Tử trong Vòng Tràng Sinh

Tử: Thủy

Thâm trầm kín đáo. Hay suy nghĩ xâu xa, đa sầu đa cảm. Chiết giảm phúc thọ. Chủ sự chết chóc, tang thương sầu thảm.

Cung Điền Trạch hay cung Tài Bạch có Tử tọa thủ, tất có tiền bạc, quý vật chôn giấu, lại là người cần kiệm, biết giữ của.

– Có sách cho sao Tử thuộc Hỏa.

– Ý Nghĩa: Tử : – Thâm trầm, kín đáo.

– Hay suy nghĩ sâu xa, tính toán kỹ lưỡng, có kế hoạch.

– Đa sầu, đa cảm, bi quan.

– Làm giảm phúc thọ, chủ sự chết chóc, tang thương, sầu thảm.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)