VUA VÔ ĐẠO CHỦ VỀ GIAN TÀ

Đế ngộ hung đồ, tuy hoạch cát nhị vô đạo.

(Đế gặp kẻ hung ác, tuy được cát nhưng vô đạo)

Toàn Tập chú giải rằng: “Giả sử như Tử Vi thủ cung mệnh, gặp Quyền Lộc Hình Kỵ cùng vị trí, tuy là cát chứ không hung, chỉ có điều là tâm bất chính.”

Toàn Thư nói chung chú giải cũng giống thế.

Lời chú giải này thật ra là sai lầm, đủ thấy các nhà Đẩu Số học đời Thanh thô thiển, mà sự truyền dạy cũng chỉ dựa vào khẩu quyết, bám vào chứng nghiệm chứ chưa coi trọng suy lý.

Câu phú nói là: “Tuy” hoạch cát, “Tuy” là từ mang nghĩa giả định, chứ không hề nói nhất định được cát. Vì thế sao bản của Bát Hỷ Lâu nói rằng: “Nếu Tử Vi thủ ở thân mệnh, gặp Sát Hình Kỵ Đồng, e rằng kà con người gian tà.” Như thế mới chính xác, vì không suy đoán là “hữu cát vô hung”.

Tử Vi tọa thỉ cung mệnh thật ra có thể chia thành 3 loại kết cấu: Thứ nhất là Tử Vi gặp Xương Khúc, Khôi Việt, Phụ Bật và các tạp tinh như Tam Thai Bát Tọa, Ân Quang Thiên Quý, Đài Phụ Phong Cáo, thì đó là cách “Bách Quan Triều Củng” (xem hình 70,71). Nếu không có các sao trên thì là cách “Tại Dã Cô Quân” (Vua cô độc ở ngoài triều đình) (Xem hình 72,73).

Thứ hai là Tử Vi không có “Bách Quan Triều Củng”, ngược lại gặp các sao Sát, Kỵ, Hình, đó là “Vô Đạo chi quân” (Vua vô đạo).

Thứ ba là Tử Vi tọa Mệnh, có gặp các sao triều củng, nhưng lực các sao này không đủ, như chỉ gặp Văn Xương mà không gặp Văn Khúc, chỉ gặp Thiên Khôi mà không gặp Thiên Việt, v.v… nhưng cũng đồng thời gặp Sao Sát Kỵ Hình.

Kết cấu mà câu phú nói đến là kết cấu thứ hai, thứ ba. “Hung đồ” tức chỉ các sao như Sát Kỵ Hình Hao, nhiều sao hung tụ tập trên cơ bản kà kết cấu “vô đạo”, vì thế dù có gặp một vài cát tinh triều củng thì vẫn là vô đạo (Xem hình 74,75). Lời chú giải nói rằng “E rằng là xong người gian tà” tức là ý ấy.

“Tại dã” và “Vô đạo” khác nhau, cần phải phân biệt.

Hình 70: Bách quan triều củng

vua vo dao chu ve gian ta 5ec2d0905326f

Hình 71: Bách quan triều củng (Lá số đầy đủ)

vua vo dao chu ve gian ta 5ec2d0910d169

Hình 72: Tại Dã Cô Quân

vua vo dao chu ve gian ta 5ec2d09187346

Hình 73: Vô Đạo Chi Quân

vua vo dao chu ve gian ta 5ec2d0920cd22

Hình 74: Tại Dã Cô Quân

vua vo dao chu ve gian ta 5ec2d09271359

Hình 75: Vô Đạo Chi Quân (lá số đầy đủ)

vua vo dao chu ve gian ta 5ec2d092e5940

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)