa hảo; nhược sai ai ra trình diện sát kị thì phụ tử bất hòa.

. Kể trên tình hình, có thể linh hoạt vận dụng cho vãn bối nhân tế quan hệ suy đoán. Như chính thất sinh nữ, thứ thất sống chết, có thể biểu chinh là trực tiếp thuộc hạ nhân thủ không đủ, nhu hướng biệt bộ môn điều tạm.

. Tham lang và hỏa linh cùng độ, chủ hai đời tình cảm lúc đầu hòa hợp, tới sau lại lại lạnh như không hợp. Cũng không chủ tử nữ bạo phát.

. Tham lang và hỏa linh cùng độ, rồi lại hội dương đà, thiên không cướp, thì chủ đẻ non; canh sai ai ra trình diện hình hao tổn, chủ mổ sinh sản.

. Tham lang và phụ tá cát diệu cùng độ, chủ tử nữ con số tăng. Sai ai ra trình diện phụ tá chỉ tinh, chủ có ngoại thất hoặc kế thất sở sanh người ấy nữ.

. Tham lang Hóa kị ở cung tử nữ, cũng chủ có ngoại thất sinh người ấy nữ. Sai ai ra trình diện sát, chính thất người sống dễ đẻ non.

. Tham lang ở tử ngọ, chủ tử nữ bốn người, trung tâm có con trai thứ hai; sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu có thể tăng. Sai ai ra trình diện đào hoa lâu thì chỉ có thể được tam nữ một con trai. Tử nữ mà lại ngại dễ lưu là kiêu xa.

. Tử ngọ cung tham lang và phỉ liêm cùng độ, sai ai ra trình diện sát mà vô lộc, chủ tử nữ lãng phí.

. Tử cung tham lang, nhập 『 hiện lên thủy đào hoa cách] người, chủ đa sinh nữ, hoặc đầu trường là nữ. Cũng không chủ tử nữ đa đào hoa.

. Ngọ cung tham lang sai ai ra trình diện cát diệu, là 『 mộc hỏa thông minh 』, thường thường đầu trường sinh tử. Cũng không dĩ đến đây chỉnh lý tử nữ tính cách.

. Dần thân cung tham lang, chủ tử nữ cận hai người, sai ai ra trình diện đào hoa cập phụ tá cát diệu, thủy chủ tử nữ con số tăng.

dần thân tham lang cung tử nữ, hai đời có tình cảm. So sánh cư tử ngọ người là hậu. Nhược hội liêm trinh Hóa kị, thì chủ tình cảm có vết rách. Sai ai ra trình diện sát hao tổn hình diệu, thì chủ thương tâm rơi lệ.

dần thân tham lang, chủ tử trì được. Cho nên cũng chủ môn sinh đệ tử cập đi theo vãn bối của mình trì được. Nhược sai ai ra trình diện lộc mã, thì tứ phương bôn ba. Cho nên thảng phụ tá chư diệu hoa tập mà sai ai ra trình diện lộc mã, lại đi vãng là đào lý khắp thiên hạ.

. Thìn tuất cung tham lang chủ cận được một con trai, tử nữ thì cộng ba người, sai ai ra trình diện phụ tá đào hoa, thì có bào tử nữ, tử nữ con số cũng bởi vậy tăng.

Thìn tuất tham lang vũ khúc hóa lộc, lại thấy sát, chủ trung niên sau đó và tử nữ ly biệt, thậm chí từ nay về sau thiên nhai, tới lão Phương sai ai ra trình diện.

Thìn tuất tham lang đối vũ khúc Hóa kị, sát nặng, chủ tử nữ hình khắc. Sát khinh, đồng thời lại thấy cát diệu, chủ tử nữ có bệnh, hoặc nhu mổ.

Thìn tuất tham lang và hỏa linh cùng độ, và tử nữ tình cảm, ở trong đó năm sau đó dần dần thành người lạ, hoặc ở kỳ còn nhỏ tức sai ai ra trình diện chia lìa.

Phàm tham lang tọa cung tử nữ, dĩ âm, dương, cơ, cự tứ viên, là lưu niên đại vận cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

1 0 cự môn

Cự môn lâm cung tử nữ, cũng không thiện diệu, cái cự môn năng lực che đậy cái khác tinh diệu quang huy, duy nhập miếu thái dương, quang mang vạn trượng, thủy không bị cự môn ảnh hưởng. Sở dĩ giống nhau dưới tình hình chủ đầu thai có tổn hại. Thái dương nhập miếu cùng độ hoặc củng chiếu, sai ai ra trình diện sát, nhưng chủ tổn hại trưởng tử; vô sát, sai ai ra trình diện cát, sau đó đầu trường bình an.

Cự môn và thái dương cùng độ hoặc củng chiếu, dĩ thái dương cư dần cung là tốt, hội cát thì chủ tử nữ đa tài, năng lực phát triển là chuyên nghiệp nhân tài, duy tất đái [khẩu thiệt để cầu tính chất.

. Cự môn thiên cơ cùng độ hoặc củng chiếu, chủ hai đời các hoài tị sai ai ra trình diện, các hữu xảo trá. Thị sát diệu hội hợp trình độ mà định kỳ nặng nhẹ. Cần phải hai đời chia lìa sau đó thủy có thể hóa giải.

Cự môn cùng trời cùng cùng độ hoặc đối củng, hội sát, chủ tử nữ cô đơn, phòng tử nữ ý chí bạc nhược. Canh và phụ bật cùng độ, chủ thân tử không đắc lực, con vợ kế hoặc tự tử trái lại đắc lực. Hiện đại vừa có thể coi là con rể đắc lực.

cự môn Hóa kị, chủ khẩu thiệt, sai ai ra trình diện sát, thì đến đây khẩu thiệt mà lại thường thường có chứa thương tâm rơi lệ tính chất. Cho nên ứng với kể lại suy đoán hậu vận, dĩ thị sự đoan phát triển, cập suy đoán kỳ chi tiết, dĩ mưu sự tiền bổ cứu.

. Cự môn vưu kị dương đà. Chủ có con trì, hoặc chủ có con có hình khắc. Nhược hỏa linh, thiên không cướp cùng độ, thì cận chủ thể yếu đa bệnh.

Cự môn và nhập miếu thái dương cùng độ hoặc gặp gỡ, sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu, hoặc sai ai ra trình diện cát hóa, thì không chỉ tử nữ đông đảo, hơn nữa chủ năng phú quý. Ở hiện đại, thường thường chuyên nghiệp nhân tài.

Cự môn ở cung tử nữ được lộc, tức năng lực giảm thiểu kỳ cô khắc của tính.

Tử ngọ cự môn, thành 『 thạch trung tâm ẩn ngọc] cách người, thường thường chủ có con trì. Hoặc tử nữ dĩ vãn được người là tốt.

. Tử ngọ cự môn hóa lộc tối cát. Sai ai ra trình diện lộc thì mặc dù không được hình khắc lại chủ tử nữ ích kỷ. Sai ai ra trình diện đối cung thiên cơ hóa lộc, tử nữ mỗi dễ ly hương phát triển, nhược thiên cơ hóa lộc, thì có sanh non đẻ non hình khắc. Và vãn bối quan hệ cũng khả đồng thôi.

Tử ngọ cự môn nhược và kình dương cùng độ, trưởng tử nan nuôi.

Tử ngọ cự môn, chủ tử nữ ba người.

Thìn tuất cự môn, tử nữ ba người nhưng có hình khắc. Thành [trái lại bối] cách cục người, thì tử nữ đông đảo, nhưng tình cảm nhưng chủ không hiểu nhau.

. Thìn tuất cự môn và sát kị thiên không cướp hình hao tổn cùng hội, thì hình khắc rất nặng, mà lại chủ hai đời bất hòa. Và vãn bối thay đổi dạ trái lại thành thù.

. Thìn tuất cự môn sai ai ra trình diện sát diệu nặng, nên chiêu tự tử, hoặc trưởng tử trưởng nữ nên cho làm con thừa tự người khác. Tối không thích hợp cứ đà la, chủ là tử nữ lo lắng, đến đây hoặc chủ lúc nhỏ tai bệnh, hoặc chủ tử nữ đã lớn hậu ý ngoại tai nạn, thường trú vu cự môn Bản cung hoặc [liêm sát] cung viên khắc ứng với.

. Tị hợi cự môn, dĩ hợi cung là tốt. Tị cung mỗi hình phạt chính khắc, sát khinh cũng chủ tình cảm không hiểu nhau.

. Tị hợi cự môn mừng nhất thái dương cát hóa lai hội. Nhật sinh ra Vưu Giai. Thì cung độ tường hòa, không chỉ vô hình khắc, hơn nữa chủ hai đời tình cảm hòa hợp. Nhược thái dương Hóa kị, hoặc sát kị trọng trọng, thì hình khắc sanh ly, hoặc có sự khác nhau. Và vãn bối quan hệ cùng đến đây suy đoán. Vừa thường sinh là tử nữ hoặc vãn bối hóa hao tổn tinh thần, “Tiền tài, mà kết quả nhưng không tốt.

. Tị hợi cự môn và thiên không cướp cùng độ, tử nữ cô đơn. Hoặc chủ trung niên sanh ly.

. Phàm cự môn ở cung tử nữ, dĩ liêm trinh, tham lang,, thiên đồng các viên, là lưu niên đại vận cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

11 thiên tướng

. Thiên tướng thủ cung tử nữ, giống nhau chủ tử nữ hai người. Nhược và cát hóa, cát diệu cùng hội, thì tử nữ có thể tăng tới sáu người. Sai ai ra trình diện sát thì khắc tới số lẻ.

Thiên tướng và xương khúc cùng độ, phụ bật giáp; phụ bật cùng độ, xương khúc giáp; hoặc xương khúc, phụ bật đủ giáp; hoặc xương khúc chuyển biến xấu mà phụ bật lai hội; hoặc phụ bật giáp mà xương khúc lai hội, vừa không gặp sát kị, cũng không hình kị giáp, hỏa linh dương đà giáp vân vân, thường thường chủ được sinh đôi dư nữ.

. Thiên tướng thủ cung tử nữ, và sát kị hình hao tổn lượng điện cùng hội, hình phạt chính khắc. Tạm biệt phụ bật chỉ tinh, vợ cả người sống, đầu tam thai có tổn hại, ngoại thất kế thất sinh thanh đầu thai có tổn hại, duy nhưng chủ trước phải tử.

. Thiên tướng sở hội Thiên phủ, nhược thuộc phủ kho tràn đầy, thì thiên tướng tuy không có cát diệu, cũng chủ tử nữ năm người. Nhược phủ kho thiên không lộ, không chỉ tử nữ tính chất không tốt, hơn nữa cũng hình khắc.

. Thiên tướng và vũ khúc cùng độ hoặc đối củng, tị chủ tử nữ ít, nhược canh sai ai ra trình diện sát, Hóa kị, thì hình phạt chính khắc cô đơn. Á lập tự tử, hoặc nhà kề kế thất sống chết. Cũng chủ vãn bối phản loạn.

. Thiên tướng sai ai ra trình diện xương khúc Hóa kị, thường thường chủ tử nữ sai ai ra trình diện song lưu chỉ.

. Thiên tướng và tử vi cùng độ hoặc đối củng, chủ tử nữ ba người. Sai ai ra trình diện cát, tử nữ mái tóc, phú đồng tình tâm, nhưng nhưng chủ quan, mà lại ái ác tùy tâm mà cường liệt. Nhược và liêm trinh cùng độ hoặc đối củng, thì cận chủ hai người, cát thì tử nữ là hành chính nhân tài, hung thì hình khắc, mà lại chủ sự khác nhau.

. Thiên tướng thủ cung tử nữ, nếu vì tài ấm giáp người, thì vợ cả có thể trước phải tử; nếu vì hình kị giáp người, vợ cả đầu sinh đẻ bằng bào thai tử người thì chủ nan nuôi.

. Thì ấm giáp ấn, chủ hai đời tình cảm hòa hợp; hình kị giáp ấn, chủ hai đời tình cảm không hợp. Sai ai ra trình diện cát diệu, thì tài ấm giáp ấn người cũng chủ tử nữ nên tham chánh, hoặc nhậm chức xí nghiệp hành chính chủ quản. Nhược hình kị giáp ấn mà sai ai ra trình diện hung diệu, chủ tử nữ hình khắc hoặc phá gia. Canh nên tường bị đại hạn cung tử nữ, mà chỉnh lý kỳ có hay không đồng thời cũng chủ thụ vãn thúy liên lụy mà dồn tổn thất.

. Cung tử nữ tài ấm giáp mà mỗi ngày vu, lộc tồn hoặc hóa lộc cùng độ, chủ tử nữ có dày di sản.

. Xấu vị thiên tướng, nhược sai ai ra trình diện cát, hoặc cát diệu giáp, tử nữ cũng sẽ thành tài; nhưng chủ tiên sinh nữ. Sai ai ra trình diện sát kị, hoặc hình kị giáp, thì có hình khắc, bất hòa vân vân.

Mão dậu thiên tướng, sai ai ra trình diện sát, thường chủ tình cảm bất năng hòa hợp. Liêm trinh Hóa kị, mà lại chủ là tử nữ vãn bối thương tâm rơi lệ.

. Mão Tây Thiên tướng, đào hoa trọng trọng, cũng chủ nhà kề kế thất sống chết, mà vợ cả thì sống nữ.

Mão dậu, tị hợi thiên tướng, sát kị hình nặng, sai ai ra trình diện hỏa linh hoặc thiên không cướp cùng độ, chủ tử nữ rời nhà thủy cát. Thảng âm sát, thiên hư, đại hao, thiên hình cùng cứ, vừa chủ tử nữ gặp ngoài ý muốn hoặc tự sát. Thường thường dùng võ khúc, liêm trinh Hóa kị ở cung tử nữ chi lưu năm đại vận là khắc ứng với.

Tị hợi thiên tướng, sai ai ra trình diện sát, chủ tử nữ có phản bội tính cách. Cho nên trong đó tất có duyên cớ, nên tường các lưu niên đại vận gia dĩ quan sát.

Thiên tướng ở cung tử nữ, thường dĩ hình kị giáp, tài ấm giáp; hoặc phủ kho tràn đầy, phủ kho thiên không lộ, cùng với liêm trinh, vũ khúc, phá quân triền độ cung viên, là cát hung khắc ứng với của tư.

1 2 thiên lương

Thiên lương ở cung tử nữ, cần phải thị thái dương miếu hãm mà định kỳ cát hung. Nhược thái dương ở miếu vượng của cung cùng hội, thì có thể giảm kỳ cô khắc của tính, chủ có con nhị ba người; nhược thái dương chinh hãm cung thì dĩ tiên sinh nữ là nên, chủ có con hai người.

thiên lương cùng hội phụ 『 tả cát diệu đối tinh, hoặc lộc, quyền, khoa chiêm hóa, chủ tử nữ ngũ tới chín người, thị sở hội tinh diệu đối số mà định. Mà lại chủ tử nữ thành tài.

thiên lương thiên cơ cùng độ hoặc đối củng, vu đại vận hoặc lưu niên cung tử nữ không được giờ lành, mỗi khi sanh non, đẻ non.

thiên lương ở cung tử nữ sai ai ra trình diện sát kị hình hao tổn chư diệu, dĩ có con trì là nên, hoặc thậm chí chủ tự kế. Nên tiên sinh nữ, đầu trưởng tử đa tai bệnh ngoài ý muốn. Sát nặng, vừa cứ thiên không cướp, hoặc giáp sát diệu, thì con nối dõi cô đơn.

thiên lương sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu, cũng chủ người thủ hạ đông đảo, mà lại đắc lực, duy như thì sai ai ra trình diện sát, thì cũng chủ người thủ hạ khả năng đối với mình bất lợi. Cần phải tường các đại vận, lưu niên mà định. Thường thường vu vũ khúc, thiên cơ, cự môn các viên khắc ứng với.

Thiên lương ở cung tử nữ cũng không phải là không thể tử, duy tất có tử chăm sóc người thân trước lúc lâm chung.

Thiên lương thiên đồng cùng độ hoặc đối củng, sai ai ra trình diện phụ bật, xương khúc chỉ tinh, lại thấy đào hoa, chủ thứ ra một con trai. Đào hoa trọng trọng, hoặc mỗi ngày diêu, tắm rửa các loại, thì cũng chủ tư sinh tử.

Thiên lương thiên đồng, chủ tiên sinh nữ, sai ai ra trình diện cát ba người, không gặp cát một … hai … Nhân; thiên lương thiên cơ, sai ai ra trình diện cát hai người, không gặp cát một người; lương thái dương, sai ai ra trình diện cát bảy người; không gặp cát năm người (con trai thứ ba nhị nữ). Ở hiện đại, có thể do tử nữ con số ý nghĩa, suy đoán thân cận vãn bối của mình, là đa số quả.

Thiên lương mặc dù cũng kị hỏa linh, nhưng tối kỵ dương đà. Dương đà cùng độ chủ tử nữ tai bệnh ngoài ý muốn, hỏa linh cùng độ cận chủ tử nữ thứ ra hoặc kế tự, hoặc tử nữ rời nhà. Thiên không cướp cùng độ, cũng ảnh hưởng tử nữ con số giảm thiểu. Đã ngoài lục sát giáp thiên lương người cùng phán đoán.

tử ngọ cung thiên lương! Tử cung so sánh tốt, giống nhau chủ có con hai người; ngọ cung tiên sinh nữ, mà lại cận một con trai chăm sóc người thân trước lúc lâm chung.

tử ngọ cung thiên lương, đều cần phải phòng tử nữ nhân can thiệp vào mà gây. Sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, vừa cần phải phòng tử nữ khí cao hoành phá. Sai ai ra trình diện xương khúc chủ thông minh; canh sai ai ra trình diện long trì phượng các thì tất là chuyên nghiệp nhân tài.

tử ngọ thiên lương hội thái dương Hóa kị, tử nữ nên làm pháp luật, y dược, công tác xã hội, tức dĩ cứu trợ làm một sinh sự nghiệp.

xấu vị thiên lương cũng phòng đẻ non. Thiên cơ Hóa kị, thì chủ lưu sinh. Thảng đồng thời lại thấy cát diệu, thì sống sinh thì có tai nạn mạo hiểm. Nhược sai ai ra trình diện sát hình chư diệu, thủy hình phạt chính khắc trưởng tử.

xấu vị thiên lương, sát diệu cùng độ, tử nữ nên học tập công trình hoặc công nghệ. Ở hiện đại lại đi vãng là tin điện, điện tử, máy vi tính công trình.

xấu vị thiên sống núi nữ cố không nhiều lắm, thân cận vãn bối cũng không đa, hoặc chủ đắc lực người dễ khó.

tị hợi thiên lương chủ tiên sinh nữ, có con cận một người. Sai ai ra trình diện hỏa linh cùng độ, có thể lộc mã, tử nữ ly hương.

tị hợi thiên lương sai ai ra trình diện sát kị hình được thông qua, nên kế tự nhà tôi. Đồng thời sai ai ra trình diện một đôi cát diệu, lại thấy thiên vu, thường thường là ngoại thất, thứ thất sở sanh người ấy thừa gia; cũng chủ con rể thừa gia.

. Thiên lương ở cung tử nữ, dĩ cự môn, thiên cơ, thái dương chư viên, là cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

13 thất sát

. Thất sát ở cung tử nữ chủ tử nữ ít, cho dù sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu, cũng không chủ tăng nhi tử con số. Duy sai ai ra trình diện đào hoa, lại thấy lộc, thì chủ nữ nhi có tam bốn người.

. Thất sát thủ cung tử nữ, dĩ tiên sinh nữ hậu sinh là tốt, có thể giảm thiểu hình thương. Thảng sát kị hình hao tổn thiên không cướp chư diệu đủ hội, thì chủ vô tử, nếu có, thì cần phải phòng ước số phá gia, hoặc mang thương tàn.

. Thất sát thủ cung tử nữ, sai ai ra trình diện thiên không diệu, lại thấy mui xe, xương khúc, nhưng không gặp cát hóa, thì chủ tử nữ có lánh đời tư tưởng.

thất sát thủ cung tử nữ và Hóa kị cùng hội, chủ tử nữ đa tai bệnh; canh và thiên không cướp cùng độ mà không sai ai ra trình diện mui xe, xương khúc, chủ tử nữ rách nát gia tài.

thất sát và tử vi hóa quyền cùng độ người, có con ba người, nhưng tính cách cực cương, trừ phi phụ tá cát diệu được thông qua, bằng không không được chủ nhảy qua táo. Và tử vi hóa khoa cùng độ người, có thể phụ tá chư diệu, thì tất thành đại khí.

Thất sát nhân miếu, sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu đối tinh, chủ tử nữ thành tài. Duy dĩ cực trì có con, hoặc tiên nữ hậu tử, sau đó thủy chủ có tử khắc gia. Sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu chỉ tinh, thì chủ kế thất hoặc ngoại thất sống chết. Cũng chủ thành dụng cụ.

thất sát ở cung tử nữ mặc dù chủ tử nữ ít, duy nhược bản thân cung mệnh sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu hoặc là tử vi, Thiên phủ chờ chủ tinh sai ai ra trình diện 『 bách quan triều củng 』, thì nhưng chủ tự thân thuộc hạ đông đảo, cận môn sinh đệ tử, cập đi theo vãn bối của mình rất thưa thớt.

thất sát ngồi một mình, sai ai ra trình diện sát kị hình hao tổn chư diệu, thường thường con nối dõi gian nan, quá mức thư vô tử, nhưng tuyệt không nên chiêu nhà tôi, chỉ trái lại chiêu phản bội. Và vãn bối quan hệ cũng cùng đến đây suy đoán.

thất sát ở cung tử nữ, sở đúng Thiên phủ, kỳ vi phủ kho tràn đầy, hoặc là phủ kho thiên không lộ, có thể dùng dĩ suy đoán tử nữ hưởng thụ phụ mẫu tài lộc trình độ.

tử ngọ cung thất sát, ưa vũ khúc hóa lộc triêu củng; quá mức ngại Hóa kị, thường thường chủ bị thương tàn phế, sát nhẹ thì chủ mổ sinh sản, vừa chủ đầu thai sanh non.

Tử ngọ cung thất sát nhược hội phá quân hóa lộc, tham lang Hóa kị, chủ ngoại thất sống chết, vừa chủ tử nữ có thất bại ảnh hưởng gia nghiệp.

dần thân cung thất sát, nhược sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu, tử nữ cũng có thể tam bốn người, duy nhưng dĩ tiên sinh nữ là tốt. Đồng thời sai ai ra trình diện sát, cũng chủ chính cất nhắc nhân phản loạn.

dần thân thất sát, tử nữ quật cường, cô lập, cần phải chú ý đào tạo, đặc biệt cần phải chú ý huấn luyện kỳ xử lý nhân tế quan hệ.

dần thânt sát, chủ vãn bối cứ ngạo, không bị khống chế. Vu đề bạt thân tín thì

Phải lưu ý.

thìn tuất cung thất sát, khí chất tương đối tinh khiết và, nên sai ai ra trình diện xương khúc, thì có thể bồi dưỡng làm Lý Công nhân tài.

thìn tuất thất sát dĩ tuất cung là tốt. Thìn cung người chủ có con trì, bằng không chỉ đa tai bệnh. Sai ai ra trình diện liêm trinh Hóa kị người vưu kém.

thìn tuất thất sát sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, cung tử nữ tay không thành gia. Sai ai ra trình diện sát kị hình hao tổn thì đa hình khắc, hoặc nhân lý tưởng quá cao mà dồn khuynh bại.

. Thất sát ở tử nữ ngụ, dùng võ khúc, liêm trinh, Thiên phủ, thiên tướng chư viên, là lưu niên đại vận cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

1 4 phá quân

. Phá quân cư cung tử nữ, đầu sinh đẻ bằng bào thai tử tất có sự cố. Hoặc mặt mày hốc hác, hoặc cà lăm, hoặc khó sinh, hoặc bất túc nguyệt sinh, hoặc sanh non, hoặc ra tự cho làm con thừa tự, hoặc tỉ mỉ xác thực tế tinh diệu tổ hợp mà định.

. Cho nên phá quân cư cung tử nữ người. , dĩ đầu sinh đẻ bằng bào thai nữ là nên. Sai ai ra trình diện phụ tá chỉ tinh, thì chủ kế thất hoặc nhà kề sống chết. Nhược canh sai ai ra trình diện xương khúc, đào hoa chư diệu, thì chủ con rể ở rể.

. Phá quân Hỏa Tinh cùng độ, chủ phụ tử chia lìa. Phá quân ở dần thân cung người, như chính cung mệnh sai ai ra trình diện hỏa linh, cũng chủ hai đời chia lìa.

. Phá quân hội sát kị hình diệu, hình phạt chính khắc. Hoặc dù có tử cũng không kháo.

. Phá quân tọa cung tử nữ, nhược hội vũ khúc Hóa kị, hóa linh, thiên không cướp gửi thông điệp, thì có con khả năng có tàn tật.

. Phá quân tất cùng trời tương đối củng, thiên tướng là tài ấm giáp, hoặc là hình kị giáp, đối cung tử nữ giai có ảnh hưởng.

. Phá quân được lộc, sát khinh, thì tử nữ có mạo hiểm tai bệnh, nhưng chung năng lực hóa giải. Cũng chủ tử nữ có thể tay không hưng gia.

. Phá quân hóa lộc, sát nặng, thì thường thường chủ vợ cả sống chết nan nuôi, cần phải kế thất hoặc thứ thất sống chết.

Tử ngọ cung phá quân, sai ai ra trình diện phụ tá đối tinh, chủ tử nữ ba người. Duy cá tính cường, dễ có sự khác nhau. Và vãn bối quan hệ, nên chú ý điều hòa. Nhưng chủ môn hạ ra tốt đệ tử.

tử ngọ phá quân sai ai ra trình diện liêm trinh hóa lộc, thì hai đời tình thâm.

tử ngọ phá quân sai ai ra trình diện liêm trinh Hóa kị, thì chủ trung niên thì tử nữ đa tai bệnh. Sát nặng mà lại chủ ý ngoại.

dần thân cung phá quân lạc hãm, tử nữ rất thưa thớt, hoặc mà lại chủ kế nên ngoại thất sống chết. Hỏa linh, thiên không cướp cùng độ, thì chủ tử nữ ít tiểu rời nhà, hoặc cho làm con thừa tự ra tự.

dần thân cung phá quân sai ai ra trình diện vũ khúc hóa lộc, hoặc phá quân bản thân hóa lộc, cũng chủ phá gia sau đó thành gia. Cần phải tường sát tinh bàn có chuyện gì đoan phát sinh.

dần thân cung và vũ khúc Hóa kị đối củng, sát nặng, tử nữ có hình khắc; hoặc chủ tử nữ khuynh gia. Cần phải kiêm thị bản thân các đại hạn lưu niên mà suy đoán. Và vãn bối quan hệ, cũng cùng đến đây suy đoán.

thìn tuất cung phá quân, sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu chủ ba người. Sai ai ra trình diện sát, cận được một con trai. Sai ai ra trình diện cát người đắc lực, sai ai ra trình diện sát người không đắc lực.

thìn tuất phá quân là sai ai ra trình diện lộc, cho dù sát ít, thường thường cũng chủ trưởng tử trưởng nữ người yếu, vốn sinh ra đã kém cỏi.

. Thìn tuất phá quân nhược phùng lộc mã, chủ tử nữ lang thang. Không được chủ rời xa nơi chôn rau cắt rốn thành gia.

. Phàm phá quân ở cung tử nữ, đại thể dĩ thiên cơ, thiên đồng, liêm trinh, vũ khúc, là đại vận lưu niên cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

Cung tài bạch

Cung tài bạch tất và cung phúc đức tương đối, đây đó ảnh hưởng lẫn nhau. Do cung tài bạch khán, phúc đức ảnh hưởng người mà sống tài khó dễ, hoặc lao tâm phí thần; hoặc sức lao động phiền mang; có thể dĩ bày mưu nghĩ kế, an cư tức đủ để làm giàu; hoặc cơ mưu bách biến, hao tổn tâm cơ vẫn như cũ nghèo khó. Do cung phúc đức khán, cung tài bạch ảnh hưởng người, là đối tài bạch hưởng thụ, hoặc có tài mà vô hưởng thụ; hoặc vô tài mà vẫn như cũ ham hưởng thụ; hoặc thu không đủ chi truy cầu hưởng thụ, nhưng lại có thể đâu được chuyển; hoặc sảo đồ rời nhà tức tài nguyên không được kế. Cho nên đối với lần này nhị cung tỷ số cần phải cẩn thận suy đoán, sau đó tài năng đối với mình tài bạch vận có toàn diện nhận thức.

Ví dụ như, cung tài bạch 『 vũ khúc thất sát 』, cung phúc đức Thiên phủ, nhược vũ khúc Hóa kị, thì Thiên phủ tất đồng thời hóa khoa, tài bạch có nhiều khuynh chiết rách nát dấu hiệu, nhưng cung phúc đức đã có tín dự ý muội, tổng hợp lại mà nói, thì ứng với không nhẹ tỷ số làm ra tiền tài thượng hứa hẹn, bằng không tất có tổn thất. Nhược tựu cung phúc đức mà nói, còn lại là khuyết thiếu tài chính

Chi trì lý tưởng của chính mình, cho nên vô pháp tiến thủ, nhược tựu cung tài bạch mà nói, thì quá mức không thích hợp làm có tiền tài trách nhiệm cam kết hành nghiệp, như hoàng kim buôn bán, cổ phiếu đầu tư hoặc bán đấu giá các loại.

Nếu như cung tài bạch [tử vi phá quân] mà phá quân hóa lộc, cung phúc đức thiên tướng là dương đà hội chiếu hoặc và kình dương cùng độ. Tựu cung tài bạch mà nói, một thân am hiểu vận dụng tiền tài, nhưng đích đức cung lại sao không an của tượng, tệ có thể phán đoán kỳ một đời người tài nguyên tất ở đâu kinh đào hãi lãng biến hóa, bởi vậy liền cần phải lưu ý mỗi đại vận thoái thoái, cùng với một ít

Đặc biệt quan trọng lưu niên.

. Tài bạch ngụ và sự nghiệp ngụ ở tam hợp phương hội chiếu, cho nên tổng hợp lại lưỡng ngụ tinh diệu, liền đó có thể thấy được cầu tài tính chất, hành nghiệp khuynh hướng. Ví dụ như cung tài bạch thái dương ở đã, sự nghiệp cung thiên lương ở xấu, cho dù thái dương hóa lộc cũng không nên từ thương, không bằng làm phục vụ vu người công tác, như nhậm chức chính phủ cơ cấu, xã hội phúc lợi, đưa ra thị trường công ty, hoặc nhân sĩ chuyên nghiệp, nghề tự do chờ trái lại là thích hợp. Đây là bởi vì sự nghiệp cung thiên lương tính chất ảnh hưởng. Như từ thương, thì thái dương hóa lục vu tị cung thanh thế tuy lớn, nhưng trên thực tế suốt đời làm mướn không công, chính được ích cũng không lớn.

. Tài bạch ngụ tinh diệu cát, mà sự nghiệp ngụ cương diệu không được cát, cơ bản tính chất là sự nghiệp cũng không cao chót vót, nhưng lại có thể được tài hoặc trữ tài, bởi vậy thường thường tựu dĩ không ra phong đầu là nên. Trái lại, thì sự nghiệp tuy lớn, hoặc sở làm người là bị người chú ý hành nghiệp, nhưng dĩ nhậm chức hoặc hợp hỏa là nên, không thích hợp độc lập kinh doanh, nhân tài không đổi tụ của cho nên cũng.

. Ví dụ như 『 liêm trinh phá quân 』 ở sự nghiệp phú, hội cung mệnh 『 tử vi thất sát 』 cập văn khúc Hóa kị, mà cung tài bạch thì là 『 vũ khúc tham lang 』, mà lại vũ khúc hóa lộc, tham lang hóa quyền, nhược ra phong đầu thì dễ bị lừa, hoặc cật quỵt nợ, nhưng nếu làm bán lẻ nghiệp, hoặc dĩ thu vào tiền mặt làm chủ hành nghiệp, bởi vì cung tài bạch cương diệu may mắn, liền có thể tránh cho quỵt nợ hoặc bị lừa tổn thất.

. Nhưng giả như sự nghiệp cung 『 vũ khúc tham lang 』 mà hóa lộc, hóa quyền, cung tài bạch là một 『 tử vi thất sát 』 và văn khúc luận kị cùng cứ, thì sự nghiệp tất nhiên quảng đại, hoặc bị người chú ý, nhưng trục quả không cùng nhân hợp tác, dĩ văn khúc Hóa kị duyên cớ, liền thường dễ nhân ký hợp đồng hoặc đính miệng khế ước mà bị tổn thất, không bằng tìm kiếm có thể tin hỏa nhân, tương phương diện này công tác ủy thác cho hắn. Đến đây cũng xu cát tị hung chi đạo.

Cung tài bạch sở chủ, là kiếm tiền năng lực và cơ hội, cung mệnh sở chủ, là một cả đời cách cục. Cách cục không lớn, nhưng cũng không thường không thể trở thành phú ông; cách cục tuy lớn, lại cũng mới có thể thu không đủ chi suy đoán tài vận, điểm này tối nên chú ý.

. Cung tài bạch mừng nhất 『 lộc mã cùng bôn ba 』, tức lộc tồn cùng trời mã cùng độ hoặc tương đối. Thứ hai ưa hóa lộc, vưu ưa vũ khúc hóa lộc, Thái âm hóa lộc, tham lang hóa lộc, liêm trinh hóa lộc; lần thứ hai thì là chỉ có lộc tồn mà vô thiên mã.

Phàm 『 lộc mã cùng bôn ba 』, thì tiền tài dễ lưu thông, nhược chỉ sai ai ra trình diện thần thông tồn, thì bất quá tích tài mà thôi. Tích tài không bằng phát tài, điểm ấy ý nghĩa dễ thể hội.

Vũ khúc là tài tinh, Thái âm cũng tài tinh. Vũ khúc chủ hành động, Thái âm chủ kế hoạch. Cho nên vũ khúc lao mà Thái âm dật. Nhưng vũ khúc thì trực tiếp quản lý tài sản, Thái âm chỉ là tài vụ kế hoạch nhĩ.

Thiên phủ cũng tài tinh, nhưng cơ bản tính chất là một tài khố, thiện quản lý tài sản trữ tài mà vị tất thiện phát tài. Đây là và vũ khúc Thái âm bất đồng của điểm.

Liêm trinh tham lang cũng tài tinh, nhưng phải hóa lộc, hoặc và lộc tồn cùng độ, hoặc giả thành 『 hỏa tham 』, [linh tham] cách cục, sau đó thủy chủ tài bạch. Hơn nữa sở chủ người mỗi khi thuộc về ngoài ý muốn của tài, hoặc ăn ý của tài.

Suy đoán tài bạch có lúc cũng cần phải tham khảo cung điền trạch, bởi vì nhược cung tài bạch không được cát mà cung điền trạch may mắn thì, cách làm thông thường tạ đưa nghiệp dĩ bảo tồn cập tích lũy tài lôi, hoặc buôn bán nhỏ dĩ duy trì sinh kế, bởi vì cung điền trạch cũng biểu chinh chính dịch doanh điếm hào.

. Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa đối tài thảng đều có hài lòng ảnh hưởng. Hóa lục trực tiếp nhất, hóa quyền thì nên phát huy cai tinh diệu bản chất để cầu tài. Như thiên cơ hóa quyền, thì nên chạy máy, bày ra các loại, có thể tường sáu mươi tinh hệ bản chất mà định.

phàm Hóa kị đối tài bạch đều có ảnh hưởng xấu, biểu chinh là khúc chiết, cạnh tranh. Vưu không thích văn xương Hóa kị cập văn khúc Hóa kị. Đến đây hai sao Hóa kị đều có công văn sai lầm tính chất, cần phải phòng ngân phiếu khống, hợp đồng tranh cãi chờ tổn thất. Văn khúc Hóa kị cũng chủ lừa dối. Duy [thái dương thiên lương] hoặc nhập miếu thiên lương và văn khúc Hóa kị cùng cứ, trái lại lợi làm công cộng ngành dịch vụ quản lý, thì có thể có danh tiếng, duy danh dự và dao báng cùng đến nhĩ.

cung tài bạch sai ai ra trình diện phụ bật, thì có thể bằng người khác trợ lực dĩ phát tài, sở dĩ có thể lo lắng độc lập kinh doanh; sai ai ra trình diện khôi việt, thì có sống tài cơ hội, thường thường liên lụy khúc chương chế độ cải biến mà đến; sai ai ra trình diện xương khúc, thì bất quá tăng danh dự, hóa khoa thì danh dự vưu long, có lúc cũng bằng văn nghệ hoặc học thuật dĩ phát tài biểu chinh.

cung tài bạch là khôi việt giáp, phụ bật giáp, xương khúc giáp người, cũng có kể trên tính chất. Giáp hóa lộc Vưu Giai.

Hóa lộc và lộc tồn cùng độ hoặc tương đối, tên là 『 điệp lộc 』. Nguyên cục hóa lộc hoặc lộc tồn, và đại vận hóa lộc hoặc lộc tồn cùng độ hoặc tương đối, cũng danh 『 điệp lộc 』, chủ tài nguyên trôi chảy. Đại vận và lưu niên cũng có thể cấu thành [điệp lộc], duy lưu niên và nguyên cục cấu thành của [điệp lộc], thì lực lượng rất.

đương trọng trọng điệp lộc là lúc, như đại vận hóa lộc, lộc tồn điệp nguyên cục lộc tồn, vừa điệp nguyên cục hóa lộc, thì cần phải tường có hay không ngại 『 lộc nặng 』. Nguyên cục cung mệnh chủ phú, hoặc tài bạch ngụ chủ phú người thì không phương, không phải, lộc nặng trái lại ngại dễ sinh sự đoan, hoặc quan phi khẩu thiệt, hoặc bằng hữu huynh đệ phản bội, hoặc tự thân khỏe mạnh không tốt, hoặc phu thê bất hòa các loại. Nhất nhất nhưng nguyên cục của lộc, điệp đại vận của lộc, tái điệp lưu niên của lộc, lại chủ là năm tài vận đại vượng, không nhìn thấy là giá nặng.

điệp lộc cũng lại bất đồng độ hoặc tương đối, cận ở tai thai cung tướng điệp, duy lực lượng thì sảo khinh.

phàm hóa lộc và lộc tồn tướng điệp, tất có dương đà giáp, đến đây dương đà không thể coi là bất lợi, thường thường là thúc giục lực lượng mà thôi.

kình dương tọa cung tài bạch, cơ bản chủ cạnh tranh, hội hợp cái khác sát tinh, thì chủ ác tính cạnh tranh. Cùng trời hình, đại hao, thiên không cướp cùng độ, thì nhân cạnh tranh, đả kích mà bị hao tổn thất.

duy kình dương nhược và liêm trinh, tham lang cùng độ, không gặp Hỏa Tinh linh tinh, cũng chủ ý ngoại của tài, duy ý này khoảng thu nhập thêm tính chất bất lương, như bảo hiểm bồi thường, đuổi việc bồi thường các loại, sở dĩ thường thường khó có thể tồn trữ.

đà la tọa cung tài bạch, chủ kéo dài. Đại vận cung tài bạch cát, có đà la, thường thường ở phía sau năm năm thủy được tài trôi chảy.

『 hỏa tham 』, [linh tham] nếu có đà la hội chiếu, đột phát bạo phát trình độ giảm bớt, nhưng chứa đựng năng lực lại cũng tăng, cho nên có thể giảm thiểu bạo phát bạo bại ý muội.

Hỏa Tinh linh tinh ở tài bạch ngụ, năng lực cấu thành 『 hỏa tham 』, 『 linh tham 』 cách người chủ đột phát. Thảng 『 lộc mã cùng bôn ba 』 có hỏa bất khả và 『 hỏa tham 』, 『 linh tham 』 quơ đũa cả nắm.

hỏa linh ở tài bạch ngụ bí bản tính chất, là tăng tiến tài trắc trở, nhật chủ phí sức sức lao động. Lại càng không nên và sao Hóa kỵ cập thiên không cướp cùng độ, thường thường chủ công khuy vu quĩ, hoặc đột nhiên phát sinh khuynh bại. Vưu cần phải tường 『 hỏa minh linh ám 』 tính chất.

Hỏa Tinh thiên cơ cập lộc tinh cùng độ, chủ tiến tài cơ lại đột nhiên tăng. Hỏa Tinh và phá quân cập lộc tinh cùng độ, chủ không có kiêm đi kiêm nghiệp kiêm chức kiêm chức cơ hội. Linh tinh điều không phải.

Hỏa Tinh và địa không cùng độ, lại cùng lộc tinh cùng độ người, cũng chủ đột phát, nhưng ngại hư không không thật, tức cái gọi là 『 trên giấy phú quý 』.

linh tinh không thích hợp và thiên không ấu cùng độ, Hỏa Tinh không thích hợp và Địa kiếp cùng độ. Chủ khuynh bại.

Địa không Địa kiếp trên cơ bản bất lợi tài bạch, chủ đột nhiên sản sinh ngăn trở tính biến hóa, vưu không thích sai ai ra trình diện vũ khúc Hóa kị, tham lang hóa tổng, thiên cơ Hóa kị, Thái âm hóa tổng, kỳ rách nát quá nhiều.

Thiên không cướp và văn khúc cùng độ? Xung hội sao Hóa kỵ, hoặc văn khúc Hóa kị, chủ bị đạo, đánh rơi, bị lừa, bởi vậy tổn thất tiền tài.

thiên không ấu và vũ khúc Hóa kị cùng độ, chủ đóng cửa, phá sản hoặc thất nghiệp,,

Thiên đồng ở tài bạch ngụ chủ tay không hưng gia, ở đâu cô thần cùng độ bối, tính chất càng rõ ràng. Ở cung điền trạch người cũng thế.

Ân quang, thiên quý, thiên quan, thiên cảo chờ tạp diệu ở tài bạch ngụ, chủ bị người đề bạt dĩ được tài; long trì phượng các ở cung tài bạch, chủ bằng chuyên môn tài nghệ để cầu tài, thiên trù hoặc Hỏa Tinh thiên trù ở cung tài bạch, nên làm thực phẩm nghiệp để cầu tài; hồng loan thiên hỉ ở cung tài bạch, nên kinh doanh dĩ khác giới là khách hàng đối tượng có hành nghiệp để cầu tài; thiên

Hình, phỉ liêm ở cung tài bạch, nên dĩ hình pháp thị phi để cầu tài. Có chút tạp diệu đối cung tài bạch ảnh hưởng tương đối lớn, bất khả bỏ qua.

Thiên diêu, âm sát ở cung tài bạch, có lúc là thụ âm mưu mà dồn tổn hại tài hiện ra, có lúc là một một thân thích dùng âm mưu thủ đoạn cầu tài hiện ra, cần phải tường cung mệnh cập cung phúc đức mà chỉnh lý kỳ tính chất. Như nhị cung tinh diệu đường đường chính chính người, cần phải phòng bị hao tổn, bằng không tức là thích dùng thủ đoạn.

Nguyên cục tài tinh có hóa, đại vận tái hóa, cần phải kể lại phân biệt tính chất. Như nguyên cục vũ khúc hóa lộc, vu đại vận hóa thành sao Hóa kỵ, mỗi khi nhân đắc ý vênh váo mà thu nhận tài chính trắc trở, thậm chí khuynh bại;. Nhược nguyên cục vũ khúc Hóa kị, vu đại vận hóa thành lộc tinh, thì mới có thể vu trong khốn cảnh đụng tới giải quyết cơ hội. Nhưng đến đây cận vi vậy nguyên tắc,

Nhưng cần phải tường tam phương tứ chính cụ thể tinh diệu hội hợp, dĩ thị thứ nhất hóa tái hóa cát hung dấu hiệu. Ví dụ như sao Hóa kỵ tái hóa lộc tinh, nhưng có đại vận sao Hóa kỵ xung hội, thì không thể nào tác cát phán đoán, khả năng là 『 cát chỗ giấu hung 』, ứng với sâu tự cảnh giác.

Nhưng có lúc sao Hóa kỵ ở lưu niên cung tài bạch, trọng trọng lộc kị giao xung, giả như một thân sở làm hành nghiệp là [hung sự], như tấn nghi, y dược các loại, thì trái lại là hành nghiệp kinh doanh thuận lợi dấu hiệu. Sở dĩ suy đoán đại vận lưu niên tài bạch, phải tường nguyên cục cơ bản tính chất mà định, ý này vu trình bày và phân tích [sáu mươi tinh hệ] thì đã lần nữa cường điệu.

l tử vi

tử vi thủ cung tài bạch, ở tốt nhất dưới tình hình, cũng cận chủ tài nguyên đầy đủ, cũng không chủ năng dành dụm. Cái tử vi thiên về vu danh dự và quyền lực, điều không phải tài tinh.

tử vi hóa quyền thủ cung tài bạch, sai ai ra trình diện sát, nhân đồng thời tất sai ai ra trình diện vũ khúc Hóa kị, cho nên tuyệt không chủ phú hậu, trừ phi làm 『 trì lợi khí để cầu tài 』 hành nghiệp (như ngoại khoa, nha khoa, ngành ăn uống, cắt tóc nghiệp các loại), bằng không trái lại sân nhà mặt tựa hồ sung túc, thực tế lại thiếu hụt chu trương đích tình hình.

. Tử vi hóa quyền không gặp sát, trái lại sai ai ra trình diện 『 bách quan triều củng 』, thì tiền tài phương diện dễ được người khác giúp, cung mệnh là [liêm trinh Thiên phủ] người, cũng chủ có thể chưởng quyền sở hữu tài sản.

Tử vi hóa khoa, thì nên bằng danh dự, thương dự để cầu tài. Được [bách quan triều củng] người vưu nhiên. Sai ai ra trình diện sát, bất quá danh dự giảm hình phạt, hoặc phạm vi thu nhỏ lại.

Tử huy ưa và lộc tồn hoặc hóa lộc cùng độ, hoặc đối củng, thì có thể cải biến kỳ bề ngoài đầy đủ, trở thành nội tại phong phú, hóa khoa hóa quyền tử vi vưu nên.

Tử vi và Hỏa Tinh cùng độ, cư tử ngọ cung, nhân và tham lang tương đối, cho nên cũng chủ một thời hoành phát. Hoặc đối cung tham lang thành 『 hỏa tham 』, [linh tham] cách người cũng thế. Trừ phi cung mệnh hoặc sự nghiệp cung có cát hóa, cát diệu, bằng không khó có thể cửu trường.

. Tử ngọ cung tử vi ở cung tài bạch, có tả phụ hữu bật cùng hội, chủ tài nguyên đến từ nhiều phương diện. Dư cung tử vi giảm hình phạt. Cũng chủ lúc nào cũng có người khác ở tài bạch càng thêm hòng duy trì, cung ứng.

Nhược đối cung tham lang Hóa kị, Bản cung tử vi cát sát cùng xuất hiện, thì bị người cung ứng tiền tài, tất có chứa tương đương điều kiện trao đổi, thậm chí có thể lưu là tham ô.

. Tử ngọ tử vi là 『 cô quân 』 người, chủ tiến tài gian khổ, nhược 『 không cầm quyền 』, tức là trọng trọng sát hình hao tổn diệu ở tam phương tứ chính vây quanh, thì chủ tiêu xài, tung một thời hoành phát cũng không năng lực cửu tồn.

. Xấu vị cung [tử vi phá quân] ở cung tài bạch, chủ suốt đời tất có một lần ngoài ý muốn tài. Dĩ trình độ nói, vị cung trội hơn xấu cung; sai ai ra trình diện cát người tính chất tốt đẹp, sai ai ra trình diện sát người thì đái hung hiểm tính chất. Duy đắc ý khoảng thu nhập thêm hậu, tất vu lưu niên trải qua đi tới xấu hoặc vị cung thì, tức sinh cực đại phá hao tổn. Nếu có thiên không cướp cùng độ, phá hao tổn hậu so sánh được tài tiền canh nghèo khó.

. Xấu vị cung [tử vi phá quân] mà phá quân hóa lộc người, nhược chưởng quyền sở hữu tài sản, thì dễ tham ô. Hoặc chủ ham may mắn, phạm hiểm mạo khó có thể được thiên tài.

. Nhược phá quân hóa quyền, đối chủ vận dụng kim tiền năng lực cường, trải qua khúc chiết mà thành phú. Nhất nhất cho nên ở cung tài bạch, [tử phá] của phá quân hóa lộc không bằng hóa quyền. Duy hai người giai chủ tiêu xài.

. Dần thân cung [tử vi Thiên phủ], nhu thị có lộc vô lộc dĩ chỉnh lý kỳ cát hung. Nếu có lộc, bảo thóa có thể dành dụm mà thành phú, vô lộc, thì không ngoài sung túc mà thôi; thảng vô lộc có sát, hoặc mà lại sai ai ra trình diện thiên không cướp, thì cận chủ mặt ngoài phong cảnh, mà lại thường dễ nhân cầu tài trái lại sinh rách nát.

. [tử vi Thiên phủ] cận chủ tích súc làm giàu, cho nên và [tử vi phá quân] bất đồng, ở bảo thủ xã hội, [Tử Phủ] so sánh tốt, ở tiến thủ xã hội, [tử phá] thì so sánh tốt. Duy [tử phá] vu phát hậu cần phải áp dụng bảo thủ thái độ: Phòng tái kiến phá hao tổn.

Mão dậu cung 『 tử vi tham lang 』 cũng chủ đột nhiên phát, nhược tử huy hóa khoa, thì tài lai so sánh đã lâu, nhược tham lang hóa lộc, bác tài lai so sánh gấp gáp, nhưng mà cũng ẩn dấu phá hao tổn cơ hội.

『 tử tham 』 có 『 bách quan triều củng 』, thì chủ có thể phát tài mà không phải là bạo phát; nhược 『 không cầm quyền 』 hoặc 『 cô quân 』, thì cận chủ tham tài, khả năng không từ thủ đoạn.

『 tử tham 』 và lộc tồn cùng độ, sai ai ra trình diện thiên không cướp người, chủ bạo bại. Nhược hỏa linh cùng cứ, bạo phát bạo sửa vưu tốc. Nhiên có hỏa linh mà vô không cướp, thì thượng khả đồ bổ cứu, vu phát hậu trì doanh bảo thái là được tránh cho.

『 tử tham 』 là hỏa linh người, cũng chủ đột nhiên phát. Giáp tham lang hóa lộc, thì đột nhiên phát trình độ lớn hơn nữa. Vưu ưa giáp tử vi hóa khoa, thì đột nhiên phát mà lại có tiếng dự, hoặc do là thành lập thương dự.

『 tử tham 』 ở cung tài bạch, cũng chủ tiêu xài, lúc nào cũng tác vô vị giao tế xã giao. Nhưng tham lang hóa lộc người, lại cũng năng lực nhân xã giao mà được tài.

[tử tham] ở cung tài bạch, tài nguyên đến từ nhiều phương diện.

Thìn tuất cung [tử vi thiên tướng] mặc dù cát hóa cát diệu tụ tập, suốt đời cũng tất có một lần khúc chiết, hoặc trình giằng co trạng thái, khó có được tiến thêm. Phải vượt qua đến đây đoạn thời kì, sau đó thủy có thể lái được vận.

Thảng có hình sát kị hao tổn chư diệu, thì không chỉ thì sinh khúc chiết, hơn nữa dễ nhân đa ngoài ý muốn chi, mà dồn nhập không được phu chi.

[tử tướng] là tài ấm giáp người, có thể khắc hưởng phụ ấm, hoặc chưởng gia tộc quyền sở hữu tài sản, khắc thừa phụ nghiệp. Nếu vì hình kị giáp, thì chủ tổ nghiệp điêu linh, mà thân cũng thường nhân tài nguyên mà sinh áp ép cảm.

[tử tướng] có tả phụ hữu bật cùng hội, thì nên hiệp trợ người khác quản lý tài sản, không thích hợp tích cực khai triển tự thân sự nghiệp. Dù có tự thân sự nghiệp. Cũng để làm người khác của nước phụ thuộc người là nên. Như đại lý nghiệp vụ, bán ra nghiệp vụ, trù tính hành nghiệp chờ. Cũng có thể làm phục vụ tính chuyên nghiệp.

Duy [tử vi thiên tướng] cùng độ thủ cung tài bạch người, suốt đời cũng tất có ngoài ý muốn của tài, có thể chủ đột phát. Vô sát kị người thì năng lực chứa đựng.

[tử vi thất sát] ở tị hợi cung, quản lý tài sản thắng tích tài, cách cũ chuyện thường nghiệp quảng đại, mà tự thân tích súc lại không tương xứng. Loại này cung tài bạch cách cục, chích nên dĩ xí nghiệp công ty tài sản, tác vì mình tài sản.

. [tử sát] và lộc tồn cùng độ, thủ tài năng lực trọng đại, nhưng dễ nhân tài thất nghĩa.

. [tử sát] ở cung tài bạch cũng chủ năng đột nhiên phát, duy so sánh nan kéo dài. Sai ai ra trình diện sát người vưu quá mức.

[tử vi thất sát] cũng chủ tài bạch biến động, cho nên như chính kinh doanh sự nghiệp, thì phải tường thị lưu niên cát hung, cho rằng thoái thoái tham khảo. Vu nghịch cảnh thì không thích hợp vọng động, bằng không tất đa rách nát. Sai ai ra trình diện lộc người thì so sánh tốt.

. [tử sát] và thiên không cướp cùng độ, rách nát rất nhanh.

Duy [tử sát] sai ai ra trình diện [lộc mã cùng bôn ba] của cục người, vô sát, tại ngoại phụ ngoại quốc năng lực phát, ở nơi sinh trái lại đa khúc chiết. Đó là cận thích hợp ly khai nơi sinh hoàn cảnh.

[tử vi thất sát] mà tử vi hóa quyền, vưu nên xa xứ.

phàm [tử phá], [tử tham], 『 tử sát 』 giai chủ đột nhiên phát đột nhiên bại, nhưng đang lúc cũng có khác nhau, 『 tử phá 』 của bại, tất nhân phát hậu vừa mưu toan khai sáng sở trí;『 tử tham 』 của bại, tất nhân phát hậu tức lãng phí tiền tài sở trí, 『 tử sát 』 của bại, thì ở chỗ hoàn cảnh chợt phát sinh biến động. Cho nên ba người dĩ 『 tử sát 』 so sánh nan do đương sự chủ động xu tị.

2, thiên cơ

Thiên cơ ở cung tài bạch, chủ tài bạch có biến động hoặc ba động. Thông thường biểu hiện là tài quay lại, khó có thể tồn trữ. Nhập miếu người so sánh tốt. Nhược lạc hãm, thì tài nguyên sảo thuận tức sinh biến hóa, hoặc phải lao tâm phí thần, xê dịch biến hóa sau đó thủy năng lực bảo trụ tài nguyên.

thiên cơ hóa quyền, thì tính chất tương đối ổn định, nhưng mà nhưng phải chuyển hoán tài nguyên, biểu chinh là đổi nghề chuyển nghề. Cho nên dĩ nghề tự do là tốt; cũng nên làm chuyên nghiệp công tác, thì cũng không đổi nghề nghiệp, nhưng cải biến lai tài của hộ khách là được (ví dụ như luật sư, không cần cố định hộ khách).

thiên cơ là kế hoạch tinh diệu, ở cung tài bạch thì, cũng nên có khuynh hướng phí sức để cầu tài.

thiên cơ hóa lộc, điệp hội lộc tồn, mà lại có cát diệu, thì cũng có thể đột nhiên phát. Duy kỳ đột nhiên phát, tất và thông minh nhanh nhẹn linh hoạt hữu quan. Nhược Hóa kị, thì bộ phận then chốt hao hết trái lại tài nguyên gián đoạn, cái gọi là 『 cơ sâu họa càng sâu 』 là cũng.

Thiên cơ hóa lộc, thì khí tốt, nhưng nhưng chủ tài nguyên không chỉ một mặt, hội cát diệu, chủ có nhiều phương diện tài lộ. Nhược cát sát cùng xuất hiện, thì đa nhiều lần thoái thoái.

thiên cơ Hóa kị, chủ tài vận sảo thuận tức tao phá hư, đả kích hoặc xa lánh. Phải vu nghịch cảnh thì bằng chân như vại, nhượng thời gian làm sáng tỏ tất cả, biểu hiện ra mênh mông rộng lượng, sau đó thủy có thể bảo thái trì doanh, an độ nghịch cảnh.

thiên cơ Hóa kị người, cũng dĩ làm chuyên nghiệp là nên, mà lại dĩ lao tâm phí thần hành nghiệp là tốt.

thiên cơ kình dương, chủ phí sức trình độ lớn hơn nữa.

tử ngọ cung thiên cơ nhập miếu, tất và cự môn tương đối, cho nên chủ lao tâm phí thần, phá thần phí lưỡi để cầu tài. Cự môn hóa lộc người tốt, Hóa kị người phí công phí lưỡi trình độ lớn hơn nữa.

ngọ cung thiên cơ, cung mệnh Thái âm nhập trai; tử cung thiên cơ, cung mệnh Thái âm lạc hãm, tệ tử cung không bằng ngọ cung. Ở ngọ cung người lo nghĩ nhỏ lại cũng ít. Ở tử cung người, cần phải tiểu tình tiêm lãng dĩ ứng phó thô bạo, mà lại phải không cần cơ hài lòng kế, sau đó thủy năng lực xoay số phận.

tử ngọ cung thiên cơ nhược và sát tinh cùng độ, thì chủ dễ lỡ dịp duyên. Hoặc giả nhân cầu toàn yêu cầu bị, truy cầu lý tưởng mà trái lại dồn lầm thất cơ hội tốt. Mà lại suốt đời đa cạnh tranh, đến nỗi tẫn phao tâm huyết.

tử ngọ thiên cơ và thiên không cướp cùng độ, trưởng máy mưu sai lầm.

tử ngọ thiên cơ hóa lộc, hoặc lộc tồn cùng độ, biểu chinh vì tiền tài lưu thông, cho nên có thể làm trù tính hành nghiệp, tốn nước miếng mà có thể được tiền tài lưu thông của lợi, đến đây cũng dĩ và cự môn tương đối của cho nên cũng.

xấu vị cung thiên cơ lạc hãm, cùng trời lương tương đối, trưởng máy quan xảo kế để cầu tài. Bởi vậy tối nên làm làm ơn cơ mưu kế nhân hành nghiệp, như điện não trình tự, chợ bày ra các loại. Thảng có thiên hình, kình dương, tấu thư chờ diệu, thì nên làm pháp luật công tác.

Bởi cùng trời lương tương đối quan hệ, nhược thiên lương hóa khoa, thì chủ dựa vào nổi tiếng mà quyết định tài bạch hơn quả. Thiên cơ hóa lộc, quyền, khoa, hội xương khúc hóa khoa người cũng thế. Nhưng cơ thiên cơ Hóa kị, có thể xương khúc Hóa kị, thì thường thường mưu kế sai lầm, mất cơ hội liền ứng với thản nhiên thừa thụ một ít thất bại, làm kinh nghiệm, dĩ trợ giúp viết hậu khai vận.

Xấu vị thiên cơ cùng trời lương hóa lộc tương đối, thì tất trưởng máy quan xảo kế để cầu tài. Thảng sai ai ra trình diện âm sát, thiên diêu, thiên hư cùng độ, thì mưu kế tính chất quá nặng, gặp cát diệu, có thể được tài, thảng có sát diệu cùng độ, thì chủ uổng phao tâm lực, không bằng tùy duyên, đặc biệt thiên không cướp cùng độ người càng sâu, cũng không nên độc lập kinh thương.

. Xấu vị thiên cơ sai ai ra trình diện sát kị hình hao tổn chư diệu, nguyên nhân chính quan tòa rách nát. Cho nên không thích hợp tranh tụng.

. Dần thân [thiên tướng Thái âm] cùng độ, sai ai ra trình diện lộc tồn hoặc hóa lộc, nên ở tài chính và kinh tế cơ cấu phục vụ. Cổ nhân cho rằng là 『 tài phú của quan 』 bởi vì 『 thiên cơ Thái âm] cận chủ tài chính và kinh tế kế hoạch, không được chủ cầu tài hành động, là cho nên không thích hợp kinh thương.

Nhược Thái âm Hóa kị, thì chủ về đầu tư kế hoạch sai lầm. Lúc này thân cung vừa so sánh trội hơn dần cung, tức sai lầm trình độ nhỏ lại. Nhiên đều bất lợi cho kinh doanh, chích nên phục vụ công chức hoặc tài chính và kinh tế cơ cấu, đã ngoài thị công ty nhất thích hợp. Nhưng nhưng không thích hợp chủ trì thực tế đầu tư hạng mục.

Nhược Thái âm hóa lộc thì chủ tài vận đẫy đà, mặc dù nhậm chức cũng chủ thu nhập dày. Thiên cơ hóa lộc người, qua tay tiền tài con số tương đối lớn.

『 thiên cơ Thái âm 』 cũng không ưa sai ai ra trình diện cung mệnh thiên lương hóa lộc, cho nên không thích hợp kinh thương, cho dù nhậm chức cũng chủ nhân duyên không tốt, dĩ kỳ sự nghiệp cung tất đồng thời sai ai ra trình diện đà la cùng trời cùng cùng độ của cho nên, chủ sự nghiệp thượng đa ám tranh, ảnh hưởng tài bạch.

『 thiên cơ Thái âm 』 mừng nhất và 『 lộc mã cùng bôn ba 』 cùng độ, thì chủ phát tài vu viễn phương. Cho nên dĩ ly khai nơi sinh là nên.

mão dậu cung 『 thiên cơ cự môn 』, chủ cạnh tranh rất nặng, qua tay việc mỗi chọc người thèm nhỏ dãi. Sai ai ra trình diện sát kị người vưu quá mức.

Nhược cự môn hóa lộc, thì chủ được dị tộc của tài. Điệp sai ai ra trình diện lộc tồn, vưu đủ để thành cự phú, duy tất phí hết tâm thần.

nhược cự môn Hóa kị, thì thường thường sắp thành lại bại, uổng phao tâm lực. Lúc này không bằng tùy duyên, hoặc làm cạnh tranh nhỏ hơn hành nghiệp.

Thìn tuất cung 『 thiên cơ thiên lương 』 cùng độ, bộ phận then chốt diệu kế để cầu tài ý tứ hàm xúc, và xấu vị cung cùng. Duy nhân thiên lương cùng độ, nhược hội cát diệu người, thì chủ dễ được che chở, cố hữu tổ nghiệp, cho nên nên làm chuyên nghiệp. Thiên cơ hóa khoa hoặc thiên lương hóa khoa, đều chủ danh lợi song thu vào.

『 cơ lương 』 không thích hợp hóa lộc, thiên lương hóa lộc vưu chủ đa ám tranh, mỗi dễ bị người xa lánh, cho nên phải lao tâm phí thần để cầu tài.

『 cơ lương 』 hay thay đổi động, cho nên sai ai ra trình diện phụ bật, khôi việt người, chỉ tài nguyên không chỉ một mặt, thường thường kiêm chức kiêm nghiệp.

『 cơ lương 』 hội Hóa kị, vô luận thiên đồng, Thái âm, thái dương, cự môn, giai chủ thị phi ám tranh rất nặng, vưu không thích Thái âm Hóa kị, chủ lúc nào cũng uổng phí tinh thần, cầu tài thủ đoạn lệch lạc.

Tị hợi cung thiên cơ và Thái âm tương đối, không thích hợp tự hành kinh doanh, nhưng có thể làm phục vụ nết tốt nghiệp, hoặc đứng giữa đại lý.

. Tị hợi thiên cơ sai ai ra trình diện lộc mã cùng bôn ba, dĩ tị cung thiên cơ so sánh cát, canh nên tác công ty ngoại quốc trù tính hoặc người đại lý.

. Tị hợi thiên cơ không được chủ tụ tài, hóa cát cũng chích chủ tăng tiền tài lưu thông trình độ, cho nên cũng có thể làm tài chính và kinh tế, thuế vụ, hạch sổ công tác.

. Tị hợi thiên cơ và Hỏa Tinh cùng độ người, tài bạch càng khó dành dụm, thì nguyên cũng thì sinh biến động, cho nên bất khả nhân một thời trôi chảy tức lý tưởng quá cao.

. Tị hợi thiên cơ được lộc, tịnh chủ thái độ làm người mơ ước, đến nỗi thu nhập bất ổn, tài nguyên không lâu sau.

3 thái dương

Thái dương chủ quý không được chủ phú, cho nên thái dương thủ cung tài bạch người, kỳ tài giai bằng địa vị xã hội mà đến. Bởi vậy phải tranh thủ địa vị, như lợi cho học thuật người, ứng với truy cầu khá cao học vị; lợi cho kinh thương người, ứng với truy cầu đại lý hàng hiệu thương phẩm, hoặc tự hành sáng tạo nhãn hiệu thương dự; lợi cho nhậm chức người, ứng với tích cực tiến tu, tranh thủ danh dự, hoặc bằng nhân tế quan hệ sáng tạo thăng chức điều kiện.

. Thái dương chủ tản, Thái âm chủ tụ, cho nên thái dương thủ cung tài bạch, trừ phi có Thái âm cùng độ, bằng không tất chủ tản tài. Tản tài tính chất khả năng cách vu hoàn cảnh, khả năng là nhân tế quan hệ bắt buộc, cũng khả năng căn cứ vào tự thân tính cách. Tường danh tinh hệ tổ hợp mà định.

. Nói chung, thái dương hóa lộc, là tự thân ưa tản tài; thái dương Hóa kị, chủ thụ lục thân bóc lột; thái dương hóa khoa, là nhân truy cầu vinh dự mà tản tài. Duy thái dương hóa quyền tương đối ổn định, có thể tạ nhân sự khống chế,

. Tình hình chung hạ, sát tinh đối thái dương ảnh hưởng cũng không như đối kỳ hắn chính diệu nặng yếu. Thay lời khác mà nói, thái dương và Tứ Sát thiên không cướp cùng độ. Bất quá tăng làm phức tạp và giáo tài xu hướng mà thôi. Thảng như mạng cung tinh tự tổ hợp cát, cườnglj nhưng đủ tiến

Tài lực, cũng không nhân sát noãn mà dồn bần cùng.

. Thái dương nhập miếu, tình hình xa so sánh lạc hãm người là tốt. Cái nhập miếu thái dương ảnh hưởng cung mệnh, địa vị xã hội so sánh thụ lạc hãm thái dương ảnh hưởng người là cao. Nếu thái dương cư cung tài bạch, được tài nhiều ít quyết định vu địa vị xã hội, ngao tự dĩ tài bạch ngụ thái dương nhập miếu là xuất sắc.

. Thái dương chủ quý, cho nên ưa hội tài tinh, thì phú quý miên xa. Nhưng mà thái dương hóa lộc cũng chủ tản tài, bởi vậy chỉ có đương sai ai ra trình diện lộc tồn, Thái âm hóa lộc, cự môn hóa lộc thì, thủy chủ phú quý Ⅺ Thái âm hóa lộc tối cát, cũng tối nên kinh thương. Chỉ sai ai ra trình diện lộc tồn thì xa không bằng sai ai ra trình diện lộc mã cùng bôn ba.

. Thái dương thủ cung tài bạch, nhược cung phu thê có tụ tài ngôi sao, như thiên đồng hóa lộc, hoặc [thiên đồng Thái âm] nhâm nhất hóa lộc hóa quyền các loại, thì tài phú nên giao phối ngẫu xử lý. Nhược cung điền trạch tốt, như 『 tử vi tham lang 』 mà tham lang hóa lộc, thì có thể tịch đưa nghiệp dĩ tụ tài. Đây là lợi dụng tinh diệu tính chất, tác hậu thiên bổ cứu.

thái dương thủ cung tài bạch, cát sát cùng xuất hiện người, mỗi chủ sự nghiệp trống rỗng không thật, mặt ngoài phong cảnh, mà nội tại chu truất. Đến đây có thể tạ hậu thiên nhân sự tu chỉnh, phải làm đến nơi đến chốn, không được lạm dụng danh dự, sau đó thủy được cải biến.

tử ngọ cung thái dương, tất cùng trời lương tương đối, ngọ cung nhân trội hơn tử cung, duy nhân thiên lương ảnh hưởng, chủ thoán trình độ quá nhiều, bởi vậy phải bằng danh dự địa vị để cầu tài. Tử cung thái dương lạc hãm, bất quá hoa hao tổn tinh thần mà thôi, cho nên vưu nên tiến hành liên đau khổ học thuật nghiên cứu! Hoặc để giải quyết nan đề (như trị liệu nguy chứng, nặng chứng; hoặc tế khốn phù nguy xã hội phục vụ), làm một kỷ tài nguyên.

. Tử ngọ thái dương thủ cung tài bạch, năng lực thành 『 dương lương xương lộc 』 của cách, tất có chuyên nghiệp địa vị. Duy đi phú thanh danh trọng đại vu tử cung.

. Tử cung thái dương sai ai ra trình diện sát kị thiên không cướp, thì hoa hao tổn tinh thần quá nhiều; ngọ cung người nhỏ lại.

. Tử cung thái dương sai ai ra trình diện cát hóa, cát diệu, mặc dù chủ phú quý, nhiên không bằng ngọ cung người xa quá mức. Ngọ cung thái dương cư cung tài bạch, nhược nhật sinh ra, lại có cát hóa cát diệu, mà lại sai ai ra trình diện lộc, thì chủ ký phú mà lại quý, quyền thế cập quyền sở hữu tài sản giai làm cảm phục một thời đầy đất.

tử ngọ thái dương thủ cung tài bạch, duy không thích thiên lương hóa lộc, cái ích chủ quý mà không chủ phú, sảo đa bổ ích, tức có lúc phi vưu oán dao kị.

xã hội hiện đại, tử ngọ thái dương cũng ưa kinh doanh hàng hiệu, hoặc tạ quảng cáo sáng tạo thương dự, sai ai ra trình diện khoa văn chư diệu người vưu nhiên. Nhưng về phương diện khác, vừa có thể chuyển thành tự thân kinh doanh truyền bá, quảng cáo.

. Xấu vị cung 『 thái dương Thái âm 』 cùng độ, cơ bản tính chất chủ tiên tản hậu tụ. Đặc biệt xấu cung người, 『 hậu tụ 』 lực lượng lớn hơn vị cung. Dạ sinh ra vừa trội hơn nhật sinh ra.

. Thái dương Thái âm cùng thủ cung tài bạch, sai ai ra trình diện phụ bật, khôi việt, xương khúc người, không gặp sát kị, chủ phú hơn nữa quý. Duy phải tự thủ hưng gia, tuy có tổ ấm cũng không khắc hưởng. Thái âm hóa lục người phú nhiều quý, thái dương hóa lộc người đắt hơn vu phú. Người trước ở xấu cung so sánh lợi, người sau ở vị cung người so sánh ưu.

[thái dương Thái âm] mà Thái âm Hóa kị, nguyên nhân chính sự nghiệp phù khoa, vọng sự đầu tư mà gây ra tổn thất; nhược thái dương Hóa kị, thì nguyên nhân chính hư danh mà thụ liên lụy. Sai ai ra trình diện sát hình chư diệu, vưu chủ do là khiến cho thị phi, thậm chí bởi vậy liên quan đến kiện tụng.

dần thân cung [thái dương cự môn] cùng độ. Thái dương hóa quyền, cự môn hóa lộc người, chủ thụ dị tộc đề bạt được tài. Cũng chủ bằng khẩu thiệt dĩ được tài. Vô cát hóa, có lộc mã cùng bôn ba cũng có thể; thái dương hóa lộc cũng có loại này dấu hiệu; duy tài dễ nhân xuất thủ khoát xước mà tán đi.

dần thân cung thái dương Hóa kị người, tất chủ bị người liên lụy; cự môn Hóa kị người, thì chủ gây ra quan phi kiện tụng. Canh sai ai ra trình diện sát hao tổn thiên không cướp, thì nguyên nhân chính đến đây mắc nợ, phá sản hoặc đóng cửa.

nhược sai ai ra trình diện cự môn Hóa kị mà sát không nặng người (chủ yếu là không gặp thiên không cướp cập linh tinh), thì chủ dĩ khẩu thiệt để cầu tài. Ví dụ như người đại diện, giáo sư chờ.

[thái dương cự môn] cho dù sai ai ra trình diện cát hóa, cát diệu, cũng chủ tài do tự thân sáng lập, không được chủ được sẵn sản nghiệp. Cũng chủ phải cạnh tranh sau đó được. Sai ai ra trình diện sát kị người, cạnh tranh vưu kịch. Sát kị cùng xuất hiện, phải nhâm lao Nhâm Oán để cầu tài.

mão dậu cung [thái dương thiên lương] cùng độ, thành [dương lương xương lộc] cách người, do địa vị xã hội quyết định kỳ tài phú nhiều quả. Thảng sai ai ra trình diện văn khúc hóa khoa người, thái dương tất đồng thời hóa quyền, lại được tá hội cự môn hóa lộc, vưu chủ ký quý mà lại phú, quyền lực và tài phú giai kẻ khác cực kỳ hâm mộ.

mão cung [thái dương thiên lương] cho dù không gặp sát kị, cũng chủ tranh sinh tranh tài. Duy sai ai ra trình diện cát hóa cập lộc tồn, tài bạch lại trội hơn dậu cung.

mão dậu cung 『 dương lương 』 dù có cát hóa, như đại vận cung tài bạch sai ai ra trình diện sao Hóa kỵ, lại cùng thiên không cướp cùng hội người, đến đây đại vận tức là tài bạch mệt mỏi của kỳ. Nếu không có đến đây đại vận, thì vu lưu niên sai ai ra trình diện đồng dạng tình hình thì cũng khắc ứng với.

『 thái dương thiên lương] không thích nhất thiên không cướp, chủ hư không không thật, mặt ngoài phù hoa mà nội tại mệt mỏi. Thái dương hóa lộc, hóa khoa người phù hoa càng sâu, thiên lương hóa lộc người cũng chủ có đau buồn âm thầm. Duy thái dương hóa quyền người so sánh ổn định, thiên lương hóa khoa người thanh quý, tinh thần hưởng thụ nhiều vật chất hưởng thụ, mà kỳ vật chất hưởng thụ cũng do danh dự mà đến.

nhưng mà thành 『 dương lương xương lộc 』 cách người, sai ai ra trình diện thiên không cướp cùng độ, lại thường thường là phát minh sáng tạo nhân tố, có thể tạ đến đây tiến tài.

『 dương lương 』 mà thái dương Hóa kị, chủ tài nguyên bất ổn, cũng nguyên nhân chính bị người liên lụy mà rách nát. Hội tị cung Thái âm Hóa kị, cũng rách nát hiện ra, hợi cung Thái âm Hóa kị thì trái lại chủ có thể đột phá hoàn cảnh dĩ được tài, như thương dự đột nhiên thành lập, học thuật trên có đột phá các loại.

thìn tuất cung thái dương và Thái âm tương đối, tình hình chung hạ, thìn cung trội hơn tuất cung, duy Thái âm hóa lộc người, lại dĩ tuất cung là tốt.

. Tuất cung thái dương, con mắt nguyệt trái lại bối, duy sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu người, trái lại thành kỳ cách, chủ trải qua gian khổ mà xác lập sự nghiệp, tài bạch cũng do là mà đến. Thời kỳ thiếu niên gian khổ người, trung niên hậu danh lợi vưu đại.

. Thìn tuất thái dương ưa khôi việt giáp, chủ có người đề bạt. Nhược hỏa linh giáp người, thì chủ tài dễ tản nan tụ.

Tị hợi cung thái dương ngồi một mình đối cự môn, cũng nên thị phi khẩu thiệt để cầu tài. Có thể tham khảo dần thân cung 『 thái dương cự môn 』 cùng độ tình hình suy đoán.

Duy hợi cung thái dương lạc hãm;, cực không thích hợp sai ai ra trình diện sát kị, bằng không chỉ có thể gian khổ độ nhật. Nhật sinh ra vưu quá mức.

Tị hợi cung thái dương sai ai ra trình diện lộc mã cùng bôn ba, chủ rời xa nơi sinh để cầu tài. Ở tị cung người, sai ai ra trình diện cát diệu nhất định có thể giàu có; ở hợi cung người, sai ai ra trình diện cát diệu chủ thụ khác giới dẫn, duy nhưng khó thành phú cục.

Tị hợi thái dương thủ cung tài bạch, tất chủ đa lý tưởng mà khiếm tài lực thực hiện, đến nỗi lý tưởng ngăn trở. Tị cung người so sánh cát.

Tị hợi thái dương, cát sát cùng xuất hiện, thì phải bằng khẩu thiệt dĩ phát tài. Nhược sai ai ra trình diện khoa văn chư diệu, cũng năng lực phú quý.

tị hợi thái dương ưa cự môn hóa lộc củng chiếu, thì thụ nước ngoài nhân thưởng thức, do là đề cao địa vị xã hội, tài nguyên cũng nhân của thông suốt.

4 vũ khúc

Vũ khúc là tài tinh, chủ cầu tài hành động, cho nên trước phải có việc nghiệp sau đó có tiền tài. Nói chung nhất sắc nhất kinh thương, nhưng có lúc cũng lợi cho làm chuyên nghiệp. Duy tất thiếu khuyết phụ ấm, cần phải tạ sức một mình khai sáng.

Nhân vũ khúc am hiểu vu hành động, sở dĩ cũng khéo dĩ tiền kiếm tiền, giống nhau rất ít Hội An vu nhậm chức. Duy 『 vũ khúc thiên tướng 』 người có lúc ngoại lệ.

. Vũ khúc hóa lộc, hoặc và lộc tồn cùng độ, không gặp sát kị hình diệu, tất sẽ thành cự phú. Khắc ứng với của kỳ, đa ở tài tinh điệp lộc đại vận. Duy nguyên cục như thì sai ai ra trình diện văn khúc Hóa kị người. Thì đa tổn thất.

Vũ khúc là kim chúc ngôi sao, tệ cũng nên làm và kim chúc ở đâu quan chức nghiệp, như giải phẫu, khoa phụ sản, nha khoa, máy móc công trình chờ. Cổ đại tiền tệ cũng kim chúc, như ngân lượng, đồng tiền các loại, cho nên đương vũ khúc hóa lộc, cực, khoa thì, cũng làm tài chính kinh tế, tài chính xí nghiệp biểu chinh. Nhược lại thấy sát, thì có khuynh hướng công trình kỹ thuật chờ chuyên nghiệp.

Vũ khúc Hóa kị, chủ quay vòng trắc trở, thất nghiệp, phá sản các loại, thị cùng hội sát diệu hung tinh nhiều ít mà định. Tối không thích hợp kiến giải cướp, địa không, thiên san, đại hao, thiên siêu hạng diệu.

Vũ khúc cứ quả tú, nam mệnh, chủ quyền sở hữu tài sản hạ xuống thê thủ.

vũ khúc cứ cô thần, chủ tay không hưng gia.

Vũ khúc và long trì phượng các cùng độ, chủ dĩ kim chúc công nghệ hưng gia; canh mỗi ngày nguyệt, thì là lợi dụng kim chúc khí giới chữa bệnh nhân tài. Nhược mỗi ngày hình, cũng có thể là quân cảnh bảo an nhân viên, duy phải vô sát diệu cùng ngụ thủy hợp, nếu có, thì là trì lợi khí dưới chờ hành nghiệp, như đồ tể, thịt phiến, cắt tóc các loại.

Vũ khúc cứ kình dương, là hình pháp, nhiên cũng chủ cạnh tranh; cứ đà la là cản trở. Tối không thích hợp kiêm cứ Hỏa Tinh. Cổ nhân cól vũ khúc hỏa linh cùng ngụ, nhân tài bị cướp, 『 vũ khúc dương đà kiêm hỏa ở lại, chết nhân tài 』 thuyết pháp.

『 linh xương đà vũ, hạn tới đầu sông 』, ở cung tài bạch chủ trọng đại khuynh bại. Nhất – cái gọi là 『 linh xương đà vũ 』, tức vũ khúc và văn xương, linh tinh, đà la cùng độ hoặc tương đối. Nhược nguyên cục có [linh xương đà vũ] kết cấu, nhưng phi cung tài bạch, thì đương đại vận hoặc lưu niên cung tài bạch giá trị đến đây tinh hệ thì, có lưu sát vọt lên, cũng có rách nát khuynh hướng.

vũ khúc sai ai ra trình diện tham lang thì bất úy hỏa linh, bằng không tất nhân tài mà sinh sự đoan.

Tử ngọ cung [vũ khúc Thiên phủ], là tài tinh mừng đến tài khố, cho nên phải sai ai ra trình diện lộc sau đó thủy thành cách cục. Vũ khúc hóa lộc điều kiện tốt nhất, nhân đồng thời tất điệp lộc tồn, sẽ thành cự phú. Vũ khúc hóa quyền cũng tốt, nhân sự nghiệp cung cũng tất sai ai ra trình diện lộc tồn, phú cũng không tiểu. Vũ khúc hóa khoa, thì sự nghiệp cung liêm trinh điệp lộc, cũng thành hào phú.

nhược vũ khúc Hóa kị, thì tất đồng thời phủ kho thiên không lộ, thì chủ suốt đời mệt mỏi, thậm chí thu không đủ chi. Lúc này yểu phủ đồng thời hóa khoa, cận chủ ở tài bạch trên có tín dự.

vũ khúc hóa lộc, quyền, khoa mà sai ai ra trình diện thiên không cướp, thì suốt đời tất có một đoạn thời kì cảm thấy mệt mỏi. Dĩ đại vận cung tài bạch Hóa kị của năm, hoặc sai ai ra trình diện sát hao tổn thiên không cướp của năm là khắc ứng với.

Xấu vị cung [vũ khúc tham lang] cùng độ, có Hỏa Tinh hoặc linh tinh cùng cứ, chủ phất nhanh. Như thì tái kiến sát kị, thì bạo khởi sụt.

Xấu vị [vũ tham], tình hình chung hạ chủ được thiên tài, có sát mà không nặng người, canh có khuynh hướng thủ đoạn hành nghiệp. Ví dụ như Hỏa Tinh đà la cùng độ; kình dương linh tinh cùng độ các loại. Duy cũng đồng thời tất chủ tranh đoạt, hơn nữa tài bạch tụ tản như phù vân.

[vũ tham] là hỏa linh giáp, cũng chủ hoành phát. Nhược sát kị cùng cứ, thì hoành nổi giận phá.

[vũ khúc tham lang] sai ai ra trình diện cát diệu, nhất là văn khúc văn xương, là xã giao sinh động của dấu hiệu, kỳ tài cũng do giao tế xã giao mà đến. Nhược sai ai ra trình diện sát kị thiên không cướp hình hao tổn, thì tuy cuối cùng nhật xã giao, cũng lao mà vô công. Tức cái gọi là 『 bảo vô cháo 』.

[vũ khúc tham lang] hóa lộc hóa quyền, thì không thích hợp đồng thời có văn khúc Hóa kị cùng cứ, như có, thì tiến tài tuy nhiều, nhưng tản tài cũng không ít. Duy đương sự lại thường bão 『 tiểu tài không ra, đại tài không vào 』 thái độ, không được cho rằng bất lợi.

dần thân cung [vũ khúc thiên tướng] cùng độ, không được thiện quản lý tài sản.

『 vũ khúc thiên tướng 』 dùng võ khúc hóa khoa là tốt nhất, cái tất đồng thời hội liêm trinh hóa lộc và phá quân hóa quyền, nếu không có sát kị thiên không cướp, sẽ thành phú cục, duy khó thành cự phú.

nếu có cự môn hóa lộc, thái dương hóa quyền tướng giáp, thì chủ phát tài vu viễn phương, hoặc chủ thụ người ngoại quốc đề bạt.

nhược hình kị giáp, dương đà giáp, hỏa linh giáp người, suốt đời tài bạch tổn hao quá nhiều, chủ tài bạch vì huynh đệ hoặc bạn bè sở đoạt. Nhược cùng người hợp tác, thiết cần phải thận phòng.

『 vũ khúc thiên tướng 』 cũng chủ bằng đặc thù kỹ năng để cầu tài. Sai ai ra trình diện khoa văn chư diệu, thì có khuynh hướng văn học nghệ thuật.

[vũ tướng] ưa lộc mã cùng bôn ba, chủ rời xa nơi chôn rau cắt rốn dĩ thành lập sự nghiệp, bởi vậy thành phú.

『 vũ tướng 』 và phụ tá chư diệu cùng độ, trọng nghĩa khinh tài. Nhưng nếu xương khúc Hóa kị, thì mỗi bởi vậy trái lại thụ liên lụy, hoặc dồn bị lừa.

『 vũ tướng 』 sai ai ra trình diện sát, tiến tài gian khổ. Cứ kình dương, chủ tranh tài; cứ đà la, tiến tài kéo dài, hai người đều cần phải cải biến hành nghiệp. Cứ hỏa linh, tài nan dành dụm; cứ thiên không cướp, nội tại mất không.

Mão dậu cung 『 vũ phong thất sát 』, chủ tay không hưng gia. Sai ai ra trình diện cát hóa người, tất tay không dĩ thành đại nghiệp.

[vũ sát] cũng hoành phát ngôi sao hệ. Canh khuông phải sai ai ra trình diện hóa tượng hoặc lộc tồn thủy là, mà lại cần phải vô sát diệu tứ cứ. Nếu có sát, thì chủ tranh tài, không được chủ hoành phát. Hoặc càng tức quyết, tài bạch chậm rãi tiêu ma.

[vũ sát] sai ai ra trình diện cát diệu, đầu tư ngạch thật lớn, kỳ của cải thường thường ở xí nghiệp tài sản thượng. Không được chủ tích súc. Như thì sai ai ra trình diện sát, qua sự nghiệp tuy lớn, nhưng tài bạch trái lại có tổn hại.

[vũ sát] nhược sai ai ra trình diện sát kị hình hao tổn tịnh tập, thì chủ khuynh bại, đóng cửa hoặc phá sản. Dùng võ khúc Hóa kị xung hội liêm trinh Hóa kị nhất ác liệt.

[vũ tham] chủ tiêu xài. [vũ sát] cũng chủ tiêu xài, tuy [vũ tham] của tiêu xài là chí ở xã giao;『 vũ sát 』 của tiêu xài, thường thường nhất văn không rơi hư không địa. Người lại cùng [vũ tướng] của sơ tài trượng nghĩa tuyệt nhiên bất đồng.

Thìn tuất cung vũ khúc ngồi một mình, và tham lang tương đối. Phải kinh lịch gian khổ sau đó thành phú.

Vũ khúc đối [hỏa tham], [linh tham], cũng chủ đột phát. Nếu có cát diệu cát hóa mà vô sát kị, thì không được chủ hoành phá.

thìn tuất vũ khúc được lộc, sẽ thành phú cục. Dĩ lộc tồn tại cung mệnh, thiên mã ở cung mệnh hoặc cung thiên di người nhất thượng cách. Duy thiên mã không thích hợp và thiên không kiếp hỏa linh cùng độ, bằng không đặc biệt. Còn đây là nhân thìn thủ nhị cung là lưới, phải tạ cung mệnh lộc mã lực dĩ cởi lưới ky triền.

thìn tuất vũ khúc Hóa kị, tất sinh rách nát. Sai ai ra trình diện sát diệu hình hao tổn, cũng chủ mệt mỏi.

tị hợi ngụ 『 vũ khúc phá quân 』, tính chất bất lương, nhân suốt đời phập phồng gợn sóng quá nhiều.

『 vũ phá 』 được lộc quyền khoa hội người, suốt đời nhân cũng có ít nhất một lần khốn cảnh, nhưng khắc phục trắc trở lúc, vẫn có thể làm giàu.

. Nhược vũ khúc Hóa kị, thì không thích hợp kinh thương, dĩ nhậm chức là nên. Lại càng không nên ăn ý, bằng không cả đời rơi vào khốn cảnh, rất khó khôi phục nguyên khí.

『 vũ phá 』 sai ai ra trình diện tham lang Hóa kị, chủ vô tâm sáp liễu liễu thành âm, vu sự nghiệp ngoại biệt khai sinh lộ, do là giàu có. Cái lúc này tất đồng thời sai ai ra trình diện phá quân hóa lộc, chủ tài nguyên có ý định ngoại cải biến.

『 vũ phá 』 mà phá quân hóa lộc, hóa quyền người, suốt đời sự nghiệp tất lũ có biến hóa, đại thể thượng dũ thay đổi dũ kỳ.

『 vũ phá 』 thủ cung tài bạch, dũng cảm đầu tư, mà kiệm và xã giao. Sở dĩ bình thường cũng không lớn thủ bút, chích vu gây dựng sự nghiệp thì thường thường cô chú nhất nhất trịch.

『 vũ phá 』 sai ai ra trình diện lộc mã, phải rời xa nơi chôn rau cắt rốn dĩ thành phú cục. Mệnh ngụ có hỏa linh, thì lập nghiệp tha hương, tổ nghiệp không tuân thủ.

5 thiên đồng

Thiên đồng thủ cung tài bạch, chủ tay không hưng gia.

hỏa linh cùng độ người, có tổ nghiệp cũng tất tan hết. Sau đó thủy chủ tự thân sáng lập hưng. Nhược thiên không cướp cùng độ, thì tự thân khai sáng cũng ở đâu rách nát, chỉ có thể Đông Sơn phục khởi, kết cục giàu có.

Thiên đồng ở cung tài bạch không thích ngồi một mình, nhược ngồi một mình, phải trung niên khổ cực cầu tài, tới lúc tuổi già thủy được trôi chảy. Đó là tay không hưng nhà trình độ lớn hơn nữa, tình hình cũng so sánh gian khổ.

Thiên đồng hóa lộc, quyết chủ lúc tuổi già sẽ thành phú cục. Nhưng nếu đồng thời sai ai ra trình diện sát, thì phát tích trước, phải tài bạch rách nát sạch trơn, tới thân không một văn, sau đó mới có thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu không có sát người, thì rách nát trình độ hơi nhẹ.

Thiên đồng hóa quyền, giống nhau tình hình tương đối ổn định, mặc dù cũng chủ tay không hưng gia, nhưng [tay không] trình độ bất trí người không có đồng nào.

. Thiên đồng và đà la cùng độ, thường thường năm mươi tuổi hậu thủy hoàn cảnh thay đổi tốt. Có thể không thành phú, cần phải thị vãn vận ưu khuyết mà định.

Thiên đồng Hóa kị, chủ suốt đời tài vận nhiều lần. Canh sai ai ra trình diện sát hình hư hao tổn chư diệu, thì tài nguyên sảo thuận song cáo canh vu, phải lúc nào cũng bắt đầu từ số không.

Thiên đồng ưa sai ai ra trình diện lộc mã cùng bôn ba, thì là rời xa nơi chôn rau cắt rốn, tay không dĩ thành phú cục. Canh điệp hóa lộc, vưu chủ phát tài vạn dật.

. Phàm thiên đồng ở cung tài bạch, sở nghiệp nên đái hưởng thụ tính chất. Hoặc là tiêu khiển hưởng thụ thì sở ứng dụng vật phẩm. Thảng sai ai ra trình diện khoa văn chư diệu, vưu chủ ưu nhã hưởng thụ; sai ai ra trình diện đào hoa, thì nên dĩ khác giới là khách hàng đối tượng.

tử ngọ cung [thiên đồng Thái âm] cùng độ, là trời ngồi chung cung tài bạch chúng tinh hệ trung tâm, sắc nhất tài nguyên tinh hệ. Thiên đồng hóa lộc, thì phá hết tổ nghiệp hậu đột nhiên hưng khởi; Thái âm hóa lộc, thì suốt đời có ít nhất một lần ngoài ý muốn tài nguyên.

[thiên đồng Thái âm] ở tử cung người, nữ mệnh, thường thường chủ và dị tộc thông hôn mà thành phú. Nam mệnh thì chủ được ngoại tộc tài. Duy Thái âm hóa lộc người điều không phải.

『 thiên đồng Thái âm 』 và lộc tồn cùng độ, sự nghiệp cung mỗi ngày mã, cũng chủ phát tài vu xa vực.

. [thiên đồng Thái âm] nhược Thái âm hóa quyền, thì niên thiếu tất chủ bồng bềnh, ở nước khác tiên có địa vị, tái thành giàu có.

. 『 thiên đồng Thái âm 』 nhược thiên đồng Hóa kị, hoặc Thái âm Hóa kị, tài bạch giai nan dành dụm. Lại thấy sát hình chư diệu người, mà lại sai ai ra trình diện hư hao tổn, chủ tài nguyên ba động.

. 『 thiên đồng Thái âm 』 và kình dương cùng độ người, nhân tài khởi tranh cãi. Hoặc chủ tài nguyên khởi cạnh tranh.

xấu vị cung 『 thiên đồng cự môn 』, cơ bản tính chất nguyên nhân chính tài mà sinh thị phi khẩu thiệt, cho nên tối nên tốn nước miếng để cầu tài. Cự môn Hóa kị người, vưu phi tốn nước miếng để cầu tài bất khả. Nhược sai ai ra trình diện dương đà, cũng chủ phí sức.

『 thiên đồng cự môn 』 và âm sát, thiên hư, đại hao cùng độ, thì trưởng máy quan xảo kế. Mỗi ngày hình, nên làm pháp luật, hoặc và tranh cãi có liên quan sự nghiệp (như chấp đạt lại, công chính đi).

『 thiên đồng cự môn 』 và xương khúc Hóa kị cùng cứ, canh sai ai ra trình diện đào hoa cập hình hao tổn, nguyên nhân chính sắc rách nát. Trong đó nỗi khổ riêng mà lại bất túc là ngoại nhân nói.

『 thiên đồng cự môn 』 ưa tả hữu giáp, xương khúc giáp, thì tích tài năng lực sảo cường. Nhược hỏa linh giáp người, thì chủ tài bạch không được tích. Thảng hỏa linh giáp cự môn Hóa kị, lại thấy hình hao tổn, thì là nhân quan phi kiện tụng mà rủi ro.

『 thiên đồng cự môn 』 sai ai ra trình diện cát hóa, cát diệu, cũng nên truyền bá công tác, hoặc chuyên nghiệp công tác để cầu tài.

『 thiên đồng cự môn 』 ở dần thân cung, sai ai ra trình diện cát diệu, chủ tài nguyên um tùm, mà chính đương sự nhưng tính toán chi li tiền tài.

Nhược thiên đồng hóa lộc, thì chủ có ý định khoảng thu nhập thêm, nhưng phi tiền của phi nghĩa. Nhưng thiên lương hóa lộc, thì tài nguyên thường thường thụ nhập chỉ trích.

Thiên lương hóa lộc và hỏa linh cùng độ, canh mỗi ngày diêu, âm sát, thì chủ tham ô.

[thiên đồng thiên lương] triền lộc mã, hoặc đối diện phúc đức có nhiều lộc mã, cũng có thể nhân viễn phương tài mà thành phú, nhưng không được chủ thương nghiệp mậu thiên. Mỗi ngày vu người, chủ viễn phương có sẵn sự nghiệp, nhân làm con nuôi hoặc tiếp thu mà thành phú cục.

『 thiên đồng thiên lương 』 cùng trời tài cùng độ, hoặc và long trì phượng các cùng độ, thượng bằng tài nghệ phát tài.

[thiên đồng thiên lương] và xương khúc, đào hoa cùng độ, mỗi ngày mã mà không sai ai ra trình diện lộc, chủ tài do khác giới lai.

Mão dậu cung thiên đồng ngồi một mình, và Thái âm đối củng, quyết chủ tay không hưng gia. Thiên đồng hóa lộc người, bằng mỏng tư vừa thành phú cục.

Mão dậu thiên đồng và Thái âm hóa lộc đối củng, nhân sự nghiệp cung cự môn tất đồng thời Hóa kị, cho nên chủ phí khẩu thiệt để cầu tài.

Mão dậu thiên đồng Hóa kị, thảng rất có dương viện giáp, nguyên nhân chính tài dồn họa. Cung phúc đức sai ai ra trình diện đào hoa người là sắc họa: Vô đào hoa mà xương khúc Hóa kị, chủ thay nhân mắc nợ.

Thìn tuất cung thiên đồng ngồi một mình, và cự môn tương đối,, cơ bản tính chất chủ cầu tài khổ cực, khá phí hoảng hốt. Duy khôi việt giáp người, thì suốt đời đa cơ duyên.

. Thìn suốt ngày cương ở đâu sát tự độ, tắm là tất làm ơn lực.

. Nhược thiên đồng cùng trời diêu, âm sát, thiên hư cùng độ, hoặc linh tinh cùng độ, giai chủ cầu tài tán tẫn bộ phận then chốt.

. Thìn suốt ngày đồng hóa kị, hỏa linh giáp giai, chủ bị người liên lụy mà rủi ro. Canh sai ai ra trình diện hình hao tổn, thiên không cướp, chủ quan phi kiện tụng.

. Thìn tuất thiên đồng cho dù hóa lộc, cũng chích nên phục vụ người khác. Tự hành kinh doanh, tài càng khó tụ.

. Tị hợi cung thiên đồng ngồi một mình, cùng trời lương tương đối, không được chủ tài vượng. Duy cung mệnh 『 thiên cơ cự môn 』 điệp lộc người là phú cục. Còn đây là cung mệnh cho phép, không liên quan cung tài bạch tinh diệu.

. Tị hợi cung thiên đồng, đối củng thiên lương hóa khoa, thì danh lớn hơn lợi. Duy nhược văn khúc Hóa kị cùng độ, thì là ngụy quân tử, danh tuy cao mà cầu tài thủ đoạn bất chính.

. Tị hợi cung thiên đồng Hóa kị, thiên hình cùng độ, nhân tài mà chiêu tụng sự, mà lại dễ khiến cho tổn thất.

. Tị hợi thiên đồng hóa quyền, nhân cung mệnh tất đồng thời sai ai ra trình diện cự môn Hóa kị, cũng chủ phí sức cố sức, cầu tài đa khởi thị phi.

. Tị hợi thiên đồng vu tài bạch là yếu ngụ, sảo sai ai ra trình diện sát tức chủ phí sức cố sức. Không gặp sát, sai ai ra trình diện chử cát, sau đó lúc tuổi già thủy năng lực giàu có.

6 liêm trinh

. Liêm trinh chinh tài bạch ngụ, tính chất lợi đương vu phức tạp. Nhất là đối tứ hóa dị thường mẫn cảm, biến hóa quá nhiều.

Liêm trinh chủ cạnh tranh thị phi để cầu tài, đây là kỳ cơ bản tính chất. Kỳ Hóa kị, sai ai ra trình diện sát, mà lại có hình hao tổn chư diệu, thì không chỉ cầu tài gian nan, mà lại dễ chử mới tụng. Sai ai ra trình diện xương khúc Hóa kị, . Mà lại dễ thái độ làm người ngầm chiếm tài vật, hoặc thay nhân nợ.

Nhưng liêm trinh hóa lộc, hoặc lộc tồn cùng độ, lại dễ thành phú cách. Kỳ tài mỗi do giao tế xã giao mà đến. 『 tiền trinh không ra, đồng tiền lớn không vào], tức là loại này cách cục khắc ứng với. Nhược liêm trinh hóa lộc mà có sát cùng độ, lại thấy cát diệu, một thân dụng tiền vừa có thể sử dụng ở vết đao.

liêm trinh hóa lộc sai ai ra trình diện khôi việt, xương khúc, phụ bật, thì tài nguyên um tùm. Có Hỏa Tinh kình dương cùng độ, chủ bạo phát. Duy tài không đổi tụ. Có linh tinh đà la, thì gian khổ để cầu tài, hoặc đa hư ít thực. Gặp thiên không cướp thì đa rách nát, mà lại thường thường liên lụy thị phi tranh tụng.

Liêm trinh ở cung tài bạch, cát hung chư diệu cùng xuất hiện người, một thân đa phù hoa. Xương khúc cùng độ, cũng chủ có hoa không quả. Suốt đời truy đuổi tài phú, dù sao nhưng được mặt ngoài phong cảnh. Như thì hóa lộc, thì chủ hào hoa xa xỉ.

Liêm trinh Hóa kị, nguyên nhân chính tài thất nghĩa, cũng chủ bị người liên lụy.

. Liêm trinh Hóa kị mà thiên không cướp cùng độ người, kể trên tình hình càng sâu, không chỉ dễ liên quan đến kiện tụng sự, hơn nữa mỗi khi bởi vậy khuynh phá gia tài.

Liêm trinh và sát diệu cùng độ, lúc rảnh rỗi cướp, đại hao người, chủ gặp đạo.

Liêm trinh và xương khúc Hóa kị cùng độ, sai ai ra trình diện đại hao, âm sát, cũng chủ bị đạo, hoặc chủ bị lừa.

. Tử ngọ 『 liêm trinh thiên tướng 』, tăng mạnh liêm trinh giao tế xã giao màu sắc, là mạnh vì gạo, bạo vì tiền thương nhân. Nhược thành tài ấm giáp ấn của cục, thì mỗi khi bởi vậy đã bị cùng báo. Vì vậy loại cách cục? Dễ kinh thương mà thành giàu có.

. 『 liêm trinh thiên tướng 』 mà hình kị giáp ấn, hoặc liêm trinh Hóa kị, thì nguyên nhân chính vô vị xã giao mà dồn rủi ro. Có sát diệu thiên không cướp người, thì chủ thị phi kiện tụng.

. Mừng nhất liêm trinh hóa lộc, thì vu giao tế trung tâm được tài, có thể thành phú cục.

. 『 liêm trinh thiên tướng 』 và thiên không cướp cùng độ, thì khó có thể tích tài canh sai ai ra trình diện hình sát, có thị phi từ không được diễn ý tụng, hoặc mặc dù mặt ngoài phong cảnh, kỳ thực nội tại trống rỗng, thu không đủ chi.

. 『 liêm trinh thiên tướng 』 cũng có thể hoành nổi giận phá, nhưng tính chất tương đối hòa hoãn.

. Xấu vị cung 『 liêm trinh, thất sát 』 cùng độ, ở vị cung là 『 hùng ở lại càn nguyên cách 』, nhược được lộc thì sẽ thành phú cách, duy nhưng cần phải lịch gian khổ. Xấu cung mặc dù phải không 『 hùng ở lại càn nguyên cách 』, nhưng thấy lộc cũng sẽ thành phú, duy tài nguyên không bằng ở vị cung của thông suốt nhĩ.

. 『 liêm trinh thất sát 』 ở cung tài bạch, là phù hoa tính chất chí ít ngôi sao hệ. Cho nên trừ liêm trinh hóa lộc ngoại, sai ai ra trình diện phá quân hóa lộc hoặc tham lang hóa lộc, đều sẽ thành phú, hơn nữa chủ phong phú mà không trống rỗng.

. [liêm trinh thất sát] có xương khúc cùng độ, thì chủ đồng tình tâm cường, Hóa kị thì không thích hợp thế hệ mắc nợ.

. 『 liêm sát 』 ở cung tài bạch, thiện tích tài mà không thiện quản lý tài sản, phụ tá chư diệu cùng hội người, thì quản lý tài sản năng lực so sánh tốt.

. Dần thân cung liêm trinh ngồi một mình, và tham lang tương đối, quản lý tài sản năng lực quá mức cường. Và Hỏa Tinh cùng độ người, cũng chủ hoành nổi giận phá, mà lại đối tiền tài tương đương coi trọng.

Liêm trinh tọa dần thân, tối nên làm tài chính và kinh tế sự nghiệp. Nhược liêm trinh hóa lộc, sẽ thành phú cục, tham lang hóa lộc, vưu tồn lợi kỷ chi tâm. Hỏa tham hóa lộc, chủ đột phát, chỉ cần chuyển biến tốt thu vào mui thuyền, cũng không dồn bạo bại.

Dần thân cung liêm trinh, mừng nhất lộc mã cùng bôn ba, không chỉ giỏi về quản lý tài sản, mà lại chủ mậu thích được lợi.

. Liêm trinh vu dần thân cung Hóa kị. Sự nghiệp bị nhục chiết, thường thường sắp thành lại bại. Như thì sai ai ra trình diện sát hình hao tổn diệu, mà lại chủ ngữ tụng. Hỏa linh giáp người vưu xác thực.

Mão dậu cung [liêm trinh phá quân] cùng độ, tài nguyên không ổn định. Nhược phá quân hóa lộc, thường thường cần phải kiêm đi kiêm chức.

[liêm trinh phá quân] ở cung tài bạch, phá quân hóa lộc thì không thích hợp sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, nguyên nhân chính tham trái lại sinh rách nát, hoặc lý tưởng rất cao, lũ sinh ngăn trở.

[liêm trinh phá quân] và lộc tồn cùng độ người, thì ưa sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, hoặc Hỏa Tinh và cung mệnh [vũ khúc tham lang] cùng độ, đây là cự phú của cách. Nhưng phát lá chắn nhưng có rách nát cơ hội, dĩ lưu niên cung mệnh hoặc cung tài bạch sai ai ra trình diện sát kị hình thấu của năm là khắc ứng với.

[liêm phá] và thiên không cướp cùng độ, chủ mọc lan tràn rách nát. Nhưng nếu đồng thời sai ai ra trình diện lộc cập cát diệu người, thì cát hung hệ vu một đường, nghĩ sai thì hỏng hết, có thể thành bại lập phán. Đại thể mà giá, không thích hợp đuổi tận giết tuyệt, tối nên lưu hữu dư địa, chuyển biến tốt thu vào mui thuyền.

『 liêm phá 』 thủ cung tài bạch không thích hợp ăn ý, bằng không tất sinh rách nát. Cho dù sai ai ra trình diện cát, rách nát hậu cũng nan khôi phục nguyên khí.

Thìn tuất 『 liêm trinh Thiên phủ], thiện tích tài, cũng thiện quản lý tài sản, nhưng nếu phủ quân thiên không lộ, thì tung xê dịch biến hóa, cũng khó có thể tồn trữ tài bạch.

nhược liêm trinh hóa lộc hoặc cung mệnh có lộc tồn, nhược sự nghiệp cung có lộc tồn (điệp lộc người cao hơn), thì là phú cách.

nhược Thiên phủ hóa khoa, thì ở tài bạch phương diện một lời nói một gói vàng. Nhược lúc này hội vũ khúc Hóa kị, dễ đỉnh đầu mệt mỏi. Cho nên không thích hợp ăn ý, cũng không nên khinh vu nói nặc, để tránh khỏi bị người liên lụy.

. Tị hợi cung 『 liêm trinh tham lang 』 cùng độ, hai người nhâm nhất hóa lộc, và hỏa linh cùng độ, đều chủ được thiên tài, nhưng bạo được bạo thất, sai ai ra trình diện hình hao tổn thiên không cướp, mà lại nguyên nhân chính đến đây rách nát.

Tị hợi [liêm tham] và đào hoa cùng độ, thì là nghệ thuật ngôi sao. Nhưng có khuynh hướng biểu diễn.

Tị hợi 『 liêm tham] là màu sắc, cho nên chính và phụ sự mỹ quan việc nghiệp dĩ phát tài. Vừa là tiêu khiển cập hưởng thụ, cũng nên làm như thế hành nghiệp.

Tị hợi 『 liêm tham 』 và xương khúc cùng độ, thì là phù hoa, cũng chủ lễ nghi phiền phức, cố hữu trang sức ý tứ hàm xúc, đến đây cũng phát tài của tính chất, như mỹ thuật tạo hình thiết kế các loại. Duy tiến tài cũng có phù phiếm hiện tượng, sai ai ra trình diện hư hao tổn, chủ hư không không thật.

『 liêm tham 』 mà liêm trinh Hóa kị, quyết sinh rách nát, không thích hợp yêu cầu thiên tài; tham lang Hóa kị người, thì chủ cầu tài mục tiêu không đổi đạt được, nhưng nhân sự kiện tiến hành, trái lại mặt khác có sống tài chi đạo.

7 Thiên phủ

. Thiên phủ thủ cung tài bạch, không được chủ phú hậu, cận chủ một thân có trữ tài cập quản lý tài sản năng lực. Phải sai ai ra trình diện lộc, sau đó thủy sẽ thành phú cục, lộc tồn hoặc hóa lộc đều có thể.

. Thiên phủ thủ cung tài bạch, cũng ưa sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu, thì tăng kỳ trữ tài năng lực, cũng tăng kỳ tiến tài năng lực.

. Nếu không sai ai ra trình diện lộc, thì nên Thiên phủ hóa khoa. Đến đây chủ có tín dự, đặc biệt vu quản lý tài sản cập đầu tư phương diện, tất có nhân ban tin cậy, do là khai triển tài nguyên và chức nghiệp.

. Thiên phủ đã chủ bảo thủ, dụng tiền phi thường có kế hoạch, thảng lộc tồn cùng độ, canh chủ mọi việc cẩn thận một chút. Này ắt là cận lợi cho phát triển sẵn sự nghiệp, bất lợi khai sáng tân cục.

Thiên phủ lộc tồn cùng độ, canh nên sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu đủ hội, sau đó thủy chủ có trợ lực cập phát triển cơ hội.

. Thiên phủ không được lộc, vừa không thay đổi khoa, mà lại vô phụ tá chư diệu, thì là thiên không kho. Có tài tinh cùng độ hoặc gặp gỡ (như vũ khúc) thượng khả; như vô, thì cận chủ lợi cho thụ lương phục vụ. Tự hành kinh doanh, không được chủ phát đạt, dễ thác thất lương cơ.

Thiên phủ và lộc tồn cùng độ mà không sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu, thì tiến tài gian nan, sảo sai ai ra trình diện sát tức có phá hao tổn.

thiên không kho người nhược canh và sát kị thiên không cướp cùng hội, thì là [phủ kho thiên không lộ], chủ mệt mỏi, cận nên thụ lương, tự hành kinh doanh, thì tất khiến cho tranh đoạt.

. Thiên không kho hoặc lộ kho người, và âm sát, thiên diêu cùng độ, thì trưởng máy quan xảo kế dĩ mưu tài. Nhược văn xương Hóa kị hoặc văn khúc Hóa kị cùng cứ, thì là xảo phiến hoặc bị lừa, đến đây cần phải tường cung mệnh cập cung phúc đức mà định kỳ vi gạt người hay là bị lừa.

Thiên phủ được lộc sai ai ra trình diện cát, nếu có thiên không cướp cùng độ, mỗi tiến tài cũng tất bị hao tổn thất, duy tiến tài số lớn hơn tổn hại tài nhĩ.

xấu vị cung Thiên phủ và 『 liêm trinh thất sát 』 tương đối, mà lại thành 『 nhật nguyệt giáp tài 』 của cục, cổ nhân vân, 『 nhật nguyệt giáp tài, không được quyền thì phú, gia dương đà xung thủ tục nên tăng nói. 』 đến đây cục phải sai ai ra trình diện lộc, quyền, khoa cập cát diệu, sau đó thủy nhập cách.

Xấu vị cung Thiên phủ cũng nên xương khúc, tả hữu cùng độ, thì cũng chủ chưởng quyền sở hữu tài sản.

xấu vị cung Thiên phủ nếu có xương khúc cùng cứ, lại cùng hội đào hoa chư diệu, thì tối kỵ thiên diêu cùng độ hoặc đối củng, thì chủ chưởng phụ nhân của tài, tính chất tốt đẹp người, có thể là ngân hội người sáng lập hội các loại. Nhược tính chất không tốt, thì chủ sinh sự đoan.

xấu vị Thiên phủ hội hình kị giáp ấn thiên tướng, cũng chủ ở tiền tài phương diện thụ áp lực, hội tài ấm giáp ấn thiên tướng, thì nhất định phải che chở lực, hoặc có quản lý sẵn sự nghiệp cơ hội.

. Thiên phủ đối trùng liêm trinh Hóa kị, thì đa ngăn trở. Có sát cùng độ người canh chủ rách nát.

Mão dậu cung Thiên phủ ngồi một mình, và 『 vũ khúc thất sát 』 tương đối, dùng võ khúc là tài tinh, cho nên chưởng quyền sở hữu tài sản lực, lớn hơn xấu vị cung Thiên phủ. Là cho nên tối nên sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu cùng hội, chủ có sẵn sự nghiệp, hoặc kinh doanh gia tộc sự nghiệp.

. Nhược sai ai ra trình diện thiên không cướp hình hao tổn, mà lại vũ khúc Hóa kị, . Thì chủ sự nghiệp rách nát, hoặc làm tân hạng mục đầu tư thất bại, đến nỗi ảnh hưởng vốn có sự nghiệp căn cơ dao động.

Mừng nhất sai ai ra trình diện vũ khúc hóa lộc, hoặc thiên tướng là tài ấm giáp, thì kinh doanh sự nghiệp có điều phát triển, lợi sang tân du.

. Nhược vũ khúc hóa khoa, thì quản lý tài sản năng lực quá mức tốt, sở vị 『 dĩ tiền đẻ ra tiền 』, dễ được người tín nhiệm, tối nên tích góp vốn kim.

. Tị hợi Thiên phủ là 『 tử vi thất sát 』 tương đối, mừng nhất tử vi hóa quyền, Thiên phủ đồng thời hóa khoa, thì suốt đời phụ trách quyền sở hữu tài sản. Ở hiện đại, nên kinh doanh quỹ, tài vụ cơ cấu chờ.

. Tị hợi Thiên phủ tối nên sai ai ra trình diện lộc mã cùng bôn ba, đồng thời sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu, thì có thể nắm quyền với đất nước tế tính tài vụ cơ cấu.

. Duy nhược thành thiên không kho, thì ở tị hợi cung của Thiên phủ, suốt đời tài nguyên ba động quá nhiều; mặc dù cẩn thận một chút làm, việc cơ mật vẫn như cũ có thất.

. Tị hợi cung Thiên phủ tối không thích hợp 『 lộ kho 』, bằng không hơi có phát triển, tức là nhân mơ ước. Thảng sai ai ra trình diện thiên không cướp, canh chủ nổi bật rách nát.

. Tị hợi Thiên phủ nhất tích tài, phi sai ai ra trình diện tiền mặt thì không cảm giác an toàn, cho nên nhược sai ai ra trình diện sát, thì ảnh hưởng phát triển cơ hội.

. Tị hợi Thiên phủ cũng không thích nhất hội hình kị giáp thiên tướng, chủ thụ tài chính áp lực.

8 Thái âm

. Thái âm là tài tinh, nhưng Thái âm chủ tịnh, chủ giấu, cho nên ở tài bạch thượng biểu chinh là dự trữ, dành dụm, cùng với tự hỏi, hưởng thụ. Đến đây cân Thiên phủ bất đồng, bởi vì Thiên phủ chỉ có thủ tài ý nghĩa, không nhắc tới chinh là hưởng thụ cập tự hỏi. Giá giống như một ngân hàng, ngân chiếm giữ khả năng tồn trữ rất nhiều tiền mặt, nhưng ngân hàng viên chức bản thân cũng sẽ không tương gởi ngân hàng tác là tinh thần của mình hưởng thụ. Thái âm thì chờ như quỹ quản lí, đối nhân chính kế hoạch được đi ra ngoài thành quả, tự nhiên có thỏa mãn cảm giác.

. Thái âm lại cùng vũ khúc bất đồng. Nhưng dĩ tài chính và kinh tế cơ cấu làm thí dụ, Thái âm bằng quyết sách đầu tư kế hoạch quản lí, mà vũ khúc thì thuộc chấp hành kế hoạch nhân viên. Vu quyết sách thì, cố nhiên yếu gắng đạt tới lãnh tĩnh, đang thi hành kế hoạch thì, nhất là cần quyết định thật nhanh. Sở dĩ vũ khúc chủ quyết đoán, mà Thái âm thì chủ kế hoạch.

Thái âm đứng đầu kế hoạch, đó là am hiểu vận dụng tiền tài. Hơn nữa ở tinh thần thượng hưởng thụ vận dụng tiền tài thành quả. Kỳ đoạt được, cũng không toàn bộ thuộc về mình, nhưng vẫn đang có thể vì vậy mà thành giàu có.

Thái âm hóa lộc, hoặc và lộc tồn cùng độ, giai chủ giàu có. Hóa quyền thì tăng kỳ kế hoạch quản lý tài sản, cập hưởng thụ tài phú tính chất. Hóa khoa thì cận vi quản lý tài sản nổi tiếng.

Thái âm nhập miếu, dạ sinh ra quyết chủ phú quý, kỳ thực (tức địa vị xã hội) cũng do phú mà đến; nhật sinh ra thứ hai. Thái âm lạc hãm, thì tiến tài duy gian, dạ sinh ra so sánh cát, viết sinh ra càng sâu.

. Thái âm cũng ưa cùng hội phụ tá chư diệu, dĩ kỳ cũng dạ sinh ra đứng đầu tinh cũng.

Thái dương chủ quý, tiên có địa vị xã hội sau đó có tiền tài; Thái âm chủ phú, tiên có tiền tài hoặc ở tài chính và kinh tế giới trên có thành tựu, sau đó mới có địa vị xã hội.

Thái âm Hóa kị, giống nhau dưới tình hình chủ thụ dụ dỗ mà dồn đầu tư thất bại. Cái gọi là thụ dụ, chỉ bị người không được chính xác dẫn đạo, cũng chỉ bị ẩm lưu dụ dỗ. Nhược canh gặp văn khúc Hóa kị xung hội, thì loại này dụ dỗ mà lại đái thụ lừa dối tính chất.

Nếu có sát diệu, chủ thành bại không đồng nhất mà lại gây ra tranh cãi; sai ai ra trình diện thiên không cướp, thì là đạo tặc tai ương. Thái âm hóa lộc xung hội văn khúc Hóa kị, thì chủ bị xước hoặc đánh rơi.

mão dậu cung Thái âm ngồi một mình, cùng trời cùng tương đối, ở dậu cung nhập miếu, cho nên trội hơn ở mão cung lạc hãm, duy hai người giai chủ tay không hưng gia. Đại thể thượng có thể tham khảo tử ngọ cung 『 thiên đồng Thái âm 』 cùng độ thì đích tình hình suy đoán.

mão bản Thái âm, đang cầu xin tài thường xuyên quá mức truy cầu lý tưởng, cho nên cũng thì có cảm giác mất mác.

mão tây Thái âm hội chiếu thái dương cập thiên lương, cho nên đương cùng hội xương khúc, thiên tài, long trì phượng các, hoặc mà lại sai ai ra trình diện hóa khoa là lúc, cũng chủ kỳ tài nguyên có chứa học thuật ý tứ hàm xúc, giống nhau biểu chinh là tài chính và kinh tế nghiên cứu.

mão dậu Thái âm hội thái dương hóa khoa, vưu chủ học thuật nghiên cứu. Hoặc đại lý hàng hiệu thương phẩm, hoặc ở nổi danh cơ cấu phục vụ.

Thìn tuất Thái âm và thái dương tương đối. Giống nhau dưới tình hình, tuất cung trội hơn thìn cung. Duy thìn cung [nhật nguyệt trái lại bối], nhược lộc quyền khoa hội, sai ai ra trình diện cát diệu, cũng chủ thành đại phú của cách.

Thìn tuất Thái âm mừng nhất Thái âm hóa lộc, chủ ngụ sau đó quý; thái dương hóa lộc thì tiên quý sau đó phú, cho nên giống nhau nên dĩ tiên nhậm chức xí nghiệp sau đó tự nghĩ ra; hội thiên đồng hóa lộc cũng chủ tay không hưng gia; hội thiên cơ hóa lộc, thì cận chủ quá thủ tiền tài số lượng đại.

nhược thiên đồng Hóa kị, thì phí sức sức lao động để cầu tài; thiên cơ Hóa kị, thì bôn ba lao lực; thái dương Hóa kị, thì được tài cũng đồng thời có thị phi.

thái dương hóa lộc, hóa khoa, đều chủ có sản nghiệp làm con nuôi.

Tị hợi cung Thái âm thiên cơ tương đối, hợi cung trội hơn tị ngụ. Ở hợi ngụ người mỗi nhân kỳ ngộ mà thành cự phú; ở tị cung người, tân sương toan lộ, chung quanh đổ.

Hợi cung Thái âm thủ cung tài bạch, lại chủ tiên có địa vị danh dự sau đó có tài phú, cho nên cũng không kinh thương làm giàu của mệnh. Cho dù Thái âm được lộc cũng thế. Nhược sai ai ra trình diện khoa văn chư diệu, vưu nên học thuật nghiên cứu.

Ở tị cung người, tuy có tương đồng tính chất, nhưng danh dự địa vị giảm hình phạt, mà vào tài cũng ít, hoặc so sánh gian khổ.

Bởi thiên cơ ảnh hưởng, cho nên chủ biến động. Tính chất không chiếm thì, chủ tài bạch không được tụ, hoặc chủ sở nhậm chức vụ trường kỳ đái lưu động màu sắc. Nhược tính chất tốt đẹp, thì chủ thiệp cập người có đại lượng tiền tài lưu thông. Ví dụ như làm công tác xã hội, sở khiên thiệp người là đại lượng tiền cứu tế; làm nghề ngân hàng vụ, sở khiên thiệp người là đại lượng tồn vay; làm học thuật nghiên cứu, do độc quyền dẫn đến đại ngạch đầu tư, hoặc trở thành công chúng hằng ngày phải phẩm.

Tị hợi cung Thái âm không thích hợp và thiên không cướp cùng độ, bằng không thường sinh uổng phao tâm lực, hoặc thì sinh ngăn trở, sắp thành lại bại.

Thái âm ở mười hai cung, duy cư tị hợi thủ cung tài bạch chủ quý không được chủ phú, điểm này tối nên luôn mãi chú ý.

9 tham lang

tham lang thủ cung tài bạch, thủ đoạn khoát xước chuyên gia, nhưng nhưng tinh vu tính toán nước so sánh, cho nên đối với tài bạch thái độ, bên trong tâm và bề ngoài thường không đồng nhất dồn.

Tham lang thủ tài bạch, chủ am hiểu vận dụng tiền tài, nhưng không am hiểu thủ tài, mà lại thường thường có lấy công làm thủ khuynh hướng, bởi vậy thường thường có khuynh hướng ăn ý.

. Tham lang và dương đà, thiên không cướp, đại hao cùng giải quyết, thì dĩ không được ăn ý là nên, bằng không khuynh gia. Cho dù tham lang hóa lộc, cũng chủ khúc chiết thất bại. Không theo sự ăn ý, thì cận chủ sự nghiệp trên có cực đại cạnh tranh, hoặc kế hoạch thường nhân khách quan hoàn cảnh ảnh hưởng mà sinh biến hóa, mặc dù thụ một thời tổn thất, dễ Đông Sơn phục khởi.

. Tham lang hóa quyền, trái lại tăng ăn ý tính cập đa sinh biến động; tham lang hóa lộc, thì không luận tài chính trạng huống làm sao, đều biểu hiện khoát xước, truy cầu xa hoa phong cảnh hưởng thụ. Duy tham lang Hóa kị, trái lại dễ mình khắc chế.

. Hỏa Tinh hoặc linh tinh và tham lang cùng độ, canh sai ai ra trình diện lộc tồn hoặc hóa lộc, quyết chủ đột phát hoặc bạo phát. Như thì lúc rảnh rỗi cướp người, càng tức sinh rách nát. Vô không cướp, hội cát diệu, sau đó thủy năng lực bảo thái, mà lại phải đúng lúc thu tay lại, không thể là vĩnh viễn may mắn.

Tham lang điệp lộc, thường đắc ý ngoại của tài. Nhưng nếu đồng thời và sát hình hư hao tổn chư diệu cùng hội, thì cũng có chứa tai nạn tính. Như được bị thương tàn phế bảo hiểm bồi thường, thân thuộc bảo hiểm nhân thọ bồi thường: Hoặc có di chứng của đánh bạc được lợi, đều chủ được tài mà đồng thời rước lấy tai hoạ.

. Tham lang triền xương khúc đào hoa, nhân sắc tổn hại tài, canh sai ai ra trình diện sát hình chư diệu, nhân sắc khuynh gia, mà lại nhạ quan phi kiện tụng.

Tham lang và âm sát cùng độ, chủ bị lừa; cùng trời nguyệt cùng độ, nguyên nhân chính bệnh rủi ro; và kiếp sát cùng độ, chủ điền tài khởi tranh đoạt. Đến đây đều dĩ đồng thời sai ai ra trình diện dương đà thiên không cướp người là nhiên.

. Tham lang Hóa kị, và hỏa linh cùng độ, canh mỗi ngày hư, vừa hội lộc tồn, thì một thân nên dĩ thủ đoạn lập nghiệp.

tham lang thủ tài bạch, hội liêm trinh đái lộc tồn, lại thấy phá quân, có hỏa linh hội chiếu, cũng nên tài không khỏi đường ngay lai.

Tử ngọ tham lang thủ tài bạch, và tử vi tương đối, được tử vi hóa quyền củng chiếu, thì tài nguyên ổn định, mà có nhiều phương diện tài nguyên. Tử vi hóa khoa củng chiếu, thì cả đời tiên danh hậu lợi, cũng chủ dĩ giao tế xã giao, đa kết nhân duyên, do là vận chuyển buôn bán được lợi.

Tử cung tham lang thành [hiện lên thủy đào hoa] của cục người, cát thì nên kinh doanh dĩ khác giới là đối tượng hành trình nghiệp; hung thì nguyên nhân chính sắc rách nát. Cát hung cùng xuất hiện mà đồng thời có hỏa linh cùng độ, tài do khác giới mà đến, cũng bởi vậy sinh rách nát.

Tử ngọ tham lang nếu không sai ai ra trình diện tử vi cát hóa, cho dù tham lang hóa lộc, hóa quyền, cũng chủ động đãng biến thiên, hoặc nhu lúc nào cũng đi công tác, hoặc đa đáo ngoại trấn hiệp đàm thương vụ. Sai ai ra trình diện sự nghiệp cung phá quân và lộc mã cùng triền người, vưu chủ ngoại vụ đắc ý (không nhất định thiên di phần đất bên ngoài).

tử ngọ tham lang thủ tài bạch người, dĩ nắm giữ quyền sở hữu tài sản là thỏa mãn, không nhất định phải chính chính mình đại lượng của cải. Cho nên cũng nên nhậm chức xí nghiệp lớn doanh nghiệp bộ môn. Nhưng không thích hợp dự kiến hoa công tác.

Dần thân cung tham lang ngồi một mình, và liêm trinh tương đối, nói như vậy, liêm trinh Hóa kị, thì nên bán thiên hành nghiệp, hoặc 『 hung sự để cầu tài 』, dĩ đái huyết quang là tốt. Ở hiện đại, kinh doanh thịt đông cũng thuộc loại này, cũng có thể là ngoại khoa, nha khoa.

thảng liêm trinh hóa lộc đối củng, và hỏa linh cùng độ, cũng chủ hoành phát, có sát diệu hội hợp, canh sai ai ra trình diện âm sát thiên diêu, thì chủ bán thiên hành nghiệp được tài. Phải sai ai ra trình diện cát, sau đó chủ nghệ thuật hoặc đái trang sức hưởng thụ tính chất hành nghiệp lập nghiệp. Nhược cát sát cùng xuất hiện, thì tiến tài đồng thời cũng có tổn hao, mà lại chủ hoành nổi giận phá.

Dần cung tham lang Hóa kị, chủ lúc nào cũng cải biến hành nghiệp. Không thay đổi kị, nhưng thành 『 phong lưu thái trượng 』 của cục người, thì chủ ăn ý dồn họa, hoặc kinh doanh bán thiên cập thủ đoạn hành nghiệp mà dồn thân bại danh liệt.

Thìn tuất cung tham lang ngồi một mình, và vũ khúc tương đối. Hỏa linh nên và tham lang cùng độ, nhược và vũ khúc cùng độ người, . Thì mặc dù hoành phát cũng tất đồng thời khởi cạnh tranh.

Ưa vũ khúc tài tinh hóa lộc, thì vận dụng tài bạch năng lực quá mức cường; hóa quyền, hóa khoa thứ hai.

Thìn tuất cung [hỏa tham], [linh tham] dĩ được tham lang hóa lộc là quý; chủ đột nhiên tài vận hanh thông, mà lại hơi ăn ý màu sắc, nhưng phải chuyển biến tốt thu vào mui thuyền, đắc ý không thích hợp tái vãng. Nhược tham lang không thay đổi lộc người, đột phát trình độ so sánh tốn.

Thìn tuất tham lang rơi lưới, nhược cung mệnh hoặc cung thiên di có lộc mã cùng bôn ba, thì chủ rời xa nơi chôn rau cắt rốn. Dĩ thành phú cục. Duy nhất sinh sự nghiệp tài nguyên tất hay thay đổi động.

10 cự môn

Cự môn thủ cung tài bạch, cơ bản tính chất là lao tâm phí thần để cầu tài, hoặc chủ dĩ khẩu thiệt cầu tài. Mà lại không thích hợp tâm cao khí ngạo, bằng không tất sinh rách nát.

Cự môn hóa lộc, cũng cận chủ lợi cho khẩu thiệt cầu tài, như luật sư, giáo sư, đẩy mạnh tiêu thụ, truyền bá, biểu diễn chờ hành nghiệp. Cự môn Hóa kị người vưu nhiên, bằng không tất phần nhiều là phi kiện tụng.

Cự môn tọa cung tài bạch, có lộc, quyền, khoa cùng hội, canh sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu, tất sẽ thành phú. Duy nhược bộc lộ tài năng, cả vú lấp miệng em người, tất trái lại tao nhập xa lánh, đến nỗi thất bại.

cự môn của tài, bất quá một đời. Cho nên phàm cự môn tọa cung tài bạch, nên kiêm thị cung tử nữ, cung tử nữ không được cát người, chủ tử nữ tản tài, canh sai ai ra trình diện hình hao tổn sát diệu, cập âm sát, đại hao, thiên hư, phá toái, phỉ liêm chư diệu, thì tử nữ nhân liên lụy quan phi mà rách nát, hoặc kiêu xa dẫn đến thất bại.

Cự môn Hóa kị cố dễ gây chuyện, thái dương Hóa kị cũng chủ sinh cực đại khẩu thiệt, mà lại mỗi ngày hình, thì nguyên nhân chính tài mà dồn hưng tụng. Duy làm hình pháp kỷ luật hành nghiệp người, thì trái lại cát tường.

Cự môn và hỏa, linh tinh, thiên không cướp, đại hao cùng độ, thì nguyên nhân chính hoả hoạn, binh tai mà dồn phá hao tổn.

cự môn, kình dương, thiên hình cùng độ, chủ ngữ tụng, hoặc chủ tài bạch cạnh tranh. Làm có cạnh tranh ý tứ hàm xúc hành nghiệp, như pháp luật phòng đấu giá, trù tính đi chờ, thì chủ cát tường.

cự môn và thái dương cùng độ hoặc đối chiếu, có cát hóa người, hoặc cung mệnh sai ai ra trình diện lộc mã cùng bôn ba người, chủ suốt đời thụ dị tộc tin cậy mà thành phú. Mà lại chủ một thân có ngôn ngữ thiên tài, loại này kỹ năng, cũng giúp đỡ trợ giúp kỳ tiến tài.

tử ngọ cung cự môn thiên cơ tương đối, sai ai ra trình diện lộc, là 『 thạch trung tâm ẩn ngọc cách 』, chủ trung niên hậu trổ hết tài năng, đột thành cự phú. Duy năm mới tất thụ gian khổ. Phát đạt lúc, nhược phong mang thái lộ người, vừa dễ thành vì hắn nhân mục tiêu công kích. Nhược kiêu xa dâm ẩn, cũng thường thường bởi vậy dẫn đến thất bại, mà lại dễ chưa gượng dậy nổi.

tử ngọ cự môn cư cung tài bạch, cũng nên ở dị tộc kinh doanh cơ hội cấu phục vụ, thì chủ trước phải tín dự, sau đó sự nghiệp phát triển mà giàu có.

nhược sai ai ra trình diện khoa văn chư diệu, thì dĩ truyền bá sự nghiệp là nên. Cũng tiên nổi danh sau đó có lợi.

thảng tử ngọ cự môn và đào hoa chư diệu cùng độ, thì nên làm dĩ khẩu tài là việc chính của biểu diễn sự nghiệp. Hóa lộc Hóa kị giai nhiên.

tử ngọ cự môn và sát diệu cùng độ người, sự nghiệp mỗi đa tranh cãi. Và đào hoa chư diệu cùng độ, lại thấy âm sát, thiên diêu, thì nhân tài mà chiêu sắc họa. Làm diễn nghệ người vưu cần phải thận phòng.

tử ngọ cự môn không gặp cát hóa, nhưng có lộc tồn cùng độ, lại thấy hỏa linh, mà lại triền hình hao tổn người, chủ tranh tài hưng tụng. Có thiên vu, thì chủ di sản tranh đoạt, hoặc chủ sẵn sự nghiệp khởi cạnh tranh.

thìn tuất cung cự môn cùng trời cùng tương đối, chủ tay không gây dựng sự nghiệp, mà lại dĩ chuyên nghiệp là nên, nhân của có thể thành phú.

thìn trở thành lưới, vừa là cự môn hãm địa, cho nên cũng chủ bôn ba mệt nhọc. Sở làm chuyên nghiệp cũng dĩ đái hối hả tính chất người là nên, như kiến trúc địa bàn công trình sư, hàng nghiệp công trình, vận tải công trình chờ.

. Thìn tuất cự môn và sát diệu cùng độ, bôn ba vưu quá mức. Nếu không có lộc quyền khoa hội, vừa không gặp phụ diệu cát diệu, cũng không khôi việt lai giáp, thì cận nên dĩ sức lao động cầu tài.

Thìn thành cự môn Hóa kị người, là trái lại cách, có ngoài ý muốn chức cao (như vị có đầy đủ tư lịch, lại có thể được nhâm nhu tư lịch của chức vị), cho nên thu vào dày.

. Kỷ hợi cự môn ngồi một mình, đối cung là thái dương, cho nên lợi cho dĩ khẩu thiệt cầu tài.

Tị hợi cự môn sai ai ra trình diện thái dương hóa lộc, cũng chủ thụ dị tộc tôn sùng, ở dị tộc trung tâm có tín dự.

Nhược cự môn hóa lộc, cũng nên cửa hàng bán lẻ, bán lẻ chờ nghiệp. Dĩ dị tộc là việc chính yếu khách hàng đối tượng người canh nên. Cũng nên dĩ người bên ngoài sĩ hoặc du khách là khách hàng đối tượng.

. Cự môn Hóa kị cập hội thiên cơ Hóa kị là lúc, thì dĩ nhậm chức là tốt, không thích hợp tự hành kinh doanh.

Cự môn hóa thành quyền tinh, ở tị hợi cung, phải làm [khẩu thiệt phát tài] hành nghiệp.

. Tị hợi cự môn sai ai ra trình diện lộc mã cùng bôn ba của cục, cũng lợi ở ngoại địa mậu thiên. Ở hiện đại tối nên vật dụng hàng ngày bán lẻ.

11 thiên tướng

thiên tướng tọa cung tài bạch, có chút tình hình cùng trời phủ tương tự. Thiên phủ là tài khố. Nhưng thiên tướng lại cũng có thể là tài ấn. Dĩ hiện đại ý nghĩa mà nói, thiên tướng bằng nói khoản bảo lưu dấu gốc của ấn triện, thì mặc dù phủ kho tràn đầy cũng không có chỗ dụng. Cho nên khi thiên tướng tọa cung tài bạch thì, phải biện kỳ có hay không thuộc về tài ấn.

thành tài ấn thiên tướng, như được tài ấm giáp ấn, và lộc tồn, hóa lộc cùng độ hoặc đối củng người đều là. Đến đây chủ phú hậu phát đạt. Nếu không sai ai ra trình diện lộc, nhưng thấy cát diệu hội tụ, mà Thiên phủ mặc dù không được lộc nhưng cũng không thiên không lộ người, thiên tướng tuy không phải tài ấn, nhưng cũng không dồn trở thành phá ấn, cũng có giàu có.

phá ấn người, là hình kị giáp, hỏa linh giáp, thiên không cướp giáp, có sát cùng độ vừa hội sát, hoặc thiên không cướp cùng độ hội sát người, đều là. Phàm phá ấn, chủ tài bạch ba động, sát kị trọng trọng người, hoặc mà lại dồn khuynh gia. Duy vô luận trình độ nào của không được cát, đại đa số dưới tình huống đều bị người hãm hại mà dồn.

thiên tướng và lộc tồn cùng độ người, kỳ đối tiền tài của thái độ cẩn thận quá mức vu Thiên phủ. Duy cùng trời phủ chỗ bất đồng, thì ở chỗ thiên tướng thủ tài bạch thì, thường năng lực hùng hồn giúp tiền dĩ tế nhân của nguy, Thiên phủ thì đối với lần này canh cẩn thận một chút.

thiên tướng ưa và hóa lộc hoặc lộc tồn cùng độ, tất chủ phú hậu. Vưu ưa hóa lộc, tài bạch canh chủ đẫy đà. Mà lại cũng có thể chưởng tài phú của quyền, tài năng ở sẵn dưới cục diện phát triển sự nghiệp.

thiên tướng là tài ấm giáp, thay đổi được sẵn cơ hội, phát triển sẵn sự nghiệp. Cho nên cũng ưa cùng hội khôi việt, hoặc được khôi việt giáp.

thiên tướng nếu vì hình kị giáp, thì chủ thụ cản tay, hoặc thụ liên lụy. Càng thêm có sát đồng cung, hoặc thiên không cướp cùng độ, thì chủ lật úp phá hết tổ nghiệp, nhất bốn mươi sau đó thủy tiệm hưng gia.

xấu vị cung thiên tướng, và [tử vi phá quân] tương đối, có thể chủ đột phát. Nhưng đột phát tiền tất có một đoạn thời kì kinh tế trắc trở, hoặc tài nguyên tuy có, nhưng tự yếu.

. Xấu vị thiên tướng của đột phát, nhưng thị hội hợp tinh diệu mà định kỳ trình độ. Sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu thì đột phát lúc có thể bình ổn, nếu có sát kị, thì nhưng chủ ba động.

Xấu ngày nữa tướng, thường dĩ 『 tử phá 』 hoặc thiên tướng đại vận hoặc lưu niên, là đột phát khắc ứng với của kỳ.

Mão dậu ngụ thiên tướng ngồi một mình, và 『 liêm trinh phá quân 』 tương đối, cơ bản tính chất không được cát. Cho nên sảo sai ai ra trình diện sát diệu, kỳ tài nguyên tức không ổn định, mà lại thì sinh cải biến chi tâm.

Nhược và thiên không cướp cùng độ? : Tái kiến sát kị (vưu không thích hợp liêm trinh Hóa kị), thì dễ nhân liên lụy mà dồn sinh tranh cãi. Nhược có nữa thiên san, đại hao, âm sát, hoặc canh và xương khúc Hóa kị đối trùng, hơn thế đại hạn lưu niên, tất sinh nghiêm trọng rách nát, có thể tới khuynh gia. Duy nhược kế tục đi tới cát hạn, cát năm, thì chủ có thể Đông Sơn phục khởi. Đây là hạng nhất trọng yếu chinh nghiệm.

. Mão dậu thiên tướng sai ai ra trình diện lộc, lại thấy cát hóa cát diệu, tài bạch mặc dù đẫy đà, nhưng nhưng chủ cải biến, cho nên suốt đời tất có ít nhất một lần trọng đại đổi nghề chuyển nghề, chuyển biến tài nguyên.

. Mão dậu thiên tướng nhược sai ai ra trình diện cát diệu nhiều lắm, thì dễ quá phận hy vọng xa vời, sinh cải biến chi tâm cũng bởi vậy mà đến. Cái cho rằng cải biến hoàn cảnh là được đạt được lý tưởng, nhiên kết quả tất vẫn đang thất vọng. Hậu thiên xu tị, dĩ không làm kịch liệt biến thành nên.

Tị hợi cung thiên tướng, đối 『 vũ khúc phá quân 』, tài nguyên cũng không chủ ổn định, duy so sánh đối củng 『 liêm trinh phá quân 』 là tốt. – một ngày đêm tướng ngồi một mình tam trường hợp, kỳ thực giai chủ không ổn định, duy đối củng 『 tử vi phá quân 』 của không ổn định, hệ chủ đột phát, cùng với đột phát hậu nhưng có ba động;『 liêm trinh phá quân 』 của không ổn định, thường thường xuất phát từ tự phát 『 vũ khúc phá quân 』 của không ổn định, thì là khách quan hoàn cảnh sở trí. Nhân loại thường dễ khắc phục khách quan hoàn cảnh cải biến. Nhưng không đổi khắc phục tâm tình của nội tâm, bởi vậy thiên tướng đối [vũ phá], kỳ khách quan cảnh ngộ giống nhau liền so với củng [liêm phá] là tốt.

. Tị hợi thiên tướng tối úy vũ khúc Hóa kị xung củng, thì _ sinh khúc chiết trọng trọng, đương tình trạng so sánh tốt thì, lại xảy ra biến hóa. Duy nhược nhưng có cát diệu hội hợp, mà sát không nặng người, thì có thể làm 『 hung sự để cầu tài] hành nghiệp. Như ngành ăn uống, thịt đông nghiệp chờ, thì ba động ít. Hoặc làm chuyên nghiệp cũng có thể, thì dĩ làm thuê dụng là nên.

. Tị hợi thiên tướng sai ai ra trình diện vũ khúc hóa lộc, tất triền đà la, hoặc và đà la xung củng, cho nên tính chất cũng không toàn bộ mỹ.

. Tị hợi thiên tướng sai ai ra trình diện vũ khúc hóa quyền, hóa khoa, lại có cát diệu cùng củng, thì tài nguyên tương đối ổn định, mà lại chủ chung có tích súc.

. Tị hợi thiên tướng triền thiên không cướp hình sát, thì có rách nát. Khách quan hoàn cảnh cải biến thường xuyên.

. Tị hợi thiên tướng sai ai ra trình diện lộc mã cùng bôn ba, chủ thường được phần đất bên ngoài dành cho của phát tài cơ hội.

1 2 thiên lương,

. Thiên lương thủ cung tài bạch giống nhau không thích hợp kinh thương. (trái lại thiên lương cư cung thiên di người sẽ thành phú thương thần giả). Làm hoạt động thương nghiệp, cũng dĩ nhậm chức là nên, bằng không tất sinh trọng đại trắc trở, có lúc mà lại khả năng khiến cho nguy cơ.

. Thiên lương không thích hợp hóa lộc, nhược hóa lộc, trái lại chủ có tranh cãi, làm phức tạp. Có sát kị cùng hội người, thường thường bởi vậy gây ra quan tòa kiện tụng. Như tình hình đặc biệt lúc ấy cát diệu, thì làm phức tạp nhỏ lại, cũng so sánh dễ hóa giải.

. Thiên lương có quản lý, giám sát, tra hạch tính chất. Cư cung tài bạch, cũng dĩ loại này tính chất là nên. Nhược thiên nguyệt cùng độ, thì biến thành tra xét bệnh tình, cho nên có thể y dược nghiệp cầu tài; nhược thiên hình cùng độ, thì hình pháp kỷ luật giám thị, cho nên có thể tư pháp, quân cảnh chờ nghiệp là cầu tài tay của đoạn.

Thiên lương là ấm tinh, cho nên chủ có phụ tổ của che chở. Có lúc cũng không chủ di sản làm con nuôi, mà là tạ trưởng bối danh dự mà được trợ lực, do là sống tài. Có khi lại nguyên nhân chính trưởng bối nhân tế quan hệ mà được sự nghiệp, do là sống tài. Hoặc chủ có sẵn sự nghiệp phát tài.

thiên lương thủ cung tài bạch, cũng tiên danh hậu lợi. Cho nên thiên lương hóa khoa, trội hơn thiên lương hóa lộc.

thiên lương thủ cung tài bạch, nên dĩ phục vụ là mục đích, không thích hợp để cầu tài là mục đích. Chí đang phục vụ người, tài lộc tự nhiên đầy đủ, nhược chí đang cầu xin tài, thì dễ không làm tròn trách nhiệm, trái lại két làm phức tạp thị phi.

thiên lương ở cung tài bạch hóa lộc, điệp lộc, giai chích chủ một thời của phú, nhưng phía sau lại bị người châm chọc bình phẩm. Giao nhập không tốt tuổi vận, lập tức khiêu khích thị phi làm phức tạp. Cho nên nên quảng kết nhân duyên, dĩ không được tổn hại người khác lợi ích là cầu tài của đại tiền đề, mà lại cần phải bận tâm công chính, sau đó tài năng hậu thiên xu tị. Nhiên cứu không bằng chí đang phục vụ người của tốt.

thiên lương hội lộc quyền khoa, mà không phải là thiên lương hóa lộc người, danh lãi nặng hậu.

. Thiên lương thiên mã cùng độ vu cung tài bạch, tài bạch nan tụ. Mà lại chủ lúc nào cũng đổi công tác hoàn cảnh.

Thiên lương thủ tài bạch, tung sai ai ra trình diện hung diệu, cũng chung bất trí bần của.

Tử ngọ cung thiên lương, tử trội hơn ngọ, che cung thiên lương được ngọ cung thái dương chính chiếu, chiêu thị phi đố kỵ tính chất rất là giảm thiểu, đặc biệt hóa lộc người là nhiên.

Tử cung thiên lương, suốt đời đa tiến tài tiền hội, nhưng tản tài cũng không ít. Phải thiên lương bản thân không thay đổi lộc, mà hội chiếu hóa lộc hoặc lộc tồn, sau đó thủy thành phú cục.

Ngọ cung thiên lương, tiến tài cơ hội ít, tản tài cơ hội cũng ít. Duy nhất sáng giàu có, hoặc hưởng thụ so sánh xa tức dễ bị người đố kỵ.

. Tử ngọ cung thiên lương, . Cũng sẽ thành [dương lương xương lộc] của quynh, nhược canh sai ai ra trình diện khoa văn chư diệu, vưu ưa văn xương hóa khoa, hoặc văn khúc hóa khoa, thì danh lãi nặng hậu. Ở hiện đại, cũng có thể độc quyền phát minh làm giàu.

Nhược xương khúc đào hoa cùng hội, thì là nghệ thuật, truyền bá. Nên coi đây là nghiệp phát tài.

Kinh thương người, thì đa số làm con nuôi việc hiện tại nghiệp; ứng với dĩ thương dự làm trọng. Nhược thành lập thương nghiệp hậu tức tự cao tự đại, tức lập sinh rách nát, hoặc khiến cho trọng đại phong ba.

xấu vị cung thiên lương ngồi một mình, thiên cơ tương đối, tài bạch rung chuyển. Duy tả phụ hữu bật giáp người, thủy chủ năng tồn trữ.

xấu vị thiên lương, có xương khúc giáp, suốt đời danh lớn hơn lợi. Cho nên yêu cầu lợi không bằng yêu cầu danh.

xấu vị thiên lương, dĩ xấu cung trội hơn vị cung: Đến đây và tử ngọ cung đồng ý.

Xấu vị thiên lương hội Thái âm hóa lộc, chủ có sẵn sự nghiệp hoặc di sản làm con nuôi. Thiên vu triền thiên lương, hoặc triền Thái âm người vưu xác thực.

. Xấu vị thiên lương phải không 『 dương lương xương lộc 』 cách. Nhưng nhật minh tịnh chiếu, cũng thành cách cục. Ở vị cung người, viết nguyệt trái lại bối, phải sai ai ra trình diện cát hóa thủy có thể bổ cứu. Nhưng nhưng chủ ở thị phi tranh cãi làm phức tạp trung tâm tiến tài. Mà lại được tài hậu tất có phá hao tổn tùy lai.

. Xấu ngày nữa lương, sai ai ra trình diện Thái âm hóa khoa, thì thiên cơ tất đồng thời Hóa kị, nguyên nhân chính tài thụ báng. Vị cung người vưu quá mức. Cho nên được tài cũng không nên đường hoàng.

tị hợi thiên lương cùng trời cùng tương đối, chủ tay không hưng gia. Nhược lộc mã cùng bôn ba, quyết chủ suốt đời tài nguyên ở chỗ nước khác.

bởi thiên đồng ảnh hưởng, chủ năm mới cứ thế trung niên tài bạch nan tụ. Dù có tổ nghiệp cũng không khắc hưởng. Duy nhược tả phụ hữu bật, nhất cư cung mệnh, nhất cư cung tài bạch người, thì chủ chắc chắn tổ nghiệp làm con nuôi. Hoặc tất có chủ để ý sẵn sự nghiệp cơ hội.

tị hợi thiên lương lạc hãm, tài nguyên không rộng, cũng so sánh nan dành dụm, đến đây cũng bởi bản thân đối tài bạch tịnh không coi trọng, tình nguyện coi trọng tinh thần hưởng thụ hữu quan. Nhưng mà phàm được tài tất chủ lao tâm phí thần, đến nỗi khiến cho mâu thuẫn, làm gốc tinh sinh hoạt phí cư cung tài bạch lớn nhất khuyết điểm.

tị hợi thiên lương nhược tiên danh hậu lợi người, chống lại thuật khuyết điểm là được bù đắp. Cho nên tối nên sai ai ra trình diện xương khúc giao nhau, cũng nên hóa khoa.

nhược hội thiên đồng Hóa kị, chích nên nhân sĩ chuyên nghiệp, hoặc bán lẻ nghiệp cũng có thể.

13 thất sát

thất sát thủ cung tài bạch, chủ chưởng quyền sở hữu tài sản. Loại này chưởng quyền sở hữu tài sản tính chất cùng trời phủ bất đồng. Đại thể mà nói, Thiên phủ chủ thủ, thất sát chủ công. Thiên phủ chủ ở sẵn dưới cục diện phát triển, thất sát thì chủ sáng chế tân cục diện. Nhất nhất bởi Thiên phủ và thất sát vĩnh viễn tương đối, sở dĩ mặc dù các cụ bất đồng bản chất, nhưng mà cũng ảnh hưởng lẫn nhau, cho nên chủ

Thủ người cũng có cho nên thế, chủ mai người cũng có thủ thế. Chủ công người cũng có thủ thế. Đây đó phối hợp tướng cho nên không rời kỳ bản chất, cho nên ở cái khác tinh điện hội hợp hạ, Thiên phủ cũng khả năng biến thành lấy công làm thủ, thất sát cũng có thể biến thành dĩ thủ là công. Ở suy đoán thì đối với lần này ứng với tỉ mỉ phân biệt.

Về thất sát thủ cung tài bạch, bản phái truyện có một ca khúc bí quyết: [dần thân tử ngọ năng lực hoành phát, tức dậu được tài cũng hao tổn mài, thìn tuất nhị cung là phú cục, xấu vị tích tài tị hợi đa.] bởi vậy ca quyết có thể thấy được, phàm thất sát thủ cung tài bạch, bản chất đều vì phú cục, cận mão dậu nhị cung hãm địa, hoành phát hậu cũng dễ tiêu ma hầu như không còn, nhưng mà cũng tằng một lần thành phú

Cũng. Mộ phần vốn không ưa thất sát tọa cung tài bạch, chí ít không được là phú cục, thực lầm.

Thất sát thành phú, điều kiện chủ yếu là được lộc (điểm này cùng trời phủ tương đồng). Lộc tồn hoặc cùng hội hóa lộc đều có thể. Cái phải lộc, sau đó sở chưởng quyền sở hữu tài sản thủy thành cục diện. Bằng không mặc dù chưởng tài cũng cận chủ phạm vi cực tiểu.

Thất sát ưa sai ai ra trình diện lộc, quyền, khoa hội. Càng thêm phụ tá chư cát, tức chưởng tài phú quyền to.

Nhưng mà thất sát thủ cung tài bạch, cũng và thủ cung mệnh tương đồng, suốt đời tất có một lần khúc chiết. Cho nên phải kinh lịch phiêu lưu mà thành phú. Duy nhược ăn ý thất bại, thì thật khó vượt qua phiêu lưu.

Nhược thất sát có lộc, mà lại sai ai ra trình diện cát diệu mà vô sát, thì trải qua phiêu lưu cũng có thể di nhiên, tài năng ở bạn bè dưới sự trợ giúp Đông Sơn phục khởi. Nhưng nếu vô cát có sát, hoặc cát ít sát nặng, thì trải qua phong ba hậu khôi phục nguyên khí duy gian. Ăn ý hà mà lại chủ chưa gượng dậy nổi.

. Thất sát sai ai ra trình diện lộc mã cùng bôn ba, lại thấy lộc xoa khoa hội cập phụ tá cát diệu người, ở hiện đại, thường thường là nhảy qua nước cơ cấu chưởng quyền sở hữu tài sản nhân vật. Cục diện tiểu người cũng được chưởng viễn phương tài.

. Thất sát và thiên không cướp, đại hao cùng độ gặp gỡ, mưu tài cố sức. Mà lại được tài đồng thời cũng sinh phá hao tổn. Canh mỗi ngày hình, thì không thích hợp thủ đoạn hành nghiệp, bằng không chủ dễ phạm quan tòa hình pháp.

. Thất sát triền kình dương chủ tranh đoạt; triền đà la chủ chiêu kị; triền hỏa linh thì phong hoành nổi giận phá.

. Thất sát hội sát diệu trọng trọng, mà lại sai ai ra trình diện hình hao tổn, hoặc văn khúc Hóa kị người, chủ suốt đời dễ chiêu đạo tặc.

phàm thất sát ở cung tài bạch, thì cung điền trạch tất là Thái âm, nhược Thái âm lạc hãm, hỏa tạc lọt vào độ, mà thất sát lại thấy sát hao tổn người, thì cần phải phòng cháy tai hoặc binh tai.

tử ngọ cung thất sát ngồi một mình, đối cung 『 vũ khúc Thiên phủ 』, sai ai ra trình diện cát hóa hoặc lộc người còn sống, thường đắc ý khoảng thu nhập thêm. Duy ý này khoảng thu nhập thêm cũng không phải là do phi pháp cách được lai.

tử ngọ thất sát triền hỏa linh, thì chủ mạo hiểm khó khăn của tài, mà lại không đổi dành dụm.

Tử ngọ thất sát vô chiêm hóa cát diệu, suốt đời chí ít cũng được một lần ngoài ý muốn tài. Cần phải chú ý bảo tồn nguyên khí, bởi vì cơ hội nan tái. Vũ khúc Hóa kị người, thì rách nát hậu chỉ có thể chậm rãi bồi dưỡng nguyên khí, sảo vội vàng xao động tức hoàn cảnh canh kém.

thất sát ở dần thân nhị cung ngồi một mình, đối cung là 『 tử vi Thiên phủ 』, cũng chủ hoành phát. Kỳ tính chất có thể tham khảo tử ngọ nhị cung.

Duy nhược tử huy hóa quyền, thì chỉ nhân lộng quyền mà dồn khuynh bại. Ưa hội tử vi hóa khoa, Thiên phủ hóa khoa, thì mặc dù không được hoành phát, nhưng phong ba cũng tiểu. Mà lại thường chủ một thân ở tài chính vận chuyển buôn bán thượng, có khuynh hướng dĩ thủ là công.

dần thân thất sát sai ai ra trình diện lộc mã cùng bôn ba, chủ suốt đời tất có ít nhất một lần sự nghiệp thượng trọng đại cải biến. Đến đây cải biến mà lại có khuynh hướng tốt đẹp chính là chuyển biến.

thìn tuất thất sát ngồi một mình, đối cung là [liêm trinh Thiên phủ], nhược sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu, cũng chủ giàu có. Mà lại am hiểu vu dĩ tài và tái, nhưng không thích hợp ăn ý đánh bạc, bằng không tất sinh rách nát.

thìn tuất thất sát hội khiêm trinh hóa lộc, suốt đời tài bạch bất an, thu nhập tung đa, chi cũng đại, hoặc nhân miệng bất an, ” hoặc thường tao đạo tặc, hoặc nhân tật bệnh. Vô sát có cát cùng hội người, thì trình độ không nặng.

thìn tuất thất sát sai ai ra trình diện liêm trinh hóa lộc, thì suốt đời thường đắc ý khoảng thu nhập thêm. Sai ai ra trình diện phá quân hóa lộc, thì sự nghiệp không chỉ một mặt, tài nguyên đến từ nhiều phương diện.

thìn tuất cung thất sát hội tham lang hóa lộc, vu vận hạn giờ lành, thường có ý định khoảng thu nhập thêm, nhưng vận hạn vừa qua, liền lập tức trình giằng co trạng thái, một lần thì chỉ có thể trì doanh bảo thái, bất khả đòi hỏi quá đáng phát việt, bằng không trái lại chủ rách nát.

14 phá quân

Phá quân thủ cung tài bạch, không được thiện quản lý tài sản, kỳ bản chất là khai sáng tài nguyên. Kỳ khai sáng tài nguyên phương thức cũng và thường nhân bất đồng. Duy tài nguyên khai sáng lúc, theo người cũng tất chúng. Có sát, mà lại dễ khiến cho cực đại cạnh tranh; vô sát, thì tuy có theo người cũng ảnh hưởng không lớn. – một ngày đêm cơ thủ tài bạch cũng đồng cùng loại tính chất, bất đồng là, thiên cơ đoạt được người là sẵn cơ hội, nhưng không người hỏi đến, một ngày hỏi đến lại khiến cho cạnh tranh. Đến đây và phá quân của tự hành sáng tạo cơ hội bất đồng.

Phá quân thủ cung tài bạch, có nhiều phương diện tài nguyên.

Phá quân Hỏa Tinh cùng ngụ, cũng chủ hoành phát, kỳ hoành phát tính chất và 『 hỏa bần 』, 『 linh tham 』 bất đồng. Tham lang đoạt được của tài, hiểu được chư ngoài ý muốn, bất kỳ mà được tính chất, nhưng phá quân đoạt được người, lại nhân khai sáng tài nguyên mà dồn.

Phá quân ưa và lộc tồn hoặc hóa lộc cùng độ. Thảng phá quân bản thân hóa lộc, thì tất kiêm đi kiêm chức dĩ phát tài. Có lộc, cố chủ thu nhập dày, cũng chủ tài nguyên tương đối ổn định.

Phá quân thủ cung tài bạch người, đa chủ chuyển biến hành nghiệp sau đó thủy năng lực làm giàu. Cho dù sai ai ra trình diện sát kị, đổi nghề lúc cũng có thể cải thiện hoàn cảnh. Nhược sai ai ra trình diện lộc quyền khoa hội, thì kỳ chuyển biến tất xuất phát từ đột nhiên. Nhất nhất cho nên phá quân hóa lộc, có thể lộc cực khoa người, mừng nhất sai ai ra trình diện khôi việt, thì suốt đời đa cơ hội.

Phá quân và kình dương đồng cung, cũng chủ hoành phát. Nhưng đến đây cơ cảnh dây cột tóc có tranh đoạt ý tứ hàm xúc, đó là hoành đoạt mà đến. Cho nên thông khởi thị phi tranh cãi quá nhiều, nếu có trạch cướp, hình hao tổn, thì chủ hoành được hoành thất.

Phá quân thủ cung tài bạch, chủ tiên phá hậu hưng. Duy nếu không có cát hóa cát hội, mà lại sai ai ra trình diện sát diệu người, thì rách nát lúc, kỳ phục hưng cũng mẫn cảm miệng cọp gan thỏ.

Phá quân và vũ khúc Hóa kị cùng triền, thường cảm tài lực bất túc. Nhược miễn cưỡng chu trương, thì không chỉ đông na tây bổ, hơn nữa dũ đồ cải biến càng thêm tốc rách nát.

Tử ngọ cung phá quân, đối cung là [liêm trinh thiên tướng], mừng nhất liêm trinh hóa lộc, thì phá quân tất đồng thời hóa quyền, chủ quyền lực và tài bạch câu tăng, danh lợi song thu vào.

Duy nhược phá quân vô lộc, ít thấy phụ tá chư cát, mà sát diệu cũng không nặng người, thì một ngày nắm quyền, phá hao tổn lập tới, phải một lần nữa chỉnh lý nghiệp vụ, sau đó thủy năng lực khôi phục kiểu cũ.

Nếu có sát kị thiên không cướp, cùng rủi ro tổn hao cực đại. Hơn nữa thường thường sắp thành lại bại.

Tử ngọ phá quân có cát hóa cát diệu, thì tiên nổi danh sau đó có lợi. Mặc dù danh lớn hơn lợi, nhưng mà cũng tất giàu có.

Dần thân cung phá quân, đối cung là [vũ khúc thiên tướng]. Nhược vũ khúc Hóa kị người, chủ thu không đủ chi.

Dần thân phá quân, trước phải phá hết tổ nghiệp sau đó hưng gia, cho dù lộc quyền khoa hội người cũng thế.

Dần thân phá quân, đối cung thiên tướng là tài ấm giáp người, tất có tổ ấm, nhưng mà tất không tuân thủ. Hình kị giáp người, thì trái lại chủ có mỏng tư. Nhưng hai người phát triển, lại trước đây người là đại.

Dần thân phá quân sai ai ra trình diện Hóa kị (tham lang Hóa kị ngoại lệ), phát tài lúc tất có phá hao tổn tùy lai.

Dần thân nhị cung phá quân, thường có phôi phương hướng cải biến. Dù có cát diệu, như vô lộc tồn hóa lộc, cũng thường chủ cùng nhau tức quyết.

Thìn tuất cung phá quân rơi lưới, đối cung là 『 tử vi thiên tướng 』, phải có một lần đột phá sau đó thủy đã thành công, tung sẽ chiếm hóa cát diệu người cũng thế.

Thìn tuất phá quân ưa khôi việt giáp, hoặc đối cung khôi việt giáp, thì suốt đời tỷ lệ phát sinh cao triển hoặc sang tân cơ hội.

Thìn tuất phá quân sai ai ra trình diện sát kị hình diệu, thì ngày càng sa sút, cho nên mỗi cần phải tường đại vận lưu niên mà định thoái thoái cơ hội.

Thìn tuất phá quân không thích nhất đà la cùng độ, thì chủ có đột phá cơ hội cũng dễ đánh mất.

Thìn tuất phá quân và thiên không cướp cùng độ, chủ tài chuyển trắc trở, cho nên cực không thích hợp kinh thương. Có lúc tiền trả phân kỳ mua sắm cũng cần phải cẩn thận, khả năng bởi vậy tả chi hữu ra.

Phá quân ở hợi tử xấu tam cung, giai không thích hợp văn khúc Hóa kị cùng độ, chủ sinh trọng đại rách nát. Như canh sai ai ra trình diện sát diệu hình hao tổn xung hội, thì chủ đóng cửa hoặc khuynh gia.

Cung tật ách

Suy tính đẩu số, phải đánh vỡ mười hai cung giới hạn, sau đó tài năng suy tính chuẩn xác, vu suy tính cung tật ách thì, vưu ứng với chú ý điểm. Nhược chích cư nguyên cục cung tật ách lai suy tính, thì tuy có thể đẩy dời đi thể chất thượng một ít cơ bản đặc thù, nhưng dễ quên đại vận cập lưu niên tật ách khắc ứng với.

Cho nên dục thị kỳ một đời người trọng yếu bệnh hoạn, có vô khai đao mổ, có vô nguy chứng, liền ứng với đeo sao bàn tác toàn diện quan sát, bất luận ở nguyên cục bất luận cái gì cung viên, chỉ cần tìm ra một tổ [bệnh tinh] liền ứng với lập tức gia dĩ chú ý. Sau đó khán đến đây tổ 『 bệnh tinh] tại nơi một đại vận, một lưu niên, thụ sát kị hình hao tổn chờ diệu xung hội, mà lại hạ xuống đại vận hoặc lưu niên cung tật ách, cung mệnh, cung phúc đức, thì đều có thể coi là khắc ứng với của kỳ.

thị tật ách, phải kiêm thị tật ách, cung mệnh, phúc đức tam cung. Cung tật ách cố vô luận vậy, cung mệnh tinh diệu tổ hợp, là chính đương sự số phận đặc thù, cho nên cũng có thể dùng để suy đoán bệnh hoạn, nhất là ứng dụng lai suy đoán sinh tử an nguy. Về phần cung phúc đức, sở chủ người là đằng thung thần hưởng thụ, cập vật chất hưởng thụ, có chút bệnh hoạn, cố ảnh hưởng vật chất hưởng dụng, vưu ảnh hưởng tinh thần hưởng thụ người, như mất ngủ, tính vô năng chờ, thì thường thường vu cung phúc đức khắc ứng với.

Đẩu số suy tính tật ách, năng lực vu vị phát bệnh tiền, là được biết kỳ nổi lên tật bệnh của kỳ. Tịnh do đó biết phát bệnh của kỳ. Cho nên có thể tạ đến đây gia dĩ xu tị. Nếu có thể trước đó giỏi về giữ sức khoẻ, cập dựa vào tật bệnh tính chất gia dĩ trước đó điều trị, thì tránh được miễn bệnh phát. Cũng không phải là bởi tinh bàn có đến đây tổ tinh hệ, liền phi phát như thế tật bệnh bất khả. Nhược cho rằng như vậy, liền rơi vào số mệnh nhận thức vũng bùn, phi nghiên cứu đẩu số người sở nên, học giả hơn thế đương gia dĩ chú ý. Thảng trì số mệnh quan điểm, thì không bằng không tính là, trái lại yên tam thoải mái.

Cổ nhân sở luận tật ách, kẻ khác thị của, phạm vi nhỏ hẹp. Người viết vu tập, đẩu số thì tức đã có cảm hơn thế, nhân đặc biệt dụng tâm gia dĩ chinh nghiệm, đeo sao diệu tổ hợp tính chất đặc biệt gia dĩ dẫn thân, cho nên sở luận tật ách phạm vi, đã so sánh tiền nhân là quảng.

『 tử vi đẩu số học được 』 hội viên, là người viết tự mình truyền thụ cho đệ tử, vâng chịu người viết ý đồ, tái đối chắc chắn tật bệnh gia dĩ chinh nghiệm, phạm vi đã có sở mở rộng. Duy bính làm sao đều không đủ để bao quát Vạn Tượng. Ví dụ như cận viết lưu hành AIDS, bởi khuyết thiếu chinh nghiệm tư liệu, tức vô pháp quyết định kỳ tinh hệ. Người viết hoài nghi hệ thiên đồng, thái dương tinh hệ, hơn nữa đào hoa, hư hao tổn, thiên hộ chờ diệu mà thành, duy đến đây cơ bản tư tưởng, còn có đãi vu chứng thực cũng.

Có lúc, đẩu số cũng không có khả năng suy tính ra một ít hi hữu tật bệnh. Như người viết là người nào đó suy tính, giám định có mắt tật, mà lại có lấm tấm tính đặc thù, cho nên coi là nghiêm trọng phi văn chứng, nào ngờ một thân sở hoạn, là một võng mạc sắc tố tế bào thoái hóa. Bởi vậy đồng loạt, cũng biết thuật số tất nhiên có kỳ cực hạn tính. Nhược quá mức tương chi thần hóa, liền là mê tín, không chỉ bất năng thâm nhập nơi sâu trong nhà, hơn nữa dễ lầm nhân lầm kỷ, không bằng không được học, trái lại, đã, an để ý được.

Người viết hoan nghênh học viên dành cho ca bệnh cập tinh bàn, tỉ cộng đồng nghiên cứu, mở rộng chinh nghiệm phạm vi, tịnh do đó tu chỉnh một ít cổ nhân quan điểm, tất như vậy mới có ích vu nhân.

Bổn thiên thuật, dĩ tật bệnh là cương. Tức tiên thuật tật bệnh tên gọi, sau đó liệt kê dấu hiệu đến đây tật bệnh tinh hệ tổ hợp, cho nên kết cấu và dư cung dấu hiệu bất đồng.

An bài như vậy, có lợi cho học giả phân loại ký ức, thảng kiểm tra ngại bất tiện, thì có thể tự hành cư giáo trình dựa vào tinh diệu là cương, biệt liệt nhất biểu, trải qua đến đây một phen sổ để ý, ấn tượng đương có thể càng sâu, có lợi cho học tập.

Đẩu số suy tính tật bệnh, chủ phải căn cứ ngũ hành. Điểm này đã vu sơ cấp giáo trình gia dĩ tường thuật, học giả sách học thiên thì, có thể trì sơ cấp giáo trình đối độc, hiệu quả đương lớn hơn nữa. Bổn thiên thì nhưng làm một tổng hợp lại bản tóm tắt, và sơ cấp giáo trình hỗ có trống trải phát minh, mà lại đa bổ sung, học giả có thể dư lưu ý.

Tử huy thuộc đất, chủ âm phân, cho nên vu tạng phủ là tỳ. Nhân thân hấp thu dinh dưỡng, chuyên lại tỳ đất vận chuyển buôn bán, sở dĩ do tử vi là được biết kỳ hấp thu dinh dưỡng tình huống, thảng là [không cầm quyền] hoặc là [cô quân], đều dễ nhân tỳ đất yếu mà dồn huyết khí lưỡng khuy.

Tử vi sai ai ra trình diện hư hao tổn, xương khúc, thì nhân tỳ đất mà ảnh hưởng dạ dày, biểu chinh là nôn mửa, đi tả. Nhẹ thì là khí trướng lòng buồn bực. Sai ai ra trình diện thiên không cướp làm tâm khí đau nhức.

Nhược sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu trọng trọng, thì tỳ đất ứng với phòng quá cang, không chỉ dễ thu lấy dinh dưỡng quá phận, mà lại tỳ đất quá cường, cũng ảnh hưởng tâm thận. Đến đây dĩ tâm thuộc hỏa, hỏa thụ cường đất sở tiết; thận thuộc thủy, thủy là cường đất khắc, mất đi cân đối, liền dễ két và tâm thận bệnh. Mà lại tỳ đất bản thân quá cường, cũng chủ bệnh bao tử.

Tử vi và đào hoa chư diệu cùng độ, hoặc được đào hoa chư diệu triêu củng, chủ sắc dục, cũng bà chủ nữ ám bệnh. Thảng tinh bàn trung tâm có bệnh thận tinh diệu mà lại hợp, thì có thể chém làm nhân sắc sự mà dồn lỗ lã.

Vu tử vi chư tinh hệ trung tâm, đặc biệt 『 tử vi tham lang 』 tổ hợp tối chủ sắc dục. Sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu, cũng không năng lực giảm bớt đến đây đặc biệt trưng. Cho nên sai ai ra trình diện sát tức chủ bệnh thận, dĩ ngũ hành nói, thì nhân tham lang thuần dương mộc, lại chỉ như thủy, mộc tiết thủy, mà tử vi đất tắc lai khắc thủy, thận thuộc thủy, đã bị trọng trọng khắc cạn, cho nên chủ có tật.

『 tử vi phá quân 』 cũng có bệnh thận khuynh hướng, cái phá quân thuộc thủy, và tử vi cùng độ, không bị đất khắc cũng. Duy và [tử tham] tính chất vừa không có cùng. 『 tử tham 』 ở đâu tham lang mộc, có thể khiến cho can dương thượng cang, là sắc mặt vui mừng dục của căn nguyên, sở sanh bệnh thận tất là lỗ lã; mà 『 tử phá 』 thì thuộc là đất thủy tương khắc, cho nên chủ thận trải qua ám bệnh, nữ mệnh vưu bà chủ khoa ám bệnh.

Thảng [tử phá] sai ai ra trình diện đào hoa cập sát diệu, thì là bệnh lây qua đường sinh dục, vưu chủ da vết tích. Vô đào hoa, thì là tỳ đất thụ thấp sở trí của bệnh ngoài da.

Tử vi Thiên phủ tổ hợp, lưỡng khỏa thuộc đất chủ tinh cùng độ, cho nên chủ tính khí tràng bẩn bệnh. Được bách quan triều củng, thì tỳ đất quá nặng, sai ai ra trình diện đào hoa hư hao tổn, thì cũng sắc dục.

Nhược 『 Tử Phủ 』 và hỏa linh cùng độ hoặc đối trùng, mà lại sai ai ra trình diện vũ khúc Hóa kị lai hội, thì là tiêu hóa khí quan loét, nhọt sưng của tật, nhược canh mỗi ngày nguyệt, máu cổ, thiên hư, âm sát chờ tạp diệu, thì có phát triển là bệnh ung thư khuynh hướng.

Tử vi thiên tướng tổ hợp, bởi thiên tướng thuộc thủy, cho nên chủ đường nước tiểu, thận thạch, bàng quang thạch, tức thuộc về 『 thủy đạo 』 hệ thống tật bệnh. Sai ai ra trình diện thiên không cướp, có thể là tuyến tiền liệt, nhiếp hộ tuyến bệnh. Sai ai ra trình diện hỏa linh, thì là tỳ đất thụ thấp, phát triển là da dị ứng, như gió chẩn các loại.

Nhược 『 tử tướng 』 hội vũ khúc Hóa kị, thì là mổ hiện ra, đặc biệt chủ thận bộ khai đao; nhưng mà có lúc là một cốt ung thư hiện ra, cần phải tường tạp diệu mà định. Nhất – phàm tạp diệu mỗi ngày đức, âm sát, thiên hình, thiên hư, đại hao, thiên nguyệt, kiếp sát người, giai có trợ giúp ung thư bệnh xác định.

[tử huy thất sát] chủ tỳ đất không được nuôi phế kim, cho nên chủ dạ dày nạp không tốt, ảnh hưởng phổi hoặc hệ hô hấp “Nhiên phế và đại tràng hỗ vi biểu quả, cho nên cũng có thể phát triển là tràng bệnh.

『 tử sát 』 sai ai ra trình diện vũ khúc Hóa kị, thì phòng điệt phốc tổn thương; sai ai ra trình diện khiêm trinh Hóa kị người, là huyết chứng, hoặc là huyết quang ngoài ý muốn; thảng đào hoa trọng trọng, mà liêm trinh Hóa kị, thì là bệnh lây qua đường sinh dục, hoặc là mủ máu.

『 tử sát 』 sai ai ra trình diện sát, nguyên nhân chính dạ dày nạp quá tốt mà gây ra dạ dày bệnh. Phả hỏa linh cùng độ, thì là loét.

Phàm tử vi tinh hệ, kình dương cùng độ, canh mỗi ngày hình, giai chủ giải phẫu hoặc vật lý trì liệu. Và kình dương cùng độ chủ bao bì quá dài; nữ mệnh thì chủ âm lãnh ám bệnh.

Thiên cơ thuộc mộc, chủ gan. Vừa chủ tứ chi, vưu chủ ngón tay đủ chỉ. Đến đây dĩ mộc của cành, thí dụ như tay chân cũng.

Cho nên thiên cơ lạc hãm, canh sai ai ra trình diện sát, chủ tay chân thụ thương. Nhược nhập miếu sai ai ra trình diện sát, thì đa chủ can bệnh.

Can mộc có thể khắc tỳ đất, sở dĩ thiên cơ quá vượng (như hóa lộc, quyền, khoa), thì chủ can dương thượng cang, đến nỗi dạ dày nạp không tốt.

Thiên cơ sai ai ra trình diện cung tật ách người, cũng chủ còn nhỏ ở đâu bệnh kinh phong chờ tật. Sát kị trọng trọng người, thì chủ còn nhỏ đa tai bệnh. Thảng canh lạc hãm, thì chủ thụ thương, đặc biệt tay chân là nhiên.

Thiên cơ nhập miếu sai ai ra trình diện tả phụ hữu bật, có lúc là biền chỉ của ứng với.

Nữ mệnh thiên cơ và đào hoa chư diệu cùng độ, thì là âm hư, cũng chủ tử cung bất chính, thời gian hành kinh không chính xác, thì bởi vậy đến nỗi không được dựng.

Nam mệnh thiên cơ và đào hoa chư diệu cùng độ, thì là thận thủy và can thuật mất cân đối, đến nỗi tâm thận không giao, cũng có thể coi là nội tiết mất cân đối. Bởi vậy dẫn phát các loại hư tổn hại.

Thiên cơ vừa chủ suy nghĩ, cho nên nhược Hóa kị, hoặc cùng trời đồng hóa kị củng hội, thì chủ thần kinh suy nhược, cũng chủ can dương thượng cang.

『 thiên cơ Thái âm 』, nhược Thái âm lạc hãm, thì là thận thủy không đủ để nuôi can mộc, cho nên dễ biểu hiện là hệ thần kinh bệnh. Nữ mệnh cũng chủ nội tiết mất cân đối.

Nhược thiên cơ Thái âm cùng độ hoặc đối củng, mà thiên cơ cập Thái âm giai lạc hãm người, thì là giả không bị bổ. Sai ai ra trình diện sát, thì là vốn sinh ra đã kém cỏi, âm dương lưỡng phân giai lỗ lã, biểu hiện là các loại yếu chứng, hoặc chủ bệnh kín.

『 thiên cơ cự môn 』 thủ cung tật ách, cự môn chủ hệ tiêu hoá, thụ can mộc khắc, cho nên là can dạ dày bất hòa, biểu hiện là khí đau nhức, lòng buồn bực, phúc trướng chờ bệnh. Cự môn Hóa kị người vưu quá mức, nhược sát nặng, thì là sa dạ dày, dạ dày đau thần kinh chờ. Sát kị giao triền, thì chủ dạ dày phong đau nhức, hạ lỵ chờ tật.

Thiên cơ, thiên lương tổ hợp, sai ai ra trình diện dương đà thiên hình, là bệnh viêm ruột thừa; tái kiến hỏa linh, mà thiên cơ Hóa kị người, chủ dạ dày đau thần kinh, hoặc loét dạ dày. Tạp diệu vừa không được cát người, khả năng phát triển là ung thư bao tử; nữ mệnh cũng thì là ung thư vú. thiên cơ thiên lương sai ai ra trình diện sát kị, mà đào hoa xương khúc chư diệu tịnh tập, lại thấy hư hao tổn hình nguyệt chờ tạp diệu, thì nữ mệnh là tử cung ung thư, khinh cũng chủ tử cung bệnh biến.

Phàm thiên cơ thủ cung tật ách, giai không thích kình dương, thiên hình cùng độ, chủ dạ dày giải phẫu, nhược phỉ liêm, thiên nguyệt cùng độ, thì là trùng tật, mà lại thường khuynh hướng thủ mắc can trùng. Cùng trời lương cùng độ thì, thay đổi khắc ứng với.

Thiên cơ thiên lương tổ hợp, nữ mệnh vừa chủ dễ sanh non, đẻ non, Hỏa Tinh thiên mã cùng độ người canh xác thực.

Nhược thiên cơ thiên lương cùng hội, Thái âm Hóa kị, thiên cơ tất đồng thời hóa lộc, thiên lương tất đồng thời hóa quyền, đến đây cát hóa không đủ để tiêu mất tật bệnh, trái lại nhân Thái âm Hóa kị quan hệ, biểu hiện là âm hư dương cang. Vu tuổi già thì, biểu hiện là thị lực cập thính giác giai suy yếu, mà lại dễ trúng gió, đến nỗi tay chân liệt .

Thái dương thuộc hỏa, là dương minh. Cho nên thái dương nhập miếu, tất chủ dương minh hỏa thịnh, dễ ngất xỉu, có đầu phong. Đến đây tức cái gọi là máu đoạt lấy cao cũng. Nhất nhất thái dương sở chủ của ngất xỉu thiên cơ bất đồng, thiên cơ là can phong, và dương minh ngất xỉu khác biệt.

Thái dương là nam ly của hỏa, cho nên vừa chủ mắt, phàm thái dương thủ cung tật ách, tất có con mắt tật, như cận thị, tản quang các loại. Vưu không thích ở ngọ cung, thì ánh dương quang quá thịnh; cũng không ưa ở tuất cung, ngại nhật đã tây đọa, giai chủ con mắt tật. Sai ai ra trình diện sát, mỗi chủ động mắt bộ giải phẫu; sát kị trọng trọng, lại cùng thiên hình, thiên nguyệt, thiên không cướp, phục binh, phỉ khiêm chư diệu cùng hội người, mỗi chủ mù. Vưu không thích cùng hội văn xương văn khúc Hóa kị.

Dương minh hỏa thịnh thì ảnh hưởng phế trải qua, cho nên văn hệ hô hấp bệnh, hoặc đại bỏ rơi táo kết. Do đại bỏ rơi bệnh hoạn dẫn thân, thì là trĩ sang, tiêu ra máu. Đà la cùng độ, đa chủ phế trải qua bệnh, kình dương cùng độ thì là đại tràng. Nhất nhất dựa vào trung y vương lý luân, phế và đại tràng hỗ vi biểu bầu, cho nên nhị bối hữu quan, nhưng cũng có sự khác biệt nhỏ.

Thái dương, Thái âm tinh hệ, ở vị cung cập thìn cung người, dương minh hỏa thịnh mà âm phân bất túc. Ở xấu cung cập tuất cung người, thì đa hư dương thượng cang. Người trước là nội tiết mất cân đối, người sau thì biểu hiện là đầu phong hoặc đau nửa đầu. Vưu không thích thái dương Hóa kị hoặc Thái âm Hóa kị, giai chủ mắt tật, hoặc can đảm trải qua tật.

Nhược thái dương Thái âm và thiên không cướp cùng độ, canh sai ai ra trình diện sát chiếu, lại thấy thiên hình, thiên người bị thương, chủ lưng còng, sát nhẹ thì là hàn bối. Cũng chủ mắc uốn ván.

Âm dương xương khúc giao nhau, mà xương khúc nhâm nhất hóa thành sao Hóa kỵ người, cũng chủ mắt tật. Nhược âm dương phụ bật giao nhau, mà âm dương nhâm nhất hóa thành sao Hóa kỵ người, thì chủ đại mắt nhỏ, hoặc lưỡng mắt thấy lực không thăng bằng.

Âm dương xương khúc hỏa linh lục diệu giao nhau, canh sai ai ra trình diện sát kị hình diệu, cập thiên nguyệt, âm sát, mui xe, thì là nghiêm trọng nội tiết mất cân đối, kỳ nặng người, có thể dồn bản thân bộ phận ki hình, hoặc có khí quan sinh trưởng dị đồng (như trái tim nhị nếp gấp chật hẹp các loại), hoặc bán thân bất toại.

Thái dương, cự môn tinh diệu tổ hợp, không thích thái dương lạc hãm, bằng không là dương phân bất túc. Biểu hiện là tuột huyết áp, huyết áp thấp, hoặc thay chủ đủ băng lãnh cập các loại yếu chứng.

Nhược thái dương nhân miếu, có sát, thì là khoang miệng, thực quản bệnh. Cũng dễ mắc đầu phong cập cao huyết áp, tăng đường huyết.

Nhược cự môn Hóa kị, thì là hỏa chước kim thương, dễ mắc hô hấp khí quan bệnh. Sai ai ra trình diện thiên không cướp cùng độ, thì là dãn phế quản.

Thái dương cự môn, và đà la, thiên hình, thiên nguyệt cùng độ, cũng dễ phát sinh bán thân bất toại.

Thái dương, thiên lương tổ hợp, dễ nhất trở thành nội tiết mất cân đối, như bướu giáp đại các loại (tục xưng đại cảnh phao).

Thảng sát kị trọng trọng hội hợp, hỏa linh cùng độ, mỗi ngày hư, âm sát, thiên nguyệt, đại hao, thiên đức, thiên hình chư diệu, nữ tử chủ mắc nhũ sang, ung thư vú, nam tử chủ mắc dạ dày sang, ung thư bao tử.

Thái dương thiên lương cũng chủ tâm bẩn, cập não bộ bệnh. Nhiên bản chất lại và thái dương Thái âm tinh hệ bất đồng. Âm dương tinh hệ làm tâm thận không giao, âm dương mất cân đối, đến nỗi tim đập mạnh và loạn nhịp, mất ngủ, khiến cho tâm tật (cổ đại dĩ não bộ cũng thuộc tâm tật), mà dương lương thì do khí quan bệnh biến dẫn phát. Như máu quản tắc máu tức là đồng loạt.

Thái dương thiên lương có sát, cũng chủ ngộ độc thức ăn, hoặc hít thuốc phiện. Dĩ sai ai ra trình diện hỏa linh, âm sát, thiên nguyệt, hư hao tổn chờ diệu là nhiên.

Vũ khúc thuộc kim, chủ hô hấp khí quan bệnh.

Kim khí xơ xác tiêu điều, cho nên vừa chủ tổn thương. Nhất là vũ khúc, thất sát tổ hợp. Nhiên phàm vũ khúc thủ cung tật ách, có kình dương, đà la, thiên hình chờ diệu, đều có mổ hoặc tổn thương khuynh hướng. Và hỏa linh cùng độ, cũng chủ thụ kim chúc bị thương.

Vũ khúc và Hỏa Tinh, thiên mã, khốc hư cùng độ người, chủ chảy máu cam, canh sai ai ra trình diện thiên không cướp, thì là phế nhánh khí quản viêm, khí quản viêm, bệnh lao các loại. Sát nhẹ thì chủ ho khan.

Vũ khúc thủ cung tật ách, cũng chủ còn nhỏ dễ mắc ho gà, lúc tuổi già thì dễ nhạ phong đàm.

Nhược vũ khúc và dương đà cùng độ, lại có Hỏa Tinh, thì hỏa viêm thương kim, quyết chủ hô hấp khí quan bệnh hoạn. Canh sai ai ra trình diện vũ khúc Hóa kị, vừa hội tạp diệu không được cát, thì là ung thư phổi, bỏ rơi ung thư hoặc khí quản nghiêm trọng bệnh biến. Thiên mã cùng độ, phòng bệnh ung thư khuếch tán.

Lớn nhất nhọt sưng, loét đến nỗi bệnh ung thư khuynh hướng tinh diệu tổ hợp, là vũ khúc và thất sát cập vũ khúc và phá quân. Vưu không thích hợp Hỏa Tinh, thiên mã cùng độ, vũ khúc Hóa kị, cùng với mỗi ngày đức, thiên thương, thiên hình, thiên hư, đại hao, âm sát, kiếp sát chờ tạp diệu.

Vũ khúc thất sát vừa chủ tiểu nhi ma túy, chó điên chứng; vũ khúc phá quân thì là nha bệnh, vưu chủ bệnh nha chu.

Nhất nhất lưu niên thấy vậy tổ hợp, thì phòng ngoài ý muốn tổn thương, như mộc áp, lôi kinh (ở hiện đại có thể coi là điện giật). Vừa nguyên nhân chính đạo thụ thương.

Vũ khúc Thiên phủ tổ hợp, sai ai ra trình diện sao Hóa kỵ cập sát diệu, thì là thủy ách. Nhiên cũng chủ thở khò khè đàm trào, dãn phế quản.

Vũ khúc thiên tướng cập vũ khúc phá quân, sai ai ra trình diện sát, chủ mặt mày hốc hác, phòng điệt va chạm ngoài ý muốn cập nhiễm trùng. Đặc biệt bộ mặt là nhiên.

Vũ khúc thiên tướng vừa chủ sang ban, cấy da giải phẫu, vừa chủ ruột non đau nhức chứng.

『 vũ khúc thiên tướng 』 cùng độ, kỳ mặt mày hốc hác tất có ở đây không trải qua mắt chỗ, như sau ba, mép tóc, hoặc đầu lưỡi tổn hại.

Vũ khúc thiên tướng cũng chủ bệnh kín. Nữ mệnh vưu phòng tử cung cập sinh thực khí quan bệnh biến.

Vũ khúc Hóa kị, thiên tướng cùng độ hoặc đối củng, canh sai ai ra trình diện hỏa linh, thiên mã, thiên không cướp, thì là tràng nhọt, đến nỗi bệnh ung thư. Nhẹ thì là viêm ruột.

Duy [vũ khúc thiên tướng] đối phá quân, hoặc 『 vũ khúc phá quân 』 nhìn trời tướng tổ hợp, nhược sai ai ra trình diện sát kị hình hao tổn cập ác diệu trọng trọng, có lúc có thể phát triển vi cốt tủy bệnh biến, hoặc tới bệnh bạch huyết.

Thiên đồng thuộc thủy, cho nên chủ bàng quang thủy đạo của tật, bao quát bệnh sa nang, lâm bệnh, niệu đạo, thận chờ bài tiết hệ thống bệnh.

Bởi thủy tiết kim khí (thiên đồng lại chỉ như kim), cho nên thiên đồng cũng có thể dẫn phát khí quản, nhánh khí quản bệnh. Dĩ đến đây sai ai ra trình diện đà la cùng độ là xác thực.

Thiên đồng chủ hưởng thụ, nhược Hóa kị, thì chủ tả tiết. Nhược và Thái âm cùng hội người, thì là âm hư bất túc, biểu hiện là hư tiết, hạ lỵ. Đào hoa chư diệu cùng độ thì là xuất tinh trong mơ, hoặc dạ nước tiểu. Đều chủ thận khí bất túc.

Thiên đồng và hỏa linh cùng độ, nhược thiên đồng lạc hãm, canh sai ai ra trình diện thiên không cướp, thì là bàng quang niệu đạo nhiễm trùng, hoặc tuyến tiền liệt, nhiếp hộ tuyến bệnh biến. Mỗi ngày nguyệt người, tiên thiên thận khí bất túc, dễ sinh lòng trắng trứng nước tiểu.

Thiên đồng cùng trời mã cùng độ, chủ chứng khí hư. Nhược canh sai ai ra trình diện sát, thì là khí suy lỗ lã, dễ sinh các loại yếu chứng.

Thiên đồng Thái âm tinh diệu tổ hợp, chủ bệnh thấp, có thể phát triển là thủy sưng, bệnh trướng nước. Hỏa linh tinh cùng độ, thì là thấp hỏa lưu gân, đến nỗi tứ chi đau đớn.

Nhược Thái âm Hóa kị, thì là âm hư lỗ lã. Hoặc thủy hiện lên mộc phiêu, đến nỗi bệnh viêm gan tính bệnh trướng nước. Nhất điều trị chi đạo, phải can thận lưỡng cố.

Thiên đồng cự môn cơ bản tính chất là đường ống, cho nên món chính nói, khí quản, tràng bẩn tật bệnh. Cũng chủ đau thần kinh. Cái thần kinh thái độ làm người thân tối nhỏ bé đường ống cũng.

Nhược sát kị hình hao tổn tụ tập đầy đủ, thì có thể phát triển vi cốt tủy tật bệnh, hoặc bạch huyết cầu quá nhiều.

Giống nhau dưới tình hình – thiên đồng âu môn ở đâu sát, hoặc viết! Cướp cùng độ, đều chủ di cốt biến dị, hoặc thoái hóa, hoặc tăng sinh, đến nỗi xung chịu đựng áp, sản sinh đau đớn. Hỏa linh cùng độ người vưu quá mức. Nhược thiên hình, thiên nguyệt cùng độ, thì khả năng là chung thân bệnh, như tiên thiên cốt tủy nhiễu sóng các loại.

Thiên đồng, thiên lương tinh hệ, cổ nhân cho rằng chủ 『 hạ bộ tật 』, tức bài tiết hệ thống cập sinh sản hệ thống tật bệnh. Đến đây dĩ thiên đồng Hóa kị người chủ khắc ứng với là đa.

Nhược sai ai ra trình diện sát, nhất là sai ai ra trình diện hỏa linh, thì chủ bệnh can khí đau nhức hoặc lòng dạ đau nhức. Duy nhược hình sát kị tịnh sai ai ra trình diện, lại có thiên nguyệt, thiên đức, thiên mã chờ diệu, thì chủ tâm cơ tắc máu.

Thiên đồng thiên lương cũng chủ bệnh sa nang, đến đây dĩ và thiên không cướp cùng độ là khắc ứng với.

Liêm trinh thuần âm hỏa, cho nên chủ máu. Phàm liêm trinh sở chủ bệnh hoạn, đại thể thượng giai và máu phân hữu quan.

Cổ nhân cho rằng 『 nam nặng tinh, nữ nặng máu 』, cho nên liêm trinh cũng chủ tinh dịch. Thị có hay không không được dựng, vô luận vu ở đâu cung độ, tiền nhân giai thị liêm trinh. Sai ai ra trình diện hỏa linh thiên không cướp vu hãm hương, như vừa giá trị đại hạn cung tử nữ, cung tật ách, mệnh ngụ, đã thành là không được dựng.

Do máu loại suy là tinh, thì là xuất tinh trong mơ, thủ dâm, tinh tử bất túc chờ bệnh hoạn khắc ứng với.

Cho nên liêm trinh Hóa kị, liền coi là máu tật. Cố chủ khạc ra máu, cũng chủ hung ngoài ý muốn mà thấy máu quang.

Bởi vậy dẫn thân là mủ máu tai ương, cho nên vừa suy đoán là sang lại, bệnh giang mai, lâm bệnh các loại. Tối ôn hòa khắc ứng với thì là nhọt. Nhược hung thần nói nặng, mà lại sai ai ra trình diện vũ khúc Hóa kị, thì là bệnh bạch huyết.

Vu nữ mệnh, suy đoán là kinh nguyệt khô ít, bạch đái, thời gian hành kinh không chính xác các loại.

Liêm trinh Hóa kị tối không thích hợp và vũ khúc Hóa kị xung hội, nhược xung hội, thì để ý ngoại huyết quang tai ương. Tai ách khổ, kiêm thị cung mệnh, cung phúc đức mà định.

Cổ nhân của tật bệnh lý luận, phân âm dương biểu quả. Máu thuần âm, là quả, và của tương đối người thì là khí. Khí thuần dương, vi biểu. Trong ngoài gắn bó, nhân của do liêm trinh cũng có thể thị khí phân bệnh.

Cho nên liêm trinh cũng chủ cảm mạo, ho khan, bệnh phổi các loại. Dĩ sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, đà la làm trọng.

Vu các tinh hệ trung tâm, dĩ liêm trinh, thất sát tinh hệ, vưu chủ hô hấp khí quan tật bệnh. Thường thấy nhất người là mũi mẫn cảm, viêm xoang chờ, dĩ có sát cùng độ là là. Nhược sát nặng, thì là bệnh phổi, viêm phổi. Thiên nguyệt cùng độ thì là bách viết khái, bệnh lao.

Liêm trinh, thiên tướng tổ hợp, chủ đường nước tiểu, cũng chủ bàng quang thạch, đảm thạch, thận thạch. Cũng dĩ sai ai ra trình diện sát kị là là.

Nhược liêm trinh thiên tướng và hỏa linh cùng độ, hoặc và thiên không cướp cùng độ, thì là da mẫn cảm, da rửa ảnh chẩn. Nghiêm trọng người thì là mụn nhọt.

Thảng liêm trinh thiên tướng là hình kị sở giáp, thì là đường ống bế tắc, cần phải chú ý các khí quan đường ống, cập nội tiết tuyến, có lúc bệnh biến lại đang cốt tủy.

Liêm trinh phá quân và sát cùng độ, cũng chủ kết sỏi.

Nhược Hỏa Tinh cùng độ, thì để ý ngoại thụ thương. Và văn khúc Hóa kị cùng độ, thì chủ thuỷ ách.

Phàm 『 liêm phá 』 sở ly ý ngoại, giai chủ đồ trang sức thụ thương; phù 『 liêm sát 』, thì phòng thương cốt.

Liêm trinh, tham lang tinh diệu tổ hợp, có sát kị, quyết chủ sinh thực khí. Sinh sản hệ thống bệnh. Cũng chủ bệnh thận. Thảng liêm trinh Hóa kị và tham lang Hóa kị cùng độ hoặc đối củng, thì là thận máu lưỡng trải qua bệnh, ảnh hưởng lẫn nhau, dễ thành các loại bệnh biến. Xấu nhất tình huống, là thận cơ năng phá hư. Khinh người là nước tiểu độc.

Liêm trinh đối tứ hóa cập sát diệu dị thường mẫn cảm, cần phải chú ý đại hạn lưu niên đây đó xung sẽ tình huống. Đại thể mà nói, không thích nhất sai ai ra trình diện vũ khúc Hóa kị; cũng tối cấn manh kiện, đà la cùng triền.

Thiên phủ thuần dương đất, vu tạng phủ là dạ dày. Sở dĩ tử vi thủ tật tâm ngụ chủ tả tiết, mà Thiên phủ thì không phải. Cương tả tiết là tỳ phủ của tật, không liên quan dạ dày. Loại này rất nhỏ phân biệt, phải hơi có trung y tri thức, sau đó thủy năng lực suy đoán.

Thiên phủ thủ cung tật ách, nếu vì [phủ kho thiên không lộ] người, có thể suy đoán là tiêu hóa lực bất túc, tiêu hóa cơ năng thất thường, lại thấy tử vi, thiên nguyệt, thì là ngậm miệng lỵ. Có khi lại biểu chinh là ẩm thực cơ năng đã bị cản trở.

Thảng như Thiên phủ có lộc, hoặc hóa thành khoa tinh, thì là thật tính bệnh bao tử, như thuộc về nhiệt tính bệnh bao tử, viêm dạ dày các loại. Thảng liêm trinh đái sát lai hội, hoặc liêm trinh Hóa kị, thì là dạ dày xuất huyết. Vô sát, thì vu liêm trinh thuộc hỏa, hỏa đất tướng sinh, giống nhau nghi thuộc dạ dày nhiệt, dạ dày nhiệt lâu ngày thì chuyển hóa thành ấm.

Nhưng mà Thiên phủ lại thường dễ thụ cái khác tinh diệu ảnh hưởng. Cho nên và vũ khúc cùng độ, thiên tương đất sinh vũ khúc kim, liền không nhắc tới chinh là bệnh bao tử, trái lại biểu chinh là phế trải qua của tật, tức dùng võ khúc là việc chính muốn đẩy phán đoán. Loại này tính chất, vừa không giới hạn vu chính diệu, có lúc cùng trời phủ cùng độ tạp diệu, cũng có thể phát sinh ảnh hưởng. Ví dụ như đà la cùng độ, có thể biểu chinh là hầu bệnh; nguyệt đức, thiên nguyệt cùng độ, thì là tiêu ra máu. Phần lần đó giai ứng với tỉ mỉ chinh nghiệm. Nhất nhất đà la, linh, linh tinh nhị diệu cùng trời phủ cùng độ, thường chủ đảm bệnh và hầu bệnh biểu chinh, cận ở chỗ có vô linh tinh cùng nhảy lên nhĩ. Đến đây tức là ứng với tỉ mỉ chinh nghiệm một trong lệ.

Thiên phủ và liêm trinh, thất sát tương đối, thiên hình cùng độ hoặc đối củng, lại chủ điệt phốc tổn thương. Nhược hỏa linh triền Thiên phủ, thì là dạ dày tổn thương.

Thiên phủ và liêm trinh cùng độ, có lúc cận chủ hô hấp khí quan bệnh, tịnh bởi vậy chuyển thành yếu chứng, ví dụ như thở khò khè. Chuyển thành yếu chứng khắc ứng với, là trời nguyệt, âm sát cùng cấp độ.

Thái dương thuần âm hỏa, cho nên chủ lỗ lã. Nói chung, chủ thận hoặc chủ hệ thần kinh.

Ở trung y lý luận, nghiêm trọng thần kinh suy nhược, khá tâm thận không giao, đến nỗi xuất hiện bản thân hư nhược tình huống, sở dĩ kỳ thực hệ thần kinh bệnh, cũng và thận hữu quan. Bất quá sở biểu trưng người, cũng không phải là viêm thận chờ thực chất bệnh biến mà thôi.

Tình hình như thế, đặc biệt thiên đồng ảnh hưởng là tối, thứ nhì thì là trời cơ, nhưng mà hai người rồi lại khác biệt. Đại thể mà nói, thiên đồng so sánh cụ thể biểu trưng là bệnh thận, thiên cơ thì so sánh cụ thể biểu chinh là thần kinh.

Do tự thận yếu, sở dĩ cũng có thể phát triển là bệnh mắt, như nhau tự nội chướng, phi văn chứng chờ. Đến đây dĩ văn xương hoặc văn khúc Hóa kị, sai ai ra trình diện sát diệu đích tình hình so sánh nghiêm trọng. Người viết gặp qua một mệnh lệ, sở hoạn người làf võng mạc sắc tố tế bào thoái hóa], hiện nay nhưng thuộc bệnh bất trị. Loại này ca bệnh ít sai ai ra trình diện, nhưng chém làm lấm tấm tính bệnh mắt thì nhưng thuộc chuẩn xác.

Thiên cơ ảnh hưởng, thì là mồ hôi trộm, âm hư, trí nhớ thoái hóa các loại. Nhiên đương sai ai ra trình diện sát kị thì, cũng có thể biểu trưng là phụ nữ ám bệnh, cập nam tử sớm tiết, bệnh di tinh các loại.

Nhược Thái âm, thiên cơ, thụ thiên đồng Hóa kị ảnh hưởng, rất có sát diệu cập thiên hư, âm sát, mui xe, thiên mã chư diệu, thì là âm nuy.

Thái có vừa chủ thủy thấp của tật, cho nên là tả lỵ, phồng lên. Dĩ mỗi ngày cơ hoá kị hoặc tham lang Hóa kị, có sát cùng triền của niên hạn là khắc ứng với. Nhược văn khúc Hóa kị cùng độ, thì là phát ban, da ấm, tiển giới chờ bệnh.

Thái âm nhược hóa thành sao Hóa kỵ, càng thêm thiên hư chư diệu, có long trì cùng độ, lúc tuổi già chủ lảng tai hoặc tai điếc. Còn đây là thận khí bất túc của mắc, và thất sát long trì đứng đầu tổn thương tính nhĩ bệnh bất đồng.

Thái âm hóa lộc, vu niên hạn hóa thành sao Hóa kỵ, thì chủ âm hư, cũng có thể chuyển hóa thành thận dương bất túc của bệnh.

Tham lang thuần dương mộc, lại chỉ như thủy. Cho nên vu tật bệnh, là can bệnh, vừa chủ sinh sản hệ thống bệnh.

Phàm tham lang và tử vi cùng độ hoặc tương đối, và liêm trinh cùng độ hoặc tương đối, đều có sinh sản hệ thống bệnh khuynh hướng. Duy Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ người, giai chủ can bệnh, còn đây là do sát diệu tính chất ảnh hưởng một trong lệ.

Nhược tham lang nhảy lên cung tật ách, kình dương Hỏa Tinh cùng triền, hoặc đà la linh tinh cùng triền, chủ mủ máu của tật.

Hội liêm trinh Hóa kị, nữ chủ rong huyết, nam chủ bệnh di tinh, nặng người thì chủ bệnh liêt dương hoặc sớm tiết. Mỗi ngày hư, âm sát, thiên người bị thương vưu xác thực.

Tử vi tham lang cơ bản tính chất mặc dù chủ sắc dục chư tật, duy dĩ tham lang Hóa kị người thủy xác thực. Cái gọi là sắc dục chư tật, nam chủ bệnh liêt dương, sớm tiết, dương cang; nữ chủ âm lãnh, tử cung âm lãnh, tử cung bất chính chờ, và sinh thực khí quan bệnh bất đồng. Sinh thực khí quan bệnh, chỉ nhiễm trùng, nhọt sưng các loại.

Tham lang Hỏa Tinh cùng độ, là trĩ tật. Càng thêm kình dương, thì là trĩ lậu.

Tham lang và liêm trinh đối củng, có Hỏa Tinh ở tam phương gặp gỡ, là gan ruột thượng cang, thận thủy bất túc.

Tham lang và vũ khúc đối củng, kim mộc tương khắc, nhược Hỏa Tinh và tham lang cùng độ người, nguyên nhân là dương minh hỏa thịnh, đến nỗi thương tổn phế trải qua. Nhược Hỏa Tinh và vũ khúc cùng độ người, thì là phế trải qua bản thân bệnh hoạn, và dương minh hỏa cang không quan hệ. Như viêm phổi, ho lao tức là loại này.

Tham lang cũng chủ tự thực, hoặc da có bạch tiển ban.

Tham lang và văn khúc Hóa kị cùng độ, thì là con mắt tật.

Tham lang Hỏa Tinh, hoặc tham lang kình dương, chủ bệnh viêm gan, có mũi đỏ lên của khắc ứng với.

Nữ mệnh tham lang, sai ai ra trình diện sát, cũng chủ can danh tiếng đau nhức, cháng váng đầu.

Tham lang và vũ khúc, văn khúc cùng độ, nhược vũ khúc Hóa kị, lại có sát, chủ ý ngoại tổn thương, nhược văn khúc Hóa kị, thì chủ thuỷ ách.

Tham lang cũng chủ đảm bệnh, bệnh kinh phong các loại, dĩ hỏa linh cùng triền là xác thực. Mỗi ngày hình, thiên nguyệt, thì là can tật, bệnh không ở đảm.

Cự môn thuần âm đất, cho nên chủ hệ tiêu hoá: Lại chỉ như âm kim, cho nên chủ hệ hô hấp. Kỳ phân biệt, người trước dĩ sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc là trưng triệu, người sau dĩ mỗi ngày cùng, Hỏa Tinh là dấu hiệu.

Cự môn Hóa kị, bệnh ở thực quản, mũi nuốt, cùng với khí quản, phế trải qua chờ. Nhẹ nhất là loét miệng, tê két. Sai ai ra trình diện sát hình hư hao tổn làm trọng, sai ai ra trình diện sát ít, tạp diệu vừa cát người thì khinh.

Thiên đồng, cự môn tinh hệ kết cấu quá sức phức tạp, ký hệ hô hấp bệnh như trước thuật, nhưng mà vừa chủ thần kinh toạ đau nhức, di cốt tăng sinh, di cốt thoái hóa chư mắc. Dĩ linh tinh, thiên không cướp chờ là khắc ứng với.

Nhược cự môn Hóa kị, kình dương, đà la cùng độ, lại thấy thiên hình, thiên đức, thiên nguyệt, thiên hư, thiên thương, âm sát chờ diệu, thì chủ ung thư bao tử hoặc thực quản ung thư, ung thư biểu mô.

Nhược như trước thuật, duy phi dương đà cùng độ, làm hỏa linh cùng độ, thì là âm thư, bệnh phổi. Canh sai ai ra trình diện hung diệu thì là ung thư phổi.

Cự môn và đà la, thiên nguyệt, thiên hình cùng triền, sở hội của thái dương có sát cùng độ (vưu kị thiên không cướp), thì là bán thân bất toại, trúng gió liệt.

Ly định trúng gió, cao huyết áp, dĩ thái dương là việc chính. Cho nên dĩ thái dương, cự môn ngôi sao hệ, lớn nhất đến đây tật khuynh hướng.

Cự môn thiên cơ tương đối, thiên cơ mộc có thể khắc cự môn đất, nhưng mà cự môn âm kim vừa có thể khắc thiên cơ mộc, cho nên cần phải tường cùng độ chư diệu, sau đó thủy tái sinh ra thực tế suy đoán. Tình hình chung hạ, chủ can dạ dày bất hòa, buồn nôn, đả ế. Nhưng nếu cự môn và đà la gặp gỡ, lại thấy thiên cơ và hỏa linh cùng độ, thì chủ huyết áp, huyết quản tắc máu chư chứng. Nhược sai ai ra trình diện thiên không cướp, thì là tim đập mạnh và loạn nhịp, mất ngủ, tâm thận không giao chờ mắc.

Thiên cơ cự môn, Hỏa Tinh cùng độ, vừa đầu não vi huyết quản vỡ tan, biểu hiện là ngất xỉu.

Thiên tướng thuần dương thủy, cho nên cũng chủ bệnh mẩn ngứa, thận, phong thấp chờ bệnh. Cái gọi là thận bệnh là chỉ bài tiết hệ thống mà nói, không được chỉ sinh sản hệ thống.

Nhưng mà thiên tướng thụ cùng độ nha đối củng của chính diệu ảnh hưởng quá nhiều, cho nên có thể chuyển hóa thành các loại bệnh. Nhất nhất

Và tử vi cùng độ, là bàng quang thủy đạo hệ thống bệnh. Hoặc là tỳ đất thụ thấp, đến nỗi da bệnh mẩn ngứa, dị ứng, vết dương. Nhược thiên không cướp cùng độ, thì là dạ dày khí, hung mãn, đả ế chờ mắc.

[liêm trinh thiên tướng] cùng độ, chủ mặt mày hốc hác. Hoặc chủ giải phẫu, tường thấy ở vũ khúc nhất tiết.

Tinh diệu đối củng tính chất, đại thể và cùng độ tương đồng. Duy lúc này tất là trời tướng ngồi một mình, vu suy đoán thì, ứng với tham chiếu giáp cung tinh diệu, cập Thiên phủ tính chất mà định. 『 phùng phủ xem tướng 』, kỳ thực 『 phùng tướng 』 cũng không thường không nhìn Thiên phủ.

Như thiên tướng ở xấu, đối cung là 『 tử vi phá quân 』, nhân thụ [tử phá] tính chất ảnh hưởng, cần phải phòng bệnh lây qua đường sinh dục hoặc bệnh thận. Loại này tính chất, cùng trời tướng bản thân tính chất có điều khai hạp.

nhưng giả như giáp cung cự môn hóa lộc, thì thiên tướng thụ kỳ ảnh hưởng, có thể chuyển hóa thành dạ dày khí đau nhức. Nhược cự môn Hóa kị, thì là giả tính bệnh bao tử, như sa dạ dày. Nhược giáp cung thiên đồng hóa lộc, thì là đường nước tiểu, đại đồng Hóa kị nghĩa chủ viêm thận.

Và của cùng sẽ phụ tá sát hóa chư diệu, cùng với giáp cung phụ tá sát hóa chư diệu, cũng có trọng yếu ảnh hưởng. Nói chung, như dương đà giáp, hỏa linh giáp, giai đủ để tăng bệnh tình. Thiên không cướp giáp, kỳ bệnh hoạn đủ để suy yếu thể chất. Sở dĩ đồng nhất bệnh tiểu đường, lúc rảnh rỗi cướp giáp người, thường thường ảnh hưởng cập tính cơ năng. Vừa giống như một bàng quang bệnh, lúc rảnh rỗi cướp người, có thể phát triển là tiểu tiện không khống chế. Cử đây là lệ, trừ lệ là được thôi tường.

Thiên tướng và dương đà gặp gỡ, hoặc là dương đà giáp, thì là gió thấp cốt đau nhức. Canh sai ai ra trình diện sao Hóa kỵ giáp, hoặc cùng hội, thì chủ bệnh tim mắc, hoặc chủ trúng gió.

Nhược và hỏa linh cùng độ, hoặc hỏa linh giáp, thì cũng chủ thấp bệnh hoặc là thận chịu đựng thấp.

Thiên hình cùng độ, có sát, chủ mổ. Thiên nguyệt cùng độ, thì chủ chuyển hóa thành bệnh mãn tính, hoặc là lưu hành tính bệnh truyền nhiễm.

Thiên lương thuần dương đất, chủ tính khí, nữ mệnh cũng chủ vú. Vu ngũ quan thì là mũi. Thủ cung tật ách, giống nhau dưới tình hình chủ loại này bệnh. – một ngày đêm lương của mũi bệnh, đa ở mũi thực.

Nhược thiên lương thủ cung tật ách, mà vô sát kị lợi diệu giao nhau người, chủ bệnh ít, hoặc bệnh tình khinh. Dù có sát kị, giống nhau cũng có thể chuyển nguy thành an. Vui hơn thiên thọ cùng độ. Duy nhược sát kị trọng trọng, thì tất ly chứng bệnh hiểm nghèo.

Nhược thiên lương thiên thọ cùng độ, mà hình sát kị diệu giao xâm, mà lại lại thấy thiên nguyệt, âm sát, thiên hư, đại hao. Thì kỳ bệnh mặc dù không có sự sống của ngu, nhưng tất đái bệnh duyên niên, hoặc thụ chung thân thống khổ.

Thiên lương, thiên cơ cùng độ có thể chiếu, chủ ngón tay đủ chỉ tiêm thụ thương. Dĩ hội hãm vưu quá mức. Dư tường thiên cơ nhất tiết.

Nhược thiên lương và dương đà, thiên hình cùng hội, thì chủ ngoại thương tay chân, nội thương huyết quản. Cũng chủ điệt đả cũ mắc ứ đau nhức.

Thiên lương cũng chủ nội tiết bệnh, đặc biệt thái dương đối chiếu hoặc cùng độ người là nhiên.

Đến đây tổ tinh diệu, nhược sai ai ra trình diện âm sát, thiên hư, thiên nguyệt, thiên hình, mui xe, thiên đức, thì thường thường là uống thuốc độc hoặc trúng độc, vừa là lầm uống thuốc, lầm chẩn lầm trị của khắc ứng với.

Thiên lương và thiên không cướp cùng độ, là gió thấp, ma thấp, ma túy, hoặc phụ khoa phong bệnh (kỳ thực là đau thần kinh). Bệnh vô thực chất, cũng không dồn ảnh hưởng thọ mệnh, duy khá triền miên. Mỗi ngày nguyệt vưu xác thực.

Nhược hỏa linh cùng độ, là trời lương sở không thích nhất, canh mỗi ngày hình, thiên nguyệt, âm sát, thiên hư, thiên đức, đại hao chờ diệu trọng trọng, thì nam chủ ung thư bao tử, nữ chủ ung thư vú. Hung diệu hơi nhẹ, cũng chủ nhọt sưng. Duy nam mệnh không thích hội thái dương Hóa kị, nữ mệnh không thích hội Thái âm nhân kị, hội thì chủ nhọt sưng dễ khuếch tán.

Dương đà một hồi, sai ai ra trình diện thiên không cướp, hình sát hư hao tổn ngôi sao không nặng, thì là hệ thần kinh bệnh. Sai ai ra trình diện hình diệu, thì là đau xót, hoặc chủ mổ.

Thiên lương thiên mã, và Hỏa Tinh cùng hội, thì là lưu hành bệnh truyền nhiễm. Canh mỗi ngày nguyệt, thiên hình, thì là đau thần kinh, hoặc nội tiết mất cân đối ảnh hưởng đau chứng.

Thất sát thuần âm kim, cho nên chủ hệ hô hấp bệnh. Như ho khan, thở khò khè, bệnh lao, viêm phổi, khí quản viêm các loại.

Thất sát đái uy sát khí, cho nên văn chủ đau xót, như điệt đả vết đao, thông nhau ngoài ý muốn. Dĩ đến đây [liêm trinh thất sát] tinh hệ vưu xác thực. Nhược liêm trinh Hóa kị, canh sai ai ra trình diện hình sát, quyết chủ ý ngoại thụ thương.

Vưu không thích hợp ở hãm cung. Nhược ở mão, dậu, tị, hợi tứ cung, sai ai ra trình diện dương đà, hỏa linh, lại thấy thiên hình, thiên nguyệt người, mỗi chủ chung thân tàn tật. Liêm trinh thất sát tinh hệ, canh chủ tiểu nhi ma túy, cốt lao, đà thắt lưng khúc bối, bất lương vu đi chờ tật.

Thất sát nếu không và kình dương cùng độ, nhưng gặp gỡ, là bệnh viêm ruột thừa. Nhược ở dần thân nhị cung, thì chủ dạ dày tật. Sát nặng người, là dạ dày nhọt sưng.

Thất sát ở dần thân nhị cung, hỏa linh giao bắn, chủ máu trĩ, hoặc chủ tiêu ra máu. Hoặc giả chủ hạ bộ sang tật.

Thất sát Hỏa Tinh cùng độ, là mắt viêm; long trì cùng độ, lảng tai tai điếc; phượng các cùng độ, thì là mũi bệnh; kình dương cùng độ, chớp mắt; đà la cùng độ, xỉ tật. – nhất phần lần đó giai dĩ chỉ sai ai ra trình diện nhất diệu là chuẩn. Nhược canh kiêm sai ai ra trình diện cái khác sát diệu, tức không bằng là.

Vũ khúc ảnh hưởng thất sát, là bị thương chư tật. Nhược vũ khúc hóa thành sao Hóa kỵ, cùng hiển hô hấp khí quan nhọt sưng.

Nhược liêm trinh nhất diệu, thì ảnh hưởng thất sát là hô hấp khí quan mẫn cảm, hoặc là thở khò khè, hoặc là mũi mẫn cảm, viêm xoang các loại.

Tử vi ảnh hưởng thất sát, là nội thương,, khí đau nhức. Cũng chủ dạ dày mạn tính nhiễm trùng. Nhược sát kị trọng trọng, thì là màng bụng viêm.

Cổ đại bệnh phổi vô đặc hiệu thuốc, thường bạn dĩ khạc ra máu, cho nên thất sát vừa là máu tinh. Vu hiện đại, cận coi như là bệnh phổi có thể vậy. Nhiên thất sát đái máu tính chất, thì nhưng vu ngoại thương, nhọt sưng chờ tật khắc ứng với. Nhất nhất nhiên cần phải tế tường, nhược thất sát và linh tinh cùng độ, canh sai ai ra trình diện hư hao tổn, thì chủ ứ máu, mà không chủ tiên huyết. Đà la cùng độ, bệnh ở cốt xỉ. Nhưng đà la linh tinh cùng độ, thì vi cốt tủy của tật, hoặc chủ gân cốt mạch lạc thụ ám thương.

Phá quân thuần dương thủy, nhưng mà bởi kỳ hóa thành hao tổn tinh quan hệ, sở dĩ đa chủ tiêu hao tính tật bệnh.

Tối thường người là đường nước tiểu, hoặc là không được có thể hấp thu nào đó dinh dưỡng nội phân ít mất cân đối. Cho nên thiên bàn cung tật ách sai ai ra trình diện phá quân thủ viên, hình sát trọng trọng người, lúc nhỏ tức cần phải phòng tiên thiên tính bệnh. Nghiêm trọng người thì là Chu nho các loại. Duy cùng trời cùng, Thái âm sở chủ của nhược trí bất đồng.

Phổ thông dưới tình huống, phá quân thủ cung tật ách, cũng chủ lúc nhỏ có mủ máu tiển giới của tật. Hoặc chủ thể yếu, hoặc chủ dễ bị thương thương.

Phá quân cùng trời tướng tương đối, cổ nhân cho rằng chủ dễ mặt mày hốc hác, đó là dễ bị thương thương loại này tính chất mà đến. Duy thông thường cận chủ tại hạ ba, mép tóc chờ không thấy được bộ vị. So sánh đặc thù người, thì là ở đầu lưỡi, khoang miệng, lợi.

Phá quân và vũ khúc cùng độ, hoặc và 『 vũ khúc thiên tướng 』 tương đối, sai ai ra trình diện đà la, chủ xỉ tật, vừa chủ nha sang hoặc bệnh nha chu. Niên hạn sai ai ra trình diện của thì chủ nhổ răng.

Thảng sát kị nặng người, là một điệt phốc cốt thương của tật, hoặc chủ gãy xương. Xỉ và cốt đồng nhất tinh hệ khắc ứng với, có lúc thật khó phân biệt.

Phá quân và hỏa linh cùng độ, chủ âm hư, thận hư. Do là gây ra con mắt tật. Nhược hư hao tổn ngôi sao trọng trọng, mà lại mỗi ngày hình, nam chủ bệnh liêt dương, nữ chủ đau bụng kinh, giai thuộc tiêu hao bệnh lây qua đường sinh dục mắc.

Phá quân và sát kị cùng triền, mỗi ngày tướng, liêm trinh, là kết sỏi. Dĩ sai ai ra trình diện đà la người vưu xác thực. Nhược hỏa linh cùng độ thì là da thấp sảm, da mẫn cảm. Có lúc cũng nhân đường nước tiểu khiến cho của da vết dương. Hoặc nhân nội tiết mất cân đối khiến cho của da thương mắc.

Phá quân và kình dương, Hỏa Tinh cùng độ, sai ai ra trình diện san hao tổn, vừa chủ bạch huyết cầu quá nhiều, do nội tạng nhiễm trùng gây ra.

Phá quân hội vũ khúc Hóa kị, hoặc liêm trinh Hóa kị, mà hình sát hư hao tổn chư diệu tất tập người, mà lại sở kiến tạp diệu cũng không cát, thì cần phải đề phòng do nhọt sưng biến thành bệnh ung thư.

Phá quân hội hỏa linh thiên mã, là bệnh truyền nhiễm, bệnh truyền nhiễm, vừa là thình lình xảy ra của bệnh biến, như bệnh đậu mùa, ma đậu, sai ai ra trình diện xương khúc Hóa kị, vưu cần phải đề phòng. Vu người trưởng thành, thì là Đức bệnh mề đay, bệnh điên các loại.

Dưới danh điều, liệt kê tật bệnh tên gọi, sau đó cử ra khả năng phát sinh loại này tật bệnh tinh hệ. Phần lần đó tinh hệ ở cung mệnh, cung tật ách (có lúc hệ thần kinh bệnh, cập trường kỳ bệnh mãn tính thì ở cung phúc đức), vô luận lưu niên, đại hạn, thiên bàn, giai chủ khắc ứng với.

Suy đoán nguyên tắc, nhưng cần phải chú ý cung tật ách gốc rể chất. Ví dụ như tham lang đái sát thủ cung tật ách, bản chất khả năng là can bệnh, cũng mới có thể là bệnh thận, đây là bản chất.

Đi tới đại hạn cung tật ách sai ai ra trình diện 『 liêm trinh thiên tướng 』, thiên tướng là hình kị sở giáp, đây là bệnh thận hoặc bệnh lây qua đường sinh dục hiện ra. Bởi nguyên cục tham lang ở đâu bệnh thận bản chất, cho nên vu đi đến đây đại hạn thì liền chủ khắc ứng với.

Sau đó tế tra đến đây đại hạn nội chi lưu năm, tất có thể tìm xuất phát bệnh năm.

Đến đây suy đoán nguyên tắc, nói đến giản đơn, duy xưng là danh gia người cũng có chỗ không biết, càng không luận kháo khán mấy cuốn sách tựu quẻ bài thuật người vậy. Học giả có thể dựa vào đến đây nguyên tắc thực tập, kinh nghiệm nhật phong, tất có thành.

Đệ nhất loại hệ thần kinh bệnh

Chủ yếu tinh diệu tổ hợp là trời cơ, Thái âm, thiên đồng. Cũng có thể thuyết, 『 cơ nguyệt cùng lương 』 tổ hợp, dễ nhất mắc hệ thần kinh tật bệnh. Như thần kinh suy nhược, thần kinh, nhược trí các loại.

Có đôi khi, biểu hiện là tính thần kinh suy nhược người, thì đa cùng trời cùng cự môn hữu quan. Nhược [tử tham] thủ cung tật ách, đào hoa quá nặng thì đi tới [cơ nguyệt cùng lương] thủ đại hạn cung tật ách vận trình, mỗi dễ mắc đến đây chứng, biểu hiện là bệnh liêt dương, bệnh di tinh, sớm tiết. Này ắt là không cần thị cự môn vậy.

Dương điên phong người, chủ yếu thị thiên cơ. Cái thầy thuốc thị đây là can phong.

Nhược thiên cơ, Thái âm và Hỏa Tinh đà la cùng độ, mà lại sai ai ra trình diện thiên không cướp, thì là ý chứng. Tức cái gọi là [bệnh tâm thần]. Duy phải sở hội của thiên lương vô nhập miếu thái dương tương chiếu, thủy chủ khắc ứng với.

Lưu hành tính ất hình viêm não, cũng và [cơ nguyệt cùng lương] tinh hệ hữu quan, duy kỳ phát bệnh của năm, tất sai ai ra trình diện lạc hãm thiên lương, hội chiếu hỏa linh, phỉ liêm, âm sát. Đến đây tổ tinh hệ và [bệnh tâm thần] nên tỉ mỉ phân biệt.

Viêm màng não tinh hệ, và ất hình viêm não đại thể tương tự, duy nhất phân biệt, vì thế chứng thái dương có thể nhập miếu, nhược thái dương lạc hãm, thì là ất hình viêm não chiếm đa số. Có lúc khắc ứng với của kỳ, cung tật ách là thất sát hoặc phá quân, cái thất sát mỗi chủ chứng viêm, phá quân thì chủ cấp tính chứng viêm.

Dạ di chứng hoặc khóe miệng lưu nước miếng (điều không phải trúng gió), thì thị chủ thận bệnh các tinh hệ. Có lúc nguyên cục cung tật ách là tham lang, vu 『 cơ nguyệt 』 niên hạn khắc ứng với, có lúc tương phản, nguyên cục là 『 cơ nguyệt 』, khắc ứng với của kỳ là tham lang. Đến đây tức là đồng loạt.

Nhiên phàm mắc đến đây lưỡng chứng người, tạp diệu thấy nhiều thiên hư, thiên sứ, thiên diêu. Đến đây có thể gia dĩ chú ý.

Hệ thần kinh tật bệnh trung tâm, có điều vị 『 tuỷ sống chỗ trống chứng 』, thì thị thiên đồng cự môn cập thất sát, phá quân. Người bệnh tay chân thường chết lặng vô tri giác, nghiêm trọng người có thể hình thành ưng trảo hoặc vượn móng, hoặc kéo dài tới bộ mặt ma túy. Cổ đại đẩu số gia thị thất sát, phá quân là bị thương tàn phế ngôi sao, bộ phận nguyên nhân tức và đến đây chứng hữu quan.

Lại có sở thuyên chuyển vũ đạo chứng người, bệnh người không có thể khống chế tay của mình đủ hoạt động, thường không tự chủ được, làm ra một loại rất nhanh động tác. Có lúc thì là chớp mắt, nhíu, thè, bệnh tình tuy không thống khổ, nhưng thập phần làm phức tạp. Chủ đến đây chứng ngôi sao hệ, là tham lang và thiên không cướp cùng độ, lại thấy kình dương, thiên sứ. Có lúc thiên đồng Hóa kị, hỏa linh,

Thiên không cướp cùng độ cũng chủ đến đây chứng. Duy nguyên cục tinh bàn, kình dương ở ngọ ngụ người, cũng mắc đến đây chứng một trong yếu tố.

Đôi thần kinh não thứ năm đau nhức, chủ yếu tinh hệ là thái dương, thiên lương, phù hỏa linh gửi thông điệp hoặc cùng độ, canh mỗi ngày thương, mà lại có hình kị giáp thiên tướng gửi thông điệp cung mệnh, đều chủ đến đây chứng.

Thần kinh mặt ma túy, và đôi thần kinh não thứ năm đau tinh hệ so sánh khó phân biệt, cần phải chú ý người, là kình dương đa chủ thần kinh mặt ma túy, phát bệnh khắc ứng với tinh hệ đa số thiên cơ; mà tam vừa đau thần kinh thì cũng không.

Thần kinh tính đau nửa đầu, thị thiên đồng, thiên lương. Sở hội tạp diệu, có nhiều thiên nguyệt, thiên hình. Có lúc cũng thiên cơ, cự môn, và Hỏa Tinh cùng độ, này ắt là là não chinh huyết quản bệnh, và đơn thuần thần kinh tính người không được đồng cam cộng khổ, lớn nhất phân biệt, [cơ cự] biểu hiện là ngất xỉu.

Nhược [cơ cự] mà thiên cơ Hóa kị, canh mỗi ngày hư chờ diệu, thì vừa là cơn sốc của khắc ứng với vậy.

Thần kinh tính tay đủ rung động, thị thiên đồng, tốt môn, bát và đà la, cô thần cũng có quan hệ.

Trúng độc tay đủ rung động, cơn sốc, thì thị 『 thái dương thiên lương 』, thiên nguyệt cùng triền người vưu xác thực. Do trúng độc cũng có thể khiến cho tràng tắc nghẽn, thì khắc ứng với của kỳ thị cự môn.

Thần kinh tính da nhiễm trùng, thì là [liêm trinh thiên tướng], kỳ khắc ứng với cũng tất mỗi ngày cơ, thiên đồng.

Đã ngoài tinh hệ, dĩ sai ai ra trình diện sát kị hình hao tổn chư diệu là xác thực, giống nhau thị kỳ sở hội nhiều ít mà định bệnh tình. (như trên)

Loại thứ hai hệ tiêu hoá tật bệnh

Hệ tiêu hoá khí quan, bao quát tràng, dạ dày, can, đảm. Kỳ cơ bản tinh hệ, có thể tham khảo tiền thuật;

Cụ thể mà nói, cư vương đình chi chinh nghiệm, có thể phân thuật như sau nhất nhất

Dạ dày hàn,, sa dạ dày, thị thiên không lộ Thiên phủ, hoặc là không cầm quyền cô quân tử vi. Duy cần phải vô Hỏa Tinh cùng độ người thủy là, có Hỏa Tinh thì chuyển hóa thành chứng viêm.

Nhược tử vi thiên tướng, thì thường lực dạ dày hàn, buồn nôn, hoặc hàn tính đi tả. Thiên phủ và hữu bật cùng độ, thì đa số sa dạ dày.

Phàm dạ dày hàn của tật, cũng có thể biểu hiện là vị toan quá nhiều, này ắt là dĩ Thiên phủ mỗi ngày thương, phá toái, âm sát chờ diệu là khắc ứng với. Sai ai ra trình diện liêm trinh Hóa kị bối, càng nghiêm trọng, có thể phát triển là dạ dày đau thần kinh, dạ dày thần kinh quá nhạy cảm chờ chứng.

Nếu vì viêm dạ dày, thì thị thiên cơ hoặc cự môn, thiên cơ sở biểu hiện người là mạn tính mà lại thường mắc can dạ dày khí đau nhức của tật; cự môn Hỏa Tinh thì là cấp tính dạ dày viêm, nhược 『 thiên cơ cự môn 』 cùng độ, mắc dạ dày viêm cơ sẽ rất lớn, có lộc người giảm bớt, vô lộc mà lại Hóa kị người nặng thêm. Nhiên có lộc người thì thường dễ mắc dạ dày bất hòa, hoặc cường độ thấp mạn tính dạ dày

Viêm.

Cấp tính viêm ruột thừa, thị thiên lương, kình dương; hoặc thất sát, kình dương; hoặc phá quân, kình dương. Ⅱ hướng ứng với người sau, cũng mỗi là kết tràng viêm, cấp tính viêm ruột hiện ra.

『 thiên đồng thiên lương] cùng độ, cũng bệnh bao tử, giống nhau dĩ hàn tính người chiếm đa số. Nhược thiên mã cùng độ, lại thấy hỏa linh, thì thường dễ mắc tiêu hóa bất lương, hoặc phát triển là đi tả.

Tử vi cũng chủ đi tả, duy tính chất không được tự. Tử vi của đi tả giống nhau là hấp thu bất lương. 『 cùng lương 』 người thì là bất năng tiêu hóa, tức giống nhau xưng là thực trệ người là.

Can cứng đờ thị thiên cơ, cũng thị dần thân nhị cung thất sát. Duy người sau đa số truyền nhiễm tính bệnh viêm gan.

Phàm thiên cơ và phỉ liêm trinh độ, sai ai ra trình diện sát kị, lại thấy hư hao tổn, thiên nguyệt, thì dễ nhân sinh can trùng mà dồn cứng đờ.

Nhược can cứng đờ hệ nhân ống mật ngạnh hàn mà dồn người, thì thị thiên tướng. Đà la cùng độ người vưu xác thực.

Ống mật tắc nghẽn thường do đảm thạch mà đến, kỳ biểu chinh tinh hệ là [liêm trinh thiên tướng], sở củng của phá quân và sát cùng độ người chủ khắc ứng với.

Ống mật sinh giun đũa, thì trừ thiên tướng, đà la ngoại, thượng cần phải thị phỉ liêm. ―― phàm trùng bệnh, giai cần phải thị phỉ liêm, thiên nguyệt.

Có lúc cự môn cũng chủ đảm bệnh, thì nhưng dĩ thiên tướng là khắc ứng với của kỳ. Đặc biệt liêm trinh, thiên tướng là nhiên.

Hậu môn bệnh, chủ yếu thị thiên đồng. Tạp diệu thị âm sát, long đức, phá toái.

Dạ dày trúng độc, và thần kinh tính trong độc bất đồng, người sau có thể tỉ như là hít thuốc phiện, người trước thì cận vi ngộ độc thức ăn. Cung tật ách sai ai ra trình diện hình kị giáp thiên tướng, Thiên phủ vừa không gặp lộc, hoặc sai ai ra trình diện lộc mà đồng thời hội dương đà, đều ứng với chú ý ẩm thực. Thảng canh sai ai ra trình diện liêm trinh Hóa kị, thì vưu cần phải phòng thực vật độc tố truyện tới máu.

Đệ tam loại hệ thống tuần hoàn tật bệnh

Loại này tật bệnh, chủ yếu là chỉ trái tim, huyết áp mà nói. Thị loại này tật bệnh, chủ yếu thị thái dương, thứ nhì thì là trời tướng.

Nhưng mà hệ thống tuần hoàn tật bệnh, cũng có nguyên nhân hệ thần kinh người khơi mào, tức trung y chỗ vị tâm thận không giao, hoặc thần kinh suy nhược, có thể dẫn đến tiếng tim đập phân liệt, tâm luật không được chỉnh, này ắt là và thái dương hoặc thiên tướng không quan hệ vậy. Có thể tham khảo tiền tiết thuật.

Thái dương cư vượng cung, lại thấy quyền lộc, cũng khả năng là cao huyết áp của biểu chinh, không nhất định sai ai ra trình diện sát thủy nhiên.

Thái dương Hóa kị, hoặc Tứ Sát giao nhau, cũng cao huyết áp hiện ra. Đến đây dĩ thái dương, cự môn tổ hợp vưu nhiên.

Thái dương, đòn dông cũng chủ trúng gió, liệt. Đến đây nhân thiên lương có đái bệnh duyên niên tính chất. Cho nên tinh hệ cũng thông thường thiên nguyệt, thiên hình chờ diệu cùng hội.

Thiên tướng chủ thận, cho nên thiên tướng là hình kị giáp người, hoặc hung thần trọng trọng giao nhau, cũng chủ mắc cao huyết áp. cũng vừa ý thuyết, nhược nguyên cục cung tật ách, có hệ thần kinh bệnh khuynh hướng người, đương đi tới thái dương thủ cung tật ách niên kỉ hạn, cũng dễ mắc cao huyết áp chứng.

Về phần huyết áp thấp, thì và nội tiết hữu quan, cũng thị 『 thái dương thiên lương 』, nhiên dĩ và thiên không cướp cùng sẽ vì thông thường của biểu chinh. Một … khác trọng yếu tinh hệ thì là 『 Thái âm thái dương 』, phàm 『 âm dương bất hòa 』 cũng phong phân bố mất cân đối biểu chinh.

Cự môn và đà la cùng độ, sở hội thái dương có sát, có lúc là tim đau thắt, xơ cứng động mạch biểu chinh. Nhưng mà cũng khả năng là bán thân bất toại, tức cái gọi là phong chứng.

Thiên đồng, thiên lương cũng chủ tim đau thắt, nhược hội hình kị chư diệu, thì làm tâm cơ, huyết quản tắc nghẽn.

Hệ thống tuần hoàn bệnh, cũng bao quát thiếu máu, bạch huyết cầu quá nhiều chờ bệnh trạng, này ắt là thị liêm trinh. Nhược liêm trinh Hóa kị, ác sát thấu hội, thì bệnh trạng nghiêm trọng.

Nhưng nếu do trúng độc gây ra của thiếu máu, thì nhưng dĩ thiên lương vi biểu chinh. Hoặc nhưng thị 『 âm dương 』 tinh hệ.

Tiểu cầu khuyết thiếu, da có thể ra tử ban, tục xưng 『 tỉ quỷ thích 』. Đến đây chứng thì dĩ thiên đồng Hóa kị là dấu hiệu, có lúc nguyên cục thái dương Hóa kị, âm sát cùng độ, đi tới thiên đồng Hóa kị, sai ai ra trình diện hình sát niên kỉ hạn, mỗi chủ khắc ứng với. Hoặc nguyên cục thiên đồng Hóa kị, đi tới liêm trinh, âm sát niên kỉ hạn khắc ứng với. Duy người sau có rất nhỏ khác nhau, thầy thuốc xưng là dị ứng tính tử ban, và khuyết thiếu tiểu cầu không quan hệ.

Đệ tứ loại hệ hô hấp tật bệnh

Loại này tật bệnh, chủ yếu thị vũ khúc, thứ nhì là trời cùng. Nhược thất sát, phá quân và sát kị cùng hội, nhất là vũ khúc Hóa kị, thì bệnh tình nghiêm trọng, hoặc mà lại chuyển biến xấu vậy.

Nhưng cũng có và kể trên tinh hệ không quan hệ của hệ hô hấp chứng bệnh, như thở khò khè, mỗi thị Thái âm, thiên lương; nếu vì tiên thiên tính của thở khò khè, thì thị [liêm trinh thất sát]. Người trước hệ nhánh khí quản bệnh biến, người sau hệ tiên thiên tính dị ứng.

Nhược cấp tính nhánh khí quản viêm, thì dùng võ khúc sai ai ra trình diện hỏa linh là khắc ứng với. Thiên mã cùng triền, bệnh tình càng nghiêm trọng hơn.

Mạn tính nhánh khí quản viêm cũng có thể thị vũ khúc, nhưng nếu do ngoại vật xâm nhiễm lâu ngày mà khiến cho của bệnh, như hút thuốc người, a-mi-ăng nhà xưởng công nhân chờ, thì thị thiên đồng, cự môn sát kị tịnh thấu người, khả năng phát triển là dãn phế quản.

Ho gà thì dĩ thiên lương là triệu. Nhất là thiên đồng thiên lương tinh hệ sai ai ra trình diện sát, có thiên mã, thì thường dĩ bách viết khái vi biểu chinh. Đến đây và cơ tim tắc máu bất đồng, cận vi vừa có thiên mã, hoàn toàn không có thiên mã.

Ho lao (bệnh lao phổi) thì thị [liêm trinh thất sát], hoặc [vũ khúc thất sát]. Nhược nguyên cục thấy vậy tinh hệ, đi đại hạn hoặc lưu niên sai ai ra trình diện Thái âm Hóa kị, hội hỏa linh, thì là nghiêm trọng bệnh biến, bệnh tình mỗi phát triển tới hậu kỳ.

Dãn phế quản cũng ngục vũ khúc, nhược vũ khúc Hóa kị, xung hội liêm trinh Hóa kị, canh mỗi ngày hình, thiên nguyệt, âm sát chư diệu thì chủ khắc tùy.

Một … khác tổ biểu chinh dãn phế quản tinh diệu, thì là phá quân và văn khúc Hóa kị cùng triền, hoặc vũ khúc Hóa kị và văn khúc Hóa kị cùng triền. Này ắt là dĩ đàm trào, thở khò khè vi biểu chinh.

Nhược cổ họng bệnh, giống nhau hạch cửa họng nhiễm trùng, thì thị cự môn, Hóa kị người vưu xác thực. Thảng là bệnh bạch hầu, thì thị Thái âm và cự môn của xung hội tình huống, nhược trọng trọng sát kị, thì chủ khắc ứng với. Thảng là nga hầu, thì dĩ sai ai ra trình diện thiên không cướp, đại hao là phân biệt biểu chinh.

Đệ ngũ loại bí nước tiểu sinh sản hệ thống tật bệnh

Loại này tật bệnh, thị thiên đồng, thiên tướng, liêm trinh. Nhược chứng bệnh phát triển tới màn cuối, thì thị thiên lương, thất sát, phá quân. Đặc biệt đái viêm tính của tật bệnh là nhiên.

Phàm cấp tính hoặc mạn tính viêm thận, đa dĩ liêm trinh là khắc ứng với. Nhược liêm trinh và tham lang cùng độ hoặc đối củng, sai ai ra trình diện sát; hoặc liêm trinh Hóa kị, có sát, giai chủ viêm thận.

Duy viêm thận nhược do hệ hô hấp tật bệnh bị nhiễm mà dồn người, thì không gặp tham lang cũng chủ khắc ứng với, ví dụ như 『 liêm trinh thiên tướng 』 là dương đà giáp, hỏa linh giáp sự hình kị giáp, đều có bị nhiễm bệnh này khả năng.

Nhược viêm thận bệnh biến, phát triển tới đầu sưng, hoặc thậm chí có bệnh trướng nước, hung thủy chờ tật, thì dĩ niên hạn cung tật ách mỗi ngày cùng, Thái âm cập sát kị chư diệu là khắc ứng với.

Bàng quang bệnh biến, có thể hình thành bài nước tiểu trắc trở, thì thị thiên tướng, dĩ đà la cùng độ là nhiên. Nhược do nhiếp lấy được tuyến, tuyến tiền liệt khiến cho của bài nước tiểu trắc trở, thì dĩ tham lang, liêm trinh là khắc ứng với. 『 hỏa tham 』, 『 linh tham 』 và đà la cùng độ, vưu chủ đến đây tật.

Niệu đạo kết sỏi, bàng quang kết sỏi, thị 『 liêm trinh thiên tướng 』, dĩ dương đà giáp, hình kị giáp người là nhiên. Nhưng có lúc 『 thiên đồng cự môn 』 hóa lộc, hỏa linh giáp người, cũng chủ mắc bệnh này. Cái [thiên đồng cự môn] tật bệnh ở chỗ đường ống. Nhân niệu đạo kết sỏi, cũng có thể gây ra bài nước tiểu trắc trở.

Và bài nước tiểu trắc trở tương phản người, là [bệnh đái tháo nhạt], tức nước tiểu quá nhiều. Đến đây chứng trung y cho rằng là thận hư. Cho nên thị Thái âm, thiên đồng. Nhưng cũng có nguyên nhân sau đầu tuyến yên phân bố thất thường mà người khơi mào, thì dĩ thái dương Hóa kị, hội cự môn cập chư sát là khắc ứng với.

Về phần nhân bệnh lây qua đường sinh dục mà đồng phát của bí nước tiểu hệ thống chư tật, giai thị tham lang, liêm trinh, dĩ sai ai ra trình diện đào hoa chư diệu cập xương khúc Hóa kị là khắc ứng với. Kỳ khắc ứng với của kỳ, có diên tới mỗi ngày cùng thủ cung tật ách niên kỉ hạn thủy phát tác người. Hoặc tương phản, nguyên cục cung tật ách mỗi ngày cùng, tới tham lang liêm trinh thủ cung tật ách niên kỉ hạn phát tác. Hai người cũng có nhỏ bé

Phân biệt, người trước làm thể chất dễ nhuộm bệnh lây qua đường sinh dục, người sau thì làm thể chất dễ nhuộm bí nước tiểu hệ thống chứng bệnh.

Cho nên bệnh sa nang, cao hoàn viêm chờ bệnh, cũng thị thiên đồng. Và sát kị hình hội người là chứng viêm, và thiên không cướp cùng hội, canh sai ai ra trình diện mui xe, thì đa thuộc bệnh sa nang (tức tục xưng ruột non khí).

Đường nước tiểu cũng bí nước tiểu hệ thống bệnh, thì dĩ [liêm trinh thiên tướng] là triệu. Đến đây tổ tinh hệ, mặc dù sai ai ra trình diện lộc cũng không năng lực coi là có thể miễn mắc đường nước tiểu nguy hiểm. Nhược nguyên cục 『 liêm tướng 』 mà liêm trinh hóa lộc (có lúc mà lại hội lộc tồn), mỗi vu đại hạn liêm trinh tái kiến lưu lộc thì phát bệnh. Hóa lộc, quyền, khoa không có nghĩa là có thể miễn bệnh, đến đây tức là nhất rõ ràng ví dụ.

Thứ sáu loại ngũ quan tật bệnh

Ngũ quan bệnh phi thường phức tạp, luận đoán là thường do nội tạng dụ phát nguyên nhân bệnh mà dồn. Đẩu số nghiên cứu tật bệnh, cổ nhân lưu lại chinh nghiệm tư liệu vốn đã không nhiều lắm, vương đình chi đối của mặc dù gia nỗ lực, nhưng mà giới hạn trong thời gian cập kiến thức y học, đoạt được đúng là hữu hạn, đối với ngũ quan tật bệnh, chinh nghiệm nhất là bất túc, nuốt trung y giải thích ngũ quan bệnh, sở cư

Cận vi Âm Dương Ngũ Hành cùng với tạng phủ lý luận, thực không đủ để do là suy đoán rất nhiều ngũ quan tật bệnh, ví dụ như bệnh tăng nhãn áp, liền rất khó tìm ra tuyệt đối năng lực tác chính xác tinh hệ, chợt có sai ai ra trình diện thái dương lạc hãm Hóa kị mà mắc bệnh tăng nhãn áp người, nhưng cũng gặp qua nhân mắc thanh quang mù, kỳ cung tật ách là một thiên lương ca bệnh. Bởi vậy người viết nghi giả thiết thái dương, thiên lương, cự môn chư diệu, là kỳ quang mắt hiện ra, học giả nghi có thể tham khảo.

Tiến mắt màng viêm, thì là thái dương sai ai ra trình diện sát, hoặc thái dương, Hỏa Tinh cùng độ. Đến đây chứng đặc biệt thái dương hóa quyền, hóa lộc là khắc ứng với. Nhược sai ai ra trình diện kình dương, thiên hình, thiên sứ chờ diệu, lưỡng thái dương hóa thành sao Hóa kỵ, thì chủ mắt bộ giải phẫu, khinh người hoặc là thị giác viêm thần kinh.

Tự nội chướng do đường nước tiểu người khơi mào, thị 『 liêm trinh thiên tướng 』. Nhược do những nguyên nhân khác dẫn phát người, nhưng thị thái dương, hoặc thiên đồng, Thái âm.

Thiên đồng Thái âm chủ thận, kỳ đưa tới của bệnh mắt, đều nhân thận khiến cho. Bởi vậy thận khí hư người, mỗi mắc phi văn chứng, cũng dĩ đến đây tổ tinh hệ là khắc ứng với.

Nhĩ bệnh, cổ đại đẩu số gia chích thị thất sát, nhược long trì cùng độ, thì chủ nhĩ thanh điếc.

Nhược do thận hư khiến cho của nhĩ bệnh, nhĩ ô, thì có thể do chủ bệnh thận ngôi sao hệ suy đoán, như Thái âm các loại.

Duy nếu vì viêm tai giữa chờ chứng viêm, cư chinh nghiệm thì thị 『 vũ khúc thiên tướng 』, nhược Hỏa Tinh cùng hội hoặc củng chiếu, thì thường chủ đến đây chứng.

Yết hầu nhiễm trùng, dĩ cự môn là khắc ứng với, cũng thị thiên đồng, Thái âm.

Khoang miệng thường sinh tê tư, lưỡi lạn miệng lạn, thì dĩ cự môn Hóa kị làm gốc triệu chứng triệu.

Kem chà răng thị phá quân, vũ khúc. Nha sang thị thiên tướng có hay không là sát diệu sở giáp, hoặc gửi thông điệp.

Chảy máu cam nhưng thị liêm trinh. Không cần Hóa kị, sai ai ra trình diện sát diệu cập âm sát người, tức chủ thường dễ đột phát ra máu mũi.

Mũi mẫn cảm cập viêm xoang, thì dĩ [liêm trinh thất sát], cập liêm trinh hội đái sát phá quân là dấu hiệu.

Đệ thất loại phụ khoa tật bệnh

Phụ khoa tật bệnh tinh diệu, cổ nhân tương truyền, dĩ liêm trinh cập tham lang là việc chính. Còn lại tử vi, [Thái âm thiên cơ], thiên đồng, thiên tướng, phá quân chờ diệu, cũng chủ đau bụng kinh, bạch đái chờ tật, duy ý nghĩa cho nhau tha cho, mà lại phân biệt giới hạn không rõ, cho nên suy đoán thì lược ngại không rõ ràng.

Đặc biệt suy đoán, như thiên lương hỏa linh chủ mắc ung thư vú, chuẩn xác trình độ rất cao. Cư vương đình chi chinh nghiệm, nhược tham lang Hóa kị, xung hội liêm trinh Hóa kị, hoặc vũ khúc Hóa kị, đồng thời lại thấy dương đà điệt xung, thì là tử cung hoặc ống dẫn trứng nhọt sưng, kỳ độ chuẩn xác cũng cao. Chỉ tiếc loại này chinh nghiệm không nhiều lắm, phóng tương lai nhưng chờ phân phó triển. Hiện nay thuật, thượng quá mức có cực hạn.

Phụ khoa tật bệnh dĩ đau bụng kinh thường gặp nhất. Nếu không có chứa nhiễm trùng tính chất người, thì khả năng là trời tướng, có lúc là 『 tử vi thiên tướng 』; nhược đái nhiễm trùng tính chất người, thì là tham lang. Nhược ở tị ngọ nhị cung sai ai ra trình diện sát, thì là tử cung nghiêng, tử cung nội màng dị vị chờ tiên thiên dị dạng bệnh dẫn phát.

Nhược thời gian hành kinh không chính xác, cập đại lượng xuất huyết, thì thị thiên đồng, hoặc 『 thiên cơ Thái âm 』. Dĩ thiên đồng tính chất là ôn hòa, không mang theo bệnh biến, thầy thuốc xưng là 『 cơ năng tính xuất huyết 』. Nhược [thiên cơ Thái âm] sai ai ra trình diện sát, thì chủ có bệnh thay đổi, nhược nghiêm trọng người khả năng là tử cung rủ xuống.

Tử cung rủ xuống ca bệnh, cũng thấy ở thiên tướng thủ tật ách ngụ tinh bàn, dĩ sai ai ra trình diện đào hoa chư diệu, cập thiên hư, địa không, Địa kiếp là trưng triệu. Này ắt là đa số hậu sản bản thân suy yếu dẫn đến.

Nhược tử cung nội màng viêm, ống dẫn trứng viêm chờ, thì dĩ tử ngọ nhị cung tử vi là trưng nghiệm, nhược kình dương cùng độ, lại thấy thành trì, đại hao, nhất là canh sai ai ra trình diện hỏa linh, thì càng chuẩn xác.

Liêm trinh, thiên cơ nhị diệu, sở biểu trưng phụ nữ ám bệnh, thì thấy nhiều kinh nguyệt khô ít, hoặc tự đái. Cũng có chứa nội khang nhiễm trùng tính chất.

Duy nhược đã thấy nhiễm trùng tinh hệ, đi thêm tới thiên tướng, đà la, âm sát, thiên hình, thiên nguyệt, thiên đức chờ diệu thủ cung tật ách niên kỉ hạn, thì thường thường có thể phát triển là nhọt sưng, cứ thế bệnh ung thư. Có lúc đi tới vũ khúc Hóa kị niên kỉ hạn cũng chủ khắc ứng với.

Phá quân thủ cung tật ách thì, bệnh tình nghiêm trọng nhất, nhất là và vũ khúc Hóa kị cùng hội, canh sai ai ra trình diện hỏa linh giáp, tạp diệu lại thấy hư hao tổn hình nguyệt chư diệu, thì thường thường là cổ tử cung bệnh ung thư. Nhưng mặt ngoài hiện tượng cận vi tự đái.

Nhược tích trùng tính âm đạo viêm, thì cần phải chú ý phỉ liêm.

Viêm tuyến sữa thì thị thiên lương, vưu cần phải chú ý có vô hỏa linh cùng độ, có thì bệnh tình khả năng ác tính phát triển.

Phụ nữ mang thai dĩ cung mệnh, cung phúc đức, hoặc cung phu thê sai ai ra trình diện hồng loan thiên hỉ là suy đoán nguyên tắc. Nếu là năm lại thấy lưu xương lưu khúc hội chiếu, lưu niên cung tử nữ may mắn người, thì có thể bốc nghi ngờ nhưng nếu nguyên cục cung tử nữ mỗi ngày cùng, Thái âm, nhưng mặc cho nhất hóa thành sao Hóa kỵ, lại thấy thiên không diệu, hóa cái, âm sát, thiên sứ, thiên hư, đại hao chờ diệu, thì khả năng không được dục. Lúc này cung tật ách cũng tất có trưng triệu, có thể biểu hiện tiên thiên bệnh lây qua đường sinh dục thay đổi, hoặc hậu thiên bệnh lây qua đường sinh dục thay đổi. Nhất nhất tiền đã thuật tị ngọ cung tham lang, cập [thiên cơ Thái âm] làm đầu thiên dị dạng hiện ra. Có thể bổ sung người là trời tướng, nhược hình kị giáp, hỏa linh giáp, dương đà giáp, thì cũng có tiên thiên dị dạng của khả năng.

Kể trên thất loại chứng bệnh, cũng không hoàn toàn, vu các loại tạp chứng, thì vưu khuyết thiếu chinh nghiệm. Ví dụ như vương đình chi bản thân, tằng sai ai ra trình diện đồng loạt, tưởng tử cung rủ xuống không được dục, nhưng mà cũng không được thường gặp [thạch nữ chứng], kết hôn hơn mười năm cánh bất năng và trượng phu sinh hoạt vợ chồng. Phần lần đó các loại hiếm thấy ca bệnh, cổ nhân ký vô suy đoán chuẩn tắc di lưu, thì làm sao trưng nghiệm, trách nhiệm liền rơi vào nay trên thân người. [tử vi đẩu số học được] tương dĩ đến đây làm nghiên cứu mục tiêu một trong, tương lai mục tiêu, là soạn thành các loại tạp chứng suy tính báo cáo, dành cho có chí người tham khảo. Cho nên cũng hoan nghênh xã hội quảng đại nhân sĩ dành cho tư liệu, tỉ khiến cho cộng đồng nghiên cứu.

Cung thiên di

Cung thiên di sở suy đoán vận trình, chủ yếu là khá lâu thời kỳ ngoại dời; hiện đại lữ tạo thuận lợi, sở dĩ cũng có thể tham khảo lưu nguyệt cung thiên di, suy đoán lữ hành có hay không khoái trá, có vô thất cướp ngoài ý muốn. Tức là thuyết, khá lâu thời kỳ vu dời, quan đại vận, lưu niên cung thiên di; lữ hành thì thị lưu nguyệt.

Nhược thiên di tới xa địa định cư, đầu ba năm, suy tính thì dĩ thiên di ngụ làm trọng, nguyên lai lưu niên cung mệnh tái sinh tham khảo. Duy tua bài mười hai cung, thị huynh đệ, phụ mẫu, phu thê, tử nữ chờ nhân tế quan hệ, cùng với tài bạch, sự nghiệp vận trình, thì nhưng dựa vào lưu niên cung mệnh tua bài.

. Cung thiên di cũng để mà suy đoán đương sự lợi ở quê hương phát triển, hoặc lợi cho rời xa nơi chôn rau cắt rốn. Ở lưu niên, thường thường lại dùng dĩ suy tính có hay không lợi cho chuyển biến phục vụ cơ cấu.

. Phàm cung mệnh không được cát, sự nghiệp cập tài bạch lưỡng cung vừa không được cát, cung tật ách cũng không cát, duy cung thiên di có cát hóa cát diệu cùng viên, thường thường lợi cho thiên di để cầu xu tị. Trái lại, thì nên tịnh không thích hợp động. Bổn thiên sở luận, tức tập trung vào nghiên cứu thiên di có hay không có lợi, cùng với thiên di hậu hiện tượng. Sở dĩ thiên trung tâm sở luận đích tình hình, đại thể thượng có thể thông dụng vu tinh bàn, đại vận, lưu niên cùng với lưu nguyệt. Duy nhưng ứng với dĩ tinh bàn thượng cung thiên di làm bản chất, đại vận lưu niên chờ cung thiên di thì làm bản chất phản ứng. Cho nên tư tham khảo 『 sáu mươi tinh hệ 』 thuật, cập mệnh phú thuật lai tác suy đoán.

Có hay không năng lực thiên di, cần phải sai ai ra trình diện động tượng thủy xác thực. Phàm 『 điệp mã 』(tức nguyên cục thiên mã là đại vận thiên mã xung động, hoặc đại vận thiên mã là lưu niên thiên mã xung động chờ), 『 lộc mã cùng bôn ba 』 hoặc lưu niên cung mệnh sai ai ra trình diện hỏa linh chờ, sau đó thủy chủ có thể thiên động.

. Nhược không động đậy do kỷ, như tùy người nhà di cư phần đất bên ngoài, tùy trượng phu di cư phần đất bên ngoài chờ, thì bản thân cung mệnh hoặc cung thiên di mặc dù bất động, nhưng hữu quan cung vị (như cung điền trạch, cung phu thê) hiện ra động tượng, cũng chủ thành hàng. Duy kỳ thiên di hậu gặp gỡ, thì nhưng dụng cung thiên di lai tác suy tính.

Cung thiên di đại hung, như sai ai ra trình diện [liêm trinh thất sát] Hóa kị hội sát;『 linh xương đà vũ 』;[cự hỏa kình dương] các loại, thì tuy có động tượng cũng không nên vu động. Cũng thường thường bởi vì có động tượng, sau đó tài trí nhân nhân động mà rơi vào hiểm địa, không phải, một thân ở đâu dồn vu thiên di gặp nạn cũng?

Sai ai ra trình diện lưu niên lộc mã cùng bôn ba, thậm chí [điệp lộc], [điệp mã], sử nên làm động tượng khán, bất khả tùy tiện chém làm tại ngoại phát tài. Thường thường lộc mã cùng bôn ba mà ám xung sát kị người, thật là xuất ngoại cầu tài trái lại chiêu hung họa hiện ra, đến đây tức

sở vân: [lộc phùng phá tan, cát chỗ giấu hung.] nhân sinh gặp gỡ, đại để mỗi nhân tham tài mà ly hiểm cảnh.

. Cho nên suy đoán cung thiên di, có thể do lời chú mã, hỏa linh, cùng với chính diệu động tĩnh (như thiên cơ chủ động, thiên trữ chủ tịnh), lai suy đoán có vô động tượng; nhưng thiên di hậu cát hung khắc ứng với, thì phải tường thị tinh hệ tổ hợp mà nói. Không chú ý điểm, thường thường hội suy đoán lệch lạc. Thử nghĩr thần thông mã cùng bôn ba chủ động, thảng lộc mã cùng bôn ba vừa chủ phát

Tài, thì cũng không phải là bất luận kẻ nào mỗi có động tượng, tức năng lực ở ngoại địa phát tài cũng? Minh bạch đạo lý này, vu suy đoán thì tài năng hung ở đâu lòng tin.

1 tử vi

. Tử thiên di có nhiều bách quan triều củng, thì nên thiên di, chủ có người dẫn, hoặc có trợ lực; nếu vì không cầm quyền, hoặc là cô quân, thì thiên di hậu trái lại chủ tổn thất, cô lập.

. Tử vi và lộc tồn cùng độ, tất là dương đà sở giáp, nhược dương đà duệ xung, thì xuất ngoại chủ bị người xa lánh; thảng đồng thời sai ai ra trình diện cát, thì chủ ký có trợ lực, cũng có lực phá hoại.

. Tử vi hóa khoa ở cung thiên di, sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu? Chủ tại ngoại có người kính trọng; hóa quyền, chích nên bằng bản thân lực lượng mở cục diện, trợ lực trái lại ít.

. Tử vi triền kình dương chủ thụ đả kích; triền đà la chủ gây phiền toái; triền hỏa linh chủ gây chuyện; triền thiên không cướp chủ bị nhục chiết. Triền đào hoa chư diệu chủ tại ngoại có tình cảm làm phức tạp.

. Thiên tướng tọa mệnh, cung thiên di là 『 tử vi phá quân 』; nhược phá quân tọa mệnh, cung thiên di là 『 tử vi thiên tướng 』; có hay không lợi cho thiên di, cần phải tỉ mỉ xác thực tế tinh diệu tổ hợp mà định. Giống nhau tình hình là ký có trợ lực, cũng có lực phá hoại, cần phải tường thị cùng lúc lực lượng tăng mạnh.

. Thất sát tọa mệnh, cung thiên di là 『 tử vi Thiên phủ 』, cũng không nhất định đại diện thiên di có lợi, thường thường thiên di sau khi được lịch khúc chiết gian nguy, sau đó thủy năng lực yên ổn, mặc dù 『 Tử Phủ 』 là bách quan triều củng người cũng thế. Thảng tử vi không cầm quyền, hoặc là cô quân, hoặc giả phủ xá thiên không lộ, thì cực bất lợi thiên di, thường thường chủ khuynh bại, ngăn trở, hoặc tai bệnh thường xuyên.

. Ở mão tây nhị phú vô chính diệu, cung thiên di là 『 tử vi tham lang 』, lại thấy phụ tá cát diệu cùng hội, đa chủ thiên di có lợi. Nhưng nếu nguyên lai cung mệnh đã thấy cát hóa, cát diệu, thì cũng không tất nhất định phi thiên di bất khả. Nhất là sở hội thiên tướng là tài ấm giáp, hoặc sở hội Thiên phủ là kho lẫm tràn đầy là lúc, không được chủ thiên di có lợi.

Cung mệnh Thiên phủ, cung thiên di là [tử vi thất sát]; nhược tử huy hóa quyền, tuyệt đối bất lợi thiên di, hoặc nguyên nhân chính phát sinh trọng đại sự cố mà bị ép thiên di, thường thường cần phải thừa thụ tài sản thượng tổn thất. Nhược tử vi hóa khoa, Thiên phủ ở hợi cung người không cần thiên di; ở tị cung người thì dĩ thiên di là so sánh có lợi, đến đây nhân lộc tồn đồng thời tất ở mão cung của cho nên, ảnh hưởng Thiên phủ bất đồng tính chất.

tử vi ở cung thiên di, cùng hội hình kị giáp thiên tướng, hoặc tái kiến thiên hình, đại hao, thiên hư, thiên không cướp chờ diệu, chủ tại ngoại thụ áp lực, hoặc dồn phát sinh tranh cãi, thị phi.

Tử vi và hỏa, linh cùng độ, lại thấy thiên mã, thường thường chủ thiên di không chỉ một lần, tức nhất thiên tái thiên, và người nhà không được tụ đầy đất.

Thìn tuất [tử tướng] ở cung thiên di, sai ai ra trình diện sát, thiên nguyệt cùng độ, thì xuất môn dễ nhiễm bệnh, mà lại thường thường là triền miên của tật.

Tử vi ở cung thiên di, ưa phụ bật giáp; khôi việt giáp; xương khúc giáp. Phân biệt chủ được trợ lực; biết dùng người dẫn, biết dùng người thưởng thức. Không thích hỏa linh, dương đà, thiên không cướp giáp, kỳ tính chất và cùng độ tương đồng.

Tử vi ở cung thiên di sai ai ra trình diện đào hoa, lại thấy xương khúc, chủ tại ngoại có diễm ngộ. Như thì sai ai ra trình diện sát kị, thì tại ngoại dễ nhân sắc chiêu họa, đến nỗi rủi ro tổn thất; tái kiến hình cướp, nguyên nhân chính sắc nhạ quan phi; sai ai ra trình diện hư hao tổn thiên nguyệt bệnh phù, nguyên nhân chính sắc dồn bệnh.

2 thiên cơ

. Thiên cơ cư cung thiên di, chủ lợi xuất môn ly hương phát triển. Còn đây là bởi tinh diệu tính chất di động của cho nên. Nhưng không nhất định ly hương định cư, có lúc cận vi làm bình thường cần rời nhà hành nghiệp. Ở cổ đại, là dịch phu, thủy diếu; ở hiện đại có thể là thuỷ thủ, hàng không, vận tải chờ nghiệp. Kỳ tới có lúc cận chủ một thân bình thường chuyển công, chuyển nghề.

. Cổ nhân vân: [thiên cơ xuất ngoại gặp quý, ở nhà ta là phi.] đến đây bất khả quơ đũa cả nắm, cận vu cung mệnh vô chính diệu, tá cung thiên di tinh diệu an cung dưới tình hình (tức ở thân dần nhị cung, đối cung là 『 thiên cơ Thái âm 』; ở mão dậu nhị cung, đối cung là [thiên cơ cự môn]), nhược thiên di ngụ tam phương tứ chính hội cát, trội hơn cung mệnh, sau đó tài chủ khắc ứng với.

. Nếu như tử ngọ cung cự môn an mệnh, hội thái dương Hóa kị, mà lại sai ai ra trình diện hỏa linh, thiên không cướp, cung thiên di thiên cơ ngồi một mình, thì nhưng dĩ ly khai sinh ra nơi hoặc ở lâu nơi là nên. Nhất là thiên cơ ở ngọ được hội dần cung lộc tồn, canh lợi thiên di.

. Cung thiên di thiên cơ và hỏa linh cùng độ, chủ xuất ngoại hối hả, phong lộ chua xót, bất an đầy đất; và dương đà cùng độ, chủ thị phi khẩu thiệt; và thiên không cướp cùng độ, chủ trở ngại ngăn trở. Nhược chư sát đan xen, lại thấy hình hao tổn chư diệu, thì chủ rủi ro hoặc ngoài ý muốn. Nhất là cùng ngày cơ cùng trời lương cùng độ hoặc đối củng thì, canh chủ xuất ngoại đa làm phức tạp sợ bóng sợ gió,

Nhưng chung năng lực hóa giải nhĩ.

. Cung thiên di thiên cơ sai ai ra trình diện lộc mã cùng bôn ba, thì mặc dù chủ bình thường thiên động, nhưng đa hưởng thụ; nhược mỗi ngày mã mà không sai ai ra trình diện lộc tồn, vừa triền sát diệu, thì tại ngoại tất mỗi làm phiền mà vô công, hoặc bôn ba mệt nhọc, không tuân thủ đầy đất.

. Thiên cơ ở cung thiên di, và xương khúc cùng độ, không thích hợp canh sai ai ra trình diện đào hoa, bằng không không chỉ di động bất an, hơn nữa thường thường nhân tình cảm mà ở lại đất khách. Sai ai ra trình diện cát thượng chủ tại ngoại thành gia, sai ai ra trình diện sát thì tại ngoại phá hao tổn.

Thiên cơ ở cung thiên di và chư cát cùng hội, thì đại lợi ly khai nơi sinh phát triển.

Thiên cơ cùng trời lương cùng độ hoặc đối củng, xuất môn nhiều người đến đỡ. Bởi thiên lương là ấm tinh, sở dĩ canh chủ đa sẵn cơ hội. Sai ai ra trình diện khôi việt cùng hội người vưu xác thực. Dù có sát tinh, bất quá sợ bóng sợ gió. Sát diệu và cát diệu cùng xuất hiện, thường thường chủ nhân họa đắc phúc, như gặp phải phiền phức, nhưng bởi vậy kết bạn đã có lực trợ giúp.

Thiên cơ và Thái âm cùng độ hoặc đối củng, giống nhau lợi xuất môn cầu tài, duy tất suốt ngày phiền mang. Sai ai ra trình diện lộc người vưu cát, nhân lộc và Thái âm khí cơ hợp nhau của cho nên. Nhược sai ai ra trình diện sát kị hình hao tổn, thì trái lại chủ phá hao tổn. Cát hóa cát diệu và sát diệu cùng xuất hiện, thì mặc dù được tài lại phần nhiều là phi. Hoặc giả chủ thành công mà có ngăn trở, cần phải tỉ mỉ xác thực tế tinh diệu tổ hợp mà định.

. Linh cơ và cự môn cùng độ hoặc đối củng, cơ bản ý nghĩa là phiêu đãng, tối nên xuất môn kinh doanh, đặc biệt đẩy mạnh tiêu thụ, truyền bá, du ngoạn chờ hành nghiệp là nên. Sai ai ra trình diện sát kị thì chủ tại ngoại kinh doanh thất bại, hoặc thụ áp lực.

Thiên cơ cự môn không được yêu cố thổ, thiên cơ thiên lương thì lưu luyến gia đình vườn. Loại này cơ bản tính chất tối nên gia dĩ khác nhau.

3 thái dương

. Thái dương nên không động đậy nên tịnh, nên phát tán không thích hợp thu liễm, cư cung thiên di, chủ bất lợi tổ nghiệp, rời xa nơi chôn rau cắt rốn mập ra.

. Cổ đại nữ mệnh thái dương cư cung thiên di, rời nhà thiên di, bao thuở cũng tái giá hiện ra, đây là bởi vì cổ đại nữ tử vô sự nghiệp, cho nên thiên không động đậy thủ khai sáng.

. Thái dương nhập miếu thủ cung thiên di, thì xuất ngoại phát đạt, có thể có sở biểu hiện; nhược lạc hãm, thì di động bất an, bôn ba lao lực.

. Thái dương chủ quý, đó là đối địa vị xã hội tranh thủ tướng đà trọng yếu, cư cung thiên di cũng có đồng dạng ý tứ hàm xúc, cho nên thường thường biểu hiện là thích hợp nhâm ngoại học ở trường, tiến tu, tăng tư lịch, vị tất thích hợp tại ngoại kinh thương.

. Cung mệnh vô chính diệu, đối cung 『 thái dương thiên lương 』, 『 thái dương Thái âm 』, 『 thái dương cự môn 』, giai nghi rời xa nơi chôn rau cắt rốn, dời cây thay đổi lá. Nhược mệnh ngụ có hỏa linh người, canh chủ tha hương tức là cố hương. Lộc mã cùng hội cung mệnh hoặc cung thiên di, cũng chủ suốt đời sự nghiệp giai nghi ở nước khác, hoặc thụ người ngoại bang chi trì.

. Thái dương lạc hãm, lại thấy sát kị hình hao tổn chư diệu, thì bất lợi thiên di, thường thường đồ lao vô công. Hơn nữa dễ chiêu thị phi, phá hao tổn, ngăn trở.

. Phàm thái dương cư cung thiên di, cận lợi cho phát quý yêu cầu danh, không được chủ tụ tài. Còn đây là cơ bản tính chất. Cho nên trừ phi có cái khác chủ tài bạch tinh diệu hội hợp, cho dù thái dương hóa lộc, cũng không chủ thiên di có thể làm giàu.

thái dương và cự môn cùng độ hoặc đối củng, giống nhau so sánh lợi kinh thương, có tha hương hoặc người ngoại bang thưởng thức, duy chủ phí sức. Sai ai ra trình diện hỏa linh thì canh chủ bôn ba. Nhược cự môn tiên kị, thì tất tốn nước miếng. Thái dương Hóa kị người, thì dễ chiêu khẩu thiệt vưu oán; sai ai ra trình diện sát, canh chủ thế hệ bị. Nhược sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu, thì trợ lực thủy đại.

Thái dương thiên lương tổ hợp, để cầu danh, học ở trường là việc chính. Sai ai ra trình diện xương khúc cao hơn. Không phải, cũng lợi cho chuyên nghiệp.

Thái dương cùng trời lương cùng độ hoặc đối củng, nhược thái dương hóa lộc, có thể lộc tồn, cũng tất dĩ chuyên nghiệp là nên. Ở hiện đại, thường thường vừa là đại lý ngoại quốc hàng hiệu thương phẩm biểu trưng. Cũng có thể trái lại, kháo thương phẩm bài tử tại ngoại phụ bán ra.

Thái dương thiên lương mà thái dương Hóa kị, thì tại ngoại dễ nhạ phong ba, như thì sai ai ra trình diện cát hội, thì thường thường nhân họa đắc phúc; nhược canh sai ai ra trình diện sát hình chư diệu, thì chủ phong ba quá nhiều, duy chung năng lực hóa giải mà thôi. Duy đến đây tinh hệ, có khi lại là [hung sự để cầu tài] tính chất, cho nên có thể ở nước ngoài làm y dược, bảo hiểm chờ hành nghiệp.

. Thái dương và Thái âm cùng độ hoặc tương đối, tinh diệu di động quá mức, cho nên chủ di động không có rễ, cũng chủ bôn ba.

Duy thái dương Thái âm mà thái dương hóa lộc, thì mặc dù không được cư đầy đất, nhưng nhưng thụ tha hương hoặc người ngoại bang trợ giúp; Thái âm hóa lộc, canh chủ được tài. Duy nhược thái dương Hóa kị, thì tại ngoại hương dễ thụ áp lực; Thái âm Hóa kị, tại ngoại hương đầu tư thất bại.

Thái dương Thái âm hội thiên mã, tại ngoại bôn ba lao lực càng sâu. Nên làm đái di động tính chất hành nghiệp, như vận tải các loại. Sai ai ra trình diện sát diệu, thì thể xác và tinh thần giai mệt nhọc.

4 vũ khúc

. Vũ khúc thủ cung thiên di, chủ thiên di đất khách hậu tất đa bận rộn. Có thể không có thu hoạch, thì cần phải thị có hay không hội cát diệu mà định, vưu ưa sai ai ra trình diện lộc, thì chủ tại ngoại mậu thiên được lợi. Nhược sai ai ra trình diện sát kị hình hao tổn chư diệu, chủ tại ngoại phần nhiều là phi ngăn trở, đến nỗi bi quan, thường thường yêm lưu tha hương.

. Vũ khúc và tham lang cùng độ hoặc gặp gỡ, tối nên tại ngoại kinh thương, sai ai ra trình diện chiêm hóa cát diệu, hoặc sai ai ra trình diện [hỏa tham], 『 linh tham 』, có thể chủ hoành phát của cải, đồng thời sai ai ra trình diện sát, thì hoành nổi giận phá.

. Phàm vũ khúc và 『 hỏa tham 』, 『 linh tham] cùng độ hoặc tương đối, thì vu phát tài lúc, tối nên quay về bản thổ bản cây. Nhưng nếu cung mệnh ở xấu vị nhị viên, vô chính diệu, đối cung là [vũ khúc tham lang] người, cần phải tường nguyên cục cung tài bạch của thiên tướng mà định. Là tài ấm giáp người thì nên về quê; là hình kị giáp người thì không thích hợp.

. Vũ khúc ở cung thiên di Hóa kị người, mỗi chủ ở tha hương lưu lạc. Mỗi ngày nguyệt, thì chủ nhiễm bệnh tha hương. Dương đà giáp người, chủ khách tử tha hương.

. Nếu không có 『 vũ tham] cách cục, thì không thích hợp triền hỏa, linh nhị diệu, nhược càng không cát diệu cùng hội, thì chủ nơi bồng bềnh, không được cư đầy đất. Thảng đồng thời lại thấy lộc mã, thì nguyên nhân chính kỳ bản thân chức nghiệp cần phải thì biến hóa hoàn cảnh.

. Cổ nhân có vũ khúc hội thất sát, phá quân, thì tại ngoại thân tâm không yên thuyết pháp, nhưng căn cứ trưng nghiệm, chỉ cận [vũ khúc thất sát], 『 vũ khúc phá quân 』 lưỡng tổ tinh hệ. Phải vũ khúc bản thân cát hóa, sau đó thủy chủ an bình. Nhược sai ai ra trình diện sát kị hình hao tổn, thì tại ngoại tất đa rách nát và ngăn trở, đến nỗi yêm lưu.

. 『 vũ khúc Thiên phủ 』 ở cung thiên di, tinh diệu tính chất tương đối ổn định, nhược cung mệnh thất sát hội cát diệu, cát hóa, trái lại dĩ không rời nơi sinh là nên. Nhược cung mệnh không được cát, mà 『 Vũ phủ 』 được lộc, thủy dĩ ly hương phát triển là tốt.

『 Vũ phủ 』 tối không thích hợp hội liêm trinh Hóa kị, chủ tại ngoại thì có thương tích hại chuyện tình cảm phát sinh. Thảng vũ khúc vừa là Hóa kị tinh, thì chủ thông nhau ngoài ý muốn hoặc sự nghiệp ngăn trở, hoặc chủ cực thương tổn tình cảm rủi ro.

. 『 vũ khúc thiên tướng] thủ cung thiên di, cát thì có thể lấy được nhân đề bạt, hung thì chủ thụ áp lực mà sinh rách nát. Vũ khúc cát hóa, tài ấm giáp thì cát; vũ khúc Hóa kị, hình kị giáp thì hung.

. [vũ tướng] triền đà la, nếu không có khôi việt, phụ bật cùng hội, cũng chủ khách lộ yêm lưu.

[vũ khúc thất sát] hội liêm trinh Hóa kị, lại cùng sát diệu cùng độ, chủ thông nhau ngoài ý muốn.

[vũ sát] ở cung thiên di, xuất môn đa âm trệ, làm phức tạp, tung sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn tường diệu cũng không thanh nhàn.

[vũ sát] và sát diệu cùng hội, tại ngoại phần nhiều là phi hỗn loạn rách nát. Dương đà chủ thị phi; hỏa linh chủ hỗn loạn; thiên không cướp chủ rách nát. Nhược canh mỗi ngày hình, đại hao, chủ quan phi.

Vũ khúc ngồi một mình thìn tuất cung, kỳ tính chất đại thể đúng ra cung tham lang mà định. Hỏa linh giáp người, bôn ba lao lực bất kham. Bôn ba có hay không thành công, thì cần phải tỉ mỉ xác thực tế tinh diệu tổ hợp mà định. Duy nhược đối cung tham lang là hỏa linh giáp người, đại lợi thiên di, chủ bạo phát.

5 thiên đồng

thiên đồng thủ cung thiên di, giống nhau chủ xuất môn được phúc. Duy thiên đồng Hóa kị người. Thì chủ đa lo lắng. Nhược triền đào hoa chư diệu. Thì đa tình cảm làm phức tạp.

thiên đồng hóa lộc, không được chủ xuất ngoại phát tài, nhưng chủ hưởng phúc. Phải ở đâu lộc tồn điệp xung, sau đó thủy chủ phát tài. Cái gọi là hưởng phúc, nhưng chủ yên ổn, mà không tất phí sức sức lao động, hoặc gặp chuyện có người khác trợ lực.

thảng thiên đồng và hỏa linh cùng độ, thì mỗi đa ngăn trở bất an, thường thường thất bại trong gang tấc. Tất hao hết tâm lực sau đó thủy có thể xoay cục diện.

nhược và dương đà cùng độ, thì xuất ngoại phần nhiều là binh, hoặc nhạ tai ách. Canh thiên đồng Hóa kị, mỗi ngày hình người, thị phi tất đại, hoặc mà lại nhạ quan phi. Nhược mỗi ngày nguyệt thì chủ nhiễm bệnh tha hương.

Thiên đồng Hóa kị mà và thiên không cướp, đại hao cùng độ người, chủ xuất ngoại phá hao tổn, hoặc lữ đồ mất tiền, văn khúc Hóa kị cùng độ, thì chủ bị đạo.

Và dương đà, hỏa linh, thiên không cướp cùng độ, mà thiên đồng cát hóa; hoặc thiên đồng cùng trời lương đối củng người, thì tuy có tai ách mà chết năng lực hóa giải. Như bị đạo mà năng lực tìm về vật bị mất, có quan phi mà chết có thể cùng giải trừ, có thị phi kiện tụng trái lại nhân họa đắc phúc.

Thiên đồng cát hóa, hoặc và cổ diệu cùng hội, thì thiên di đại lợi, sai ai ra trình diện khôi việt người canh chủ được quý nhân đề bạt đến đỡ.

Thiên đồng và Thái âm cùng độ hoặc đối củng, dĩ Thái âm miếu vượng là nên. Bởi Thái âm di động không được thường, cho nên chủ xuất ngoại bôn ba, duy Thái âm miếu vượng người, bôn ba ít, mà thành công cơ hội cũng đại. Thái âm lạc hãm, thì lao mà ít thành.

thiên đồng Thái âm tổ hợp, nhược Thái âm Hóa kị, tuyệt không nên tại ngoại đầu tư. Canh sai ai ra trình diện sát, chủ rủi ro thượng chiêu làm phức tạp.

thiên đồng đối củng Thái âm, dĩ mão cung là tốt, không riêng thiên đồng nhập miếu, mà lại Thái âm ở dậu cũng ngồi vượng, cho nên xa so sánh thiên đồng ở dậu là tốt.

thiên đồng cự môn tổ hợp, chủ thị phi khẩu thiệt. Duy sai ai ra trình diện cát thì chủ phí sức được tài.

Thiên đồng cự môn sai ai ra trình diện xương khúc, đào hoa, chủ tại ngoại nhạ tình cảm làm phức tạp, sai ai ra trình diện sát thì nguyên nhân chính của rách nát.

. [thiên đồng cự môn] cùng độ, kỳ tình cảm làm phức tạp tính chất, quá mức vu thiên đồng và cự môn đối củng; thị phi khẩu thiệt tính chất thì hơi nhẹ.

. [thiên đồng thiên lương] cùng độ, cung mệnh tất vô chính diệu, nhược cung mệnh sẽ không cát, mà cung thiên di hội cát, thì chủ xuất ngoại bị người đề bạt, hoặc ở đất khách có sẵn cơ hội.

. Thiên đồng cùng trời lương đối củng, giống nhau cũng chủ lợi thiên di. Duy nhược cung mệnh thiên lương hóa quyền, hóa khoa người, có thể phụ tá cát diệu người, thì dĩ không được thiên di là nên. Nhưng thiên lương hóa lộc, rồi lại lợi thiên di. Thiên đồng cát hóa, hội cát diệu, xuất môn được phúc ấm.

. Thiên đồng triền lộc tồn, thiên lương triền thiên mã, xuất môn cầu tài đại lợi, nhưng thiên di tất không chỉ một lần, hoặc chủ thiên di hậu nhưng được viễn phương của tài. Cổ nhân vị chủ [khách trung tâm làm khách được tài.]

6 liêm trinh

. Liêm trinh thủ cung thiên di, thông thường đều chủ nên ly khai nơi sinh phát triển. Nhất là tinh đương cung mệnh tinh diệu so sánh cung thiên di của sao Liêm trinh hệ là khi còn yếu, cũng không ly nơi sinh phát triển bất khả. Nhất nhất ví dụ như thiên tướng tọa mệnh, dương đà giáp, đối cung là [liêm phá] và lộc tồn đối củng, tức là cung mệnh không bằng cung thiên di một trong lệ.

. Liêm trinh tọa cung thiên di, cổ đại cho rằng lợi cho sĩ hoạn, nhất là 『 liêm trinh thiên tướng] tổ hợp, là ly hương xuất sĩ, hoặc nhậm chức liêu mạc hiện ra. Ở hiện đại, có thể đem xí nghiệp lớn cơ cấu hành chính quản lý chức vụ, coi là và liêu mạc có đồng nhất tính chất.

liêm trinh hóa lộc, xương khúc cùng độ gặp gỡ, cổ đại cho rằng nên ly hương cổ tạ tham gia chấm thi, có thể kiểu Trung Quốc, ở nguyên tạ chấm thi thì không trúng thức. Hiện đại cũng có thể coi là phó ngoại bang học ở trường trưng triệu.

cung thiên di liêm trinh Hóa kị, có dương đà giáp; hoặc và dương đà tá xung (nhất triền liêm trinh, một … khác trải qua tá tinh an cung hậu vừa có thể cùng liêm gặp gỡ); hoặc dương đà và liêm trinh cùng độ có lưu dương lưu đà vọt lên, canh và sao Hóa kỵ điệp xung (vưu kị xung vũ khúc Hóa kị), có thể hình kị giáp thiên tướng, phần lần đó cách cục, canh mỗi ngày hình, âm sát, đều chủ xuất môn chết vào ngoại đạo, hoặc nhạ hung họa tai phi.

nhược cận liêm trinh Hóa kị, sai ai ra trình diện sát diệu, thì cận chủ xuất ngoại nhân chơi trò chơi xã giao mà sinh thị phi; sai ai ra trình diện thiên không cướp, thì nguyên nhân chính tranh tài mà dồn họa.

liêm trinh thủ thiên di, có thiên nguyệt cùng độ, lại thấy sát, phùng Hóa kị vọt lên, chủ nhiễm bệnh tha hương.

Liêm trinh hóa lộc, chích chủ tại ngoại đắc ý, cũng không chủ phát tài. Cũng chủ đa duyên.

『 liêm trinh] ở cung thiên di sai ai ra trình diện tài ấm giáp người, sai ai ra trình diện hình kị giáp người trinh về tam ngăn trở không được thuận. Hình kị giáp mà liêm trinh Hóa kị, lại càng không lợi thiên di.

『 liêm trinh thất sát 』 sai ai ra trình diện sát kị hình thấu, chủ xuất môn có họa. Liêm trinh Hóa kị, có huyết quang tai, cho nên đa chủ thông nhau ngoài ý muốn.

[liêm sát] hóa lộc, hoặc tham lang hóa lộc, điệp lộc tồn lai hội, chủ xuất ngoại được tài.

[liêm phá] thủ cung thiên di, kình dương, thiên hình cùng độ hoặc đối củng, là ẩn núp thông nhau hết ý tinh hệ. Đương lưu niên dương điệp tịnh, hoặc liêm trinh Hóa kị của năm, tức là gặp chuyện không may của kỳ, cho dù sai ai ra trình diện cát cũng chủ bị thương tàn phế.

Phàm liêm trinh tọa thiên di, và sát, phá, lang cùng độ hoặc đối củng, văn khúc Hóa kị cùng độ, canh sai ai ra trình diện sát diệu, chủ xuất môn bị lừa, hoặc chủ vật bị mất.

[liêm tham] ở cung thiên di, hội cát hóa cát diệu, thì chủ tại ngoại đa giao tế xã giao, nhân duyên rộng mà không thâm hậu, sai ai ra trình diện hóa lộc người chủ vì vậy mà được tài. Sai ai ra trình diện Hóa kị người thì đa lao tâm phí thần, thường thường sắp thành lại bại, tới tay lợi ích thái độ làm người đoạt đi.

[liêm phủ] chủ xuất môn kinh thương được yên ổn phát triển. Duy nhược phủ kho thiên không lộ, có thể hình kị giáp thiên tướng. Thì chủ xuất môn bị người uy hiếp. Thảng kho lẫm tràn đầy, có thể tài ấm giáp thiên tướng, thì chủ có sẵn cơ hội.

『 liêm phủ 』 sai ai ra trình diện đào hoa, trái lại chủ được tài, [liêm tham] sai ai ra trình diện đào hoa, thì chủ tại ngoại tửu sắc trưng trục, hoang phế chính nghiệp.

7 Thiên phủ

Thiên phủ ở, cung thiên di, giống nhau yên ổn. Tức thiên di hậu đinh vững bước phát triển. Thiên phủ hóa khoa. Vưu chủ thụ tha hương nhân tôn kính.

Phủ kho thiên không lộ, sai ai ra trình diện âm sát, thiên diêu, chủ xuất môn thụ âm mưu hãm hại đến nỗi rủi ro, tổn thương.

Nhược phủ lẫm tràn đầy, lại thấy ngôi sao may mắn tường diệu hội hợp, thì xuất môn có thể gây dựng sự nghiệp hưng gia.

Thiên trữ và văn khúc Hóa kị cùng độ, xuất môn tiểu rủi ro. Chủ bị bát thiết hoặc gặp đạo. Canh hội vũ khúc Hóa kị, thì rủi ro trình độ tăng lớn, trở chủ có tổn thương.

Thiên phủ và kình dương, thiên hình cùng độ, xuất môn chiêu kị, thường thường gây chuyện. ,

Thiên phủ và kình dương, thiên nguyệt cùng độ, chủ tha hương nhiễm bệnh.

Thiên phủ và đà la cùng độ, xuất môn thường thường kéo dài, dồn hồi hương bị nghẹt. Thiên nguyệt cùng độ thì đái bệnh hồi hương. Duy nhược sát kị hình nặng người, thì chủ khách tử tha hương.

Thiên phủ ở cung thiên di, ưa và tử vi cùng độ, chủ xuất môn cận quý. Cũng ưa và vũ khúc cùng độ, chủ kinh thương có thể làm giàu. Duy phải sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa thủy xác thực.

phùng phủ xem tướng, cho nên thiên tướng của cát hung, ảnh hưởng Thiên phủ quá nhiều. Nhược phủ lẫm tràn đầy, xoa hội tài ấm giáp, quyền lộc giáp, song lộc giáp thiên tướng, thì ly hương quyết chủ phát tài. Thảng phủ kho thiên không lộ, hội hình kị giáp, hỏa linh giáp, dương đà giáp thiên tướng, thì ly hương tất dồn khuynh bại, ngăn trở, hoặc gây tai hoạ bệnh.

Thiên phủ, xương khúc cùng độ; văn khúc Hóa kị, hoặc văn xương Hóa kị, lại thấy lộc tồn thụ lượng nặng dương đà vén, cần phải phòng tại ngoại kinh thương thái độ làm người quỵt nợ.

Thiên phủ ở tị hợi cung, cung mệnh tất là [tử vi thất sát], nhược tử vi hóa quyền, tối nên rời xa nơi chôn rau cắt rốn sáng lập sự nghiệp, chủ xa thiệp trùng dương hưng sáng lập. Nhược tị hợi lưỡng cung càng nhiều phụ tá cát diệu, tất là ngoại bang kiều lĩnh.

thiên trữ không thích hội liêm trinh Hóa kị, vô luận bảo loại rách nát ngăn trở, giai chủ tình cảm bị thương. Nhược hội vũ khúc Hóa kị, thì là rủi ro, hoặc tài chuyển trắc trở.

thiên trữ ưa liêm trinh hóa lộc, chủ đàm tiếu dụng binh, cầu tài thuận lợi. Duy nhược triền đào hoa, xương khúc, thì là tại ngoại đa thơ rượu xã giao, phong nguyệt của nhạc.

Thiên phủ và vũ khúc hóa lộc cùng hội, kinh thương đại lợi, hội phụ tá cát diệu người, tất chủ xa thiệp trùng dương làm giàu.

8 Thái âm

thái dương và thái dương bất đồng. Ánh dương quang đáng sợ, mà lại chủ thê tản mà không chủ thu liễm, cho nên dễ nhân phong mang mà chiêu phía sau thị phi vưu oán. Ánh trăng thì đa số nhân sở hỉ, hơn nữa sáng bóng nhu hòa, bởi vậy cư cung thiên di thì, liền cũng chủ dễ là nước ngoài nhân tiếp thu. Nhược Thái âm nhập miếu, canh chủ nhân duyên quảng kết. Duy nhược lạc hãm, thì cũng chiêu nham hiểm.

Thái âm và xương khúc cùng độ, tái triền đào hoa chư diệu, tại ngoại chủ thụ khác giới lọt mắt xanh. Sai ai ra trình diện sát kị thì nguyên nhân chính sắc dồn họa.

Thái âm triền xương khúc, Hóa kị, nhân sắc rủi ro. Xương khúc Hóa kị thì là bị đạo.

Thái âm và phụ bật cùng độ, không ngoài biết dùng người trợ giúp. Và khôi việt cùng độ, thì cơ hội điệt lai.

. Thái âm nhập miếu triền hỏa linh, cận chủ bôn ba; nhược lạc hãm triền hỏa linh, thì chủ thị phi thô bạo. Dương đà cùng độ, hối hả vô công, hoặc tại ngoại có người âm mưu hãm hại; thiên không cướp cùng độ, tự dưng phá hao tổn, Thái âm hóa thành sao Hóa kỵ thì vưu xác thực.

. Thái âm chủ tịnh, chủ giấu, cho nên thủ cung thiên di thì, không thích hợp cùng người cạnh tranh, tranh đoạt.

. Thái âm ở cung thiên di, thân cung cũng ở cung thiên di, lạc hãm, nhật sinh ra, hoặc hạ huyền nguyệt sinh ra, sai ai ra trình diện hỏa linh ở cung mệnh, cung phụ mẫu vừa không được cát người, chủ tùy nương tái giá.

Thái âm Hóa kị thủ cung thiên di, không thích hợp tại ngoại hương nước khác đầu tư. Lại càng không nên thấy cái mình thích là thèm, chủ trái lại chiêu tổn thất rách nát.

. Thái âm cùng trời cùng tổ hợp, sai ai ra trình diện lộc, lại thấy cát diệu, nguyên nhân chính xa thiệp trùng dương mà tay không hưng gia.

nhược thiên đồng Hóa kị, thì tại ngoại bôn ba mà vô kết quả. Mặc dù miễn cưỡng thành gia, nhưng chết già nước khác.

Thái âm thái dương tổ hợp, mặc dù sai ai ra trình diện cát cũng chủ biến động không được cư, mỗi đa bận rộn. Sai ai ra trình diện sát khinh cũng chủ thoái thoái thất cư. Phải cát hóa, sau đó thủy chủ tại ngoại sự nghiệp thành công.

. Thái âm thái dương tổ hợp, Thái âm Hóa kị, sai ai ra trình diện sát diệu cập hư hao tổn hình diệu, tại ngoại khẩu thiệt thị phi rất nặng, mà lại thường thường thế hệ bị. Nhược Thái âm Hóa kị thì chủ tự dưng hỗn loạn rủi ro, hoặc thụ dụ dỗ rủi ro.

Thái âm thiên cơ tổ hợp, cũng ngại di động, cho nên mặc dù sai ai ra trình diện cát cũng chủ phí sức sức lao động, không được chuyên nhất nghiệp, không tuân thủ đầy đất. Nhược thiên cơ Hóa kị thì chủ thoái thoái thất cư, dao động bất định, sự nghiệp khó thành.

. [Thái âm thiên cơ] tổ hợp, ở dần cung người, nhân hội ngọ cung thiên lương, mỗi khi chủ cô lập.

. Thái âm Hóa kị, thụ lưu niên đại vận Hóa kị vọt lên, song đà la hoặc song giơ cao cách cùng triền, hoặc lượng nặng dương đà giáp, canh sai ai ra trình diện hư hao tổn chư diệu, quyết chủ tại ngoại mọc lan tràn thị phi, mối họa khởi vu đột nhiên.

. Thái âm hội thiên đồng hóa lộc, tay không thành sự nghiệp; hội thiên cơ hóa lộc, sự nghiệp sửa đổi hậu tức sai ai ra trình diện đang thịnh.

. Thái âm hóa quyền thủ cung thiên di, nên nhậm chức xí nghiệp, phụ trách tài chính và kinh tế điều hành; hóa khoa người, chủ tiền tài thượng thụ người tín nhiệm.

Thái âm và khoa văn chư diệu cùng độ, không gặp đào hoa, cổ đại cho rằng chủ tại ngoại hương chiêm tạ phát giáp. Hiện đại thì là lưu học thành công hiện ra.

9 tham lang

. Tham lang thủ cung thiên di, tại ngoại đa xã giao. Xã giao tính chất, kiêm thị cung mệnh, cung phúc đức mà định. Đến đây tam cung sai ai ra trình diện khoa văn chư diệu, thì đa văn rượu của hội; sai ai ra trình diện đào hoa chư diệu, thì đa tửu sắc tài vận; sai ai ra trình diện mui xe, thiên không diệu,, thì Dover đạo tông giáo bằng hữu.

Tham lang hóa lộc, hóa quyền, thì xã giao vui sướng, nhân duyên quảng kết. Ở tử ngọ nhị cung người, mà lại đa bạn bè tôn trọng. Nhưng nếu tham lang Hóa kị, thì mỗi nhân vô vị xã giao mà gây phiền toái, tranh đoạt. Dù có cát diệu đồng thời hội hợp, cũng chủ đa xã giao mà vô thu hoạch.

. Tham lang và Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ, tại ngoại náo nhiệt, duy cận đa tràng trên mặt xã giao, tri giao khó có được. Ở đâu lộc lai hội thì nguyên nhân chính xã giao mà được tài.

. Tham lang và hỏa linh cùng độ, nhược sai ai ra trình diện sát hoặc Hóa kị, (sát kị đủ hội canh kém), thì chủ tại ngoại dáng vẻ mặt phong cảnh, vừa có thực tế lợi ích tức là nhân đoạt đi.

. Tham lang và dương đà cùng độ, chủ xuất môn mỗi phần nhiều là phi của cong, mà lại thường thường do xã giao, du yến mà dồn. Canh sai ai ra trình diện thiên không cướp, chủ gặp thiết đạo; nhược gia hội đào hoa chư diệu, thì nguyên nhân chính sắc dồn họa. Sai ai ra trình diện Hóa kị, nhất là liêm trinh Hóa kị người, tình hình càng nghiêm trọng hơn.

. Tham lang ngồi một mình cung thiên di, hóa lộc, hóa quyền, hoặc và liêm trinh hóa lộc cùng hội, cho dù không cùng hỏa linh cùng độ; cũng chủ thiên di tại ngoại đặc sắc phát đạt. Sai ai ra trình diện hỏa linh vưu chủ bạo phát. Nhưng nếu đồng thời lại thấy sát kị, thì bạo phát lúc tất bạo bại.

. Tham lang ở dần thân nhị cung, và liêm trinh đối củng, chủ tại ngoại tửu sắc xã giao bận rộn, sai ai ra trình diện cát điện tín cục hóa cát người, thì nhân tóc đạt. Sai ai ra trình diện xương khúc thì thơ rượu màu sắc đẹp đẽ, thụ nước khác nhân sĩ hoan nghênh. Duy sai ai ra trình diện đào hoa, thì chủ tửu sắc trưng trục, đào hoa xương khúc thì là đánh bạc. Cần phải tường có vô sát kị dĩ định cát hung.

tham lang ở dần thân nhị cung, Hóa kị, chủ thái độ làm người đoạt ái. Cho nên không thích hợp tửu sắc trưng trục. Tức xử lý thương vụ, cũng có việc đoạt của tượng.

tham lang ở thìn và nhị cung, chủ tham luyến tửu sắc, không cần canh sai ai ra trình diện đào hoa. Sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu, thì kinh thương có thể phát.

tham lang thìn tuất và cùng độ, coi là đào hoa, không được phần kết thái, không được phần kết thái. Duy ưa sai ai ra trình diện khôi việt, thì chủ bị người dẫn, hoặc chủ có sẵn cơ hội.

thìn tuất tham lang, hỏa linh cùng độ, thiên di có thể làm giàu, sai ai ra trình diện sát thì phòng hoành nổi giận phá. [liêm trinh tham lang] cùng thủ thiên di, chủ xuất ngoại cần phải lịch gian khổ. Sai ai ra trình diện đào hoa sát kị, thì tửu sắc chiêu họa.

[tử vi tham lang] cư thiên di, nên ly nơi sinh phát triển, cũng lợi kinh thương.

[vũ khúc tham lang] tọa thiên di, tất là cự giả. Nhược vũ khúc Hóa kị, thì tài sắc chiêu phi.

. Lưu niên tham lang thủ cung thiên di, nguyên cục có sát, bị lưu sát vọt lên, mà lại sai ai ra trình diện thái tuế, tuổi phá, quan phù, đại hao chờ diệu, vừa phùng tập tinh hội hợp, chủ tao binh kẻ trộm tai ương, hoặc thụ tham quan ô lại vu oan.

1 0 cự môn

cự môn thủ cung thiên di, cần phải thị thái dương, hội ánh nắng huy người lợi thiên di, chủ ở ngoại địa nhiều người duyên, nhược thái dương thất huy, thì chủ tại ngoại chiêu thị phi khẩu thiệt vạn oán. Duy thái dương ở tị ngọ nhị cung, quang huy thái thịnh, cũng có điều không thích hợp, xuất ngoại không thích hợp phong mang thái lộ.

. nhược thái dương thủ mệnh ở hợi cung lạc hãm, cự môn thủ thiên di, lại càng không lợi thiên di, bằng không đồ nhạ hỗn loạn, mà lại dễ mất đi cơ hội. Thái dương hội cát diệu cập cát hóa người vưu xác thực.

cự môn ở cung thiên di, cơ bản tính chất và ở cung mệnh tương đồng, cũng chủ [khẩu thiệt để cầu tài]. Dĩ hóa lộc hoặc lộc tồn cùng độ người, sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu người là tốt. Nhược cát sát hỗn tạp, thì không thích hợp tham chánh, cận lợi từ thương.

. Cự môn hóa xoa người, tại ngoại năng lực dĩ ngôn từ lưỡi biện thủ tín vu nhân, phàm thái dương thiên lương xương khúc cát hội, thì lợi dạy học.

. Cự môn hóa lộc, thì thái là tất đồng thời hóa xoa, thảng thái dương miếu vượng, thì chủ thiên di hậu thụ người ngoại quốc hoặc tha hương có đề bạt, thường thức. Duy nhược sát diệu đồng thời hội chiếu hoặc cùng độ người, thì cũng có thị phi làm phức tạp. Hoặc nhân sự vụ cần, lao tâm phí thần.

. Cự môn Hóa kị, chủ thoái thoái bất an, lao lực bôn ba. Canh sai ai ra trình diện sát hình hư hao tổn chư diệu, còn lại là phi làm phức tạp, khẩu thiệt tranh cãi lần lượt mà đến. Thảng cự môn Hóa kị sai ai ra trình diện thiên không cướp, thì chủ tại ngoại xử sự, thường đa nội tâm do dự, thoái thoái thất cư.

. Cự môn hội tị ngọ nhị cung thái dương, thảng thái dương hóa lộc, hóa quyền, thì tại ngoại năng lực dĩ thanh thế lăng nhân. Duy sảo sai ai ra trình diện sát diệu, thì đương lưu niên đại vận không được giờ lành tức dễ chiêu phi. Nhược tị ngọ nhị cung thái dương Hóa kị, canh chủ thị phi khẩu thiệt thường xuyên, dĩ không được can thiệp vào cập không lộ tài năng là nên, bằng không dễ từng chiêu bại. Không gặp sát, thì làm [khẩu thiệt cầu tài] hành nghiệp, có thể miễn thị phi.

. Cự môn thiên đồng tổ hợp, nhược thiên đồng Hóa kị, thì chủ quan tâm bôn ba, thảng thiên đồng hóa lộc, vừa chủ dễ thụ tình cảm làm phức tạp. Duy thiên đồng cát hóa, hội cát diệu, nhưng chủ thiên di đất khách có thể tay không hưng gia.

cự môn thiên cơ tổ hợp, nhược thiên cơ Hóa kị, thì chủ ít người duyên cập thất ý. Canh sai ai ra trình diện sát, thì chủ tao ngộ ác tính cạnh tranh, bị người dao báng.

cự môn thiên cơ, nhược thiên cơ hóa lộc, quyền người, cũng chủ có thể xuất ngoại gây dựng sự nghiệp. Duy thua cự môn hóa lộc của tốt. Nhược sát diệu cùng độ, thì mặc dù cự môn hóa lộc cũng thành bại cục diện, chủ mặt ngoài phong cảnh, nội tâm bất túc, do là lao làm ơn thần, uổng phao tâm lực.

Mão dậu nhị cung lập mệnh, vô chính diệu, đối cung là [thiên cơ cự môn] chủ dời cây thay đổi lá dĩ thành gia. Sai ai ra trình diện sát, thì chủ tiêu hao tinh thần. Sai ai ra trình diện cát, thì chủ năng an thủ. Nhưng giống nhau dưới tình hình, đều dĩ rời xa nơi chôn rau cắt rốn phát triển là nên.

Lưu niên cự môn thủ thiên di, sai ai ra trình diện lộc thủy có thể phó quê người nước khác, sai ai ra trình diện sát thì chủ uổng phí tinh thần, nhược sát kị hình hao tổn chư diệu thấu hội, thì chủ có tai bay vạ gió.

Phàm cự môn và lộc tồn cùng độ người, nhược càng không cát hóa cát diệu, thì xuất môn chủ thụ tiểu nhân cản tay. Lưu lộc cùng độ người cũng.

11 thiên tướng

Thiên tướng thủ cung thiên di, giống nhau dưới tình hình may mắn, chủ cận đắt lợi. Sai ai ra trình diện khôi việt giáp hoặc cùng độ gặp gỡ người, canh chủ bị người đề bạt, duy cận lợi cùng người hợp tác, hoặc thối cư phó nhị, dĩ không ra phong đầu là nên, bằng không tức thụ xa lánh.

. Thiên tướng sai ai ra trình diện cát hóa, cập lộc tồn, khôi việt, phụ bật, giai chủ tại ngoại năng lực sáng lập hưng sự nghiệp. Cũng nên tham chánh, hoặc đái sắc thái chính trị doanh mưu. Ở hiện đại, xí nghiệp lớn cơ cấu hành chính quản lý cũng có thể coi là đái sắc thái chính trị.

Thiên tướng ở cung thiên di, nếu vì hình kị sở giáp, tuyệt không lợi thiên di, thảng canh sai ai ra trình diện dương đà giáp, hỏa linh giáp hoặc thiên không cướp giáp, hoặc sát diệu hình hao tổn chư tinh cùng hội, nhẹ thì chủ tại ngoại bị người xa lánh, nặng thì thiên di đất khách nhạ lao ngục tai ương.

Thiên tướng nhạ là tài ấm giáp, hoặc là [lục cát giáp] nhất nhất tức khôi việt giáp, phụ bật giáp, xương khúc giáp, lộc quyền khoa giáp, Tử Phủ giáp, nhật nguyệt giáp, giai chủ tại ngoại được lợi. Duy cụ thể tình hình thì không đồng nhất. Tài ấm giáp chủ có sẵn cơ hội; khôi việt giáp chủ có người dẫn; phụ bật giáp chủ có người phù tá; xương khúc giáp chủ sự tình thuận lợi, lộc cực

Khoa giáp chủ được tài lộc, quyền lực, danh vọng; Tử Phủ giáp chủ bị người thưởng thức; nhật nguyệt giáp chủ biến động được lợi. Đã ngoài cận giống nhau nguyên tắc, tình huống thực tế cần phải thị cụ thể tinh diệu phân bố mà định.

đại thể mà nói, thiên tướng gặp cát giáp thì nhiều người duyên, gặp hung giáp thì chủ cô lập. Duy xương khúc giáp mà thiên tướng vừa triền đào hoa, thì chủ tại ngoại đa giao tửu sắc trưng trục của giao hữu; dương đà giáp mà lộc tồn điệp hóa lộc, cận chủ nhân tiểu đố kỵ, hoặc tiểu nhân vây quanh.

thiên tướng và liêm trinh cùng độ, cơ bản kết cấu bất lợi thiên di, sai ai ra trình diện sát kị thiên không cướp hình hao tổn tức chủ chiêu phi, nặng mà lại liên lụy kiện tụng.

[liêm tướng] thủ thiên di, nhược cung mệnh phá quân hóa quyền, mà liêm trinh rồi lại hóa lộc người, ở hiện đại, thường thường có thể kiêm nhảy qua lưỡng địa thành lập sự nghiệp. Nhược liêm trinh Hóa kị, thì ổn cư nơi sinh là tốt.

[vũ khúc thiên tướng] ở cung thiên di, sai ai ra trình diện cát tức lợi thiên di phần đất bên ngoài kinh thương. Thường chủ có dự liệu không kịp cơ hội. Sai ai ra trình diện khôi việt, hoặc là tài ấm giáp người vưu lợi.

[vũ tướng] mà vũ khúc Hóa kị, có thể liêm trinh Hóa kị, có thể phủ kho thiên không lộ, hoặc là hình kị giáp người, chủ tại ngoại có tai hoạ, nặng người mà lại chủ khách tử tha hương.

[tử huy thiên tướng] thủ cung thiên di, không gặp sát kị, thì đại lợi thiên di, tại ngoại bị người tôn sùng, dễ dàng thành lập sự nghiệp. Nhược sai ai ra trình diện sát kị thì chiêu đố kị thị phi.

thiên tướng và [vũ khúc phá quân] đối củng người, thiên di tương đối bất lợi, không gặp cát hóa, chỉ thấy cát diệu, cũng chủ tại ngoại chìm nổi. Phải cát hóa cát diệu đủ sai ai ra trình diện, sau đó thủy chủ tại ngoại phát đạt.

Thiên tướng và [tử vi phá quân] tương đối, nhược nguyên cục tham lang hóa lộc người, chủ động tịnh giai lợi; nguyên cục tử vi hóa quyền, thì dĩ ly khai nơi sinh phát triển là nên.

Thiên tướng và [liêm trinh phá quân] tương đối, giáp thiên tướng chính diệu đã có khuê cách tính chất, cho nên giống nhau chủ ở ngoại địa cô lập, trừ phi thiên tướng sở hội Thiên phủ có lộc mã, bằng không bất lợi thiên di.

Lưu niên thiên tướng thủ cung thiên di, hỏa linh chiếu xạ, lưu dương, bạch hổ, quan phù nhập độ, chủ tại ngoại nhạ hình sự quan phi.

1 2 thiên lương

thiên lương thủ cung thiên di, giống nhau chủ xuất ngoại biết dùng người che chở, còn đây là thiên lương là [ấm tinh] cơ bản ý nghĩa.

. Thiên lương và khôi việt, phụ bật cùng hội vu cung thiên di, chủ tại ngoại đa cơ hội, mà lại chủ bị người kính nể, cho nên tự giúp đỡ nhiều lực.

Thiên lương nhược và lộc tồn cùng độ, thì chủ thụ xa lánh, canh triền hỏa linh, thiên không cướp, thì thay đổi sinh khửu tay hậu. Nhược lại cùng hội sao Hóa kỵ cập thiên hình. Đại hao, quyết chủ quan phi. Nhất là thái dương Hóa kị lai hội, canh sẽ thành tù oan, tuy cuối cùng năng lực hóa giải, nhưng đã nhiều lần trải qua chua xót.

Thiên lương ở tị, hợi lưỡng cung, cùng trời cùng đối củng; ở thân cung, cùng trời cùng cùng độ, cổ nhân cho rằng chủ phiêu đãng. Nhưng nếu gặp cát diệu, mà không sai ai ra trình diện sát kị, ở hiện đại thì cận chủ không tuân thủ đầy đất. Duy nhược hỏa linh cùng độ, thì chủ tứ hải bôn ba, mà sự nghiệp không làm nổi.

. 『 thiên lương thiên đồng 』 ở dần cung, bởi thiên lương nhập miếu, cho nên không được chủ bồng bềnh.

. 『 thiên lương thiên cơ 』 kết cấu. Ở cổ đại cận đào kép hoặc làm xiếc người đó, quen thiên không châu quá tỉnh, đo đó được xưng là 『 nghệ thuật trên đường đi 』. Giá cũng bởi thiên lương, rất có có khuynh hướng tài nghệ, nghệ thuật ý tứ hàm xúc, mà thiên cơ thì tăng mạnh bôn tẩu ý tứ hàm xúc. Ở hiện đại, đến đây hạng tính chất nhưng có thể bảo trì, bất quá cuộc sống thực tế đã tương đối yên ổn.

. Kỳ thực 『 cùng lương 』 phùng thiên mã, cũng chủ nghệ thuật bồng bềnh. Canh và xương khúc chỉ tinh cùng hội, thì là dáng vẻ hào sảng văn nhân, tứ hải lưu động. Nhược văn khúc Hóa kị, thì chủ giang hồ xảo phiến mưu sinh. Nhất nhất tị hợi thiên lương ngồi một mình người cũng thế.

. Thiên lương, thiên cơ tổ hợp, nhược phùng cát hóa, cát diệu, thì đa kỳ ngộ mà không an định, duy như thì sai ai ra trình diện sát, thì chung nan nắm chặt cơ hội. Thiên cơ Hóa kị, thì chủ tại ngoại hương thụ ác tính cạnh tranh.

. Thái dương thiên lương tổ hợp, cơ bản ý nghĩa đã chủ ly tán, cho nên khi kỳ thủ cung thiên di là lúc, giống nhau chủ lợi thiên di. Duy dĩ thái dương ở miếu vượng nơi là nên, chủ được người tôn kính. Nhược thái dương lạc hãm, thì tại ngoại nhưng chủ cô lập. Thái dương hãm địa Hóa kị. Thì bị người vưu phạm, canh mỗi ngày hình, chủ ngữ tụng quan phi.

. Cung mệnh mão dậu, 『 thái dương thiên lương 』 triền độ, cung thiên di vô chính diệu, nhưng mệnh phú hội lộc mã người, cũng chủ ly hương mập ra. Ở hiện đại, cung mệnh thành 『 dương lương xương lộc 』 cách người, cho dù sẽ không lộc mã, cũng mỗi nhiều hơn nước học ở trường cơ hội.

. Thiên lương và hỏa linh cùng độ người, bồng bềnh ý tứ hàm xúc trọng đại. Cho nên thiên di tại ngoại, nhưng chủ nhất thiên tái thiên, khách trung tâm làm khách.

Thiên lương và xương khúc cùng độ, thái dương ở miếu vượng cung viên lai chiếu, thì giống nhau lợi thiên di phần đất bên ngoài tác học thuật nghiên cứu. Xương khúc nhị diệu, nhất hóa khoa, nhất Hóa kị, thì nên làm Lý Công nghiên cứu là nên.

Thiên lương hóa lộc thủ cung thiên di, dĩ cư tị, ngọ nhị viên tối nhận người chỉ trích. Sai ai ra trình diện sát, có thể nhạ phong ba quá nhiều. Tử cung thứ hai.

Thiên lương và thiên không cướp cùng độ, tại ngoại mỗi trải qua tai ách. Sai ai ra trình diện cát, thì chủ nhân họa đắc phúc.

. Lưu niên thiên lương gặp cát, chủ tại ngoại kinh thương có thể phát, nhược hội thái dương Hóa kị, thiên hình, lưu niên quan phù, bạch hổ nhập độ, chủ chiêu kiện tụng.

13 thất sát

Thất sát thủ cung thiên di, tiền nhân vân: [chủ tại ngoại viết đa, tại gia nhật ít.] đến đây luận chưa chắc là, phải sai ai ra trình diện hỏa linh cùng độ (hoặc hỏa linh và cung mệnh cùng độ), hoặc lộc mã cùng bôn ba, sau đó thủy chủ xuất ngoại.

Trừ mão dậu nhị cung, thất sát thủ thiên di giống nhau lợi ra ngoài, chủ tại ngoại có quyền, kẻ khác kính nể. Đặc biệt [tử vi thất sát] thủ thiên di thì, quyền uy lớn nhất.

Thất sát và xương khúc cùng độ, khí chất bất tương đầu, cũng không chủ lợi ích. Cận 『 tử sát 』 tinh hệ ưa của. Kỳ dư cung độ thất sát tinh hệ, ưa khôi việt, cũng ưa phụ bật, chủ tại ngoại có địa vị, mà lại đa phát triển cơ hội.

. Thất sát và dương đà cùng độ, lợi quan võ, bằng không ít người duyên. Ở hiện đại, có thể làm công nghệ.

. Thất sát và Hỏa Tinh cùng độ, ở cung mệnh chủ cô khắc, ở cung thiên di trú đột phát, sai ai ra trình diện lộc mà lại chủ đắc ý khoảng thu nhập thêm, duy dễ được dễ thất, hoành nổi giận phá, phải chuyển biến tốt thu vào mui thuyền, sau đó thủy có thể trì doanh bảo thái.

. Thất sát và linh tinh cùng độ vu cung thiên di, tiền nhân cho rằng chủ quan võ cao chót vót. Hiện đại cũng có thể làm công nghệ, công nghiệp.

. Thất sát và thiên không cướp cùng độ thủ cung thiên di, chủ thoái thoái thất cư, lý tưởng thường vượt lên trước hiện thực, đến nỗi không tuân thủ nhất nghiệp, không tuân thủ đầy đất, thì sinh cải biến chi tâm. Xu cát tị hung nói, duy nên làm công nghệ, công nghiệp, thì đương có ý mới niệm có thể trợ hứng sáng lập.

. Thất sát và lộc tồn cùng độ thủ cung thiên di, nhược hỏa linh, thiên không cướp cùng độ, thì chủ tại ngoại thụ áp lực. Hoặc chủ phiêu đãng không chỗ nương tựa.

. Cung mệnh Thiên phủ hội cát hóa (nhất là hóa lộc), thì giống nhau bất lợi thiên di, trừ phi thất sát cũng hội quyền lộc ngôi sao, sau đó thủy có thể dời cây thay đổi lá, nhược thiên trữ là phủ kho thiên không lộ, thì dĩ thiên di là là.

. Vũ khúc và thất sát cùng củng, hóa lộc, thì thiên di đất khách hậu, năng lực hoạt động quá mức cường, bởi vậy thu lợi. Vũ khúc Hóa kị, chủ tai bệnh kiện tụng. Cũng chủ tài chính quay vòng bất túc.

. Liêm trinh và thất sát cùng củng, chủ thiên di đất khách năng lực thành lập danh dự. Liêm trinh hóa lộc người, thuận lợi được tài, mà lại giúp đỡ nhiều lực; nhược liêm trinh Hóa kị, thì cũng chủ thất bại cập ngoài ý muốn. Canh thiên nguyệt cùng độ, chủ ở tha hương nhiễm bệnh; canh thiên hình cùng độ, thì chủ họa sinh bất trắc.

. 『 liêm trinh thất sát 』 cùng độ người, ở xấu cung chủ gây chuyện, sai ai ra trình diện cát cũng thế. Còn đây là bởi liêm trinh thất sát cư vị cung, là [hùng ở lại càn nguyên cách], mà xấu cung điều không phải.

Tử vi và thất sát cùng củng, chủ xuất ngoại thái độ làm người kính nể, cũng nhiều người lộc. Rơi [tử sát] cùng độ mà bách quan triều củng người, canh chủ vung cánh tay hô lên, thì đàn tướng hưởng ứng. Cho nên tại ngoại cũng năng lực thành lập công lao sự nghiệp.

. Mão dậu nhị cung [vũ khúc thất sát], kết cấu nhất bất lương (trong đó dậu cung vừa trội hơn mão cung), chủ xuất ngoại thụ áp lực, nhược sai ai ra trình diện sát kị hình hao tổn, canh chủ bị người hãm hại.

Lưu niên thất sát sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu thủ cung thiên di, giống nhau chủ sự nghiệp canh tân, hoặc chuyển hoán tân chức. Liêm trinh Hóa kị, vũ khúc Hóa kị lai hội, sai ai ra trình diện sát, chủ xuất môn có ý định ngoại.

14 phá quân

Phá quân ở cung thiên di, giống nhau dưới tình hình bất lợi thiên di xuất ngoại. Trừ phi cung mệnh thiên tướng là hình kị giáp, hỏa linh giáp, dương đà giáp, sau đó thủy chủ phải ly hương phát triển. Nhất nhất trong đó đặc biệt dương đà giáp là nhiên. Cái thiên tướng nếu vì dương đà sở giáp, tất có lộc tồn cùng độ, đến đây lộc tồn và phá quân đối củng, đại lợi thiên di.

Phàm phá quân ở cung thiên di, phải kháo chuyên môn kỹ năng lập nghiệp. Cổ nhân vị đây là [xảo nghệ đi trên đường]. Một người trong đó trường hợp đặc biệt là: [gia văn xương, văn khúc vũ khúc gặp gỡ, đào kép người]. Đào kép tự nhiên có thể đoán có chuyên môn kỹ năng.

Nhược phá quân, văn khúc cùng độ, Hóa kị, thì hoặc là dáng vẻ hào sảng thư sinh lưu lạc giang hồ, hoặc là giang hồ lãng tử, thiện các loại xảo thuật, bao quát ảo thuật, mại thuốc chờ ở nội.

Phá quân sai ai ra trình diện khôi việt tối cát, chủ mình kỹ năng có cơ hội để phát huy, mà lại được thưởng thức.

Phá quân ở cung thiên di cũng được lộc là tốt, thì có thể tạ chuyên môn kỹ năng ở tha hương đặt chân.

phá quân hóa quyền, nên ở tha hương bằng tài nghệ thái độ làm người phục vụ. Sai ai ra trình diện sát người, chủ công nghệ hoặc tay nghề.

phá quân và Tứ Sát cùng độ thủ cung thiên di, hỏa linh chủ lưu ly, dương đà chủ rách nát; sát nặng thì chủ nhân duyên bất túc, tai hoạ thường xuyên.

phá quân ở dần, thân, dậu tam cung lạc hãm, bất lợi thiên di, nhược ly hương, cùng chủ bồng bềnh không làm nổi. Dĩ dương đà giao nhau người là nhiên.

phá quân ở tử ngọ nhị cung, sai ai ra trình diện cát hóa, cát diệu, thì cũng có thể kinh thương, nhưng sở người kinh doanh nhưng cần phải có chứa chuyên môn tính chất. Như ở nước ngoài khai gia hương quán cơm, tức là đồng loạt.

Cho nên phá quân thủ thiên di, cũng ưa long trì phượng các, thiên tài, xương khúc cùng hội, có thể tăng kỳ chuyên môn tài nghệ ưu tú. Nhô lên cao cướp cùng triền gặp gỡ là lúc, cũng có thể coi là tài nghệ xảo tư.

Phá nước sai ai ra trình diện sát khinh không được kị, không thích nhất sát kị đủ hội. Vưu không thích tử ngọ cung sai ai ra trình diện liêm trinh Hóa kị, thì chủ thương tâm rơi lệ, hoặc tự thân tai bệnh.

Xấu vị cung 『 tử vi phá quân] thủ cung thiên di, xuất ngoại biết dùng người kính nể. Đặc biệt bách quan triều củng dưới tình huống là nhiên. Nhược chỉ thấy triêu củng mà thiếu chủ yếu phụ tá, nhưng lại sai ai ra trình diện sát, thì ở nước ngoài đương làm một đi nhất nghiệp đứng đầu nhân tài.

Tử vi hóa quyền, tất đồng thời sai ai ra trình diện vũ khúc Hóa kị, thì chủ tại ngoại không thích hợp kinh thương. Cũng chủ quyền uy mặc dù nặng, mà ngăn trở thường xuyên.

. Dần thân cung phá quân, và vũ khúc Hóa kị xung củng, lại cùng hỏa linh, thiên không cướp, thiên hình, thiên hư, đại hao, âm sát chờ diệu cùng hội, chủ chuyển nhà đất khách chí ít. Tất có một lần trọng đại tai hoạ. Hoặc thậm chí chết vào tha hương.

[liêm trinh phá quân] không thích hợp kinh thương, chủ khách duyên không rộng. Nhược liêm trinh Hóa kị người, sát nặng, cũng chủ khách trung tâm phát sinh ngoài ý muốn.

[vũ khúc phá quân] sai ai ra trình diện sát thượng vô phương, nhược vũ khúc Hóa kị thì chủ đỉnh đầu mệt mỏi; hội liêm trinh Hóa kị, cũng chủ tai bệnh.

. Phàm phá quân thủ cung thiên di, nếu không sai ai ra trình diện hóa lộc, thì bất lợi chuyển nhà đất khách mọc rễ, nhưng lợi lưu động các nơi dĩ phát tài.

Cung Nô bộc (nô bộc cung)

. Cung Nô bộc cổ xưng 『 nô bộc cung 』, để mà suy đoán chính tiện tay hạ nô bộc nhân tế quan hệ, hiện tại tương của đổi tên là [cung Nô bộc], tịnh tương giá mở rộng đáo dùng để suy đoán cân bạn bè quan hệ, thực chưa xong toàn bộ chính xác. Giá cung độ biểu hiển bằng hữu, nhưng đái vãn bối, ti bối tính chất, nhưng phi chính sở dẫn giúp đỡ người đó (như

Môn sinh đệ tử, thì thị 『 cung tử nữ 』). Nhược suy đoán ngang hàng bằng hữu, nhưng cần phải thị [huynh đệ cung] là việc chính. [cung Nô bộc] và 『 huynh đệ cung 』 tương đối, tệ cũng có trọng yếu ảnh hưởng mà thôi.

. Huynh đệ con số hơn quả, do 『 huynh đệ cung 』 chính diệu tinh hệ gia dĩ suy đoán. Nhưng ngang hàng tướng kết giao bằng hữu hơn quả, trừ [huynh đệ cung] ngoại, nhưng được thị 『 cung Nô bộc 』 chính diệu tinh hệ ảnh hưởng mà định. Duy 『 huynh đệ cung 』 vẫn có thể biểu hiện tri giao nhiều quả. ―― về phần huynh đệ có hay không thân mật, bằng hữu tương giao quan hệ làm sao, cũng mà nếu là suy đoán.

cung Nô bộc tinh diệu tính chất, cố có thể biểu hiện tương giao quan hệ, nhưng tinh diệu tổ hợp quá mạnh mẽ, mà cung mệnh tinh diệu thì yếu, rồi lại chủ thụ ti bối khi dễ. Cổ nhân xưng là 『 ác nô lấn chủ 』.

nhược cung mệnh tinh diệu quá mạnh mẽ, cung Nô bộc tinh diệu quá yếu, lại chủ ti bối bất lực lực, mọi việc nhưng nhu thân lực thân vi. Cho nên luận và ti vãn bối nhân tế quan hệ, nhưng dĩ trung hoà là quý.

cổ nhân vân 『 lộc cư nô bộc, dù có quan cũng bôn ba 』. Cái phàm cung Nô bộc dục lộc tồn, thì kình dương đà la tất chiếu xạ cung mệnh, cho nên nói chung, chủ nhân bôn ba.

1 tử vi

Tử vi thủ cung Nô bộc, không thích sai ai ra trình diện sát kị hình hao tổn, chủ thuộc hạ cường ngoan hơn nữa không đắc lực, thậm chí lấy oán trả ơn; nhưng nếu sai ai ra trình diện [bách quan triều củng] quá phận hoàn mỹ người, thì vừa chủ thuộc hạ quyền uy quá mức, dễ tương chính mất quyền lực. Đây là luận tử vi thủ cung Nô bộc đại cương.

Tử vi ngồi một mình tử ngọ cung, nếu vì không cầm quyền cô quân người, thuộc hạ cường ngoan hơn nữa vô nghĩa. Đặc biệt sai ai ra trình diện thiên không cướp người là nhiên.

Tử vi ngồi một mình tử ngọ, sẽ đối với cung tham lang Hóa kị người, thảng canh sai ai ra trình diện hình kị sát diệu, thì chủ là thuộc hạ đoạt quyền. Nhược sai ai ra trình diện đào hoa chư diệu, canh chủ bất khả và khác giới thuộc hạ phát sinh tình cảm.

tử vi ngồi một mình tử ngọ, có phụ tá cát diệu cùng hội, thuộc hạ mặc dù trung thành tin cậy, duy cũng phòng quyền lực dời đi. Cung mệnh có phụ bật, tử vi hội xương khúc thì quan hệ lẫn nhau hài lòng. Nhất nhất nhược dĩ nói kết giao, thì có trung hậu của giao hữu.

. 『 tử vi phá quân 』 sai ai ra trình diện phụ tá chư cát, chủ thuộc hạ đắc lực dễ lánh mưu phát triển, cho nên chính trái lại lúc nào cũng cảm thấy trợ lực bất túc.

. 『 tử vi phá quân 』 có sát, chủ thụ bạn bè hoặc thuộc hạ liên lụy. Canh sai ai ra trình diện thiên không cướp, nguyên nhân chính thuộc hạ thân tín mà thu nhận sự nghiệp rách nát, tổn thất.

. 『 tử vi phá quân 』 hội vũ khúc Hóa kị người, sai ai ra trình diện sát, cần phải phòng bị thuộc về độc lập phát triển thì, tổn hại cập tự thân lợi ích; nhược liêm trinh Hóa kị, thì phòng thụ thuộc hạ uy hiếp.

. 『 tử vi Thiên phủ 』 ở cung Nô bộc, được giao hữu thành thật, cũng năng lực thẳng gián. Duy sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu, trừ phi tương sự nghiệp toàn tâm giao cho thân tín, bằng không chung nan nhìn chung song phương quan hệ.

. [tử vi Thiên phủ] mà phủ kho thiên không lộ, hoặc sát kị hình cùng hội, thì cũng cần phải phòng bị thuộc ngầm chiếm. Sai ai ra trình diện vũ khúc Hóa kị, hoặc triền đà la, linh tinh, thì chủ thụ liên lụy. Sai ai ra trình diện liêm trinh Hóa kị, hoặc triền kình dương, Hỏa Tinh, thì chủ thuộc hạ phản loạn.

. [tử vi tham lang] triền đào hoa, xương khúc, cũng chủ không thích hợp và khác giới thuộc hạ phát sinh tình cảm. Tham lang Hóa kị người vưu xác thực. Bằng không chủ hư danh.

. [tử vi tham lang] triền hỏa, linh, thuê làm quan hệ hoặc hợp tác quan hệ bất năng kéo dài.

. 『 tử tham 』 ở cung Nô bộc, mừng nhất cung mệnh thiên đồng hóa lộc, thì tự có thể được thuộc hạ giúp đỡ, tự thân mặc dù lao, cũng quan hệ hài lòng.

. 『 tử tướng 』 ở cung Nô bộc là không được cát kết cấu, trừ phi phu thê hợp tác phát triển cộng đồng sự nghiệp, bằng không thuộc hạ chung nan dựa vào. Duy cung phu thê bí vô chính diệu, tá 『 thiên tướng cự môn 』 an tinh, cho nên hôn nhân cần phải trì, sau đó thủy có giúp đỡ sự nghiệp bầu bạn.

. [tử tướng] sai ai ra trình diện phủ kho thiên không lộ người, lại thấy sát, chủ là giao hữu rủi ro, hoặc chủ thụ thuộc hạ liên luỵ mà dồn tổn thất.

[tử sát] ở cung Nô bộc, quyền lực quá nặng. Sai ai ra trình diện cát, chủ có thể kết giao bạn quý, người bạn có thể khuyên can. Duy phòng bị thuộc quyền nặng mà thu nhận tự thân bất lợi.

[tử sát] tối ngại sai ai ra trình diện tử vi hóa quyền, hội vũ khúc Hóa kị, thì chủ thuộc hạ lộng quyền mà dồn việc của mình nghiệp khuynh bại. Và đà la cùng độ người, thì không thích hợp là bạn bè hoặc thuộc hạ can thiệp vào, bằng không chiêu ngăn trở khuynh bại.

2 thiên cơ

Thiên cơ ở cung Nô bộc, thuộc hạ lúc nào cũng chuyển hoán.

nhất cơ ở cung Nô bộc, chủ kết bạn các phương diện bằng hữu, nhưng cũng lúc nào cũng thay đổi. Sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu, đồng thời lại thấy sát diệu người, kể trên tình hình càng rõ rệt.

. Thiên cơ nhập miếu người, thì bạn bè hoặc thuộc hạ đều có trợ lực. Sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu người Vưu Giai. Cho nên dĩ tử ngọ cung thiên cơ ngồi một mình, hoặc ở thìn tuất cung 『 thiên cơ thiên lương 』 cùng độ người nhất thoả đáng.

. Thiên cơ sai ai ra trình diện hỏa linh, thì quan hệ biến hóa vưu tốc, mặc dù sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu, cũng chích chủ một thời trợ lực.

. Thiên cơ và dương đà cùng độ, chủ và bằng hữu, thuộc hạ đang lúc đa tranh cãi, hoặc chủ thụ liên lụy. Canh sai ai ra trình diện thiên không cướp, tổn thất vưu đại.

. Thiên cơ Hóa kị, chủ đây đó các hoài cơ bản thân. Canh sai ai ra trình diện sát, thì canh chủ thụ bạn bè hoặc thuộc hạ bịa đặt phỉ báng, mặt trái thị phi.

. Thiên cơ hóa lộc vu hợi cung, hội Thái âm Hóa kị vu tị cung, chủ lầm tín tiểu nhân, ngộ giao phỉ nhân. Sai ai ra trình diện sát diệu người, kiếm vất vả không cạn. Nhược canh sai ai ra trình diện đào hoa chư diệu cùng hội, thì cho nên cần phải phòng sắc họa. Nếu có phụ tá cát diệu cùng hội, thì kiếm vất vả trình độ giảm bớt.

. Thiên cơ hóa lộc, không được phùng Hóa kị, mặc dù chủ giao hữu không được thường. Nhưng lúc nào cũng có thể được trợ lực. Thiên cơ hóa quyền người, quan hệ so sánh ổn định. Và thuộc hạ quan hệ cũng như thế.

. Thiên cơ cùng trời lương cùng độ hoặc đối củng. Thìn tuất trội hơn xấu vị. Ở xấu vị nhị cung không gặp sát, cận chủ quan hệ dễ xa cách.

. Thiên cơ thiên lương sai ai ra trình diện cát diệu, cũng chủ được lớn tuổi tin cậy của giao hữu, hoặc lớn tuổi đắc lực thân tín.

. Xấu vị thiên cơ lạc hãm, cho nên sai ai ra trình diện sát tức dễ chiêu phi nhạ oán. Hoặc tao thuộc hạ ruồng bỏ. Sai ai ra trình diện thiên không cướp người, tổn thất lớn hơn nữa.

. Dần thân [thiên cơ Thái âm] cập tị hợi thiên cơ là Thái âm đối củng, đều chủ quan hệ không ổn định. Sai ai ra trình diện hỏa linh vưu quá mức. Thiên cơ Hóa kị hoặc Thái âm Hóa kị, canh sai ai ra trình diện sát diệu hình hao tổn, âm sát, thiên diêu chờ, đều chủ âm mưu hãm hại.

. Thiên cơ Thái âm mà Thái âm nhập miếu, hóa lộc người, canh sai ai ra trình diện cát diệu, nguyên nhân chính giao hữu hoặc thuộc hạ được tài.

. [cơ nguyệt] triền đào hoa, xương khúc, chủ đa tửu sắc trưng trục chi giao. Thuộc hạ thân tín cũng đa a dua nịnh hót hạng người.

. Thiên cơ và cự môn tổ hợp, cho dù không gặp sát kị, cũng chủ dễ cân thuộc hạ hoặc bạn bè phát sinh hiểu lầm. Cái gọi là [thiên cơ cự môn] giao người, thủy chết già ác. Nhược canh Hóa kị, thì tranh cãi lớn hơn nữa. Sự cố cần phải thị sát kị hình hao tổn hội hợp trình độ mà định. Cho nên phàm thiên cơ cùng củng cự môn, cần phải bảo trì 『 quân tử chi giao nhạt như nước 』. Cũng không nên hôn một cái thuộc, để tránh khỏi phản bội.

. [cơ cự] sai ai ra trình diện xương khúc, đào hoa, phòng cùng điềm lưỡi trợt hạng người. Sai ai ra trình diện sát thì bị hao tổn thất.

. Thiên cơ cùng hội đào hoa, không được chủ nữ sắc, chủ thân cận tiểu nhân.

. Thiên cơ hóa khoa, chủ bạn bè thuộc hạ thành tín, nhưng không được tăng ổn định.

. Thiên cơ sai ai ra trình diện tả phụ hữu bật, chủ bạn bè cập thuộc hạ đông đảo, cũng không chủ tăng ổn định.

3 thái dương

. Thái dương mặc dù chủ động, nhưng duy nhập miếu sau đó thủy chủ giao du rộng; nhược lạc hãm địa, thì quen biết người cố không nhiều lắm, cũng chưa nói tới giao tình (duy ở xấu cung, [Thái âm thái dương] cùng độ, nhưng chủ giao du rộng. Giá là bởi vì Thái âm duyên cớ. )

. Thái dương cư cung Nô bộc, lạc hãm, cho dù không gặp sát kị, cũng chủ thi ân vô công, nhược sai ai ra trình diện sát kị, canh chủ dạ trái lại thành thù.

. Phàm thái dương cư giao hữu phú, cung mệnh tất có liêm trinh tọa thủ. Liêm trinh tọa mệnh người đó đa ưa tham chánh, mà hoạn lộ cũng thường thường đa phạp tri giao. Cho nên gặp thái dương lạc hãm sai ai ra trình diện sát, nhưng dĩ không đi sĩ hoạn của đồ là nên, bằng không dạ trái lại thành thù hậu quả cũng ác liệt nhất.

. Thái dương thủ cung Nô bộc, sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu, cập bách quan triều củng, cung mệnh tinh diệu hữu lực người, chủ được giao quý giao hữu.

thái dương thiên lương tổ hợp, nhược thái dương nhập miếu, hoặc thiên lương hóa quyền, hóa khoa, không gặp sát, thì chủ được giao bạn quý, hoặc khuyên bảo của giao hữu, hoặc chính trực dám nói thuộc hạ.

duy thái dương thiên lương so sánh cô lập, cho nên nên chú ý cập nhân tế quan hệ, phải tạ nhân sự bổ cứu.

thái dương thiên lương tổ hợp, sai ai ra trình diện hỏa linh cùng độ, chủ tri giao dễ phân ly. Thảng canh sai ai ra trình diện hình hao tổn, thì chủ thụ bạn bè hoặc thuộc hạ xoi mói, đả kích, đến nỗi bị hao tổn thất.

thái dương, thiên lương, thiên hình, đại hao, sai ai ra trình diện Tứ Sát thiên không cướp, chủ bạn bè hoặc thuộc hạ lấy oán trả ơn, không chỉ khẩu thiệt, mà lại có dao báng. Vừa bởi vậy tài bạch phá hao tổn, sự nghiệp tổn thất.

thái dương cự môn tổ hợp, tức không gặp sát kị, đã chủ khẩu thiệt. Đau khổ sai ai ra trình diện sát kị, thì chủ quan phi kiện tụng. Thái dương Hóa kị người, chủ thế hệ bị.

. Thái dương cự môn hóa quyền lộc, thì chủ được giao dị tộc bạn bè, mà lại có thể được lợi. Nhược canh sai ai ra trình diện cát diệu củng hợp, chủ thụ đến đỡ.

Thái dương cự môn tổ hợp, dĩ hợi cung thái dương là tối kém, lúc đó cung mệnh là 『 liêm trinh thiên tướng 』, có cùng người hợp tác, ỷ lại người khác đặc tính, nhưng huynh đệ cung và cung Nô bộc câu kém, cho nên chích nên phu thê hợp tác.

. Thái dương Thái âm tổ hợp, cần phải sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu sau đó thủy chủ được bạn bè cập thuộc hạ trợ lực. Bằng không bỗng giao du rộng.

Thái dương hóa lộc, giao du vưu quảng. Nhưng không bằng Thái âm hóa lộc, quyền, khoa, canh được thực tế giúp ích.

nhược thái dương Hóa kị, chủ như oán chiêu phi; Thái âm Hóa kị, thì phòng thụ bạn bè dụ dỗ đầu tư đến nỗi tổn thất.

Thái âm thái dương cư cung Nô bộc,, sai ai ra trình diện tả phụ hữu bật, văn xương văn khúc cùng độ, hoặc tướng giáp, không chỉ giao du rộng, mà lại chủ thuộc hạ đông đảo. Nhưng nếu đồng thời sai ai ra trình diện sát, thì không được chủ được ích.

thái dương và thiên không diệu cùng độ, sai ai ra trình diện cát, hời hợt chi giao đa, nhưng cũng có nhị tam tri kỷ. Canh sai ai ra trình diện xương khúc, thì đây đó không chỉ tâm đầu ý hợp, hơn nữa giai vi thế độc lập. Tham chánh từ thương người đó thấy vậy, cũng không thích hợp, cận lợi nghệ thuật công tác nhân sĩ.

thái dương và kình dương cùng độ, tăng thị phi; và đà la cùng độ, chủ kiếm vất vả; và hỏa linh cùng độ, chủ đa tranh. Hóa lộc, chủ giao du quảng; hóa quyền, chủ quan hệ dễ ổn định; hóa khoa, chủ đa hời hợt chi giao. Bách quan triều củng mà sai ai ra trình diện sát, cũng chủ đa hời hợt chi giao.

4 vũ khúc

vũ khúc ở tử ngọ, thìn tuất, xấu vị lục cung viên, thủ cung Nô bộc, chủ giao du rộng. Tức [Vũ phủ], [vũ tham], vũ khúc đối củng tham lang tam hệ. Nhưng mà vũ khúc tham lang tổ hợp, rồi lại chủ đa bạn nhậu, cho nên cận dư [Vũ phủ] ở tử ngọ lưỡng viên, thủy chủ đa giao người bạn tốt.

vũ khúc hóa lộc vu cung Nô bộc, cần phải sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, sau đó thủy chủ thuộc hạ đắc lực, nếu không có phụ bật, thì chủ là bạn bè hoặc thuộc hạ bôn ba hao tổn tinh thần.

nhược vũ khúc Hóa kị, thì chủ thụ thuộc hạ ngầm chiếm, bạn bè bóc lột, hoặc nhân bạn bè thuộc hạ liên lụy mà thu nhận tổn thất.

vũ khúc Hóa kị và hỏa linh cùng độ người, chủ thụ bạn bè hoặc thuộc hạ bán đứng. Và dương đà cùng độ, chủ thô bạo tương gia, cạnh tranh phản bội. Canh sai ai ra trình diện thiên không cướp người, tổn hao rất nặng.

cận vu [vũ khúc Thiên phủ] cùng độ, sai ai ra trình diện lộc (cũng không Nghi Lộc tồn cùng độ), lại thấy cát diệu dưới tình hình, thủy chủ giao du rộng, mà lại giúp đỡ nhiều lực.

[vũ khúc Thiên phủ] mà phủ kho thiên không lộ người, nguyên nhân chính bạn bè hoặc thuộc hạ rủi ro.

[vũ khúc tham lang], đa ẩm thực trưng trục của giao hữu. Triền đào hoa chư diệu người vưu quá mức. Thảng canh sai ai ra trình diện sát kị hình hao tổn thiên không cướp, thì nhân của chiêu họa, hoặc mà lại do là nhạ kiện tụng quan phi.

. [vũ khúc tham lang] và hỏa linh cùng độ, chủ giao du thủy nhiệt chung lãnh, quá mức mà lại hung chung khích mạt. Sai ai ra trình diện sát người vưu quá mức.

『 vũ khúc tham lang 』 mà tham lang Hóa kị, cũng chủ thụ cướp. Nhược tham lang hóa lộc, thì không được đĩnh sai ai ra trình diện xương khúc đào hoa, bằng không đa bạn nhậu. Nhưng thấy cát, thì cũng chủ vu ẩm thực trưng trục trung tâm được trợ lực và cơ hội.

[vũ khúc thiên tướng] mà hình kị giáp, thì chủ bị bạn bè hoặc thuộc hạ bán đứng, mà lại thụ uy hiếp.

[vũ khúc thiên tướng] mà tài ấm giáp, chủ bạn bè năng lực nói trợ giúp cơ hội, thuộc hạ trung tâm có chân chất người, năng lực giúp đỡ sự nghiệp.

[vũ khúc thiên tướng] không thích vũ khúc Hóa kị, chủ kiếm vất vả; cũng không ưa hội liêm trinh Hóa kị, chủ tranh tài, cũng chủ thuộc hạ ngầm chiếm.

『 vũ khúc ba pha 』 hội Thiên phủ mà phủ kho thiên không lộ người, nguyên nhân chính giao hữu rủi ro, hoặc là bạn bè cập thuộc hạ can thiệp vào mà dồn chiêu phi. Nhược kho lẫm tràn đầy, thì không chỉ giao du rộng, hơn nữa có trợ lực.

[vũ khúc thất sát] không thích hợp và sát tinh cùng độ, chủ là bạn bè hoặc thuộc hạ bán đứng.

[vũ khúc thất sát] sai ai ra trình diện liêm trinh hóa lộc, chủ được trợ lực, duy không được kéo dài. Tham lang hóa lộc, thì chủ tình cảm thủy nhiệt chung lãnh; sai ai ra trình diện phá quân hóa lộc, thì trợ lực thì có lúc vô; nhược Hóa kị, quyết chủ hung chung khích mạt.

『 vũ khúc thất sát 』, vũ khúc Hóa kị mà hỏa linh giáp người, chủ là bạn bè hoặc thuộc hạ khuynh gia.

[vũ khúc phá quân] nếu không hóa lộc, chủ bạn bè hoặc thuộc hạ khẩu thị tâm phi. Sai ai ra trình diện sát kị hình hao tổn thiên không cướp người, thụ liên lụy phá hao tổn, nặng người có thể dồn khuynh gia.

phàm vũ khúc tọa cung Nô bộc, cơ bản tính chất bất lợi. Chủ giao du không rộng, thuộc hạ vô lực. Duy cùng trời phủ cùng độ hoặc đối củng người đa giao du,, nhưng cũng không chủ đắc lực. Sai ai ra trình diện cát diệu, thì có thể được nhị tam trợ lực hoặc tri giao. Nhược sai ai ra trình diện sát kị, thì quyết chủ kiếm vất vả, hoặc thụ ngầm chiếm.

5 thiên đồng

thiên đồng ở cung Nô bộc, chủ giao du rộng, cái thiên đồng đái tình cảm hơn nữa hiền hoà, cho nên dễ kết giao bằng hữu, và thuộc hạ quan hệ cũng tốt. Sai ai ra trình diện cát diệu, trợ lực tăng.

thiên đồng hóa lộc, giao du được người bạn tốt _a “Nhược Hóa kị, . Thì chủ trợ lực bất túc. Hóa kị mà sai ai ra trình diện sát, chủ hung chung khích mạt.

Thiên đồng và dương đà cùng độ, trung niên sau đó được người bạn tốt, trợ lực không ít. Hỏa linh cùng độ thì trợ lực không được kéo dài.

Thiên đồng Thái âm tổ hợp, giống nhau chủ được người bạn tốt. Hóa lộc người, năng lực giao nhiều phương diện bằng hữu, nhưng nếu không gặp cát diệu thì bất năng kéo dài. Sai ai ra trình diện sát, chủ thụ bạn bè hoặc thuộc hạ liên lụy. Thái âm Hóa kị thì chủ rủi ro, vưu không thích hợp và bạn bè hợp tác đầu tư.

. [thiên đồng Thái âm] và hỏa linh cùng độ, chủ không bị bạn bè hoặc thuộc hạ tôn trọng.

. Thiên đồng cự môn tổ hợp, tức không gặp sát, cũng chủ dễ sinh hiểu lầm; nhược canh sai ai ra trình diện sát, thì chủ tình cảm vỡ tan, chiêu thị phi vưu oán. Nhược 『 thiên đồng cự môn 』 ở cung Nô bộc, thì cung mệnh tất là phá quân, thường có cùng người hợp tác cộng sự khuynh hướng, duy thường thường tất trúng nói biệt ly, mà lại hiểu lầm quá sâu. Sai ai ra trình diện sát kị thì bị tổn thất.

. Thiên đồng chủ tình cảm, và cự môn cùng ngọc giới củng chiếu, thì tình cảm dễ thụ cự môn ảnh hưởng mà sản sinh bầu không khí không lành mạnh, cho nên dễ sinh sôi hiểu lầm. Nhược cũ sát thiên không cướp cùng hội, lại thấy âm sát, thì chủ ngộ giao phỉ nhân mà thụ liên lụy.

. Thiên đồng cùng trời lương tổ hợp, chủ được người bạn có thể khuyên can. Thiên lương hóa khoa người Vưu Giai. Duy tình hình chung hạ, chủ một thân lớn tuổi. Cũng chủ được tin cậy dưới thuộc, hoặc chủ lớn tuổi. Nhược thiên thọ cùng độ, thì canh chủ tuổi tác phân biệt cự quá nhiều.

. 『 thiên đồng thiên lương 』, không thích hợp hóa lộc, cho dù thiên đồng hóa lộc cũng không nên. Bằng không nguyên nhân chính tài dựng lên hiểu lầm. Nhược sai ai ra trình diện sát kị hình diệu, thì chủ tổn thất.

. 『 thiên đồng thiên lương 』 cũng chủ biết: Giao hoặc đắc lực dưới thuộc dễ chia lìa. Sai ai ra trình diện hỏa linh cùng độ, thường thường nhân thụ hoàn cảnh bắt buộc mà nhiên. Sai ai ra trình diện lộc tồn thiên mã, thì chủ chính thường là bạn bè hoặc thuộc hạ hối hả.

. Phàm thiên đồng tọa cung Nô bộc, sai ai ra trình diện dương đà, chủ gây chuyện; sai ai ra trình diện hỏa linh, chủ chiêu oán, hoặc quan hệ xa cách; sai ai ra trình diện thiên không cướp, nguyên nhân chính bạn bè hoặc thuộc hạ bị hao tổn thất, cũng chủ thụ ruồng bỏ.

. Thiên đồng và lộc tồn cùng độ, chủ chính nhiệt tình đãi giao hữu, thường là bạn bè hoặc thuộc hạ bôn tẩu quay vần. Nhược sai ai ra trình diện lộc tồn thiên mã, thì bạn bè hoặc thuộc hạ không được cư đầy đất, may mắn tự thân thường rời xa nơi chôn rau cắt rốn, bốn biển là nhà. Cung mệnh tinh cát, thì chủ sự nghiệp quảng đại.

Xấu vị cung [thiên đồng cự môn], ngọ cung [thiên đồng Thái âm] hạ xuống hãm địa, là độ chênh lệch cung viên. Thìn cung thiên đồng đối tuất cung cự môn, tuất cung thiên đồng đối thìn cung cự môn, cự môn vu thìn tuất nhị cung lạc hãm, chủ thị phi quá nhiều. Cho nên phàm đã ngoài ngũ cung viên là cung Nô bộc người, mặc dù giao du rộng, cũng phòng sinh bất lương hiệu quả. Đặc biệt cự môn của khắc ứng với, thường chủ lầm hội đột nhiên tới.

6 liêm trinh

liêm trinh thủ cung Nô bộc, cũng chủ giao du rộng, duy cùng trời có cùng hay không. Thiên đồng chủ kết giao mặt quảng, mà lại nặng giao tình, mà không có khuynh hướng rượu nội chi giao; cũng cân thiên cơ bất đồng, thiên cơ đa hời hợt chi giao, nhưng vị tất lúc nào cũng xã giao giao tế; và tham lang phân biệt, thì là tham lang tửu sắc tài vận ý tứ hàm xúc quá nặng, liêm trinh thượng đái tình cảm thành phần. Vưu cần phải chú ý người, là liêm trinh mang tình cảm, thường thường so sánh mặt ngoài, cho nên không nhiều lắm thâm giao.

Liêm trinh và hỏa linh cùng độ, chủ tình cảm xung động, cho nên nên lãnh tĩnh khắc chế, đối đãi bạn bè cập thuộc hạ quan hệ. Không thích hợp nhân xung động mà qua phân nhiệt tình, cũng không nên nhân xung động mà tình cảm vỡ tan.

liêm trinh và dương đà cùng độ, nguyên nhân chính tình cảm dựng lên thị phi. Như canh sai ai ra trình diện hình hao tổn chư diệu, thì chủ phá hao tổn thất.

liêm trinh và thiên không cướp cùng độ, chủ tình cảm dễ quyết liệt. Cũng chủ thuộc hạ ruồng bỏ bội phản.

liêm trinh và cát diệu cùng hội, thì giao du rộng, thuộc hạ đông đảo, mà lại có trợ lực. Nhược liêm trinh hóa lộc, canh chủ được ích.

Liêm trinh và xương khúc cùng độ, đa thơ rượu phong lưu chi giao; và thuộc hạ quan hệ cũng giữ khoảng cách nhứt định, ở chung hòa hợp.

. [liêm trinh thiên tướng] không thích hợp sai ai ra trình diện sát kị hình hao tổn chư diệu, chủ lai giao hữu rủi ro, hoặc thuộc hạ phản loạn đến nỗi phá hao tổn.

『 liêm trinh thiên tướng 』 là hình kị giáp, lại thấy sát, cũng chủ bạn bè liên lụy, thuộc hạ chiêu oán.

. [liêm trinh tham lang] sai ai ra trình diện xương khúc, đào hoa, chủ đa bạn nhậu. Liêm trinh Hóa kị người, nguyên nhân chính đến đây phá hao tổn; nhược tham lang Hóa kị, thì chủ đa giao tổn hại giao hữu.

. [liêm trinh tham lang] mà liêm trinh hóa lộc, canh hội cát diệu, thì nguyên nhân chính giao tế xã giao mà được tài; cũng chủ và thuộc hạ giao hảo, có thể được kỳ trợ lực. Tham lang hóa lộc, thì trợ lực không được kéo dài.

[liêm trinh tham lang] nhược và sát kị hình hao tổn thiên không động giao nhau, chủ khốn bạn bè hoặc thuộc hạ mà gây tai hoạ họa, hoặc là thuộc hạ bán đứng hãm hại, đến nỗi chiêu quan phi kiện tụng, rủi ro vẫn thất.

『 liêm trinh Thiên phủ 』 chủ được người bạn tốt, thuộc hạ cũng có trợ lực. Duy phủ kho thiên không lộ, thì chủ tổn hao.

[liêm trinh Thiên phủ] cũng chủ giao du rộng. Duy dĩ Thiên phủ hóa khoa, liêm trinh hóa lộc người, thủy chủ có trợ lực, mà lại có tài miệng có phụ tá cát diệu cùng hội, rất có lợi sự nghiệp.

. 『 liêm trinh phá quân 』 sai ai ra trình diện sát kị hình hao tổn, và bạn bè tình cảm dễ sinh vết rách, thuộc hạ cũng đa bội phản.

nhược [liêm trinh phá quân] mà phá quân hóa lộc, thì nguyên nhân chính bạn bè mà được kết bạn có trợ lực nhân sĩ, cũng chủ thuộc hạ năng lực là tự mình giải quyết trọng đại trắc trở. ,

[liêm trinh phá quân] mà liêm trinh hóa lộc, chủ lúc nào cũng thay đổi bằng hữu cập thuộc hạ, nhưng tướng mâu hoặc cộng sự là lúc, thì có giao tình.

[liêm trinh phá quân] mà liêm trinh Hóa kị, hoặc và kình dương cùng độ, giai dễ ngộ giao tiểu nhân. Hỏa linh cùng độ thì dễ phân ly.

. [liêm trinh thất sát] sai ai ra trình diện sát kị hình diệu, chủ là bạn bè thuộc hạ liên lụy liên lụy. Duy sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, lại thấy cát diệu, thì có tài.

Phàm liêm trinh và văn khúc Hóa kị cùng độ, chủ kết giao tiểu nhân đến nỗi kiếm vất vả. Không thích hợp nhạc thụ a dua. Đến nỗi ngu dốt lấn cuống cuống.

7 Thiên phủ

Thiên phủ thủ cung Nô bộc, chủ chọn bạn cẩn thận, . Cho nên đa giao người bạn tốt. Nhiên phải sai ai ra trình diện khôi việt, nhiên phải sai ai ra trình diện khôi việt, phụ bật, sau đó ung chủ có tri giao, mà lại chủ thuộc hạ đắc lực.

Thiên phủ hóa khoa, thì bạn bè cập thuộc hạ giai trung hậu thành tín.

Thiên phủ và sát kị hình hao tổn cùng hội, hoặc sở hội thiên tướng vừa là hình kị sở giáp, thì chủ bạn bè hoặc thuộc hạ lấy oán trả ơn. Mỗi ngày diêu, âm sát, thì chủ người thủ hạ âm mưu; tài ấm giáp người, thì chủ được trợ lực.

Thiên phủ và thiên không cướp hình hao tổn cùng hội, thì chủ giao tổn hại giao hữu đến nỗi phá hao tổn, cập chủ người thủ hạ trộm đạo ngầm chiếm.

Thiên phủ ở dậu cung lạc hãm, đối củng 『 vũ khúc thất sát 』 cũng đồng thời lạc hãm, cho nên tính chất nhất không tốt. Trừ phi được hội cát hóa, hoặc Thiên phủ hóa khoa, bằng không không được chủ năng được trợ lực, giao du mặt cũng tương đối chật hẹp.

Thiên phủ ở dậu, hội vũ khúc Hóa kị, canh sai ai ra trình diện sát hình chư diệu. Cần phải phòng bạn bè bất nghĩa, cập thuộc hạ hãm hại. Sai ai ra trình diện văn khúc và vũ khúc cùng độ, vô luận là văn khúc Hóa kị, hoặc vũ khúc Hóa kị, đều chủ thuộc hạ trộm cướp, ngầm chiếm, cũng chủ là bạn bè phá hao tổn.

Thiên phủ ở giao hữu phú và lộc tồn cùng độ, cung thiên di tất là Thái âm và kình dương cùng độ, nhược Thái âm lạc hãm, thì chủ nhân bôn ba hơn nữa chiêu thị phi. Vừa chủ lợi ích thái bán quy về bạn bè cập thuộc hạ. Tự thân nhâm lao Nhâm Oán, sau đó thủy có thể duy trì nhân tình.

Thiên phủ ở cung Nô bộc người, cũng cần phải kiêm thị thiên tướng, thiên tướng của cát hung, ảnh hưởng Thiên phủ của tính chất quá nhiều. Nhược thiên tướng lạc hãm sai ai ra trình diện sát kị, cũng chủ thụ bạn bè hoặc thuộc hạ tổn hại, đến nỗi hãm hại.

8 Thái âm

Thái âm nhập miếu, dạ sinh ra, chủ du rộng, mà lại được người bạn tốt. Nhược lạc hãm, nhật sinh ra, thì chủ đa hời hợt chi giao, mà lại đa tổn hại giao hữu.

. Thái âm hóa lộc, nguyên nhân chính bạn bè trợ lực, hoặc thuộc hạ giúp đỡ mà vào tài; hóa quyền, thì chủ ở quyền sở hữu tài sản phương diện được ích; hóa khoa, chủ được trung thành tin cậy của bạn bè bần thuộc hạ. Nhược Hóa kị tinh, thì chủ thụ liên lụy mà rủi ro, cũng chủ thụ bạn bè ảnh hưởng mà đầu tư tổn thất, hoặc chủ thuộc hạ phá hao tổn.

Thái âm và thái dương cùng độ, sai ai ra trình diện xương khúc, chủ thuộc hạ thành đàn, cũng nhiều môn hạ sĩ. Đồng thời sai ai ra trình diện sát kị hình hao tổn, thì nguyên nhân chính của phá hao tổn thất, hoặc chủ chiêu oán.

Thái âm hội thiên cơ Hóa kị, chủ thụ dao báng. Mỗi ngày diêu, âm sát, chỉ bối, kiếp sát, thì chủ gặp quyền mưu âm mưu.

Thái âm lạc hãm, thiên hình, âm sát cùng độ, vừa hội dương đà, chủ thụ uy hiếp. Canh sai ai ra trình diện sao Hóa kỵ sát diệu, nguyên nhân chính chiêu này tai.

Thái âm và hỏa linh cùng độ, hoặc và lộc tồn cùng độ, giai chủ là bạn bè hoặc thuộc hạ việc mà hối hả.

Thái âm thiên không cướp thiên hình, vừa lạc hãm địa, nguyên nhân chính bạn bè cập thuộc hạ mà rủi ro tổn thất. Văn khúc Hóa kị cùng triền, thì là ngầm chiếm, trộm cướp.

. Thái trở nhập miếu, sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu cùng hội, dạ sinh ra, chủ thuộc hạ đông đảo hơn nữa đắc lực. Nhưng tự thân nhưng không khỏi hối hả.

Thái âm sai ai ra trình diện cát hóa, cát diệu, nhưng lại đồng thời sai ai ra trình diện sát, thì chủ lúc nào cũng thay đổi thuộc hạ đắc lực, và bạn bè của hữu nghị cũng khó nhịn cửu. Thái dương cùng độ hoặc củng chiếu người, canh chủ thì lãnh thì nhiệt.

9 tham lang

tham lang chủ xã giao, cư cung Nô bộc, cơ bản tính chất đã đa tràng trên mặt bằng hữu, phải sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu, sau đó thủy chủ hữu ích, cập chủ được thuộc hạ đông đảo. Bằng không cận vi hời hợt chi giao.

nhược tham lang và đào hoa chư diệu cùng độ, lại thấy thiên hư, đại hao, thiên diêu, âm sát, thì chủ giao bạn nhậu, trưng ca trục sắc, gặp chuyện thì không trợ lực.

. Tham lang hội phụ tá cát diệu, lại thấy thiên vu, ân quang, thiên phúc, sau đó thủy chủ bạn bè cập thuộc hạ đắc lực. Sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu đều vì đối tinh người, chủ bạn bè cập thuộc hạ đông đảo.

Tham lang và sát diệu cùng độ, sai ai ra trình diện đào hoa, thì nguyên nhân chính tửu sắc tài vận mà nhạ tai phi. Canh hội Hóa kị, chủ thụ bạn bè hoặc thuộc hạ hãm hại, liên lụy. Sai ai ra trình diện thiên không cướp người, canh nguyên nhân chính đến đây rủi ro.

Tham lang và cát hóa cùng hội, nhất là tham lang hóa lộc, thì chủ thụ bạn bè hoan nghênh, thuộc hạ ủng hộ. Nhưng mà giới hạn vu giao tình, không được chủ quyền uy.

Tham lang Hóa kị vu cung Nô bộc, chủ thụ bạn bè cập thuộc hạ cướp. Canh sai ai ra trình diện đào hoa, xương khúc, thì nguyên nhân chính tửu sắc khởi họa.

. Tham lang ở tử ngọ cung, chơi được lớn tuổi của người bạn tốt. Nhược thành 『 hiện lên thủy đào hoa 』, có thể đào hoa chư diệu, chủ và thuộc hạ phát sinh tình cảm.

Tham lang ở dần thân nhị cung, dễ giao tổn hại giao hữu, phải sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu sau đó có thể miễn. Sai ai ra trình diện sát cập Hóa kị, chủ thuộc hạ đoạt quyền.

. Tham lang ở thìn tuất nhị cung, vô cát diệu, thuộc hạ không đáng tin, dễ sinh ngầm chiếm chi tâm; sai ai ra trình diện cát, thuộc hạ đắc lực.

[hỏa tham], 『 linh tham 』, chủ thuộc hạ đột nhiên tăng.

. Lưu niên tham lang ở cung Nô bộc, Hóa kị, thiên sai ai ra trình diện sát hao tổn, phòng bạn bè hoặc thuộc hạ liên lụy; sai ai ra trình diện bạch hổ, quan phù, quán sách, thì cố đến đây liên lụy kiện tụng.

10 cự môn

phàm cự môn tọa cung Nô bộc, cát thì chủ lưỡi biện, khẩu tài; hung thì chủ khẩu thiệt, khắc khẩu.

Cho nên cự môn hóa lộc, hoặc lộc tồn cùng độ, hoặc hóa quyền tinh, vừa hội phụ tá cát diệu, thì chủ được năng lực nói thiện biện của giao hữu, có thể trợ giúp chính gây dựng sự nghiệp; hoặc được thuộc hạ cũng như thế. Hoặc giả và bạn bè thuộc hạ đa biện luận, thảo luận, do là sáng lập hưng sự nghiệp.

Nhược cự môn vô cát hóa, sai ai ra trình diện sát diệu, thì chủ bạn bè hoặc thủ hạ giai không đắc lực, đây đó đang lúc lắm lời lưỡi khắc khẩu. Nên làm [khẩu thiệt để cầu tài] chuyện văn thơ nghiệp, thì tính chất có thay đổi. Như pháp luật nhị quan hệ xã hội, trường học các loại.

Nhược cự môn Hóa kị, thì chủ bạn bè cập thuộc hạ đều rất thưa thớt. Canh sai ai ra trình diện sát, thì chủ thụ liên lụy, đến nỗi thị phi khẩu thiệt; hoặc tao thuộc hạ ruồng bỏ. Canh sai ai ra trình diện thiên không cướp, đại hao, âm sát, kiếp sát, thì nhân bạn bè liên lụy mà phá hao tổn; nhân thuộc hạ ruồng bỏ mà tổn thất, thậm chí tao xâm chiếm trộm cướp.

Nhược cự môn và văn khúc Hóa kị cùng triền hoặc đối củng, thì chủ thụ bạn bè hoặc thuộc hạ nói lỡ mà dồn liên lụy. Sai ai ra trình diện Tứ Sát thiên không cướp hình hao tổn, âm sát, kiếp sát chờ diệu, chủ tao ngầm chiếm trộm cướp.

Thái dương cự môn tổ hợp, nhược thái dương nhập miếu, chủ được khuyên bảo của giao hữu, hoặc trượng nghĩa năng lực nói của giao hữu; thái dương Hóa kị. Còn lại là phi chiêu oán. Nhược thái dương cự môn hóa quyền lộc, chủ có thể kết giao dị tộc thụ đến đỡ.

Thiên cơ cự môn tổ hợp, chủ bạn bè hoặc thuộc hạ ngực không đồng nhất. Hóa kị thì chủ hung chung khích mạt. Sai ai ra trình diện sát hao tổn thì chủ phá hao tổn.

Thiên cơ cự môn tổ hợp, chủ bạn bè hoặc thuộc hạ đa cử chỉ tuỳ tiện ranh mãnh hạng người, mặt ngoài hối hả, thực bất lực lực

11 thiên tướng

. Thiên tướng thủ cung Nô bộc, giống nhau dưới tình hình, chủ thuộc hạ cập bạn bè đối với mình trung thành. Nhưng phải sai ai ra trình diện phụ bật, sau đó thủy chủ đắc lực. Phụ bật giáp thiên tướng cũng thế.

Thiên tướng gặp hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, hoặc và lộc tồn cùng hội, chủ giao du giúp đỡ nhiều lực, tịnh ngây ngô tạ đến đây gây dựng sự nghiệp hưng gia. Thuộc hạ cũng năng lực trung tâm giúp đỡ.

. Thiên tướng gặp Tứ Sát, Hóa kị, thiên hình, đại hao chờ diệu, chủ kết giao đa phi người lương thiện, có thể giúp ác mà không trợ giúp thiện, thuộc hạ cũng như thế. Nhược sai ai ra trình diện thiên không cướp, âm sát, thiên vu, kiếp sát chờ diệu, thì chủ thế hệ bị, mà lại nhân của mà rách nát tổn hao.

[tử vi thiên tướng] tổ hợp, cát thì có chính nghĩa của giao hữu cập thuộc hạ; hung thì làm ác nô lấn chủ.

[vũ việt thiên tướng] tổ hợp, cát thì có thể trợ giúp phát tài, hung thì bị người lấy oán trả ơn, sát nặng người canh chủ thụ uy hiếp.

[liêm trinh thiên tướng] tổ hợp, cát thì chủ tình cảm thâm hậu; hung thì chủ tình cảm trung tâm có bầu không khí không lành mạnh. Sai ai ra trình diện sát thì mà sinh tai hoạ.

phàm thiên tướng tọa cung Nô bộc, tất và phá quân tương đối, cho nên thuộc về đã có trái lại phúc tính chất, phải sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, hoặc sai ai ra trình diện lộc, nhiên nhục thủy có thể điều hòa. Sảo sai ai ra trình diện sát kị, tức tất sinh bất lợi, kỳ bất lợi trình độ thị thực tế tinh diệu tổ hợp mà định.

. Trừ phi [tử tướng] tọa cung Nô bộc, bằng không vô luận thuộc hạ làm sao trung thành đắc lực, chung phi đại tướng của tài, cho nên tự thân tâm cần phải vất vả cực nhọc, chủ trì đại cục. Cung mệnh tất là cự môn triền độ, đến đây tức tự thân cần phải lao tâm phí thần biểu chinh.

thiên tướng hội phủ kho thiên không lộ Thiên phủ, cũng chủ thái độ làm người phá hao tổn; hội kho lẫm sung doanh Thiên phủ, sau đó thủy trung thành tin cậy.

1 2 thiên lương

thiên lương là cô khắc ngôi sao, trừ phi sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu, bằng không không được chủ giao du rộng, thuộc hạ đông đảo. Trừ phi hóa quyền, hóa khoa, hoặc và cát hóa hội hợp, bằng không không được chủ có trợ lực, cập chiêu chính trực vô tư có nghĩa bạn bè cập thuộc hạ.

thiên lương thiên mã cùng độ, tri giao dễ tản, cũng chủ lúc nào cũng thay đổi thủ hạ. Cho nên tự thân cũng đa hối hả. Lộc mã cùng độ người vưu quá mức, mà lại chủ bạn bè hoặc thuộc hạ nghi ngờ ăn hớt chi tâm.

Thiên lương hóa lộc, hoặc lộc tồn cùng độ, thì chủ bạn bè, thuộc hạ có lợi tư chi tâm. Sai ai ra trình diện sát diệu thiên không cướp người, thì thụ liên lụy mà chiêu tổn thất. Canh sai ai ra trình diện âm sát, thiên diêu, chủ thụ bán đứng.

thiên lương và Tứ Sát hội chiếu, nhân bạn bè hoặc thuộc hạ dựng lên thị phi tranh cãi; canh sai ai ra trình diện thiên không cướp thì chủ phá hao tổn thất. Sai ai ra trình diện xương khúc Hóa kị, còn lại là phi khởi vu mạt vi, tầm mà lại biến thành đại sự; vừa chủ bạn bè hoặc thuộc hạ khí tín bối nặc.

Thái dương thiên lương tổ hợp, thái dương cát hóa, chủ kết giao phi phú tức quý. Nhưng nhưng cần phải sai ai ra trình diện tả phụ hữu bật, sau đó thủy chủ có trợ lực, bằng không bất quá hời hợt chi giao. Nhược thái dương Hóa kị, thì chủ thế hệ bị, chiêu oán chiêu phi.

『 thiên đồng thiên lương] tổ hợp, dần cung điều kiện tốt nhất. Giống nhau chủ được người bạn tốt, cập năng lực cố tồn đại cục thủ hạ. Nhược sai ai ra trình diện sát, thì tri giao hoặc thuộc hạ đắc lực dễ ly tán.

. Thiên cơ thiên lương tổ hợp, bạn bè cập thuộc hạ đông đảo mà dễ chia lìa. Sai ai ra trình diện sát kị hình hao tổn thiên không cướp thì chủ ruồng bỏ, thu nhận tổn thất. Hung diệu nặng người, canh chủ âm mưu hãm hại. Sai ai ra trình diện âm sát, văn khúc Hóa kị thì ngầm chiếm.

Thiên lương thủ cung Nô bộc, sai ai ra trình diện cát, thành [cơ nguyệt cùng lương] cách, chủ thuộc hạ đông đảo, mà lại năng lực tư phục vụ của chức. Duy ít sức sang tạo, cận lợi ở hiện tại dưới cục diện phát triển.

13 thất sát

Thất sát thủ cung Nô bộc, chủ giao du không rộng, thuộc hạ rất thưa thớt. Nhược phụ tá cát diệu cùng hội, sau đó con số thủy có thể tăng nhanh, duy trợ lực thì không được tăng.

Thất sát phải sai ai ra trình diện hóa lộc, có thể lộc tồn, sau đó thủy có thể điều hòa, thì chủ được trợ lực, tạ dĩ phát tài.

. Duy thất sát và lộc tồn cùng độ, thì nhân dương đà giáp quan hệ, vừa chủ dễ giao tiểu nhân, đối tự thân xa lánh đấu đá, hoặc chủ thụ thuộc hạ uy hiếp. Canh và hỏa linh, thiên không cướp, hình hao tổn cùng hội, thì cho nên tổn thất phá hao tổn.

Thất sát và sát diệu cùng triền, thì không thích hợp cùng hội hóa quyền, bằng không chủ ác nô lấn chủ. Sai ai ra trình diện thiên không cướp, đại hao, thiên hư, âm sát, kiếp sát người chủ sự nghiệp thụ kèm hai bên, ngầm chiếm.

. Thất sát và Hỏa Tinh cùng độ, sai ai ra trình diện cát diệu, chủ bạn bè hoặc thuộc hạ năng lực sinh cực đại trợ lực, duy trì được.

Thất sát hội [hỏa tham], [linh tham], chủ bạn bè hoặc thuộc hạ đột nhiên tăng lên, nhưng cũng dễ đột nhiên ly tán, cần phải tường sở hội tinh diệu cát hung mà định.

. Thất sát ở mão dậu nhị cung, vũ khúc cùng độ, nhược vũ khúc Hóa kị, canh sai ai ra trình diện sát diệu, chủ là bạn bè phá sản, hoặc nhân thuộc hạ mà khuynh gia, cũng chủ thụ nhập uy hiếp.

phàm thất sát ở cung Nô bộc, đa tự nhiên khó hoà hợp, cho nên không thích hợp cùng người hợp tác sự nghiệp. Cũng không nên đợi tin lời gièm pha.

Thất sát và liêm trinh Hóa kị cùng hội, nhiên nặng người, chủ trọng đại tình cảm vỡ tan, có thể bởi vậy trêu chọc cực đại thị phi, nhược canh sai ai ra trình diện đào hoa xương khúc, thì liên lụy nam nữ tư tình.

14 phá quân

phá quân nhập cung Nô bộc, cơ bản tính chất bất lợi, . . Cái hóa khí viết hao tổn, chủ hao tổn, oán báng nhị bối đào độc duy phá quân nhập miếu, mà lại hóa lộc hoặc và lộc tồn cùng độ, sau đó thủy chủ đắc lực.

phá quân ngồi một mình cung Nô bộc người, chủ cô lập. Sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu cùng độ, sau đó thủy được bạn bè hoặc thuộc hạ trợ giúp lực. Nhược sai ai ra trình diện phụ bật, nhưng lại sai ai ra trình diện sát, thì cả đời thị phi khẩu thiệt, mà lại nhân của phá hao tổn. Sai ai ra trình diện thiên không cướp, hư hao tổn người, phá hao tổn lớn hơn nữa.

phá quân là hỏa linh giáp, hoặc hỏa linh cùng độ, canh sai ai ra trình diện thiên không cướp, thiên hình, thiên hư, đại hao, âm sát, thiên nguyệt, kiếp sát chờ diệu, nguyên nhân chính bạn bè dựng lên quan phi, hoặc tao thuộc hạ trộm cướp, ngầm chiếm. Hoặc nhân của gây mà dẫn đến thất bại hao tổn.

tử ngọ cung phá quân nhập miếu, lại được đối cung 『 liêm tướng] điều hòa, so sánh dễ chiêu người bạn tốt. Nhược liêm trinh Hóa kị, thì không thích hợp và bạn bè hợp tác, bằng không tổn thất. Canh sai ai ra trình diện sát hình chư diệu, tổn hao quá nhiều.

dần thân cung phá quân, đối [vũ khúc thiên tướng], nếu có dương đà cùng hội, thì chủ giao tổn hại giao hữu, mà lại thụ liên lụy. Nhược vũ khúc hóa lộc, hoặc phá quân hóa lộc, sau đó thủy chủ được trợ lực phát tài.

Thìn tuất cung phá quân, đối [tử vi thiên tướng], chủ được giao bạn quý cập người bạn tốt, cũng chủ được lão luyện thành thục dưới thuộc. Nhiên sai ai ra trình diện sát cũng chủ trợ lực tri giao dễ tản ly.

phàm phá quân tọa giao hữu phú, tối không thích hợp sai ai ra trình diện vũ khúc Hóa kị cùng độ hoặc củng chiếu, chủ thụ liên lụy, liên lụy đến nỗi tổn thất. Cũng không nên hội tham lang Hóa kị, sai ai ra trình diện sát kị hình hao tổn, thì cần phải phòng ngầm chiếm tranh đoạt. Hình kị giáp thiên tướng cùng độ hoặc đối củng, cũng chủ thụ liên lụy hoặc thụ uy hiếp.

Sự nghiệp cung (cung Quan lộc)

Sự nghiệp cung cổ danh [cung Quan lộc]. Cái cổ đại nặng quan lại, nặng sĩ sĩ, mà nông công thương giai không nhìn thấy là việc chính quý. Bởi vậy đương suy đoán quan lộc thì, nhược tinh diệu cát, liền chích phán đoán kỳ sĩ hoạn tới ở đâu giai thứ, lợi cho văn chức hay là quan võ. Cũng có định vì thương nhân cập công tượng của mệnh, thì tất dĩ sát kị hình diệu cùng hội người là chuẩn. Học loại suy đoán pháp, đối người hiện đại không hoàn toàn thích hợp. Hiện đại là thương nghiệp xã hội, sự nghiệp cung tinh diệu cát người, vị tất từ sĩ hoạn xuất thân.

. Suy đoán người hiện đại là sự nghiệp, bỉ cổ đại xa là trắc trở. Cổ nhân hành nghiệp đơn thuần, thua hiện đại phức tạp. Sở dĩ chúng ta cần học tập, chỉ có thể cực hạn vu hành nghiệp tính chất, mà đồng nhất tính chất người, thường thường tự không liên quan nhau. Ví dụ như [phục vụ nết tốt nghiệp], có thể là công tác xã hội người, cũng có thể là tửu điếm thị ứng, cũng có thể là cổ phiếu trù tính. Bởi vậy phải tham khảo cung mệnh, cung tài bạch tinh diệu, sau đó thủy năng lực chỉnh lý được nhỏ hơn dồn.

Sự nghiệp cung và cung phu thê tương đối, và cung mệnh cập cung tài bạch ở tam phương gặp gỡ. Sự nghiệp cung và cung mệnh cập cung tài bạch quan hệ, không cần nói cũng biết, về phần cân cung phu thê quan hệ, ở cổ đại, là bởi vì có đối cáo chế độ duyên cớ. Nam mệnh ở thê cung nhìn thấy chủ đắt tiền tinh diệu, tức là thê tử thụ phong cáo trưng triệu, cho nên có thể gián tiếp phán đoán kỳ nhân quan lộc. Loại ý này nghĩa, ở hiện đại đã tiêu thất, nhưng nhưng có thể bằng đến đây suy đoán hôn nhân đối sự nghiệp ảnh hưởng. Nhất là đương cung phu thê tinh diệu có quý báu tính chất thì, có lúc là lợi cho phu thê hợp tác gây dựng sự nghiệp dấu hiệu.

. 『 củi gạo phu thê 』, từ xưa đã rồi, sở dĩ chu mãi thần cũng có [trước ngựa phúc thủy] đau. Sự nghiệp cung tinh diệu có thể ảnh hưởng hôn nhân, tầng này ý nghĩa cũng không cần nói cũng biết. Nhưng từ về phương diện khác mà nói, cung phu thê tinh diệu cũng có thể ảnh hưởng sự nghiệp, trừ kể trên căn cứ 『 phu bằng thê quý 』 lai suy đoán nam mệnh công danh lợi lộc ở ngoài, nhưng cần phải lưu ý, sự nghiệp thành bại, cũng không có nghĩa là hôn nhân thành bại. Cho nên Bản cung tinh diệu xa so với cung tinh diệu làm trọng yếu.

nhược sự nghiệp cung tinh diệu cát, cung phu thê tinh diệu thay đổi cát, thì chủ phu thê có thể hợp tác sự nghiệp, hoặc đây đó phát triển trở thành công, mà quan hệ vợ chồng cũng tốt đẹp; thảng sự nghiệp cung tinh diệu cát, cung phu thê tinh diệu không được cát, thì chích nên phu thê đều tự phát triển sự nghiệp; nhược sự nghiệp cung tinh diệu không được cát, mà cung phu thê tinh diệu cũng không cát, thì phu thê đây đó sự nghiệp bất lực, tuyệt đối không thích hợp hợp tác.

sự nghiệp cung tinh diệu, cách làm thông thường biểu hiện thích hợp làm chức nghiệp tính chất, nhưng nhưng nên tham khảo cung mệnh tinh diệu cập cung tài bạch tinh diệu mà định. Nói như vậy, một tổ tinh diệu tương đối may mắn, hoặc lớn nhất đặc sắc, tức nên dĩ giá tổ tinh diệu là việc chính. Ví dụ như cung mệnh [tử vi Thiên phủ], cung tài bạch vũ khúc ngồi một mình, sự nghiệp cung 『 liêm trinh thiên tướng 』 nhược vũ khúc hóa quyền, cung thiên di tọa lộc tồn, thì nên cư cung mệnh cập cung tài bạch tinh diệu, tái sinh mậu thiên. Nhưng bởi sự nghiệp cung là [liêm tướng], cho nên nên cùng người hợp tác sự nghiệp, vưu cần phải tự mình tham gia sự nghiệp kinh doanh. Nhược cung mệnh tử vi hóa quyền, mà cung tài bạch vũ khúc Hóa kị, thì dĩ nhậm chức vu đại cơ cấu hoặc ngành chánh phủ là nên, này ắt là căn cứ sự nghiệp cung [liêm tướng] tính chất, mà lại dĩ đảm nhiệm hành chính bộ môn là nên.

sự nghiệp cung và cung phu thê tương đối, ở cổ đại còn có một nặng ý nghĩa, tức cái gọi là 『 nam phạ nhập thác đi, nữ phạ giá thác lang], cho nên cổ nhân dĩ nam mệnh nên coi trọng sự nghiệp cung (xưng là [cường cung]), nữ mệnh tuyên coi trọng cung phu thê. Loại ý này nghĩa, trên cơ bản nhưng cũng không ứng với tương đến đây lưỡng phú viên tác [cường phú][yếu cung] phân biệt.

Sự nghiệp phu thê lưỡng cung, không thích nhất nhất lộc địa không, nhất toại Địa kiếp (đến đây duy dần thân lưỡng có nhiều của thì nguyên nhân chính thụ phối ngẫu ảnh hưởng mà dồn sự nghiệp bất lợi (ví dụ như nhân nhân nhượng phối ngẫu, chính hi sinh một phần so sánh hậu đãi chức vị chờ) nhưng hai bên lại bất năng nhân nhượng rốt cuộc, cho nên cũng thường ảnh hưởng hôn nhân.

sự nghiệp cung kiến giải cướp địa không, tình hình chung hạ nên làm so sánh hẻo lánh hành nghiệp, hoặc kì binh xông ra, kỳ vận chuyển buôn bán thủ pháp hết khoá đồng hành ngoài ý liệu. Duy tối kỵ chí lớn nhưng tài mọn, thì chung thân sự nghiệp khó có thể tỉnh lại. Giá tức là hậu thiên nhân sự có thể ảnh hưởng thành bại đồng loạt.

Sự nghiệp cung sai ai ra trình diện sát, cổ nhân cho rằng nên làm thương nghiệp, hoặc công tượng xảo nghệ. Người hiện đại bất khả quơ đũa cả nắm. Cái không ít phú thương cự giả cũng sự nghiệp phú vô sát diệu. Đây là bởi vì sai ai ra trình diện sát thì chủ địa vị xã hội hơi thấp, hoặc do thấp vị phát triển chí cao địa vị, cho nên ở cổ đại tức thích hợp vu kinh thương (thương nhân địa vị xã hội hơi thấp; nhược thành phú lúc,

Thế thân thân khâm, kỳ địa vị cũng do thấp mà cao). Ở hiện đại đương nhiên bất khả nhất thành bất biến.

cổ nhân cái gọi là công tượng xảo nghệ, ở hiện đại thường thường là chuyên nghiệp nhân tài. Đến đây vừa phải có biết.

sự nghiệp cung tối không thích hợp sai ai ra trình diện đà la, không chỉ sự nghiệp phát triển thong thả, hơn nữa thường thường hữu danh vô thực, quyền lực bị treo thiên không, có lúc cũng chủ sự nghiệp trái lại phúc, khó an cư dĩ ngồi mát ăn bát vàng.

sự nghiệp phú sai ai ra trình diện kình dương, cổ nhân cho rằng chích nên quan võ, ở hiện đại thì thường thường là công trình khoa học kỹ thuật nhân viên.

sự nghiệp cung sai ai ra trình diện hỏa linh, chủ khúc chiết. Cho nên thường thường trải qua gian khổ mà thủy năng lực để định sự nghiệp.

sự nghiệp cung tinh diệu không được cát, vị tất tức định vì sự nghiệp không được cát, cần phải nắm chặt kỳ không được cát bản chất, suy đoán kỳ nên vu làm loại nào hành nghiệp, tức là xu cát tị hung cơ hội. Như thái dương hội cự môn Hóa kị, nên [khẩu thiệt để cầu tài], cho nên nên dạy học, hoặc làm pháp luật công tác; nếu như hình kị giáp ấn, thì có thể làm hình pháp kỷ luật công tác.

Phần lần đó giai tường 『 sáu mươi tinh hệ 』 bản chất mà định.

sự nghiệp cung và lộc tồn cùng độ, giống nhau chích nên kinh doanh sẵn sự nghiệp, hoặc tác thụ lương giai cấp, trái lại bất khả làm phú luận. Nhược canh sai ai ra trình diện thiên không cướp cùng độ, thì chủ thoái thoái thất cư, thường thường bất an vu thụ lương, hoặc không cam lòng kinh doanh sẵn sự nghiệp, miễn cưỡng yêu cầu thay đổi, kết quả trái lại rơi vào khốn cảnh.

suy đoán suốt đời sự nghiệp, có lúc cần phải tham khảo trung niên đại vận sự nghiệp mà định. Như nguyên cục sự nghiệp cung quá mức tốt, nhưng trung niên sự nghiệp cung có đại rách nát, tức không thích hợp quá sớm độc lập môn hộ. Đến đây cũng xu cát tị hung chi đạo.

1 tử vi

Tử vi ở sự nghiệp cung, chủ một mình đảm đương một phía. Nhưng nhưng cũng không ý tứ hàm xúc một thân có thể ninh hành kinh doanh, cũng không chủ một thân có thể là đứng đầu. Tình hình chung hạ cận chủ độc lập công tác, hoặc phụ trách bộ môn công tác.

tử vi sai ai ra trình diện sát, cổ nhân cho rằng có thể trải qua kinh thương. Còn đây là kinh lịch cạnh tranh sau đó thành công, bởi thành công đến nỗi kỳ địa vị xã hội cũng cho nên đề cao ý. Người hiện đại địa vị đã đề cao, cho nên tuy không sát; hoặc mà lại bách quan triều củng người, cũng vị thường bất khả kinh thương, do kinh thương mà làm giàu quý. Cổ kim xã hội bất đồng, bất khả quơ đũa cả nắm.

tử vi hóa quyền ở sự nghiệp cung, cận chủ một mình đảm đương một phía, hoặc sở làm công tác độc lập tính cường. Vị tất định chủ phú quý.

tử vi hóa khoa ở sự nghiệp cung, chủ danh lớn hơn lợi, cho nên dĩ nghề tự do, hoặc nhân sĩ chuyên nghiệp là nên. Cũng có thể tham chánh, nhưng chỉ quý mà không phú.

tử vi được bách quan triều củng, lại không có sát diệu, có thể tham chánh, nhất định có thể phát triển tới bộ môn thủ lĩnh. Nhược cung mệnh cát người, canh chủ là phương diện quan to, tư bộ trưởng quan.

nhược tử huy vô sát diệu cùng độ, đã có phụ tá cát diệu cùng hội, lại thấy lộc mã cùng bôn ba, có thể liêm trinh hóa lộc, tham lang hóa lộc, vũ khúc hóa lộc người, chủ phụ trách quyền sở hữu tài sản, tham chánh cũng tài thuế má của quan.

tử vi hóa khoa mà lộc tồn cùng độ hoặc củng chiếu người, danh lợi song thu vào, dĩ tham chánh hoặc chủ trì xí nghiệp lớn cơ cấu là nên, vưu lợi đưa ra thị trường, công chúng sự nghiệp (như điện nói, thức ăn nhanh, hàng không, khách du lịch các loại, xã hội hiện đại loại chuyến này nghiệp rất nhiều).

tử ngọ tử vi thủ sự nghiệp cung. Dĩ cung mệnh hoặc cung tài bạch được lộc là quý. Mạng già cung sai ai ra trình diện [lộc mã cùng bôn ba] người, vô luận kinh thương hoặc nhậm chức tài chính và kinh tế cơ cấu, đều có thể trở nên nổi bật. Nhược cung tài bạch liêm trinh hóa lộc người, nên cùng người hợp tác gây dựng sự nghiệp, nhưng tự mình nhu dụng phụ trách nghiệp vụ quản lý.

tử ngọ tử vi, ưa phụ bật nhất cư sự nghiệp cung, nhất cư cung phu thê, (xương khúc cũng thế), thì chủ phu thê đây đó có trợ lực, tuy không phải sự nghiệp hợp tác, cũng chủ có thể cho nhau giúp đỡ.

tử ngọ tử vi hóa quyền, thì lợi sự nghiệp mà không lợi hôn nhân, nữ mệnh vưu nhiên. Cho nên tuyệt không nên phu thê hợp tác sự nghiệp. Nhất nhất phàm nữ mệnh quyền tinh ở sự nghiệp cung người, giai cần phải chú ý hôn nhân, tử vi vưu nhiên nhĩ.

tử ngọ tử vi được 『 hỏa tham 』, 『 linh tham 』 đối củng, cũng chủ đột phát. Kỳ đột phát và phối ngẫu không quan hệ, nhưng phát hậu chỉ nhân ham hưởng thụ dâm nhạc mà dồn bạo bại.

tử ngọ tử vi hóa khoa, lại thấy thiên không cướp, suốt đời sự nghiệp trung tâm gây thù hằn, cho nên không thích hợp tham chánh, dĩ nghề tự do là nên.

tử ngọ tử vi hóa khoa, vô luận có sát vô sát, giai chủ danh lớn hơn lợi. Nhược bách quan triều củng, thì chủ lành nghề nghiệp trung tâm có địa vị. Không gặp hình hao tổn thiên không cướp, có thể tham chánh, dĩ hành chính quản lý là nên.

tử ngọ tử vi và đào hoa chư diệu cùng độ, cần phải thị có vô xương khúc. Có xương khúc thì chức nghiệp nho nhã, vô thì chức nghiệp tục tằng.

xấu vị cung [tử vi phá quân] ở sự nghiệp cung, dĩ năng lực phát huy khai sáng lực người là tốt. Cho nên vô luận từ thương tham chánh, giai chủ khai sáng mà không chủ gìn giữ cái đã có, cho nên vậy làm phiền luy cảm giác.

[tử phá] và sát diệu đồng cung, chủ lao thân; và xương khúc đồng cung, chủ lao tiểu nhược phá quân hóa lộc, thì suốt đời sự nghiệp hay thay đổi, mà lại thường gánh vác thêm vào công tác. Phá quân hóa quyền, thì sự nghiệp đa khúc chiết, mà lại vu khai sáng cục diện lúc bất năng ngồi mát ăn bát vàng.

[tử phá] hội vũ khúc hóa lộc, liêm trinh hóa lộc hoặc tham lang hóa lộc, giai nguyên nhân chính có thể lái được sáng lập mà làm giàu. Nếu không thể khai sáng cục diện, thì cận chủ sự nghiệp có đại phúc độ ba động. Duy vô luận như thế nào, đều chủ tiêu pha khoát xước, mà thực tế thu hoạch không lớn.

[tử phá] của khai sáng, là chỉ trống rỗng mở cục diện, hoặc dĩ mới tinh thủ pháp vận chuyển buôn bán mà nói. Cho nên ưa tả phụ hữu bật cùng độ, thì tự giúp đỡ nhiều lực.

[tử phá] là hỏa linh giáp, ngồi chưa ấm chỗ. Và thiên không cướp cùng độ mà vô hình sát người, thì kỳ khai sáng là do không trung lâu các mà đến; duy nhược sai ai ra trình diện sát hình hao tổn diệu, thì suốt đời sự nghiệp thường thường sắp thành lại bại, mà lại lũ thương nguyên khí.

dần thân cung [tử vi Thiên phủ] cùng độ, phải sai ai ra trình diện đủ loại quan lại tư triêu củng sau đó thí chủ thành công, nếu không có cát diệu, thì thường thường thoái thoái thất cư, hoặc chí lớn nhưng tài mọn.

[Tử Phủ] và lộc mã cùng độ, hoặc sai ai ra trình diện lộc mã cùng bôn ba, hiện đại thì nên kinh thương, là chính cũng nên kinh doanh tài chính tài chính.

[Tử Phủ] mà tử vi hóa khoa, chủ tay không và sáng lập sự nghiệp; nhược Thiên phủ hóa khoa, thì chủ ở sẵn dưới cục diện hưng sáng lập.

nhược tử vi hóa quyền, thì thường thường lý tưởng quá cao, tài lực không đủ để chi trì kỳ vận chuyển buôn bán. Tham chánh từ thương giai nhiên. Nhược sai ai ra trình diện hình diệu, thì dĩ làm quan võ là tốt, quyền lực rất nặng.

hiện đại 『 Tử Phủ 』 thủ sự nghiệp cung người, cũng có thể làm công nghiệp. Duy tử vi hóa tạm thời, thì không thích hợp lý tưởng quá cao thoát ly thực tế. Tử vi hóa khoa, thì suốt đời đa cạnh tranh, ví dụ như phủ làm, một loại sản phẩm chế tạo, lập tức thái độ làm người sở mô phỏng theo.

mão dậu cungf tử vi tham langI dĩ làm tiêu phí tính chờ xắp xếp việc làm là nên. Sai ai ra trình diện đào hoa xương khúc, vưu chủ sở doanh sự nghiệp đái hưởng thụ tính chất.

tử tham mà tham lang Hóa kị, thường chủ cùng người hợp tác bất năng lâu dài. Nhược tham lang hóa lộc, thì phòng đại vận đi tới thiên tướng cung viên, hoặcl vũ pháJ cung viên sinh biến hóa.

[tử tham] và hỏa linh cùng độ, sự nghiệp chủ đột phá, duy như thì sai ai ra trình diện thiên không cướp hình hao tổn, thì bạo khởi bạo bại.

『 tử tham 』 hội liêm trinh Hóa kị, nên làm sai ai ra trình diện tùy hành nghiệp. Hội liêm trinh hóa lộc, cũng có thể làm chính trị.

[tử tham] và thiên không cướp cùng độ, sự nghiệp kẻ buôn nước bọt. Duy khúc chiết quá nhiều. Năm vận tam phương sai ai ra trình diện hình kị hư hao tổn, tức sinh rách nát.

[tử tham] không thích hợp tử vi hóa khoa, bằng không tuy có hiệu triệu lực duy khuyết thiếu tổ chức lực. Trừ phi được bách quan triều củng, sau đó có thể bù đắp khuyết điểm.

『 tử tham 』 triền tả phụ hoặc hữu bật, đối ngụ là hữu bật hoặc tả phụ, thì cấu thành hài lòng cách cục, chủ thuộc hạ đông đảo. Duy phải chia lãi thuộc hạ. Sau đó sự nghiệp thủy năng lực kéo dài.

『 tử tham 』 là hỏa linh giáp, cũng chủ đột phá. Giáp tham lang Hóa kị người, suốt đời bạo khởi sụt.

thìn thành cung 『 tử vi thiên tướng 』, cơ bản cũng chủ khởi điệt. Duy và 『 tử phá 』 của khởi điệt bất đồng. [tử phá] người, kỳ khởi điệt bèn xuất núi vu chủ quan cải biến;[tử tướng] âm, thường thường thụ khách quan hoàn cảnh ảnh hưởng, thường có anh hùng không đất dụng võ cảm thụ.

[tử tướng] thủ sự nghiệp cung, thường cư phó nhị, mặc dù thực tế công tác độc đương ~ mặt, mà danh nghĩa thì không bằng thực tế.

[tử tướng] thủ sự nghiệp cung, sai ai ra trình diện cát hóa, nên làm tài chính và kinh tế công tác. Nhược từ thương, dĩ tài chính vận chuyển buôn bán mức thật lớn người là nên. Mừng nhất cự môn hóa lộc lai giáp, chủ chính nghĩa thì được ủng hộ, cho nên cũng có thể tham chánh.

[tử tướng] thủ sự nghiệp cung, cũng nên cùng người hợp tác, duy phải thực tế tham gia lĩnh đạo hạch tâm công tác.

[tử tướng] là hình kị giáp, vô sát, chủ sự nghiệp thụ cản tay; có sát, thì cận nên công nghệ dĩ mưu sinh.

[tử tướng] và khoa văn chư diệu cùng độ, lại thấy sát hao tổn, thì nên làm văn nghệ, nghề tự do là nên.

tị hợi [tử vi thất sát] ở sự nghiệp cung, kỳ sở trường đặc biệt ở chỗ quản lý, cho nên nên dĩ nhân lực tài nguyên là việc chính. Duy nhược canh sai ai ra trình diện tử vi hóa quyền, thì chuyên quyền độc đoán, ảnh đồng quản lý hiệu quả.

[tử sát] không thích hợp sai ai ra trình diện liêm trinh Hóa kị, bằng không dễ sinh rách nát, sai ai ra trình diện thường nhân xử trí theo cảm tính mà đến.

[tử sát] thủ sự nghiệp cung cũng chủ thể xác và tinh thần mệt nhọc. Sai ai ra trình diện sát người mà lại thường thụ đồng hành hoặc đồng sự khiêu chiến, ứng phó là lao.

[tử sát] sai ai ra trình diện lộc mã cùng bôn ba, suốt đời tam độ chuyển nghề sau đó thủy yên ổn. Hội cô quân hóa lộc người, thân kiêm tam chức hoặc thường gánh vác thêm vào nhiệm vụ.

『 tử sát 』 mừng nhất tử vi hóa khoa, có thể tăng mạnh quản lý lĩnh đạo lực. Canh bách quan triều củng, cũng có thể tham chánh! Ở thương thì là hành nghiệp đứng đầu.

『 tử sát 』 sai ai ra trình diện sát kị, suốt đời tất có rách nát, sát kị nặng người, mà lại mặc dù Đông Sơn phục khởi.

2 thiên cơ

thiên cơ thủ sự nghiệp cung, chủ suốt đời sự nghiệp hay thay đổi, hơn nữa không ổn định. Thảng hỏa linh cùng độ, thì càng thêm gia kỳ ba động tính chất.

thiên cơ hóa lộc, bất năng cải biến kỳ không ổn định tính chất. Nhược ngôi sao may mắn tường diệu hội hợp, thì khả năng chuyển biến đáo làm có tiền đồ công tác. Hoặc cận đa kiêm chức, hoặc đồng thời làm lưỡng ba loại sự nghiệp.

thiên cơ hóa quyền, tính chất biến thành ổn định. Nhưng cũng trước phải phát sinh một lần cải biến, sau đó tài năng làm tương đối ổn định sự nghiệp. Nhược tả phụ hữu bật cùng độ, thì thân kiêm sổ chức, hoặc có bao nhiêu loại sự nghiệp phát triển, duy sở kiêm chức vụ đều là khá lâu kỳ công tác.

thiên cơ hóa khoa, thì nên kế hoạch, quản lý, thiết kế các loại công việc, lành nghề nghiệp trung tâm có tiếng dự. Nhược từ thương, dĩ bán lẻ nghiệp là nên, duy phải chú ý, sinh ý và nổi tiếng có quan hệ mật thiết.

nhược thiên cơ Hóa kị, thì chủ không tuân thủ nhất nghiệp, phủ yên ổn liền cáo sửa đổi. Sở sửa đổi giai nguyên vu kế hoạch lệch lạc. Sai ai ra trình diện thiên không cướp, sát hao tổn chư diệu người, canh thuộc động một tí là phạm lỗi. Xu cát tị hung chi đạo, ở chỗ tìm kiếm bảo thủ, không thể làm tựa hồ có lợi biểu hiện giả dối hấp dẫn, đến nỗi trái lại là lỡ dịp.

thiên cơ Hóa kị và cát diệu cùng hội người, thì dĩ làm trù tính nghiệp là nên. Cũng sẽ thành là đại lý thương. Nhược mệnh có nhiều thái dương hóa khoa, thì nên đại lý hàng hiệu thương phẩm, rầm rĩ là trứ danh tên cửa hiệu trù tính. Duy nhất sinh tất đa cạnh tranh, mà lại chủ thụ đối thủ hãm hại.

mọi việc nghiệp cung thiên cơ tọa thủ, làm hành nghiệp dĩ đái không ổn định tính chất âm là nên. Bán lẻ nghiệp vô cố định hộ khách, là thứ nhất lệ. Ngoài ra như vận tải, thông nhau, du ngoạn, truyền bá chờ hành nghiệp, cũng đái không ổn định màu sắc. Học giả có thể do thượng lệ ý hội cái gọi là không ổn định của tính chất.

thiên cơ hóa quyền, hóa lộc, Hóa kị người, đều có ăn ý, mạo hiểm khuynh hướng. Trong đó dĩ Hóa kị người nhất không thích hợp sai ai ra trình diện sát hình, hư hao tổn, thiên không cướp chờ hung diệu người cũng không nên.

thiên cơ lộc kị tương trùng người, suốt đời sự nghiệp tất có lật úp của ngu. Sai ai ra trình diện sát người lật úp, sai ai ra trình diện cát diệu thì chung có thể không bệnh nhẹ. Nhược cát sát cùng xuất hiện; thì thị đại vận, lưu niên cát hung dĩ định kỳ an nguy.

thiên cơ và xương khúc, thiên tài cùng độ, nên kế hoạch – thiết kế; và long trì phượng các cùng độ, thì chủ có tài nghệ; và hỏa linh cùng độ, sự nghiệp dĩ không ổn định người là nên.

tử ngọ cung thiên cơ ngồi một mình, đối cung cự môn, cho dù hội ngôi sao may mắn tường diệu, chuyện lạ nghiệp cũng tất làm ơn cơ. Thảng có sát kị hình hao tổn chư diệu, thì thường thường thụ khách quan hoàn cảnh ảnh hưởng, là sự nghiệp bôn ba mệt nhọc.

duy thiên cơ ở tử ngọ cung thủ sự nghiệp, tất thành. [cơ nguyệt cùng lương] cách, cũng chủ gây dựng sự nghiệp lực bạc nhược. Chính đương sự cũng tất tự có một bộ nhân sinh triết học để giải thích chính sao tính. Sai ai ra trình diện sát người mặc dù ở đâu tính trơ, nhưng nhưng cần phải không ngừng là sự nghiệp quan tâm, nhiên không đổi có kiến thụ.

nhược thiên cơ ở chỗ ngọ phú hóa lộc, thì cung tài bạch Thái âm tất đồng thời Hóa kị, tăng chuyện lạ nghiệp thượng ăn ý khuynh hướng.

tử cung thiên dời không bằng ngọ cung. Ở ngọ cung người, nên làm con nuôi phụ nghiệp phát triển, cũng nên nhập đại cơ cấu, ở sẵn dưới cục diện phát triển. Thảng kinh thương, thì nên chú ý nhãn hiệu danh dự. Ở tử cung. Kỳ khổ cực mệt nhọc thường thường bội của. Mà lại dễ chiêu thị phi oán kị.

tử ngọ thiên cơ Hóa kị, tất nhân sự nghiệp mà nhận người thân công kích.

ở hiện đại, dư ngọ thiên cơ thủ sự nghiệp cung người, cũng có thể làm truyền bá, quảng cáo hành nghiệp. Đến đây và nhãn hiệu danh dự cùng nghĩa.

xấu vị thiên cơ ở sự nghiệp ngụ, thiên cơ lạc hãm, cho nên nên ở công ty cơ cấu nhậm chức. Nhược sai ai ra trình diện phụ tá thung diệu. Thì phục vụ cơ cấu cục diện trọng đại. Sai ai ra trình diện sát kị hình hao tổn người, thì thường chuyển hoán sự nghiệp, hoặc chuyển hoán phục vụ cơ cấu, mà lại cục diện không lớn.

xấu vị thiên cơ cũng chủ sự nghiệp đái nhiệm vụ Nhâm Oán tính chất.

nhược thiên cơ hóa lộcj thì dĩ làm bán lẻ nghiệp là nên, nhược dĩ bán lẻ nghiệp là tốt.

thiên cơ ở xấu vị phú thủ sự nghiệp, bởi cùng trời lương tương đối, có kế hoạch, giám sát, quản lý ý tứ hàm xúc. Cho nên cũng có thể phục vụ đại cơ cấu nhâm tài chính và kinh tế bộ môn, kế toán bộ môn, kế hoạch bộ môn của chức. Như hành nghiệp đái lưu động, phục vụ màu sắc: Doanh vưu thẳng.

sai ai ra trình diện sát kị, nên ở công nghiệp giới phục vụ.

sai ai ra trình diện cự môn hóa quyền, nên khẩu thiệt phát tài, cho nên tối nên làm tiêu thụ bộ môn của giám thị kế hoạch công tác: Có lúc cũng có thể làm nghề tự do, như truyền bá, quảng cáo, kế hoạch, mở rộng chờ.

dần thân cung [thiên cơ thái đội] thủ sự nghiệp cung, nhược thiên cơ hóa lộc thì Thái âm, nhận đồng thì Hóa kị, nhược làm ăn ý, tất nhiên thất bại. Mà lại suốt đời phần nhiều là nhục hình kị. Nhận thức cần phải lòng dạ rộng, không được chí đang cầu xin tài, thích ứng trong mọi tình cảnh, trái lại có thể lấy được hài lòng gặp gỡ.

[thiên cơ Thái âm] thủ sự nghiệp cung, cũng chủ do sẵn sự nghiệp phát triển. Nhược Thái âm hóa lộc, thiên cơ hóa khoa, vừa hội thiên đồng hóa quyền người, chủ có tổ tiên sản nghiệp, cổ chủ có trưởng bối che chở, do là được khắc hưởng phú quý. Khắc hưởng chi đạo. Ở chỗ gìn giữ cái đã có, mà không ở chỗ khai sáng.

nhược [thiên cơ Thái âm] thủ sự nghiệp cung mà vô lộc, quyền, khoa hội người, thì nên ở chính phủ hoặc đại cơ cấu phát triển. Giống nhau nên nhậm chức mà không nên kinh thương.

có sát kị, thiên không cướp, thì tuyệt không nên kinh thương, bằng không tất có một lần trọng đại rách nát, dĩ đại vận, lưu niên phục sai ai ra trình diện thiên không cướp hình kị, lại có lưu sát xung hội của năm là khắc ứng với.

nhược [thiên cơ Thái âm] là tử vi hóa quyền, Thiên phủ hóa khoa sở giáp, thì [cơ âm] do rung chuyển biến thành ổn định, nhược nhâm công chức, tất có quyền lực, duy cũng dễ trêu chọc phiền não thị phi.

mão dậu cung [thiên cơ cự môn] thủ sự nghiệp cung, phải có hóa lộc hoặc lộc tồn cùng độ, mới có sự nghiệp phát triển. Duy cự môn hóa lộc thì so sánh ưu. Cái thiên cơ hóa lộc, thì dễ nhân sự nghiệp lỡ dịp mà sinh phá hao tổn. Vưu kị ăn ý.

[thiên cơ cự môn] thủ sự nghiệp cung người, dù có tổ nghiệp cũng tất rách nát, sau đó tự hưng. Nhược sai ai ra trình diện sát kị hình hao tổn, thì sự nghiệp rung chuyển.

thiên cơ cự môn Hóa kị người, nhược thiên cơ Hóa kị, thì cận chủ sự nghiệp hay thay đổi thiên; cự môn Hóa kị, thì sự nghiệp nên chú ý khẩu thiệt phát tài tính chất.

『 thiên cơ cự môn] không thích hỏa linh cùng độ, dù có hóa lộc hoặc lộc tồn, cũng đặc biệt. Cái là đặc biệt. Đồ chắn lửa linh nhị diệu, đều đủ để tăng thiên cơ của bay bổng, cự môn của thị phi.

[thiên cơ cự môn] thủ sự nghiệp cung, cũng không ưa tá hội thái dương Hóa kị, chủ thị phi vưu oán, cho nên phải làm [khẩu thiệt phát tàiJ hành nghiệp, như truyền bá, pháp luật các loại. Thảng sai ai ra trình diện cát diệu, cũng cận nên bán lẻ nghiệp.

thìn tuất cung 『 thiên cơ thiên lương 』, dễ nhất kiêm đi kiêm chức, sai ai ra trình diện cát hóa, cát diệu, dĩ làm cố vấn công tác là thích hợp.

nhược [thiên cơ thiên lương] sai ai ra trình diện lộc, quyền, khoa hội, cập phụ tá cát diệu, thì cũng có thể tham chánh, nhưng so sánh nan một mình đảm đương một phía, mà lại chức vị điều động thường xuyên. Bởi tá hội [thái dương cự môn], cho nên nên ngoại giao công tác. Nhược phục vụ vu xí nghiệp, thì dĩ quan hệ xã hội các loại nên.

[thiên cơ thiên lương] sai ai ra trình diện sát, dĩ chuyên nghiệp kỹ năng là tốt.

thiên cơ thiên lương ưa hội thái dương hóa lộc, thì cần phải tiên thành lập địa vị sau đó tìm kiếm khá cao thu nhập; cũng ưa hội Thái âm hóa lộc, thì có thể làm tài vụ chuyên nghiệp, dĩ đái giám sát, quản lý tính chất người là nên.

thiên cơ thiên lương] chủ biến động, ở hiện đại, cũng có thể làm điện tử, máy vi tính chờ hành nghiệp.

『 thiên cơ thiên lương] và thiên không cướp cùng độ. Có thể đột phá truyền thống khái niệm, vu hành nghiệp trung tâm có kiến thụ người, thì cũng năng lực phú quý. Nhược bất tại hồ sự nghiệp, nhưng yêu cầu thích ứng trong mọi tình cảnh, thì sự nghiệp biến động thường xuyên, chung tới kẻ vô tích sự.

[thiên cơ thiên lương] sai ai ra trình diện cát hóa, cát diệu, cập thiên vu, cũng chủ có tổ tiên sự nghiệp do người trước để lại làm con nuôi, hoặc do sẵn sự nghiệp phát triển, . Nhưng nếu cát sát cùng xuất hiện, thì tất phá hết tổ nghiệp sau đó hưng gia. Hoặc không tuân thủ sẵn sự nghiệp, trải qua ngăn trở hậu lánh sang tân nghiệp.

tị hợi cung thiên cơ, sai ai ra trình diện cát hóa, cát diệu, cũng chủ có di sản, sự nghiệp do người trước để lại làm con nuôi. Hoặc chủ sẵn dưới cục diện phát triển.

tị hợi thiên cơ thủ sự nghiệp cung người, vô luận sai ai ra trình diện cát diệu hoặc sát diệu, đều chủ có trọng đại hành nghiệp biến động. Duy vô luận như thế nào cải biến, đều không rời phục vụ tính chất.

tị hợi thiên cơ và hỏa linh, thiên không cướp cùng độ người, sự nghiệp biến động thường xuyên, hoặc lúc nào cũng chuyển hoán công tác cương vị.

thiên cơ Hóa kị, thì nên làm bảo hiểm. Nhược thiên cơ cùng trời hình thiên nguyệt cùng độ, thì có thể làm ngoại khoa giải phẫu, hoặc dụng hung khí hành nghiệp, hoặc đái tính nguy hiểm chất công tác.

thiên cơ hóa khoa, sự nghiệp cũng chủ biến động. Bởi cung mệnh [thiên đồng cự môn] của cự môn tất đồng thời Hóa kị, bởi vậy thường lao tâm phí thần, chú ý thêm vào công tác, có năng lực người làm phiền của thán.

3 thái dương

thái dương thủ sự nghiệp cung, cát thì sự nghiệp quảng đại, thanh danh đang thịnh; hung thì sự nghiệp trống rỗng, phù khoa không thật.

thái dương chủ quý, cho nên thủ sự nghiệp cung có chút thích hợp. Cát thì lành nghề nghiệp trung tâm tất có thanh danh, tung hung cũng chủ có hiệu triệu lực.

thái dương thủ sự nghiệp cung, nhập miếu, lại thấy khôi việt, phụ bật, xương khúc người, không chỉ sự nghiệp quảng đại, mà cũng chủ thuộc hạ đông đảo. Nhưng nếu không gặp lộc tồn, hóa lộc người, thì cận được thanh danh mà vô thực lợi. Thảng sảo sai ai ra trình diện sát, canh chủ hư danh hư lợi.

[dương lương xương lộc] thủ sự nghiệp cung, chủ nên làm học thuật nghiên cứu. Nhưng cẩn thận đến đây cách có thật nhiều thay đổi cách, ví dụ như văn xương Hóa kị, tức kỳ nghiên cứu suốt đời chất tiện nghi có chứa so sánh tầng thấp màu sắc. Ở cổ đại, nặng sĩ tử, khinh thương nhân, cho nên cũng có thể coi là thương nghiệp nghiên cứu tinh diệu tổ hợp; nếu như có chứa hình sát, thì thường thường là công nghiệp nghiên cứu.

[dương lương xương lộc] vừa chủ cạnh tranh, sở dĩ nên làm cạnh tranh tính lớn hành nghiệp. Ở đây các loại bất đồng hoàn cảnh xã hội, không có cùng hành nghiệp, cần phải gia chú ý.

thái dương thường động, bởi vậy thủ sự nghiệp cung thì, cũng chủ thứ nhất sinh tất không tuân thủ nhất nghiệp, trừ phi sở nghiệp hệ đái cực chuyên môn tính chất, hoặc chức nghiệp của bao dung mặt quảng, tiếp xúc mặt quảng (như công tác xã hội người, bảo hiểm trù tính chờ. )

thái dương và hỏa linh dương đà cùng độ, kỳ động càng sâu, cho nên nên làm bản chất hối hả biến động hành nghiệp. Nhưng loại này động tượng vừa thiên cơ bất đồng, thiên cơ của động, thiếu khuyết khí phái, sở dĩ khả năng là vận tải, hàng hải các loại, mà thái dương của động, thì thủy chung có một loại khí thế, cho nên như ngoại giao các loại, hoặc chủ trì nhất cơ cấu của quan hệ xã hội, hoặc là truyền bá sự nghiệp, học giả đối kỳ [động] tính chất cần phải nhiều hơn thể hội.

thái dương chủ tản, cho nên dễ lưu là trống rỗng không thật, gia thiên không cướp người vưu nhiên. Nhưng cũng có thể lợi dụng loại này tính chất, vu không trung lâu các sáng tạo sự nghiệp, đến đây tức là phát minh sáng tạo, hoặc chỉ dựa vào một đặc thù ý niệm là được hưng nhà tinh hệ.

thái dương và khôi việt cùng hội, cổ nhân cho rằng là [cận quý] hiện ra, cái gọi là [cận quý], tức là năng lực lấy được nhân đề bạt đến đỡ. Ở hiện đại thì là cơ hội dành cho. Nhưng cũng có thể coi như là ở ngành chánh phủ công tác, hoặc bán chính thức cơ cấu,, xí nghiệp lớn tập đoàn tài chính phục vụ, so sánh dễ thụ thủ trưởng thường thức đề bạt.

xương khúc nhập sự nghiệp cung, là văn học, nghệ thuật, nhưng nên và Thái âm cùng độ. Nhược thái dương xương khúc cùng triền, kỳ quý trái lại hơi nhẹ, cận chủ chuyện lạ nghiệp và văn nghệ hữu quan, hoặc và truyền bá, quan hệ xã hội, diễn nghệ chờ hữu quan.

thái dương ưa tả phụ, hữu bật cùng chuyện xảy ra nghiệp cung, thì có thể giảm thiểu kỳ phóng ra lực, đó là ít bôn lao.

thái dương hóa lộc,, sự nghiệp dĩ thanh danh là việc chính, nhược kinh thương, vưu cần phải chú ý nhãn hiệu, thương dự. Nhược làm học thuật, truyền bá, diễn nghệ, thì cần phải chú ý phát huy bản thân của sở trường đặc biệt.

thái dương hóa quyền, thì cự môn tất đồng thời hóa lộc. Ở sự nghiệp cung, đây là thụ dị tộc đề bạt, thưởng thức ngôi sao hệ, hoặc suốt đời sự nghiệp và dị tộc có lớn lao quan hệ, bởi vậy cần phải đề cao ngoại ngữ tri thức, tỉ liền thích ứng. Thảng chính đương sự hoàn cảnh địa lý, vô pháp tiếp xúc ngoại ngữ cập dị tộc, thì không ngại tương phạm vi thu nhỏ lại là tha hương, học tập tha hương phương ngôn, thường cũng có ích lợi vu sự nghiệp.

thái dương hóa khoa, nên sự nghiệp có vinh dự cảm. Ví dụ như danh y, luật sư có tiếng, hoặc có tiếng dự công tác xã hội người các loại, giai không ra nhân sĩ chuyên nghiệp phạm vi. Có lúc cũng biểu trưng làm một loại phải có tiếng dự, hoặc phải bị người tin cậy hành nghiệp, tiền thanh

Như trù tính đi, người sau như công chứng đi.

thái dương Hóa kị, sở làm hành nghiệp phải có giải quyết tranh chấp, hoặc là phi khẩu thiệt màu sắc. Nhưng cái gọi là khẩu thiệt thị phi lại vị tất chỉ phân tranh, như dạy học, biểu diễn chờ, đều vì [khẩu thiệt để cầu tài.

thái dương nhập miếu, sau đó sự nghiệp thủy chủ quảng đại, kiêm thả cũng dễ thanh danh hiển hách. Nhược lạc hãm, thì dù có thanh danh cũng không ra quê nhà, hoặc cận lành nghề nghiệp trung tâm có tiếng dự, không vì xã hội nhân sĩ biết.

thái dương cũng ưa tai thai bát tọa, ân quang thiên quý chờ tạp diệu triêu củng, giai có trợ giúp sự nghiệp. Cổ nhân coi là môn sinh đệ tử đông đảo hiện ra.

duy thái dương và mui xe cùng độ, lại cùng hội thiên không cướp, thì thường thường là triết học, tôn giáo biểu trưng. Cùng trời đức cùng độ, thì nên cùng người giải quyết tranh chấp.

tử ngọ cung thái dương, cùng trời lương đối củng, danh nặng vu lợi, tối nên chuyên nghiệp công tác, hoặc thành lập nhãn hiệu thương dự.

mão dậu ngụ thái dương thiên lương cùng độ, cũng danh nặng vu lợi, cũng nên chuyên nghiệp công tác, nhưng sự nghiệp lại so sánh tử ngọ cung người không ổn định, đặc biệt dậu cung người là nhiên, phải ngày đêm hối hả, hoặc không được cư đầy đất, hoặc lúc nào cũng thay đổi công tác hoàn cảnh.

Thái dương thiên lương tinh hệ, tối nên làm y dược, bảo hiểm chờ phục vụ nết tốt nghiệp. Nhưng nếu sai ai ra trình diện sát, thiên diêu, thiên hình, đại hao, kiếp sát chờ tạp diệu, thì dễ do thủ đoạn hoặc bán thiên hành nghiệp lập nghiệp.

phàm thái dương thiên lương tinh hệ thủ sự nghiệp cung, bản thân tức đái hình kị cô khắc màu sắc. Y dược để mà chữa bệnh, không được bệnh thì không cần cần y; bảo hiểm để mà cứu tế, khai tai nạn thì không cần cứu tế, thì ý này nghĩa, là được giải thích hành nghiệp tính chất.

nhưng mà thái dương thiên lương vừa có thể dẫn thân là giám sát, quản lý, tử hệ do hình pháp nghĩa rộng mà đến, trở thành kỷ luật, điều lệ ý nghĩa. Cho dù học thuật nghiên cứu, cũng cần phải tuân thủ nguyên tắc.

nhưng vô luận như thế nào, thái dương thiên lương tất đái xã hội phục vụ màu sắc, cho nên cho dù thành [dương lương xương lộc] cách người, kỳ nghiên cứu tính chất cũng phải trực tiếp phục vụ vu xã hội, bất năng đơn thuần cực hạn vu lý luận. Trừ phi thiên không cướp cùng độ, thủy tác biệt luận.

thái dương thiên lương không gặp khoa văn chư diệu, vừa lạc hãm, sai ai ra trình diện sát kị, tạp diệu, vừa cát hung cùng xuất hiện người, thì đa chủ bán thiên hoặc thủ đoạn, nhưng nhưng đái phục vụ màu sắc. Cực đoan mà nói, ví dụ như buôn lậu thuốc phiện, cũng có thể coi như là dược vật phục vụ.

– thái dương thiên lương có khi lại là tôn giáo, hoặc thần bí sự vật. Đến đây dĩ sai ai ra trình diện hóa cái, thiên không cướp là nhiên.

xấu vị cung [Thái âm thái dương] cùng độ, cát thì danh lợi song thu vào, hung thì cận hư danh hư lợi.

thìn tuất cung thái dương và Thái âm tương đối, hạ xuống lưới, bởi vậy và xấu vị cung tương đối, trái lại so sánh kiên định chìm tiềm, chuyên nghiệp màu sắc cũng so sánh nồng hậu.

thái dương Thái âm tinh hệ, ở sự nghiệp cung, tương đối có khuynh hướng nội vụ. Cho nên dĩ hành chính quản lý tài vụ kế hoạch chờ là nên.

thái dương Thái âm thủ sự nghiệp cung, nhập miếu thì sự nghiệp quảng đại, lạc hãm thì sự nghiệp trống rỗng. Nhưng giai chủ biến động, cận trình độ trên có sở sai biệt nhĩ. Cái gọi là biến động, có khi lại chủ kéo thái hành nghiệp mà nói.

nói chung, Thái âm cát hóa chủ phú, hoặc sở nghiệp và tài chính tài chính hữu quan; thái dương cát hóa chủ quý, sở nghiệp dĩ phục vụ tính người là tốt.

thái dương Thái âm và thiên không cướp cùng độ, kỳ do không trung lâu các sáng tạo sự nghiệp năng lực cơ giống nhau so sánh thái dương thiên lương tinh hệ là yếu. Nhân dễ thay đổi chủ ý, trái lại thành thoái thoái thất cư.

thái dương Thái âm tổ hợp, nhược Thái âm Hóa kị, trái lại nên làm tham dự tai nạn và làm phức tạp hành nghiệp; nhược Thái âm Hóa kị, thì cận nên nội vụ công tác, dĩ không ra phong đầu là nên.

thái dương Thái âm thủ sự nghiệp cung, nhược sai ai ra trình diện sát hình chư diệu, thì sự nghiệp thượng tất có một đoạn thời kì đã bị đồng nghiệp hoặc đồng sự xa lánh. Đồng thời sai ai ra trình diện sao Hóa kỵ người, không thích hợp thông đồng làm bậy, bằng không trái lại thụ liên lụy liên lụy.

dần thân cung 『 thái dương cự môn 』 cùng độ, cơ bản tính chất là khẩu thiệt, là dị tộc, là ngoại vụ nhất nhất giá ba loại tính chất, đều và thái dương Thái âm tổ hợp tính chất tương phản.

tị hợi cung thái dương thủ sự nghiệp cung, đối cung tất là cự môn, bản chất cũng và dần thân cung người gần, nhưng ngoại vụ tính chất thì quá nặng, tị cung người vừa nặng vu hợi cung. (dĩ dần thân nhị cung nói, dần cung vừa nặng vu thân cung. )

thái dương cự môn sai ai ra trình diện cát hóa, đều chủ truyền bá, quảng cáo chờ nghiệp thành danh. Cự môn hóa lộc người vưu khéo khẩu tài. Như thì sai ai ra trình diện phụ bật, xương khúc, tai thai bát tọa, ân quang thiên quý chờ diệu, thì nên tham chánh, mà lại nên ngoại giao.

thái dương cự môn mà cự môn Hóa kị, cách cục cao người nên quan hệ xã hội, pháp luật, truyền bá, diễn nghệ; cách cục hơi yếu người thì là dạy học, đẩy mạnh tiêu thụ các loại. Thảng canh sai ai ra trình diện sát chư diệu, thì cổ nhân cho rằng sở nghiệp và tửu sắc tài vận hữu quan.

nhược thái dương Hóa kị, sở nghiệp phi đái giải quyết tranh chấp màu sắc bất khả, bằng không trái lại dễ chiêu áp lực.

thái dương hóa lộc, hóa quyền, đều nguyên nhân chính dị tộc quan hệ mà được tài. Hoặc bằng khẩu tài, ngôn ngữ, ca xướng chờ tài nghệ dĩ được tài. Loại này tính chất, dần thân cung nặng vu tị hợi cung.

thái dương cự môn tinh diệu tổ hợp, như thái dương lạc hãm, thì không thích hợp. Ý yêu cầu danh, cho nên phàm mang ra khỏi phong đầu tính chất hành nghiệp đều có điều không thích hợp. Đến đây phi chỉ cá nhân mà nói, ví dụ như quảng cáo hành vi, bản thân tức mang ra khỏi phong đầu tính chất.

nhưng thái dương lạc hãm mà lại hóa thành sao Hóa kỵ người, nếu có ngôi sao may mắn cùng hội, vô Tứ Sát hình hao tổn chư diệu, thì vừa dĩ ra phong đầu là nên, mặc dù chiêu chỉ trích, trái lại thành danh. Như ảnh thị giới ngạt sừng, đi nét bút nghiêng luật sư các loại. Cách thấp người thì là người buôn bán nhỏ.

thái dương cự môn sai ai ra trình diện Hóa kị không thích hợp tham chánh; cự môn Hóa kị cố chiêu thị phi, nhược thái dương Hóa kị thì dễ chiêu oán.

4 vũ khúc

vũ khúc là tài tinh, thủ sự nghiệp cung thì, lợi cho làm tài chính và kinh tế công tác, hoặc là thuế má quan lại. Đến đây dĩ được hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người là nên. Mà lại nên sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu.

vũ khúc vừa là sao Kim, cho nên chủ sự nghiệp tính chất có chứa kim chúc. Thảng và sát hoắc cùng triền, chủ nghệ chiêm đại đính định vì thợ kim hoàn thợ bạc, thợ đồng, tức xưng 『 tam tượng 』. Hiện đại công nghệ hành nghiệp là đa, phàm công trình tài nghệ giai thuộc loại này.

thảng vũ khúc không cùng sát tinh cùng độ, nhưng ở tam phương hội hợp, xoa sai ai ra trình diện phá quân, thất sát người, thì kim chúc tính chất chuyển thành lợi khí, nên làm lợi khí để cầu tài hành nghiệp. Như quân lữ, cảnh sát, ngoại khoa bác sĩ cập nha sĩ chờ.

phàm vũ khúc cư sự nghiệp phú, đều và kim chúc hữu quan (cổ đại tiền ngân cũng kim chúc), mà lại chủ hành động. Ví dụ như làm mượn tiền tức là, một loại hành động, và phụ trách tài vụ kế hoạch bất đồng). Sở dĩ ưa sai ai ra trình diện tả phụ hữu bật, chủ hành động có trợ lực. Xương khúc vị tất giai ưa, bởi vì có lúc xương khúc trái lại mà trở thành hành động cản trở, kẻ khác do dự. Cho nên vũ khúc và xương khúc cùng hội, phải kiêm sai ai ra trình diện phụ bật, hoặc kiêm sai ai ra trình diện khôi việt, sau đó thủy là tài hoặc tài phú quan lại.

vũ khúc cư dần thân, mão dậu, tị hợi sáu cung viên, là vũ khúc tọa rảnh rang cung, cổ nhân nói: [vũ khúc rảnh rang cung đa tay nghề], đến đây dĩ và sát diệu cùng triền là xác thực. Loại này cách cục lại ưa sai ai ra trình diện xương khúc, chủ tay nghề hoặc tài nghệ không tầm thường. Duy sản khoa, ngoại khoa, nha khoa bác sĩ chờ cũng thuộc 『 tay nghề], vị tất chỉ công tượng mà nói.

vũ khúc và hỏa linh cùng độ, thì không thích canh hạ xuống tị ngọ nhị cung, cũng không ưa thấy nhiều thuộc hỏa tinh diệu, bằng không suốt đời có ít nhất một lần tá chức hoặc thất nghiệp. Dĩ gặp lại vũ khúc, vừa phùng sát kị vọt lên đại hạn hoặc lưu niên là khắc ứng với của kỳ.

Vũ khúc hóa khoa, chủ danh dự, cho nên vô luận làm loại nào hành nghiệp, đều dĩ thành lập danh dự là yếu vụ. Như đồ trang sức thiết kế của kiểu dáng, ngân hàng đầu tư hành trình động, đều vì thành lập danh dự con mắt ngọn.

Vũ khúc Hóa kị, kinh thương người mỗi cảm tài chính bất túc, bất năng dựa vào lý tưởng phát triển. Cho nên nên làm tài nghệ là nên. Nhất nhất phùng vũ khúc Hóa kị đại vận lưu niên, cũng – nên cẩn thận tài lực không đủ để phát triển sự nghiệp hiện tượng.

vũ khúc không thích nhất và đà la cùng độ, nhân đà la cũng sao Hóa kỵ.

nhưng vũ khúc Hóa kị, hoặc đà la cùng độ, rồi lại nên làm đái hung hiểm, mạo hiểm tính chất hành nghiệp. Như con ếch nhân, tấn nghi các loại. Chích cần phải sai ai ra trình diện cát diệu đồng thời hội hợp, cũng có thể phát tích thay đổi thái.

đại để chỉnh lý vũ khúc cư sự nghiệp cung cách cục cao thấp, dĩ nhập miếu hay không là việc chính. Có vô cát hóa cập phụ tá chư diệu, thì tái sinh là tham khảo. Duy vũ khúc mừng nhất hội liêm trinh hóa lộc, tức vũ khúc cũng đồng thời hóa thành khoa tinh, loại này cát hóa thì có trợ giúp đính là cao cách.

tử ngọ cung [vũ khúc Thiên phủ] đối cung là thất sát, vô sát kị hình mà có lộc, thì chủ là tài phú của quan, thảng canh sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu, một thân địa vị tất tương đương. Duy nhược tam phương sai ai ra trình diện sát, thì chủ là quan võ, đồng thời sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu người, dĩ quân công lập nghiệp.

[vũ khúc Thiên phủ] và sát diệu cùng độ, thì nên công trình tài nghệ. Cũng dĩ có lộc là tốt.

[vũ khúc Thiên phủ] mà Thiên phủ hóa khoa, tuy không lộc, cũng dĩ tài chính và kinh tế sự nghiệp là nên.

[vũ khúc Thiên phủ], tử cung trội hơn ngọ cung, che cung người, đối cung thất sát ở ngọ, có hỏa luyện âm kim của tượng, có thể ảnh hưởng [Vũ phủ] của tính chất, trải qua tôi luyện mà thành đại khí, thảng sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu cùng củng, canh nên binh nghiệp xuất thân.

xấu vị [vũ khúc tham lang], sai ai ra trình diện tham lang Hóa kị người, cả đời không được nhàn hạ, bôn ba lao lực, sự nghiệp đa đoan, thậm chí bán quan bán thương, là tài là vụ.

[vũ khúc tham lang] mà tham lang hóa lộc người, vô sát diệu mà có phụ tá cát diệu, sẽ thành cự phú. Duy kinh thương người khó tránh khỏi món lãi kếch sù. Cho nên hơi có sát hình, tức dễ bạo khởi bạo bại, không riêng [hỏa tham], [linh tham] cách là nhiên.

[vũ khúc tham lang] cũng lại sẽ tài phú của chức, hoặc nhâm tài chính và kinh tế xí nghiệp, nhưng [hỏa tham], [linh tham] giai chủ tham ô, duy vũ khúc hóa thành khoa tinh người, có thể miễn nhân tham dồn họa.

[vũ khúc tham lang] mà vũ khúc hóa lộc, tham lang hóa quyền người, chuyện lạ nghiệp cũng tất và tài chính và kinh tế hữu quan, nhưng đồng thời cũng tất kinh doanh thuỷ triều sở xu hành trình nghiệp.

[vũ khúc tham lang] thủ sự nghiệp cung, ưa cùng người hợp tác, cho nên sở nghiệp cũng không chích một mặt.

dần thân cung [vũ khúc thiên tướng], phần kết chức vũ tố, hoặc quan võ văn tố. Nhất – ở hiện đại, văn võ phân chia không đổi, đại thể mà nói, nội vụ thuộc văn, ngoại vụ thuộc vũ; tài chính và kinh tế chờ sự nghiệp thuộc văn, công trình chờ sự nghiệp thuộc vũ.

[vũ khúc thiên tướng] và đào hoa chư điện tín cục cùng độ, lại cùng văn khúc cùng triền, thì là linh nhân. Duy dĩ không gặp cát hóa cát diệu người thủy xác thực. Thảng sát diệu trọng trọng, thì chủ tân sương lộ toan, giang hồ lưu lạc.

. [vũ khúc thiên tướng] là tài ấm giáp người, quá mức nên nhậm chức tài chính và kinh tế bộ môn; nếu vì hình kị sở giáp, thì kinh thương cũng có điều không thích hợp.

[vũ khúc thiên tướng] thủ sự nghiệp cung, có cát hóa, cũng chủ cùng người hợp tác, mà lại cần phải âm thực tế trách nhiệm.

[vũ khúc thiên tướng] và sát diệu cùng hội người, nên do công trình tài nghệ phát triển.

Mão dậu cung [vũ khúc thất sát] có sát diệu ở tam phương người, nên quân lữ xuất thân. Sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu, tất có thể lao thân. Nhược sát ở Bản cung, thì cận chủ công trình tài nghệ. Cũng dĩ đái kim chúc tính chất người là nên chiêm

[vũ khúc thất sát] và Tứ Sát thiên không cướp cùng độ người, nhất chủ lang bạc kỳ hồ, vô luận tòng quân từ công, đều chủ sự nghiệp ăn no trải qua ngăn trở.

Dậu cung [vũ khúc thất sát] ưa Hỏa Tinh cùng độ, mão cung thì không thích. Cái dậu cung [vũ sát] được Hỏa Tinh là rèn đúc, chủ trải qua ngăn trở mà đã thành tựu. Mão cung thuộc mộc, được Hỏa Tinh ngại hỏa quá vượng, nạp âm thuộc hỏa người vưu kị. Chủ vất vả cực nhọc mà vô kết quả.

[vũ khúc thất sát] được lộc người, cũng nên tài chính và kinh tế công tác, mà lại am hiểu vận chuyển buôn bán. Dĩ sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu là tốt, sát nặng thì cần phải phòng ngăn trở.

[vũ sát] sai ai ra trình diện sát hình chư diệu, cũng chủ ngoại khoa giải phẫu, điệt đả sang khoa các loại.

Thìn tuất cung vũ khúc ngồi một mình, “Và tham lang tương đối, kỳ tính chất và [vũ tham] đại thể tương đồng, duy vũ khúc rơi lưới, cho nên tham của tính giảm xuống.

Nhược thành [hỏa tham], (linh tham] cách người, chuyện lạ nghiệp cũng đái món lãi kếch sù hoặc tham ô màu sắc, cho nên chủ bạo khởi sụt.

Tối không được đĩnh và thiên không cướp cùng độ, chủ suốt đời chí ít trải qua một lần ngăn trở, hoặc chủ bất lương không được dửu, khó có thể thành dụng cụ.

Tị hợi cung [vũ khúc phá quân], thường chủ ưa nhúng tay bất cứ chuyện gì nghiệp, không được lo lắng sở trường của mình. Cho nên cát thì sự nghiệp đông đảo, hung thì sự nghiệp hay thay đổi.

. Cùng trời hình cùng độ lôi, nên quân lữ hoặc kỷ luật bộ đội xuất thân, hoặc vô ơn bạc nghĩa báo trị an của trách. Dĩ sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu là nên, nhược sát kị trọng trọng, thì cần phải phòng hung nguy.

『 vũ phá 』 ở sự nghiệp cung, và linh tinh, đà la, âm sát, mui xe, thiên hình cùng độ người, là thủ đoạn hoặc bán thiên hành nghiệp.

[vũ phá] sát khinh, cũng nên công trình kỹ thuật lập nghiệp, nhược [vũ phá] cát hóa, đồng thời lại thấy liêm trinh hóa lộc hoặc tham lang hóa tượng người, cũng có thể kinh thương, thì mặc dù thì sinh kế so sánh chi tâm, nhưng tiêu pha thì dị thường khoát xước.

『 vũ phá 』 sai ai ra trình diện quân hóa lộc, tự tiện mở kiếm mà không thủ giỏi thành, nhiều chủ ý mà không ưa phải cụ thể. Cho nên phải và khôi việt cùng hội, sau đó thủy được cơ hội; và phụ bật cùng hội, sau đó thủy chủ có nhiều trợ lực.

[vũ phá] sai ai ra trình diện liêm trinh Hóa kị, thường chủ huyết quang tai ương, làm quân lữ người có điều không thích hợp.

5 thiên đồng

thiên đồng thủ sự nghiệp cung, chủ sự nghiệp tất do tay không sáng lập hưng. Tự người ý nghĩa mà nói, còn lại là dù có phụ nghiệp cũng nan làm con nuôi, có râu kinh lịch trắc trở sau đó thủy sự nghiệp thành công.

thiên đồng hóa lộc, hoặc và lộc tồn cùng độ. Tay không gây dựng sự nghiệp ý tứ hàm xúc nhất là rõ ràng. Mà lại có lúc chủ tới trung niên sau đó thủy năng lực đặt chân gót chân, trung niên trước đây, sự nghiệp nhiều lần hay thay đổi.

thiên đồng Hóa kị, thường thường năm mới tức cần phải công tác, nhưng sự nghiệp của sáng lập hưng lại khả năng bỉ hóa lộc người là sớm, trung niên sau đó nếu có thể ổn thủ, là được do dự chí mãn. Tồn thìn tuất xấu vị tứ cung người vưu xác thực, vừa dĩ ở tuất cung người nhất thượng cách, vị cung thứ hai.

thiên đồng ở sự nghiệp cung, thường thường không cần sai ai ra trình diện lộc mã, cũng chủ nên rời xa nơi chôn rau cắt rốn phát triển. (ở cung mệnh người có lúc cũng thế. )

thiên đồng đối Tứ Sát dị thường mẫn cảm. Kình dương cùng độ, chủ sự nghiệp phát sinh tranh đoạt, cạnh tranh, đà la cùng độ, chủ sự nghiệp phát triển tới nhất giai đoạn, hảo phát sinh vô hình biến động: Hỏa linh cùng độ, chủ đa lo nghĩ, chủ đa lo nghĩ, cần phải nôn tận tâm máu hậu thủy có thể có thành. Cho nên đương Tứ Sát cùng độ là lúc, thiên đồng nhược hóa thành sao Hóa kỵ người, thì suốt đời sự nghiệp tất khúc chiết trọng trọng, cùng trời đồng hóa kị không cùng sát tinh cùng độ người, tính chất tuyệt nhiên bất đồng.

thiên đồng vừa là nghệ thuật ngôi sao, mà lại có khuynh hướng âm nhạc, cư sự nghiệp cung, có đào hoa chư diệu cùng hội người, có thể hướng nghệ thuật phát triển; duy [thiên đồng thiên lương] tinh hệ, phải không gặp hỏa linh thủy là, bằng không định chủ bỏ vở nửa chừng.

thiên đồng và thiên không cướp cùng độ, cũng tăng mạnh kỳ nghệ thuật khí chất, duy phải thành lập cá nhân đặc biệt phong cách, mà lại cũng có đến đây tiềm chất.

thiên đồng ở cung mệnh hoặc sự nghiệp cung, hỏa linh cùng độ hoặc đối củng, thanh tuyến đái sa, nhược làm âm nhạc, ca xướng, phải chú ý phong cách của phối hợp.

thiên đồng và xương khúc, thiên tài cùng độ, cũng nên văn nghệ sự nghiệp. Long trì, phượng các cùng độ, tài là trình diễn nhạc, hoặc là văn hóa sự nghiệp trung tâm kỹ thuật người làm việc.

thiên đồng và tả phụ hữu bật cùng hội, cần phải thiên đồng không thay đổi sao Hóa kỵ thủy chủ được trợ lực, bằng không dù có thuộc hạ, đã có giúp không được gì cảm giác, nhưng cần phải thân lực thân vi.

thiên đồng vừa chủ hưởng thụ, chỗ ở cũ sự nghiệp cung, mỗi chủ thích hợp kinh doanh mỹ quan hoặc đái hưởng thụ màu sắc hành trình nghiệp.

. Thiên đồng không thích hợp nhập mộ (tức và trường sinh thập nhị thần mộ tinh cùng độ), chủ sự nghiệp và cá tính bất tương đầu. Hoặc nghĩ có [không được phùng minh chủ] cảm giác.

. Tử ngọ cung [thiên đồng Thái âm], nhược sai ai ra trình diện lộc tồn, hoặc sai ai ra trình diện hóa lộc, thì chủ có phụ nghiệp làm con nuôi, mà lại có thể thủ thành. Hoặc chủ ở sẵn dưới cục diện phát triển, không thích hợp sang tân.

. [thiên đồng Thái âm] thủ sự nghiệp cung, cũng chủ sự nghiệp hay thay đổi, mà lại chủ có nhiều phương diện là sự nghiệp. Cho dù ở cơ quan chánh phủ hoặc xí nghiệp cơ cấu nhậm chức, trách nhiệm nhâm cũng đa

Biến động, hoặc không chỉ một mặt.

. [thiên đồng Thái âm] mà Thái âm Hóa kị, thì không tuân thủ tổ nghiệp, cũng không năng lực gìn giữ cái đã có, phải trải qua biến động sau đó sự nghiệp tài nguyên thủy cáo ổn định.

. [thiên đồng Thái âm] mà thiên đồng Hóa kị, chủ động đãng bất an, mỗi cần phải xa xứ sau đó thủy năng lực tay không gây dựng sự nghiệp. Đồng thời sai ai ra trình diện hỏa linh người vưu xác thực.

[thiên đồng Thái âm] ở sự nghiệp cung, mỗi là nội vụ ngoại vụ chú ý nhân tài, mà lại có trách nhiệm cảm. Duy một mình đảm đương một phía cơ hội hội thì nhỏ lại.

. Xấu vị cung [thiên đồng cự môn], cho dù cát phụ chư diệu tất tập, cũng chủ sự nghiệp mỗi bỏ vở nửa chừng.

. [thiên đồng cự môn] có thể làm ngành ăn uống, mỗi ngày trù, Hỏa Tinh cùng độ người vưu nhiên.

. Nghĩa rộng mà nói, [thiên đồng cự môn] thủ sự nghiệp cung, cũng chủ khẩu thiệt, cho nên cũng sẽ thành là quảng cáo, truyền bá chờ nghiệp biểu trưng. Duy nhưng cần phải chú ý cập giết thì giờ, hưởng thụ tính chất. Vì vậy có khi lại là lặn xuống nước nghiệp cập ống nước sửa chữa nghiệp.

[thiên đồng cự môn] vừa chủ y dược, đến đây hệ nhân sở hội [thái dương thiên lương] có thiểm liệu ý tứ hàm xúc của cho nên. Duy đa làm ngoại khoa cập nguy chứng của trị liệu hộ lý.

[thiên đồng cự môn] sai ai ra trình diện sát kị, trái lại chủ lịch gian nguy mà thành đại nghiệp. Thiên đồng kị vừa trội hơn cự môn Hóa kị, gian khổ nhỏ lại, lao tâm phí thần ít.

nhược thiên đồng hóa lộc, sự nghiệp mặc dù so sánh ưu du, nhưng thành tựu của kỳ cũng vãn; cự môn hóa lộc, chích nên [khẩu thiệt phát tài] hành nghiệp. Duy dĩ chỉnh thể thành tựu mà nói, trái lại thua có sao Hóa kỵ kích thích người của tốt.

Duy [thiên đồng cự môn] mà sát kị hình hao tổn trọng trọng người, thì trái lại khả năng kẻ vô tích sự, phí thời gian tới lão. – nhất phải lao tâm phí thần, hoặc làm bản chất tức thuộc lao tâm phí thần là sự nghiệp, sau đó thủy chủ thành tựu. Hậu thiên nỗ lực có thể xoay số phận, đến đây tức là đồng loạt.

dần thân cung [thiên đồng thiên lương] cùng độ, cận nên xuất nhâm công chức. Nhược chính kinh doanh, cũng cận nên tổ chức công ty hữu hạn, nhâm giám sát, quản lý của trách. Hoặc sở kinh doanh hành nghiệp, bản thân tức có giám sát, quản lý của tính chất.

[thiên đồng thiên lương] sở làm người tất trong vòng vụ là nên. Như kế hoạch, quản lý các loại.

[thiên đồng thiên lương] có cát hóa, lại thấy là khúc cùng độ, thì có thể làm nghệ thuật công tác, nhưng nhưng cần phải xử lý nội vụ, tức cũng không biểu diễn hành nghiệp, dĩ mỗi ngày lương hóa khoa người nhất cao cách.

[thiên đồng thiên lương] thủ sự nghiệp cung, cũng chủ suốt đời chức vụ hay thay đổi, hoặc lúc nào cũng biến hóa công tác hoàn cảnh,, hoặc nhân công tác cần phải bôn ba là lao, hoặc lúc nào cũng cần phải đi công tác công tác. Sai ai ra trình diện lộc mã cùng bôn ba người càng sâu, hỏa linh gửi thông điệp người cũng quá mức. Duy lộc mã cùng bôn ba thì tài sô so sánh vượng nhĩ.

Sưởng nghĩa rộng mà nói, 『 thiên đồng thiên lương 』 tọa sự nghiệp cung người, cũng có thể phục vụ vu thông nhau, vận tải chờ đái biến động tính chất hành nghiệp.

Mão dậu cung thiên đồng, và Thái âm tương đối, không được chủ có phụ nghiệp làm con nuôi. Duy đến đây tinh hệ lại đái nghệ thuật màu sắc.

Thìn tuất cung thiên đồng rơi lưới, sở làm hành nghiệp mỗi chủ chí thú không được đầu.

Tị hợi cung thiên đồng, nhược sai ai ra trình diện sát kị, sự nghiệp đái bán thiên tính chất, mà biến động thiên di đích tình hình cũng cùng [cùng lương]

Kể trên lục cung thiên đồng ngồi một mình, kể lại suy đoán có thể tham khảo tiền đoạn thuật thiên đồng tính chất đặc biệt.

6 liêm trinh

Liêm trinh thủ sự nghiệp cung, cổ nhân cho rằng thuộc về quan võ, còn đây là bởi cổ đại xã hội cận coi trọng con đường làm quan của cho nên. Ở xã hội hiện đại, liêm trinh kỳ thực cũng có chứa nồng đậm thương nghiệp màu sắc.

Cổ nhân luận liêm trinh thủ sự nghiệp cung, nhân miếu người, quan võ hiển hách, còn đây là dĩ không cùng sát kị cùng độ người mà nói. Nếu có sát, không thích hợp quan võ, có thể làm công trình công nghệ.

Liêm trinh cũng nghệ thuật ngôi sao, nhưng có khuynh hướng thổ mộc công nghệ, trúc tượng điêu khắc gỗ khắc các loại. Ở hiện đại, thì thường là kiến trúc nghiệp (điều không phải điền sản nghiệp).

Liêm trinh hội văn xương, văn khúc, phần kết nghệ, nhưng không được có khuynh hướng công nghệ. Chủ đối màu sắc có đặc thù mẫn cảm, cho nên có khuynh hướng hội họa, đồ án thiết kế các loại.

Liêm trinh thủ sự nghiệp cung, vô luận hạng hành nghiệp, giai biểu hiện tức giận phái, cũng có thể nói nặng bề ngoài nhiều thực tế. Sai ai ra trình diện sát người vưu nhiên. Cho nên không thích nhất thiên không cướp cùng hội.

liêm trinh thủ sự nghiệp cung, vũ khúc tất ở cung tài bạch, nhược xương khúc nhập đến đây lưỡng cung độ (nhất là văn khúc và vũ khúc cùng triền), thì chủ quan võ văn tố, hoặc văn chức vũ tố. Ở hiện đại, đến đây lưỡng chủng tính chất tương đương phức tạp, chỉ có thể do hành nghiệp xu vũ, lại do chức trách nhiệm vụ xu vũ.

liêm trinh cũng chủ tinh thần hưởng thụ. Cho nên cũng có thể làm về đến đây phương diện sự nghiệp.

Nhược liêm trinh Hóa kị, thì nên làm và máu có liên quan sự nghiệp. Nhất nhất đến đây hạng tính chất cần phải linh hoạt vận dụng. Ví dụ như [Huyết tinh đạo diễn] cũng thuộc loại này, do dẫn đồng loạt, cũng biết kỳ tính chất rộng rãi cũng.

Dĩ tham chánh mà nói, liêm trinh sở hội tử vi có cát diệu, nhược bách quan triều củng các loại, thì nên văn chức, mà lại năng lực một mình đảm đương một phía; nhược hội [tử vi thất sát], [vũ khúc thất sát], hoặc bản thân tức là [liêm trinh thất sát], thì nên quan võ vinh thân. Cũng dĩ sát diệu không được cư Bản cung là quý.

Kể trên tính chất, có thể nghĩa rộng nhập công thương lưỡng nghiệp. Nói chung, công thuộc vũ, thương thuộc văn. Đây là xã hội hiện đại của đặc biệt trưng, bất khả câu nệ vu cổ đại xã hội quan điểm.

liêm trinh hóa lộc vu sự nghiệp cung, luận giàu có trình độ, thua liêm trinh hóa lộc thủ mệnh hoặc cung tài bạch. Nhân thủ sự nghiệp cung thì, mới có thể cận vi làm bề ngoài xa hoa hành nghiệp. Như dạ tổng hội, ca lâu sân khấu các loại, cho nên phải canh tường cung tài bạch tinh diệu dĩ định kỳ có tài vô tài.

Phàm liêm trinh tất mang ra khỏi phong đầu, mình biểu hiện, bề ngoài phù khoa tính chất, hoặc sở làm hành nghiệp đái loại này tính chất, cho nên ở đẩu số trung tâm, liêm trinh không cần hóa khoa mà [hóa khoa] ở trong đó vậy. Giỏi về thể hội ý này, đối giới định sự nghiệp tính chất quá mức có

Bang trợ.

tử ngọ cung [liêm trinh thiên tướng], thường chủ cùng người hợp tác sự nghiệp, cho nên cần phải chú ý huynh đệ cung tinh diệu tổ có hay không may mắn, tạ đến đây là được suy đoán chuyện lạ nghiệp của thành bại.

[liêm trinh thiên tướng], cũng tham chánh ngôi sao, hoặc chí ít đối chính trị có hứng thú, thì phải mỗi ngày khôi thiên việt, con đường làm quan thủy giác hanh thông. Nhược sai ai ra trình diện sát diệu, thì biến đổi bất ngờ, khởi điệt thay đổi luôn.

[liêm tướng] hội lộc (vũ khúc hóa lộc là thượng, lộc tồn thứ hai), có thể Thiên phủ hóa khoa, nên ác quyền sở hữu tài sản. Nhược lộc sát giao triền, thì tối nên nhâm quân nhu của chức. Đến đây tức là quan võ văn tố đồng loạt.

Nhược liêm trinh Hóa kị, hoặc là hình kị sở giáp, thì dĩ làm huyết quang hoặc hung hiểm hành trình nghiệp là nên. Như quản lý phòng giam, tức là hung hiểm hành nghiệp một trong lệ. Nếu không làm như thế hành nghiệp, thì chủ chung thân bị người áp lực. Hoặc tao xa lánh, hoặc thái độ làm người hãm hại.

Vô luận từ thương tham chánh, đều sở không thích hợp.

[liêm tướng] là tài ấm sở giáp, kỳ cát bỉ cùng hội khôi việt là lớn hơn nữa. Chủ suốt đời bị người dẫn, mà lại giúp đỡ nhiều lực. Hoặc chủ làm con nuôi sẵn sự nghiệp gia dĩ khai triển.

xấu vị cung [liêm trinh thất = sát]. Nên quan võ. Quân cảnh giới xuất thân, hoặc ở hình pháp kỷ luật tổ chức công tác, đều vì thích hợp. Tam mới có sát mà Bản cung vô sát người vưu xác thực. Nhược Bản cung có sát, thì không bằng làm công nghiệp.

[liêm trinh thất sát] mà liêm trinh Hóa kị, canh sai ai ra trình diện sát diệu cùng độ (thiên không cướp điều không phải), thì chủ da ngựa bọc thây, cho nên làm quân cảnh lưỡng đồ giai chủ hi sinh vì nhiệm vụ, hoặc nhạ trọng đại hình pháp quan tòa. Cho nên không bằng làm đái huyết quang hành trình nghiệp, như ngành ăn uống, xét nghiệm sở

Chờ, trái lại có thể xu cát tị hung.

. [liêm trinh thất sát] tọa sự nghiệp cung, suốt đời tất có ít nhất một lần trọng đại ngăn trở, dĩ sai ai ra trình diện tài tinh Hóa kị nhị sát hình hao tổn thiên không cướp thấu hội to lớn vận cập lưu niên là khắc ứng với của kỳ.

. [liêm trinh thất sát] mà liêm trinh Hóa kị người, dĩ tam hợp cung sai ai ra trình diện kị xung hội chi lưu năm đại vận, là thấy máu quang khắc ứng với của kỳ.

. Dần thân cung liêm trinh thủ sự nghiệp cung, và tham lang tương đối, dĩ từ thương là nên. Nhược tham chánh, thì dễ lưu là các đảng phái tập đoàn điều hòa chiết trung nhân vật, mà lại dễ thành là khôi lỗi.

. Dần thân cung liêm trinh, cũng đái ăn ý tính chất, cho nên nhược từ thương, tối nên dấn thân vào tài chính và kinh tế tài chính hành nghiệp, âm buôn bán của trách. Cũng nên làm quỹ đầu tư. Liêm trinh hóa an người càng may mắn, . Có thể tay không thành phú.

. Nhược liêm trinh có hình sát diệu cùng hội, thì có thể là ở hội nhân vật, hoặc sự nghiệp đái bán thiên màu sắc.

. Mão dậu cung [liêm trinh phá quân] phải sai ai ra trình diện lộc sau đó thủy chủ sự nghiệp thành công. Dĩ liêm trinh hóa lộc sự nghiệp tương đối trôi chảy. Nhược phá quân hóa lộc, thì không chỉ làm phiền, hơn nữa sự nghiệp tất có ngăn trở.

mão tây 『 liêm phá 』, sai ai ra trình diện sát khinh người. Cũng đái thủ đoạn hoặc bán thủ đoạn màu sắc, sở làm hành nghiệp, đa bề ngoài phù hoa? Hoặc và tửu sắc tài vận hữu quan. Thảng cát sát cùng xuất hiện, thì bất quá trung tâm hạ cấp hành chính nhân viên.

liêm phá thủ sự nghiệp ngụ sai ai ra trình diện cát, đa nhân sự nghiệp mà ứng với hú, vừa do xã giao phát triển sự nghiệp, cho nên kỳ sở kinh doanh, không chỉ một mặt. Cho nên cần phải chú ý Kỳ huynh đệ của ưu khuyết, mà định chuyện lạ nghiệp của thành bại cát hung.

[liêm phá] mà liêm trinh Hóa kị người, không gặp thiên hình, Tứ Sát, thiên không cướp, thì mặc dù sự nghiệp thủ đoạn, cũng không dồn nhạ quan nhục hình pháp, bằng không tất có lao ngục tai ương.

thìn tuất cung liêm trinh Thiên phủ cùng độ, sự nghiệp có khuynh hướng tài chính và kinh tế. Cũng nên kinh doanh và kim chúc có liên quan hành nghiệp.

liêm phủ thủ sự nghiệp cung. Mừng nhất liêm trinh hóa lộc, thì sẽ thành phú cách. Thiên phủ hóa khoa, thì sự nghiệp và danh dự có quan hệ mật thiết.

cổ nhân dĩ [liêm phủ] thủ sự nghiệp cung, sai ai ra trình diện xương khúc, phụ bật, khôi việt, là văn võ kiêm toàn, đại phú đại quý. Ý này ở hiện đại có thể tham khảo, có thể nghĩa rộng là công thương kiêm nghiệp, hoặc bán chính bán thương, tiếu tất dĩ và tài chính và kinh tế tài chính hữu quan người là nên.

nhược liêm trinh Hóa kị, thì không thích hợp làm tài chính canh sai ai ra trình diện sát, tất vì vậy mà hưng tụng.

tị hợi cung [liêm trinh tham langl cùng độ, thiên không cướp lại cùng tẩu kỳ, tối nên nghệ thuật, đặc biệt biểu diễn hành nghiệp là nên.

nhược từ thương, tràng diện tất đại. Có lộc thì có thể, vô lộc người dễ lưu là bề ngoài xa hoa, nội tại trống rỗng.

[liêm tham] thủ sự nghiệp cung, thường thường sự nghiệp cũng không chích một mặt, cũng chủ thường dễ cùng người hợp tác.

Đương [liêm tham] và sát diệu cùng độ, thì dĩ làm công nghiệp thiết kế, thủ công mỹ nghệ là nên.

[liêm tham] mà tham lang Hóa kị, suốt đời tất có một lần trọng đại chuyển nghề. Nhược liêm trinh Hóa kị, thì dĩ bán thiên hành nghiệp là tốt. Hoặc làm ngành ăn uống cũng có thể, thì tất mới triều làm hiệu triệu, bất năng thủ cựu có nguyên tắc.

[liêm tham] thủ sự nghiệp cung người, cũng đa sự nghiệp thượng xã giao, vừa do xã giao mà mở rộng sự nghiệp, kỳ tính chất và [liêm phá] lược cùng, duy quyền lực dục thì sảo tốn.

[liêm tham] phải lộc thủy chủ phát việt, thảng vô lộc sai ai ra trình diện sát, chích nên công nghệ trên đường đi.

Nhược [liêm tham] có văn khúc Hóa kị đối củng, lại thấy sát kị hình hao tổn chư diệu người, chủ một thân đồng tiểu, chuyện lạ nghiệp cũng như của.

7 Thiên phủ

Thiên phủ thủ sự nghiệp cung, dĩ ở sẵn dưới cục diện phát triển là nên. Đến đây cũng không phải thuyết nhất định có phụ tổ của nghiệp có thể kế, ví dụ như tham gia nhất đã có quy mô xí nghiệp, trở thành lĩnh đạo giai tầng nhân vật, tức thuộc loại này tính chất.

Thiên phủ nhập miếu, có thể thủ sẵn sự nghiệp. Nhược lạc hãm, thì chính đương sự khả năng quá phận cẩn thận, đến nỗi vô pháp ở sẵn cơ sở hạ phát triển. Nhược sát diệu cùng triền người vưu quá mức.

Phàm chủ tinh ở ngọ cung thủ sự nghiệp cung người, giai chủ sự nghiệp quảng đại, Thiên phủ cũng thế (Thái âm thì nên ở tử). Dĩ được lộc là quý. Đến đây tức cái gọi là an mệnh dần cung, phủ ngọ cung, tướng tuất cung lai triêu, giáp sinh ra nhất phẩm của quang vinh]. Còn đây là [vũ khúc Thiên phủ] thủ sự nghiệp cung thượng cách. Đến đây cách của đặc điểm, ở chỗ [phủ tướng triêu viên], mà lại Thiên phủ được cung mệnh của song lộc. Nếu không có lộc người, thì không vào đến đây cách.

. Thiên phủ phải lộc, sau đó sự nghiệp thủy chủ hanh thông. Bằng không sự nghiệp mặc dù tốt, cũng không quá miệng cọp gan thỏ mà thôi.

. Thiên phủ vô lộc, cũng không sát kị hình hội chiếu, mà có ngôi sao may mắn tường diệu đến đỡ, thì gìn giữ cái đã có cũng có thể, bất trí vẫn việt. Nhược ký vô cát diệu, đã có sát diệu thấu hội người, thì sự nghiệp dễ là tiểu nhân sở đoán, thậm chí thụ liên lụy mà dồn thất bại.

. Xấu nhất kết cấu là, Thiên phủ lạc hãm, thiên diêu cập văn khúc Hóa kị cùng độ, thì chủ bị lừa. Đại vận cập lưu niên thấy vậy cũng thế. Duy nguyên cục thấy vậy tinh hệ kết cấu thì, có khi lại chủ người này dĩ xảo phiến nghề nghiệp, bằng không cũng nhã nhặn bại hoại.

. Thiên phủ ở sự nghiệp cung, nên kiêm thị cung tài bạch của thiên tướng, dĩ được tài ấm giáp người là thượng cách. Nhược hình kị giáp, thì sự nghiệp cũng đã bị hạn chế, dĩ nhậm chức là nên, không thích hợp tự hành kinh thương.

. Thiên phủ không thích hỏa linh chiếu xạ, chủ sự nghiệp ba động. Dĩ công nghiệp, công trình phát

Triển người là nên.

. Thiên phủ lúc rảnh rỗi cướp cùng độ người, sự nghiệp đa thoái thoái thất cư, ký tư cải cách, vừa bảo thủ, đến nỗi sự nghiệp phát triển đã bị cản trở. Cho nên dĩ làm thực nghiệp là nên. Phải tránh ăn ý.

Thiên phủ hội dương đà, thì chủ sự nghiệp có khúc chiết, nhưng dĩ làm công nghiệp hoặc công trình là tốt.

Cận vu được hội vũ khúc, lại thấy lộc tồn hoặc hóa khoa trường hợp? Sở hội yểu tướng cũng không sát diệu, sau đó thủy chủ có thể kinh doanh tài chính và kinh tế tài chính sự nghiệp. Nhưng dĩ trù tính chung đại cục là nên, không thích hợp phụ trách thực tế công tác.

Thiên phủ nhập miếu, . Hóa khoa, thì dĩ làm hoạt động tín dụng chờ sự nghiệp là tốt, nếu có sát, thì nhưng nên công trình hoặc công nghiệp.

Thiên phủ không được chủ phù hoa, phàm có kinh doanh, giai dĩ làm đến nơi đến chốn là tốt, bằng không đồ tự tìm phiền não.

xấu vị cung Thiên phủ, giống nhau dưới tình hình nên nhâm quan võ, hoặc kinh doanh công nghiệp công trình, cận ở [điệp lộc] dưới tình hình, thủy chủ tài chính và kinh tế giới có thể được thật lớn phát triển. Nhược tham chánh, cũng nên là tài phú của quan.

xấu vị Thiên phủ thủ sự nghiệp cung, tị hợi thiên tướng vô hình kị giáp, cung mệnh vô chính diệu, lộc tồn nhập độ, hoặc chiếm giữ dời phú tham lang Hóa kị, mà lại lộc tồn tại cung tài bạch người, đều vì cự phú của cách. Từ thương tham chánh, giai chủ danh lợi kiêm thu vào. Duy tất dĩ vô hỏa linh, thiên không cướp, hình hao tổn cùng độ người thủy hợp.

Nhược xấu vị cung thiên tướng là tài âm sở giáp, nhưng Thiên phủ đã thấy văn xương Hóa kị lai hội, thì một thân tất dĩ đái ăn ý màu sắc việc nghiệp lập nghiệp. Bởi vậy cần phải tường thôi lưu niên đại vận, dĩ định kỳ thoái thoái cơ hội, thảng thời cơ sai lầm, . Thì thành tựu thụ ảnh hưởng quá nhiều.

. Mão dậu cung Thiên phủ, nhược sở hội của thiên tướng là hình kị giáp người, không thích hợp ăn ý, cũng không nên làm tài chính hành nghiệp. Dĩ nhậm chức công ty cơ cấu là nên, lại càng không nên tham chánh.

mão dậu cung Thiên phủ, được vũ khúc hóa lộc lai hội, cũng chủ nhiệm tài phú của chức.

tị hợi cung Thiên phủ thủ sự nghiệp cung, đối cung là tử vi thất sát, Thiên phủ thụ đến đây quyền lực ngôi sao ảnh hưởng, thường có độc lập tự chủ chi tâm, có hay không thích hợp, ứng với phối hợp cung mệnh cập cung tài bạch suy đoán.

Thiên phủ đối củng tử hóa quyền người, quyền lực ngôi sao quá nặng, có phụ bật đến đỡ thượng khả, bằng không chỉ trái lại chủ cô lập.

Tị hợi cung Thiên phủ, cận thận chi tâm nhỏ lại, cố sự nghiệp thường thường đái phù khoa tính chất. Có sát người càng sâu. Nhược thiên đào, âm sát cùng độ, văn khúc Hóa kị lai hội, thì dễ phát triển là kẻ buôn nước bọt, tịnh chuyện như vậy nghiệp thất bại.

Phàm Thiên phủ ở tị hợi thủ sự nghiệp cung, giai dĩ làm đến nơi đến chốn, ở sẵn dưới cục diện vững bước phát triển là nên.

Nhược ngôi sao may mắn tường diệu hội hợp, cung mệnh thành hỏa tham cách người, thì chủ sự nghiệp đột nhiên phát triển, ở lưu niên đại vận hài lòng thì, cũng có thể ăn ý làm giàu.

8 Thái âm

Thái âm chủ phú không được chủ quý, cho nên thủ sự nghiệp cung thì, tất dĩ sai ai ra trình diện văn xương văn khúc cùng hội, sau đó thủy chủ một thân có địa vị xã hội.

Thái âm hội khoa văn chư diệu, nên văn nghệ, truyền bá sự nghiệp. Cũng có thể tham chánh,

Chính vụ cũng tất và văn hóa hữu quan. Nhất nhất cái gọi là khoa văn chư diệu, là chỉ xương khúc, long phượng, thiên tài, hóa khoa mà nói.

Nhược sai ai ra trình diện khoa văn chư diệu, lại thấy đào hoa chư diệu lai hội, thì chủ nghệ thuật thành khâm, canh nên nghệ thuật biểu diễn.

Thái âm và khôi thành hoặc phụ bật cùng hội người, có thể tham chánh, nhưng phải có tương đương bằng cấp phối hợp, sau đó thủy chủ được sở thăng chức mà nhâm mà nhâm địa vị cao, bằng không đồ có hư thanh, mà thăng chiếm giữ tới một hạn độ mặc dù theo không được tiến, . Đến nỗi có có tài nhưng không gặp thời cảm giác.

Thái âm nhập miếu, hoặc [cơ nguyệt cùng lương] cách, được Thái âm hóa lộc, thiên đồng hóa quyền, thiên cơ hóa khoa, mà không sai ai ra trình diện cự môn Hóa kị, vừa không gặp sát diệu người, thì trái lại nên nhậm chức quân cảnh giới, hoặc hình pháp kỷ luật bộ đội, có chưởng quyền to, đến đây vưu trải qua dạ sinh ra là quý, viết sinh ra thứ hai.

Thái âm lạc hãm thủ sự nghiệp cung, cả đời sự nghiệp biến động đa đoan, thì bạch càng khó dành dụm.

Nhược Thái âm lạc hãm, văn khúc Hóa kị cùng độ, thì là giang hồ dáng vẻ hào sảng văn sĩ.

Thái âm và thiên không cướp cùng hội, có khoa văn chư diệu hợp, có thể đột phá hành nghiệp quy tắc có sẵn, có phát minh sáng tạo, hoặc là công nghệ nhà phát minh, vô khoa văn chư người, thì lý tưởng thái vu hiện thực, vô luận làm loại nào hành nghiệp, đều dễ lưu là trống rỗng không thật.

Thành [cơ nguyệt cùng lương] cách người, như vô lộc quyền khoa hội, thì trước phải tường Thái âm là nhập miếu ức là lạc hãm, nhập miếu người thượng khả ở đại cơ cấu xí nghiệp độc đương mặt, lạc hãm người chích nên nhân hợp thời thế, thích ứng trong mọi tình cảnh.

Thái âm là tài tinh, chủ kế hoạch mà không chủ hành động, cho nên thủ sự nghiệp thì, cho dù sở nhậm chức vụ và tài chính hữu quan, cũng cận nên kế hoạch bày ra, mà không nên hành động thực tế.

. Thái âm nhập miếu, được lộc, vô sát hoặc sát ít, thiên cơ Hóa kị cùng hội hợp. Trái lại nên làm ăn ý sự nghiệp. Nhưng phải đại vận hoặc lưu niên phối hợp.

. Thái âm hội cự môn Hóa kị người, chủ sự nghiệp thương tẫn suy nghĩ, hoặc cần phải hao hết lời lẽ.

Thái âm thiên cơ cùng độ hoặc tương đối, sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu. Nên làm công trình công nghệ, trái lại không thích hợp ăn ý, duy sở làm công nghệ công trình, nhưng đái lưu động màu sắc, như hàng hải công trình, hàng không công trình, vận tải công nghiệp chờ.

nhược thiên cơ hóa lộc, Thái âm Hóa kị, thì tuyệt không nên ăn ý. Cái Thái âm Hóa kị thủ sự nghiệp cung, có đầu tư phương hướng lệch lạc, hoặc bị người dụ dỗ nói gạt mà dồn đầu tư tổn hao.

Thái âm hội thiên lương hóa khoa, nên làm giám sát, quản Lý Công tác, hoặc như công chứng đi các loại.

Thái âm thích nhất thiên đồng hóa lộc, thì cũng chủ tay không và gia. Duy nhược thiên đồng Hóa kị người, có sát, chủ sự nghiệp ngăn trở, vô sát, thì do tầng dưới phát triển, chung năng lực thành tựu.

mão dậu Thái âm thủ sự nghiệp cung, thiên đồng đối củng. Giống nhau dưới tình hình dậu trội hơn mão, ở dậu sự nghiệp quảng đại, có thể mở rộng tới ngoại quốc, hoặc suốt đời sự nghiệp và ngoại quốc hữu quan, ở mão người, dĩ nhậm chức là nên.

thìn tuất Thái âm thủ sự nghiệp cung, và thái dương đối củng. Nhược thái dương Hóa kị, thì nên nhậm chức nội vụ, nhược thái dương hóa lộc, thì là ngoại vụ nhân tài, vô hóa diệu, thì dĩ tuất cung trội hơn thìn cung. Duy giai chính và phụ sự đái lưu động, chiếm giữ dời màu sắc hành nghiệp.

. Tị hợi cung Thái âm, hợi phú trội hơn tị cung rất nhiều. Ở tị cung người, dễ nghi bái lưu ly. Đại hợi cung, có cát hóa cát diệu, cũng năng lực thành phú.

. Tị hợi cung Thái âm thủ sự nghiệp cung, có sát, dĩ công trình là nên, vưu mà lại thân tử, máy vi tính công trình.

. Mão dậu, tị hợi cung Thái âm sai ai ra trình diện khoa văn chư diệu cũng nên làm quảng cáo hoặc truyện bá, đến đây dĩ sai ai ra trình diện thái dương cập thiên lương cát hóa người thủy thành đại khí.

9 tham lang

Nhất tham lang thủ sự nghiệp cung, chủ chuyện lạ nghiệp có khuynh hướng tiêu phí, giao tế, hoặc do xã giao mà thành sự nghiệp. Hóa lộc, hóa quyền người, đến đây hạng tính chất vưu nặng, cho nên tuyệt đối thích hợp vu ngoại vụ.

Tham lang và xương khúc cùng độ, tối nên công khai sự nghiệp, có thể làm đái tiêu khiển tính của truyền bá sự nghiệp.

Nhược và đào hoa cùng độ, thì chuyện lạ nghiệp dĩ đa và khác giới tiếp xúc người là nên. Bằng không nên làm tiêu phí, trang sức hoặc tiêu khiển sự nghiệp.

tham lang như và thiên không cướp cùng độ, cần phải thị có vô xương khúc, có thì là nghệ thuật, vô thì nên làm thực nghiệp.

tham lang cũng đái tính nghệ thuật chất, nhưng liêm trinh trạng thái tĩnh, tham lang là một động thái. Hai người cơ bản tính chất bất đồng.

ở hiện đại, tham lang cũng chủ vận động, hoặc đái vận luật tính của vận động (như múa ba-lê). Cho nên nhược tham lang hóa quyền, sai ai ra trình diện sát diệu mà không đa người, thường thường chủ sân vận động thượng cạnh tranh.

. Tham lang và cát hóa, cát diệu hội hợp người, lại thấy tai thai bát tọa, thai phụ phong chư, thiên quan thiên phúc, ân quang thiên quý chờ cát diệu người, cũng có thể tham chánh, mà lại chủ chiết trung điều hòa. Hoặc là các phe phái thế lực của giảm xóc nhân vật.

. Hỏa tham linh tham vu thìn tuất xấu vị tứ cung, là chủ trì chưởng binh quyền, hoặc ở cảnh sát kỷ luật hình pháp bộ môn nhậm chức.

. Tham lang và dương đà cùng sung, thì dĩ từ thương là nên. Cũng cần phải làm tiêu phí hành nghiệp hoặc hành nghiệp tính chất và trang sức, tiêu khiển, hàng tiêu dùng hữu quan.

. Tham lang và tả phụ hữu bật cùng độ, thì chủ thuộc hạ đông đảo, cho nên sở kinh doanh việc nghiệp thuyết tất có tương đương khí phái.

. Tham lang cũng ẩm thực ngôi sao (liêm trinh chủ máu, tham lang chủ thịt), không thay đổi kị, liền chủ có ẩm thực thưởng thức. Sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, Thiên phủ. Có thể làm ngành ăn uống công tác.

. Tham lang Hóa kị ở sự nghiệp cung người, chủ phàm nhúng tay sự nghiệp tất khiến cho cạnh tranh. Có sát diệu cùng độ người càng sâu, thiên không cướp cùng độ thì nguyên nhân chính cạnh tranh mà tao ngăn trở.

. Nhược tham lang Hóa kị có cát diệu cùng hội, thì lý tưởng việc nghiệp mặc dù bất năng đạt được mục đích. Nhưng khoảng trời riêng, có thể bởi vậy sáng tạo tân du.

. Tử ngọ tham lang và tử vi đối củng, chủ một mình đảm đương một phía, hoặc chủ nghề tự do. Dĩ đái nghệ thuật, mỹ quan, hưởng thụ màu sắc người là nên.

. Nhược sai ai ra trình diện đào hoa, xương khúc, thì nên kinh doanh và khác giới hữu quan việc nghiệp.

. Nhược sai ai ra trình diện lộc quyền khoa, cập phụ tá cát diệu, thì dĩ chính giới là nên. Duy nếu có dương đà hội chiếu, hoặc kình dương cùng độ người, là chính đa tham ô.

tử ngọ tham lang cùng trời hình cùng độ, cũng hình phạt chính pháp, hoặc chủ là biểu diễn nghệ thuật của phía sau màn bày ra, biên đạo nhân chẩm. Cái trước đài biểu diễn cần phải hoàn toàn y theo phía sau màn của bày ra, cho nên cũng có kỷ luật, nguyên tắc ý tứ hàm xúc cũng.

dần thân cung tham lang và liêm trinh tương đối, tối không thích hợp đà la cùng độ. Sai ai ra trình diện sát (hỏa linh cũng thế), chủ là chính tham ô, chung bởi vậy dồn họa. Duy là thương món lãi kếch sù người, tuy có tỏa điệt của ngu, cũng không quan phi.

dần thân cung tham lang, dĩ khai sáng nết tốt nghiệp là nên. Hoặc làm một hành nghiệp, lại có thể hoàn toàn mới, dĩ đặc thù tác phong kinh doanh, “Bởi vậy đi hướng thành công.

dần thân tham lang thủ sự nghiệp cung, thì có khuynh hướng cùng người hợp tác, duy đa nửa đường sửa đổi.

. Thìn tuất cung tham lang đối củng vũ khúc, “Phải vũ khúc hóa lộc, tham lang hóa quyền, tam phương tứ chính vô dương đà thiên không cướp (có lợi hình không ngại), hoặc có hỏa linh hội chiếu, sau đó thủy chủ là quân; cảnh, hình tam phương diện người tâm phúc, một mình đảm đương một phía, chưởng sinh sát của quyền.

. Nếu không có cát hóa, nhưng có cát diệu, thì cũng có thể tham chánh, . Là tài phú của quan (vưu có khuynh hướng thuế vụ).

. Nếu có sát cùng độ, thì dĩ từ thương là nên. Cũng tất sự nghiệp phương hướng nhiều phương diện phát triển, không chỉ một mặt.

. Thảng đối cung vũ khúc Hóa kị, từ thương có quay vòng trắc trở, tòng quân hình chỉ có thương tích tàn ngoài ý muốn.

10 thần môn

cự môn thủ sự nghiệp cung, cần phải thị thái dương. Thái dương nhập hội chùa chiếu thì cát, nhược thái dương lạc hãm, thì cách cục so sánh hạ.

phàm cự môn ở sự nghiệp cung, cơ bản tính chất, là [khẩu thiệt phát tài cho nên dĩ khẩu tài là việc chính, hoặc cần phải tốn nước miếng dĩ mưu sinh. Cách cục có cao thấp, duy cơ bản tính chất bất biến.

nhất là đương cự môn Hóa kị là lúc, nếu không làm ỷ lại khẩu tài, hoặc phí lao lời lẽ hành nghiệp, thì trái lại chiêu thị phi khẩu thiệt. Cho dù cự môn là nhập miếu thái dương hội chiếu, . Cũng cận chủ thị phi hơi nhẹ mà thôi. Nhược sai ai ra trình diện Tứ Sát, thiên không cướp, hình hao tổn, càng nhiều sự nghiệp thượng hỗn loạn. Hoặc mà lại liên lụy tụng sự.

nhược làm khẩu thiệt chức nghiệp, mặc dù cự môn Hóa kị, chỉ cần sát hình chư diệu không nặng, cũng cận chủ sự nghiệp không ổn định, mà lại lao tâm phí thần, tán tẫn thìn lưỡi mà thôi, cũng không chủ quan phi tố tụng.

thuộc về thị phi khẩu thiệt hành nghiệp, là luật sư, nhà ngoại giao, chính giới, giáo sư, bang hội, số tử vi, đẩy mạnh tiêu thụ các loại. Dĩ cự biện chứng hóa lộc là quý, hóa quyền cũng có thể, Hóa kị đái thủ đoạn, hoặc phân nửa liên lụy chính trị.

Khẩu thiệt dẫn thân là ẩm thực, cho nên cũng có thể làm và ẩm thực có liên quan hành nghiệp. Nhược theo nghề thuốc, thì và khoang miệng, thực quản hữu quan (thiên đồng cự môn thì là não khoa, thần kinh khoa. )

cự môn ưa hóa lộc, hoặc và lộc tồn cùng độ, thì có lúc có thể đem khẩu thiệt tính chất chuyển hóa thành thanh danh. Nhưng dĩ không chủ động ra phong đầu là nên. Nhất nhất cái gọi là thanh danh tức danh tiếng, và cố ý tìm kiếm thanh danh người tuyệt nhiên bất đồng.

Cự môn và hỏa linh tinh độ, cũng chủ hoành được hoành thất, bạo khởi sụt. Cho nên cai thu liễm phong mang là nên, mà lại quý biết cơ.

Tử ngọ cự môn thủ sự nghiệp cung, hội cung tài bạch thái dương, nếu có cát hóa, thì chủ được dị tộc đến đỡ sự nghiệp.

Tử ngọ cự môn được lộc, quá trình một đoạn thời kì, tất nhiên sự nghiệp tiến mạnh. Nhưng nhưng không thích hợp ra phong đầu, cũng không nên tọa thanh thứ nhất ghế gập, bằng không sự nghiệp vừa nhân cạnh tranh, xa lánh mà dồn lãnh thối.

Tử ngọ cự môn, sự nghiệp tất không chỉ một mặt. Giống nhau tình hình là tạ nhóm nhất nghiệp lập nghiệp, nhưng lập nghiệp hậu lại kiêm doanh biệt loại hành nghiệp. Nếu có ngôi sao may mắn tường diệu người, thì biệt thự cũng vẫn như cũ sinh sôi. Thảng có sát diệu, thì chủ sự nghiệp hay thay đổi động.

Tử ngọ cự môn triền kình dương người, trước phải trải qua trọng đại ngăn trở, sau đó mới có làm.

Thìn tuất cung cự môn, đối cung thiên đồng, sự nghiệp mang nhiều hưởng thụ màu sắc. Giống nhau dĩ ẩm thực, ca xướng giới chờ là nên.

Cự môn ở thiên la địa võng, cho nên cũng chủ tiên trải qua khốn trệ, sau đó thủy sai ai ra trình diện sinh sôi.

Nhược thìn tuất cự môn, vừa hóa thành sao Hóa kỵ, canh sai ai ra trình diện sát hao tổn chư diệu, thì suốt đời có ít nhất một lần trọng đại quan bách phi. Chuyện lạ nghiệp đa chủ dấu chân giang hồ, phong lộ chua xót.

Thìn tuất cự môn và hỏa linh cùng độ, quyết chủ ngẫu đắc ý ngoại của tài. Làm sao bảo trì, thì phi thao quang dương hối bất khả.

Thìn tuất cự môn cũng nên nghề tự do. Nhược đái nghệ thuật khí chất người Vưu Giai. Bằng không nên làm đái danh sĩ khí phái hành nghiệp.

Tị hợi cung cự môn thái dương tương đối, hợi cung trội hơn tị cung. Nhược sai ai ra trình diện lộc mã, quyết chủ sự nghiệp cắm rễ vu nước khác.

. Tị hợi cung cự môn, cũng chủ tiên có địa vị xã hội. , sau đó tài phú thủy tùy danh dự mà đến. Cho nên dĩ cùng hội văn xương, văn khúc là quý. Duy không thích xương khúc Hóa kị, thì kỳ địa vị xã hội chung hữu hạn độ.

. Tị hợi cự môn sai ai ra trình diện sát kị (đặc biệt tị cung người là quá mức), thì sự nghiệp đa đầu voi đuôi chuột, chung vô kết cục.

. Tị hợi cự môn hóa lộc, hóa xoa, lại thấy khôi thành, chủ thụ dị tộc đề bạt mà làm giàu.

. Tị hợi cự môn và hỏa linh cùng độ, cũng cần phải phòng ngừa bạo lực phát bạo bại. Trì doanh bảo thái chi đạo, ở chỗ chuyển biến tốt thu vào oành.

11 thiên tướng

. Thiên tướng thủ sự nghiệp cung, vô luận chỗ đất vị, đều không thích hợp ở trên danh nghĩa chiêm thủ tối cao vị trí, dĩ phó nhị là nên, bằng không tất bị người công kích, xa lánh.

. Thiên tướng đái phục vụ tính chất, nhưng mà kỳ cái gọi là phục vụ, tuyệt không giống với 『 thái dương thiên lương] xã hội phục vụ, thường thường có sắc thái chính trị. Hoặc trực tiếp tham chánh, hoặc sở nghiệp có bối cảnh chánh trị, hoặc tuy không phải chính giới, nhưng đối chính trị có nồng hậu hứng thú.

thiên tướng bản thân vô cát hóa, nhưng ưa và cát hóa ngôi sao cùng độ (bởi vậy có thể thấy được kỳ khuyết thiếu độc lập tính). Hoặc tam mới có cát hóa, cũng thiên tướng sở hỉ.

hội liêm trinh hóa lộc, sự nghiệp đái khai sáng tính, nhưng sở khai sáng là sự nghiệp lại không thuộc về mình, thường thường nhất nghiệp khai sáng tức thành, liền cần phải lánh điệu tân chức, gánh vác mới khai sáng nghiệp vụ. Chỉ có đương sở hội Thiên phủ có lộc tồn cùng độ, hoặc thiên tướng bản thân là tài âm sở giáp là lúc, sau đó tài năng hưởng thụ khai sáng lợi ích.

phá quân hóa lộc có khác nhất trọng tính chất, tức nên làm thương phẩm đại diện, đến đây tức [phó nhị] ý. Cái gọi là khai sáng tính, lúc này liền biến thành mở đại lý thương phẩm chợ. Nếu vậy thì đoạt được lợi ích liền ứng với trọng đại.

thiên tướng cũng có thể tá hội tham lang hóa lộc, thì thường chủ xa xứ phát triển.

thiên tướng và tử vi hóa quyền gặp gỡ một gã lớn hơn lợi, cũng quyền đại vu lợi. Thảng sai ai ra trình diện sát diệu, thì không thích hợp lộng quyền, bằng không sự nghiệp tất đa ngăn trở, hoặc chủ lật úp.

thiên tướng và tử vi hóa khoa gặp gỡ, cũng danh lớn hơn lợi, mặc dù một mình đảm đương một phía, nhưng thường thường dễ thụ mất quyền lực, phải đồng thời sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu sau đó mới có chủ nổi danh có thể thực.

thiên tướng và dương đà hỏa linh cùng hội, hoặc là dương đà giáp, hỏa linh giáp người, sự nghiệp đa tranh cãi, mà lại dễ bị người cản tay.

thiên tướng thủ sự nghiệp cung làm hình kị lai hội, canh sai ai ra trình diện sát diệu cùng độ, đấu sinh trâu ngựa. Có cát diệu cùng hội, cũng thì thụ áp lực. .

thiên tướng và thiên không cướp cùng độ, cát thì có thể bằng ý niệm đánh ra thiên hạ, duy nhưng có thể cùng nhân hợp tác. Nếu không có cát diệu, hoặc mà lại sai ai ra trình diện hung tinh ác diệu người, thì hoặc là chí lớn nhưng tài mọn, hoặc không tuân thủ nhất nghiệp, thì sinh cải biến chi tâm, đến nỗi trái lại lưu ly bất an.

thiên tướng có lộc mã xung củng, cũng chủ ly hương.

thiên tướng thủ sự nghiệp cung, có thể thành hay không phú, cần phải thị Thiên phủ sở hội hợp ngôi sao diệu mà định. 『 phùng phủ xem tướng], phùng tướng cũng cần phải khán phủ. Cái Thiên phủ là kho lẫm, thiên tướng là tỏa nã, có tiêu nã mà kho lẫm trống rỗng, cũng tự bỗng.

. Xấu vị cung thiên tướng và tử vi phá quân tương đối, nếu vì hình kị giáp, thì suốt đời sự nghiệp trái lại phúc, cùng người hợp tác. Mỗi khi hung chung khích vị. Nếu vì tài âm giáp, thì chủ làm con nuôi sẵn sự nghiệp, tịnh bởi vậy sáng lập khai tân cục diện.

. Xấu vị thiên tướng thủ sự nghiệp cung, nếu có đào hoa, tối nên làm tửu sắc tài vận sự nghiệp. Nhược sai ai ra trình diện xương khúc, thì là nghệ thuật người trong. Hai người đều có tiêu khiển sự nghiệp tính chất, nhiên bản chất đã có tuyệt đại phân biệt, học giả nên cẩn thận tỉ mỉ thể hội. Đến đây thường thường tức là nghệ thuật và tình dục của khác nhau cũng.

. Mão dậu thiên tướng và [liêm trinh phá quân] tương đối, dĩ mão cung so sánh tốt, bởi vì dần cung thái dương tới, tương đối quang huy.

. Mão dậu thiên tướng, ở giống nhau dưới tình hình quyền nặng một thời, nhưng cứu phi sự nghiệp đầu não. Nhược từ thương, tối nên là thương phẩm đại lý, nhược nhậm chức, thì nên là nhảy qua nước cơ cấu đầy đất đứng đầu não.

. Mão dậu thiên tướng mà phủ kho tràn đầy người, nên nhâm tài chính và kinh tế phương diện công tác, nhược Thiên phủ hóa khoa, thì dĩ công trình kỹ thuật là nên.

. Mão dậu thiên tướng và liêm trinh Hóa kị đối củng người, cùng người hợp tác, thì sinh vỡ tan.

. Tị hợi thiên tướng và [vũ khúc phá quân] tương đối, suốt đời sự nghiệp làm phiền, thường thường cần phải thân lực thân vi.

tị hợi thiên tướng và vũ khúc Hóa kị đối củng, cùng người hợp tác thì đa tổn thất. Con mắt thường thường nhân tài thất nghĩa.

tị hợi thiên tướng thủ sự nghiệp cung, không gặp lộc, cũng nên công trình kỹ thuật. Hội Thiên phủ hóa khoa người, có thể bán công bán thương.

phàm thiên tướng thủ sự nghiệp cung, kỳ hành nghiệp tính chất, cần phải do cung mệnh nhập cung tài bạch quyết định, có lúc cũng do giáp cung quyết định.

12 thiên lương

thiên lương là thanh quý ngôi sao, tung sai ai ra trình diện lộc, quyền, . Khoa, cập phụ tá cát diệu, cũng không âm hành chính của trách, cận nghi cư giám sát, thân hạch, tư pháp, hình chính của chức. Cũng nên là chính phủ thấp nói nhân.

nhược ở thương, thì là tài vụ thân hạch, nhân sự quản lý tài. Nếu vì nghề tự do, thì và y dược, pháp luật, quảng cáo, truyền bá hữu quan.

hội thái dương nhập miếu, ở hiện đại cũng công tác xã hội người, hoặc là nghị viên chờ thanh quý. Thuộc về bán chính thức nhân sĩ.

thiên lương là cô khắc hình kị ngôi sao, kể trên chức vụ, cẩn thận tỉ mỉ thể hội, liền biết kỳ đái cô khắc hình màu sắc. Cái như thế chức vụ, giai cần phải tuần hoàn nhất định cách, hoặc cần phải đối mặt đại chúng, mà lại hướng đại từ phụ trách người cũng.

thiên lương nói là khoa học nghiên cứu ngôi sao, nhân khoa học nghiên cứu cũng có nhất định cách, kiêm thả đối mặt đại chúng.

kể trên chức vụ nhìn như xôn xao, làm sao định, đơn giản thị sở hội của phụ tá tạp diệu mà định. Như thiên hình là hình pháp. Thiên nguyệt là y dược, thiên vu lợi tham chánh lộc mã nên từ thương, xương khúc nên quảng cáo cập truyền bá các loại, đều có dấu hiệu có thể tìm ra. Nhưng mà định cơ bản tính chất, lại nhưng dĩ chính tinh tổ hợp là chuẩn.

. Đại thể mà nói, cùng củng thái dương người, lợi truyền bá, tư pháp, y dược, cùng củng thiên đồng người, nên nội vụ, bí thư, tham tán cùng củng thiên cơ giả, nên kế hoạch, thiết kế, thân hạch, hoặc bán chính thức sự nghiệp.

. Thiên lương lạc hãm, dĩ nghề tự do là nên. Cũng dĩ nhiều năm tư có thể tích người là nên.

. Thiên lương hóa lộc vu sự nghiệp cung, nhược làm tài vụ kiểm tra sổ sách của chức người, nhất thích hợp. Nhược sở nghiệp hưng tài vụ không quan hệ, thì trái lại nhân tài mà bị nguy nhiễu. Tham chánh người làm phức tạp vưu đại.

. Thiên lương hóa quyền, lợi cho quyền uy tính công tác, pháp luật cố hữu quyền uy, giám sát cập bí thư cũng không thường thị quyền, hơn thế có thể mật thám thể hội.

. Thiên lương hóa khoa, dĩ thanh quý là nên, cho nên cần phải cực lực tranh thủ địa vị xã hội, sau đó tài phú thủy tùy theo mà đến. Nói cách khác, tên là chủ, lợi từ vu danh, bản thị thiết bất khả đảo ngược.

. Thiên lương hóa lộc mà thành [dương lương xương lộc] cách người, phải dĩ độc quyền phát minh, độc quyền sự nghiệp là phấn đấu mục tiêu. Nhược từ thương, cũng nên đại lý hàng hiệu, hoặc mở thương dự, sau đó thủy có thể có thành tựu. Cái đến đây tổ tinh diệu và sự nghiệp quan hệ quá nhiều, bản chất mặc dù tốt, lại phải nỗ lực phấn đấu sau đó đầy hứa hẹn.

. Thiên lương đại tị, ngọ, vị tam cung, cô khắc hình kị tính chất đặc biệt đại.

Đặc biệt ở tị cung người, tham chánh thì có đặc thù nhiệm vụ, từ thương cũng có mục đích riêng thủ đoạn. Là thì dĩ cùng và đại chúng là thứ nhất yếu vụ. Ở ngọ cung người, sai ai ra trình diện cát thì sự nghiệp quảng đại. Sai ai ra trình diện hung thì là chúng thất chi, cũng phải dĩ không được châm đối với người khác là nên, ở vị cung tài, suốt đời sự nghiệp thay đổi thất thường, kỳ biến hóa thành cát là hung, cũng dĩ sở hội phụ nhược chư diệu là việc chính, hậu thiên nhân sự, cũng nên làm hành nghiệp bản thân cũng cụ biến động màu sắc người (như ngành điện tử), là thì là xu cát tị hung chi đạo.

Thiên lương và thiên không cướp cùng độ, cát thì là phát minh sáng tạo, hung thì lưu là không tưởng. Đến đây cũng có thể tạ hậu thiên nhân sự bổ yêu cầu. Nhất nhất phàm thiên lương ở sự nghiệp cung người, phải nỗ lực tranh thủ bằng cấp; tư lịch, đến đây cái thuộc quy tắc chung cũng.

Tử ngọ cung thiên lương, tối ngại thái dương Hóa kị, trừ phi làm hình pháp kỷ luật, hoặc nhận người né tránh hành nghiệp, thậm chí cái gọi là [chán ghét nết tốt nghiệp] mà đái phục vụ màu sắc người, bằng không trái lại chiêu thị phi vưu oán, hoặc tại chức vụ thượng thay nhân bị.

Tử ngọ cung thiên lương, dĩ nhâm công chức hoặc đại cơ cấu chức vụ người là nên. Nhược Thái âm Hóa kị vưu quá mức, tự hành kinh doanh, thường thường kế hoạch làm lỗi, tiếu không đủ cú tư lịch, bằng cấp, thì cận nên làm bán lẻ nghiệp.

Xấu vị cung thiên lương, sự nghiệp hay thay đổi. Hội phụ tá cát diệu, thì chủ thân kiêm sổ chức.

Xấu vị thiên lương cũng không thích thái dương, Thái âm Hóa kị, người trước nguyên nhân chính danh chiêu oán, người sau nguyên nhân chính tài chiêu đố.

Xấu vị thiên lương thiên cơ Hóa kị tương đối người, suốt đời chiêu thị phi dao báng, dĩ không được làm sáng tỏ là nên. Nhược đồ làm sáng tỏ, trái lại canh két làm phức tạp.

tị hợi thiên lương, tối úy tá hội cự môn Hóa kị, mừng nhất tá hội cự môn hóa lộc. Nhược hội Hóa kị, phi làm bản thân tức đái thị phi mạo hiểm hành trình nghiệp bất khả, tị cung người thường thường bởi vậy cửu tử nhất sinh, nhược cự môn hóa lộc, thì chủ khẩu thiệt phát tài.

tị hợi thiên lương ở sự nghiệp cung, dĩ không được hiện phong đầu là nên, mặc dù một mình đảm đương một phía công tác, cũng dĩ thối cư phía sau màn là tốt.

tị hợi thiên lương đa nhiệm vụ bí mật. Nhược từ thương thì hung hiểm ít, nhưng suốt đời sự nghiệp nhưng và thương nghiệp bí mật hữu quan.

13 thất sát

– thất sát cư sự nghiệp cung, chủ năng lực quản lý cường, đặc biệt tử vi thất sát là nhiên.

Cổ đại vô công nghiệp, tối năng lực tụ chúng, mà lại tối năng lực phát huy năng lực quản lý người, quyết là binh nhung, cho nên cổ nhân luận thất sát thủ sự nghiệp cung, tất hứa dùng võ chức vinh thân. Hiện đại thì có thể là nhà xưởng quản lý, cũng có thể là xí nghiệp lớn Bộ nhân viên môn.

phàm quản lý, phải ân uy tịnh tể, thất sát thủ sự nghiệp cung người, uy có dư mà dạ bất túc, [tử vi thất sát] vưu nhiên. Cho nên dĩ được phụ bật, khôi thành, tai thai bát tọa triêu củng cùng hội người là quý, được này ắt là tự năng lực thì nhu tướng tế, mặc dù ngàn vạn lần nhân đều có thể hiệu lệnh.

thất sát không thích hợp và sát diệu cùng độ, hỏa linh cùng hội người lại càng không nên, làm quan võ hoặc nhân sự quản lý, giai chủ sinh chi tiết, quá mức mà lại có ý định ngoại, hoặc phong ba trọng trọng.

. Thất sát có sát diệu cùng độ, tối nên nhất kỹ bàng thân, cho nên thiết yếu học tập chuyên môn kỹ thuật, không thích hợp quản lý.

Cho nên thất sát thủ sự nghiệp cung người, dĩ Bản cung vô sát thủy nên quan võ. Nếu có sát mà làm quân cảnh hình chính, tình báo trị an chờ nghiệp, thì ứng với sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Sát kị hình nặng người, mà lại đa ngoài ý muốn, nhược hội liêm trinh Hóa kị, hoặc vũ khúc Hóa kị, hoặc vũ khúc Hóa kị, vưu phòng có nguy hiểm tánh mạng.

Thất sát giữ vững sự nghiệp cung người, cũng chủ vất vả cực nhọc, mọi việc phải thân lực thân vi. Cho dù thuộc hạ từ đa, nhưng khó an dật.

Thất sát và xương khúc cùng độ, dĩ thiết kế công tác là nên.

Thất sát và thiên không cướp cùng độ, cát thì có xảo tư, ra nhân ý biểu, hung thì suốt đời đa không tưởng, đến nỗi bất lương không được dửu.

Thất sát và thiên không cướp cùng độ, không thích hợp ăn ý, cho dù cung mệnh sai ai ra trình diện [hỏa tham], [linh tham], cũng chủ bạo phát bạo bại nhĩ.

Thất sát thủ sự nghiệp cung người (cung mệnh cũng như của), phải chú ý hậu thiên bồi dưỡng, đặc biệt nhân hòa là thứ nhất, kỹ năng huấn luyện thứ hai. Thiếu đến đây hai người, thì tuy có làm, nhưng đồng nhất tinh hệ, bởi hậu thiên tu dưỡng bất đồng, ảnh hưởng thực tế số phận quá nhiều.

Thất sát thủ sự nghiệp cung mà có sát người, sai ai ra trình diện kình dương, thiên hình, có thể tập ngoại khoa giải phẫu, châm chích, khoa phụ sản, nha khoa chờ. Liêm trinh Hóa kị người vưu nên.

Nếu có sát mà vô Hóa kị hội hợp người, thì nhưng dĩ ứng dụng lợi khí làm chủ hành nghiệp là nên. Như điêu khắc, cắt tóc cập kim chúc công trình chờ.

Thất sát và hỏa linh cùng độ, thì dĩ sai ai ra trình diện kim lửa hành nghiệp là tốt, như dã luyện, nấu nướng, đồ trang sức các loại.

Tử ngọ cung thất sát, và 『 vũ khúc Thiên phủ 』 tương đối, có sát người tối nên công nghệ thiết kế, chủ có đặc biệt khái niệm, dễ là thưởng thức.

Nhược phụ tá chư diệu cùng hội người, thì cũng có thể chủ trì xí nghiệp hoặc công nghiệp quản lý. Hoặc là quân cảnh quan võ.

. Tử ngọ hỏa giết được lộc, cũng có thể nhậm chức tài chính và kinh tế cơ cấu, duy nhược sai ai ra trình diện [hỏa tham], [linh tham] thì phòng ngừa bạo lực được bạo thất, hoành nổi giận phá.

Tử ngọ thất sát hội vũ khúc hóa lộc, thì nên quan võ, hoặc tài chính và kinh tế sự nghiệp, hội tham lang hóa lộc, thì nên từ thương, duy bất lợi ăn ý, hội phá quân hóa lộc, thì sự nghiệp không chỉ một mặt, có nhiều phương diện tài nguyên. Sai ai ra trình diện lộc tồn, dĩ nhậm chức là nên, không thích hợp

Tự hành gây dựng sự nghiệp. Nhược tham lang Hóa kị, thì suốt đời có ít nhất một lần ngăn trở, nhược vũ khúc Hóa kị, thì duy nên nhậm chức công nghiệp; hoặc dĩ chuyên môn kỹ năng, kế hoạch quản lý chờ lập nghiệp.

Dần thân nhị cung, thất sát và [tử vi Thiên phủ] tương đối, chủ công tác một mình đảm đương một phía.

Hội phá quân hóa lộc người, suốt đời có ít nhất một lần trọng yếu hành nghiệp biến động, hội tham lang hóa lộc người, từ thương là nên, nhưng không thích hợp ăn ý, hội tử vi hóa khoa, Thiên phủ hóa khoa người, danh lớn hơn lợi, dĩ tranh thủ bằng cấp, tư lịch mà sống, tài bạch nhiều ít, thị đến đây mà định.

nhược và sát diệu cùng triền, thì là công nghệ.

thìn tuất lưỡng cung thất sát rơi lưới, cho dù dấn thân vào quân cảnh lưỡng đồ, cũng nên quan võ văn tố.

Thìn tuất thất sát thủ sự nghiệp cung người, nhược kinh thương, dĩ quay vòng con số thật lớn người là nên. Nhược làm công nghiệp, cũng phải tự hành tiêu thụ. Vô luận công thương, giai không thích hợp ăn ý.

Thìn tuất thất sát thủ sự nghiệp cung, cũng nhất định sinh danh lớn hơn lợi.

Mừng nhất sai ai ra trình diện liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa quyền, thì quyền lợi giai nặng. Có sát cũng phú cục. Vô sát mà sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu người, kinh lịch một đoạn thời kì khốn trệ mà chết thành đại khí, là thì có thể nhập vai võ phụ, nhất định có thể dùng võ chức vinh thân.

Nhược sai ai ra trình diện liêm trinh Hóa kị người, dĩ đái huyết quang sự nghiệp là nên.

14 phá quân

Phá quân thủ sự nghiệp cung, đại thể lược hướng thất sát, kỳ chủ yếu chia ra làm thất sát của khai sáng lực không bằng phá quân, nhưng mà phiêu lưu cũng so sánh phá quân là tiểu Nhất nhất thất sát thủ sự nghiệp cung, mặc dù tất có một đoạn thời kì khốn cảnh, chỉ cần không được ăn ý, dù có ngăn trở, chung

Năng lực Đông Sơn phục khởi, mà phá quân thì khả năng chưa gượng dậy nổi, mà lại vu thuận cảnh là lúc, cũng tất thấy gió ba, chỉ có thể bình yên vượt qua mà thôi.

Dĩ sự nghiệp tính chất nói, phá quân không cùng sát kị cùng triền, tam phương cũng sát khinh người, có thể quan võ vinh thân. Hóa lộc, hóa quyền Vưu Giai, canh sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu cùng hội, thì phú quý bất lực.

Nhược phá quân và sát diệu cùng độ, bốiIJ nên dĩ công trình kỹ thuật lập nghiệp. Người buôn bán tất đa ngăn trở, dù rằng hóa hiểm vi di, cũng phí sức hao tổn tinh thần.

Phá quân nhập miếu mà cát sát cùng xuất hiện người, có thể kinh thương, là thì thành bại thay đổi luôn, thoái thoái cơ hội dị thường trọng yếu. Thường thường thành bại cận bác vu một đường.

dĩ nghị lực nói, phá quân trội hơn thất sát. Cho nên đương phá quân thủ sự người phú thì, chích cần phải liên tục có tam tứ năm tốt đẹp chính là lưu niên. Tức năng lực sáng chế sự nghiệp cơ sở.

nhược phá quân hóa lộc, thì chủ kiêm đi nước sơn nghiệp, kiêm chức kiêm chức mà lại thường thường do không được cho rằng trọng điểm hành nghiệp hoặc chức vụ lập nghiệp.

Phá quân thủ sự nghiệp cung, hội hỏa tham, linh bần thường thường vu gian khổ gian nan trung tâm đột phát. Đột phát lúc, nếu không thị lực thân là, hoặc lòng tham vô ghét, thì vừa dễ quy về thất bại.

phá quân nên vu công nghiệp, kỳ tính chất cũng cùng thất sát. Nhưng – thất sát của sở trường đặc biệt ở chỗ quản lý, mà phá quân của sở trường đặc biệt nhưng ở sang tân. Cho nên nên chú ý sản phẩm mới, kỹ thuật mới, hoặc làm mạo hiểm nết tốt nghiệp.

liêm trinh và thất sát cùng độ, nên làm công trình, và phá quân cùng độ, lại trái lại chủ chỗ hành chính cơ cấu dưới liêu. Còn đây là bởi liêm trinh hỏa có thể luyện thất sát của kim, nại lại và phá quân nước lửa tương khắc của cho nên. Phải không cách cục, là cho nên tình trạng cũng đại không giống nhau.

phá quân ưa sai ai ra trình diện phụ bật, thì năng lực giảm thiểu vất vả cực nhọc. Sai ai ra trình diện khôi thành bất quá đa cơ hội mà thôi, sai ai ra trình diện xương khúc cũng không năng lực xoay kém cảnh. Nhược xương khúc hóa tập, thì thay đổi bất an sở nghiệp, bất lương không được dửu.

phá quân và đào hoa chư diệu cùng độ, có khuynh hướng bán thiên hành nghiệp, nhược canh sai ai ra trình diện văn khúc Hóa kị người, thì đái xảo gạt tính chất.

phá quân và dương đà cùng độ, nếu không có nhất kỹ phòng thân, thì tất cả đời bất năng đầy hứa hẹn, đến nỗi lúc tuổi già gian khổ.

phá quân cũng không thích cùng hỏa linh cùng độ, chủ phong ba điệp khởi.

và thiên không cướp cùng độ, sai ai ra trình diện cát phụ người, sang tân khả năng lực rất mạnh, lúc này lại vừa vui xương khúc tướng tế.

tử ngọ cung phá quân thủ sự nghiệp cung: Sai ai ra trình diện cát diệu cũng có thể tham chánh, duy nhược cung mệnh có sát mà vô lộc, thì tham chánh không khỏi có phái mịch tranh chấp, mà chính đương sự lại dễ sinh trái lại phúc, vu niên hạn không tốt thì, bởi vậy tức khiến cho cực đại phong ba.

nhược từ công từ thương, thì có khuynh hướng cùng người hợp tác gây dựng sự nghiệp, mà lại hợp tác sự nghiệp không chỉ một mặt. Hóa lộc, tạm thời vưu quá mức. Nhưng mà hành nghiệp tuy nhiều, nếu không chuyên, thì bỗng mặt ngoài phong cảnh.

tử ngọ phá quân thủ sự nghiệp cung, vô luận làm hạng hành nghiệp, đều ưa đùa bỡn thủ đoạn chánh trị. Cho nên phải sai ai ra trình diện phụ bật cùng hội, sau đó thủy có thể chiêm ưu thế, bằng không mỗi khi uổng tác tiểu nhân.

nữ mệnh phá quân vu tử ngọ thủ sự nghiệp cung, chủ phu xướng phụ tùy, tối nên và trượng phu hợp tác gây dựng sự nghiệp.

. Dần thân cung phá quân thủ sự nghiệp cung, cũng có khuynh hướng hợp tác gây dựng sự nghiệp, duy nhược vũ khúc hóa lộc, tham lang hóa quyền lai hội, chỉ cần sẽ không văn khúc Hóa kị, thì nhưng dĩ tự lực gây dựng sự nghiệp là nên.

nhược vũ khúc Hóa kị, chích lợi từ công, cũng có phong ba ngoài ý muốn, duy phiêu lưu dù sao nhỏ lại. Cũng có thể làm ngoại khoa, nha khoa chờ trì lợi khí dĩ nhờ giúp đở hành nghiệp. Tối không thích hợp từ thương, chủ tài không đủ để tế kỳ dụng, thường thường bởi vậy tổn thất, thất bại.

. Dần thân phá quân chủ sự nghiệp tràng mà tương đối lớn, nếu không có lộc, lại không có cát diệu, thường thường là miệng cọp gan thỏ. Thiên không cướp cùng độ người càng sâu.

. Cũng chủ kị xuất phong đầu, nhược có chút thành tựu tức cả gan làm loạn, tất là thần nhân cộng khí.

. Thìn tuất cung phá quân rơi lưới, suốt đời tất có ít nhất một lần trọng đại ngăn trở, sau đó đổi nghề đổi nghề.

. Thìn tuất phá quân cũng chủ là [phó nhị] phải tạ người khác tài lực hoặc thế lực hưng gia. Cho nên mừng nhất sai ai ra trình diện khôi thành.

. Nếu không có cát diệu, lại không có sát diệu (hoặc hai người đều sai ai ra trình diện, nhưng lực lượng thiếu người) thì phải nhất kỹ bàng thân thủy năng lực sinh sôi.

. Có cát hóa cát diệu, có thể nhậm chức tài chính và kinh tế cơ cấu.

. Sát nặng người, nên kỹ thuật mưu sinh, không thích hợp tự hành kinh doanh.

. Thìn tuất phá quân thủ sự nghiệp cung, không thích hợp quá mức tính toán tiền tài, bằng không bởi vì nhỏ mất lớn.

Cung điền trạch

Cung điền trạch ở suy tính đẩu số thì, có hạ thuật vài điểm tác dụng nhất nhất gia đình hưng suy, sản nghiệp hưng bại, người quen cũ tang phục, sở phục vụ cơ cấu thịnh suy, cùng với có vô biến động sửa đổi, nơi ở hoặc công ty thiên động.

Như trên thuật, đủ thấy cung điền trạch đại diện ý nghĩa phi thường phức tạp. Ở từ trước, không thích phân xuy ở riêng, thì khai vu sản nghiệp, gia đình số phận gặp gỡ, thường thường chỉ có thể ở gia trưởng tinh bàn trông được ra chi tiết, điểm này phải có biết, bởi vì thời đại mặc dù bất đồng, nhưng quá mức ý nghĩa thì nhưng tồn tại.

Phong kiến thời đại, phú quý nghèo đi thông vãng liên lụy lục thân, cái gọi là [lục thân cùng vận]. Sở dĩ có lúc về gia đình điền sản số phận, cần phải xem thêm cái khác cung độ, ví dụ như có tử thành long, mình đã bị phong âm, được ban thưởng dinh thự, thì chỉ có thể ở cung tử nữ thấy điềm lành, không ở cung điền trạch, nếu như thụ huynh đệ liên lụy, dĩ một đôi xét nhà, cũng chỉ có thể ở huynh đệ cung thấy triệu chứng xấu, vị tất ở cung điền trạch.

Người hiện đại mại mãi điền trạch, có lúc có chứa ăn ý tính chất, về loại này tính chất cát hung thể cữu. Giống nhau dưới tình hình bất năng ở cung điền trạch hiện ra.

Do cung điền trạch khán tang phục, dĩ [trưởng tử cháu ruột] nhất chuẩn xác.

Nhậm chức công ty cơ cấu hưng suy, cố có thể do cung điền trạch khán, chính kinh doanh mà chính cũng tham gia công tác công ty, cũng tác phục vụ cơ cấu luận.

Cung điền trạch sai ai ra trình diện phỉ liêm? Chủ sinh con mối, hoặc đa trùng loại, sai ai ra trình diện hiểm sát, thiên

Diêu, chủ có phụ nữ tác sùng.

1 tử vi

Tử vi ngồi một mình thủ cung điền trạch, giống nhau đều có tự đưa vật nghiệp. Ở ngọ phú người, dĩ cao lầu bãi đất là nên. Nhược lộc tồn cùng độ hoặc hóa lộc đối củng, nên đưa có thể phát tài nơi, tả thạch tràng, mỏ thanh các loại, cũng nên buôn bán vật nghiệp.

Tử vi và phá quân cùng độ hoặc đối củng, chủ có tổ nghiệp hoặc sẵn gia nghiệp, nhưng nhân các loại nguyên nhân thối bại. Nếu vì bách quan triều củng người, thì có thể bảo lưu. Thảng [không cầm quyền], hoặc dương đà, thiên không cướp cùng hội, thì nguyên nhân chính của dựng lên thị phi tranh cãi. Canh sai ai ra trình diện hình

Hao tổn, chủ liên lụy tố tụng, có đại vu thì là tranh sinh. Sai ai ra trình diện lộc, hoặc phá quân hóa lộc thì có tự đưa vật nghiệp, duy đưa cũ trạch là nên.

Tử vi và thất sát cùng độ hoặc đối củng, cần phải thị Thiên phủ cát hung. Nhược kho mở rộng doanh thì có tự đưa vật nghiệp, nhược phủ kho thiên không lộ, thì sản nghiệp dao động. Sai ai ra trình diện Hóa kị, thiên không động, hình hao tổn, thiên hư chờ diệu, thì sản nghiệp tiêu ma phá hao tổn.

Tử huy và tham lang cùng độ, sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu, nơi ở tất mỹ lệ. Nhược sai ai ra trình diện sát, thì cận vi bề ngoài xa hoa. Hỏa linh cùng độ mà sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu, sản nghiệp đột nhiên tăng, duy như thì sai ai ra trình diện thiên không cướp hình hao tổn, thì bạo được bạo thất! Tham lang hóa lục, sai ai ra trình diện

Cát mà không sai ai ra trình diện sát, có thể buôn bán vật nghiệp.

Phàm tử vi thủ cung điền trạch, trừ tử tham ngoại (tham lang Hóa kị thì vẫn là), đều không thích hợp sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, tạm biệt dương đà, thiên không cướp, hư hao tổn: Chủ danh nghĩa vật nghiệp có hoả hoạn. Vu dương đà thất tịnh của năm khắc ứng với.

tử vi thủ cung điền trạch mặc dù sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu, cũng không nên xương khúc Hóa kị, chủ buôn bán vật nghiệp nhân công văn khế ước mà bị hao tổn thất.

tử vi tinh hệ ở cung điền trạch, nhược phụ tá cát diệu cùng hội người, chủ tụ tộc mà cư, vừa chủ sở phục vụ cơ cấu công nhân đông đảo. Nếu vì [tử phá] sai ai ra trình diện cát, thì là mới phát cơ cấu, nhược [tử tướng] sai ai ra trình diện sát, thì là cũ kỹ cơ cấu, mà cơ sở dao động, nên chú ý chuyển chức hoặc cải cách cơ hội hội.

tử vi tinh hệ ở cung điền trạch, dĩ đại hạn lưu niên sai ai ra trình diện [tử phá], [tử tướng] thủy biểu trưng có thiên động, duy sát nặng người không được thiên, cận chủ lắp đặt thiết bị hoặc nội bộ thiên động (như đổi phòng, phòng làm việc thay đổi vị các loại). [tử tham] sai ai ra trình diện lộc chủ động xây, hoặc thiên hoa trạch.

phàm tử vi tinh hệ thủ cung điền trạch mà sai ai ra trình diện cát, đều chủ đưa nghiệp, ở hiện đại thường thường là công ty cổ phần khai sáng của kỳ.

tử vi tinh hệ thủ cung điền trạch, có sao Hóa kỵ, lưu sát nhập độ, xung hội đại hạn lưu sát. Lại thấy âm sát, Tang Môn, bạch hổ, thì chủ có người quen cũ đồ tang. Duy phải cung phụ mẫu sai ai ra trình diện xương khúc, hoặc cung mệnh sai ai ra trình diện xương khúc, hoặc giả cung điền trạch sai ai ra trình diện xương khúc thủy là.

tử vi tinh hệ thủ cung điền trạch, có cát diệu, cát hóa, mỗi ngày ưa hoặc hồng kinh, có lưu xương lưu khúc nhập độ, thì chủ là năm tăng nhân khẩu. Nếu không sai ai ra trình diện cát diệu, cận chủ bằng hữu thân thích lai đầu, ở tạm một thời kì, đang phục vụ cơ cấu, thì chủ có

Người đến kiến tập, thực tập, hoặc có đến lúc viên chức.

Tử vi tinh hệ thủ cung điền trạch, giống nhau chủ cư phòng cập công ty không bị phong thuỷ ảnh hưởng, duy nhược sai ai ra trình diện hỏa linh, thiên không cướp, âm sát người, thì nhưng ứng với chú ý phong thuỷ.

[tử phá] cập [tử tướng] sai ai ra trình diện sát kị hình hao tổn thiên không cướp, chủ ở cũ trạch, phải tố tường phong thuỷ.

2 thiên cơ

Thiên cơ ở cung điền trạch, giống nhau chủ sản nghiệp biến động, cho nên tiền nhân cho rằng chủ thối lui tổ nghiệp, chính sáng lập đưa. Ở hiện đại, cũng chủ lúc nào cũng thiên động, hoặc thì mãi thì mại, thậm chí chủ lúc nào cũng biến hóa công tác hoàn cảnh, không nhất định chủ thối tổ tự hưng.

Thiên cơ của thiên động có hay không may mắn, cần phải thị sở hội hợp tinh diệu mà định, hội cát diệu cát hóa, có lúc trái lại không được chủ thiên động, mừng nhất sai ai ra trình diện lộc mã, khôi việt cập ân quang thiên quý, tai thai bát tọa chư diệu, thì chủ thiên động may mắn. Trái lại, nhược sai ai ra trình diện hỏa linh, thiên không cướp, Hóa kị, thì động một tí là phạm lỗi.

Lưu niên thiên cơ Hóa kị cũng chủ thiên động, không gặp sát, thì cũng không chủ hung.

Thiên cơ cư xấu vị, tị hợi cung viên, chủ ở lại hoàn cảnh phức tạp, hoặc cận chợ, hoặc cận nhà xưởng, cũng không thanh tĩnh. Nhược hỏa linh cùng độ thì canh thì quan tạp âm.

Thiên cơ và lộc tồn cùng độ, có sát cùng hội, chủ và hàng xóm bất hòa, Hóa kị canh chủ thụ uy hiếp hoặc áp lực, mỗi ngày hình, quan phù, bạch hổ, thì chủ phát sinh tố tụng, dĩ nhường nhịn dời là nên, bằng không dũ giằng co dũ đa sinh thị phi, hoặc chủ đang làm việc cơ cấu nội hưởng thụ áp lực làm phức tạp, cũng dĩ chuyển hoán công tác hoàn cảnh là nên.

Thiên cơ hóa lộc sai ai ra trình diện lộc mã, thủy chủ thiên động, hơn nữa thiên động may mắn, chỉ thấy hóa lộc, thì là động mà không động hiện ra. Như có thiên động kế hoạch mà vị phó chư thực hành.

Thiên cơ cự môn tinh diệu tổ hợp, thường dễ khiến cho sản nghiệp tranh cãi. Cũng chủ so sánh nan đưa nghiệp. Hoặc chủ ứng với động bất động, đến nỗi hối hận. Duy sai ai ra trình diện lộc người thủy chủ sản nghiệp sang tân. Nhược cự môn Hóa kị, thì động được tảm, sai ai ra trình diện hình sát thiên không cướp, canh nguyên nhân chính sản nghiệp hoặc thiên động, mà dồn thị phi khẩu thiệt liên tục, thậm chí phát sinh quan phi tố tụng.

thiên cơ cự môn có sát cùng độ, tung sai ai ra trình diện cát hóa cũng không cát, nhưng chủ sản nghiệp nan thủ. Ở mão cung người tương đối may mắn.

thiên cơ Thái âm tinh diệu tổ hợp, chủ lúc nào cũng thiên động, đặc biệt dần thân nhị cung là nhiên, sai ai ra trình diện sát thì không tuân thủ tổ nghiệp, cũng không hưởng sẵn là sự nghiệp, cũng chủ lúc nào cũng biến hóa công tác hoàn cảnh. Nhược Thái âm hóa lộc, sau đó chủ dễ tự đưa sản nghiệp, ở lại hoàn cảnh cũng so sánh an tĩnh.

thiên cơ Thái âm sai ai ra trình diện cát hóa (mừng nhất thiên cơ hóa lộc), lại thấy cát diệu, thì buôn bán điền trạch có thể thu lợi. Cũng nên thiên đổi công tác hoàn cảnh.

thiên cơ thiên lương tổ hợp, cơ bản tính chất chủ nan tự đưa sản nghiệp, tất bốn mươi tuổi sau đó thủy năng lực đưa nghiệp. Sáu mươi tuổi hậu sản nghiệp thủy tăng.

. Thiên cơ thiên lương mà thiên lương hóa lộc, đa ở cũ trạch Hoa Hạ. Hoặc ở nhiều năm tư cơ hội cấu phục vụ.

. Thiên cơ thiên lương Hỏa Tinh cùng độ, hội linh tinh, lại thấy sát hao tổn, lưu sát xung hội, thì kỳ năm chủ hỏa độc sợ bóng sợ gió.

. Thiên cơ thiên lương ở điền trạch, cung mệnh [vũ tham] và Hỏa Tinh cùng độ người, cũng chủ lúc nào cũng thay đổi nơi ở cập làm công địa điểm, [vũ tham] sai ai ra trình diện lộc mã, cũng chủ lúc nào cũng thiên di.

tình hình chung hạ, thiên cơ thủ cung điền trạch người, thụ phong thuỷ ảnh hưởng trọng đại. Cận cùng trời lương cùng độ, sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu, sau đó hạ thụ ảnh hưởng.

3 thái dương

. Thái dương nhập miếu thủ cung điền trạch, chủ có tổ nghiệp, nhưng cái khó thủ. Duy nhật sinh ra, lại thấy phụ tá chư diệu cùng hội, sau đó chủ có thể tự đưa – nhưng nhưng lúc nào cũng biến hóa. Cũng chủ dễ thay đổi tác cơ cấu.

. Thái dương lạc hãm thủ cung điền trạch, vô tổ nghiệp, hoặc phá thu vào nan hưởng, dạ sinh ra, chủ càng khó tự đưa sản nghiệp. Thường dễ thiên động, cũng dễ thay đổi công tác hoàn cảnh, mà lại có di động bất an cảm giác.

. Thái dương Hóa kị ở điền trạch, không được chủ bất lợi phụ thân, chủ tổ nghiệp khuynh bại, hoặc bình sinh sự nghiệp khó có căn cơ. Thảng canh sai ai ra trình diện sát hình hư hao tổn chư diệu người, thì dĩ làm không có rễ của chức nghiệp. Nữ trù tính, dạy học chờ nghiệp là nên, bằng không dễ lúc nào cũng nhân thụ áp lực mà thiên khởi công tác hoàn cảnh.

Thái dương thiên lương tổ hợp, chủ ở công phòng (ở cổ đại, là ở sản nghiệp tổ tiên chưng đương).

Thái dương thiên lương sai ai ra trình diện sát kị hình hao tổn thiên không cướp chư diệu, nguyên nhân chính tài sản chung mà và đại tụng, dĩ không dính thủ tài sản chung, không làm điền sản đầu tư là nên.

Thái dương thiên lương sai ai ra trình diện cát hóa, cát diệu, có thể quản lý tài sản chung, cũng nên làm điền sản đầu tư, nhưng phải đái công cộng công ty cổ phần tính chất.

Thái dương thiên lương có ngôi sao may mắn thủy có thể đưa nghiệp, mà lại dĩ cũ trạch là nên. Sai ai ra trình diện sát kị hình hao tổn, thì chỉ nhân đưa nghiệp mà phát sinh phiền phức.

Thái dương và Thái âm tổ hợp, dĩ [âm dương] cùng độ người là tốt, không gặp sát kị thiên không cướp người, chủ sản nghiệp lục tục tăng đưa.

Thái dương Thái âm tổ hợp, dĩ Thái âm hóa lộc là tốt. Nhược hội cự môn, bất đồng hóa lộc, cũng năng lực tăng đưa sản nghiệp. Duy thiên lương hóa lộc người, sản nghiệp lưu động tính tăng.

Thái dương nhập miếu, không cần coi trọng phong thuỷ, lạc hãm, phi chú ý phong thuỷ của ảnh hưởng bất khả.

Nhược thái dương Hóa kị, nguyên nhân chính đưa nghiệp mà gây chuyện, Thái âm Hóa kị, thì nhân đưa sinh mà bị hao tổn thất, thiên đồng Hóa kị, chủ sản nghiệp dao động, cự môn Hóa kị, thì chủ tranh cãi cập rách nát.

Thái dương cự môn tổ hợp, dĩ cùng độ là tốt, đối củng thì kém khá xa.

[thái dương cự môn] sai ai ra trình diện cát hóa, cát diệu, không gặp sát kị hình diệu, chủ sản nghiệp tăng đưa, mà lại nên ngoại quốc hoặc phần đất bên ngoài đưa nghiệp, nhưng nhưng không khỏi có tranh đấu gay gắt, cho nên không thích hợp làm điền sản đầu tư.

Thái dương và cự môn tương đối, cho dù sai ai ra trình diện cát diệu, cũng chủ tranh đoạt. Mỗi ngày vu thì chủ tranh đoạt di sản.

Thái dương cự môn mà thái dương Hóa kị thủ cung điền trạch, sai ai ra trình diện sát, chủ và chủ quản cơ cấu hoặc cơ cấu nội của cấp lãnh đạo có sai lầm hội, dồn chiêu vưu oán.

Thái dương và Thái âm hội hợp, do cung điền trạch trung tâm là tốt nhất kết cấu, duy nhược thái dương hoặc quá âm hiểm Hóa kị, mà sai ai ra trình diện sát hình mất không chư diệu, lưu sát cùng hội hoặc xung hội, mà lại sai ai ra trình diện thái tuế, bạch hổ, Tang Môn, thì chủ có tôn thân qua đời. Cũng chủ đang phục vụ cơ cấu nội thụ vưu oán, đến nỗi khiến cho trọng đại thị phi.

Thái dương thiên lương và thái dương cự môn tương đối, người trước của cát, hệ chủ dinh thự thanh danh, người sau của cát, hệ chủ trực tiếp thụ âm vu đất khách, người trước của hung, mang đến người là áp lực, người sau của hung, mang đến thị phi khẩu thiệt. Đây là suy đoán to lớn cương.

Thái dương thiên lương ưa sai ai ra trình diện phụ bật, thái dương cự môn ưa sai ai ra trình diện khôi nhiên, thái dương Thái âm ưa sai ai ra trình diện xương khúc.

Thái dương thiên lương phạ sai ai ra trình diện thiên không cướp, thái dương cự môn phạ sai ai ra trình diện dương đà, thái dương Thái âm bá sai ai ra trình diện hỏa linh.

4 vũ khúc

Vũ khúc là tài tinh, sống một mình miếu địa, cổ nhân vị chủ được tổ, phụ đại nghiệp. Nhiên đến đây không chuyên nghiệp sản nghiệp. Cũng chủ sự nghiệp thượng làm con nuôi. Cho nên cung điền trạch giống nhau ưa vũ khúc tọa thủ.

Vũ khúc hóa lộc hoặc và lộc tồn cùng củng, không gặp sát diệu, tổ nghiệp dày dễ gìn giữ cái đã có, sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu canh chủ lục tục mua thêm. Nhưng [cung điền trạch] cát diệu tập trung, khó tránh khỏi [cung mệnh], [sự nghiệp cung], [cung tài bạch] tinh diệu tương đối suy yếu, cho nên cần phải chú ý có hay không có thể đem tổ nghiệp phát triễn, hoặc chỉ có thể bảo thủ, hoặc thậm chí nhân không được nhân tiến thủ mà dồn rách nát. Cổ kim xã hội bối cảnh bất đồng, ứng với đặc biệt chú ý.

Vũ khúc thủ cung điền trạch, kị và phá quân cùng củng. Cho nên vu dần thân tị hợi tứ cung là yếu địa. Nhược vũ khúc Hóa kị, canh sai ai ra trình diện thiên không cướp, đại hao, thiên hình, tất chủ khuynh gia. Tức vũ khúc không thay đổi kị, cũng chủ tổ nghiệp dao động.

[vũ khúc thiên tướng] là hình là giáp, hỏa linh giáp người, cũng chủ sản nghiệp không tuân thủ, dần dần lạc hậu.

[vũ khúc phá quân] hội liêm trinh Hóa kị, cận nên thủ tổ phụ của nghiệp, cung mệnh cùng với sự nghiệp cung người yếu, mà lại chỉ hư danh vu huynh đệ tay.

vũ khúc phá quân tinh hệ, nhược thiên tướng hội cát diệu, hoặc phá quân hóa lộc, thì không được chủ tổ nghiệp dày, lại chủ tổ nghiệp tiêu ma mà tự thân hưng sáng lập, cũng chủ nên mãi cũ trạch.

[vũ khúc tham lang] cùng độ, là [hỏa tham], [linh tham] cách người, tổ, phụ sự nghiệp do người trước để lại đột nhiên tăng giá trị tài sản. Duy vũ khúc ở thìn tuất nhị cung, và tham lang Hỏa Tinh, hoặc tham lang linh số tử vi đối người, thì chủ trung niên hậu sản nghiệp tăng.

vũ khúc tham lang tinh hệ sai ai ra trình diện dương đà thiên không cướp hình hao tổn, chủ có rách nát, “Duy trình độ bất trí quá mức nghiêm trọng. [hỏa tham], [linh tham] cách người, chủ bạo tăng bạo phá.

vũ khúc tham lang tinh hệ, nhược vũ khúc hóa thành sao Hóa kỵ, lại thấy sát, nguyên nhân chính sản nghiệp gây ra tranh cãi. Sát nặng người thì có tổn thất.

[vũ khúc Thiên phủ] cũng lợi điền trạch, mừng nhất Thiên phủ được lộc. Nhược phủ kho thiên không lộ, thì tổ nghiệp cũ nát điêu linh. . Nhược được lộc người, năng lực thủ tổ, phụ của nghiệp, mà lại có thể đem của phát dương quang đại.

[vũ khúc thất sát] cùng trời phủ đối củng, cũng nên chú ý Thiên phủ có hay không được lộc, hay là phủ kho thiên không lộ, mà định kỳ cát hung khắc ứng với đích tình huống:

[vũ khúc thất sát], hội tham lang Hóa kị người, sai ai ra trình diện hình sát, chủ điền trạch có tranh đoạt.

phàm vũ khúc thủ cung điền trạch, cát người, thường chủ năng làm việc vụ thịnh vượng cơ cấu phục vụ. Hung người, thì chủ thì sinh biến động. Cổ nhân mướn dung, tối được thị nhân của cung điền trạch, phàm vũ khúc tọa điền trạch mà cát, cho rằng vượng chủ, vũ khúc tọa điền trạch mà hung, thì coi là bất lợi chủ nhân ý này có thể tố: Học. Vừa vũ khúc thủ trạch, thẳng phục vụ tài chính và kinh tế cơ cấu.

vũ khúc thủ điền trạch, Hỏa Tinh cùng hỗ, xoa sai ai ra trình diện hư hao tổn san kị rất có lưu sát xung hội, là năm chủ hoả hoạn, vũ tham sai ai ra trình diện tinh mặc dù điêu, chủ hoả hoạn? Nhưng vũ khúc Hóa kị hoặc tham lang Hóa kị là lúc nhưng chủ hoả hoạn

. Điền trạch phú vũ khúc Hóa kị, hội liêm trinh Hóa kị, sai ai ra trình diện sát. Đủ thấy bạch hổ, Tang Môn chờ diệu, chủ trạch trung tâm có tang phục.

. Vũ khúc thủ đoàn trạch. Giống nhau nhất thụ phong thuỷ ảnh hưởng, Hóa kị thì cần phải chú ý.

5 thiên đồng

Thiên đồng thủ cung điền trạch, giống nhau chủ tay không hưng gia, có thể đưa nghiệp. Nhược sai ai ra trình diện lộc người, đưa nghiệp dày.

Duy nhược thiên đồng Hóa kị, thì mặc dù năng lực tự đưa sản nghiệp, là một đà nghiệp thu nhận phiền não, hoặc suốt đời là sản nghiệp mà tốn hao tinh thần. Sở dĩ thiên đồng Hóa kị sai ai ra trình diện nói diệu, trái lại nên kinh doanh điền sản vật kiến trúc nghiệp. Hóa; kị sai ai ra trình diện sát người thì không thích hợp, nguyên nhân chính sản nghiệp dựng lên

Tranh cãi.

Thiên đồng Hóa kị mà hỏa linh cùng độ, nguyên nhân chính sản nghiệp mà sinh làm phức tạp. Canh sai ai ra trình diện thiên không cướp, thì tuy là sản nghiệp hao hết suy nghĩ, thủy chung phát sinh rách nát, sưởng tẩu tiểu nên làm điền sản nghiệp, vừa chủ suốt đời ở lại phố xá sầm uất.

Thiên đồng Hóa kị, dương đà cùng độ, thì nhân đưa sinh mà có thị phi, duy nhược sát kị thiên không cướp không nặng người, thị phi không lớn, bất quá phiền toái nhỏ nhĩ.

Thiên đồng hóa lộc, chủ trung tâm lúc tuổi già sau đó đưa sản nghiệp quá mức phong, hơn nữa ở trên lưu khu. Nhược hóa lộc đồng thời sai ai ra trình diện sát, thì chủ sở đưa sản nghiệp không ở cao thượng khu mà cũng không chủ sản nghiệp ít.

thiên đồng hóa quyền hội cự môn Hóa kị vu điền trạch, thiên nên công ty quản lý hoặc gia tộc vật nghiệp, nguyên nhân chính đến đây phát sinh phiền phức, canh sai ai ra trình diện sát kị trọng trọng, tất vì vậy mà hưng tụng. Tư nhân tự đưa, thì không dậy nổi tranh cãi.

[thiên đồng Thái âm] cùng độ sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu, cổ nhân cho rằng có thể tạ cá tang hoa quả mà thành cự phú, ở hiện đại, cũng nên mua vào nông trường, hoặc sự yên lặng nơi đoạn. Tá sẽ [thái dương cự môn] cát hóa, thì nên ở ngoại quốc đưa nghiệp.

. [thiên đồng Thái âm] mà thiên đồng Hóa kị, nơi ở thông nhau không có phương tiện, nhược Thái âm Hóa kị phòng đưa nghiệp rủi ro, canh sai ai ra trình diện âm sát, thì nền nhà chỉ có tiền nhân điền mộ. Nhất nhất ở hiện đại tuy ít loại này tình hình, nhưng cũng đáng giá tham khảo. .

thiên đồng và cự môn tinh hệ kết cấu, bất lợi điền trạch, trừ phi sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu mà không sai ai ra trình diện sát, bằng không đưa sinh chung chiêu tổn thất. Nhược sai ai ra trình diện sát kị hình hao tổn chư diệu, thì tất nhân sản nghiệp mà dồn làm phức tạp, thậm chí bởi vậy khiến cho quan phi tố tụng.

thiên đồng cự môn ở cung điền trạch, cũng chủ là nhà kề, tự tử đưa nghiệp, duy phải sai ai ra trình diện lộc thủy xác thực.

thiên đồng thiên lương tinh hệ tổ hợp, lưu động tính tăng, cho nên cung điền trạch thấy vậy tinh hệ, tối nên làm vật nghiệp buôn bán.

thiên đồng thiên lương sai ai ra trình diện cát hóa, thì tiên mại sinh sau đó đưa sinh. Nhược thiên lương hóa lộc, thì không luận buôn bán sản nghiệp, đều có chứa phiền toái nhỏ.

thiên đồng thủ cung điền trạch cùng trời lương đối củng, kỳ tính chất so sánh [thiên đồng thiên lương] cùng độ là tốt, chủ đưa nghiệp tương đối thuận lợi.

thiên đồng thủ cung điền trạch, bởi thiên đồng tinh thần thụ bỉ vật chất hưởng thụ làm trọng, sở dĩ tình hình chung hạ, cận chủ ở lại hoàn cảnh hưởng thụ, cho nên không được chủ nghề chăn nuôi

Dày.

lưu niên thiên đồng thủ cung điền trạch, sai ai ra trình diện sát kị, chủ lắp đặt thiết bị. Sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu, chủ mua thêm gia tư.

. Thiên đồng và Hỏa Tinh cùng độ, sai ai ra trình diện thiên không cướp hình hao tổn, lưu sát vọt lên, chủ cháy, cùng trời lương cùng độ hoặc đối củng người cận chủ sợ bóng sợ gió.

thiên đồng thủ cung điền trạch, sở phục vụ cơ cấu dĩ đái trang hoàng, hưởng thụ, thương nghiệp tính nghệ thuật chất người là nên.

6 liêm trinh

bởi liêm trinh thủ cung điền trạch, có phá tổ tính chất, cho nên tiền nhân cho rằng không thích hợp, kỳ thực trừ phá tổ ngoại, còn có chính gây dựng sự nghiệp thì tất đái làm phức tạp, tranh cãi đến nỗi rách nát tính chất. Chỉ cần sảo sai ai ra trình diện hình sát tức chủ khắc ứng với.

duy lợi dụng đến đây hạng tính chất, trái lại có thể chọn lựa chọn phục vụ cơ cấu. Liêm trinh thủ điền trạch, nhược dương đà giao nhau, sát kị hình tịnh sai ai ra trình diện, chỉ cần phục vụ vu sản khoa, ngoại khoa, thịt để ăn, hình pháp kỷ luật bộ đội, là được có điều phát huy. Nhất nhất do cung điền trạch dĩ định chức nghiệp, hệ bởi vì cổ đại [nông người ấy hỗ là nông, công người ấy hỗ là côngJ tính chất phổ biến, mà [điền trạch] lại đi vãng đại diện mình phục vụ cơ cấu. Hiện đại lợi dụng đến đây hạng trưng nghiệm, phải vô cùng cẩn thận, bất khả coi là hỗ cổ không đổi giáo điều.

liêm trinh vừa chủ huyết thống, cho nên đối với cung điền trạch phi thường nặng yếu, điền trạch cầm liêm trinh Hóa kị, chủ huyết quang. Nhưng nếu lưu niên cập tiểu hạn cát, lại thấy hồng kinh, thiên hỉ và liêm trinh cùng độ, thì chủ thiêm nhân khẩu niềm vui. Duy nhược lưu niên tiểu hạn không được cát, mà lại sai ai ra trình diện bạch hổ, Tang Môn, người đi viếng chờ diệu, thì chủ có đồ tang.

. [liêm trinh thiên tướng] và phá đối củng, sảo sai ai ra trình diện sát tức chủ tổ nghiệp điệu linh. Duy tài âm giáp người có thể được hưởng. Nhược tài âm giáp người mà lại sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu, thì bất lợi nhưng có tổ nghiệp, mà lại tự đưa quá mức phong.

[liêm trinh phá quân] nhìn trời tướng, thì thiên tướng của tính chất cố cần phải chú ý, nhưng tổ cơ dao động của tính chất thì càng sâu. Nhược sai ai ra trình diện hỏa linh, thiên không cướp, hình hao tổn chờ diệu, thì phá hậu cũng năng lực tự đưa.

Liêm trinh tham lang tinh diệu tổ hợp, sai ai ra trình diện cát cũng có tổ nghiệp, duy không đổi thủ. Nhược sai ai ra trình diện đào hoa chư diệu cập sát kị hình hao tổn, thì nhân tửu sắc tài vận cập bất lương ham mê dồn khuynh gia.

Liêm trinh đối củng [hỏa tham], [linh tham], so sánh cùng độ là tốt, cùng độ người hoành nổi giận phá, đối củng người, chỉ cần Bản cung sảo sai ai ra trình diện cát diệu, tức năng lực đột nhiên tăng gia sản xuất nghiệp.

『 liêm trinh thất sát], chủ vô tổ nghiệp, hoặc tổ nghiệp mỏng, nhưng có thể tự đưa, duy liêm trinh nhược hóa thành sao Hóa kỵ, lại thấy sát hình hao tổn diệu, thì nguyên nhân chính đưa sinh mà khuynh gia.

[liêm trinh Thiên phủ] và thất sát đối củng, chủ có tổ nghiệp,, hoặc nên thủ sẵn vật nghiệp. Cho nên cũng nên kinh doanh tổ, bậc cha chú di hạ của nghiệp vụ nhị duy nhược phủ kho thiên không lộ người, thì tổ cơ dao động, không kiên nhẫn cửu thủ. Nhược tồn kho tràn đầy, thì mặc dù giữ vững sự nghiệp cũng có thể lái được sáng lập, hoặc có tăng.

. 『 liêm trinh thiên tướng 』 hoặc liêm trinh thất sát Hóa kị, có hỏa linh cùng độ người, rất có dương đà giao nhau? Là lưu sát phá tan, canh sai ai ra trình diện đại hao, thiên hư, chủ là năm điền trạch hoả hoạn.

. Phàm liêm phủ ở cung điền trạch, cung mệnh tất vô chính diệu, tá [thiên đồng cự môn] an tinh, huynh đệ cung là tử vi và tham lang đối củng, nhược tham lang Hóa kị, thì chủ điền trạch vì huynh đệ bóc lột.

. Liêm trinh ở cung điền trạch, giống nhau nên chú ý phong thuỷ, trừ phi 『 liêm phủ 』, [liêm tham] sai ai ra trình diện cát diệu, cát hóa, thì phong thuỷ không lắm trọng yếu. Nhưng mà phàm liêm trinh hóa thành ngôi sao may mắn người, thì không được vị phong thuỷ không quan hệ.

7 Thiên phủ

Cung điền trạch ưa Thiên phủ tọa thủ, chủ có tổ, phụ vật nghiệp, hoặc tài năng ở có cơ sở danh dự cơ hội cấu phục vụ.

Thiên phủ chủ gìn giữ cái đã có, nhưng khi và phụ tá cát diệu hội hợp, lại cùng hóa lộc hoặc lộc tồn gặp gỡ là lúc, thì tài năng ở sẵn cơ sở hạ phát triển, vật nghiệp tăng.

. Thiên phủ nếu vì phủ kho thiên không lộ, thì tổ nghiệp tất không tuân thủ.

. Thiên phủ mừng nhất và khoa văn chư diệu cùng độ, tức xương khúc, long phượng, thiên tài, hóa khoa chư diệu cùng độ có thể hợp, là vì văn tinh nhập trạch, tiền nhân cho rằng chủ phát khoa danh, gia có đọc sách người ấy, nhược canh gặp lộc, thì chủ đưa sinh được lợi.

. Thiên phủ nếu vì quan đà giáp, đồng thời lại thấy hỏa linh giáp, thì chủ thụ áp lực mà thiên động điền trạch, hoặc bị buộc mại sinh. Thiên không cướp giáp cũng chủ rách nát. Sở hội của thiên tướng, đồng thời cũng cần phải chú ý loại này tính chất, cho nên Thiên phủ và lộc tồn cùng độ thì, cần phải tường có vô cái khác sát diệu nảy ra.

Thiên phủ thủ điền trạch, bản chủ nhân công tác yên ổn, duy gặp gỡ thuật tình hình, thì chủ bị buộc biến động. Sai ai ra trình diện sát kị hình hao tổn cùng hội, thì là sở phục vụ cơ cấu có người sự tranh cãi.

Thiên phủ mừng nhất tử vi cùng độ, bách quan triều củng, thì điền viên um tùm, tổ nghiệp cập tự đưa đều tốt. Duy lại chủ thủ sẵn sự nghiệp, khuyết thiếu khai sáng lực, cần phải tường cung mệnh diệu mà định thoái thoái, nhân xã hội hiện đại hoàn cảnh bất lợi gìn giữ cái đã có.

Thiên phủ Hỏa Tinh cùng triền, sai ai ra trình diện hao tổn cướp, có lưu sát xung hội, chủ là năm có hoả hoạn của ưu.

Tình hình chung hạ, Thiên phủ không bị phong thuỷ ảnh hưởng. Duy cùng ngày diêu, âm sát cùng độ là lúc, thì thụ ảnh hưởng.

8 Thái âm.

Thái âm chủ phú, cố nhập miếu thì lợi trạch, nhược nhật sinh ra lại thấy Thái âm lạc hãm, thì chủ đưa nghiệp gian nan.

Thái âm và phụ tá chư diệu cùng độ, tiền nhân vị [chư cát thành tập, là được hưởng tổ nghiệp của luận, vừa nhật: [và tả hữu lộc chủ âm phúc ở chung, thì thừa tổ nghiệp mà thịnh. Bạn cố tri Thái âm gặp cát, có tổ nghiệp mà lại có thể tự đưa.

Thái âm cũng ưa và thái dương cùng độ hoặc củng chiếu, cổ nhân nói: [nhật nguyệt hợp bích] điền trạch, gia đạo và thịnh vượng. Ý này cũng có thể dùng vu phục vụ cơ cấu.

nhược Thái âm lạc hãm, thì [mặc dù cát cũng có tròn và khuyết. Nhược canh ám diệu đã tới, hình tinh đan xen, sản nghiệp chỉ thương, mẫu thuyết ly phân. Ám diệu chỉ Hóa kị cự môn hoặc văn khúc mà nói. Cự môn Hóa kị thì sản nghiệp có thị phi phá hao tổn, văn khúc Hóa kị thì bất lợi mẫu. Nhiên nhược thiên không cướp cùng độ thì, văn khúc Hóa kị cũng chủ buôn bán vật nghiệp có tổn hại.

Thái âm nhập hội chùa cát, chủ nơi ở sự yên lặng, hội sát lạc hãm, thì nơi ở huyên náo.

Thái âm thiên đồng chủ được hoa và cây cảnh của lợi, Thái âm thiên cơ thì chủ thiên di, Thái âm lộc tồn Hỏa Tinh cùng độ, lưu sát phá tan thì chủ hoả hoạn, sai ai ra trình diện thiên không cướp người thì chủ rách nát. Thái âm Hóa kị sai ai ra trình diện sát phòng có đồ tang. Vô sát thì chủ nhà trạch hoặc phục vụ cơ cấu có thị phi.

nữ mệnh lưu niên Thái âm Hóa kị, xung hội thái dương Hóa kị, sai ai ra trình diện sát, lại thấy đào hoa xương khúc, có tình cảm làm phức tạp.

lưu niên Thái âm lạc hãm, Hóa kị vu điền trạch, sai ai ra trình diện sát chủ sản nghiệp tổn hao, không gặp sát cũng không nên thu hoạch nghiệp đầu tư.

9 tham lang

tham lang nhập miếu chủ có tổ nghiệp, lạc hãm thì không. Nhược nhập miếu và hỏa linh cùng độ, thì tự đưa dày, nhưng chỗ ở của phòng trạch tất có tổn hại. Tức cái gọi là [hỏa tham nên ở cũ trạch hoa hạ].

nhược [hỏa thamJ, [linh tham] cách mà và quan đà hình kị thiên không cướp cùng hội người, thì chủ điền trạch bạo được bạo thất. Hoặc chủ binh tai hỏa thiêu hoặc chủ tửu sắc tài vận phá hao tổn. Thảng đồng thời cũng có cát diệu cùng hội, mà sát kị khinh người, thì cận chủ sợ bóng sợ gió.

tham lang nhập miếu sai ai ra trình diện cát, lại thấy hỏa linh, cũng chủ lúc nào cũng dời di động, dĩ bởi vì gia đình không yên, đại thế [cũ trạch hoa hạ] tính chất. Nhược hội lộc mã người vưu xác thực.

tham lang nhập miếu, vô hỏa linh, nhưng có ngôi sao may mắn cùng độ hội chiếu, như cát hóa, lộc tồn, xương khúc, thì sản nghiệp bền mà lại phong phú. Nhược sai ai ra trình diện đào hoa chư diệu, cập long trì phượng các người, thì nơi ở mỹ quan.

. Cho nên lưu niên cung điền trạch sai ai ra trình diện tham lang hóa lộc, đa chủ mãi trạch, lắp đặt thiết bị. Nhược tham lang Hóa kị thì dời hoặc đại tu.

. Lưu niên cung điền trạch tham lang lạc hãm, hỏa linh cùng độ, canh sai ai ra trình diện hình hao tổn chư diệu, lưu sát xung hội, cũng chủ hoả hoạn, sai ai ra trình diện cát, thì chủ hoả hoạn hậu tổn hao không lớn của lắp đặt thiết bị.

tham lang chủ tản không được chủ tụ, cho nên sảo sai ai ra trình diện hình kị tức sinh sự đoan. Tối ngại vũ khúc Hóa kị, nguyên nhân chính tai hoạ khuynh gia. Liêm trinh Hóa kị lai hội, thì phòng điền trạch có máu chảy rơi lệ việc. . (nhược sai ai ra trình diện kinh hỉ thì chủ thiêm nhân khẩu. )

. Tham lang cánh đồng trạch, thụ phong thuỷ ảnh hưởng quá nhiều, mãi trạch thời nghi cẩn thận, sở phục vụ cơ cấu cũng thận phòng tốt mã dẻ cùi.

10 cự môn

Cự môn ở thìn tuất lưỡng cung người, chủ gian khổ đưa nghiệp. Nhược sai ai ra trình diện sát kị, thì phiến hoàn toàn không có.

Cự môn ở thìn tuất, và hỏa linh, thiên không cướp, thiên hình, đại hao, âm sát, thiên nguyệt, kiếp sát chờ diệu gặp gỡ cập cùng độ, chủ công tư đóng cửa, gia đình tao họa, hoặc là binh tai hỏa độc, hoặc tao thưởng trộm cướp lược. Thảng cung mệnh không được cát người, thì chủ bản thân tứ hải bồng bềnh. Vô dừng chân căn cơ,, cái khác cung độ, dĩ cự môn Hóa kị là xác thực.

cự môn bất lợi điền trạch, cho nên tung gặp ngôi sao may mắn tường diệu, cũng không chủ có tổ. Phụ sự nghiệp do người trước để lại có thể thủ, chỉ có thể vu trung niên hậu tự đưa. Đặc biệt cự môn hóa lộc người là nhiên.

nữ mệnh 『 thiên đồng cự môn 』 thủ điền trạch, hóa lộc, chủ trượng phu hoặc bạn trai hơi bị mại trạch, đồng thời sai ai ra trình diện sát, thì không kiên nhẫn thủ.

cự môn cùng trời cùng cùng củng, sai ai ra trình diện sát, hoặc Hóa kị, cổ đại chủ tranh đoạt thuỷ lợi, cũng chủ dễ lân nhân khởi thị phi.

cự thiên thái dương cùng củng người, nếu có phụ nghiệp tổ nghiệp, thì chủ khởi tranh đấu gay gắt, ở hiện đại, trừ phi sai ai ra trình diện cát diệu tụ tập đầy đủ, bằng không cũng dễ nhân kinh doanh điền sản vật nghiệp dựng lên cạnh tranh, sát nặng, thì nhân điền trạch mà thụ ám tổn hại. Nhược cát hóa người, cũng nên là

Dị tộc cơ cấu phục vụ.

cự môn Hóa kị vu điền trạch, chủ nhà trạch bất an, hoặc chủ tự thân rời xa vợ. Sai ai ra trình diện dương đà, thiên không cướp, hình hao tổn, nguyên nhân chính sản nghiệp mà hưng tụng. Sai ai ra trình diện văn khúc Hóa kị, nguyên nhân chính mại sản nghiệp mà bị lừa.

cự môn cát hóa, mà đại vận lưu niên lại hóa thành sao Hóa kỵ người, có sát, nguyên nhân chính điền trạch nhạ tai phi. Hỏa Tinh cùng độ phòng cháy tai.

cự môn đối phong thuỷ cực kỳ mẫn cảm. Hóa kị người vưu quá mức.

11 thiên tướng

thiên tướng là tài âm giáp người, chủ có tổ âm, là hình kị giáp người thì không, hoặc khó có nhưng rách nát.

Thiên tướng và cần phải sai ai ra trình diện lộc, sau đó thủy chủ có thể tự đưa. Canh sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu người, thì sản nghiệp đẫy đà.

Thiên tướng là hỏa linh giáp người, chủ nhà trạch bất an, nơi ở huyên náo, hoặc có chỗ thiếu hụt. Nhược canh thiên không cướp hao tổn cùng độ, thì chủ hoả hoạn.

Thiên tướng ưa xương khúc giáp, long phượng giáp, phụ bật giáp, thì nơi ở hoa lệ. Nếu có sát cùng độ, thì cận chủ ngoại biểu mỹ quan.

Thiên tướng là hình kị dương đà giáp, thụ láng giềng quấy rầy hoặc uy hiếp.

Thiên tướng và sát kị hình cùng hội, nguyên nhân chính sản nghiệp gây chuyện tranh cãi, sát nặng thì chủ phá đãng khuynh bại.

Thiên tướng là lộc quyền khoa giáp, khôi thành giáp, giai chủ nơi ở cận quý. Cũng chủ điền trạch phát khoa danh.

Thiên tướng thủ điền trạch phải thị Thiên phủ, tồn kho tràn đầy người cát, phủ kho thiên không lộ người hung.

Thiên tướng ưa hội vũ khúc hóa lộc, chủ sản nghiệp dày. Nhược vũ khúc Hóa kị thì chủ khuynh hiệu. Liêm trinh hóa lộc người, tất nhân mọi chuyện mà đưa nghiệp, hoặc gia đình có thai khánh, thảng Hóa kị, chủ thương tâm rơi lệ, hoặc không hề ngu tai ương.

Vũ khúc hóa khoa cùng trời tương đồng độ, được liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa quyền củng hội, tự đưa sản nghiệp tất phong. Tối nên đang phục vụ cơ cấu chưởng quyền sở hữu tài sản, cũng nên kinh doanh vật nghiệp.

Thiên tướng là hung diệu giáp, hoặc và hung thần cùng hội, cũng chủ thụ chủ quản cơ cấu cản tay, hoặc phục vụ cơ cấu không yên, có áp lực.

Thiên tướng đối phong thuỷ tương đương mẫn cảm, sai ai ra trình diện sát, vũ khúc phá quân đối củng người vưu quá mức.

Cũng chủ chung thân ở cũ trạch.

12 thiên lương

thiên lương là âm tinh, chỗ ở cũ cung điền trạch, chủ tất có tổ nghiệp phụ nghiệp, tối nên mỗi ngày vu, hóa lộc hoặc lộc tồn, thì chủ dày.

thiên lương cùng trời mã cùng triền, hoặc hỏa linh cùng độ, thì chủ phiêu đãng, dù có tổ, phụ sự nghiệp do người trước để lại cũng không năng lực hưởng.

Thiên lương tối không thích hợp cùng trời cùng độ hoặc đối củng, trừ phi sai ai ra trình diện cát hóa, hội cát diệu, bằng không chủ khó có thể đưa nghiệp, hoặc đưa nghiệp hậu cũng không được an hưởng. Sảo sai ai ra trình diện sát diệu, thì là [làm mướn không công, tự thân không được cư. Cho nên thường thường bồng bềnh đất khách, hoặc làm chuyên chở chờ nghiệp là nên. Duy nhược sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu, rồi lại chủ mại biệt thự. Hoặc chủ ở ngoại địa đưa nghiệp.

Thiên lương thiên cơ, chủ đa vu động, lưu niên thiên cơ Hóa kị người. Canh chủ chuyển nhà, hoặc chuyển biến công tác hoàn cảnh. Duy thiên cơ hóa lộc, lại cũng chủ biến động. Hai người của phân biệt, ở chỗ hóa lộc người chủ động, Hóa kị người bị động, hóa lộc người đưa nghiệp, Hóa kị người bằng trạch.

Có lúc thiên lương thiên cơ tổ hợp, cũng chủ sửa chữa lại cũ trạch, thiên lương thiên đồng tổ hợp, thì chủ thay đổi gia sản.

Thiên lương thiên đồng, thiên lương thiên cơ đều không thích hợp và thiên không cướp cùng độ cập hội hợp. Bằng không chủ suốt đời không có chỗ ở cố định, cũng khó có tài sản. Vô sát diệu, sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu, sau đó mới có gia nghiệp căn cơ.

Thiên lương ở cung điền trạch hóa lộc, dễ dồn nhân duyên không tốt. Đối củng thái dương phiên hãm, lại thấy sát, chủ ở cơ cấu nội thái độ làm người xa lánh, thái dương Hóa kị người canh gây chuyện vưu oán.

Thiên lương sai ai ra trình diện Tứ Sát, gia đình bất an. Ở cơ cấu nội cũng phần nhiều là phi, phải sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu, hóa khoa hóa quyền. Thủy chủ an bình, cập được người tôn trọng.

Thiên lương giống nhau không bị phong thuỷ ảnh hưởng. Duy nhược âm sát cùng độ, lại thấy hỏa linh, thì thụ ảnh hưởng.

13 thất sát

Thất sát nhập cung điền trạch, nếu vì ngồi một mình người, trừ dần thân lưỡng ngoài cung, đều bất lợi cho đưa nghiệp, lại càng không lợi làm vật nghiệp buôn bán.

Thất sát mừng nhất được lộc, tuy không sản nghiệp tổ tiên phụ nghiệp, lại có thể tự đưa. Thảng thất sát cùng triền lộc tồn, vừa điệp hóa lộc, duy đồng thời sai ai ra trình diện sát diệu thiên không cướp người, thì tổ nghiệp tiên phá, tới đại vận ngon thì lại có thể khôi phục kiểu cũ.

[vũ khúc thất sát] cung độ, nhân thất sát lạc hãm, giống nhau bất lợi điền trạch, sảo sai ai ra trình diện sát, hoặc đối cung Thiên phủ không được cát. Tức dễ sản nghiệp rách nát. Phải vũ khúc hóa lộc, sau đó thủy chủ tự đưa sản nghiệp đẫy đà.

Thất sát thủ điền trạch tối không thích hợp sao Hóa kỵ cùng độ, vũ khúc Hóa kị chủ khuynh hiệu, cũng chủ bị buộc ly khai phục vụ cơ cấu. Nhược liêm trinh Hóa kị người, thì phòng gia đình có thương tích tâm rơi lệ việc. Duy nhược sai ai ra trình diện thiên không cướp hình hao tổn, thì cũng chủ các loại sự cố mà dồn chiết mại sản nghiệp.

Thất sát và hỏa dương cùng độ người, chủ trung tâm lúc tuổi già thủy năng lực đưa sinh, nhược và đà la linh tinh độ, thì gia đình bất an? Đang phục vụ cơ cấu quyền nội cũng đa âm tiểu ám toán.

Thất sát và thiên không cướp hình hao tổn cùng độ, chủ nhà nghiệp rách nát.

Thất sát và vũ khúc Hóa kị cùng độ, chủ giáng độc, sai ai ra trình diện sát kị, chủ thụ cản tay hoặc xử phạt, và vũ khúc hóa lộc cùng độ, mỗi ngày vu, chủ lên chức, sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu khanh chủ có quyền. Dần thân cungt sát, canh chủ bị người đề bạt mà dồn nhâm chủ quản của chức.

Thất sát và đà la Hỏa Tinh cùng độ người, lưu sát vọt lên, chủ nhân độc sợ bóng sợ gió.

Thất sát đối phong thuỷ khờ cảm. Duy liêm sát, vũ sát cũng nên chú ý phong thuỷ.

14 phá quân

. Phá quân thủ cung điền trạch, nhập miếu thì chủ cũ nghiệp trở mình phán đoán, cho nên đương sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu thì, chủ ký có tổ nghiệp phụ sinh, mà có thể ở vốn có cơ sở thượng sáng lập đưa.

. Nhược phá quân lạc hãm, thì chủ nơi ở cũ nát, cũng chủ ở vô sáng tạo ý tứ hàm xúc cơ hội cấu phục vụ.

. Phá quân hóa lộc quyền người, canh sai ai ra trình diện cát diệu, chủ cũ trạch phá bỏ và xây lại may lại. Cũng chủ chuyển hoán hài lòng của công tác hoàn cảnh.

. Phá quân và dương đà cùng hội. Sai ai ra trình diện đại hao, chủ điền trạch có thủy tai thảng sai ai ra trình diện dương đà, canh sai ai ra trình diện văn khúc Hóa kị hội chiếu hoặc cùng độ, san chủ thụ liên lụy hoặc lừa dối mà làm phản mại sản nghiệp.

. Phá quân và hỏa linh, thiên không cướp cùng độ hội chiếu, chủ sinh, cũng tổn thất. Canh hội vũ khúc Hóa kị cập âm sát, đại hao, thiên tấn, thì tường khuynh phòng tổn thương.

[tử vi phá quân] cùng độ, sai ai ra trình diện lộc tồn hoặc hóa lộc, mà vô sát kị hình hao tổn chư diệu, thì chủ có ý định đầu tư bên ngoài sinh có, vưu ưa mỗi ngày khôi thiên thành cùng độ, sảo sai ai ra trình diện sát người, bạo được bạo thất.

Duy [tử vi thiên tướng], thì không được chủ đắc ý đầu tư bên ngoài nghiệp. Cận vu tài âm giáp, lại thấy phá quân hóa lộc dưới tình hình, thủy chủ đưa nghiệp. Cũng chủ chuyển hoán công tác hoàn cảnh.

Phá quân và liêm trinh cùng độ cập hội chiếu, ưa liêm trinh hóa lộc, thì sản nghiệp tăng, nhược Hóa kị, thì chủ tiêu tan.

Lưu niên cung điền trạch sai ai ra trình diện phá quân nhập miếu, lại có cát diệu, thì chủ thiên nhà mới. Nhược lạc hãm sai ai ra trình diện sát. Thì gia đình rách nát. Hội vũ khúc Hóa kị người vưu chủ giáng độc, hoặc phục vụ cơ cấu ngừng kinh doanh.

phá quân ở điền trạch, không bị phong thuỷ ảnh hưởng.

Cung phúc đức

[cung phúc đức] có lai suy tính người tinh thần hưởng thụ, tư muốn hoạt động, và đến đây có thể tương đối chính là cung mệnh, kỳ sở suy tính chủ yếu là vật chất hưởng thụ. Vật chất hưởng thụ hảo vị tất bằng tinh thần hưởng thụ là tốt rồi. Mà nhân sinh có hay không hạnh phúc. Thường thường tinh thần hưởng thụ một chiêm yếu tố rất lớn. Cho nên [cung phúc đức] trọng yếu, ở đẩu số cũng không dưới vu [cung mệnh].

Và [cung phúc đức] đối củng chính là [cung tài bạch], có thể thấy được tiền nhân cũng cho rằng tinh thần hưởng thụ và tài phú có quan hệ rất lớn, thế nhưng nghèo khó người đó vị tất chẳng khác nào nhất định khuyết thiếu tinh thần hưởng thụ, có rất lâu, phú có người trái lại thường thường cảm giác buồn khổ trống rỗng. Cho nên ở suy tính thì, nhược [cung tài bạch] tinh diệu không được cát, mà [cung phúc đức] tinh diệu cát tường thì, nhưng ứng với chém làm đời sống tinh thần sung túc.

rất nhiều thời gian, [cung phúc đức] cũng có thể dùng để suy tính chính đương sự có vô đặc thù ham mê, hoặc thi thư cầm kỳ, nhược tửu sắc tài vận, cùng với phiêu đổ uống xuy, thậm chí hít thuốc phiện khuynh hướng, đều có thể do [cung phúc đức] ban phán đoán.

Hỏa Tinh cập linh tinh nhập [cung phúc đức] các chủ tinh thần táo bạo bất an, linh tinh vưu chủ nội tâm lo nghĩ. Kình dương nhập [cung phúc đức] chủ làm phiền, đà la thì chủ đa ưu, duy thiên không cướp nhập độ, đã có thì chủ nhân tư tưởng đặc biệt, vị tất không được cát.

[cung phúc đức] mừng nhất xương khúc, cũng ưa long trì, phượng các, thiên tài, mui xe chờ diệu. Cái Bản cung cũng có thể dùng để phụ trợ [cung mệnh], suy đoán nhân của thông minh tài trí.

[cung phúc đức] cũng ưa lộc tồn nhập thủ, mặc dù khiếm bốc đồng, nhưng yên vui. Và 『 cung mệnh 』 lộc tồn nhập thủ của quá mức cẩn thận một chút, cập nhược ở sai ai ra trình diện sát mà đổi chủ keo kiệt người bất đồng suy đoán.

Khôi thành thủ [cung phúc đức] chủ có người trông nom. Nhưng chung thân tàn tật hoặc nhược trí người cũng có người trông nom, cho nên cần phải cẩn thận suy đoán kỳ cát hung.

Nhân của chỉ số thông minh cố có thể do [cung mệnh] suy đoán, nhưng cũng và [cung phúc đức] có tuyệt đại quan hệ, cho nên có hay không nhược trí hoặc tự bế chứng cũng có thể bởi vậy suy đoán.

[cung phúc đức] cũng có thể suy đoán tâm lý thay đổi.

phàm tiền thuật các loại, bản giáo trình vu luận [cung mệnh] thì, vị đặc biệt trình bày và phân tích kỳ tinh hệ chinh nghiệm, cho nên bổn thiên sở luận các tinh hệ như vào [cung mệnh] thì, cũng mỗi có đồng nhất tính chất, học giả có thể gia dĩ linh hoạt vận dụng.

Xương khúc, long phong, đào hoa, thiên tài, hỏa linh chờ diệu có di động lộ của tính, khôi thành, dương đà, khốc hư, hình kị, âm sát, mẹ goá con côi chờ diệu thì dễ khuất tiềm mà không dương tranh người trước hướng ngoại, người sau hướng nội, hai người quý ư trung hoà, nhược [cung phúc đức] tập trung phiến diện của diệu, liền dễ sản sinh vấn đề, “Cần phải lưu ý đại vận lưu niên của suy tính, khán có hết cách tính cách bi kịch khiến cho việc bưng ra hiện. Vu bổn thiên trung tâm khó có thể cụ thuật.

Nhất nhược [cung phúc đức] tinh diệu không được cát, nhưng tam phương tinh diệu lại hảo, cũng mỗi có đặc thù ý nghĩa. [cung phu thê] cát, liền mỗi cần phải dựa phối ngẫu mà mới có tinh thần hưởng thụ, [cung tài bạch] cát, kỳ hưởng thụ liền tất dùng tiền. Nhược [cung thiên di] cát người, chủ ở nơi sinh liền đa buồn khổ, ly hương bối cảnh trái lại vui sướng hưởng thụ. Kể trên nguyên tắc, bổn thiên cũng khó có thể nhất một thuật.

1 tử vi

Tử vi là đế tinh, nhập cung phúc đức thì, có thể chủ phúc hậu, cũng có thể là cực độ chủ quan, tịnh cho nên sản sinh thống khổ. Đến đây tức bách quan triều củng và đại dã cập cô quân của phân biệt.

Tử ngọ cung tử vi ưa hóa khoa không thích hóa quyền, hai người mặc dù giai chủ quyết đoán, duy hóa khoa so sánh nhu, hóa quyền người so sánh cương, quá cương thì chiết, cũng dễ sản sinh ngăn trở cảm. (sở dĩ hóa quyền người ở cung phúc đức không thích canh sai ai ra trình diện khôi thành. )

Tử vi ngồi một mình, phụ tá cát diệu cùng hội, tung cung mệnh không được cát, cũng bị người tôn sùng. Thảng vô cát diệu, mà sát kị hình diệu cùng hội, thì lưu là quái gở, dễ tự tìm đến phiền não. Lại thêm thụ tăng chi tâm dày vô cùng hậu, do là sản sinh làm phức tạp hoặc tranh cãi.

Tử vi tọa cung phúc đức người, cho dù sai ai ra trình diện sát, giống nhau khí chất so sánh cùng thế hệ là cao,

Nhưng bởi vậy dễ cảm cô lập. Phàm phụ bật cùng củng, sau đó nhiều người duyên trợ lực.

Tử ngọ tử huy là dương đà giáp, chủ quan hơn nữa quái gở, là hỏa linh giáp thì chủ tư tưởng thì không được tập trung.

xấu vị [tử vi phá quân] thủ phúc đức, chủ một thân hảo thân lực thân vi, dù có tả phụ hữu bật giáp, chích chủ trợ lực đa, nhưng nhưng không đổi yên tâm.

. [tử phá] nhược sai ai ra trình diện cát hóa, cát diệu, cát giáp, thì sức sang tạo rất mạnh, cho nên nên làm có khai sáng tính của tự hỏi. Phá quân hóa thành quyền lộc ngôi sao, thì canh năng lực lũ sang tân, nhưng không am hiểu gìn giữ cái đã có, nhất rơi vào muộn cục trái lại dễ thoái thoái thất cư.

. [tử phá] sai ai ra trình diện sát, lại thấy hư hao tổn, chủ mọi việc làm nhiều công ít, sai ai ra trình diện hình kị, thì dễ thái độ làm người phá hư đố kị, mà thu nhận phiền phức làm phức tạp, đặc biệt phí sức cố sức. Sai ai ra trình diện hỏa linh hoặc hỏa linh giáp người vưu chủ mệt nhọc bất kham.

dần thân cung [tử xé trời phủ], có cát diệu triêu củng thì phúc hậu, mà lại dày rộng rộng lượng, vô thì phí sức, tái kiến sát thì đa chần chờ bất quyết, thoái thoái thất cư, đến nỗi mệt nhọc bất an.

[Tử Phủ] và lộc tồn cùng độ, tuy nhiều vật chất hưởng thụ, nhưng thường tồn tự lợi chi tâm. Nhược canh hỏa linh giáp, thì tư tưởng thường bất năng tập trung, mỗi nhân dao động bất quyết mà thu nhận tổn thất, hoặc gây phiền toái.

. [Tử Phủ] hóa khoa, hóa quyền, lòng tự trọng rất nặng.

. [Tử Phủ] mà vô lộc cùng hội, mà lại sai ai ra trình diện dương đà, hỏa linh, thiên không cướp, hình hao tổn người, không chỉ thô tục, mà lại thường đa vô vị sầu lo.

[tử tham] thủ phúc đức, nhược tham lang hóa lộc, thì không thích xương khúc, đào hoa, bằng không chích chủ háo sắc. Vô người, thì chủ có phong nhã mới tốt. Hoặc ưa đi theo thuỷ triều. Tư tưởng sinh động.

thảng tham lang Hóa kị, thì chủ đa bôn ba lao lực, mà lại thường thường nhân bất năng quyết định thật nhanh mà thường sinh hối tiếc chi tâm.

[tử tham] triền hỏa linh, tư tưởng tích cực, sai ai ra trình diện phá quân hóa lộc người, thì thường được lũng tư thục, hội vũ khúc hóa lộc người, giỏi về quản lý tài sản phát tài, nhược hội vũ khúc Hóa kị, thì phòng nhân lý tưởng rất cao mà tự chiêu phiền não.

[tử vi thiên tướng] thủ cung phúc đức, sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu thì dày rộng rộng lượng. Có lợi kị giáp người, thì chủ đa nghi, mà lại lòng tự trọng rất nặng. Nhược tài ấm giáp người, thì canh thường tồn công ích chi tâm, ưa thái độ làm người phục vụ.

[tử tướng] sai ai ra trình diện sát, trái lại chủ tiểu khí, nhược sát nặng, lại thấy cát diệu, thì là chính khách.

[tử tướng] là hỏa linh giáp người, chủ ăn ý.

[tử tướng] ưa đối cung phá quân hóa lộc, thì sức sang tạo rất mạnh, phàm liêm trinh hóa lộc, mà vô phụ tá cát diệu người, thì dễ lưu là môn khách, nhưng lòng tự trọng nhưng nặng, có phụ tá cát diệu trái lại rộng lượng.

[tử tướng] triền thiên không cướp, sai ai ra trình diện mui xe, thì một thân cực phú triết tư. Duy nhược lại thấy thiên diêu, thì dễ lưu là ngụy quân tử.

[tử tướng thất sát] thủ cung phúc đức người, chủ quan rất mạnh, ái một tằng chi tâm cũng cường.

Hóa quyền người vưu quá mức.

[tử vi thất sát] mà tử vi hóa khoa, thì chỉ nhân lòng tự trọng và quyền lực dục mà dồn tự chiêu phiền một lỗ.

[tử sát] phải sai ai ra trình diện lộc, sau đó khí chất thủy chủ điều hòa. Tái kiến xương khúc, thì lễ độ nghĩa.

Tử sát sai ai ra trình diện hóa lộc giai cát, duy dĩ sai ai ra trình diện liêm trinh hóa lộc người hành sự nhất dày rộng, sai ai ra trình diện phá quân hóa lộc thì chủ làm phiền. Thường thường mặc dù phú quý nhưng nóng vội bất khả chung viết. Tham lang hóa lộc người thường ưa ở giao tế tràng diện trung tâm phô bày giàu sang. Sai ai ra trình diện sát thì tất đa tửu sắc tài vận của ham mê. Tham lang hóa sơ lược tiểu sử thì khởi tranh đoạt chi tâm.

[tử sát] và quan đà, hỏa linh, thiên không cướp, hình hao tổn cùng hội, thì chủ làm phức tạp mệt nhọc, dễ dàng trung niên hậu cảm thấy nhân sinh trống rỗng. Không thích nhất đà la, linh tinh cùng độ, thì chủ tự chiêu phiền não. Nhược triền Hỏa Tinh, làm việc cực kỳ gấp gáp.

phàm tử vi ở cung phúc đức, suy đoán thì cần phải lưu ý kỳ có hay không cô lập, chủ quan trình độ làm sao, năng lực lãnh đạo thì như thế nào, sau đó thủy năng lực suy đoán kỳ phúc trạch.

2 thiên cơ

thiên cơ thủ cung phúc đức, giống nhau dưới tình hình chủ đa tư đa hư, hứng thú đa đoan, tư tưởng không được tập trung, lo lắng khiếm chu đáo chặt chẽ. Nhược cư hãm cung, thì thay đổi đa học không thật, lo lắng thì hãm rúc vào sừng trâu, mà lại đa ưu lự. Hội thiên không diệu, mui xe, bối vượng giác nhân sinh trống rỗng, dễ sinh tôn giáo tín ngưỡng.

thiên cơ như lửa linh, hoặc hỏa linh giáp người, chủ thân phí sức lao, không được an bình. Hóa kị người càng sâu, mà lại thường thường sắp thành lại bại.

thiên cơ hóa lộc không bằng hóa quyền, hóa quyền thì năng lực tăng yên ổn, giảm thiểu rung chuyển. Cũng khiến cho tư tưởng của chu đáo chặt chẽ tính tăng.

. Thiên cơ hội cát diệu, cũng không năng lực tăng kỳ ổn định, duy sai ai ra trình diện sát lại hội tăng kỳ rung chuyển.

Thiên cơ không thích cự môn, vô luận cùng độ có thể hợp, giai tăng kỳ rung chuyển. Cho dù cự môn hóa lộc, cũng cận chủ mẫn râu rậm thi, lao lệ có lấy được, nhược cự môn Hóa kị người, thoái thoái bất an, lao tâm phí thần.

Thiên cơ Hóa kị và cự môn a độ hoặc đối củng,, phanh uổng phao lực. Mà lại dễ thường hãm rúc vào sừng trâu mà không thể tự thoát ra được. Nhược và đào hoa chư diệu cùng lộc, thì chủ dễ lộ tình cảm làm phức tạp. Hoặc chủ ái tình không được chuyên nhất.

Thiên cơ cự môn và hỏa linh cùng độ, là vì bại cục. Hóa kị người làm phiền tâm, thị phi, hóa lộc người khéo đưa đẩy, nhưng dễ tự tìm đến phiền não. Cũng chủ học không được chuyên nhất.

Thiên cơ cùng trời lương cùng độ hoặc đối củng, vô sát người, thường năng lực tự đắc kỳ nhạc, có sát, thì tư tưởng dễ đi nét bút nghiêng. Lúc rảnh rỗi cướp cùng độ người càng sâu, nhưng nếu chìm tiềm vu triết lý, lại mỗi thành công tựu.

Thiên cơ thiên lương tổ hợp, nhược thiên lương hóa lộc, lại thấy sát kị hình hao tổn thiên không cướp, thì đa nhân tài tư hư, phiền não, hoặc hỏa ngày dạ bôn ba. Thiên lương hóa quyền, hóa khoa, cũng chủ tinh bút toán, là kế san, quản lý, thiết kế nhân tài.

Thiên cơ thiên lương mà thiên cơ Hóa kị, chủ dễ mất ngủ.

Thiên cơ thiên lương cũng không ưa hỏa linh cùng độ, chủ phiền táo bất an, dễ tự tìm đến phiền não. Canh sai ai ra trình diện thiên không diệu, nhân sinh mỗi giác trống rỗng, cho nên ký vội vàng xao động, vừa tiêu cực, dễ thành là bất lương không được dửu.

Thiên cơ Thái âm tổ hợp, nếu không sai ai ra trình diện sát, thì chủ giác quan thứ sáu giác cường.

Thiên cơ Thái âm, chủ một thân ký ưa náo nhiệt, nhưng ly khai giao tế trường hợp, lại có người thiên địa.

Thiên cơ Thái âm mà thiên cơ hóa lộc người, hứng thú rộng khắp, nhược sai ai ra trình diện xương khúc tài, liền là hiện đại tài tử hình nhân vật, tuy không thực học, lại kẻ khác nghĩ tài văn chương ngang dọc.

thiên cơ Thái âm mà Thái âm hóa lộc người, chủ tinh vu tính toán.

Thiên cơ Thái âm mà Thái âm Hóa kị, sai ai ra trình diện sát hình mất không chư diệu trọng trọng, mỗi chủ chỉ số thông minh thấp. Nhưng nếu cát sát cùng xuất hiện, thì rồi lại thông minh thông minh mà khiếm chìm tiềm.

thiên cơ Thái âm mà thiên cơ Hóa kị người, canh sai ai ra trình diện sát diệu thiên không cướp, tư tưởng đa không theo chính đạo. Cung mệnh nhược vừa không được, thì mỗi khi dễ nhuộm bất lương ham mê, đến nỗi giảo quyệt đa đoan.

Thiên cơ Thái âm và văn khúc Hóa kị cùng độ, một thân đa thiên tài, canh sai ai ra trình diện sát diệu, thiên diêu, thiên hư chư diệu, thì thiện thế từ, cũng chủ công tâm kế, nhược thiên cơ hóa khoa, văn khúc, mui xe cùng độ, thì chủ ham thần bí sự vật, như thuật số, ảo thuật các loại.

3 thái dương

Thái dương thủ cung phúc đức, nhập miếu người, chủ cá tính rộng rãi, mặc dù nhâm lao Nhâm Oán cũng có tinh thần hưởng thụ. Lạc hãm người, thì chiêu thị phi khẩu thiệt, mà lại phiền táo không yên.

Thái dương chủ phóng ra, cho nên ở cung phúc đức thì, vô luận nhập miếu lạc hãm, đều chủ nhân hiếu động bất hảo tịnh. Sai ai ra trình diện kình dương, Hỏa Tinh cùng độ, vưu chủ một thân vô sự hối hả. Nhược nhật sinh ra, sai ai ra trình diện tả phụ hữu bật, tai thai bát tọa cùng hội, sau đó thủy chủ tương đối an tĩnh.

Thái dương ở cung phúc đức, giống nhau chủ nhân lòng tự trọng cường, vinh dự cảm nặng. Đặc biệt thái dương thiên lương tinh hệ tổ hợp cập thái dương hóa khoa người là nhiên. Nhưng nếu có sát hình chư diệu cùng độ người, thì lòng tự trọng khả năng phát triển là phức cảm tự ti, nguyên tắc tính thì biến thành ngoan cố,

Thái dương Hóa kị người vưu quá mức.

Dạ sinh ra, thái dương ở cung phúc đức, trừ ở xấu vị nhị cung [thái dương Thái âm đang độ người ngoại, giống nhau đều chủ không được sự yên lặng. Lạc hãm người càng nhiều sầu lo, thường nhân việc nhỏ mà bóng bẩy không vui. Đặc biệt và cự môn Hóa kị cùng độ người là quá mức.

Nhật sinh ra, thái dương ở cung phúc đức lạc hãm người, mỗi có cầu toàn chi tâm, cho nên dẫn đến phiền mang. Cự môn cùng độ người vưu quá mức.

Thái dương và đà la cùng độ, nhân miếu người, cận chủ phiền mang; nhược lạc hãm, thường thường tự chiêu phiền não, mà lại nhân nhiệt tâm trợ giúp nhân mà trái lại chiêu oán hận, hoặc thường dễ nhận người hiểu lầm.

Thái dương và thiên không cướp cùng phương người, tâm thần không yên, vô sự hối hả. Mỗi ngày mã cùng độ người, hối hả càng sâu, mà lại lao mà vô công.

thái dương Thái âm tổ hợp, là âm dương điều hòa, chủ mặc dù hối hả mà vẫn có thể nhạc hưởng thụ. Duy tuất cung thái dương lạc hãm, thì nhưng chủ không được an bình.

[thái dương Thái âm] cùng độ người, tối năng lực tranh thủ lúc rảnh rỗi, mang trung tâm được tịnh thú. Duy nhược thái dương Hóa kị, thì có phức cảm tự ti; Thái âm Hóa kị người, thì dễ tâm chí ti yếu, khuyết thiếu dũng khí, chỉ có thể thích ứng trong mọi tình cảnh.

Thái dương thiên lương tổ hợp, cần phải tỉ mỉ phân biệt. Sai ai ra trình diện khoa văn chư diệu người, chủ thông minh mà lại hảo tự hỏi, kỳ tâm tình không yên cũng do học thuật, vấn đề tự hỏi mà đến. Nhưng nếu sai ai ra trình diện đà la, linh tinh, thiên hư, âm sát, thiên diêu, trường sinh thập nhị thần đến chết diệu chờ, thì chủ tư tưởng ngoan cố, ưa để tâm vào chuyện vụn vặt, kỳ phiền não và bất an cũng bởi vậy mà đến.

thái dương thiên lương ở phúc đức phú người, không thích hợp thái độ làm người can thiệp vào. Đà la, kiềm tinh cùng độ người, hoặc thái dương Hóa kị người vưu quá mức. Cũng không nên chính diện xuất đầu, cận nên phía sau màn bày ra, phủ qua tất chiêu thị phi vưu oán phiền não mà lại dễ dạ trái lại thành thù.

thái dương thần môn tổ hợp, chủ lao tâm phí thần. Cự môn Hóa kị người thường chủ uổng phao tâm lực; thái dương Hóa kị người thường nhân lý tưởng bất năng thực hiện mà dồn làm phức tạp tự ti. Nhược cự môn hóa lộc, quyền người, thì thường dĩ khẩu tài biết dùng người thưởng thức, . Hoặc dĩ phương ngôn, ngoại ngữ mà biết dùng người thưởng thức. Do là tinh thần thượng xong thỏa mãn.

thái dương cự môn tổ hợp, trứ sai ai ra trình diện sát kị, thì thường dễ chiêu hiểu lầm, hoặc chủ thụ áp lực thụ uy hiếp.

nữ mệnh phúc đức phú sai ai ra trình diện thái dương nhập miếu người, hội chư cát, chủ đa khuê phòng của nhạc. Sai ai ra trình diện đào hoa chư diệu cùng độ thì chủ dâm lạm, lạc hãm người vưu quá mức. Tuy đồng thời sai ai ra trình diện thiên không diệu thiên hình, thì chủ năng tự hạn chế.

nữ mệnh cung phúc đức thái dương Hóa kị dễ thụ khác giới liên lụy, thường rơi vào tình cảm vũng bùn mà nan tự kềm chế.

4 vũ khúc

vũ khúc là tài tinh, cho nên tỉnh Phúc kiến đức cung. Kỳ tinh thần hưởng thụ cũng tất dĩ vật chất hưởng thụ làm cơ sở, hóa lộc người vưu quá mức. Tham lang cùng độ người cũng quá mức.

nhược vũ khúc vu cung phúc đức Hóa kị, thì để cầu tài phú là duy nhất tinh thần hưởng thụ, sai ai ra trình diện sát. Canh chủ khan tham, là phú phòng quý nhân. Thảng canh mỗi ngày nguyệt, thiên hình, thiên hư, âm sát, đại hao chư diệu, thì khả năng thân đái tật bệnh, hoặc có đặc biệt mê, đến nỗi ảnh hưởng tinh thần hưởng thụ. Đinh dương cung tật ách cập cung mệnh mà suy đoán.

Bởi truy cầu vật chất, cho nên vũ khúc cư cung phúc đức thì, chủ nhân lao tâm phí thần, cho dù mặt ngoài đời sống vật chất giàu có, bì thượng tinh thần trống rỗng. Đặc biệt vũ khúc phá quân tổ hợp, chủ một đời người vô lý tưởng, vô mục tiêu. Sai ai ra trình diện sát người canh khiếm tinh thần hưởng thụ.

Mà lại không kiên nhẫn an tĩnh. Dĩ hối hả làm vui.

Vũ khúc ưa và liêm trinh hóa lộc, tham lang hóa lộc gặp gỡ hoặc cùng độ, người trước chủ tinh thần khoái trá, người sau chủ đa xã giao của nhạc. Cho nên người trước thiên về nhị tinh thần, người sau thiên về vu vật chất.

Vũ khúc và liêm trinh Hóa kị gặp gỡ, thì thường giác tinh thần trống rỗng. Sai ai ra trình diện sát, thì chủ tâm tình trên có ngăn trở cảm.

Vũ khúc và liêm trinh Hóa kị cùng hội, thì chủ một thân nóng vội không được đinh suốt ngày, mặc dù có nhiều nhưng lúc nào cũng sợ hãi mệt mỏi.

Vũ khúc và đào hoa chư diệu cùng độ, như thì sai ai ra trình diện khoa văn chư diệu người, thì một thân ưa lưu luyến phong nguyệt, cho rằng tinh thần hưởng thụ, vũ khúc tham lang cùng độ người vưu nhiên.

Vũ khúc cùng trời trù, Hỏa Tinh cùng triền cung phúc đức, một thân am hiểu bình luận ẩm thực. Tái kiến dương đà cùng độ thì là che khuất từng phần. Vũ khúc phá quân tinh hệ vưu nhiên.

[vũ khúc Thiên phủ] sai ai ra trình diện sát kị thì chủ quan. Sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu thì hứng thú ở chỗ thương nghiệp, lại là trường quản để ý.

Vũ khúc Thiên phủ cơ bản tính chất là thân an tâm lao, nhưng nếu hỏa linh cùng độ, thì không chỉ nội tâm dễ ưu tiên, mà lại cũng chủ lao, ;

Vũ khúc phá quân chủ nội tâm đa trái lại phúc, mà lại bôn ba bất an. Sai ai ra trình diện sát người vưu quá mức. Suốt đời nghiêng ngửa.

duy [vũ khúc phá quân] và khoa văn chư diệu cùng độ, thì chủ một thân có đặc biệt kiến giải, lại là khéo đánh vỡ cục diện bế tắc.

[vũ khúc thất sát] cùng độ người, chủ hối hả. Sai ai ra trình diện sát, chủ thể xác và tinh thần câu lao. Mỗi ngày mã, chủ tôn chỉ bất định, làm việc trái lại phúc thoái thoái.

[vũ khúc thất sát] cùng trời trù cùng độ, nghiên cứu ẩm thực tất có sở trường.

[vũ khúc thiên tướng] ở cung phúc đức, chủ một thân dễ nước chảy bèo trôi. Sai ai ra trình diện cát, sau đó thủy chủ năng thừa thế, giỏi về lợi dụng cơ hội.

[vũ khúc thiên tướng] không thích nhất và thiên không cướp cùng độ, thì chủ một thân quá không tưởng, năng lực tọa nói mà không năng lực khởi hành.

[vũ khúc tham lang] chủ tính sa vào ham muốn hưởng thu vật chất. Đào hoa chư diệu cùng độ người, chủ tính thích lưu luyến phong nguyệt. Khoa văn chư diệu cùng độ người cũng thế. Nhược đào hoa chư diệu và khoa văn chư diệu giao triền, tuy là phong nguyệt lại khá cao thượng.

vũ tham sai ai ra trình diện Hỏa Tinh cùng độ, chủ truy cầu hạnh phúc, sáng nay có rượu sáng nay say.

5 thiên đồng

cung phúc đức ưa mỗi ngày cùng, chủ cộng nhân đời sống tinh thần sung túc, vưu chủ tính thích âm nhạc. Nhưng mà có lúc tịnh không có nghĩa là đời sống vật chất đầy đủ.

thiên đồng hóa lộc, có lúc ngại quá mức ngây thơ. Nhập miếu người tốt, lạc hãm thì cần phải bất khả tùy hứng.

thiên đồng ưa sai ai ra trình diện khoa văn chư diệu cùng hội, thì chủ tinh thần hưởng thụ tình thú cao nhã.

Nhược sai ai ra trình diện sát hình chư diệu, thì kỳ tinh thần hưởng thụ cận vi tự đắc kỳ nhạc, khả năng lưu là mê. Thậm chí có thì cũng có thể là bất lương ham mê.

Thiên đồng Hóa kị, giống nhau chủ thị phi làm phức tạp, nhưng cần phải kể lại phân biệt có vô tự tìm phiền một lỗ tính chất. Cho nên không thích nhất đà la, linh tinh cùng triền.

Thiên đồng Hóa kị, canh mỗi ngày hình, thiên nguyệt, thiên diêu, thiên không diệu, âm sát, thiên hư chờ tạp diệu cùng độ có thể hợp, lại có thiên đức, nguyệt đức người, có lúc là nhược trí hoặc tự bế chứng biểu trưng. Loại bệnh này nhân vô ưu vô lự, chính trở thành một thế giới, sở dĩ cũng có thể coi là tinh thần hưởng thụ sung túc.

Thiên đồng hóa quyền thì tâm tình ổn định. Cũng năng lực chủ động nắm giữ tinh thần hưởng thụ phương hướng. Sai ai ra trình diện khoa văn chư diệu, tính chất nhất ưu nhã.

Duy thiên đồng Hóa kị tuy có nhược trí nguy hiểm, nhưng khi Hóa kị mà vô sát hình chư diệu cùng độ, mà lại sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu, hoặc cùng trời lương đối củng, canh sai ai ra trình diện khoa văn chư diệu là lúc, thì chủ một thân thông minh mẫn duệ.

Thiên đồng và thiên không cướp cùng độ, tâm tình không ổn định. Dù có cát diệu cùng hội, cũng chủ đa không tưởng huyễn tưởng, nhược và đà la, linh tinh hội hợp, thì lúc nào cũng sa vào vu trong ảo tưởng, hình thành cổ quái. Là người bên ngoài không thể lý giải.

Thiên đồng cự môn tổ hợp, dĩ cự môn năng lực ám che trời cùng đích tình tự, cách cũ chủ tinh thần hưởng thụ có bầu không khí không lành mạnh, đặc biệt dễ sa vào vu đau khổ yêu, ki yêu, đến nỗi hình thành nội tâm thống khổ.

Thiên đồng cự môn mà cự môn Hóa kị người, nội tâm thống khổ vưu quá mức: Thiên đồng Hóa kị người, thì mặc dù thống khổ mà vẫn có thể dĩ đau khổ làm vui. Nhược thiên đồng hóa lộc, thì cận nguyên nhân chính nổi khổ âm thầm mà phiền nhiễu; cự môn hóa lộc, nội tâm thống khổ tính chất ôn hòa.

Thiên đồng thiên lương tổ hợp, giống nhau dưới tình hình chủ yên vui. Nhưng nếu mỗi ngày mã, Hỏa Tinh, thì loại này yên vui cận do mọi việc không sợ hãi mà đến, cho nên có thể mở rộng là tính trơ.

Thiên đồng thiên lương mà thiên lương hóa khoa người chủ thông minh, quyết đoán. Vừa chủ ngoài tròn trong vuông.

Thiên đồng thiên lương tổ hợp, không thích hợp sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu nhiều lắm, bằng không chủ khiếm quyết đoán lực, độc lập tính.

Thiên đồng thiên lương mà thiên lương hóa lộc người, thường chủ nội tâm do dự, thường thường thoái thoái thất cư.

Thiên đồng Thái âm giống nhau dưới tình hình cũng chủ yên vui. Duy nhược thiên đồng Hóa kị, hoặc Thái âm Hóa kị, lại thấy thiên không diệu, hỏa linh, thiên nguyệt chờ, thì chủ nhược trí.

Thiên đồng Thái âm và hỏa linh cùng độ, thường xuyên nhân không sợ hãi mà nhạ phiền não. Tư tưởng trên có [điểm mù], dễ nhân tình cảm mà sai ai ra trình diện sự bất minh, hoặc có khuynh hướng đồng tính luyến ái.

Thiên đồng Thái âm hóa lộc người, thủy chủ suốt đời an bình.

6 liêm trinh

Liêm trinh thủ cung phúc đức, chủ bận rộn. . Cho dù năng lực tự đắc kỳ nhạc, kỳ nhạc thú nhưng do bận rộn mà đến. Giống nhau hứng thú ở chỗ hội họa cập chụp ảnh.

Liêm trinh và sát diệu thiên không cướp hình hao tổn cùng độ, chủ phiền táo bất an, hình thần câu lao. Hoặc vô sự hối hả.

Liêm trinh hóa lộc người, vô khoa văn chư diệu cùng độ, thì tình cảm sâu đậm bình thường, có thì tình cảm sâu đậm cao nhã, duy đều có thể hưởng thụ thi họa cầm kỳ của nhạc. Hoặc có hài hước cảm

Liêm trinh hóa lộc và đào hoa chư diệu cùng độ, thì ưa hưởng thụ phong nguyệt. Duy nhưng và tham lang của gửi gắm tình cảm tửu sắc bất đồng.

Liêm trinh Hóa kị, chủ đa ưu lo ngại, hoặc là thần kinh quá nhạy cảm, có thể phát triển là tim đập mạnh và loạn nhịp, mất ngủ chờ bệnh hoạn.

Liêm trinh Hóa kị nhược và đào hoa chư diệu cùng hội, thì trong khuê phòng có ki đi. Canh sai ai ra trình diện thiên không diệu, chủ đồng tính luyến ái, sai ai ra trình diện sát hình chư diệu, là ngược đãi cuồng hoặc bị ngược đãi cuồng.

liêm trinh Hóa kị và khoa văn chư diệu cùng độ người, cũng có nghệ thuật khuynh hướng, hơn nữa đối nghệ thuật cảm giác nhạy cảm, hoặc trở thành mê, tịnh dĩ phong nhã mê là tinh thần hưởng thụ, nhưng đa châm chọc bình phẩm, bất năng thích ứng trong mọi tình cảnh.

sao Liêm trinh thắt ở cung phúc đức, có lưỡng chủng tuyệt nhiên bất đồng tính chất. [liêm trinh Thiên phủ], [liêm trinh thiên tướng], [liêm trinh tham lang] giai chủ tự đắc kỳ nhạc;[liêm trinh phá quân], [liêm trinh thất sát] cập liêm trinh ngồi một mình, giai chủ đa suy nghĩ.

liêm trinh Thiên phủ phẫn }; không được gia, suốt đời tự đắc kỳ nhạc. Năng lực tranh thủ lúc rảnh rỗi, hoặc mặc dù bận rộn mà nhưng Đắc Lắc thú. Nhược gia sát diệu, thì ưa vô sự bận rộn.

. [liêm trinh Thiên phủ] mà Thiên phủ hóa khoa người, bề ngoài khiêm tốn, kỳ thực lòng tự trọng rất nặng.

[liêm trinh Thiên phủ] mà phủ kho thiên không lộ người, có phức cảm tự ti, canh mỗi ngày diêu, thiên nguyệt, thì chủ tham lam.

[liêm trinh thiên tướng] ưa tài ấm giáp, thì khí chất tự nhiên bình thản; nếu vì hình kị giáp, thì ý chí ti yếu.

. [liêm trinh thiên tướng] ưa xương khúc giáp, chủ thông minh. Vừa vui và khoa văn chư diệu cùng độ, thì khí chất ưu nhã, nghệ thuật cảm rất mạnh. Mà lại ưa đàm luận chính trị, hoặc tham dự hoạt động chính trị.

. [liêm trinh thiên tướng] nếu vì hỏa linh giáp, dương đà giáp, thì trong lòng tự nhiên sinh

Sinh áp ép cảm. Do là có bất khả lý giải cử chỉ động.

. [liêm trinh tham lang] sai ai ra trình diện khoa văn chư diệu người, nặng tinh thần hưởng thụ; hỏa linh giáp, dương đà giáp, hoặc đà la cùng độ người, thì vật nặng chất hưởng thụ. Nhưng mà hai người nhung tính chất không tốt, như và thiên không cướp hình hao tổn cùng độ, mà lại sai ai ra trình diện Hóa kị, thì có thể phát triển là cổ quái.

. [liêm trinh tham lang] và Hỏa Tinh cùng độ, chủ vô sự hối hả, hoặc ưa vô vị xã giao.

. 『 liêm trinh phá quân] ở cung phúc đức chủ lao lực. Phá quân cát hóa người thì lao mà có

Thành, nhược liêm trinh Hóa kị, thì lao mà vô công.

. [liêm trinh phá quân] có sát, mọi việc dễ sinh cải biến chi tâm. Vô sát người mới có quyết đoán lực.

. [liêm trinh thất sát] không am hiểu tự hỏi, lại suy nghĩ không ngớt. Sai ai ra trình diện sát người vưu quá mức. Liêm trinh Hóa kị, mà lại dễ nhân việc vặt mà phí sức lo nghĩ. Vô sát, có khoa văn chư diệu cùng độ, tinh thần thủy dễ cân đối.

. [liêm trinh thất sát] tư tưởng tiêu cực. Mọi việc ưa từ phôi phương diện suy nghĩ.

7 Thiên phủ

. Thiên phủ ở cung phúc đức, chủ thái độ làm người cẩn thận. Duy nhược và đà la cùng độ, thì chủ tiểu khí; Hỏa Tinh cùng độ, thường đa không cần thiết suy nghĩ; kình dương cùng độ, nội đa nghi cụ; linh tinh cùng độ, đối quyết định của chính mình đa ưu tiên; thiên không cướp cùng độ, ma

Vô sự tìm việc tố, tức quảng phủ nhân chỗ vị [bảo vô cháo].

Thiên phủ hóa khoa, thì nặng tín nặc. Đồng thời sai ai ra trình diện sát, chủ thân an mà, kỷ lao. Kỳ tâm lao đa do vinh dự cảm xuất phát.

Thiên phủ ưa cùng hội phụ tá chư diệu. Chủ nội an lòng tịnh, mà lại có quyết đoán lực. Sai ai ra trình diện lộc người lại là trường bày mưu nghĩ kế.

Thiên phủ sai ai ra trình diện khoa văn chư diệu, thì thường sinh lòng trắc ẩn. Mà lại chủ thông minh mà đôn hậu.

Thiên phủ và khôi việt cùng hội, mênh mông rộng lượng.

Thiên phủ cùng trời diêu cùng độ, chủ hảo lộng quyền thuật; cùng trời hình cùng độ, tính hảo xoi mói; cùng trời nguyệt cùng độ, chủ nội hướng.

mão dậu cung Thiên phủ, thân an tâm lao tính chất rõ ràng nhất. Nhược hỏa linh cùng độ hoặc tướng giáp, vưu chủ thể xác và tinh thần giai bất an tịnh.

Mão dậu cung Thiên phủ và đào hoa chư diệu cùng độ, chủ háo sắc. Duy kỳ háo sắc bản tính lại ưa ẩn dấu.

Xấu vị cung Thiên phủ, tương đối mão dậu cung người có xung động. Nhưng nếu đà la cùng độ, thì dễ sinh cải biến chi tâm, cho nên tự chiêu phiền não.

Xấu vị cung Thiên phủ nhược thiên không lộ thì, thì chủ hảo lộng xảo.

Tị hợi cung Thiên phủ thiên không lộ, thì tâm chí ti yếu. Có lộc, thì mênh mông rộng lượng, mà lại lĩnh đạo lực rất mạnh.

tị hợi cung Thiên phủ, giống nhau tiến thủ tâm so sánh cường.

8 Thái âm

Thái âm chủ tịnh, chỗ ở cũ cung phúc đức, giống nhau chủ ưa sự yên lặng. Cho dù Thái âm lạc hãm, có sát, cũng chủ một thân náo trung tâm có tịnh thú, hoặc năng lực tranh thủ lúc rảnh rỗi. Duy vô luận nhập miếu lạc hãm, đều chủ sức cạnh tranh không mạnh.

Thái âm ở cung phúc đức, nhập miếu, chủ có tinh thần hưởng thụ, . Mà lại dĩ lạc quan người chiếm đa số. Duy nhược sai ai ra trình diện thiên không cướp cùng độ hoặc gặp gỡ, thì khả năng là vạn sự không sợ hãi của lạc quan, hoặc đa mộng tưởng hão huyền, say mê vu cảnh trong mơ. Canh sai ai ra trình diện sát diệu, thiên hư, đại hao, thiên nguyệt, thiên hình, thiên diêu chờ, thì khả năng phát triển là tự bế chứng. Nhược canh cùng trời đồng hóa kị cùng độ, thì chủ nhược trí bốc hoặc tâm lý không bình thường.

Thái âm ở hợi cung nhập miếu người. Thiên cơ tương đối, cho nên am hiểu kế hoạch. Có sát thì chủ tâm kế.

Thái âm ở mão cung lạc hãm người, có xương khúc và thiên di giàu thiên lương cùng độ. Cũng chủ am hiểu kế hoạch. Có sát cũng công tâm kế.

[Thái âm thái dương] cùng độ người, nhược nhật sinh ra, thì chủ ngây thơ; dạ sinh ra, thì chủ hưởng thụ, có sống sống thưởng thức. Thái dương hóa lộc thì rộng rãi; Thái âm hóa lộc thì chìm tiềm.

Thái âm lạc hãm, Hỏa Tinh cùng độ, cương nội tâm nôn nóng; linh tinh cùng độ, thì tâm tình không ổn định; kình dương cùng độ, thì bận rộn mà ít thành; đà tuổi cùng độ thì tiểu khí. Nhập miếu người, cận chủ chưa đủ, mà lại nhân chưa đủ mà dồn bận rộn.

Thái âm nhập miếu và khoa văn chư diệu cùng độ người, hưởng thụ cao nhã. Duy lạc hãm xương diễm măng. Thì có hoa không quả, canh sai ai ra trình diện thiên không diệu, nội tâm cô tịch.

Thái âm ở thìn tuất nhị phú, chủ thiện quyền biến.

Thái âm Hóa kị, không gặp sát! Cũng chủ nội tâm bất an ninh. Sai ai ra trình diện sát, thì không chỉ nội tâm không yên, mà lại thân lao bất an.

9 tham lang

Tham lang ở phúc đức ngụ, chủ phóng túng. Sai ai ra trình diện sát người cố nhiên phóng túng hưởng lạc, cho dù sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cùng hội, cũng chủ say mê vu một loại ham mê. Ham mê tính chất có thể tường cụ thể tinh diệu tổ hợp mà định. Sai ai ra trình diện khoa văn chử diệu thì ưu nhã, sai ai ra trình diện đào hoa chử diệu thì tham tửu sắc đánh bạc. Nhược sai ai ra trình diện thiên không diệu mui xe thì hảo triết học tôn giáo.

Tham lang hóa lộc, tăng ham muốn hưởng thu vật chất hưởng thụ màu sắc. Hóa kị, thì chủ vô sự hối hả. Đa vô vị giao tế xã giao. Mà lại thường thường vu hối hả xã giao trung tâm uổng phao tâm lực đến nỗi sắp thành lại bại.

Tham lang hóa lộc, hóa quyền người, chủ ưa ăn ý. Đặc biệt 『 hỏa tham 』, 『 linh tham 』 cách người là nhiên.

Cung phúc đức sai ai ra trình diện [hiện lên thủy đào hoa], 『 phong lưu thái trượng 』 cách cục người, chủ háo sắc. Nhưng nếu có hoả hình đan xen, thì vừa chủ kỳ hảo kinh doanh đái đào hoa màu sắc hành nghiệp, hoặc ưa may mắn phạm hiểm để cầu món lãi kếch sù. Tham lang hóa lộc người vưu nhiên.

Tham lang hội đào hoa chư diệu, suốt đời phong lưu tự thưởng. Nhưng nhân cũng tất có đặc biệt tài nghệ, lệnh khác giới khuynh.

tham lang ở ngọ cung người chủ háo danh. Ở thân cung người chủ hảo lợi. Ở thìn tuất nhị cung người hảo ăn ý. Sai ai ra trình diện cát người vưu nhiên.

tham lang và dương đà cùng triền, suốt đời đa làm phức tạp tranh cãi, ưa giao du mà thiên nhân giao du gây chuyện phiền não.

tham lang và hỏa linh cùng độ, chủ gấp gáp. Sai ai ra trình diện lộc, thì chủ hảo phù hoa. Như thì sai ai ra trình diện thiên không cướp, thì trung niên sau đó, sáng lạn bình thản trở lại.

Tham lang xương khúc cùng độ, có khuynh hướng nghệ thuật. Nhưng đa động thái khuynh hướng.

10 cự môn

cự môn lâm cung phúc đức, kỳ cơ bản ý nghĩa là hao tâm tốn sức. Nguyên nhân ở chỗ mọi việc khinh vu quyết định, sau đó sinh hối tiếc chi tâm. Hoặc việc vui sự thân lực thân vi, sự vô khổ giai tất hỏi đến.

cự môn là ám diệu, cho nên vô luận bất luận cái gì tinh diệu và của cùng độ hoặc tương đối, kỳ bầu không khí không lành mạnh tất nhiên hiện ra. Cho nên khi thiên cơ đã bị cự môn ảnh hưởng thì, liền biểu hiện là thì ưa trên đường cải biến quyết định, hoặc mọi việc bỏ vở nửa chừng, hoặc thì sinh hối tiếc chi tâm; đương thái dương đã bị cự môn ảnh hưởng thì, liền biểu hiện là mọi việc thân lực thân vi, hoặc là việc nhỏ mà lãng phí tinh thần; cùng ngày cùng đã bị cự môn ảnh hưởng thì, liền biểu hiện là gặp chuyện tiên không sợ hãi, sau đó lại sinh hối hận.

cự môn hóa lộc, hóa quyền, chủ nhân sự vô khổ phải hỏi đến, hơn nữa rất khó tiếp thu người khác quyết định, gặp chuyện tất gia kỷ sai ai ra trình diện. Cự môn Hóa kị thì thường hối tiếc, hơn nữa quá mức truy cầu lý tưởng.

cự môn và thái dương Hóa kị cùng độ hoặc tương đối, thì dễ nhân mọi chuyện thân lực thân vi mà trái lại chiêu oán một cấn. Nhược thái dương hóa lộc, xoa, khoa, thì mặc dù quan tâm hao tâm tốn sức mà vẫn có thể có tinh thần hưởng thụ.

cự môn thiên cơ Hóa kị cùng độ hoặc tương đối, thì đổi ý chi tâm rất nặng, đến nỗi nhân tế quan hệ không tốt. Thiên cơ hóa lộc quyền khoa, thì kỳ hối tiếc thượng có trách nhiệm thượng ăn nói.

cự môn cùng trời đồng hóa kị cùng độ hoặc tương đối, thì nội tâm thường giác buồn khổ, hoặc dễ hãm thống khổ võng tình. Thiên đồng hóa lộc, thì chủ truy cầu tinh thần hưởng thụ.

cự môn sai ai ra trình diện sát, thì quan tâm lao lực, thoái thoái do dự, mà lại chiêu thị phi áp lực. Sai ai ra trình diện cát diệu cũng chủ truy cầu ham muốn hưởng thu vật chất, cũng không phải là tinh thần thượng khoái trá. Nhược và thiên không cướp cùng độ, thì đa không tưởng lý tưởng.

11 Thiên tướng

thiên tướng thủ cung phúc đức, quá mức thụ cùng sẽ tinh diệu ảnh hưởng. Cũng thụ liền nhau tinh diệu ảnh hưởng.

thiên tướng và 『 liêm trinh phá quân 』 tương đối, tối có tinh thần trọng nghĩa cập đồng tình tâm. Không gặp sát thì không được lưu vu cực đoan, không gặp xương khúc thì tình cảm: Và lý trí có thể cân đối.

nhược liêm trinh cát hóa, tình cảm nặng vu lý trí, nhược phá quân cát hóa, lý trí nặng vu tình cảm. Liêm trinh Hóa kị thì có tình cảm bị thương.

thiên tướng và tử vi phá quân tương đối, dễ nhất trở thành trong chính trị người chống lại, sai ai ra trình diện sát thì cực đoan, mà lại không chịu trách nhiệm. Sai ai ra trình diện xương khúc thì biểu hiện ôn hòa, mà lại phụ trách nhiệm.

nhược tử vi hóa quyền, so sánh cực đoan, nhưng trách nhiệm tâm rất nặng; tử vi hóa khoa, danh dự cảm rất nặng. Phá quân cát hóa, vưu chủ lý trí.

. Thiên tướng và vũ khúc phá quân tương đối tối có trách nhiệm tâm, lại lâm sự khiếm chủ trương, cho nên dễ bị người giựt giây, sai ai ra trình diện xương khúc người vưu quá mức. Sai ai ra trình diện sát, chậm thì có thể kích phát bản thân ý chí. Sai ai ra trình diện sát nặng thì dễ thái độ làm người tả hữu. Đà la cùng độ thì tự chiêu phiền não.

sai ai ra trình diện vũ khúc cát hóa, vật chất hưởng thụ nặng vu tinh thần hưởng thụ, quyết đoán lực cũng so sánh tốt. Vũ khúc Hóa kị, nguyên nhân chính tài thất nghĩa.

thiên tướng là tài ấm giáp, ngại có ỷ lại tâm; là hình kị giáp, thì đa ưu lo ngại.

thiên tướng và Tứ Sát cùng hội người, mọi việc tất đa sinh chi tiết cản trở. Và thiên không cướp cùng hội người, thiên về không tưởng, tọa nói bất năng khởi hành.

thiên tướng hội thiên không lộ Thiên phủ, chủ suốt đời nhận người đả kích; nhược sẽ có lộc Thiên phủ, thì chủ tự mãn.

ba pha được lộc, chủ đời sống tinh thần sung túc.

12 thiên lương

. Thiên lương chủ thanh quý, chỗ ở cũ cung phúc đức thì, chủ nhân coi trọng tinh thần hưởng thụ. Cùng hội nhập miếu thái dương, thì năng lượng mặt trời giải trừ kỳ cô kị của tính, tự nhiên đời sống tinh thần sung túc.

. Thiên lương hóa lộc chủ chiêu kị; hóa quyền, thì lòng tự trọng rất nặng; hóa khoa thì chủ thông minh mẫn duệ, nên học thuật nghiên cứu. Thiên vu cùng độ, tư tưởng siêu thoát; mui xe cùng độ, có khuynh hướng triết lý; hai người nhược canh phùng thiên không diệu, thì kỳ tư tưởng không đổi thái độ làm người lý giải.

. Thái dương lạc hãm cùng trời lương cùng hội, thì chủ hảo để ý nhàn sự, đến nỗi tự chiêu bận rộn. Canh sai ai ra trình diện cát diệu, lại chủ bận về việc.. Công ích. Nhược cát hung cùng xuất hiện, thiên lương không gặp cát hóa, mà hội cự môn Hóa kị người, lại chủ giả nhân giả nghĩa.

. Thiên lương cùng trời cùng cùng củng, chủ bằng lòng với số mệnh. Thiên đồng Hóa kị thì khiếm chủ trương, mà lại suốt đời bay bổng bất an.

. Thiên lương ở tị, hợi, thân tam cung, mỗi ngày mã, thiên không cướp, chủ suốt đời di động bất an, bất an nhất nghiệp, thì sinh cải biến chi tâm, đến nỗi ảnh hưởng sự nghiệp. Sai ai ra trình diện sát kị người, canh chủ phù phiếm.

. Thiên lương thiên cơ cùng độ hoặc đối củng, lao tâm phí thần. Thiên cơ Hóa kị, thì

Đa trừ bất an, mà lại mọi việc khiếm tôn chỉ chủ trương.

thiên lương nhập miếu, suốt đời an hạ, mà lại nổi danh sĩ thanh tao. Không thích xử lý tục vụ. Nhược thiên lương ở hãm địa, thì chuyển hóa thành lười nhác tranh thủ thời gian. Sai ai ra trình diện khoa văn khoáng diệu người vưu quá mức.

thiên lương kiện Hỏa Tinh, dễ phiền táo bất an; linh tinh cùng độ, tư tưởng đa bầu không khí không lành mạnh. Đà la cùng độ, tự chiêu phiền não; kình dương cùng độ, vô cát thì gây chuyện cạnh tranh, có cát thì cho thỏa đáng học thận tư. Thiên không cướp cùng độ, chủ lý tưởng rất cao.

thái dương thiên lương và sát kị hình hao tổn thiên nguyệt cùng hội, chủ dễ nhuộm bất lương ham mê.

13 thất sát

Thất sát ở cung phúc đức, nhập miếu, mặc dù chủ có lý tưởng, nhưng bất lợi hôn nhân, cho nên nên trì không thích hợp sớm. Lạc hãm mà lại chủ tư tưởng có khuynh hướng tiêu cực.

thất sát lý tưởng, thiên về vu cá nhân lợi ích, bởi vậy mỗi có có tài nhưng không gặp thời chi tâm. Nhược sai ai ra trình diện sát kị, thì canh chủ bực tức đầy bụng, khả năng phát triển là cực đoan.

Thất sát không thích liêm trinh Hóa kị, chủ tình cảm thượng ngăn trở bất an, mà lại đa vô vị cử động; sai ai ra trình diện vũ khúc Hóa kị, . Thì nội tâm lo nghĩ.

Nữ mệnh thất sát ở cung phúc đức, cũng chủ bất lợi hôn nhân, nên hôn nhân muộn, hoặc dĩ nhà kề, kế thất là nên. Sai ai ra trình diện sát kị người càng sâu.

Thất sát và vũ khúc Hóa kị cùng độ hoặc tương đối, canh chủ đối hôn nhân bất lợi. Thường thường có hình khắc, sanh ly việc, hoặc chủ phối ngẫu người yếu đa bệnh, sai ai ra trình diện sát người càng sâu.

Thất sát ở cung phúc đức người, mỗi chủ mạo muội làm ra quyết định. Và vũ khúc cùng độ hoặc đối củng người, canh chủ ngắn lự. Hỏa linh cùng độ càng sâu, làm ra quyết định hậu canh thường đa nghi lự.

Thất sát thủ cung phúc đức người, ưa bận rộn mà không được thanh nhàn. Tử vi cùng củng người càng sâu. Nhược đối cung [tử vi Thiên phủ] mà tử vi hóa quyền người, thì mọi việc ưa thân lực thân vi mà đầu voi đuôi chuột; nhược Thiên phủ hóa khoa, thì không quả quyết. Vừa chủ lý tưởng rất cao

Bất năng thực hiện.

Thất sát và [liêm trinh Thiên phủ] tương đối người, chủ bận rộn, mà lại ưa thái độ làm người mưu liêm trinh hóa lộc người vưu quá mức.

Thất sát và thiên không lộ Thiên phủ tương đối, chủ nội tâm đa ưu tiên. Thảng phủ kho tràn đầy, thì chủ phúc hậu.

14 phá quân

Phá quân thủ cung phúc đức, nhập miếu thì bệnh thiện quyết đoán; lạc hãm thì đa thành kiến, ít quyết đoán. Nhiên hai người giai chủ ưa thân lực thân vi, phí sức sức lao động mà không từ, mà lại dễ sinh cải biến chi tâm.

Phá quân và sát kị cùng hội, canh sai ai ra trình diện ở hình, âm sát, đại hao, thiên nguyệt chờ diệu, chủ dễ mắc mạn tính tật bệnh, cửu triền nan dũ, đến nỗi ảnh hưởng tinh thần hưởng thụ.

Phá quân và hỏa linh cùng độ, nội tâm vội vàng xao động lo nghĩ; sai ai ra trình diện dương đà cùng độ, nội tâm đa hối tiếc, mà lại đa chủ ý cải biến; sai ai ra trình diện thiên không cướp cùng độ, đa không tưởng mà ít thực hành chi tâm.

Phá quân không thích xương khúc cùng độ, nhược canh sai ai ra trình diện sát, thì chủ dối trá. Không gặp sát, thì đa do dự hồ nghi.

Phá quân và [liêm trinh thiên tướng] tương đối, phổ thông dưới tình hình ít sầu lo, duy liêm trinh Hóa kị, thì hoảng sợ không chịu nổi một ngày.

Phá quân và [vũ khúc thiên tướng] tương đối, chủ mọi việc phí sức sức lao động, không chịu tín nhân. Nhược vũ khúc Hóa kị, thì sầu lo phiền não, mà lại mọi việc trái lại phúc.

Phá quân và [tử vi thiên tướng] tương đối, giống nhau dưới tình hình chủ mình say sưa. Nhược tử vi hóa khoa thì lòng tự tin vưu cường; tử vi hóa quyền thì quá mức mình trung tâm.

Phá quân sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu, thì chủ đa sáng kiến.

Phá quân hóa lộc hóa quyền, lại thấy Hỏa Tinh, kình dương người, chủ tốt đẹp vụ xa.

Phá quân và tài ấm giáp thiên tướng tương đối, chủ khí chất ưu nhã; và hình kị giáp thiên tướng tương đối, thì đa vô vị sầu lo, có áp ép cảm, thì sinh đột phá hiện trạng chi tâm mà không năng lực thực hành.

Cung phụ mẫu

Suy đoán phụ mẫu tồn vong, tiên khán thái dương Thái âm; thái dương lạc hãm chủ phụ tiên vong: Thái âm lạc hãm chủ mẫu tiên vong. Nhược hai sao câu lạc hãm hoặc câu nhập miếu, thì thị thái dương Thái âm có vô Hóa kị. Thái dương lạc hãm Hóa kị bất lợi phụ; Thái âm lạc hãm Hóa kị bất lợi mẫu. Thái dương nhập miếu Hóa kị bất lợi mẫu; Thái âm nhập miếu Hóa kị bất lợi phụ.

Nhật nguyệt trái lại bối người, viết sinh ra bất lợi mẫu, dạ sinh ra bất lợi phụ.

Kể trên suy đoán, nhưng cần phải tham khảo cung phụ mẫu tinh diệu tổ hợp mà định. Nhược tinh diệu tường hòa, “Thì không được hình phạt chính khắc, có thể không cần để ý tới trong buổi họp thuật thái dương Thái âm của khắc ứng với. Duy nhưng có thể tạ đến đây suy đoán phụ mẫu của tính cách.

Nhược kình dương hoặc đà la độc thủ cung phụ mẫu, hội chiếu Thái âm thái dương người, hình phạt chính khắc, nhưng cần phải tham khảo kể trên khắc ứng với mà định.

Hỏa Tinh hoặc linh tinh độc cung phụ mẫu, lại thấy thái dương Thái âm lạc hãm hoặc Hóa kị người, chủ nhị họ diên sinh. Hoặc chủ còn nhỏ và phụ hoặc mẫu bất tương tụ. Cụ thể tính chất tường tam phương tinh diệu mà định.

Phụ mẫu ngụ không thích sai ai ra trình diện phụ tá chỉ tinh, vưu không thích sai ai ra trình diện đối tinh phục chỉ tinh (như mỗi ngày khôi thiên việt, lại thấy văn xương mà không sai ai ra trình diện văn khúc). Chủ có lượng nặng phụ mẫu, hoặc phụ mẫu tái hôn, hoặc phụ có ngoại thất.

Cung phụ mẫu trừ suy đoán phụ mẫu tồn vong gặp gỡ ngoại, thượng khả suy đoán chính đuổi kịp tư, chủ quản cập chủ quản cơ cấu quan hệ. Thì kính dĩ cung viên trung tâm tinh diệu suy đoán là được, không cần để ý tới trong buổi họp thuật nguyên tắc. Nhân kể trên nguyên tắc cận áp dụng vu bản thân phụ mẫu.

Cung phụ mẫu sai ai ra trình diện lộc quyền khoa, không thể là tất thuộc phụ mẫu hiển quý, nhưng tất chủ không thể phụ mẫu.

Cung phụ mẫu sai ai ra trình diện lộc, quyền, khoa, rất nhiều thời gian cận chủ thượng tư tính chất đặc biệt. Giống nhau dưới tình hình, có thể coi là nên ở đại cơ cấu xí nghiệp phục vụ. Hoặc chủ thượng tư nhâm chức vị quan trọng, có quyền thế danh dự.

Cung phụ mẫu sai ai ra trình diện Tứ Sát, cũng không nhất định hình phạt chính khắc, có lúc cận chủ nhân tế quan hệ không tốt (bao quát và bản thân cung phụ mẫu cập thủ trưởng chủ quản quan hệ). Hình khắc hay không, chủ yếu thị tinh diệu tổ hợp mà định.

Cung phụ mẫu sai ai ra trình diện lộc tồn, thiên mã, thường thường chủ phụ mẫu thiên động. Nhưng có lúc cũng chủ chính lúc nào cũng thay đổi thủ trưởng.

Cung phụ mẫu cát diệu cát hóa trọng trọng, mà cung mệnh tinh yếu, không vì mỹ luận, phải sai ai ra trình diện che chở ngôi sao, sau đó thủy chủ đối với mình hữu lực, bằng không cận chủ tự thân thái độ làm người nước phụ thuộc.

Cung phụ mẫu ưa mỗi ngày lương, thiên thọ, thiên phúc, giải thần, thì chủ phụ mẫu trường thọ.

Lưu niên cung phụ mẫu không thích sai ai ra trình diện lưu xương lưu khúc. Như sai ai ra trình diện, tinh diệu vừa không được cát người, thì cần phải kiểm tra lưu niên cung mệnh cập tiểu hạn, như sai ai ra trình diện Tang Môn, người đi viếng, bạch hổ chờ diệu, lại có sát kị, tức cần phải phòng đồ tang. Trưởng tử cháu ruột vưu xác thực.

Có lúc lưu xương lưu khúc không hiện ra vu lưu niên cung phụ mẫu, ra hiện vu lưu niên cung mệnh. Cái xương khúc làm lễ nhạc của hạn, tính chất không tốt thì tức chủ tang phục của lễ.

Lưu niên cung phụ mẫu sai ai ra trình diện sát kị, cũng chủ phụ mẫu tai bệnh. Duy đuổi kịp tư bất thiện quan hệ, thường thường cũng do là khắc ứng với.

Lưu niên cung phụ mẫu mỗi ngày vu cũng không chủ cát, cái thiên vu là di sản của diệu, có lộc xung hội, đồng thời sai ai ra trình diện sát kị người, cũng cần phải phòng phụ mẫu đồ tang.

1 tử vi

Tử vi thủ cung phụ mẫu, chủ phụ mẫu có quyền uy. Nhiên như vô bách quan triều củng, thì cận chủ phụ mẫu chủ quan, ở gia đình có bạo quân khuynh hướng, kỳ quyền uy tính chất ở đây. Cho nên nhược sai ai ra trình diện sát kị hình diệu, thì chủ chính lúc nhỏ không được vì cha mẹ bảo vệ, hoặc phụ mẫu thường chủ quan mệnh lệnh, tả hữu ý chí của mình.

Điểm ấy tính chất, cũng có thể dùng để suy đoán đuổi kịp tư quan hệ. Thủ trưởng tập quán mệnh lệnh, cần phải chú ý làm sao điều hòa.

Tử vi, kình dương, Hỏa Tinh cùng độ ở ngọ cung, phụ mẫu tánh khí nóng nảy, hoặc phụ mẫu quan hệ không tốt. Sai ai ra trình diện phụ tá chỉ tinh, hoặc đào hoa chư diệu, chủ có kế mẫu hoặc phụ thân có ngoại cưng chìu.

Nhược [tử vi tham lang] cùng độ, thì không thích hợp sai ai ra trình diện vũ khúc Hóa kị, canh sai ai ra trình diện sát, chủ phụ mẫu có ý định ngoại tai bệnh. Cũng không, nên sai ai ra trình diện liêm trinh Hóa kị, sai ai ra trình diện sát thì chủ không được vì cha mẹ bảo vệ. Hỏa Tinh ở cung mệnh người, chủ lúc nhỏ làm con nuôi.

[tử vi tham lang] và hỏa, linh cùng độ, cũng chủ ít tiểu tức ly khai phụ thân hoặc mẫu thân. Sai ai ra trình diện cát, kỳ chia lìa tính chất ôn hòa, như xuất ngoại ký túc, hoặc phụ thân xuất ngoại mưu sinh các loại.

『 tử vi phá quân 』 sai ai ra trình diện sát, tức dễ hình khắc chia lìa. Và thủ trưởng quan hệ thì chủ dễ sinh biến hóa canh thiên.

Tử vi phá quân đối củng phá quân tổ hợp, thì không được hình phạt chính khắc; sai ai ra trình diện sát cận chủ ly biệt, trước canh hội vũ khúc Hóa kị, cũng chủ phụ mẫu tai nhàn. Hội liêm trinh Hóa kị, sai ai ra trình diện sát trọng trọng, chủ luân thường có biến; sát khinh chủ bất hòa.

Kể trên hai sao hệ, nhược phá quân hóa lộc, thì ly biệt khắc ứng với của kỳ ở người thứ hai đại hạn. Hỏa Tinh cùng độ thì sớm.

Dần thân cung [tử vi Thiên phủ] ở phụ mẫu ngụ, không gặp ở phụ tá chỉ tinh, thì không hình khắc; nhược sai ai ra trình diện chỉ tinh, chủ nhị mẫu; đào hoa chư diệu trọng trọng người, chủ tự thân là kế thất sở sanh.

Tử vi hóa khoa, phụ mẫu quyền uy; Thiên phủ hóa khoa, phụ mẫu che chở. Duy tử vi hóa quyền thì vũ khúc tất đồng thời Hóa kị, không gặp sát thượng khả, nhược sát hình chư diệu trọng trọng thì chủ phụ mẫu có trọng đại thất bại.

Tị hợi cung [tử vi thất sát], đối tứ hóa ảnh hưởng cực kỳ mẫn cảm. Cơ bản tính chất thì vì cha mẹ có trách nhiệm tâm, vô luận bất luận cái gì loại dưới tình hình, đối với mình đều năng lực che chở.

Cho nên mừng nhất sai ai ra trình diện liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa quyền, vũ khúc hóa khoa đồng thời gặp gỡ thì hai đời tình cảm hòa hợp, mà lại chủ thụ phụ mẫu dẫn.

Nhược tử vi hóa khoa, thì phụ mẫu chủ quan. Không cầm quyền cô quân người, chủ quan trình độ càng sâu.

Nhược tham lang cát hóa, sai ai ra trình diện khoa văn chư diệu, cũng chủ tình cảm hòa hợp; sai ai ra trình diện đào hoa chư diệu, phụ có nhà kề ngoại thất.

Duy nhược liêm trinh Hóa kị, sát nặng hình phạt chính, sát nhẹ thì chủ bất hòa; tham lang Hóa kị, cũng chủ phụ có ngoại thất; vũ khúc Hóa kị, hoặc vì cha mẹ sự nghiệp khuynh bại, hoặc là hình khắc chia lìa, hoặc là tai bệnh.

Và thủ trưởng quan hệ, có thể dựa vào kể trên tính chất cùng phán đoán.

Cung phụ mẫu tinh diệu tính chất, chủ phụ thân hoặc chủ mẫu thân của khắc ứng với, nhưng cần phải thị Thái âm thái dương cập ngày đêm sinh ra mà định. Như Thái âm ở tị cung Hóa kị, phụ mẫu sai ai ra trình diện tử vi ở tử, Hỏa Tinh cùng độ, thì chủ phụ thân rời nhà, chính thuận theo mẫu thị. Cái phụ

Thân lúc nào cũng rời nhà, mẫu thân tự nhiên Hóa kị vậy.

2 thiên cơ

Thiên cơ thủ phụ mẫu phú, cơ bản tính chất bất lợi phụ tử đang lúc nhân tế quan hệ. Sai ai ra trình diện lộc quyền khoa hội, sau đó thủy chủ ổn định, bằng không chủ hai đời rời xa. Nhập miếu vô sát, thì rời xa tính chất ôn hòa.

Thiên cơ và đào hoa, thiên mã cùng hội, chủ ít tiểu cho làm con thừa tự, ra tự, hoặc lớn tuổi ở rể, hoặc cung cấp nuôi dưỡng nhạc gia mà không cung cấp nuôi dưỡng phụ mẫu, hoặc thân cận nhạc gia, thị sát kị nặng nhẹ mà định.

Thiên cơ cự môn tinh hệ, vừa chủ phụ mẫu và chính đương sự phối ngẫu bất hòa, sai ai ra trình diện sát vưu xác thực.

Thiên cơ và dương đà cùng hội, lại thấy thiên không cướp, thiên hình người, hình phạt chính khắc, hoặc sùng bái phụ mẫu.

thiên cơ và hỏa linh cùng độ, chủ ly không được chủ khắc.

thiên cơ Hóa kị, cơ bản tính chất là hai đời nhân tế quan hệ không tốt.

Tử ngọ thiên cơ hội thiên đồng Hóa kị, cũng chủ quan hệ không tốt; sai ai ra trình diện sát, thì chủ có thương tích tâm rơi lệ việc. Nhược đối cự môn Hóa kị, thì lúc nhỏ phụ mẫu bất lợi. Xấu vị cung người cùng luận.

xấu vị thiên cơ sai ai ra trình diện cát người, chủ phụ thân có phiến diện.

xấu vị thiên cơ và thiên không diệu cùng độ, và phụ mẫu rời xa.

[thiên cơ Thái âm] là so sánh tốt tổ hợp, vô sát, không được hình phạt chính khắc chia lìa. Có sát mà không hội Hóa kị, cũng không hình phạt chính khắc, cận chủ chia lìa.

[thiên cơ Thái âm] mà thiên cơ hóa lộc người, Thái âm tất đồng thời Hóa kị, dạ sinh ra cung phụ mẫu ở dần cung người, năm mới bất lợi phụ thân.

[thiên cơ Thái âm] thiên mã sai ai ra trình diện sát, và phụ mẫu quan hệ làm bất hòa, lại thân cận phối ngẫu hoặc ngoại thất cha mẹ của.

mão dậu cung [thiên cơ cự môn], không gặp sát cũng chủ rời xa, hoặc hai đời nhân tế quan hệ không tốt, hoặc bất lợi phụ mẫu. Sai ai ra trình diện sát người hình phạt chính khắc, hoặc phụ nghiệp rách nát. Nhiên dậu cung người trội hơn mão cung.

Cái gọi là [bất lợi phụ mẫu], là chỉ sau khi sinh phụ mẫu cảnh ngộ nghèo nàn. Trì đến đây dĩ nghiệm thủ trưởng, cũng chủ thượng tư đang làm việc thượng tình trạng bất lợi. Đến đây hạng trưng nghiệm có thể suy đoán lưu niên.

[thiên cơ thiên lương] ở thìn tuất cung, sai ai ra trình diện cát hóa, cát diệu, thì chủ có phụ mẫu che chở, cũng chủ có thủ trưởng dẫn. Duy đến đây che chở dẫn lực không kiên nhẫn cửu.

Thiên cơ thiên lương thiên mã, chủ rời xa. Có Hỏa Tinh người, rời xa tính chất không được cát.

[thiên cơ thiên lươngJ hội thái dương Hóa kị, dạ sinh ra bất lợi phụ thân. Sai ai ra trình diện sát, chủ ra tự, cho làm con thừa tự, gởi nuôi.

tị hợi cung thiên cơ, nhược triền đào hoa chư diệu, vừa triền hỏa linh, chủ là nhà kề kế thất sở sanh.

tị hợi cung thiên cơ, sai ai ra trình diện sát, hoặc sai ai ra trình diện phụ tá chỉ tinh, đa chủ lượng nặng phụ mẫu. Hội thiên đồng hóa lộc người vưu nhiên.

. Hợi cung thiên cơ không thích nhất và tị cung Thái âm Hóa kị tương đối, chủ năm mới phụ mẫu tai bệnh tử vong.

. Hợi cung thiên cơ tá hội dậu cung [thái dương thiên lương], cho nên sai ai ra trình diện sát kị cũng chủ bất lợi phụ thân.

. Phàm thiên cơ ở cung phụ mẫu, sảo sai ai ra trình diện hình kị tức có việc đoan, ứng với tường các lưu niên cung phụ mẫu mà chỉnh lý kỳ khắc ứng với. Khắc ứng với của kỳ, đa ở Thái âm thái dương cung độ.

3 thái dương

. Thái dương ở cung phụ mẫu, nhập miếu người, vô khắc; canh sai ai ra trình diện cát, lúc nhỏ thụ phụ mẫu bảo vệ. Viết sinh ra canh cát.

. Nhược thái dương lạc hãm, thị sát kị hội hợp trình độ, mà nhất định là phủ hình khắc, hoặc không được vì cha mẹ sở hỉ. Dạ sinh ra càng hung.

. Nhân miếu sai ai ra trình diện sát, mà Thái âm lại cùng sát tinh cùng độ, chủ phụ mẫu bất hòa.

. Lạc hãm sai ai ra trình diện sát, mà Thái âm lại có sát tinh cùng độ, chủ tiên khắc mẫu, hoặc phụ mẫu nhân sự chia lìa. Thảng Thái âm vô sát cùng triền, thì lúc nhỏ phụ vận bất lợi.

. Viết sinh ra, cung phụ mẫu thái dương nhập miếu, vừa hội ngôi sao may mắn, cát hóa, thì không chỉ lúc nhỏ thụ phụ mẫu cưng chiều, mà lại chủ phụ thân cảnh ngộ hài lòng. Dạ sinh ra giảm hình phạt.

Thái dương cự môn ở cung phụ mẫu, chủ phụ thân tằng ly hương an cư. Nhược sai ai ra trình diện Hóa kị, Tứ Sát, thì phụ có tai bệnh; sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu, thì phụ có việc nghiệp.

[thái dương cự môn] sai ai ra trình diện cát hóa người,, dĩ phục vụ dị tộc là tốt, chủ được dị tộc thủ trưởng đề bạt.

[thái dương cự môn] Hóa kị, thì chủ và thủ trưởng bất hòa, bởi vậy dĩ nghề tự do là tốt.

thái dương thiên lương thủ cung phụ mẫu, nhược thái dương cát hóa, thì được phụ mẫu che chở lực quá nhiều. Duy sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu quá nhiều, thì trái lại chủ tự thân khiếm khuyết phụ mẫu bên ngoài trợ giúp lực.

[thái dương thiên lương] ở cung phụ mẫu, như vô cát diệu, thì mặc dù không gặp sát kị, cũng chủ phụ mẫu chủ quan. Đồng thời cũng chủ và thủ trưởng dễ có thành kiến.

[thái dương thiên lương] dĩ thái dương hóa quyền là tối cát, không chỉ có thể thụ phụ mẫu che chở, mà lại giúp đỡ nhiều lực:

[thái dương Thái âm] cùng độ người, giống nhau dưới tình hình chủ phụ mẫu tốt đẹp, và tự thân quan hệ cũng hài lòng. Nhược Thái âm hóa lộc, thì chủ còn nhỏ thụ phụ mẫu cưng chiều; thái dương hóa lộc, thì thụ phụ mẫu trợ lực, hoặc được phụ mẫu của thích giao hữu dẫn; ở vị cung người so sánh bất lợi mẫu, duy ở xấu cung so sánh bất lợi phụ.

Thái dương Thái âm cùng độ vu cung phụ mẫu, nhược Thái âm hóa khoa sai ai ra trình diện sát người, chiêm đại cho rằng chủ bà tức bất hòa; thái dương hóa khoa, sai ai ra trình diện sát người, cổ đại cho rằng phúc ấm thua tam đại (tức tự thân người ấy nữ dễ rách nát). Loại này tình hình, hôm nay chỉ có thể tham khảo.

Suy đoán và thủ trưởng của nhân tế quan hệ, dĩ 『 thái dương Thái âm 』 khó nhất suy đoán. Nhược sai ai ra trình diện cát, thì quan hệ hài lòng, duy sai ai ra trình diện chiêm diệu chiêm hóa nhiều lắm, rồi lại chủ tự thân thường nhân chống lại tư có mang tình cảm, đến nỗi không được tư độc lập tiến thủ. . Sai ai ra trình diện cát sát cùng xuất hiện, thì chủ cùng mình quan hệ tốt đẹp chính là thủ trưởng dễ chuyển hoán; sai ai ra trình diện kị, thì phòng lúc đầu quan hệ hài lòng, nhưng dễ nhân hiểu lầm mà chuyển thành ác liệt; sai ai ra trình diện kị lại đồng thời sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu, thì loại này tính chất vưu xác thực.

Lưu niên thái dương vu cung phụ mẫu Hóa kị, bất khả tức tác hình khắc luận, sát hình đan xen, thủy chủ tai bệnh, nhược sát khinh, có lúc chỉ vì và phụ mẫu bất hòa, sản sinh kỳ sai ai ra trình diện. Vừa cần phải tường lưu diệu, mỗi ngày sát, Tang Môn, tự hổ, sau đó thủy ứng với vu phụ mẫu, bằng không khả năng chủ và thủ trưởng bất hòa.

Lưu niên thái dương hóa lộc, lại thấy phụ tá chư diệu trọng trọng, khả năng kỳ khắc ứng với ở chỗ thủ trưởng chủ quản.

4 vũ khúc

Vũ khúc thủ cung phụ mẫu, nếu không nhập miếu, lại không có phụ tá cát diệu đến đỡ, thì hình phạt chính khắc phụ mẫu. Cũng chủ và thủ trưởng quan hệ bất lương.

Nhược vũ khúc nhập miếu. Có phụ tá cát diệu cập cát hóa, thì không được chủ san khắc. Và thủ trưởng, ông chủ quan hệ thì nhưng dễ xa cách.

Vũ khúc thủ cung phụ mẫu, sai ai ra trình diện Hóa kị, đồng thời sai ai ra trình diện sát, thì cần phải tham khảo cung mệnh cập đại vận, lưu niên cung mệnh, cung phụ mẫu, mà suy đoán kỳ có hay không hình khắc, hoặc cận chủ phụ mẫu sự nghiệp rách nát.

Phàm vũ khúc thủ cung phụ mẫu người, cổ nhân giai chủ trương ra tự hoặc ly hương, cho rằng bởi vậy có thể miễn hình phạt khắc. Về điểm này, hôm nay tự không cần cho rằng có thể khắc ứng với. Nhưng phụ mẫu đối tự thân khuyết thiếu trợ lực, hoặc dịch hình thành sự khác nhau, thì nên gia dĩ chú ý.

Vũ khúc hóa lộc vu cung phụ mẫu, duy vu người thứ nhất đại vận lại hóa thành sao Hóa kỵ người, thường thường chủ phụ mẫu sản nghiệp điêu linh. Nhược vũ khúc Hóa kị. Vu đệ nhất đại vận hóa thành lộc tinh người, thì chủ phụ mẫu tai bệnh.

Vũ khúc Hóa kị, tối kỵ dương đà giáp, hỏa linh giáp, chủ phụ mẫu tai bệnh, hoặc có cực đại rách nát.

Vũ khúc ở cung phụ mẫu, canh và dương đà, hỏa linh, thiên không cướp, hình hao tổn chư diệu cùng hội người, thời niên thiếu phụ mẫu tất bất lợi. Lưu niên đại vận cung phụ mẫu thấy vậy loại tinh hệ, cũng phòng phụ mẫu nổi bật tai bệnh hoặc sự nghiệp rách nát. Thậm chí phụ mẫu có nhiều vũ khúc Hóa kị đối trùng, cũng có loại tình huống này.

Duy vũ khúc Hóa kị, thiên trù, Hỏa Tinh cùng độ người, thường thường vừa chủ phụ mẫu sở nghiệp giả đái sát khí, như ngành ăn uống các loại. Không gặp thiên trù, cũng thao lợi khí hành nghiệp. Như ngoại khoa bác sĩ, cắt tóc các loại. Kỳ chức nghiệp giá cả thế nào, thị có vô phụ tá cát diệu cùng hội mà định.

Vũ khúc Thiên phủ tổ hợp, có lợi nhất. Vô sát kị hình hao tổn, thì không được hình phạt chính khắc. Nhược sát khinh, có thiên thọ đồng cung, cũng không hình phạt chính khắc.

[vũ khúc Thiên phủ] hội liêm trinh Hóa kị, thì chủ phụ tử sao Sâm, sao Thương. Hội hình kị giáp [tử vi thiên tướng], cũng thế; hoặc chủ thụ thủ trưởng áp lực.

[vũ khúc tham lang] và hỏa linh cùng độ, chủ khắc; cũng chủ và thủ trưởng quan hệ có đột nhiên biến hóa, quyền lợi tranh cãi, hung chung khích mạt. Nhược vũ khúc Hóa kị thì cũng chủ phụ mẫu hoành phá.

[vũ khúc tham lang] mà tham lang hóa lộc, thì chủ thượng tư dẫn, chỉ có sát, thì nhưng chủ thủy chung quan hệ thay đổi kém.

Vũ khúc thiên tướng sai ai ra trình diện tài ấm giáp, chủ được phụ ấm, cũng chủ được với tư dẫn trợ lực; hình kị giáp người, thì hình phạt chính khắc, cũng chủ thụ thủ trưởng kị tài.

[vũ khúc thiên tướng] cũng không ưa hỏa linh giáp, dương đà giáp, hình phạt chính khắc; cũng chủ thụ thủ trưởng xa lánh, hoặc đa khắc khẩu, hiểu lầm.

Vũ khúc thất sát cơ bản cũng hình phạt chính khắc, sai ai ra trình diện sát kị người vưu quá mức. Nếu không có sát, trái lại sai ai ra trình diện cát hóa, cát diệu, thì cận chủ quan hệ xa cách. Cũng không ưa sai ai ra trình diện Hỏa Tinh cùng độ, tạm biệt đào hoa, thì chủ tự thân là ngoại thất hoặc thứ thất sống chết.

[vũ khúc phá quân] hình khắc cũng nặng, và vũ sát đại thể tương đương. Phàm vũ phá, [vũ sát] ở cung phụ mẫu người, cũng chủ lúc nào cũng chuyển hoán công tác.

. [vũ khúc phá quânJ mà vũ khúc Hóa kị, thì cực khả năng vì cha mẹ sản nghiệp bạo phá bạo bại.

5 thiên đồng

Thiên đồng là đái tình cảm tinh diệu. Nhập miếu, thì chủ hai đời tướng hiệp, cũng không sai ai ra trình diện hình khắc. Duy lạc hãm thì, thì nhưng đa ý kiến bất hòa.

thiên đồng Hóa kị _ nhược sát nặng, nhưng chủ thương tâm rơi lệ. Cần phải tường đại vận cập lưu niên cung phụ mẫu mà định kỳ bất lợi tính chất.

Thiên đồng và kình dương cùng độ, thì chủ thụ thủ trưởng áp lực, đến nỗi bất hòa. Đà la cùng độ, sai ai ra trình diện hình kị người, chủ thụ thủ trưởng liên luỵ; hỏa linh cùng độ, lúc nào cũng biến hóa thủ trưởng.

Thiên đồng hóa lộc, duy cùng trời lương cùng độ hoặc đối củng người, thủy chủ thụ phụ mẫu che chở, bằng không trái lại chủ phụ mẫu với mình lúc nhỏ thì xuất ngoại mưu sinh.

Thiên đồng Hỏa Tinh, cũng chủ còn nhỏ ly khai phụ mẫu.

[thiên đồng Thái âm], cơ bản tinh hệ tính chất chủ tình cảm phong phú, duy nhược và hình kị sát hao tổn chư diệu cùng hội người, thì cũng hình phạt chính khắc chia lìa. Không thích nhất Thái âm Hóa kị, cũng phụ mẫu không được đầy đủ.

[thiên đồng Thái âm] cát hóa, thì không hình khắc. Cát hóa mà sát nặng người, nhưng chủ bất hòa. Cũng chủ và thủ trưởng sao Sâm, sao Thương.

[cùng cự môn] cư cung phụ mẫu, tính chất nhất bất lương, chủ phụ tử bất hòa. Hóa kị người vưu quá mức.

Thiên đồng cự môn cùng trời vu cùng độ, hình sát nặng, mà sai ai ra trình diện hóa lộc cùng hội người, chủ phụ mẫu di sản khiến cho tranh đoạt.

Thiên đồng cự môn và hỏa linh cùng độ, chủ niên thiếu sùng bái phụ mẫu. Nhược đào hoa chư diệu trọng trọng, thì chủ là nhà kề kế thất sở sanh; sai ai ra trình diện phụ tá chỉ tinh, quyết chủ lượng nặng phụ mẫu.

Thiên đồng thiên lương cùng độ người, thì phụ mẫu hôn nhân có khúc chiết, dĩ tằng giải trừ hôn ước người, phụ mẫu thủy bạch đầu giai lão. Sai ai ra trình diện đào hoa chư diệu, phụ có gặp ở ngoài.

[thiên đồng thiên lương] cùng trời mã cùng độ, chủ phụ mẫu cần phải rời xa nơi chôn rau cắt rốn. Canh sai ai ra trình diện hỏa linh, thì chủ bồng bềnh. Loại này tinh diệu tính chất, có khi lại chủ phụ thân sở nghiệp giả đái lưu động màu sắc.

[thiên đồng thiên lương]. Mà thiên lương hóa khoa người, giống nhau dưới tình hình chủ lợi phụ bất lợi mẫu. Canh sai ai ra trình diện sát, hình phạt chính khắc.

thiên đồng ở thìn tuất nhị cung, tối ngại đối cung cự môn Hóa kị, chủ phụ tử sao Sâm, sao Thương. Cũng chủ và thủ trưởng bất hòa.

thiên đồng và sát kị hình diệu cùng hội, lại có cát diệu hoặc cát hóa người, nhất là thiên đồng hóa lộc, thường thường chủ phụ mẫu sản nghiệp mặc dù phong, nhưng không chiếm được thủ.

thiên đồng cùng trời lương tương đối người, cũng không nên cùng trời mã cùng độ, bằng không chủ chia lìa, hỏa linh cùng độ người vưu quá mức. Cũng chủ thối tẫn tổ nghiệp.

thiên đồng và mão cung Thái âm tương đối, không bằng dậu cung Thái âm, đến đây hạng khắc ứng với, chỉ và phụ mẫu hoặc thủ trưởng quan hệ mà nói.

thiên đồng triền xương khúc, đào hoa, chủ phụ có gặp ở ngoài, hoặc chủ tự thân là nhà kề kế thất sở sanh.

thiên đồng và tả phụ hữu bật, hoặc thiên khôi thiên việt cùng hội, dĩ sai ai ra trình diện đủ đối tinh thủy cát, sai ai ra trình diện chỉ tinh người, chủ phụ mẫu hai lần hôn nhân, không cần sai ai ra trình diện sát đã rồi.

. Thiên đồng thủ cung phụ mẫu, lưu niên không thích hợp liêm Hóa kị, nhược cung phụ mẫu sai ai ra trình diện xương cập sát diệu (hoặc cung mệnh sai ai ra trình diện xương khúc, cung phụ mẫu sai ai ra trình diện sát), đương chủ đồ tang.

6 liêm trinh

Liêm trinh ở cung phụ mẫu, bởi kỳ vi đái tình cảm cập huyết thống tinh diệu, sở dĩ tính chất tương đương phức tạp. Nhất là đương liêm trinh hóa lộc hoặc Hóa kị là lúc, tính chất dị thường mẫn cảm, sở dĩ cần phải cẩn thận suy đoán.

. Liêm trinh hóa lộc, giống nhau chủ không được hình khắc, hoặc tình cảm hòa hợp. Duy lúc này thái dương tất đồng thời Hóa kị, cơ bản tính chất bất lợi phụ mẫu, vì vậy thì phải tường thị thái dương, Thái âm sở cùng sẽ tinh diệu (bất luận ở ở đâu cung viên), cập cung phụ mẫu liêm trinh sở cùng sẽ tinh diệu, sau đó thủy năng lực làm ra suy đoán.

. Liêm trinh Hóa kị, giống nhau chủ bất lợi phụ mẫu, hoặc hình khắc, hoặc sanh ly, hoặc tình cảm không được hòa hợp. Cần phải sai ai ra trình diện thái dương, Thái âm cùng hội tinh diệu mà định.

. Nhược liêm trinh Hóa kị, và hỏa linh, dương đà, thiên không cướp, thiên hình, thiên thương chờ tinh diệu cùng hội người, giống nhau hình phạt chính khắc.

. Nhược liêm trinh Hóa kị, và Hỏa Tinh cùng độ, hoặc cùng trời mã, thiên hư cùng độ, chủ rời xa phụ mẫu.

. Nhược liêm trinh Hóa kị, và linh tinh cùng độ, hoặc và sát, phá, lang cùng độ mà vô cát, mà lại sai ai ra trình diện hư, hao tổn, hình, người bị thương, thì nên ra tự, cho làm con thừa tự, lượng nặng phụ mẫu.

Liêm trinh và xương khúc, đào hoa chư diệu đồng cung có thể chiếu, thì chủ là nhà kề kế thất sở sanh, hoặc đời trước âm thịnh dương suy, hoặc phụ có gặp ở ngoài. Sai ai ra trình diện phụ tá đối tinh đái chỉ tinh người, thì quyết chủ phụ có gặp ở ngoài; sai ai ra trình diện xương khúc Hóa kị, quyết chủ nhà kề kế thất sở sanh.

Liêm trinh Hóa kị, đào hoa chư diệu tất tập, chủ phụ mẫu hôn nhân tình huống phức tạp.

Phàm liêm trinh đái đào hoa người, nên làm dĩ khác giới là khách hàng đối tượng hành nghiệp, hoặc đái tinh thần hưởng thụ màu sắc hành nghiệp.

[liêm trinh thiên tướng] phùng tài ấm giáp người, chủ có phụ mẫu che chở; phùng hình kị giáp người, thì hình phạt chính khắc hoặc tình cảm vỡ tan.

nhược hình kị giáp ấn mà liêm trinh bản thân Hóa kị, thì vu cai lưu niên hoặc đại vận, chủ phụ mẫu hình thương.

[liêm sát], [liêm phá], [liêm tham], cơ bản tính chất cũng hình phạt chính thương. Hóa kị sai ai ra trình diện sát người càng sâu. Nhược liêm trinh hóa lộc, lại thấy cát diệu, thì có thể hóa giải, dĩ và phụ mẫu rời xa là nên. Ở cổ đại, cho rằng nên sùng bái phụ mẫu, cho làm con thừa tự ra tự.

[liêm trinh Thiên phủ] là tối ổn định kết cấu, không được hình phạt chính khắc, sai ai ra trình diện cát diệu mà lại chủ tình cảm tốt đẹp.

nhược 『 liêm phủ] mà phủ kho thiên không lộ người, thì cũng chủ hai đời tình cảm bất hòa. Hoặc có phụ ấm mà không được khắc hưởng.

liêm trinh dòng người năm cung phụ mẫu, và sát, phá, lang cùng hội, canh sai ai ra trình diện sát kị hình hao tổn giao xâm, thì chủ phương phụ mẫu. Vưu không thích lưu niên bạch hổ và lưu dương gặp gỡ vu lưu niên cung phụ mẫu.

nhược liêm trinh Hóa kị hội vũ khúc Hóa kị vu cung phụ mẫu, chủ phụ mẫu là năm có bệnh chứng hoặc tử vong. Nhất nhược vũ khúc cư cung phụ mẫu mà hội liêm trinh Hóa kị, thì có vì cha mẹ rách nát. Phán đoán thủ trưởng quan hệ, thì khả năng là tao thủ trưởng đuổi việc.

Liêm trinh và lưu xương lưu khúc gặp gỡ, xương khúc Hóa kị, thì cũng bất lợi phụ tinh hệ kết cấu. Nhất nhất có lúc đến đây khắc ứng với cũng ở lưu niên cung mệnh hoặc tiểu hạn ra bằng?

7 Thiên phủ

Thiên phủ thủ cung phụ mẫu, giống nhau tình hình chủ phụ mẫu song toàn. Cận vu phủ kho thiên không lộ dưới tình hình, mới có hình khắc, hoặc chủ không thể hưởng phụ ấm.

Thiên phủ và kình dương cùng độ, chủ hai đời bất hòa. Và đà la cùng hội, chủ có hình khắc. Mỗi ngày hình người quá nặng.

Thiên phủ và hỏa, linh cùng độ, chủ sanh ly. Mỗi ngày hình người, thời niên thiếu phụ mẫu không được đầy đủ.

Thiên phủ và thiên không cướp cùng độ, chủ sùng bái phụ mẫu.

Thiên phủ lộc tồn cùng độ, sai ai ra trình diện sát, chủ phụ tử sao Sâm, sao Thương. Vừa chủ phụ mẫu ưa độc chưởng quyền sở hữu tài sản.

Thiên phủ và hóa lộc cùng độ hoặc đối củng, dùng võ khúc hóa lộc tối nên, thì phụ mẫu tài ấm khá hậu. Mỗi ngày vu cùng độ, hoặc thiên vu ở cung mệnh, cung tài bạch người, chủ phụ mẫu di sản dày.

Duy lưu niên cung phụ mẫu Thiên phủ, chợt thấy trọng trọng hóa lộc hoặc lộc tồn xung hội người, là cần phải phòng tang phục của ứng với.

Thiên phủ và liêm trinh Hóa kị đối trùng, canh sai ai ra trình diện sát người, chủ phụ mẫu không được đầy đủ. Và vũ khúc Hóa kị đối trùng, thì hoặc là hình khắc; hoặc vì cha mẹ sự nghiệp băng bại.

Thiên phủ hóa khoa, chủ vô hình khắc. Nhược thái dương đồng thời ở miếu vượng cung viên hóa lộc, chủ được phụ thân che chở lực;

Thiên phủ được bách quan triều củng, phải sai ai ra trình diện đối tinh, không thích đối tinh đái chỉ tinh, chủ lượng nặng phụ mẫu, hoặc tự thân là nhà kề kế thất sở sanh.

Thiên phủ và đào hoa cùng triền, sai ai ra trình diện xương khúc chỉ tinh, chủ phụ có gặp ở ngoài.

8 Thái âm

Thái âm thủ cung phụ mẫu, giống nhau không được hình phạt chính khắc. Thảng Thái âm nhập miếu, cho dù sai ai ra trình diện sát, thường thường cũng cận chủ sanh ly.

. Thái âm lạc hãm thì bất lợi mẫu. Thảng cận triền hỏa, linh, thì chích chủ chia lìa. Nhược sát nặng, thì phòng hình khắc.

. Thái âm ngồi một mình lại càng không nên lạc hãm. Nhẹ thì chủ còn nhỏ hồ độc, không vì mẫu thân thương yêu. Nặng thì rời xa phụ mẫu, hoặc hình thương tổn sinh mạng mẫu.

Thái âm kình dương cùng độ, chủ và mẫu thân duyên phận cạn, lạc hãm càng sâu.

Thái âm đà la cùng độ, chủ và mẫu thân bất hòa, các hoài thành kiến, cũng lạc hãm người càng sâu.

Thái âm cùng trời mã, thiên hư cùng độ, không gặp hỏa linh cũng chủ rời xa phụ mẫu. Sai ai ra trình diện hỏa linh, ít khi còn bé phụ mẫu cập tự thân tản mát. Thảng canh sai ai ra trình diện chỉ tinh, thường thường chủ quá mê hoặc tự ra.

Thái âm cùng trời lương, thiên thọ gặp gỡ, thì mặc dù lạc hãm Hóa kị, cũng cận chủ tai bệnh, không được hình phạt chính khắc.

. Mão dậu cung Thái âm, mỗi ngày đồng hóa kị, chủ phụ mẫu sự nghiệp rách nát; mỗi ngày đồng hóa lộc, thì cũng không chủ khắc hưởng phụ ấm, cái thiên đồng đối cung phụ mẫu ảnh hưởng, kỳ cơ bản ý nghĩa là tự lập.

thìn cung Thái âm lạc hãm, hình khắc nặng hơn, tuất cung nhập miếu, sai ai ra trình diện sát cũng cận chủ và phụ mẫu vô duyên. Duy thìn tuất Thái âm cung phụ mẫu, giai không thích hợp Hóa kị, chủ còn nhỏ hình khắc.

tị hợi cung Thái âm, tị cung chủ hình khắc chia lìa, hợi cung thì không phải vậy. Duy nhược vu hợi cung Hóa kị người, còn nhỏ cũng chủ khắc phụ.

Thái âm hóa quyền, hóa khoa vu cung phụ mẫu, bàn trung tâm thái dương vô lực (như sẽ không hóa cát diệu), thì còn nhỏ mẫu đại phụ chức, hoặc mẫu thân công việc quản gia. Nhược Thái âm ở tị, thường thường vì phụ thân rời nhà hoặc tử vong của ứng với.

Lưu niên cung phụ mẫu Thái âm tằng sát hình bạch hổ, mẫu thị có thương tích.

Thái âm Hóa kị sai ai ra trình diện dương đà, canh sai ai ra trình diện văn khúc, chủ có người tiến gièm pha, đến nỗi và phụ mẫu hoặc thủ trưởng bất hòa.

9 tham lang

Tham lang ở cung phụ mẫu, phải nhập miếu thủy vô sự đoan. Không vào miếu, thì mặc dù sai ai ra trình diện phụ tá cát hóa, cũng không toàn bộ mỹ.

tham lang và đào hoa chư diệu cùng độ, mỗi ngày hư, thiên hình, chủ tự thân là kế thất nhà kề sở sanh. Canh sai ai ra trình diện sát, chủ có hình khắc.

Tham lang Hóa kị, chủ năm mới ly khai phụ mẫu, canh sai ai ra trình diện hình sát chư diệu, chủ có hình khắc.

Tham lang lạc hãm, thiên mã đồng cung hoặc đối củng, chủ rời xa. Có đào hoa, cũng chủ lượng nặng phụ mẫu, hoặc là nhà kề kế thất sở sanh.

Tham lang cùng hội phụ tá chỉ tinh, cũng chủ lượng nặng phụ mẫu. Canh sai ai ra trình diện sát, phụ mẫu hôn nhân tình huống phức tạp.

Tham lang hóa lộc, có thể bổ lạc hãm của khuyết điểm. Tung lạc hãm sai ai ra trình diện sát cũng không hình phạt chính khắc, cận chủ sanh ly. Nhược nhập miếu hóa lộc, thì quyết vô hình khắc. Nhưng nhưng không thích hợp sai ai ra trình diện phụ tá chỉ tinh.

Tham lang ở tử ngọ, hỏa linh cùng độ thì chủ ấu ít ly khai phụ mẫu. Sai ai ra trình diện đào hoa, phụ có ngoại thất. Hoặc tự thân là ngoại thất sở sanh.

Tham lang ở dần thân nhị cung, có sát hình phạt chính khắc, nhược sai ai ra trình diện thiên không cướp, thiên hình, thiên hư, thiên thương, thì và phụ mẫu nửa đường chia tay.

Tham lang ở thìn tuất cung ngồi một mình, đối cung vũ khúc Hóa kị, có hỏa linh, thiên không cướp, phụ nghiệp nổi bật băng bại.

Tham lang nhược và vũ khúc hóa lộc tướng củng, thì phụ nghiệp cao chót vót, sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu vưu cát. Duy như thì sai ai ra trình diện đào hoa, thì phụ thân có ngoại cưng chìu.

Tham lang ở tị hợi cung lạc hãm, liêm trinh cùng độ, sai ai ra trình diện sát hình phạt chính, hoặc ly phụ mẫu. Thiên mã Hỏa Tinh cùng độ người càng sâu. Xương khúc cùng triền, phụ có ngoại cưng chìu.

1 0 cự môn

Cự môn vu cung phụ mẫu làm ác diệu. Phải vô sát kị, sau đó thủy chủ toàn bộ mỹ. Bằng không cho dù hóa lộc, cũng cận chủ phụ nghiệp dày, hình khắc hoặc bất hòa nhưng nan tránh cho.

cự môn lạc hãm, sai ai ra trình diện sát diệu, thiên hình, phụ mẫu không được đầy đủ.

. Cự môn cùng trời cùng cùng độ hoặc tương đối, hỏa linh cùng triền, thì chủ cha mẹ con cái sao Sâm, sao Thương. Sai ai ra trình diện đào hoa chư diệu, phụ mẫu hôn nhân phức tạp. Sai ai ra trình diện phụ tá chỉ tinh, phụ mẫu có khác tình cảm lưu luyến.

. Cự môn thiên đồng tinh hệ kết cấu bất lợi phụ mẫu. Trừ tiền thuật ngoại, còn có bất năng khắc hưởng phụ nghiệp ý tứ hàm xúc. Sai ai ra trình diện sát, thiên đồng vô cát hóa, là tổ nghiệp biến mất; lại thấy thiên không cướp, thiên hình, thì sản nghiệp tổ tiên thái độ làm người sở đoạt.

. Cự môn thiên cơ cùng độ hoặc tương đối, cổ nhân cho rằng là sùng bái phụ mẫu, nhị họ diên sinh hiện ra. Kỳ thực nếu không sai ai ra trình diện sát, cận chủ ký túc hoặc gởi nuôi, không được chủ nhị họ. Sát kị thiên không cướp hình hao tổn trọng trọng, thì là hình khắc hoặc sanh ly hiện ra.

. Cự môn thiên cơ tinh hệ kết cấu nhất không được cát, khắc hại trình độ lớn nhất. Nhược sát khinh, thì cận vi ít tiểu ly khai phụ mẫu. Như cha mẫu nhân công tác không rảnh trông nom, tương chính thác nuôi vu nhân các loại.

. Cự môn thái dương kết cấu, giống nhau dưới tình hình chủ phụ tử bất hòa. Nhược sai ai ra trình diện cát hóa, thì chủ phụ mẫu ly hương biệt tỉnh.

. Cự môn hóa lộc, hóa quyền, cận chủ giảm thiểu khắc hại trình độ. Duy nhược điệp lộc, thủy chủ phụ nghiệp dày.

. Lưu niên cung phụ mẫu cự môn Hóa kị, có sát, chủ và thủ trưởng bất hòa, cũng chủ dĩ dị tộc là thủ trưởng chủ quản.

11 thiên tướng

Thiên tướng thủ cung phụ mẫu, đối phụ tá chư tinh đặc thù mẫn cảm, nhược sai ai ra trình diện xương khúc giáp, khôi việt giáp, tả hữu giáp người, quá mức khả năng có lượng nặng phụ mẫu, hoặc không chỉ một bà mẹ. Nhược canh sai ai ra trình diện chỉ tinh cùng độ hoặc đối củng người vưu xác thực.

Thiên tướng là hỏa linh giáp, chủ rời xa phụ mẫu, mỗi ngày mã vưu xác thực. Nhược hỏa linh giáp mà có phụ tá chỉ tinh cùng độ hoặc đối củng người, cũng chủ lưỡng mẫu.

Thiên tướng và xương khúc, đào hoa chư diệu cùng độ cập hội hợp người, chủ không chỉ một bà mẹ (ở hiện đại cũng khả năng không chỉ nhất phụ).

Thiên tướng không thích nhất và vũ khúc cùng độ hoặc đối củng, chủ niên thiếu bất lợi phụ mẫu. Vũ khúc Hóa kị, phụ mẫu đa tai bệnh.

Thiên tướng và liêm trinh cùng độ hoặc đối củng, có dương đà giáp, hỏa linh giáp người, hình phạt chính khắc hoặc rời xa. Vô sát giáp, nhưng thấy phụ tá chỉ tinh, rất có đào hoa, chủ lưỡng mẫu. Tung vô đào hoa, ở hiện đại mỗi chủ có lượng nặng thủ trưởng chủ quản.

Thiên tướng mừng nhất sai ai ra trình diện khôi việt, tả hữu, cũng ưa mỗi ngày quan, thiên phúc, thiên quý, giải thần, thiên đức, long đức, thiên vu, trường sinh chư diệu, thì và phụ mẫu tốt đẹp. Cũng chủ dễ thụ chủ quản đề bạt.

Thiên tướng và hỏa linh, dương đà, thiên không cướp, thiên hình, thiên thương cùng hội, thì chủ phụ mẫu có hình khắc.

Thảng sai ai ra trình diện sát kị, lại thấy phụ tá chỉ tinh, thì cần phải tường Thái âm, thái dương của miếu vượng mà định kỳ phụ mẫu tình huống. Khả năng làm một thân sớm tang, nhất thân cái khác kết hôn.

Lưu niên thiên tướng và liêm trinh Hóa kị hoặc vũ khúc Hóa kị cùng hội, lại thấy xương khúc cập lưu sát trọng trọng xung hội, thì chủ có đồ tang.

1 2 thiên lương

. Thiên lương là thọ tinh, vừa là ấm tinh, ở cung phụ mẫu nhập miếu, vô sát, hoặc sát không nặng người, chủ phụ mẫu song toàn.

. Thảng nhập miếu vô sát, mà có cát diệu cát hóa hội hợp, thì chủ nhất định phải phụ mẫu phúc ấm. Mỗi ngày vu cập lộc, chủ phụ mẫu có di sản, hoặc kế thừa phụ mẫu sự nghiệp.

. Thiên lương lạc hãm, chủ có hình khắc. Sai ai ra trình diện sát kị người vưu xác thực. Cổ nhân cho rằng, cho làm con thừa tự hoặc ra tự người có thể miễn. Ở hiện đại, thường thường chủ rời xa là được tránh cho.

. Thiên lương cùng trời mã, kình dương cùng độ, chủ rời nhà. Hoặc chủ ở rể, hoặc chủ cung cấp nuôi dưỡng nhạc gia mà và phụ mẫu xa cách.

. Thiên lương ưa mỗi ngày cùng cùng độ hoặc đối củng, duy thiên đồng Hóa kị hoặc và Tứ Sát thiên không cướp hình thương cùng hội người, thì chủ hai đời ý kiến sao Sâm, sao Thương. Hoặc chủ quá kế ra tự.

. Cung phụ mẫu thiên lương, và cung mệnh vừa thấy Hỏa Tinh, vừa thấy linh tinh người, thì làm trọng bái phụ mẫu hiện ra, hoặc ở rể, hoặc chiêm nuôi nhạc gia mà không chiêm dưỡng phụ mẫu.

. Thái dương nhập miếu củng chiếu thiên lương, chủ hòa mỹ. Nhược thái dương lạc hãm, lại có thiên không cướp, thiên hình, thì chủ sự khác nhau. Hoặc chủ và thủ trưởng nghiêm trọng bất hòa.

. Thái dương lạc hãm cùng trời lương cùng độ hoặc đối củng, cát sát chư diệu hỗn tạp người, không được hình phạt chính khắc, duy chủ vô phụ mẫu che chở, hoặc phụ mẫu chủ quan, đến nỗi tự thân cảm thấy cô nghiệp.

Lưu niên thái dương Hóa kị chiếu thiên lương, lại có xương khúc cập lưu sát xung hội người, nhược sai ai ra trình diện bạch hổ Tang Môn nhập hạn, chủ đồ tang.

13 thất sát

Thất sát vu cung phụ mẫu cũng không phải là thiện diệu, cho dù nhập miếu, cũng và phụ mẫu quan hệ làm bất hòa. Vưu không thích cùng vũ khúc hoặc liêm trinh cùng độ.

Thất sát và tử vi cùng độ, có cát diệu người, không được hình phạt chính khắc, duy chủ phụ mẫu cực độ chủ quan. Nếu không có cát diệu, nhưng có hình sát kị người, thì nhưng hình phạt chính khắc, hoặc bất hòa, hoặc rời xa.

Thất sát thủ cung phụ mẫu, sát khinh người, chủ có sự khác nhau. Cũng chủ và thủ trưởng bất hòa.

Thất sát không thích hội cô thần, quả tú, bằng không chủ cô. Cũng chủ và thủ trưởng quan hệ làm bất hòa.

Thất sát đối củng [tử vi Thiên phủ], sai ai ra trình diện sát, hoặc sai ai ra trình diện phụ tá chỉ tinh, chủ có lượng nặng phụ mẫu.

Thất sát hội tử vi hóa quyền, phụ mẫu thành kiến sâu đậm.

Thất sát hội tử vi hóa khoa, lại thấy cát diệu, phụ mẫu có tiếng dự. Nhưng hai đời quan hệ vị tất tướng hài hòa.

Thất sát và hỏa linh cùng độ, có thể thiên mã, chủ rời xa phụ mẫu, mà lại rời xa của tính chất bất lương.

Thất sát không thích sai ai ra trình diện vũ khúc Hóa kị, liêm trinh Hóa kị, nhược tái kiến hung thần ác diệu, chủ phụ mẫu hình thương, hoặc sự nghiệp khuynh bại, hoặc bệnh hiểm nghèo triền thân, tường sở hội tạp diệu lệ thủ

Thất sát không cùng ác diệu cùng độ. Nhưng hội sát tam hợp cung, mà lại sai ai ra trình diện vũ khúc hóa lộc người, chủ phụ mẫu nhâm quan võ, hoặc nha sĩ, ngoại khoa bác sĩ các loại (trì lợi khí để cầu tài).

thất sát được lộc, quyền, khoa hội, chủ được phụ mẫu che chở lực. Mỗi ngày vu chủ được di sản, hoặc kế thừa phụ mẫu sự nghiệp.

lưu niên thất sát thủ cung phụ mẫu, sai ai ra trình diện lưu sát xung hội, lại thấy Hóa kị người, cần phải phòng đồ tang.

14 phá quân

phá quân thủ cung phụ mẫu, cơ bản tính chất không đành lòng thụ, sảo sai ai ra trình diện sát tức chủ rời xa, sát nặng thì hình phạt chính khắc.

phá quân và Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ, vưu chủ rời xa. Hỏa linh hai sao nhất cư cung phụ mẫu, nhất cư cung mệnh, chủ và phụ mẫu quan hệ xa cách. Sai ai ra trình diện cô thần, quả tú, vưu chủ còn nhỏ tức rời xa phụ mẫu.

Phá quân ngồi một mình vu cung phụ mẫu, cơ bản tính chất cô độc. Cũng chủ đuổi kịp tư quan hệ làm bất hòa, cố hữu thì cũng chủ lúc nào cũng biến hóa công tác. Duy sai ai ra trình diện phụ tá đối tinh người, thì có thể điều hòa quan hệ.

phá quân và kình dương, đà la, thiên không cướp, thiên hình, thiên thương, thiên hư cùng cấp độ, hình phạt chính khắc. Cổ nhân cho rằng nên sùng bái phụ mẫu, nhị họ diên sinh. Ở hiện đại, khả năng là rời nhà hậu khó hơn nữa và phụ mẫu gặp nhau, duy lại và nhạc gia ở chung.

Phá quân và sao Hóa kỵ gặp gỡ, đa hình phạt chính khắc, nhược canh sai ai ra trình diện dương đà đan xen người vưu xác thực. Dĩ luận thủ trưởng quan hệ, thì chủ chung thân khó có được bề trên dẫn, mà lại cũng thủ trưởng đoạt công.

Phá quân hóa lộc, thì phụ mẫu tốt đẹp, canh sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu người Vưu Giai.

Phá quân hóa quyền, tuyệt không nên dương đà đồng cung, bằng không chủ phụ tử quan hệ bất hòa, hoặc và thủ trưởng bất hòa.

Phá quân và phụ tá chỉ tinh, sai ai ra trình diện đào hoa chư diệu, chủ lưỡng mẫu. Sai ai ra trình diện Hóa kị, thì sống mẫu hình thương.

Phá quân thủ lưu niên cung phụ mẫu, có phụ bật chỉ tinh cùng độ, lưu sát bay vào, chủ phụ mẫu bệnh nặng. Cũng chủ và thủ trưởng kết thù kết oán.

Phá quân thủ lưu niên cung phụ mẫu, sai ai ra trình diện vũ khúc Hóa kị hoặc liêm trinh Hóa kị, có lưu xương lưu khúc, cũng chủ đồ tang. Nếu không có lưu xương lưu khúc người, thì dĩ sai ai ra trình diện hỏa linh dương đà là nhiên.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

目 录

下篇 宫垣论

前言………………………2

命宫………………………3

兄弟宫……………………24

夫妻宫……………………32

子女宫……………………51

财帛宫 …………………68

疾厄宫……………………91

迁移宫……………………107

交友宫(奴仆宫)…………119

事业宫(官禄宫)…………129

田宅宫……………………153

福德宫……………………163

父母宫 …………………174

下篇 宫垣论

前言

本篇所论【宫垣】,系指命宫(身宫);兄弟宫;夫妻宫;子女宫;财帛宫;疾厄宫;迁移宫;交友宫;事业宫;田宅宫;福德宫;父母宫等十二宫而言。

订定星盘之后,观察十二宫的星曜分布,再详视三合宫与对宫的星曜合便可以知道每宫的基本性质。一一关于观察星曜性质的原则,已详见于上篇《星曜论》。

学者在目前阶段,已经应该知道,当推算流年或大限之时,宫垣的位置会迁移变动。以大运顺行者而言,当行第二个大限之时,原来父母宫的星变成命宫的星;原来命宫的星变成兄弟宫的星,原来兄弟宫的星,会变成夫妻宫的性质……但目前一般推断【紫微斗数】的人,却常常这样做,逐个大限、逐个流年,去着大限流年十二宫的星曜以定吉凶。显终便是只知道[三方四正]的推断法,却不知道这种观察法,有固定地移宫换位的缺点,因此便成为机械式的推断。

【中州派】的秘传,是先观察星盘十二宫以认识各宫的本质。然后于推断时;将已变动的宫垣星曜性质,视为对某种本质的反应。

举例来说:星盘命宫紫微独坐在午壬年生人,擎羊在子垣(好迁移宫),与贪狼同度,形成[泛水桃花]的格局。这【泛水桃花】的性质当然影响到紫微坐命宫的本质。所以当顺行至未宫作大限命宫之时,惜对宫【天同巨门】安星,宫干为丁,巨门化忌,流羊同度,对带桃花性质的紫微而言,便容易引起感情上的困扰,同时容易滋生是非。一一这即是大限星曜对命宫星曜本质的反应。

假如同样是紫微在午宫坐命,丙年生人,擎羊与紫微同度,又无【百官朝拱】,此乃孤君无道的格局。同样顺行至未宫,借对宫[天同巨门]安星,天同化禄。若见禄未宫为大限命宫,一定喜此天同化禄,再加上宫干为乙,流禄在卯宫来会,因此容易推断为佳运,且可能推断为白手兴家的发财美运。然而大限命宫同时会上太阴化忌,对[孤君无道]的紫微而言,化禄会禄的【天同巨门】却会因太阴化忌而衍化为因财招致不利的性质。具体而言,极可能是因贪小利而错误从事影响自己一生的事业。

又如天机在巳宫坐命,同样是丙年生人,天机化权,与禄存同度。行至乙未大限时,一样见到天同化禄、巨门同度,禄存来会,太阴化忌会照。只孤立看未宫的【三方四正】,与前紫微在午宫坐命者相同,但依照【中州派】的推断,则由于天机化权的本质、不同于与擎羊同度的紫微,所以便发生不同的反应,变成是在投资顺利进财时,会突然因受人影响,作出错误的决定而招致投资损失。

由此可见,必须彻底认识各宫垣星曜的反应,然后才可以谈得上推断准确,以及趋吉避凶,否则仅孤立地看宫垣的【三方四正】,便容易成为修谬之谈。

本篇即在于指出十二宫反应的一些重点。学者若能参考上篇《星曜论》所言的星曜性质,当别有会心之处。因为事实上没有可能将一切星曜组合的

相互反应一一列举,学者只能举一反三,加以体会。

命 宫

1 紫微

在子午宫独坐的紫微,若为[百官朝拱]喜行至见化禄、化权或化科的大限、流年。若原局紫微化权或化科而无[百官朝拱],则喜见昌曲、魁钺、辅弼诸曜同会的运限流年。

•若原为『在野孤君』的格局,其年限虽见禄权科,其吉亦小,恐只系一时得意。若原为[无道孤君]的格局,再行煞忌并集的年限,每每有灾祸,而且必屠自招。

•凡紫微皆喜行天府、天相坐守的宫垣。子午宫独坐者尤喜。

•子午宫独坐的紫微喜禄存同度。唯[在野孤君]则多自私疑忌。行至煞忌刑并照的年限,多尤怨是非、且往往酿成讼成事。

•凡紫微皆不喜行天机、天梁、巨门躔度的宫垣,见化忌尤劣。子午二宫的紫微,见天机主破败;见天梁主有厄,但属虚惊;见巨门主感情困扰。有吉化可解,见刑煞克应。

•[紫破]守命,最忌为【在野】的格局,行至机梁巨门的运限,常为一生运程的关键,若见煞忌刑照,其所发生的事端,每每可以影响一生。亦不宣见太阳化忌的年限,每每招惹是非尤怨。

•[紫破]守命,原局武曲化忌,大限行至[武曲七杀]同度的宫垣,更行太阳化忌或巨门化忌的流年,主因财而招祸。

•[紫破]不喜年限见天府[空库]、[露库],主破财;若天府得禄,则仅主因财失义。

•[紫破]行至[天同天梁]坐守的年限,逢天机化忌带煞来冲,处事必须厚道,否则机心计较愈多,破败愈大。

•[紫府]守命,最喜见禄。见禄存同度,廉贞化禄来会者,主巨富。以见化禄、禄存的年限为克应。一一如[紫府]在寅,甲年生人,行至丁卯主得财或得替身发达的机遇晋身发达的机遇。

.[紫府]喜行武曲独守的宫垣,见流禄或贪狼化禄、廉贞化禄者,主得财。若更有辅佐吉曜,无煞忌刑曜会照,原局[紫府]又结构吉利者,白手而成巨富。

.[紫府]无禄,行至见禄的年限亦吉。

.[紫府]有禄,行至太阳独坐巳宫的年限,见吉辅,主地位增高。太阳在亥宫者次之。

.[紫府]守命宫,逆行者,以太阳守垣或武曲守垣的大限,为一生命运的枢纽;顺行者,以贪狼大限(武曲在对宫),或巨门大限(太阳在对宫)为枢纽。为吉为凶,影响一生甚大。

.[紫贪]在命宫,喜见火铃,亦喜见贪狼化禄,主骤然而兴,而且持久。若贪狼化忌,则一生多劳累,且不如意。若更煞重,则往往功败垂威。

.女命[紫贪],不喜行至太阳在夫妻宫的年运,主遇人不淑。男命[紫贪],不喜夫妻宫见天同(或巨门)的年运,主陷入感情罗网,难以自脱。

.[紫贪]守命见[武越破军]而武曲化忌者,行至此大限,更见文昌化忌或文曲化忌的流年,主生破败。

.[紫贪]守命在卯宫,行至天梁在午宫的大运或流年,若天梁化禄,则贪财好色皆易引起麻烦,更见煞曜则有凶祸,唯终能化解。

.[紫贪]守命者,以太阳、巨门相会的宫垣;或『天机太阴』同躔的宫垣,为一生命运的枢纽。

.[紫相]守命,逢[杀破狼]流年,皆主变动,吉凶视星曜组合性质而定。

.[紫相]守命,行至[紫相]为[疾厄宫]的大运,防心脏病。

.『紫相』守命,行至[紫相]为『夫妻宫』的大运,防婚姻破裂。

.『紫相』守命,行至大运遇[武曲天府],若武曲化忌,或天府[空露],则主因人事反复而招致破败(如失业、停业、倒闭之类)。

.『紫相』在命宫,更行『紫相』守命的流年,一般情形下不宜与人合作,翌年即有反复,合作绝不持久。

.[紫相]守命宫者,不喜贪狼化忌。任何宫垣遇之,皆生此宫垣所主的克应。一一如行至『父母宫』见贪狼化忌的大运或大限,主赏识自己的上司主管被更换;行至[夫妻宫]见贪狼化忌的流年,主感情发生变化。

.[紫相]守命的人,逆行者以贪狼、[武曲天府]大限为命运的枢纽,,顺行者,以七杀、廉贞守限的宫度,为命运的枢纽。

.[紫杀]守命,财帛宫【武贪】,若见火铃,主横发横破,暴发暴败。发后必须善于自保,然后始可持盈保泰。

.[紫杀]而紫微化权,则一生财力不足以济其事业。

.【紫杀】守命,主责任心重,癸年生人者,事业宫[廉破】而破军化禄,更主多负额外责任,事事亲力亲为。

.[紫杀]在命宫者,以【太阳巨门】为枢纽。太阳在寅宫较申宫为佳,但仍视星曜吉凶而定。

•女命[紫杀],婚姻多不如意。若命宫、夫妻宫见煞,又不善克制,则易屡屡变更感情。

•【紫杀】守命者,以天相、『武曲贪狼』大限为命运的枢纽。

2 天机

.子午宫天机独坐,最喜化权。天机化权又优于巨门化权。化权则稳重,所以较化禄之多浮躁不定者为佳。

.子午宫天机,若对宫巨门化权,在现代可能仅为财经界之销售人才,不主策划管理。天机化权,则可幕后策划。一外一内,性质不同。

.子午宫天机,丁年生人多劳累,疾厄宫天相又为刑忌所夹,易患胆石、肾石。

.子午宫天机最不宜与火铃同度.主幼年即离父母,或父母境遇有变动,。以致影响幼年时的福荫。

.子午宫天机行至[武曲七杀]同度的宫垣,见禄权科则吉,见化忌则凶,此为一生命运的关键。

.子午宫天机行至天府宫度,见府库充盈者则吉,见府库空露则必凶危。

.丑未宫天机守命,太阴守身宫者,主人日夜奔忙,常于夜班工作,或暮夜仍须计划思量。不见煞,经商可成富格。

.丑未宫天机主擅口才,若羊陀同度,又见巨门化忌来会,则口才化为口舌。适宜从事以口舌求财的职业。

.未宫天机,夫妻宫太阳在巳。若化为权禄者,主与异族通婚。丑宫者不然。

.丑未天机最喜化禄,则对宫天梁化权,为计划、研究人才,又不可以经商的命视之。福德宫太阴同时化忌,则为劳心费神的克应,并不是凶兆。

. .丑未天机与空劫同度,其人有独特的思想;与天才同度,智慧极高。但两种情形都主不易为人理解,所以必须[兄弟宫]及【父母宫】见吉星祥曜,,然后始能卓立,否则反易浮沉。

.丑未天机,以太阳、太阴踺度的宫垣,为大限的枢纽,以天同、巨门踺度的宫垣,为流年的枢纽。

.寅申宫【天机太阴】同度,为[机月同梁]韵正格。申宫天梁在子,优于天梁在午故尤怨是非较少。

.寅申【机月】最不宜化忌,主其人多权术。在寅宫者,尤主喜弄权柄。

.寅申[机月]遇天梁化禄,大限行至巨门躔度,或天同躔度的宫垣,常易招灾非,必须谦退和厚,然后始能平安渡过。

.寅申【机月】,须福德宫巨门遇吉星始佳,若巨门与煞忌同度,则流年行至[廉贞七杀]所躔的宫度,每易招破败。

.卯酉宫[天机巨门]同度,必须见禄始吉。最不喜火星铃星同躔,主轻薄、破荡。

.卯酉[机巨],以[太阳太阴]躔度的宫垣,为流年的枢纽。最不喜太阳化忌,若刑煞重重,流年忌星又冲起太阳化忌者,主因积怨而招重大风波。

.卯酉[机巨]行至太阴化忌的大限,往往易生破败。其破败又往往因自作聪明而来。

.卯酉[机巨]男命直门化禄者,主老夫配少妻;天机化禄者,则多再婚。女命巨门化禄者,亦以长配为宜,天机化禄耆,亦多婚姻上的缺憾。

.卯酉[机巨],女命见天同与禄存同度者,行至贪狼运,每主受人遗弃,婚姻波折,故不宜早婚。酉宫者虽较吉,唯亦嫌桃花过重。天同主感情,故有此克应。

.卯酉[机巨]以[太阴太阳]同躔的宫度,以及七刹守跻的宫度,为大限的枢纽,其吉凶影响一生甚大。[刹破狼]宫限,则为流年的枢纽。

.辰戌二宫[天机天梁]同度,主技艺,现代亦可订定为专业人才。不宜从政从商,否则福不耐久,好运每昙花一现。

.辰戌宫【机梁】,为【机月同梁】的偏格,必须以口舌求财始能展所嵌。故在现代,往往又为带技术性质的推销人才。

.辰戌『机梁』有空曜及煞曜同躔,古人订定为僧道之命,现代亦为传教士。女命多伶仃。

.辰宫【机梁】,而天机化忌者,必须藉口舌以求财。不化忌者,主与异族通婚。

.辰戌[机梁],以【武贪】所蹿宫度为大限枢纽;以[紫杀]、『廉破』、[武贪]三宫垣为流年枢纽。

.巳亥宫天机,与火铃同度,为背井离乡的命;或主祀出;或少年不利父星。

.巳亥天机行至七杀守垣的大限,若煞忌刑并照者,主有严重目疾。

.巳亥宫天机,一生多感情困扰。若『夫妻宫]太阳化禄,或【迁移宫】太阴化禄者,则情欲甚重,更见煞曜,桃花诸曜,则易淫滥。

.巳亥夫机,女命不宜化忌或有忌星会照,更见煞,主刑克生离,或偏房侍妾。

.巳亥天机见辅佐吉曜,则能富贵,以公众服务事业为宜,特别宜交通、通讯行业。

.巳亥天机以[天同巨门]、『廉贞天府』两宫垣为流年的枢纽。以『杀破狼』为大限的枢纽。

3 太阳

.凡太阳在命宫庙陷,及为日生人或夜生人。入庙又为日生人则最吉,夜生人次之;落陷又为夜生人最凶,日生人稍减。

.太阳在命宫者,须留意巨门在何宫度,及有煞或无煞。若巨门带煞,则太阳在庙旺之地尚可(日生人尤利),不过谋力化费而已。若落陷地(夜生人更劣),则必为巨门所暗,应详巨门在何宫度而论吉凶。例如太阳在子落陷,巨门在辰,陀罗同度为[事业宫],则日生入主从事费心力、劳口舌之行业,夜生人则主一生费力而不讨好,且易为事业而担心。

太阳在命宫者,又须留意天梁在何宫度。巨门暗、天梁孤。凡太阳入命已不利男亲,若天梁更与孤辰、寡宿、天刑及煞曜同度(尤忌火铃),则主刑克,唯仍须详天梁所在宫度而推断细节。如太阳在子落陷,天梁与擎羊同度在午宫,为[迁移宫],-则曰生人仅主背井离乡与父生离,夜生人则或主由生离变成死别。又如[太阳太阴]在丑,天梁在巳为[事业宫],如见煞曜空劫,日生人仅主不继父业,及发展自己事业时无尊亲之力支持,夜生人则主祖业破败然后自立。举此两例,余例可知。

.太阳落陷化忌,更与火铃同度,夜生人多主少年克父,晚年丧子。若日生人,男性六亲亦不利。倘更见天刑,则无论日夜生人均主官非词讼缠绕。

.太阳在子午二垣,若化禄,早岁不利,中年即可发越;若化忌,则少年自立后,中年仍防破败动荡。

.太阳在子午二垣,以[天机太阴]及天同、巨门所在之宫垣,为大运之枢纽;以巨门、天梁,、天同二天相所在宫垣,为流年之枢纽。有时亦须以[天机太阴]之对宫为流年枢纽(此宫必无正曜,一借[机月]安星)。

.太阳在丑未二垣,必须见辅佐吉曜群集,然后始佳;不见辅佐,虽无煞亦不外平平,倘见煞而无吉,则动荡无根,或不守一业。若吉凶并集,亦不为美,主人易起易跌,而且于流年大运不佳时,易生消极之心。

.太阳在丑未二垣,以[紫微天相]破军、[天机巨门]为流年大运之枢纽。如原无禄者,喜行化禄的运限。若太阳化禄,行圣太阴化禄的运限”最为佳美。

.太阳在寅申二宫,以从事服务业为最宜,仅于辅佐吉曜齐集,且见『百官朝拱』的情形下,始主可自行独立发展,唯其事业仍须带服务色彩。

.凡太阳在寅申二宫,多主不利婚姻,以迟婚为佳。

.太阳在寅申宫守命,易得糖尿病,古人谓之消渴,所主者为[上消],即多食不饱,且喜肥腻。尤以在寅宫为然。

.太阳在寅申宫,巨门化忌,尚可从事口舌以求财的行业,若太阳化忌,在申宫者尤主一生受人拖累。在寅宫者,女命主配夫不淑。

.太阳寅申宫守命,以[紫微七杀]、天相、[天同太阴]各宫垣为枢纽。尤喜见天同化禄、太阴化权、紫微化科。

太阳在卯酉二宫,以构成[阳梁昌禄]格局者为佳。在卯宫声名较显,在酉宫者,则仅得声名于一定范围之内,而不为公众所知。

.[太阳天梁]在巧宫者擅长思考,在酉宫者则擅长记忆。

.[太阳天梁]虽见吉星,亦主离乡背井成家,唯必有父母荫庇之力。

.酉宫[阳梁],倘又系夜生人,主不利婚姻;日生人初恋多失败。

.卯宫[阳梁]以太阴所在宫垣,为主宰命运的枢纽;酉宫者,以天机所在宫垣为重要枢纽。

.太阳在辰,太阴在戌,为[日月全璧]一一若见辅佐吉曜及吉化,主人富贵;反之,若太阳在戌,太阴在辰,则为『日月失辉』,主殉变迁动荡。

.太阳在命宫,太阴守身宫于辰戌,主离乡背井。

.太阳在辰戌化科,对宫太阴化权,宜为财赋之官,亦宜于大机构掌财权。

.辰戌二宫太阳,以太阴、天机、[同梁]宫垣,为大限流年之枢纽。

.巳亥二宫太阳独坐,巳宫者远胜亥宫。巳宫可得异族助力,亥宫仅主口舌困扰。

.亥宫太阳守命,若『福德宫』天机吉者尚可补救,若天机化忌,或会恶煞刑忌,则心志插弱,且一生多功成垂败,又招是非尤怨。必须以毅力作后天补救。

.巳宫太阳守命,若昌曲会于[夫妻宫]者,主得美妻,且得岳家之力。

.亥宫太阳易患神经衰弱,怔忡。,

•巳亥宫太阳见煞,皆主目疾。

.巳宫太阳以太阴、[廉贞天相]、七杀为命运的枢纽。

.亥宫太阳,以【紫微天府】、贪狼、天梁等富垣为运限流年的枢纽。

4 武曲

.武曲为财星。细别之,又为生财的行动,与太阴之为生财计划不同。故古人以太阴属文,武曲属武。

•古诀:辰年生人,命宫武曲在辰;戌年生入,命宫武曲在戌;丑年生人,命宫[武曲贪狼]在丑;未年生人,命宫[武曲贪狼]在未,主人得立战功!亦以军功起家。

•武曲为【寡宿】,故不宜女命。纵有婚姻,亦主妇夺夫权。在现代,往往为事业驾凌丈夫的徵兆,且主迟婚。

[武曲天府]在子午宫,以午宫较佳。古诀虽云[武曲天府同宫主有寿],唯在子宫守命若无安者,嫌[父母宫]太阳落陷,恐少年主孤,或难得父母荫庇,故不如午宫。

『武曲天府』其气最和,故古代以为最宜女命。现代无论男女,【武府】得禄,更见天魁天钺,定主于财经界得意。若无魁钺,但见辅弼亦吉。见昌曲,仅主聪明,不主得意。

•[武曲天府]以天同、[太阴太阳]二垣为人生枢纽。此二宫垣喜见吉星吉化,则少年享受、中晚年福泽亦厚。若见煞忌刑曜,则少年不吉,中晚年亦受影响。

•[武曲天府]以贪狼、[紫微天相]、七杀、破军各垣为流年之枢纽。

•丑未二垣[武曲贪狼]守命,火星或铃星同度最吉。在[财帛]、[田宅]二宫亦吉。古诀:[武曲贪狼财宅位,横发资财],即指此而言。无煞者吉,有煞,则主横发横破。

.『武曲贪狼]与火铃同度,见禄主富;见魁钺、辅弼主贵,或其富亦由贵而来。

•[武贪]化忌(武曲化忌尤甚),见火铃,作见煞论。然亦主聪明,有特殊技艺可以谋生。现代亦可从事工程工艺。

•[武曲贪狼]以[太阳巨门]、[天同太阴]为人生枢纽。少年运程之优劣,可以影响一生。

•『武曲贪狼]以天府、[廉贞破军]、[天机天梁]为流年之枢纽。

•[武曲贪狼]在身宫者,不及在命宫。若见煞忌刑曜,主一生多凶险。若与火铃同度,亦主横发随即横破。

.[武曲天相]在寅申二宫守命,多主为人服务,为佐贰之才,不宜独当面。

.[武曲天相]与昌曲同会,主聪明巧艺。古诀:[武曲天相昌曲逢,聪明巧艺定无躬],即指此而言。现代亦为工艺工程之兆。

•[武曲天相]与文曲同度,更见桃花诸曜(天姚尤甚),主为人轻浮,不安本业。必须加以后天克制,始能凭毅力创立事业。

.[武曲天相]坐命寅宫,贪狼在子宫守身,若身宫有煞忌同会,则逢子年有水险,以流煞流忌冲会之年为克应。

.[武曲天相]守命,若[财帛宫]之[廉贞天府]见廉贞化忌,宜从凶事以求财。在现代,饮食、医药、外科、化验等皆属【凶事】。在古代则主屠宰、阉鸡之类。皆要不离服务于人的性质。

.[武曲天相]最喜[迁移宫]破军化禄,则虽居佐贰之位,亦有声有色,且一生多负所难能的重任。

.[武曲天相]与文曲同度,对宫天马而无化禄、禄存;星曜吉煞混杂,古代以为乃优伶之命。

.[武曲天相]以[太阳天梁]、天机、太阴为大运枢纽;以七杀、破军、贪狼、紫微所在宫垣为流年枢纽。

.卯宫【武曲七杀】守命,.见煞忌则主意外。古诀云:[恶煞耗囚会竽震宫,主木历雷惊]。酉宫者,则为争财动武之兆。古诀云:[武曲劫煞会擎羊,因财持刀。]

.古诀:【武曲羊陀兼火宿,丧命因财】,亦指卯酉宫[武杀]而言。总之,[武曲七杀]同宫,为带危险性的星曜组合。[武杀]本宫不见煞忌则无妨,若在本宫外见煞忌,反宜武职,可立功勋。

.[武曲七杀]以『天同天梁』、太阳、太阴所在宫垣,为大运枢纽;以[廉贞贪狼]、[紫微破军]及本宫[武杀]为流年枢纽。

.辰戌二宫武曲独坐,见吉亦主财权;见煞,则为商贩,绝不宜从事武职。

.辰戌武曲必与贪狼相对,其性质与丑未宫[武贪]同意。大运流年之枢纽亦同。

.辰戌武曲守命,[迁移宫]贪狼与火铃同度,不主离乡,背井.,仅主突发。若命宫有火铃,反主离乡背井以立业。

.巳亥【武曲破军】与火铃同度,主破祖成家。见吉化吉曜,则一生多负重任,或经常负担额外工作。

.[武曲破军]在命身,多喜与人合作,故宜详视【兄弟宫】之吉凶。

.亥宫【武破】多是非动荡。盖[父母宫]太阳在子落陷,一生荫庇之力不足,不为上司推心置腹。唯壬年生人,虽武曲化忌,但太阳得天梁化禄来拱,始主得人提拔赏识。故【武破】化忌,是为[反背]反主吉祥。

.【武曲破军】以太阳、[天机太阴]、天同为大运枢纽;以太阳、天梁、【紫微贪狼】、[天机太阴]为流年之枢纽。

5天同

一天同入十二宫皆有缺点,古人云,入十二宫皆为福泽,乃指其终能克服缺点而言。如在命宫,主人白手兴家,即须留意其父母有无破败,或少年运程有无破败。

。天同主情绪,所以当辅佐诸曜会集之时,反而未必是吉,因为可以产生依赖性,使人生容易因小成就即躯于安乐。

.天同为纯粹精神型的星曜,喜受激发,然后始有奋发之心,所以见煞曜及化忌,有时反而主历艰危而后获吉。

.天同见刑重重,主精神困扰。若再见天刑、天虚、大耗、阴煞等杂曜,而天同本身又化为忌星者,防精神疾病,及心理不平衡引起之病患。再见吉者,亦主饱受精神压力。

。由于天同喜受激发,除非原局煞忌刑耗重重,否则一般喜行七杀守垣的宫限。此宫限稍见吉曜,且于[三方四正]得禄,一即为奋发之运程。无论大限流年均如是广亟须注意。

.子午宫,[天同太阴]同度,以子宫为吉,因午宫太阴落陷,更影响天同的情绪不稳定。若再见煞,则主阴阳不调,内分泌不平衡,阴虚等神经性疾患。不见煞亦主神经过敏。

.午宫【天同太阴】见吉,而擎羊同度,称为[马头带箭]。丙年生者天同必同时化禄,较戊年生人太阴化权(亦必同时见天机化忌)为佳。戊生人历艰危而立业后,又常因疑忌后生破败。丙生人立业后,福泽较厚。

.子宫[天同太阴]虽不如午宫[马头带箭]之吉,但却远胜于不成格忆的午宫[天同太阴]因能借会寅宫[巨阳],倘见吉化,主受异族提拔。女命往往与异族通婚。尤以子宫无正曜,借午宫[同阴]安星者为然。或午宫无正曜,借

子宫[同阴]者亦然。

•子午[同阴],最不喜天同或太阴化忌,行至天相守垣的宫度,无论流年或大限必有缺点,一般为挫折性的年限。若丁年生人,天同化权、太阴化禄,则福德宫巨门必化忌,宜从事是非口舌以示财的行业。女命行至天相运,仅

防婚姻挫折。

•子午[同阴]见煞。以杀、破、狼年运为枢纽;不见煞而见吉,以[紫杀]、天相[机梁]宫垣为年运的枢纽。

•丑未宫[天同巨门]。巨门为暗曜,影响带情绪色彩的天同,故此星曜组合本身已有缺点。如天同化忌,则心志卑弱,或有隐痛;巨门化忌则主人生的隐痛由自己主动招惹而来。

•丑未宫[同巨],化禄则财禄丰盈,然仍不免有隐衷。必须巨门化权,或会科权吉化然后始主情绪稳定,可以避免不足为外人道的隐痛。

•[同巨]组合,若巨门化忌,则天同必同时化为权星。天同化权可以稳定情绪,巨门化忌则生激发,唯此时,若在丑宫者,则为羊陀照射,在未宫者,则必与擎羊同芳,激发太过,反成困扰,故反不如辰戌宫天同与巨门相对之佳。

.【同巨】除以七杀宫垣为运限的枢纽外,另以[太阳太梁]、太阴、破军、天机等宫垣为年限的枢纽。

•凡[同巨]与陀罗同度者,主烦恼。人生必经巨大风波而后奋发。奋发之运,男命宜行七杀,女命宜行[廉贞天府]。

.寅申宫[天同天梁]同度,成[机月同梁]格。此结构,较以[机月]为命宫的[机月同梁]格稳定。唯天同主情绪,梁主原则,二曜同宫,仍难免有矛盾冲突。

.寅申『同梁』仍以见禄权为佳格。见化科,则谨清贵,有相当地位,但不富有,收入随地位而决定。

.寅申[同梁]不利婚姻,夫妻宫巨门化忌者尤然。

.寅申[同梁]以[武杀]、巨门、太阴、太阳宫垣为流年大运的枢纽。

。卯酉宫天同独坐,与太阴相对,以太阴在酉为佳。若丁年生人,四化齐会,因巨门在财帛宫犯忌,故不主激发,仅主口舌求财,否则便成是非口舌。

.酉宫天同,若对宫太阴化忌,易丧志,或多自卑。卯宫天同,对宫太阴化习,则主权术。

.卯酉宫天同,若会巨门化禄或巨门化忌,则亦易生隐痛,尤主苦恋畸恋,一如丑未宫的[同巨]。

•卯酉宫天同以天机、七杀、天梁、巨门为年限枢纽。

•辰戌宫天同对巨门,亦有[同巨]的特质。唯戌宫天同,喜对宫巨门化忌激发,称为[反背]主艰辛创业,必须注意调和人际关系,影响事业成就甚大。

•辰宫天同,对宫巨门化忌,所以不成[反背],乃因所会天梁在子,不如戌宫会天梁在午之孤忌,所以人生较顺遂,然而却少否极泰来以成大业的性质。

.辰与宫天同,一般均有主观成见,故不宜与人合作事业。

•辰戌天同以[廉杀]天梁、巨门、『机阴』为年运枢纽。

•巳亥天同,以巳宫为佳。亥宫青是一对宫天梁在巳,易带来是非词讼克害。

.天同与天梁相对,有惰性,故宜慎交友,易交损友,以致影响一生。

.巳亥天面最嫌化忌,尤其是亥宫,主一生辛劳,流离无依。邑宫者尚可自立,唯必须寻求稳定,不可见异思迁,然后始可立业。

.巳亥天同于小成时,切不可与人合作,否则凶终隙末。

.巳亥天同破军、【天机巨门】、七刹、廉贞为年限的枢纽。

6廉贞

•廉贞主感情。感情生于心,故又主血。廉贞化忌,于人际关系为感情的伤害,于人身疾病即为脓血之灾。

•廉贞既主感情,与桃花诸曜同会,便转变为男女感情,因而便称为[次桃花]。[次]乃相对贪狼的[正桃花]而言。贪狼主行动,廉贞主思想,故称为[次]。换言之,贪狼的桃花主徵歌逐色,廉贞的桃花却主刻骨铭心。

•廉贞又为政治,或为对政治的狂热与理想。[廉贞天相]星系,尤其具此性质。此性质转化则为手段与手腕。此又与贪狼的人际关系倾向于酒肉不同。

•廉贞浮躁,属于精神方面;贪狼轻佻,则属于行为举止。故廉贞喜天相,转化为灵活政治手腕及服务性质;而贪狼则喜武曲,转化为求财手段的灵动圆滑。

•廉贞可文可武,故古人云:[遇文昌好礼乐,遇煞曜显武职。]此意最宜体会。故昌曲桃花同躔,则为诗酒风流;与破军同度,见煞,则主武职,或带凶险、持利器的行业。最喜与天府同度,会午宫的紫微、寅宫的[武曲天相],则为良好的基本结构。见吉曜可成大器。此即源于廉贞文武皆宜的特性。

•子午宫[廉贞天相]同度,其气较和,与卯酉宫的[廉贞破军]其气躁决不同。二者恰为相反的典型。

•子午[廉相]最嫌火铃同度,主重大挫折,或且可发展为自杀的倾向。尤其是当廉贞化忌冲会武曲化忌,又见羊陀、天刑冲会,此倾向更确。

•子午[廉相],丙年生人化忌,行至天同宫垣横发,至武曲宫垣则防横破。

•子午[廉相]最喜[财荫夹],或廉贞化禄或地宫破军化禄,则主富贵,然而仍不离佐贰、服务性质。

•[廉相]除丙年生人以天同、武曲二垣为枢纽外,余者为、『紫府』武曲、巨门、破军各垣为大运流年的枢纽。

。丑未宫[廉贞七杀]唯未宫可以构成,[雄宿乾元格]。条件是见辅佐吉曜,无四煞、刑忌空劫冲会,主历艰辛而成积富。丑宫者仅取小康。未宫者廉贞化禄,则称为『清白格],亦主富裕,无火铃照会则主富贵;丑宫者亦仅

成中局。

•丑未宫『廉贞七杀]不喜擎羊同度,主多是非;亦不喜陀罗同度,。主多无谓纷扰。更不喜火铃,主重挫折。

•『廉贞七杀]同度,而廉贞化忌,再见刑耗煞曜,主客死异乡。若武曲化忌,或文曲文昌化忌冲起,更与火铃同会,主意外。或主萌自杀之心。

•丑未[廉杀],以天梁、[武曲破军]、天同等宫垣为流年大限的枢纽。

•寅申宫廉贞独坐。申宫者,亦成[雄宿乾元格],可参考前述。不成格者与寅宫同断。

•寅申廉贞,最不喜文曲躔迁移宫,命宫再会文昌,及再会阴耗虚刑诸杂曜,复见武曲化忌来会,且恶煞重,则主其人有偷窃倾向,且主流连酒色倾家而致堕落。古诀云;『廉贞贪杀破军逢,文曲迁移作贝戎],[贝戎]即是[贼]字。

今人将这句古诀愈改愈乱,且有改为[兵戎],认为乃[武职显贵],大误。

•寅申廉贞,亦喜对宫贪狼成火贪格、铃贪格,主暴发。亦主得妻财,或得妻子匡助致富。

•寅申廉贞,以杀、破、狼、天梁及自身廉贞宫垣,为流年枢纽;以七杀、天梁及自身廉贞宫埂,为流年枢纽;以七刹、天梁、[机巨]、[武府]为大运枢纽。

•卯酉[廉贞破军],最不喜火、铃同度,主暴败。见煞重,又见天刑,则主开刀手术,或主意外;于廉贞化忌为流年忌星冲起之年克应。(原局命宫[廉破]、于[廉破]居疾厄宫之年,忌星冲破者亦然)。

•卯酉(廉破],若廉贞化禄者,则疾厄宫必会太阳化忌,故主目疾。

•卯酉[廉破]具创造力,见擎羊同度,无刑耗,主人有巧思巧艺。

.卯酉『廉破』,丙年生人亦主横发、横破。天府大限横发,防[天同太阴]限横破。

.除上述外,[廉破]以【武贪】、【同阴】、【巨阳】为年限之枢纽。

.辰戌[廉贞天府],其气最和,见禄者吉,空库露库者凶,唯虽凶亦较其他组合等减轻。唯不利早婚,常易藕断丝连,或有一段时期有名无实。

•[廉府]见禄,又有辅佐吉曜,可任职财经界,或为财武之宫。更见左右最吉。

.[廉府]又为[日月夹],故戌宫优于辰宫。若会诸吉,大富大贵。

•[廉府]以破军、贪狼、[阳梁]、昌曲所在宫垣为大运流年的枢纽。

.巳亥【廉贞贪狼】同度,见煞忌,.主飘流四海,弃祖离家。见辅佐诸曜(不宜只见昌曲),则气质优雅,儒将风流,军政界可出人头地。

.色亥[廉贪]有火铃同度,暴发暴败的性质极为严重,必须于发后见机,能见好收篷,然后始能持盈保泰。

.巳亥[廉贪]与陀罗同高,则时有感情与物质之冲突,易进退失据。

.巳亥『廉贪』婚姻多不利,易藕断丝连。须详夫妻宫而定其程度。

.巳亥[廉贪]以巨门、天相、[紫破]、[同梁]为年运之枢纽。注意巳宫[廉贪]一生多灾难,唯必能转危为安耳。

7 天府

.天府喜紫徽在三方相会,却不喜同度,凡同度必有缺点,详福德宫、事业富、夫妻宫星曜而定。

.天府在命宫者,见禄为获吉之基本条件,然后视天相性质而参订格局高低。

.天府喜行天梁、太阳宫限。如星曜吉,则主地位高升。喜行禄存、化禄宫限,会合吉曜,主财富增益。

.天府所会之天相为【财荫夹印】,则天府亦主富贵,事业不由白手而来。若为[刑忌夹印]、则主孤立无援,精神受压力,物质起争夺。

.天府对宫必为七杀,这是一个很巧妙的星曜布置。夹府仅擅长守成,不擅开创,亦不擅指挥。其开创力及权力是否能运用自如,需视七杀宫垣所会合的星曜而定。故[逢府看相],其实亦应[逢府看杀]。

•天府无禄,是为[空库],坐会地空地劫,亦为[空库]。凡空库而对宫七杀会合星曜吉者,始主由空中楼阁建立事业。

.天府与四煞会,则为[露库]。凡露库必须天相得禄,或成[财荫夹印]之格,然后始主擅长竞争,并因之成富。

。与其他星曜同度之天府,以戌宫[廉贞天府]为最佳,所谓[天府临戌有星扶,腰金衣紫]。且以廉贞化禄,或会武曲化禄为上格;会紫微化科者,贵而不富。更喜左辅右弼来会。天魁天钺相夹,则主地位崇高。

。若[紫微天府]同度,则以紫微为主,天府为辅。故亦喜左右魁钺。无辅佐,则此星系有缺憾,主进退不决;若禄存同度,则天府反为主星,其吉凶亦重天府本质之推断。

。子午宫[武曲天府]同度,见禄存,在[财帛宫]反较在命宫为佳;见武曲化禄,则在命宫为佳。前者在命宫则嫌悭贪,在财帛宫则主善于理财生财;后者在命宫主大度,且理财有决断力。

.丑未宫天府独坐,昌曲夹则利求名,即财帛视其社会地位而定;左右夹则利示财;即地位由财帛多寡而定。由此可定天生努力目标。

.丑未天府,以未宫较佳:因丑宫者,所会的天相在巳,夹天相的天梁在午,刑杀之气较重,敖易间接影响天府受压力较重。

。丑未天府,以『紫贪』、天梁、【廉杀】、『武破』,及禄存化禄所在宫垣为流年、大运之枢纽。

.卯酉天府独坐,所坐宫垣为弱地,若空劫二曜,一躔命宫,一躔事业宫,则府库空露,更见煞曜,主机谋百出亦总成空。

.卯酉天府喜左辅同宫,会右弼,则主人地位崇高,或有现成事业发展。唯极畏太阳化忌,[刑忌夹印的年限,为重大破裂挫折之徵兆。

.卯酉天府,除上述外,以[紫微破军]、[廉贞贪狼]为大运流年之枢纽。

.巳亥天府独坐,对宫『紫杀』为权力之星系,故主女命驾凌丈夫,在现代,亦主女子有独立事业。

.巳亥天府见辅佐诸曜,只不过增加助力,因有[紫杀]相对,并非必要;不如见禄存及[财荫夹印]之天相,或借会武曲化禄、贪狼化禄为佳,.可以富贵双全。

.巳亥天府,若天相为财荫夹,在现代多主受异族提拔。不然,则必须见魁钜始主受贵人提拔。

.巳亥天府最喜走『叠魁钺』宫垣。(即流魁流钺恰叠冲星盘之魁钺,主突发。)

.巳亥天府以[武贪]、天相、[紫杀]为大运流年之枢纽。

8太阴

。太阴宜入庙,不宜落陷,宜夜生人,不宜日生人。若夜生人值太阴入庙,最吉;曰生人则减福。若夜生人值太阴落陷,未必便凶,仍须端说辅佐煞化而定;若日生人值太阴落陷,则必不利女亲。女命亦不利自身,(或早寡)。

•命宫无正曜,身宫在迁移值太阴落陷,见煞(尤忌火铃),日生人主[随娘改嫁】,或过继出祀。

。太阴守命,又分上弦生人(初一至十五)及下弦生人(十六到卅日)。以上弦为吉,盖其时月圆;下弦不吉。盖其时月渐缺。上述[随娘改嫁]的克应,以下弦生人更确。

。太阴入庙,遇吉曜在三方来会,主享受,尤主精神享受。即不会将全部精神放在求财弋追求物质生活。更见昌曲则文秀,见天同则喜好音乐,即使见天机亦主兴趣多方,藉此消遣唯与太阳同度者,欠精神生活。

.凡太阴在命宫,推断时必须兼视『福德宫],盖[福德宫]必为巨门,其吉凶可以影响命宫之太阴。尤其是在精神享受方面。

.太阴主富,所以喜与禄存或化禄同度或对拱;在三合宫者次之。见化权化科而不见禄,则主其财禄由社会地位及学历等决定,故必须极力争取上游;见昌曲主聪明;见左右始能增加地位。

.太阴本性收敛,唯收敛太过则主消沉,夏不喜陀罗、铃星、化忌、阴煞、空劫、天刑等曜。若再刑耗齐凑,则主自闭症或弱智,.或心理有缺憾。尤以寅申、卯酉四宫为然。

.古诀:[日巳月酉,安命丑富,步蟾宫]、『日卯月亥,赛命未宫,多折桂』。此乃日月庙旺,会照命宫。又云:【日月同未,安命丑,侯伯之才】此乃命无正曜,借未宫【太阴太阳】安命,亦等于日月会照。凡日月会照,一般情形下比[日月同宫]为佳。因日月同宫性质不侔,反易生缺点。

• 日月所夹的宫垣,若日月庙旺者亦主富贵。夹天府化科,或天府对廉贞化禄克吉,夹武贪化禄者次。

.太阳在亥、太阴在卯,并非【反背】,坊本误。[反背]者太阳在戌,太阴在辰。[反背]者,主离祖过继出祀,见火星铃星同宫,则童年离开父母,煞重主受遗弃。若又见辅佐吉曜,则离祖发福。

.太阴不喜与羊陀同蹿命宫,主艰辛。若太阴化忌星(或会忌星,或太阴化忌羊陀夹),皆主六亲无缘,孤寡伶仃,又主一生易投资错误。

.太阴主藏,故亦不宜与地空、地劫、天空同度。其不吉程度,比太阳为大。

.太阴主富,故最喜见禄,化禄最吉,禄存次之。太阴化权则仅主理财,或司财赋权柄,纵能富亦由此而来。

.卯酉太阴独坐,酉优于卯甚多。唯卯宫见辅佐诸吉而不见煞,又见吉化,则为[反背],主大富。

.卯酉太阴以巨门、[廉相]、七杀、天机宫垣,为大运流年之枢纽。[反背]者则不论天机。

.辰戌太阴,日月并明,皆为上格。唯必须见吉化始主富贵。若无吉,见煞,则主名利皆虚,且婚姻不利。

.辰戌太阴,以[廉贪]、巨门、[武杀]、天机宫垣为枢纽。

.己亥太阴,巳宫多缺憾,女命主嫁夫为人谋而为为己谋;男命主多飘荡,此由于太阴落陷,发散太过也。亥宫则名[月朗天门],见禄即主得意外之财而成大富。

•巳亥太阴见桃花诸曜及刑忌煞耗,主人多阴谋且好酒色。

。巳亥太阴,以[天同巨门],七杀、[廉贞天府]、[太阳天梁]诸宫垣为大运流年之枢纽。

9贪狼

。贪狼主物欲,又主色欲。故喜化禄,化权,不需文昌文曲、左辅右弼亦能致富贵。反而见昌曲时,变成带粉饰的意味的物欲,便有巧诈欺骗的意味。即是说,物欲利于堂堂正正的争取,而不喜文过饰非,遮遮掩掩。

.在精神生活方面,贪狼为喜欢神秘事物,尤其是宗教,巫术的神秘。在古代便表现为烧丹炼汞,神仙烧炼;在现代,则为带神秘色彩的宗教。

.由于贪狼表现为物欲的争取,所以又成为擅长交际应酬的表徵。然其交际必倾向于酒色财气。与廉贞之与昌曲同会,能衍化为诗酒琴棋不同。

.贪狼坐命,不喜七杀守身宫,亦不喜破军守身宫,其会煞曜,则嫌浮荡、好色。或主有不良嗜好。

.贪狼与火铃同度,主突发。古代唯武职始易有突如其来之功动。故古人乃谓[贪狼火星居庙旺,名振诸邦],现代可迳推断为突发。

.贪狼化忌,火铃同度,则主暴发暴败。无火铃,则为出乎意料之外的成功。即所谓[无心插柳柳成阴]。

.贪狼化忌流曜化禄,亦主『无心插柳柳成阴]。若贪狼化禄,流曜化忌,则主为人夺去利益。

.贪狼以四墓为入庙。故【火贪】[铃贪J格,以四墓宫为佳。辰戌宫贪狼独坐对武曲1.丑未宫武曲贪狼同度,均为上格。余宫次之。

.贪狼喜火铃,却不畏空曜,亦不畏天刑。贪狼与空曜、天刑同躔,。主端正。蹿天刑尤主自律,唯仍不喜地劫同躔,主挫折。

.于煞曜,贪狼唯不喜擎羊、陀罗。主酒色财气。子宫同擎羊、亥宫同陀罗,则名为[泛水桃花];寅宫同陀罗,名为[风流彩杖],均主因色致败.。此两种格局若会天刑,则天刑不主自律,反为牢狱之灾。

.[火贪]、[铃贪]格亦不喜同时见羊陀,见则为破局。纵使此时贪狼化禄,亦主横发后立即横破。若又见辅佐诸曜,则主经危险困难而横立功名。

.贪狼在申宫独坐,临受制之乡,见煞忌及辅佐诸曜齐集,则主先贫困,且经危难,而后突发唯发后又恐因不良嗜好而破败。只见煞,则易入偏门人生亦因此多颠沛;只见吉曜,则可取富贵,唯仍须注意持盈保泰。在申宫之[火贪]、[铃贪],横发横破之性质更重。

。贪狼在寅宫独坐,无擎羊、天刑照会(有则主遭刑杖),又不成[风流彩杖]之格,而有吉星祥曜,则亦可成贵局,但一生风波不少,有煞曜,则事业鼎盛,官讼随临。唯贪狼化忌、一则仅主工程工艺谋生。

.贪狼在子独坐,若不入[泛水桃花]之格,有吉星祥曜,或有天刑相制,亦是富局,主中年后发迹。

.贪狼在午,名为[木火通明],无煞忌而见吉曜,则为巨富之格,或任财经要职。见煞者平常,小富。唯绝不宜投机。

.贪狼在辰戌独坐,中年后始能发迹。倘煞忌并临,则主少年多灾难病患。此与丑未宫[武曲贪狼]同度不同,『武贪』主少年享受(详见武曲一节)。

.申子辰年生人,贪狼在子坐命;寅午成年生人,贪狼在午坐命;巳酉丑年生人,[武曲贪狼]-在丑富坐命;亥卯未年生人,[紫微贪狼]在卯宫坐命,主人贪小,有不良嗜好,古人认为乃[鼠窝]之命。其实乃物欲过深之故。若躔桃花诸曜,则情欲亦深。喜见吉曜则不良性质减轻,亦喜见天刑及空曜,见天刑则能自律,见空曜主清白。

.凡贪狼,皆以七杀、破军、太阴、太阳、巨门、紫微宫垣为大运流年之枢纽。

.『火贪』、[铃贪]格,则防化忌叠冲之年,倘见流煞又冲起,则为暴败之克应。否则亦为导致暴败之年。

.贪狼最不宜行太阳巨六交并化忌之年运,主灾难、词讼。

10 巨门

.巨门为暗曜,然绝非此星曜本身无光,只是能暗蔽其他星曜的光辉而已,故称为巨门,即取暗蔽之意。

.诸星之光辉,唯太阳无处不照,是故巨门便不能暗蔽太阳。只有当太阳落陷,即光辉最弱之时,始为巨门所暗,因此太阳落陷亦不宜会巨门。

.巨门对诸曜之影响、或就各星曜本质受暗之结果而定。如天同与巨门同度或对拱,天同主感情及情绪,便成为感情及情绪暗昧,于是便有隐衷、隐痛,不足为外人道。又如天机与巨门同度或对拱,天机主机谋,、计划,便成为机谋与计划之失算,由是进退失据,犹豫不决。唯太阳与巨门同度或对拱,;入庙则不为巨门所暗,光辉远播,故主受异族或异乡人推崇;落陷则光辉潜隐,作事虎头蛇尾。

.如上所论,为推断巨门之要点。唯必须将星曜全部性质推定,然后加入暗蔽性质,始能作完整推断。如[天机巨门]本主进退失据,故主意志不坚定,但如天机化权,稳定性增加,、则巨门对其暗蔽力,又变成易做出错误之主观

决定,因而失去良机。又如[天同巨门]本主缠绵一往的隐衷,若天同化禄,则又可能为对一门学问或嗜好的执着,此又未必为不祥矣。

.巨门最喜太阳庙旺;故寅宫[巨阳]见吉化吉曜主因富而得贵,且名扬异域;申宫见吉化吉曜,亦仅主因贵而得富,故最宜外交、律师;巨门与天同周度,则非得禄不可,无禄者纵见吉曜亦不吉,古人谓[丑未巨门为下格,纵

然富贵亦不长』,星曜结构的毛病,在于容易听信谗言,感情用事而致失败;巨门与天机同度必须见吉化吉曜始许富贵(卯宫又优于酉宫),唯见火铃同躔则为破格,主浮荡,亦主浮沉;不见吉曜或不见吉化,见煞则为破败支荡。

•子午巨门为[石中隐玉],见吉化为佳。化禄者主富;化权者主贵。唯一生不宜占取最高位置。化禄化权者,均常在巳垣大运失败;化权者,败在争权;化禄者败在求富而压足。其成功则常在[武杀]、天府大运。

.子午巨门与禄存同度,必须见吉曜始许富贵。最不喜天机宫垣,亦不喜空劫躔会之宫垣。其成功常驻在见化禄、叠禄大运。

•子午巨门无禄,必须行至见禄之大运流年始主发越,见空劫化忌(尤忌天机)之年限则主破败。

•子午巨门一般[兄弟宫]不利,故不宜与人合作。亦常主迟婚,子垣巨门尤然。

•辰戌巨门一般不利,古人云:[辰戌应嫌陷巨门。]主辛劳、是非、斗争。化忌、躔煞者更为下格。不宜行天相、天梁、天同、天府宫垣,每生事端;较宜行太阴太阳入庙宫垣。最宜行见禄存化禄之运限。一一解巨门之厄,无过于禄存化禄。

•辰宫巨门化禄,与文昌化忌同躔或对拱,是为奇格,富贵无与伦比。行至天府宫垣,即为发迹大运,巨门喜财星,故喜天府。唯不宜行天同宫垣年限,常易因贪求太过而获凶。.

•戌宫巨门化禄化权皆吉,反不宜见文昌化忌,亦以天府为宜,天同为嫌。

•巳亥巨门分别甚大,在亥宫者与巳宫太阳对拱,故吉,见吉化吉曜必主富贵。唯行至天机、天同大运(尤不宜七杀流年),则易因强出头而致灾祸;或因锋芒太露而招灾。

•巳宫巨门对宫太阳无力,故不为吉,仅见禄者始主勤俭致富,喜[紫微天府]、武曲、禄存、化禄等宫垣,不喜七杀、[廉贞天相]、贪狼等宫垣。

•巨门在十二宫皆喜见禄,化禄最吉,禄存次之,其一生运限亦喜化禄见禄,凡巨门化权者,尤喜大运流年见禄。丑未宫[同巨]为武曲化禄及贪狼化权夹者亦较佳。最畏火铃同度,虽富贵亦不耐久。

11 天相

前人论天相,过份强调其祥和的一面,容易误导后学。天相逢善则善,遇恶则恶。例如[紫微天相]同度,若见[百官朝拱],则此天相便主发挥相助之力;但若紫微为『在野孤君』,此天相便亦能助纣为虐。举此一例,余例可

知。

•头数十四正曜,唯天相最重夹宫。羊陀夹、火铃夹、空劫夹皆不吉。主是非困扰、劳碌奔波、突生挫折。最劣者为[刑忌夹印],即巨门化忌与天梁相夹,主官司刑杖(前人误为[刑囚夹印1,于是又误为擎羊与廉贞相夹,大误。]若昌曲夹、左右夹、魁钺夹,则皆为吉兆;最喜[财荫夹印],即巨门化禄来夹。

•前人强调[天相能化廉贞之恶],并非只指『廉贞天相』星系组合。天相坐命,行至廉贞躔度的宫垣,见吉则吉,见凶减凶,亦为化恶之兆。

•[刑忌夹印]之局,最嫌天梁与擎羊同度,为[刑忌夹印]较凶之格。因同时必为羊陀夹之故。此时天相虽必与禄存同度,反主一生财帛破散难聚,且易因财帛生是非口舌词讼。

•天相与火铃同度,又见羊陀夹或刑忌夹,主少年不利父母,或过继出祀。若[福德宫]七杀又会刑忌煞耗,则主残疾。

•凡天相坐命,宜兼视[父母宫]吉凶,因天相必须为人佐助,[父母宫]即其佐助之上司。[父母宫]必有天梁,最忌天梁与禄存同度,又躔火铃,则主人终身无可依靠之后台,而自身又难以独立创业。怀才不遇,往往即是这种格局。

.天相见昌曲,必须不见化忌及羊陀始吉,否则聪明而命薄,亦为怀才不遇之征。古人以此为女人妾侍之命,即是聪明而命薄之意。

.古人云:[(天相)贪廉武破羊陀煞凑,巧艺安身。]此诀的重点在于廉贞。廉贞遇天相主聪敏,又有服务之意,故见吉则宜从政;若遇羊陀则不宜从政,其聪敏及服务本质,便转为替人服务的工艺与技艺。一一唯卯酉宫天相有此格局。

.凡天相所在的流年命宫或小限,亦对吉凶星曜敏感,故不宜见丧门、吊客、白虎、大耗、贯索、官符诸流曜;喜见青龙、奏书、龙德、天德等诸吉曜。

•寅申宫天相武曲同度,可详武曲天相前论。

•丑未宫天相独坐,最喜左辅右弼同度;若邻宫天同化忌,虽不成[刑忌夹印],亦不为美,主虽有靠山后援,但往往于重要关头不得助力,亦为怀才不遇炎徵。唯此时若有左辅右弼同度,则主虽不得长上之力,但却可得友人的支援。亦喜[百官朝拱],则为宰辅之意,居一人之下,万人之上,唯终受上司掣肘。

•丑未宫天相与[紫破]对拱,故亦主成见深、主观强。倘火铃同度,则每因主观成见而招挫败。

•卯酉宫天相独坐,见煞忌则只宜工程技术谋生(或参考前论)。见吉化吉曜,则为以专门技能起家。

•卯酉天相,喜见才艺诸星,如天才、龙池、凤阁等。见奏书亦吉。若同时又见煞及昌曲化忌,则为清客。

•一般情况下,卯酉天相以见禄为宜,则清才高艺,可以立身致富。唯始终受人掣肘或驾驭。

•巳亥天相独坐,对宫[武破]必须见禄或化禄始吉,否则动荡、消极。最喜武曲化禄拱照。

•亥宫天相,若对宫武曲化忌,则天相必为羊陀夹。天相在一般情况下虽不畏羊陀夹,在此情形下却大为不利,主往往功败垂成,财力不足以济其后急。

•女命天相独坐,配夫宜年长;否则比自己小一两年亦可适应。

•女命天相,亦名[夫唱妇随],宜助夫创业。

•凡天相独坐,皆以见化禄、化权、化科、化忌之宫垣为大运流年之枢纽。行至刑忌夹、羊陀夹、火铃夹、空劫夹、伤使夹,或昌曲夹、魁钺夹、禄权科恶化之宫垣,吉凶应验皆十分敏感。

12天梁

.天梁为荫星。荫的意义有多种:消灾解厄;延寿;上司或父母的助力;有宗教信仰的丰富精神生活。凡此皆为荫庇。留意这些荫庇之力,尽属精神而不属物质,由是即可知道天梁的特性。

•天梁的消灾解厄,含有灾难先来,然后得化解的意味。所以必先经危难然后平安;先有病患然后痊愈;先无凭藉然后得人扶助;先觉精神空虚(意味人生有相当大的刺激)然后寄托于宗教,诸如此类不胜枚举。

•由于天梁偏重精神而不偏生物质,所以天梁喜化科,不喜化禄,化禄即带来是非困扰,为人怨恨;亦不甚喜化权,化权即可能为弄权的倾向,见火铃者尤然。

•由荫庇这层意义,可以引伸为刑法纪律,因为刑法可以保障善良老百姓。因此天梁便又可表征为为民伸冤除害的清官,有如民间传说的包拯、海瑞。在推断时必须留意此点。古人所谓[声名类于王室,职位临于风宪],即指此而言。

由上引伸,天梁便为监察之职;许多核数师、监事理事,或商务上的市场计划、财务计划之类人才,命宫或事业宫皆见天梁,盖天梁之监察,有退居幕后的意味。

•由荫庇引伸为替人服务,所以医生、律师的星盘,亦往往与天梁有密切关系。一一准此,亦可界定天梁为专业人才。

•天梁与太阳同度或对拱,见天刑,宜为法律人员,再见擎羊,则不为外科医生(包括妇产科);若见天月,则为医疗界人士。天梁天机则为策划管理;见天马,则从事流动性质的行业,如航运、电子等(有一个例子可以参考,曾算过一个租赁录影带的人的命:不说出来,很难猜得出,但说出来,便会觉得其